Världen i Kronoby

FÖRETAGSINFO 2015
Världen
i Kronoby
Våra företag påverkar på olika
positiva sätt den lokala ekonomin och
livskvaliteten för oss. De verkar på ett
alltmer globalt sätt.
Kommunen har också många företag
med kontakter ute i världen. Läs t.ex.
om hur Team Kujala expanderade
utanför landets gränser (sida 12)
När hela Nedervetil rockade
(sida 15)
“Hello, I am Petar from Ethno
Media” (sida 16)
Kommundirektör Michael Djupsjöbacka:
“Vår
globala by”
Kronoby kommun har i strategin för de närmaste åren upptagit termerna
”förebyggande arbete och tidigt ingripande”. I en omgivning som är allt svårare
att förutse, i en värld som kommer oss allt närmare och i ett internationellt
klimat som blir allt kärvare känner sig ”den lilla mänskan” allt mera otrygg. Vi
lever i en tid fylld av motsättningar. Samtidigt som vårt välstånd är större än
någonsin tidigare, känner vi oss mera osäkra inför framtiden och inför de nya
utmaningar globaliseringen för med sig.
Tryggheten och tillförsikten måste
byggas upp lokalt i ett samfund som är
nära och där vi känner varandra och för
varandra. Kommunen utgör denna bas,
den globala byn, där vi kan vi härleda
de idéer och visioner som gör att vi
alla kan bidra till välståndet lokalt och i
bästa fall också på en internationell nivå.
öppet för det nya, en förmåga att själv
ta initiativ och en vision om att vi alla
ingår i en större helhet i ett utbyte av inte
bara varor utan också tankar, idéer och
erfarenheter. Företagsamheten har alltså
sedan århundraden varit en viktig del i
det kulturutbyte som blivit en drivkraft i
en framgångsrik region.
I vår region har vi en lång tradition
av internationell företagsamhet. Från
bondeseglationen på 15- och 1600-talet
till handelshusen i kuststäderna på
17- och 1800-talet som spred företagsamheten också till landsbygden.
”Den globala byn” är en viktig byggsten
i ett internationellt nätverk av utbyte
av varor, idéer och erfarenheter.
Våra framgångsrika företag i regionen
bygger på denna långa tradition av
internationell handel. Traditionen
har skapat ett företagsklimat som är
Vår globala bys framgång måste bygga
på en lång tradition av internationell
växelverkan.
En växelverkan som
skapar en win-win situation för alla som
ser bara möjligheter. .
Gräv- och verkstadsarbeten
Tel. 040 538 0403
8
Energikonsulten
från Island
Gauti Thordarson från
Island har etablerat sig som
företagare i Kronoby. Han
är känd av kronobyborna
som en aktiv entreprenör
och en glad prick som har
åsikter om det mesta.
TGT Termo-konsult grundades år 2010 av Gauti Thordarson. Han bestämde sig
för att grunda eget företag på grund av sitt stora intresse för alternativa energikällor,
termografi och framför allt solenergi. Gauti har över 20-års erfarenhet inom byggnads- och fastighetsförvaltning. Under de senaste åren har han skaffat kompetens
inom termografi i Sverige och certifikat för installering av värmepumpar i Finland.
TGT Termo-konsult både säljer och installerar luft/luft- och luft/vattenvärmepumpar. Luft/vatten-värmepumpar är ett bra alternativ till bergvärme och investeringskostnaden är 50 % - 70 % billigare vilket gör återbetalningstiden mycket kortare fast driftskostnaden är något högre. Företaget har valt att förmedla produkter
från Hitachi, Mitsubishi, Daikin och ES (energysave) eftersom märkena har hög
kvalitet och god prestanda.
Värmefoto avslöjar
Termografering av fastigheter kan ge stora energiinbesparingar och trivsammare
inomhusklimat. Byggfusk identifieras snabbt och enkelt, termiska ofullkomligheter dokumenteras tydligt och kan därmed effektivt åtgärdas. Bristande isolering, otätheter, felaktigt utförande och konstruktionsfel som orsakar energiläckage,
kallras, drag, fuktskador och obehaglig miljö etc. kan lätt hittas med modern teknik.
