verksamhetsberättelse 2014

SVENSKA POSTKODSTIFTELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
FOTO FÖREGÅENDE SIDA: CHRIS LOADES / FFI
FOTO NÄSTA SIDA: MAGNUS SANDBERG
Äpplena på omslaget heter Malus Niedzwetzkyana. Efter att ha fått växa
fram i Centralasiens naturliga frukt- och nötskogar, uppskattas de över
hela världen. Dessvärre lever skogarna under stora hot. Men tack vare
organisationen Fauna & Flora International och deras envisa arbete, finns
det nytt hopp. På sidorna 20–21 kan du läsa mer om projektet. Sedan 2007 har 800 miljoner kronor fördelats till över 230 projekt.
Vi känner oss priviligierade som fått ta del av och stötta alla dessa initiativ.
Ibland till synes omöjliga uppgifter har blivit möjliga och vi har på nära
håll följt drivet, viljan och kunskapen hos er initiativtagare, aktivister och
entreprenörer som krävs för att förändra i positiv riktning. Ni är våra hjältar. PostkodStiftelsen ger stöd till initiativ och verksamheter som vill
utveckla och förbättra för människa, natur och
miljö. Har du en vision eller idé som kan bidra
till att göra världen lite bättre? Ibland är pengar
det som saknas. Ibland behövs rätt kontakt och
för någon kan ett samarbete vara det som gör
skillnaden. Om vi inte redan har varit i kontakt
med varandra – hör gärna av dig till oss!
Martin Kihlström, TF General Manager
En av miljontals landminor i Kambodja har
lokaliserats och är på väg att grävas upp
av Cambodian Mine Action Centre.
ANTAR UTMANINGEN
FÖR EN BÄTTRE VÄRLD
PostkodStiftelsens vision är att bidra till en
bättre värld för människa, natur och miljö. Projektstöden ges inom två huvudområden:
människors levnadsvillkor samt natur och
miljö. Projekten verkar bland annat för
fattigdomsbekämpning, fredsbyggande,
mänskliga rättigheter, klimat, naturskydd
eller hållbar energi.
Stöden till projekten är tidsbegränsade
och grundläggande kriterier är att projekten ska kunna visa hållbara resultat och
att de angriper aktuella utmaningar. Som
förmånstagare till Svenska PostkodLotte-
riet tar PostkodStiftelsen del av den årliga
fördelningen av lotteriets överskott till
välgörande ändamål.
En flora av projekt
PostkodStiftelsen ger finansiellt stöd till
olika typer av projekt över både geografiska
och tematiska gränser. Projekten löper
vanligtvis i ett år och sträcker sig från
policy- till gräsrotsnivå. Variationen skapar en dynamisk samling av insatser med
effekter på flera nivåer, vilket resulterar i
positiva förändringar.
5
High five när GrannYran kommer på
besök. Innan dagen är slut har staden
fått ett antal nya mångmiljonärer.
TILLSAMMANS MED
POSTKODLOTTERIET
Svenska PostkodLotteriet är ett av Sveriges mest populära
lotterier och ingår i holländska Novamedias portfölj av
lotterier. Lottköparna har chans att vinna pengar varje dag
– ofta tillsammans med sina grannar.
Visionen är att bidra till en bättre värld för människor,
djur och miljö. PostkodLotteriet fördelar hela sitt överskott
till välgörande ändamål genom de cirka 50 organisationer
som PostkodLotteriet stödjer. Sedan starten i Sverige har
över 6,1 miljarder kronor delats ut till välgörenhet och över
åtta miljarder i vinster till lottköparna.
FOTO: STUDIO STRANDELL
PostkodStiftelsen – en förmånstagare
Som förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet tar PostkodStiftelsen del av den årliga utdelningen till välgörande
ändamål, 2014 fick stiftelsen 110 miljoner kronor. Det innebar cirka tio procent av det totala överskottet.
Till skillnad från de flesta andra förmånstagarna är
PostkodStiftelsen inte slutmottagare av medlen. I stället
kompletterar Stiftelsen de andra förmånstagarna genom
att i sin tur stödja organisationer och fristående, innovativa
initiativ i hela världen.
Fakta om PostkodLotteriet
• Ett av Sveriges mest popu-
lära lotterier med över en miljon kunder. PostkodLotteriet skänker hela sitt överskott till den ideella sektorn. Totalt har det blivit 6,1 miljarder kronor sedan starten 2005.
• PostkodLotteriet har 53 förmånstagare. Postkod-
Stiftelsen är en av dem.
• Omsättning 2014:
3,5 miljarder kronor.
7
FOTO: HAILEY TUCKER / ONE ACRE FUND
Tack vare One Acre Fund kan småskaliga bönder i Tanzania fördubbla
sin skörd på ett år. Veronica Kikula,
47, från Negabihi har lyckats.
