Broschyr – Motor- och röjsågskörkort

Norra informerar om
Motor- och
röjsågskörkort
1
Den första januari 2015 träder Arbetsmiljö­
verkets skärpta krav rörande utbildning för
arbete med motorsåg i kraft. Det innebär
krav på godkända teoretiska- och prakti­
ska prov (körkort) i olika nivåer beroende
på arbetsuppgifter hos den anställde. För
skogsägaren finns ännu inget krav på ut­
bildning så länge man arbetar på sin egen
fastighet och inom familjen*. Om man tar
in hjälp utifrån eller själv arbetar på annans
fastighet så krävs körkort på den nivå som
motsvarar arbetsuppgifternas innehåll.
För arbete med röjsåg gäller att den som
arbetar med en sådan ska ha genom­gått
en utbildning för den typ av arbete som
ska utföras och ha kunskaper för arbetet.
Mer finns att läsa på Säker Skogs hemsida,
www.sakerskog.se, och i Arbetsmiljö­ver­
kets AFS 2012:1.
till att ge de ­kunskaper och f­ärdigheter
som krävs för att på ett säkert sätt använda
motorsåg vid normalt skogs­arbe­te, såsom
trädfällning, kvistning och kap­ning.
* Till familjen räknas ägarens rakt upp- och nedstigande generationer samt personer som delar
hushåll med ägaren.
I samarbete med Studieförbundet Vuxen­­sko­lan (SV) och Naturbruksgymnasiet i Bur­­­
träsk erbjuder Norra ­Skogsägarna möj­lig­­­­het att ta motor­sågskörkort nivå A och B
samt röjsågskörkort nivå RA och RB. Ut­­bild­­­ning­arna genomförs i studie­­cirkel­­­form
i grup­­­per om åtta personer. Alla är välkom­­
na, men medlemmar har företräde till ut­­bild­ningar­na. Utbild­ningarna för Motor­
sågs­­­kör­kort A och B samt röjsågskörkort
RA och RB rabat­te­ras med 800 kr för
medlemmar i Norra Skogsägarna.
Motorsågskörkortet
Motorsågskörkortet har sex nivåer, A-F.
Nivå A syftar till att ge de kunskaper och
färdigheter som krävs för att på ett säkert
sätt använda motorsåg vid diverse van­
ligt före­kom­mande sågarbeten, till exem­­
pel vedkapning och sågning i rent trä i
samband med bygg­arbeten. Nivå B syftar
2
Röjsågskörkortet
Röjsågskörkortet har två nivåer, RA och
RB, som har anpassats för olika behov. För
att få röjsågskörkort ska man klara både
ett teoretiskt och ett praktiskt prov för
varje nivå. Nivå RA är den g
­ rundläggande
nivån som man måste klara först. Den
handlar om röjsågens skötsel och hante­
ring, e­ nklare röjningsarbeten som röjning
av gräs och sly. Nivå RB behandlar skogs­
röjning, med betoning på arbetsteknik vid
ung­skogsröjning och underväxtröjning.
Kursupplägg
Körkortsklasserna
Klass
Innehåll
Exempel på arbetsuppgifter
A Motorsågning
Motorsågens skötsel, allmän sågtek­
nik, säkerhetsregler för allmän sågning.
Vedkapning, sågning vid
byggverksamhet.
B Trädfällning
Enklare trädfällning och upp­arbet­ning,
säkerhetsregler vid trädfällning.
Enklare trädfällning och
skogsavverkning.
C Trädfällning
avancerad
Fällning av lutande träd, kaptekniker
vid stora spänningar i veden, nedtag­
ning av fastställda träd.
Skogsavverkning, tillvaratagande
av stormfällda träd, precisions­
fällning.
S Skadade träd
Kapning vid stor spänning,
rotkapning, svårt fastställda träd.
Tillvaratagande av vindfällen.
D Linjearbete
Nedtagning av träd vid ledning.
Vid C även: Fällningsarbeten vid
ledning
Akut röjning vid strömavbrott.
Vid C även: Förebyggande
trädfällning.
E Trädbeskär ning/skylift
Sågning med motorsåg och hand­såg
från skylift.
Trädbeskärning.
F Räddnings tjänst
Motorsågning i samband med
räddningsuppdrag.
Sågning i husväggar, akut röj­
ning av fällda städstammar.
I Industri
Kapning vid stor spänning
Såga loss virke i spänn i industri.
RA Röjsåg, grund Sågens skötsel, svepröjningsteknik.
RB Skogsröjning Fällningsteknik, arbetsplanering.
RT Grästrimmer Grästrimmer med skärverktyg i plast.
Grästrimning, slyröjning.
Ung­skogs- och underväxtröjning.
Grästrimning.
Norras instruktörer/säkerhetsombud
VO Torne och Kalix älvdalar VO Luleå och Piteå älvdalar VO Skellefteå älvdal
VO Södra Lappland
VO Mellanbygden
VO Södra Västerbotten
VO Norra Ångermanland
VO Södra Ångermanland
Anders Riström, Kalix
Bo Andersson, Roknäs
Anders Burström, Skellefteå
Pär From, Lycksele
Tommy Jonsson, Robertsfors
Svarte Swartling, Umeå
Jenny Lundkvist, Arnäsvall
Thomas Afvander, Överhörnäs
Anmälan
Kontaktperson Norra
Anmäl dig via webbformulär på Norras
hemsida www.norra.se eller genom ett
besök på ditt lokala SV-kontor.
Torbjörn Fjällström
Tfn: 0920-27 83 58,
Mobil: 070-252 62 84
Välkommen med din anmälan!
3
Foto: Calle Bredberg