Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-26 Dnr

1 (2)
TJÄNSTESKRIVELSE
Sociala nämndernas förvaltning
Gunilla Westberg - bc894
E-post: [email protected]
2015-10-26
Dnr: 2015/889-IFN-002
Individ- och familjenämnden
Kopia till
Förordnande gällande handräckning enligt 43 § punkt 2 Lag
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
Förslag till beslut
Individ- och familjenämnden förordnar rätten att fatta beslut om begäran av
biträde av polis för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande
enligt Lagen om vård av unga, LVU, till de tjänstemän som finns på bifogad
reviderad lista.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har i vissa fall möjlighet att begära handräckning från
polismyndigheten för att genomföra beslut. De situationer då nämnden kan
begära polishandräckning är angivna i 43 § LVU. LVU 43 § är uppdelad i tre
punkter och detta ärende gäller endast handräckningen under punkt 1 och 2.
Ett förordnande innebär att en myndighet ger en tjänsteman befogenhet som
annars ligger på myndigheten och är inte att förväxla med delegation.
Nämnden förordnar namngivna ledamöter/tjänstemän. Detta kallas
kompletterande beslutanderätt. Den som är förordnad beslutar vid sidan om
nämnden, till skillnad från delegering, där delegaten beslutar i stället för
nämnden.
I grunden är det socialnämnden, här i form av Individ- och familjenämnden,
som beslutar om att begära handräckningen och polismyndigheten som
lämnar biträde. Polisen har befogenhet att ytterst använda våld för att
genomföra sina uppgifter, en rätt som socialtjänstens företrädare inte har. En
polishandräckning är uttryck för myndigheters mycket ingripande makt i
förhållande till enskilda. Möjligheten för socialnämnden att förordna
beslutanderätten är därför till viss del begränsad. En rätt att begära
polishandräckning med stöd av förordnande bör utformas så att den omfattar
både att påkalla handräckningen och att återkalla densamma.
Socialnämnden har vid en handräckning hela tiden ansvar för den unge. I det
ansvaret ingår det att se till att handräckningen inte fortgår längre än det
behövs.
Den 16 juni fattade Individ och familjenämnden beslut om att förordna rätten
att fatta beslut om begäran av biträde av polis för att genomföra beslut om
Skickad av: Teresia Kjellgren - aq339
VÄSTERÅS STAD
TJÄNSTESKRIVELSE
2015-10-26
2 (2)
Dnr: 2015/889-IFN-002
vård eller omhändertagande enligt Lagen om vård av unga, LVU, till de
tjänstemän som fanns på bifogad lista. Denna lista behöver nu revideras enligt
bilaga.
1 (1)
Diarienr
2015-05-26
Reviderad
2015-06-04
2015/259-IFN-002
Er referens
Sociala nämndernas förvaltning
Gunilla Westberg
Myndighetschef
021-39 22 32
[email protected]
Lista över tjänstemän som Individ- och familjenämnden förordnat att
begära polishandräckning vid beslut om vård eller omhändertagande
enligt Lagen om vård av unga, LVU
ID: lista polishandräckning LVU - reviderad
Enhetschefer:
Ann-Charlotte Wolgers
Jenny Storm
Gudrun Juvonen
Anne Lindell
Flyktingenheten
Samhälsvård barn och ungdom
Familjehemsenheten
Mottagningen individ och familj
Konsulenter:
Lottie Thors
Maria Rydfjord
Miriam Åkerlund
Minna Vaattovaara
Anna Ryding Bouvin
Ann-Sofie Ödman
Ann-Christin Svensson
Magnus Falk
Ulrica Lindelöf
Cecilia Andersson
Ann Bokéus
Utredning barn och ungdom
”
”
”
Samhällsvård barn och ungdom
”
Familjehemsenheten
”
Mottagningen individ och familj
”
”
Socialsekreterare:
Anna-Lena Olsson
Birgitta Wikergård
Christina Nyström
Ingbritt Sandström
Johanna Pettersson
Kerstin Damm
Louise Andersson
Åsa Hjelting
Anna-Maria Stigevik
Anna Sävkvist
Socialjouren
”
”
”
”
”
”
”
”
”