KONSTEN ATT
FÖRDUBBLA SIN SKÖRD
8
Utöver stödet till jordbruksarbetet får
bönderna tillgång till en sollampa. Att ha en
sådan gör det möjligt att minska koldioxidutsläppen och spara in pengar för fotogen
och batterier. Inomhusmiljön förbättras
och barnen kan göra sina läxor även när det
är mörkt.
Målet för 2015 är att 2 400 familjer ska
ha tillgång till en sollampa.
FOTO: HAILEY TUCKER
70 procent av världens fattiga på landsbygden
är småskaliga bönder. Majoriteten har inte
råd med grundläggande redskap eller utbildning, vilket gör att de får kämpa hårt för att
försörja sina familjer. År efter år drabbas de
av ständiga ”hungersäsonger” där de tvingas
hoppa över måltider.
One Acre Fund erbjuder en komplett lösning som syftar till att småbönder ska kunna
öka både skördarnas avkastning och sina
inkomster. Lösningen innehåller bland annat
finansiering av jordbruksresurser, bättre utsäde, utbildning i hållbara jordbruksmetoder
och hur skörden bör förvaras samt kunskap
i att maximera priserna. Bönderna använder
de ökade inkomsterna till boskap, skolgång
för barnen och bättre boende.
PostkodStiftelsens stöd är öronmärkt för
One Acre Funds arbete i Tanzania fram till
och med 2015. Målet är att nå ut till 8 000
familjer med totalt 28 000 barn.
9
FOTO: STEPHEN ALVAREZ /
NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE
Själarnas mötesplats. National Geographic hjälper
forskare, äventyrare och miljövårdare att utforska
vår planet – till exempel en av världens största
grottsalar, Majlis al Jinn i Oman.
10
11
GEOGRAFISK SPRIDNING
1200
300
unga med funktionsnedsättning provar
att idrotta
unga skolelever
får stöd att nå sin
fulla potential
personer i 10 byar i
Thailand och Kambodja
skyddar delfiner
10 000
metod utvecklas för
att mäta representationen av mångfald
i svensk media
3
SVERIGE Jobb till
arbetslösa unga
INTERNATIONELLA PROJEKT
Comet Me
Ökad tillgång till rent vatten med hjälp av
förnyelsebar energi
fiskerier i Sverige
och Danmark blir
MSC-certifierade
384
30
skolbarn från slumområden
i Kenya får ökad tillgång
till sanitet
1
3 000
EXEMPEL PÅ PROJEKT SOM BEVILJADES STÖD UNDER 2014
hälsocenter i Uganda
får ett digitalt
journalsystem
5 000
sjukvårdsanställda
lär sig mer om
organdonation
IUCN – Int. Union for Conservation of Nature
Skyddar den biologiska mångfalden i världens hav
Robert F. Kennedy Center
Fredsförebyggande och demokratisering genom
utbildning och stöd
Peepoople
Bättre hälsa och ökad tillgång till sanitet för barn
i Kenyas slumområden
KIRGIZISTAN Bevara
nöt- och fruktskogar
420
LIBERIA Stöd till
Ebola-drabbade
barnsoldater och
sexslavar får hjälp
att fly
Waterkeeper Alliance
Minskade utsläpp och ökad användning av
förnyelsebar energi
Global Poverty Project Inc
Engagerar unga i kampen mot fattigdom och för
ökade rättigheter för barn
WWF Verdens Naturfond
Nytänkande metoder för att stoppa klimatförändringar
INDIEN Öka förnyelsebar energi
SOS-barnebyer Norge
Barn i Zimbabwe får stöd att utvecklas till sin
fulla potential
Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation
Motverkar våld och övergrepp bland barn och unga
BRASILIEN Sport
mot kriminalitet
SYDAFRIKA Fotboll
för att minska hiv
2014 ÅRS PROJEKTSTÖD
GÖR BLAND ANNAT ATT:
Yunus and You – the YY Foundation
Bekämpar fattigdom med hjälp av sociala innovatörer
Grassroot Soccer – South Africa
Unga flickor får stöd att motverka våld med fotboll
som plattform
PALESTINA Tillgång
till rent vatten
KAMBODJA
Klimatanpassa jordbruk
Nelson Mandela Foundation
Främjar ledarskap i Nelson Mandelas anda
Fauna & Flora International
Skyddar frukt- och nötskogar i Centralasien
Fight for Peace
Förebygger kriminalitet bland unga i riskzon
hälsofrämjande
möten för äldre i
Sverige anordnas
Rocky Mountain Institute
Minskar klimatutsläppen i Kina
New Venture Fund
Kidnappade och barnsoldater återvänder hem
World Food Programme
Katastrofstöd i kampen mot Ebola
World Resources Institute
Minskade utsläpp och ökad tillgång till förnyelsebar
energi i Indien
Club de Madrid
Främjar demokrati genom stärkt samspel mellan
