examensarbete kriminologi

SAMVERKAN MELLAN KOMMUN
OCH POLIS
EN PROCESS- OCH EFFEKTUTVÄRDERING
ELIN GUSTAFSSON
PATRICIA SERAJI
Examensarbete i kriminologi
165-180 hp
Kriminologiprogrammet
Juni 2015
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
205 06 Malmö
SAMVERKAN MELLAN KOMMUN
OCH POLIS
EN PROCESS- OCH EFFEKTUTVÄRDERING
ELIN GUSTAFSSON
PATRICIA SERAJI
Gustafsson, E & Seraji, P. Samverkan mellan kommun och polis. En process- och
effektutvärdering. Examensarbete i Kriminologi 15 högskolepoäng. Malmö
högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för kriminologi, 2015.
På uppdrag av Nässjö kommun har en process – och effektutvärdering av
samverkansöverenskommelsen mellan Nässjö kommun och Polismyndigheten i
Jönköpings län genomförts. Utvärderingarna berör perioden 2012 till 2013.
Överenskommelsen innefattar fyra problemområden men två har exkluderats på
grund av begränsad tid samt bristfällig dokumentation. Inom ramen av
effektutvärderingen har tillgreppsbrott samt våldsbrott i offentlig miljö studerats,
detta genom analys av offentlig statistik. För att studera processen genomfördes
fem intervjuer med nyckelinformanter. Av intervjuerna framgick det att
kommunikationen och återkopplingen mellan aktörerna varit bristfällig, men
samtliga respondenter ansåg att de involverade aktörerna var relevanta för
aktiviteterna. I effektutvärderingen redovisades brottslighetens utveckling i
kommunen med fokus på jämförelse av 2013 med 2011. Tillgreppsbrotten hade
inte minskat vid jämförelse med 2011, det hade däremot våldsbrotten i offentlig
miljö.
Nyckelord: effektutvärdering, Nässjö, processutvärdering, samverkan,
samverkansöverenskommelse, tillgreppsbrott, våldsbrott i offentlig miljö.
1
COLLABORATION BETWEEN
MUNICIPALITY AND THE POLICE
A PROCESS- AND EFFECT EVALUATION
ELIN GUSTAFSSON
PATRICIA SERAJI
Gustafsson, E & Seraji, P. Cooperation between municipality and the police. A
process- and effect evaluation. Degree project in criminology 15 högskolepoäng.
Malmö University: Faculty of health and society, Department of criminology,
2015.
A process- and effect evaluation regarding the collaboration agreement between
Nässjö municipality and the police authority in Jönköping County has been
requested by Nässjö municipality. The evaluations studies the time period
between 2012 and 2013. The collaboration agreement includes four different areas
of concern, but two of them were excluded due to lack of time and lack of
documentation. Acquisitive crimes and violent crimes in public spaces were
chosen for the effect evaluation, and the analyzes were based on publicly
available statistics. To study the process five interviews were conducted with key
informants. The interviews revealed that all respondents felt like the involved
participants were relevant for the activities, but the communication and feedback
between them have been flawed. The effect evaluation presented the crime trends
in Nässjö municipality. When comparing 2013 with 2011 the analyzes showed
that the violent crimes in public spaces had decreased but acquisitive crimes had
not.
Keywords: acquisitive crimes, effect evaluation, Nässjö, process evaluation,
collaboration, collaboration agreement, violent crimes in public spaces.
