Informationsblad till intoxblanketter

Ifylld blankett skickas via post eller e-mail till:
Karlskoga kommun,
Folkhälsoförvaltningen, "15", folkhälsoenheten,
Skrantahöjdsvägen 35, 691 83 Karlskoga
[email protected]
Kartläggning av aktuell drogproblematik
Förekomsten av alternativa droger ökar i landet och så även i våra närliggande kommuner. För att
göra det möjligt att kartlägga hur drogproblematiken ser ut har en blankett skapats. Blanketten har
arbetats fram av den arbetsgrupp för förebyggande arbete mot narkotika där representanter för
olika verksamheter inom kommunerna och landstinget ingår.
Blanketten ska fungera som ett komplement till anmälan enligt anmälningsskyldighet 14 kap. 1 §
socialtjänstlagen. Anmälningsskyldighet föreligger efter genomförd vårdinsats av barn/ungdom med
drogförgiftning eller vid kännedom om/misstanke att barn far illa. Av denna anledning har blanketten
bland annat uppdaterats med en kategori för ”hemmavarande barn”. Reviderad blankett börjar gälla
fr.o.m. 2015-01-01.
När en drogförgiftad person hanteras i er verksamhet ska denna blankett fyllas i och skickas
till Folkhälsoförvaltningen i Karlskoga och Degerfors (se adress ovan).
När barn/ungdom är i behov av sjukvårdande behandling för drogförgiftning är detta ett
tecken på missförhållanden. När en vuxen med hemmavarande barn är i behov av
sjukvårdande behandling för drogförgiftningar föreligger risk att barn far illa. Den viktigaste
åtgärden är då att göra anmälan till Socialnämnd enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (för mer
information se baksidan av denna blankett).
Vid frågor kontakta:
Anneli Lennartzon
Sjuksköterska, akutmottagningen Karlskoga lasarett
0586- 664 71, [email protected]
Mikael Appelquist
Socialsekreterare biståndsgruppen, Karlskoga
0586-610 00, [email protected]
Stefan Sundh
Polis med ungdomsinriktning, Karlskoga & Degerfors
0706-21 92 35, [email protected]
Marjo Engström
Socialsekreterare barn- och familjegruppen, Hällefors
0591- 643 20, [email protected]
Emma Ringström
Folkhälsoutvecklare, Karlskoga & Degerfors
0586-610 00, [email protected]
Jennifer Isaksson
Socialsekreterare, barn- och familjegruppen, Degerfors
0586-481 00, [email protected]
POSTADRESS
Karlskoga kommun, Folkhälsoförvaltningen ”15” Folkhälsoenheten, Skrantahöjdsvägen 35, 691 83 Karlskoga
KONTAKTPERSONER
Anneli Lennartzon sjuksköterska akutmottagningen Karlskoga lasarett: 0586-664 71, Stefan Sundh Polis Karlskoga, Degerfors och Hällefors: 0706-21 92 35,
Emma Ringström folkhälsoutvecklare Karlskoga och Degerfors: 0586-610 00, Mikael Appelquist socialsekreterare Karlskoga: 0586-610 00, Marjo Engström
socialsekreterare Hällefors: 0591-643 20 och Jennifer Isaksson socialsekreterare Degerfors: 0586-481 00.
Anmälningsskyldighet
Att barn/ungdom kommer till sjukvården med drogförgiftning är ett tecken på missförhållanden, i form
av riskbeteende som kan leda till att ett barns utveckling kan hämmas.
När en vuxen med hemmavarande barn kommer till sjukvården med drogförgiftning föreligger risk att
barn far illa. Då vårdnadshavare inte kan ta sitt ansvar fullt ut är det socialtjänsten som ska se till att
barn får de stöd och den hjälp som de behöver.
Vid anmälan till socialtjänsten är det inte nödvändigt att veta säkert att ett barn inte har det bra då det
räcker med att känna oro. Det är sedan socialtjänstens uppgift att utreda situationen vidare. Om
tveksamhet råder inför att göra anmälan kan kontakt tas med socialtjänsten för beskrivning av
situationen.
För mer information om anmälningsskyldighet och för råd vid anmälan se socialstyrelsens
informationsfolder; Till dig som är skyldig att anmäla oro för barn – information till dig som är
anmälningsskyldig enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen.
I socialstyrelsens publikation; Samverkan i sociala insatsgrupper, står det att samverkan mellan
myndigheter ska ske utifrån barnens bästa.
Så gör du anmälan till Socialtjänsten
Anmälan om att ett barn/ungdom far illa eller kan vara i behov av hjälp görs via telefon eller skriftligen
till socialtjänsten i den kommun barnet/ungdomen är mantalsskriven, se kontaktuppgifter:
Socialtjänsten Karlskoga
Socialtjänstens mottagningsgrupp i Karlskoga nås på telefonnummer: 0586- 610 90
Gäller det ungdom över 20 år, kontaktar du socialtjänstens vuxenenhet på telefonnummer: 0586-610 00
Utöver ordinarie arbetstid finns social beredskap som nås genom polisens ledningscentral på telefonnummer:
010-569 21 77
Postadress: Karlskoga kommun, 22. Socialförvaltningen, 691 83 Karlskoga
Socialtjänsten Degerfors
Socialtjänsten i Degerfors nås på telefonnummer: 0586-481 00
Utöver ordinarie arbetstid finns social beredskap som nås genom polisens ledningscentral på telefonnummer:
010-569 21 77
Postadress: Socialförvaltningen Degerfors, slingan 6, 693 30 Degerfors
Socialtjänsten Hällefors
Socialtjänsten i Hällefors nås på telefonnummer: 0591-643 20
Utöver ordinarie arbetstid finns social beredskap som nås genom socialtjänstens jourtelefon på telefonnummer:
019-14 93 50
Postadress: Hällefors kommun, individ- och familjeomsorgen, 712 83 Hällefors