medborgare och folkvalda
Tony Blair Governance Initiative AGI
Ökad kapacitet att bekämpa Ebolaepidemin
The Elders
Främjar ett nytt klimatavtal
The Whitaker Peace and Development Initiative
Främja fred och försoning genom utbildning av
ungdomar i Burma
Individuell Människohjälp
Förbättrar framtidsmöjligheterna för nyanlända
flyktingbarn
Äldrekontakt
Bryter social isolering bland ensamma äldre
Frisk & Fri
Insatser för ungdomar inom idrotten med risk för
ätstörningsproblematik
Svenska Parasportförbundet och
Sveriges Paralympiska Kommitteé
Hälsa, glädje och gemenskap för barn och unga
med utvecklingsstörning
Missing People
Hittar försvunna personer i Sverige
SOK – Sveriges Olympiska Kommitté
Uppmuntrar barn till mer rörelse i vardagen
Insamlingsstiftelsen National Geographic
Inspirerar och informerar för en levande planet
Uppsök Sverige
Bryter socialt utanförskap för marginaliserade
ungdomar
Insamlingsstiftelsen Shifo Foundation
Bättre hälsovård för barn i Uganda
SVENSKA PROJEKT
Läkare i Världen
Hälso- och sjukvård för särskilt utsatta EU-migranter
i Sverige
Giving People
Stöd till ekonomiskt utsatta barn i Sverige
Svenska Friidrottsförbundet
Gemenskap och folkhälsa genom löpning
Riksförb. för rörelsehindrade barn & ungdomar
Aktivt liv för unga med funktionsnedsättning
Project Playground
Motverkar kriminalitet och gängverksamhet i Sydafrika
Global Child Forum
Stärker barnrättsarbetet i Sverige och världen
Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige
Förbättrar Kambodjanska bönders motståndskraft
i perioder av torka
MADAGASKAR
Återplantera mangroveträd
Här har PostkodStiftelsen gett projektstöd – en eller flera gånger sedan 2007
15
FOTO: LORENZ ANDREAS FISCHER
®
LIVET TÖRSTAR
EFTER DET
OUMBÄRLIGA
Betydelsen av vatten kan inte överskattas. Dess roll är helt
avgörande för vår existens. Trots detta befinner sig hav,
sjöar och källor under ständigt hot.
Kolkraften står för cirka 44 procent av de globala koldioxidutsläppen. Brytning, transport och förbränning av kol
får påtagliga konsekvenser och leder till förorenat vatten
och sämre luft. I länder som Kina, där kol används som
huvudsaklig energikälla, är miljontals människor direkt
påverkade av kolindustrin.
Waterkeeper Alliance arbetar på global nivå för att ge
gräsrotsgrupper kunskapen att minska kolets påverkan på
vatten, luft och människors välbefinnande. Med PostkodStiftelsens stöd har Waterkeeper Alliance drivit utbildningar om relationen mellan kol, klimatförändringar
och hälsa i Asien. Lokala organisationer har fått verktyg
att bättre bedöma vatten- och luftkvalitet. Granskningen
presenteras sedan för både beslutsfattare och lokalbefolkningen i syfte att göra framtiden mer hållbar.
16
FOTO: MIDDLE HAN WATERKEEPER
WATERKEEPER ALLIANCE
Xiangfan City, Kina. Lokalbefolkningen
samlas tillsammans med Middle Han
Waterkeeper i Hanfloden för att fira
Swimmable Water Weekend.
Mitten: Där satt den! Rörelsehindrade ger handbollslaget Eskilstuna
Guif en lektion i elhockey.
Undre: På edra platser! Med rätt
hjälpmedel kan alla idrotta.
Övre: Monrovia, Liberia, september
2014. Grace och hennes familj har
inte smittats av Ebola. Men sjukdomen påverkar allt och alla.
FOTO: ÅSA HEDBERG RUNDGREN
Övre: Lek och sport med
100 procent vinter i backarna.
Undre: Matleverans till Eboladrabbade områden.
RÄTTEN TILL
EN HÖG PULS
FOTO: REIN SKULLERUD / WFP
FOTO: ALEXANDER LINDSTRÖM
FOTO: MARTIN PENNER / WFP
18
FOTO: JUHA DAHLBO
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
(RBU) driver bland annat Aktivt liv för alla! – en särskild
satsning i syfte att ge barn och unga en aktiv fritid. Här
uppmärksammas också behovet av fritidshjälpmedel för att
barn med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga.
Satsningen påbörjades 2013 och genom PostkodStiftelsens
stöd har projektet utökats under 2014.
Aktivt liv för alla! genomförs i samarbete med lokala RBUföreningar och idrottsföreningar. I projektet får barn och
ungdomar prova på olika sporter i samband med större idrottsevenemang där också barn utan funktionsnedsättning deltar.
