VGR Barnskyddsteam

2015-06-08
VGR Barnskyddsteam
Charlotte Hveem, socionom, polis
Lina Ljung Roseke, leg. psykolog
Godfried van Agthoven, barnläkare
Innehåll
• Västra Götalandsregionens Barnskyddsteam
• Anmälan till Socialtjänsten enligt SoL 14:1
• Information till polis- och åklagarmyndigheten
• När far ett barn illa?
VGR BARNSKYDDSTEAM
Övergripande uppdrag
• Inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen:
Förbättra arbetet med och öka kunskapen om barn som
far illa, riskerar att fara illa eller misstänks fara illa
• Öka medvetenheten om utsatta barn i Västra
Götalandsregionen
Uppdrag från regiondirektören
Organisatorisk tillhörighet, neurologi/psykiatri/habilitering vid
område 1, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
VGR BARNSKYDDSTEAM
1
2015-06-08
Projektets uppdrag
• Konsultation och utbildning
• Organisera och delta i samverkan
• Skapa rutiner för säkrare handläggning
• Arbeta fram rutiner för dokumentation
• Stötta och utveckla befintliga nätverk (som t.ex. barn som
far illa-grupper inom hälso- och sjukvården)
• Kvalitets- och metodutveckling inom barnskyddsområdet
• Regionala medicinska riktlinjer
VGR BARNSKYDDSTEAM
Anmälan enligt SoL 14:1
• En anmälan ska göras då en person får kännedom om
något som kan innebära att socialnämnden behöver
ingripa till ett barns skydd
• Anmälningsskyldigheten är absolut och får inte bli föremål
för överväganden
• Anmäl oavsett pågående utredning el tidigare anmälan
• Det är socialnämnden och ingen annan myndighet som
ska bedöma vilka insatser som behövs i ett enskilt ärende
VGR BARNSKYDDSTEAM
Hur gör man en anmälan enligt SoL 14:1?
•
Ring till socialkontoret där barnet bor, alternativt sociala
jouren om det är jourtid
•
112 vid akuta situationer
•
JO har i flera beslut angett att anmälan bör ske skriftligt
-Använd gärna blankett
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/686c4d7b-75854759-91b552f68819794f/Barn%20som%20far%20illa%2c%20anm%c3%a4lan%20till%20soc.pdf?a=false&guest=true
•
Beskriv så detaljerat som möjligt, tydligt och konkret
•
Skyldighet att lämna kompletterande relevanta uppgifter
VGR BARNSKYDDSTEAM
2
2015-06-08
Anmälan – vad händer sedan?
Utreda eller inte? Beslut inom
två veckor. Ej
förhandsbedömning vid våld i
nära relation
Oro för att ett
barn far illa –
anmälan till
socialtjänsten
Socialtjänsten utreder
de risk- och
skyddsfaktorer som
finns hos barnet självt, i
familjen,
i närmiljön och på
samhällsnivå.
Sammanvägning av
dessa. Barnets behov
är i centrum.
VGR BARNSKYDDSTEAM
Utredningen avslutas normalt
inom fyra månader:
• utan insats
• insats enligt SoL
• insats enligt LVU
I första hand frivilliga insatser för familjen
Återkoppling om utredning startas
eller inte kan oftast ges vid önskemål
*
28
Information till polis och åklagare
• Hälso- och sjukvårdspersonal får på eget initiativ anmäla
vissa grova brott. Minst ett års fängelse i straffskalan vid
genomfört brott, eller minst två års fängelse om det rör sig
om försök till brott
• HSV får lämna uppgifter som rör brott mot barn (se BrB
kap. 3, 4, och 6 t.ex. misshandel, frihetsberövande och
sexualbrott) samt könsstympning (även förberedelse)
• HSV får meddela för att förhindra eller avbryta ett
pågående brott - till exempel rattfylleri
VGR BARNSKYDDSTEAM
Information till polis och åklagare
• HSV ska meddela för att avvärja vissa brott som sker ”å färde”
redan på ett straffbart brottsstadium (mord, könsstympning,
våldtäkt mot barn, rån m.m.)
• HSV ska svara på frågan om en specifik person är på
vårdavdelningen/mottagningen
• HSV ska svara på frågor vid förundersökning med minst ett års
fängelse i straffskalan eller försök till brott med minst två års
fängelse i straffskalan
• HSV ska svara när polis eller åklagare begär uppgifter om barn
som blivit utsatta för brott, Brb 3, 4, 6 t.ex. misshandel, olaga
frihetsberövande, sexuellt utnyttjande, våldtäkt samt
förberedelse till eller genomförd könsstympning
VGR BARNSKYDDSTEAM
3
2015-06-08
Polisanmälningar i VGR 2014
Brå
1400
1375
1200
1000
780
800
600
475
400
200
0
MISSHANDEL
Misshandel
475
1375
780
0-6 år
7-14 år
15-18 år
0-6 år
7-14 år
15-18 år
VGR BARNSKYDDSTEAM
• Barnskyddsteam Västra Götalandsregion
• Anmälan enligt lag till socialtjänsten
• Vad händer efter anmälan till socialnämnden?
