Kulturens roll i en föränderlig värld

Ett smörgåsbord
av tidsaktuella frågor
Kulturens roll i en föränderlig värld
Nya kultursammanhang med nya utmaningar för kulturarbetaren
Bildkälla: Tillbyggnad till Landskrona teater (2011) Wilhelmson Arkitekter AB
■■
Att få ungdomar att engagera sig i kulturlivet
Talare
■■
Så lyckas du samverka över gränserna
Fritidsforum
Frida Dahlberg
■■
Hur kan kulturen användas i samhällsplaneringen?
Kulturstrateg
Heidi Trakowski
■■
Så får du medborgarna att bli medaktörer
Kultur och samhällsutveckling
Christina Hjorth
Kultur i Väst
Simon Roos
■■
Kultur som redskap för integration
Gislaveds kommun
Magnus Jonsson
■■
Konkurrera om invånarna med kulturens hjälp
Tyréns
Sarah Bragée
■■
Så når du ut med ditt kulturbudskap
Oxelösunds kommun
Conny Zetterlund
Malin Göthberg
■■
Kulturplanering i praktiken
Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällsfrågor
Oscar Svensson
Utveckling Nordost AB
Peter Rundkvist
Kulturenheten Östra Göteborg
Bibbi Andrén
Nasrin Pakkho
Moderator
Lotta Strinnholm
Spontana möten och projektledning
u
Konferens 16-17 april 2015 Stockholm
Kulturförvaltningen
Stockholms läns landsting
Eva Bergquist
www.teknologiskinstitut.se
Konferensprogram
Torsdag 16 april 2015
9.00 REGISTRERING MED KAFFE OCH SMÖRGÅS
12.40
9.30 MODERATOR LOTTA STRINNHOLM INLEDER KONFERENSEN
Lotta Strinnholm är skribent, föreläsare och en uppskattad moderator
med ett förflutet inom kulturvärlden. Lotta är konsult och driver
företaget Spontana möten och Projektledning.
Ungdomars fritidsengagemang
Vad gör ungdomar på fritiden och hur ser de på sin fritid?
Utifrån den rapport om ungdomars fritid och organisering
som MUCF genomförde 2014 får du veta mer om ungdomars
olika förutsättningar för fritidsengagemang, och vad de
efterfrågar.
9.40
Kulturen som attraktionskraft
Att konkurrera om invånare, besökare och näringsliv är
en svår utmaning för många platser. Lär dig vilka framgångsfaktorer som ligger bakom en kommun med tillväxt
och hur man genom att locka med värden som attraherar
olika typer av människor kan skapa en upplevelserik miljö
som inte liknar någon annan. Få inspiration från New York,
Istanbul, Motala och Ullånger!
■■
Vilken roll kan kulturen spela för valet av bostadsort?
■■
Hur kan man arbeta med att få invånare att vilja bo kvar på orten?
■■
Hur kan kommunen tjäna på att satsa på kultur?
■■
Ullånger – ett glesbygdsperspektiv
PR AK
TIKFA
LL
Medborgarna som medaktörer
Att lyssna på och engagera medborgarna har varit en framgångsfaktor för kulturens utveckling i Gislaved. Lyssna
till exempel på kultursatsningar där medborgardialog har
varit avgörande för projektens utformning, innehåll och
resultat.
■■
Kulturplatån - en generationsöverskridande verksamhet
■■
Ungdomarna som medaktörer
■■
Kulturen i vardagen
■■
Kulturnoder - att synliggöra kulturen i samhället
■■
Att nå ut med sitt budskap
MAGNUS JONSSON, kulturchef, Gislaveds kommun
Magnus har tidigare arbetat som teaterledare, festival- och
kultursekreterare.
