Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen på Nya Bergska

Plan för utbildningen
på Introduktionsprogrammen på Bergska
skolan, Finspångs
kommun
Introduktionsprogrammen (IM)
Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt program i gymnasieskolan enligt de behörighetsregler
som kommer att gälla från hösten 2011.
Benämningen Introduktionsprogram signalerar att utbildningen inom dessa
program syftar till förberedelser, eller introduktion, till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden.
Introduktionsprogrammen är Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion.
Tiden en elev finns inom Introduktionsprogrammen kan variera beroende på
program och elevens studieplan. Elevens studieplan görs upp i samverkan
mellan skolan och eleven (vårdnadshavare) i samband med att eleven påbörjar sina studier. Studieplanen följs upp kontinuerligt och revideras vid behov. Alla förändringar i elevens studieplan hanteras av Studie och yrkesvägledaren.
Eleverna kan inte få en examen från ett Introduktionsprogram. Däremot får
de ett studiebevis på den genomförda utbildningen och betyg i de ämnen
som avslutats. En annan möjlighet för de elever som ej är behöriga till nationellt program är att gå kvar i grundskolan för att uppnå behörighet. Eleven
har rätt att gå kvar i grundskolan i två år för att på så sätt slutföra utbildningen.
Behörighetskrav
Till de nationella programmen
Från och med höstterminen 2011 gäller nya behörighetsregler vid ansökan
till gymnasieskolan. För samtliga nationella program krävs godkända betyg
i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska. Utöver det
krävs följande för de olika programmen.
 För behörighet till ett yrkesprogram krävs även godkända betyg i
fem andra ämnen.
 För behörighet till det estetiska programmet krävs även godkända
betyg i nio andra ämnen.
 För behörighet till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet
och samhällsvetenskapliga programmet krävs även godkända betyg i
geografi, samhällskunskap, historia, religionskunskap och fem andra
ämnen.
 För behörighet till det naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet krävs även godkända betyg i biologi, fysik, kemi och
sex andra ämnen.
1
Preparandutbildning
Syfte och huvudsakligt innehåll
Preparandutbildningen vänder sig till elever som inte nått behörighet till nationellt program men är nära att nå en behörighet. Det betyder att utbildningen kan gälla elever som inte har behörighet till ett yrkesprogram eller elever
som inte nått behörighet till ett högskoleförberedande program.
På Bergska skolans Preparandutbildning ser vi varje enskild elevs behov
och förutsättningar. Detta ligger sedan till grund för elevens individuella
studieplan. Den kan innehålla:
 De ämnen från grundskolan som eleven inte har godkänt betyg i.
 Gymnasiegemensamma ämnen på nationellt program.
 Programgemensamma karaktärsämnen på nationellt program.
 Andra insatser gynnsamma för elevens kunskapsutveckling.
För att eleven ska nå behörighet inom ett läsår arbetar vi på följande sätt:
 All undervisning på Preparandutbildningen är lärarledd och sker i
mindre undervisningsgrupper.
 Varje vecka genomförs enskilda samtal med kontaktläraren där fokus är coachning, studieresultat, studieteknik och social utveckling.
 Ett nära samarbete med kontaktlärare, studie- och yrkesvägledare
samt elev kring studieplanering och framtidsplaner.
 Alla elever har tillgång till en specialpedagog och till skolans elevhälsoteam.
 Alla elever har tillgång till Studie och yrkesvägledare
 Utifrån varje elevs behov ges möjlighet till praktik på nationellt program, både på yrkesprogram och högskoleförberedande program för
att förbereda eleven för fortsatta studier.
Utbildningens längd
Preparandutbildningen är heltidsstudier som pågår i högst ett läsår, med målet att eleven ska komma in på nationellt program så fort som möjligt.
Efter Preparandutbildningen
Så fort eleven har nått behörighet till nationellt program görs bedömningen
om eleven direkt kan gå in på önskat nationellt program, utifrån platstillgång.
Om eleven behöver hela läsåret för att nå behörighet söker denna till önskat
nationellt program läsåret efter.
2
Programinriktat individuellt val - PRIV
Syfte och huvudsakligt innehåll
Programinriktat Individuellt Val vänder sig till elever som inte nått behörighet till nationellt yrkesprogram. För att kunna söka PRIV krävs godkända
betyg i svenska eller svenska som andraspråk och
 i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller
 i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen
PRIV-platser är sökbara och ligger ute på www.gymnasiestudera.se
Syftet med PRIV är att eleven ska få en utbildning som är inriktad mot valt
yrkesprogram och att eleven så snart som möjligt ska kunna nå behörighet
och antas till programmet.
På Bergska skolans PRIV-utbildning följer eleven undervisningen på valt
yrkesprogram samtidigt som eleven får extra stöd i det/de grundskoleämne/ämnen där betyg saknas. Stödet ges i form av extra stödtid i mindre
grupp.
Utbildningens längd
PRIV-utbildningen är heltidsstudier som pågår i högst ett läsår, med målet
att eleven ska komma in på nationellt program så fort som möjligt.
Efter PRIV-utbildningen
Så fort eleven har nått behörighet antas eleven till nationellt yrkesprogram.
3
Yrkesintroduktion
Syfte och huvudsakligt innehåll
Yrkesintroduktion vänder sig till elever som inte är behöriga till nationellt
yrkesprogram men som är motiverade att genomföra en yrkesinriktad utbildning. Yrkesintroduktionen kan leda till någon form av anställning, vidare studier på ett nationellt yrkesprogram eller annan utbildning.
Syftet med yrkesintroduktion är att elever ska få en yrkesinriktad utbildning
som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder
till studier på ett yrkesprogram.
På Bergska skolans Yrkesintroduktion ser vi varje enskild elevs behov och
förutsättningar. Detta ligger sedan till grund för elevens individuella studieplan. Den individuella studieplanen kan innehålla:





