08 Speakers Corner, CBRNE-strategin, Niklas Andrén

Aktörsgemensam
CBRNE-strategi
Aktörsgemensam CBRNE-strategi
GEMENSAMT ARBETSSÄTT FÖR STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
1
Aktörsgemensam CBRNE-strategi
Det pågående projektet
Aktörsgemensam CBRNE-strategi
- processer och prioriterade områden
GEMENSAMT ARBETSSÄTT FÖR STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
Aktörsgemensam CBRNE-strategi
i samverkan
Aktörsgemensam CBRNE-strategi
Livsmedelsverket
Försvarsmakten
Sjöfartsverket
Kustbevakningen
Trafikverket
Transportstyrelsen
Folkhälsomyndigheten
Polismyndigheten; inkl. Nationellt
forensiskt centrum
• Sveriges Lantbruksuniversitet
• Socialstyrelsen
•
•
•
•
•
•
•
•
• Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap
• Statens veterinärmedicinska anstalt
• Strålsäkerhetsmyndigheten
• Totalförsvarets forskningsinstitut
• Sveriges kommuner och landsting
• Tullverket
• Jordbruksverket
• Länsstyrelser
• Kommuner
• Landsting
GEMENSAMT ARBETSSÄTT FÖR STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
3
Projektets uppdrag
Aktörsgemensam CBRNE-strategi
• Underlätta implementering av strategins mål och delmål
– Kommunicera CBRNE-strategin
– Ge förslag till hur målen kan implementeras
• Ta fram processer för:
– identifiera och prioritera områden
– fungerande förvaltning
– uppföljning
• Identifiera och prioritera områden, ej fördjupning eller handlingsplan
GEMENSAMT ARBETSSÄTT FÖR STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
4
Definition av prioriterat område
Aktörsgemensam CBRNE-strategi
Ett avgränsat område där det har identifierats ett
behov av att öka eller bevara den nationella
förmågan och där detta inte bedöms komma att
tillgodoses genom befintliga satsningar eller
genom ordinarie CBRNE-arbete.
GEMENSAMT ARBETSSÄTT FÖR STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
5
Framtagande av prioriterade områden I
- läsning
Aktörsgemensam CBRNE-strategi
•
•
•
•
•
RSAer på lokal, regional och central nivå
Övnings-, utvärderings-, händelse-, och forskningsrapporter
Beredskapsplaner
Inriktningsdokument från regeringen
En rad andra dokument som är kopplade till området CBRNE
GEMENSAMT ARBETSSÄTT FÖR STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
6
Aktörsgemensam CBRNE-strategi
GEMENSAMT ARBETSSÄTT FÖR STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
7
Framtagande av prioriterade områden II
-potentiellt prioriterade områden
Aktörsgemensam CBRNE-strategi
• Ett hundratal potentiellt prioriterade områden
• Pågående arbete identifierades för alla potentiella
områden.
• Områdena stämdes av mot definitionen av prioriterade
områden.
GEMENSAMT ARBETSSÄTT FÖR STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
8
Framtagande av prioriterade områden III
- prioritering
Aktörsgemensam CBRNE-strategi
• Återstående potentiella områden har prioriterats med
hjälp av en prioriteringsmetodik;
- hur våra skyddsvärden påverkas och
- vilken resursinsats som krävs för att åtgärda bristen.
• Nio områden har identifierats som prioriterade.
GEMENSAMT ARBETSSÄTT FÖR STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
9
Prioriterade områden
Aktörsgemensam CBRNE-strategi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bedömning av skyddsnivå
Samverkan
Krav på operativ CBRNE-förmåga
Det kända okända
Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) och
utomhusalarmering
Katastrofmedicin
Analys av mikroorganismer
Gränskontroll av farliga ämnen
Experter och nyckelfunktioner
GEMENSAMT ARBETSSÄTT FÖR STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
10
Bedömning av skyddsnivå
Aktörsgemensam CBRNE-strategi
Det saknas en gemensam metodik för att bedöma
vilken skyddsnivå som olika situationer kräver.
Projektets bedömning är att området består av två
delar; gemensam metodik för bedömning och brist på
utrustning.
Sammantaget innebär detta att ganska stora resurser
krävs.
GEMENSAMT ARBETSSÄTT FÖR STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
11
Samverkan
Samverkan kan brista på alla nivåer speciellt när det gäller sällanhändelser och
händelser där aktörer som normalt inte arbetar tillsammans ska samverka.
Aktörsgemensam CBRNE-strategi
Brist på kommunikation mellan aktörerna
Olika utrustning, arbetssätt och rutiner
Otydliga krav på den operativa förmågan på alla nivåer
Bristfällig samverkan mellan blåljusaktörer
Projektet bedömer att det krävs ganska stor resursinsats då det är ett komplext
område och många berörda aktörer.