11.40 LUNCH
Så ser fritiden ut för ungdomar idag
■■
Olika förutsättningar för kulturengagemang
■■
Genomförda insatser för att öka ungas möjligheter på fritiden
OSCAR SVENSSON, utredare, Myndigheten för ungdoms och
civilsamhällsfrågor
13.40
Att engagera ungdomar i kulturen
SARAH BRAGÉE, avdelningschef, Tyréns AB
Sarah har arbetat med kommuner i platsutvecklingsfrågor och som
inspiratör vad gäller visionsutveckling. Hon är medförfattare till
studien Stadstrender – framtidens städer som kartlägger drivkrafter
och framgångsfaktorer för hur växande städer i framtiden skall vara
attraktiva och hållbara. En studie som legat till grund för olika regionala analyser och platsutvecklingsprojekt med fokus på attraktivitet
och tillväxt. Sarah är även ekonom, samhällsplanerare och analytiker.
10.40
■■
Hur man får med sig ungdomarna i kulturen är en svår
utmaning för många kulturarbetare. Lyssna till Frida
Dahlberg från Fritidsforum som berättar om sitt arbete
och ger konkreta verktyg och tips hur du kan arbeta vidare
med ungdomars engagemang.
■■
Föreningsbildande, egenorganisering och nätverkande
■■
Att söka mikrobidrag för att genomföra projekt
■■
Kompetensutveckling för fritidsledare
■■
Demokratifestivalen ”Livet är en fest”
FRIDA DAHLBERG, kulturkonsulent, Fritidsforum
14.40 FIKA
15.10
Samverkan som nyckeln till framgång
För att lyckas med sitt kulturarbete i dagens samhälle
är det viktigare än någonsin att kunna samverka över
gränserna. Att samverka ställer höga krav, men öppnar
också upp för möjligheter för kulturen att få plats inom
flera områden. Ta del av goda exempel och få verktyg att
arbeta vidare med.
■■
Olika sätt att samverka tillsammans
■■
Stadsutveckling med kultur
■■
Samverkan mellan kultur och näringsliv
■■
Hur gör man i praktiken? Goda exempel från Stockholm och
Mälarregionen.
Konferensprogram
Fredag 17 april 2015
HEIDI TRAKOWSKI, kulturstrateg
Heidi är konsult och har lett projekt i regionala utvecklingsfrågor och
kulturella och kreativa näringar i Stockholm, Mälardalen. Hon är tidigare
processledare i sektorsövergripande verksamheter, har utvecklat kulturinstitutioner samt arbetat som lärare på KTH.
Samv
erkan
i
fram
kant
!
16.10
Koordinaten – ett välbesökt kluster över
gränserna
Hur kan kulturen samarbeta med andra aktörer på en liten
ort? Allaktivitetshuset Koordinaten i Oxelösund är med sina
700 besökare per dag ett framgångsrikt exempel på hur man
kan utnyttja varandras kompetenser över gränserna och
samarbeta på ett effektivt sätt med medborgarna i fokus.
Här får du ta del av ett samarbete i framkant.
■■
Vad har kultur, fritid och turism gemensamt?
■■
Att kunna samsas under samma tak – utmaningar och möjligheter
■■
Medborgaren i fokus
CONNY ZETTERLUND, kultur och fritidschef, Oxelösunds kommun
MALIN GÖTHBERG, bibliotekarie, Koordinaten
17.00 Moderator Lotta Strinnholm avslutar konferensens
första dag
Lär dig mer om
■■
Kultur och samhällsplanering ihop
■■
Framgångsrik samverkan över gränserna
■■
Hur vi kan engagera ungdomar i kulturlivet
■■
Medborgarna som medaktörer
■■
Kultur som redskap för integration
■■
Cultural Planning – så kan du använda det i praktiken
08.50 Moderator Lotta Strinnholm inleder dagen
09.00
Kan kulturen hejda segregationen?
I EUs sammanhållningspolitik spelar kulturen en allt
viktigare roll. Hur kan de kulturella och kreativa näringarna
bidra till minskad arbetslöshet och ökad integration? Och hur
är det möjligt utan att göra avkall på konstens egenvärde?
■■
Kulturell hållbarhet i förorten - utmaningar och möjligheter.