2
Innehåll
Inledning ................................................................................................................. 5
Beskrivning av samverkansöverenskommelsen .................................................. 5
Uppdragsbeskrivning ........................................................................................... 6
Tidigare utvärderingar av samverkansöverenskommelser. ................................. 6
Den nya polismyndigheten .................................................................................. 7
Syfte ..................................................................................................................... 7
Frågeställningar ................................................................................................... 7
Begreppsdefinitioner ............................................................................................ 7
Bakgrund ................................................................................................................ 8
Problembild .......................................................................................................... 8
Tillgreppsbrott ................................................................................................. 8
Våldsbrott i offentlig miljö .............................................................................. 9
Samverkan ......................................................................................................... 10
Avgränsningar .................................................................................................... 11
Tidigare forskning ............................................................................................... 12
Vaneförbrytare ............................................................................................... 12
Grannsamverkan ............................................................................................ 12
Medling .......................................................................................................... 13
Tillsyn av serveringstillstånd ......................................................................... 14
Trygghetsvandringar ...................................................................................... 15
Metod .................................................................................................................... 15
Tillvägagångssätt ............................................................................................... 16
Del 1. Processutvärdering .................................................................................. 16
Intervjuer ........................................................................................................ 16
Telefonintervjuer ........................................................................................... 17
Urval .............................................................................................................. 17
Utformning av intervjufrågor......................................................................... 17
Transkribering ................................................................................................ 17
Analys av material ......................................................................................... 18
Värderingskriterium ....................................................................................... 18
Del 2. Effektutvärdering .................................................................................... 19
Tolkning av statistik....................................................................................... 20
Värderingskriterium ....................................................................................... 20
Validitet och reliabilitet ..................................................................................... 21
Etiska överväganden .......................................................................................... 21
Förförståelse....................................................................................................... 21
Del 1. processutvärdering.................................................................................... 22
3
Resultat .............................................................................................................. 22
Del 2. Effektutvärdering...................................................................................... 26
Resultat .............................................................................................................. 26
Grannsamverkan ............................................................................................ 26
Medling .......................................................................................................... 27
Tillgreppsbrott ............................................................................................... 28
Trygghetsvandringar ...................................................................................... 28
Våldsbrott i offentlig miljö ............................................................................ 29
Diskussion ............................................................................................................. 30
Processutvärdering ............................................................................................. 30
Effektutvärdering ............................................................................................... 32
Grannsamverkan ............................................................................................ 32
Medling .......................................................................................................... 32
Tillgreppsbrott ............................................................................................... 32
Trygghetsvandringar ...................................................................................... 34
Våldsbrott i offentlig miljö ............................................................................ 34
Metoddiskussion................................................................................................... 35
Processutvärdering ......................................................................................... 35
Effektutvärdering ........................................................................................... 36
Slutsatser............................................................................................................... 37
Rekommendationer ............................................................................................ 37
Referenser ............................................................................................................. 38
Bilagor ................................................................................................................... 41
Bilaga 1 .............................................................................................................. 41
Bilaga 2 .............................................................................................................. 42
Bilaga 3. ............................................................................................................. 43
Bilaga 4. ............................................................................................................. 43
Bilaga 5. ............................................................................................................. 44
Bilaga 6. ............................................................................................................. 44
4
INLEDNING
För att utveckla och effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbetet i landets kommuner formulerade Rikspolisstyrelsen 2008 en ambition att
upprätta samverkansavtal mellan de lokala polismyndigheterna och kommunerna.
I Nässjö resulterade detta i en samverkansöverenskommelse mellan kommunen
och Polismyndigheten i Jönköpings län. Överenskommelsen trädde i kraft 2012
och sträcker sig till 2015 och är utformad utefter den lokala problembilden. Den
har utgjort grunden för fyra prioriterade problemområden och operativa insatser.
Samverkansperioden börjar närma sig sitt slut och en ny reviderad version
beräknas träda i kraft 2016. Därför har en utvärdering efterfrågats av involverade
aktörer och uppdraget tilldelades författarna av denna studie.
Utvärderingen har två inriktningar, effekt och process och detta kommer
presenteras i två delar. I den första delen kommer samverkansprocessen att
utvärderas. I den andra delen kommer de för denna utvärdering valda prioriterade
områdena, tillgreppsbrott och våldsbrott i offentlig miljö, studeras. Utvärderingen
kommer studera perioden 2012 till 2013.