9
Om man tänker bygga om eller reparera är det klokt att börja med värmefotografering. Fotograferingen ger en bra bild över de åtgärder som måste genomföras och i
vilken ordning. Har man t.ex. har problem med vattenburen golvvärme som läcker,
ska borra i ett golv eller en vägg där man inte riktigt vet var rören går, är det också
bra att börja med en värmefotografering. Med en modern fuktmätare och värmekamera kan TGT Termo-Konsult lokalisera läckage, fukt och även mögel.
Det är viktigt att undersöka fukt i betong före vattenisolering och ytbehandling.
Stora inbesparingar på belysning och värme i industrin
På senare tid har TGT TermoKonsult arbetat med industrin
med energibesparingar, både
med värme och belysning. Senaste uppdraget var att byta ut
600 ljusrör för LED-belysning
i en industrihall. Inbesparningen blir ca 12000€ i året och
återbetalningstiden 2,5 år.
Värmeåtervinning från större
kylkompressorer är också en
högaktuell sak i dagens läge
och nu i höstas var TGT Termo-Konsult inblandat i ett projekt i en ishall som kommer till med att spara ca 47 000-60 000 KWh. i året.
Energibesparingar kan göras på många olika sätt och det gäller att se helheten. Att
byta värmesystem är inte alltid det mest kostnadseffektiva åtgärden, man kan ofta
komplettera det system som finns från förr till ett lägre pris och då ännu med kortare återbetalningstid.
Och solen...
TGT Termo-konsult säljer och installerar också solfångare. Enligt Gauti Thordarson
kan ett bra solvärmesystem under ett år sörja för cirka 50 procent av varmvattnet
och 10–20 procent av uppvärmningen. För ett egnahemshus är detta cirka 25–30
procent av energibehovet under ett år.
Företaget kan också tillverka egna luftsolfångare. Det handlar om en modell som
lämpar sig utmärkt för fritidshus, där solfångaren ger möjlighet att hålla sommarstugan fukt- och mögelfri utan extra driftskostnad.
TGT Termo-Konsult utför också byggnads- och renoveringsarbeten.
Text: TGT Termo-Konsult/Martin Näse
10
Mellersta
Österbottens
Företagare r.f.
Mellersta Österbottens företagare grundades redan 1939 och
fungerar som en officiell regionalorganisation i Företagarna
i Finland. Verksamhet bedrivs i 18 kommuner, genom 22
företagardrivna lokalföreningar av vilka Kronoby Företagare r.f. är en.
Medlemsantalet stiger till 2700 och riksomfattande har organisationen över 116.000
medlemmar.
Företagarnas intressebevakning är hela organisationens huvuduppgift, dvs. nationellt,
regionalt och på lokal nivå. Dessutom är vi med och påverkar regionalt behandlade
näringslivspolitiska ärenden. Målet är att skapa företagarna så goda omständigheter
som möjligt. Genom att vara medlem i lokalföreningen, ger företagarna möjligheter
att påverka och bygga upp nya nätverk.
Regionkontoret finns i Karleby, där
man har fyra anställda, som sköter om
medlemsservicen, allmän rådgivning
samt hjälper lokalföreningarna med
deras verksamhet. Service fås på både
finska och svenska. Vi ordnar dessutom
skolningar och företagarevenemang för
medlemmarna.
Vi erbjuder våra medlemmar rådgivnings- Mervi Järkkälä, VD för Mellersta Östertjänster bl.a. i juridik-, indrivnings-, bottens företagare
internationaliserings-, försäljnings- och i
skattefrågor. Medlemmarna får dessutom olika medlemsförmåner som t.ex. rabatt på
tågresor, parkeringsförmån, gratis kreditupplysning samt rabatt på t.ex. försäkringar,
båt och övernattningar.
www.yrittajat.fi/keskipohjanmaa
Text: www.yrittajat.fi/Carola Wiik
Företagarna samlas
i Kronoby
11
Tom Nylund är VD för Ab Fatex Oy i Kronoby och har
fungerat som ordförande för Kronoby företagarförening
i snart fyra år. Föreningen har idag 42 medlemsföretag
från Kronoby, Nedervetil och Terjärv.
Kronoby företagarförening grundades i slutet av 1970-talet och är företagarnas
egen lokala intresseförening i kommunen. Man hör
till tvåspråkiga Mellersta Österbottens företagare,
som i sin tur fungerar som en regional organisation
inom företagarna i Finland.