De ämnen från grundskolan som eleven inte har godkänt betyg i.
Gymnasiegemensamma ämnen på nationellt program.
Programgemensamma karaktärsämnen på nationellt program.
APL – kopplat till karaktärsämnen.
Andra insatser gynnsamma för elevens kunskapsutveckling.
För att eleven ska nå behörighet inom ett läsår arbetar vi på följande sätt:
 All undervisning på Yrkesintroduktionen är lärarledd och sker i
mindre undervisningsgrupper.
 Varje vecka genomförs enskilda samtal med kontaktläraren där fokus är coachning, studieresultat, studieteknik och social utveckling.
 Ett nära samarbete med kontaktlärare, studie- och yrkesvägledare
samt elev kring studieplanering och framtidsplaner.
 Alla elever har tillgång till en specialpedagog och till skolans elevhälsoteam.
 Alla elever har tillgång till Studie och yrkesvägledare
 Utifrån varje elevs behov ges möjlighet till praktik på yrkesprogram
för att stimulera till fortsatta studier.
Utbildningens längd
YI-utbildningens längd beror på elevens behov, men dock längst tre år.
Efter YI-utbildningen
Eleven har sedan möjlighet att gå vidare till yrkesprogram eller till arbetsmarknaden.
4
Individuellt Alternativ (IMIND)
Syfte och huvudsakligt innehåll
Utbildningen vänder sig till elever som för närvarande är osäkra på framtida
yrkesval och som inte har betyg eller förutsättningar för att komma in på
eller klara av ett nationellt program.
Syftet med utbildningen på IMIND är att utifrån varje enskild elevs särskilda behov och förutsättningar ge eleven möjligheter att växa och utvecklas socialt och kunskapsmässigt för att senare kunna gå vidare till yrkesintroduktion, preparandutbildning, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden.
På Bergska skolans IMIND-utbildning ser vi varje enskild elevs behov och
förutsättningar. Detta ligger sedan till grund för elevens individuella studieplan. Den individuella studieplanen kan innehålla:





De ämnen från grundskolan som eleven inte har godkänt betyg i.
Gymnasiegemensamma ämnen på nationellt program.
Programgemensamma karaktärsämnen på nationellt program.
Praktik inom arbetslivet, APL kopplat till karaktärsämnen, praktik
på yrkesintroduktion eller yrkesprogram.
Andra insatser gynnsamma för elevens kunskapsutveckling.
All undervisning på IMIND utgår ifrån elevens behov och sker i huvudsak i
mindre undervisningsgrupper tillsammans med och under ledning av välutbildade pedagoger och coacher. Eleven har dessutom möjlighet till extra
specialpedagogiskt stöd.
Under studietiden läggs stor vikt vid motivationsarbete och stärkande av
elevens självkänsla. Detta sker genom att varje elev får enskild coachning
under utbildningen, exempelvis genom att få hjälp med att skapa rutiner i
sin vardag, utveckla sociala relationer. Utöver denna coachning träffar eleven varje vecka sin kontaktlärare och har tillsammans vägledande samtal
med fokus på social utveckling, studieteknik och studieresultat. Eleven har
dessutom möjlighet att regelbundet träffa Bergska skolans studie- och yrkesvägledare.
Utbildningens längd
IMIND-utbildningens längd beror på elevens behov, men dock längst tre år.
Efter IMIND-utbildningen
Eleven har sedan möjlighet att gå vidare till preparandutbildningen, yrkesintroduktion, yrkesprogram eller till arbetsmarknaden.
5
Språkintroduktion
Syfte och huvudsakligt innehåll
Språkintroduktionen vänder sig till ungdomar som nyligen anlänt till Sverige. Tyngdpunkten på utbildningen är det svenska språket vilket skall skapa
möjligheter till fortsatta studier på Preparandutbildning, yrkesintroduktion,
nationellt program eller annan utbildning.
På Bergska skolans Språkintroduktion ser vi varje enskild elevs behov och
förutsättningar. Detta ligger sedan till grund för elevens individuella studieplan. Den kan förutom svenska eller svenska som andraspråk innehålla:
 Samtliga grundskoleämnen.
 Gymnasiegemensamma ämnen på nationellt program.
 Programgemensamma karaktärsämnen på nationellt yrkesprogram.
För att eleven ska nå målen i den individuella studieplanen arbetar vi på
Bergska skolan på följande sätt:
 All undervisning på Språkintroduktionen är lärarledd och sker i
mindre undervisningsgrupper.
 Varje vecka genomförs enskilda samtal med kontaktläraren där fokus är coachning, språkutveckling, studieresultat, studieteknik och
social utveckling.
 Ett nära samarbete med kontaktlärare, studie- och yrkesvägledare
samt elev kring studieplanering och framtidsplaner.
 Alla elever har tillgång till en specialpedagog. Alla elever har tillgång till en specialpedagog och till skolans elevhälsoteam.
 Alla elever har tillgång till Studie och yrkesvägledare
 Utifrån varje elevs behov ges möjlighet till praktik på nationellt program, både på yrkesprogram och högskoleförberedande program för
att förbereda eleven för fortsatta studier.
Utbildningens längd
Språkintroduktionens längd beror på elevens behov, men dock längst tre år.
Efter Språkintroduktionen
Eleven har efter Språkintroduktionen möjlighet att gå vidare till Preparandutbildningen, Yrkesintroduktion, nationellt program, annan utbildning eller
till arbetsmarknaden.
6