Beskrivning av samverkansöverenskommelsen
Samverkansöverenskommelsen mellan Nässjö kommun och Polismyndigheten i
Jönköpings län har sin grund i en gemensam målbild som polisen och kommunen
tillsammans tagit fram (Nässjö kommun, 2012). Syftet med överenskommelsen är
att öka tryggheten och minska den faktiska brottsligheten i Nässjö kommun.
Arbetet samordnas av Höglandets räddningstjänstförbund. De olika aktörerna som
ingår i överenskommelsen ansvarar för en rad olika aktiviteter som ska
genomföras årligen. För att följa upp arbetet ska fyra till fem sammanträden per år
genomföras med de olika aktörerna. Arbetet som bedrivits ska även presenteras i
ett trygghetsbokslut varje år (a.a). Efter att en gemensam analys från polisens och
kommunens sida genomförts identifierades fyra problemområden; tillgreppsbrott,
våldsbrott i offentlig miljö, droger samt hedersrelaterat våld. Varje
problemområde har en åtgärdsplan med en rad olika aktiviteter. I åtgärdsplanen
står även vilken aktör som ansvarar för de olika aktiviteterna. Då denna
utvärdering studera problemområdena tillgreppsbrott och våldsbrott i offentlig
miljö kommer endast aktiviteterna för dem att presenteras (a.a).
Aktiviteterna och de ansvariga aktörerna för tillgreppsbrott är följande;
- Ökat fokus mot vaneförbrytare, där ansvarig aktör är polisen
- Ökad etablering av grannsamverkan, där polisen står som ansvarig aktör
- Intensifierad medling, ansvarig aktör är polisen (Nässjö kommun, 2012).
Målet för detta problemområde är att antalet tillgreppsbrott ska minska vid
jämförelse av 2013 med 2011. Den källa för mätning som angetts är
Brottsförebyggande rådet.
Aktiviteterna och de ansvariga aktörerna för våldsbrott i offentlig miljö är
följande;
- Tillsyn av serveringstillstånd, ansvariga aktörer är individ- och
familjeomsorgsförvaltningen och polisen (Nässjö kommun, 2012).
- Trygghetsvandringar, ansvariga aktörer är kommunledningskontoret och
kultur- och fritidsförvaltningen (Nässjö kommun, 2012).
5
-
”Unga i fokus”, ansvariga aktörer är individ- och
familjeomsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.
Utveckla och implementera ”Ung säkerhet”, ansvariga aktörer är
Höglandets räddningstjänstförbund och polisen (a.a).
Målet för detta problemområde är att antalet våldsbrott i offentlig miljö fredaglördag mellan kl. 20.00 till 03.00 ska minska vid jämförelse av 2013 med 2011.
Den källa för mätning som angetts är Brottsförebyggande rådet, Brå (Nässjö
kommun, 2012).
För en utförligare presentation av de olika aktiviteterna för tillgreppsbrott och
våldsbrott i offentlig miljö, se Bilaga 3 och Bilaga 4.
Uppdragsbeskrivning
Det som efterfrågats av Nässjö kommun var främst en resultatutvärdering av
samverkansöverenskommelsen gällande perioden 2012 till 2013.
Utvärderingen kommer ha sin utgångspunkt i de mål som presenterats i
samverkansöverenskommelsen, och som beskrivits under rubriken ”Beskrivning
av samverkansöverenskommelsen”. För utvärderingen ska få ett djup har även en
processutvärdering genomförts.
Tidigare utvärderingar av samverkansöverenskommelser.
År 2013 publicerad Brå en utvärdering av redan upprättade
samverkansöverenskommelser mellan polis och kommun (Patel, 2013).