Föreningens bevakar företagarnas intressen i frågor
som gäller näringslivet. Man vill vara med om att
skapa goda förutsättningar för företagsverksamheten
i kommunen.
Som medlem har en företagare tillgång till olika
förmåner. Det kan gälla juridisk och ekonomisk
information och rådgivning, försäkrings- och
reseförmåner, eller möjligheten att erhålla kontakter
och samarbetsnätverk med andra företagare i nejden.
Tom Nylund, ordförande för
Kronoby företagarförening
Nätverkande, låg tröskel
Föreningen ordnade i november i samarbete med Kronoby kommun en
företagarkväll vid Kronoby kommungård. Verksamheten presenterades och det
var också ett tillfälle för nätverkande. Företagarkvällen, som var öppen för alla
företagare i kommunen och lockade ett tjugotal företag. Tom Nylund säger att
föreningen framöver har som mål att ordna flera gemensamma träffar kring ett visst
tema, t.ex. skatte- och försäkringsfrågor.
- Vi vill att tröskeln skall vara låg för att komma med på våra träffar. Målet är att
vi skall kunna fördubbla vårt medlemsantal inom de närmaste åren.
Kostnaden för att bli medlem varierar mellan 100-1800 euro per år, beroende på
företagets storlek.
Text: Carola Wiik
12
Transport blev
bygg och båtar
Oy Team Kujala Ab är ett familjeföretag i centrala
Terjärv. Företaget var ursprungligen ett transportföretag
under namnet Transport E.T. Kujala Öb, grundat år 1989.
Aktiebolag blev man år 2006.
Idag har företaget sju anställda vid
sidan av Tony Kujala, som fungerar
som företagets vd. Som ägare i
företaget finns även Tonys far Erkki
och sonen Ted, som just nu studerar
till byggnadsingenjör, men även jobbar
tidvis i företaget.
Mångsidigt och flexibelt
Företagets verksamhet finns inom
både byggnads- och båtbranschen. Det
är just mångsidigheten och flexibiliteten i ett litet företag som har gjort att företaget
klarat sig även genom sämre ekonomiska tider.
- Grunden i företaget är de anställda. Utan rätta personer på rätt plats kommer
man inte långt, säger Tony.
Byggnadsverksamheten koncentrerar sig till närområdet dvs. Karleby- och
Jakobstadsregionen, men man har även gjort byggprojekt i Helsingfors.
Team Kujala fungerar även som underleverantör till företaget Ocean Quality Systems
och man utför allt från plugg- skrov-, laminerings-, inrednings- och däckarbeten
för katamaranprojektet Ocean Explorer, som Tony nämner som ett av de mest
spännande projekten som han har hittills har jobbat med. Katamaranprojektet
torde vara färdigställt under sommaren 2015.
Norge är en viktig marknad
Byggnadsprojekten har fört företaget till norra Norge, där man nu är involverad i
byggandet av både radhus och våningshus.
13
- Vi fick in foten i Norge via servicearbeten på båtar. Via dessa kontakter
lyckades vi sedan också få uppdrag inom byggnadsbranschen. Vi är glada
över de här kontakterna och möjligheterna, det här ger vårt företag nya
utvecklingsmöjligheter”.
I Terjärv har företaget en egen
monteringshall och du kan som
småhusbyggare låta Team Kujala
bygga dina huselement. Ju svårare
element desto mera spännande,
enligt Tony. I framtiden vill företaget
ännu utvecklas inom bygg- och
båtbranschen och om möjligt anställa
flera arbetare med specialkunskap
inom t.ex. VVS och elarbeten.
“Bra placeringsort”
Tony tycker att Terjärv och Kronoby kommun är en bra placeringsort för företaget.
Man har fått hjälp vad gäller t.ex. tomtköp och allt har löpt smidigt. Bra hjälp fick
Team Kujala också av utvecklingsbolaget KOSEK i Karleby när man ändrade om
företaget till aktiebolag.
Man har inte heller haft några problem att få tilläggsfinansiering via NTM-centralen
eller banken. Företaget är medlem i Kronoby företagarförening, som nyligen
ordnade ett gemensamt evenemang i samråd med kommunen. Tony välkomnar
liknande tillställningar även i framtiden.