GEMENSAMT ARBETSSÄTT FÖR STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
12
Krav på operativ CBRNE-förmåga
Aktörsgemensam CBRNE-strategi
Avsaknad av en gemensam syn på de grundkrav som
ska gälla för operativ förmåga inom CBRNE.
Projektet bedömer att det krävs ganska stor
resursinsats då det är ett komplext område och
många berörda aktörer.
GEMENSAMT ARBETSSÄTT FÖR STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
13
Det kända okända
Aktörsgemensam CBRNE-strategi
Vi förbereder oss inte för osannolika CBRNE-händelser
vilket ökar risken att vi ska bli överrumplade och att
hanterandet av en händelse blir mindre framgångsrikt.
Projektet bedömer att det krävs ganska stor resursinsats
då det är ett komplext område och många berörda
aktörer.
GEMENSAMT ARBETSSÄTT FÖR STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
14
Viktigt meddelande till allmänheten
(VMA) och utomhusalarmering
Aktörsgemensam CBRNE-strategi
För att säkerställa att viktiga budskap förstås, t.ex. vid
olyckor med farligt gods eller i Seveso-anläggningar, är
det viktigt att allmänheten har kunskap om VMA och
utomhusalarmering.
Projektet bedömer att detta kräver utbildningsinsatser
och informationskampanjer vilket inte behöver vara så
resurskrävande.
GEMENSAMT ARBETSSÄTT FÖR STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
15
Katastrofmedicin
Aktörsgemensam CBRNE-strategi
Utbildad sjukvårdspersonal med tillgång till rätt
skyddsutrustning.
Kompetensen inom det katastrofmedicinska området behöver
kvalitetssäkras.
Dessutom har också forskningsbehov identifierats.
Projektets bedömning är att det krävs ganska stora resurser då
det både är fråga om utbildning och inköp av utrustning.
GEMENSAMT ARBETSSÄTT FÖR STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
16
Analys av mikroorganismer
Aktörsgemensam CBRNE-strategi
Laboratorieresurserna är inte tillräckliga.
Vanliga avtalslaboratorier saknar metoder för vissa organismer.
Avtal inkluderas ofta inte behovet av snabba analyser vid akuta lägen.
Projektet bedömer att det krävs en optimering och utveckling av
befintliga resurser, både privata och statliga, både nationellt och
internationellt, vilket inte behöver vara så resurskrävande
GEMENSAMT ARBETSSÄTT FÖR STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
17
Gränskontroll av farliga ämnen
Aktörsgemensam CBRNE-strategi
Förmågan att kontrollera farliga ämnen vid Sveriges
gränser bör förbättras syftande till att minska risken för
avsiktlig och oavsiktlig införsel.
Projektets bedömning är att området består av två delar;
regelförändringar samt brist på utrustning. Sammantaget
innebär detta att stora resurser krävs.
GEMENSAMT ARBETSSÄTT FÖR STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
18
Experter och nyckelfunktioner
Aktörsgemensam CBRNE-strategi
Exempel på områden där brist på experter och nyckelpersoner nämns;
Ledning vid en händelse
Långvariga störningar i vattenförsörjningen
Sjukdomsutbrott
R/N
Projektet bedömer att det krävs stora resurser att rekrytera och utbilda experter
och sedan upprätthålla denna kompetens.
GEMENSAMT ARBETSSÄTT FÖR STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
19
Ny version av strategin
Aktörsgemensam CBRNE-strategi
• Vägledningsdokumentet kommer att uppdateras med:
- processer för framtagande av prioriterade områden
- processer för förvaltning
- processer för uppföljning och utvärdering
- de prioriterade områdena
GEMENSAMT ARBETSSÄTT FÖR STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
20
Remiss av ny version
Aktörsgemensam CBRNE-strategi
• Remissmottagare: Aktörer som deltar i projektledningen,
styrgruppen och referensgruppen samt i SOFÄ.
• Remisstid: slutet av oktober – slutet av november
• Omhändertagande av remissynpunkter
• Fastställd version
GEMENSAMT ARBETSSÄTT FÖR STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
21
Vad händer sen?
Aktörsgemensam CBRNE-strategi
• MSB är förvaltare för arbetet inom strategins område
• Viktigt att aktörer arbetar vidare med
implementeringen av målen i strategin
• Viktigt att arbetet inom de prioriterade områdena
kommer igång
- De prioriterade områdena rör både lokal, regional och nationell nivå.
- Finns inga handlingsplaner för de prioriterade områdena.
GEMENSAMT ARBETSSÄTT FÖR STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
22