• När far ett barn illa?
VGR BARNSKYDDSTEAM
När far ett barn illa
• Försummelse och omsorgssvikt
• Föräldrar med missbruk
• Våld i nära relationer
• Barn som anhörig
• Misshandel (psykisk, fysisk, sexuell)
• Barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser
• Könsstympning
VGR BARNSKYDDSTEAM
4
2015-06-08
Försummelse och omsorgssvikt
• Förekommer mest!
• Minskar minst
• Svårt att sätta fingern på
• tillgodoser ej barnets basbehov
VGR BARNSKYDDSTEAM
Försummelse och omsorgssvikt
• Fysisk
• Emotionell
• Social
• Skolgång
• Hemmiljö
• Inte söka medicinsk vård
VGR BARNSKYDDSTEAM
Försummelse och omsorgssvikt
Att uppmärksamma på BVC
• Föräldrar med missbruk
• Psykisk ohälsa hos förälder
• Våld i nära relationer
• Barn som anhörig
VGR BARNSKYDDSTEAM
5
2015-06-08
Försummelse och omsorgssvikt
• Att observera i mötet med familjer
- Hygien
- Tandstatus
- Uppnår inte utvecklingspotential
- Våld mot djur
- Tala med/om barnet
- Ej kärlek, respekt
- Dåligt samspel
- Ett för stort ansvar för sin ålder
- Barnets beteende
- Rapport om oro från andra
VGR BARNSKYDDSTEAM
Psykisk misshandel
• Såra barnet
• Förnedrande
• Isolera
• Exploatera
• Hindra
• Använda barnet som
objekt
• Skilsmässor
• Vårdnadstvister
VGR BARNSKYDDSTEAM
Varningssignaler
●
Söker vård sent för skador
●
Förklaring till skador finns inte eller är inadekvat
●
Söker vård ofta
●
Skador kan finnas på olika ställen på kroppen,
●
●
skalle, ögon, öron, mun, bål, extremiteter, etc. kan synas i
form av märken på kroppen, blåmärken, rivsår, klämskador.
Frakturer eller andra skador
VGR BARNSKYDDSTEAM
6
2015-06-08
Fysisk misshandel
• Brännskador
• Skador i munnen
• Blåmärke
• Frakturer
• AHT
• Sexuell övergrepp
• Könsstympning
VGR BARNSKYDDSTEAM
Blåmärke
• Var hittar man blåmärke
• Barnets ålder
• ANAMNES
• Kan man åldersbestämma?
• No cruising, no bruising!
VGR BARNSKYDDSTEAM
Tillväxt
VGR BARNSKYDDSTEAM
7
2015-06-08
Psykosocial tillväxtkurva
VGR BARNSKYDDSTEAM
Abusive head trauma
• Subdurala blödningar
• Retinala blödningar
• Encefalopati
• Plus ofta fler skador såsom
- Frakturer (skall, revben, callus)
- Hematom
- Abdominala skador
VGR BARNSKYDDSTEAM
Abusive Head Trauma AHT
• Sökorsak
• Kramper
• Andningsuppehåll
• Kräkningar
• Medvetslöshet
• Död
• Falltrauma????
VGR BARNSKYDDSTEAM
8
2015-06-08
Fysisk misshandel
• Sexuell övergrepp
- Ofta kombination fysisk och psykisk misshandel
• Könsstympning
VGR BARNSKYDDSTEAM
Sexuell misshandel
• Stor spektrum
- Verbal
- Till våldtäkt
• Stor mörkertal
• Minst var femte barn blir utsatt någon gång under livet!!
• Vid barn under 15 år är all sexuell aktivitet våldtäkt
• Även en 16 åring och 14 åring som har samlag, är ett brott
VGR BARNSKYDDSTEAM
Medical Child Abuse
• Tidigare kallat Munchhausen Syndrome by proxy
• Kallas även Factitious or induced illness eller factitious
disorder by proxy eller pediatric condition falsification.
• På svenska:
- Barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser
• Ej MSBP, barnläkare ställer ej diagnos på
vårdnadshavare.
VGR BARNSKYDDSTEAM
9
2015-06-08
VGR Barnskyddsteam
• 031-343 42 08
• [email protected]
• Västra Götalands Barnskyddsteam
VGR BARNSKYDDSTEAM
Bra att använda
• http://www.vgregion.se/upload/riktlinjer.pdf
• www.valdinararelationer.se/vkv
• http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-5
• http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-519/sidor/default.aspx
• Anmälningsblankett socialtjänsten VGR
• Läkartidning 47/ 2014: Barn som far illa
VGR BARNSKYDDSTEAM
Frågor?
10