- Vi hehöver samarbete och nätverkande och företagarföreningen kan spela en
viktig roll här.
Företagaren har inte tråkigt
På frågan vad som är bra och dåligt med att vara företagare säger Tony Kujala att
arbetet är så mångsidigt och man kan aldrig få tråkigt. Alla dagar är olika och
eftersom företaget är så mångsidigt och uppdragen så olika så hinner man inte
tröttna på arbetet.
- Att vara företagare är väldigt utmanande och ger en frihet som man annars inte
skulle ha.
Tony Kujala skulle inte kunna tänka sig något annat än att vara företagare idag.
När han ska nämna något negativt så blir det att man inte har så mycket fritid, men
eftersom även hans hustru är företagare så upplever de inte det som ett problem.
De ser företagandet som en livsstil och när de har ledigt så åker de helst bort till sol
och värme.
Text: Carola Wiik. Foto: Oy Team Kujala/Facebook
14
Välkommen
till Nedervetilbornas
vardagsrum!
Café 13 är ett café och en matrestaurang mitt i hjärtat
av Nedervetil. Stället fungerar som vardagsrum och
samlingsplats för ortsborna. Ägarpar är Maiju och Johan
“Jukki” Backfält.
Här träffas byns gubbar över en kopp kaffe på morgonkvisten för att diskutera
världens gång och väder och vind. Dagligen serverar man omkring 100 portioner
mat, både lunchmat och grillmat till både Nedervetilbor och andra icke ortsbor.
Och Café 13 fungerar förstås också som ungdomarnas mötesplats.
- Vad skulle byn vara utan sitt eget café och sin egen restaurang?
Maiju och Johan ”Jukki” Backfält ser det här som sin viktigaste uppgift, att erbjuda
ett utrymme för god mat och möjligheten att umgås.
Plats för fester och möten
I kabinettet, som rymmer 30 personer, firas födelsedagar, släktfester och man håller
möten. Bland annat kommunen och föreningarna är flitiga användare av kabinettet
för sina möten. I jul- och nyårstider är det nog en och annan fest som ordnas här.
På sommaren fungerar uteterassen som det verkliga dragplåstret med 70 sittplatser
i det fria och då lockas även många strökunder att stanna till och njuta av en pizza
eller en läskande öl. Jukki nämner pizzan som den allra mest omtyckta maträtten
15
även hos Café 13 och under veckosluten är det speciellt många bybor som kommer
in och hämtar sin favoritpizza. Förvånansvärt många långväga kunder har även
funnit sin väg till Café 13. Många av dem blir även stamkunder.
Här träffas byns gubbar över en kopp kaffe på
morgonkvisten för att diskutera världens gång och
väder och vind.
Maiju och Jukki vill i fortsättningen även satsa allt mera på att utveckla maten
och främst vill man satsa på á la carte-rätterna. Det är också maten som utgör den
ekonomiskt viktigaste delen i företaget. Utöver maten säljer man även tobak, godis,
alkohol och förstås kaffe och bulla. Maiju och Jukki är också nöjda över att de har
A-rättigheter och även Veikkaus tipsservice.
När hela Nedervetil rockade
Under åren har man ordnat många olika evenemang. Det evenemang som varit
mest utmanande är nog Rock´n Roll partyt, då man hade upp till 700-800 inbetalda
gäster som mest!
- Då rockade nog hela Nedervetil! Ett evenemang av det här slaget kräver
samarbete och det är både dyrt och krångligt med byråkratin.
Som restaurangföretagare är man ganska påpassad vad gäller olika tillstånd. Därför
kommer man i framtiden att satsa på lite mindre tillställningar och bland annat
bjuda in trubadurer.
Företagarlivet kräver sitt
Dagarna kan nog bli långa, men här klagar man inte. Att vara företagare är en livsstil
och ger en frihet som man inte skulle ha om man jobbade för någon annan.
- Men det gäller att vara flexibel, lyssna på vad kunderna önskar och anpassa sig.
Till företaget hör även cateringverksamhet och i framtiden kommer man att satsa
mera på att utveckla den här sidan var företaget. Maiju och Jukki turar om i restaurangen vid sidan av sina fyra anställda. Ibland träffar de varandra i dörren när de
byter skift. När de vill varva ner åker de bort på semester. Främst är det intresset för
gamla amerikanska bilar med tillhörande träffar som blir valet.