RBU har till exempel varit initiativtagare till att en
rullstolsklass införs i Lidingöruset, en löpartävling dagen
innan Lidingöloppet, som bland annat vänder sig till elever
i särskolan. För att nämna några andra aktiviteter, har
deltagarna fått prova skidåkning i Åre eller friidrott i form
av RaceRunning.
På varje ort har RBU även anordnat kunskapsseminarium
riktade till politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare.
NÄRING OCH LOGISTIK
BEKÄMPAR EBOLA
Utbrottet av Ebola har orsakat en humanitär kris i Västafrika.
Tiotusentals har smittats och mer än 8 000 människor har
dött i det som är en av de värsta epidemierna i modern tid.
Miljontals människor har också indirekt påverkats av
viruset när hela livsmedel-, sanitet- och hälsosystem kollapsade. Behovet av internationellt bistånd var omfattande och
omedelbart. Bara åtta dagar efter den officiella förklaringen
av Ebolautbrottet i mars 2014, började FN:s World Food Programme (WFP) att distribuera mat till områden där befolkningen drabbats. Men viruset fortsatte att sprida sig.
I november 2014 svarade PostkodStiftelsen på en brådskande vädjan om hjälp från WFP med en donation, avsedd
för de värst drabbade områdena i Sierra Leone, Guinea
och Liberia.
Stödet har hjälpt WFP att distribuera näringsrik mat
till både överlevande, anhöriga och patienter på behandlingshem. Det har också bidragit till att WFP kunnat ge det
humanitära samfundet logistiskt stöd i syfte att behandla
och begränsa sjukdomen.
19
Värda att bevara. Malus Niedzwetzkyana
är en av Centralasiens äppelsorter som
äts och uppskattas över hela världen.
NYTT HOPP FÖR HOTAD SKOG
Fauna & Flora International får stöd av
PostkodStiftelsen i syfte att ge skogarna
hållbart skydd. Projektet innefattar plantering av träd och vidareutbildning för
skogsvårdare. Dessutom får de lokalt
boende möjlighet att utveckla sina egna
sociala och miljömässiga initiativ, till
exempel biodling och olika sätt att ta hand
om råvaror.
FOTO: CHRIS LOADES/FFI
FOTO: CHRIS LOADES/FFI
Centralasiens frukt- och nötskogar har inte
vilken flora som helst. Här finns en mångfald
av vilda äpplen, päron, körsbär, plommon,
hagtorn, berberis, pistage, mandel och mullbär. Många av dessa är farfäder till olika sorter
som nu konsumeras över hela världen och de
äger en unik genetisk identitet med potential
att förbättra den globala matproduktionen.
Skogarna är dessutom en rik källa för
lokala landsbygdssamhällen i nyttjandet av
medicinalväxter, näring och boskapsfoder.
Produkterna från skogarna är ofta den enda
inkomstkällan och många familjer är helt
beroende av naturens resurser.
Trots skogarnas betydelse är de bland de
mest hotade ekosystemen i Centralasien.
Dåligt reglerad och okontrollerad avverkning, driven av fattigdom, har lett till att
endast fyra procent av landytan i Tadzjikistan
och Kirgizistan nu består av skog.
21
POSTKODSTIFTELSEN
I SIFFROR
TOTALT ANTAL PROJEKT SOM FÅTT
STÖD SEDAN STARTEN: 234 STYCKEN
ASIEN 19 %
AFRIKA 25 %
LATINAMERIKA 2 %
SVERIGE 34 %
GLOBALT 20 %
TOTAL UTDELNING SEDAN STARTEN:
798 396 509 KRONOR
Projekt i världen 2014
Geografisk fördelning
av projekten
KLIMAT 13 %
NATUR OCH
MILJÖ 31 %
NATURSKYDD 15 %
HÅLLBAR
ENERGI 3 %
MÄNNISKORS
LEVNADSVILLKOR 69 %
FATTIGDOMSBEKÄMPNING 19 %
FREDSBYGGANDE 14 %
Fokusområden 2014
Fördelningen av projekt mellan
PostkodStiftelsens två fokusområden
22
MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER 36 %
Tematisk fördelning 2014
Projektens tematiska fördelning inom
PostkodStiftelsens två fokusområden
Rörelseglädje. Friskis&Svettis driver ett särskilt
program för barn med funktionsnedsättning,
flyktingbarn i mottagningsboenden eller barn
som bor i socioekonomiskt utsatta områden.
FOTO: THOMAS CARLGREN
Svenska PostkodStiftelsen, Box 193, 101 23 Stockholm. Växel: 08-562 488 00. Fax: 08-662 58 70. Mail: [email protected]
Läs mer om PostkodStiftelsens senaste projekt på postkodstiftelsen.se