■■
Inkubatorer och helpdeskar – en modell för kulturellt entreprenörskap i förorten
■■
Nya plattformar för samverkan
■■
Konstens roll i den offentliga förortsmiljön
PETER RUNDKVIST, utvecklingsledare, Utveckling Nordost AB
Peter arbetar sedan 2011 med kulturutveckling i det EU-finansierade
stadsutvecklingsprojektet Utveckling Nordost i Göteborg. Han har en
bakgrund som sociolog och konsult inom marknadsföring, media och
kulturproduktion.
09.45 FIKA
10.15
Kulturens roll för hälsa och välbefinnande
Forskning visar att människor mår bra av att engagera sig
kulturellt. Utifrån Framtidskommissionens första underlagsrapport: ”Är framtiden kulturens re-renässans” ger Eva
i sin föreläsning konkreta exempel på hur vi med kulturens
hjälp kan påverka hälsan och välbefinnandet.
■■
Vad säger forskningen?
■■
Kulturens positiva effekter
■■
Kultur i vården
EVA BERGQUIST, förvaltningschef Kulturförvaltningen, Stockholms
läns landsting
Eva har tidigare arbetat som departementsråd på Kulturdepartementet
och styrelseledamot i Thielska Galleriet. Hon har även varit engagerad
som tidigare kulturråd vid Sveriges ambassad i Washington
11.10
13.55
Kultur som redskap för integration
Att planera och organisera kultur
I stadsdelen Bergsjön i Göteborg arbetar man medvetet med
att använda kulturen som redskap för integration. Lyssna
till deras arbete och se en dokumentärfilm om och av en
grupp elever från åk 5 och 6 i Bergsjön. Miljonprogrammen
ger oss bilden av grå betong men om vi skärper blicken ser vi
att betong inte är betong utan vackra fjärilar, regnbågar och
fågel Fenix.
Kultur i Väst arbetar aktivt med samverkan och samplanering med kommuner i Västra Götaland. Här ges exempel på
hur vi kan arbeta – både internt och externt för att stärka
kulturens roll i samhällsutvecklingen.
■■
Så arbetar vi med kultur som redskap för integration
■■
Filmvisning: Betong är inte betong
■■
Bakgrundsinformation från dokumentärfilmaren – ställ dina frågor!
■■
Regional roll och kommunalt samarbete
■■
Exemplet Tjörn – en kulturstrategi växer fram
■■
Kulturplanering i praktiken – att skriva kulturplaner och organisera
arbetet
12.00 LUNCH
SIMON ROOS, konsulent, kulturens roll i samhällsutvecklingen,
Kultur i Väst
Simon arbetar med kulturturism, kulturella och kreativa näringar,
kulturutveckling för kommuner och plats- och samhällsutveckling. Simon
stödjer kommuner som behöver inspiration och stöd kring framtagande av
kulturplaner och strategier. Nyligen producerade Simon Roos och Kultur i
Väst skriften ”Samverkan är vårt förnamn”, som bland annat gör en analys
av kommunala kulturstrategier och problematiserar relationerna mellan
kommunal, regional och nationell kulturpolitik.
13.00
14.40 FIKA
Cultural Planning – fungerande metod
och exempel
15.00
BIBBI ANDRÉN, enhetchef kultur Östra Göteborg
Bibbi har tidigare arbetat som kulturproducent i 25 år.
NASRIN PAKKHO, dokumentärfilmare, filmproducent och filmpedagog
Nasrin är utbildad skådespelare från Iran och arbetar som lärare på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg och på kulturskolan Östra Göteborg.
Cultural Planning som metod blir ett allt vanligare och
efterfrågat verktyg i samhällsutvecklingen. Metoden
spänner över ett brett fält och visar på hur vi med hjälp
av kulturella resurser och medborgarnas kunskaper kan
utveckla samhället till att bli mer humanistiskt och
människovänligt. Här får du inblick i hur man utifrån en
Cultural Planning-metodik kan ta vara på platsens själ och
organisera arbetet på lokal nivå.