År 2014 var ett jubileumsår och Café13 firade med en totalrenovering. Restaurangen
har fått en rejäl ansiktsupplyftning och är nu modern och fräsch och redo att ta emot
kunderna efter en liten paus. Vi gratulerar jubilaren och önskar lycka till framöver!
Text: Carola Wiik. Foto: www.cafe13.fi
16
Mannen bakom
Ethno Media
Petar Filipov kom in på Kronoby folkhögskola en dag.
Han berättade en stund om sin bakgrund och visade prov
på sin smittande entusiasm: snart hade han sålt in sin ide...
Petar kommer ursprungligen från Bulgarien. Han rör sig obehindrat i Österbotten
och Finland - likaså i Tyskland och England - trots att de lokala språken kanske inte
är hans starkaste sida. Det blir oftast hans personliga engelska som gäller.
Han skrattar och ler sitt breda leende när han förklarar:
- Jag har alltid lite för bråttom för att hinna med språket. Jag var faktiskt anmäld
till en kurs i finska nyss - men den blev inhiberad på grund av för få anmälda!
Jobbar på Rani
Petar bor med sin familj i Kronoby och jobbar
tvåskift på Rani Plast i Terjärv. Däremellan syns
han på Kronoby folkhögskola, sysselsatt med olika
aktviviteter kring projektet Ethno Media.
Det hela var hans idé.
- jag är väldigt intresserad av människors föhållande
till media och jag producerar gärna själv.
Hade egen TV-station
17
Petar Filipov representerar den romska kulturen. I Bulgarien drev han en egen,
privat station, TV Roma. Kanalen sände dygnet runt - aktualiteter, diskussion och
musik. Petar ville jobba med god mediajournalistik och han skaffade sig också
internationella erfarenheter och kontakter.
Han såg hur man kunde producera media
effektivt, med modern teknik. När han kom in
med sin idé till folkhögskolan, var upplägget
enkelt och klart:
- varför inte starta en egen mångkulturell
kanal här i Kronoby?
På den vägen är det. Ett förberedande projekt
har genomförts och nu planeras nya steg.
Vill se en god
integration
Petar är intresserad av
olika kulturer och vill själv
göra sitt för att allt ska gå
väl när samhället globaliseras allt
mer, t.o.m. i Kronoby.
- här finns människor från mer än
30 länder, de studerar språk och trivs
tillsammans. En fantastisk resurs!
Text, foto: Martin Näse
Klövvård Leif Enfors
Tel. 0400 182 983
Seljesvägen 617, 68410 Nedervetil
Helhydraulisk och/eller båsmodell
Taxi C-G Jungell
Nedervetil
Tel. 0400 - 178 514
Karlströms tvätteri
Kronoby vatten och avlopp
Flygfältsvägen 346, 68500 Kronoby
Kansliet, tel. 040 714 2164
Tel. 050 3433 083
Södra Terjärvvägen 10, 68700 Terjärv 045 804 7898 [email protected]
Per-Håkan Ravald
Distriktssotare
Tel. 040 013 7908
SK Trans Ab Oy
Tel. 040 039 8203
Dam- och herrfrisering
Klippotek Margareta
Jeussbyvägen 43, 68500 Kronoby
Tel. 834 6808
Tallgränd 7, 68500 Kronoby
Tel. 8345 589
TAXI
Peter Widjeskog
1+8 inva-taxi & personbil med bårutrustning
0400 316 262 (Micki)
040 733 3165 (Pia)
IIKA
S
M
0400-191 744
Småbönders
TAXI
Miikas Taxi
044 972 7422
Mikael Johansson
Emasvägen 66
68700 Terjärv
[email protected]
www.tekas.fi
Den här publikationen har finansierats genom
annonsintäkter. Vinsten används för projektet
Ethno Media, som förbereder inledning av
mångkulturell, nätbaserad mediaproduktion vid
Kronoby folkhögskola och andra folkhögskolor
med invandrarundervisning på programmet.
www.kvarnen.fi
Kronoby folkhögskola
Torgarevägen 4
68500 Kronoby
+358-(0)6-8231 500