■■
Kulturens nya betydelse i samhällsutvecklingen
■■
Cultural Planning - vad är det?
■■
Erfarenheter och exempel
CHRISTINA HJORTH, konsult och projektledare för Cultural Planning
Laboratory
Christina har skrivit boken ”Att fånga platsens själ – handbok i Cultural
Planning”. Hon har lång erfarenhet av kulturlivet, förlagsvärlden och
kommunal verksamhet. Christina var tidigare chef för kulturförvaltningen i Göteborg och hon har också ägnat sig mycket åt nordiskt och
internationellt samarbete.
Works
hop
Cultural Planning i praktiken
Du får chansen att prova Cultural Planning i praktiken
tillsammans med Simon Roos och Christina Hjorth genom
att testa metoden under en workshop. Utifrån dina egna
erfarenheter testar vi tre praktiska frågeställningar och för
sen ett gemensamt samtal kring dessa.
16.00 Moderator Lotta Strinnholm summerar och avslutar
konferensen
Bildkälla: Tillbyggnad till Landskrona teater (2011) Wilhelmson Arkitekter AB
Kulturens roll i en föränderlig värld
Nya kultursammanhang med nya utmaningar för kulturarbetaren
Ett föränderligt samhälle ställer nya krav på kulturarbetare. Att få ungdomar att engagera sig och att nå ut med sitt
kulturbudskap till medborgarna i en tid då tiden har svårt att räcka till är en utmaning. Samtidigt som kulturen får
plats i nya sammanhang är det fortfarande svårt att förstå kulturens roll 2015 och de vinster som kulturen genererar i
ett samhälle. Konferensen bjuder dig på ett smörgåsbord av tidsaktuella frågor som rustar dig inför framtiden.
Lyssna till experter och praktikfall som ger dig konkreta verktyg och visar på goda exempel där samverkan
verkligen fungerar. Kulturens betydelse för integration och motverkan av segregation är högaktuell i dagens
samhälle. I vårt program får du ta del av praktikfall från Göteborg där du får lära dig hur du kan arbeta med de
stora frågorna i praktiken.
Under konferensen kommer du att få konkreta exempel på hur andra kommuner arbetar med medborgarna
som medaktörer, och hur du kan engagera ungdomar i kulturlivet. Missa inte kulturens betydelse för samhällsplaneringen och tillväxten. Lär dig även hur du kan göra för att få ut ditt kulturbudskap i det ständigt pågående
informationsflödet.
Varmt välkommen!
Monica Strandgren
Projektledare
Teknologisk Institut
0765-275527
Få möjligheten att
knyta kontakter och
nätverka med kollegor
runt om i landet!
Porto betalt
Sverige
Kulturens roll i en föränderlig värld
Nya kultursammanhang med nya utmaningar för kulturarbetaren
Varför ska du gå på konferensen?
■■
Lär dig samverka över gränserna
■■
Få ungdomar att engagera sig i kulturlivet
■■
Förstå kulturens roll 2015
■■
Gör medborgarna till medaktörer
■■
Lär om kulturens roll för samhällsplaneringen
Bildkälla: Tillbyggnad till Landskrona teater (2011) Wilhelmson Arkitekter AB
TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG!
www.teknologiskinstitut.se/konferens
[email protected]
tel 031-350 55 00
datum och plats
Stockholm
16-17 april 2015 (3951-1)
Hotell Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A
Andra utbildningar i Teknologisk Instituts regi
■■
Effektiv Projektledning
■■
Ledarskap för projektledare
■■
Ekonomi för ickeekonomer
Se www.teknologiskinstitut.se för datum och mer information
Returadress Teknologisk Institut, Rådmansgatan 38, 113 57 Stockholm
Pris
Konferens
5980kr kr/person
I priset ingår lunch och förfriskningar under fikapauser. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer
på priserna ovan. Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera.
ÖVRIG INFORMATION
På www.teknologiskinstitut.se hittar du praktisk information och tips på
boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Monica Strandgren
på [email protected] Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till
ändringar av program, tid och plats.