Utvärderingen bygger på enkäter till samtliga kommuner och polismyndigheter,
samt intervjuer med tre kommuner där Nässjö var en av dessa. Av resultaten
framgick att de flesta kommuner och polismyndigheter genomfört en granskning
av brottsligheten, där statistik och trygghetsätningar ofta var källor för
kartläggningen (a.a). Med utgångspunkt i granskningen har lokala problembilder
tagits fram i majoriteten av kommunerna. Däremot har orsaksanalyserna endast
tagits fram i ungefär hälften av kommunerna. Orsaksanalyserna är en viktig
komponent i samverkansöverenskommelserna då de bör ligga till grund för vilka
åtgärder som sedan implementeras. Insatser som ofta återkommer i de olika
överenskommelserna är grannsamverkan, alkoholrelaterade insatser samt insatser
som syftar till att ge information om alkohol och droger till ungdomar och
föräldrar. Av intervjuerna framgick att de insatser som valts ofta var planerade att
genomföras oberoende av samverkansöverenskommelserna, en anledning till detta
var resursbrist (a.a). De uppföljningar som genomförts har ofta fokuserat på om
insatserna genomförts eller ej, samt vilka effekter som överenskommelserna lett
till. Det som dock ofta saknats är ett perspektiv på hur samverkansprocessen
fungerat, och utan detta blir det svårt att uttala sig om effekterna. Att ha en
samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun är något som uppfattas
som positivt. Det har underlättat det brottsförebyggande arbetet och givit de olika
aktörerna en insyn i varandras arbete. Ytterligare en faktor som underlättat arbetet
är att ha en samordnare för det brottsförebyggande arbetet, trots detta har det
upplevts som svårt att driva arbetet framåt. Intresset för det brottsförebyggande
arbetet har varierat och inte alltid varit prioriterat. Vad gäller effekterna på
brottsligheten har olika svar lyfts fram (a.a). Somliga av deltagarna i
utvärderingen anser att den största effekten som överenskommelsen bidragit till är
att samverkansprocessen har förbättrats. Effekterna på brottsligheten lyfts inte
fram som lika tydliga, en del anser att överenskommelsen haft en liten effekt vad
gäller minskningen av brottsligheten medan andra menar att det är svårt att uttala
6
sig om någon minskning (Patel, 2013). Anledningen uppges vara att många av de
insatser som inkluderats i överenskommelserna redan bedrevs av kommunen och
polisen innan överenskommelserna skrevs (a.a).
Den nya polismyndigheten
Fram till den 31 december 2014 utgjordes polisen av 21 polismyndigheter men
sedan den 1 januari 2015 finns endast en polismyndighet i Sverige (Polisen,
2015a). Polismyndigheten bryts sedan ned i sju polisregioner, där Nässjö tillhör
region öst med Linköping som huvudort. I och med den nya polismyndigheten
utvidgas de tidigare direktiven om samverkan mellan polis och kommun till att
även inkludera så kallade medborgarlöften (Polisen, 2015b). Framtagandet av den
lokala problembilden ska ske tillsammans med medborgarna i den aktuella
kommunen, sedan ska aktiviteter tas fram för att arbeta mot problematiken som
medborgarna lyft fram. Det är detta som blir medborgarlöftena.
Syfte
Syftet med denna utvärdering att studera om den anmälda brottsligheten i Nässjö
kommun har minskat vad gäller tillgreppsbrott och våldsbrott i offentlig miljö, vid
jämförelse av 2013 med 2011. Utvärderingen syftar även till att belysa hur
samverkansprocessen fungerat vad gäller egna och gemensamma förberedelser
samt hur arbetet genomförts. Fokus kommer även ligga på kommunikation och
återkoppling.
Frågeställningar
– Hur har samverkansprocessen fungerat? Det som kommer undersökas är;
initiering samverkan, egna förberedelser, gemensamma förberedelser samt
genomförande.
– Har målen för tillgreppsbrott och våldsbrott i offentlig miljö uppfyllts? Har den
anmälda brottsligheten minskat i Nässjö kommun vid jämförelse av år 2013 med
2011?
Begreppsdefinitioner
Aktivitet: De olika brottsförebyggande åtgärderna benämns som ”aktiviteter” i
samverkansöverenskommelsen (Nässjö kommun, 2012). Därför kommer
begreppet aktivitet att användas för att beskriva dessa i utvärderingen. Se Bilaga 3
och Bilaga 4 för en sammanställning av de olika aktiviteterna.
Hot spots: Platser med hög brottsfrekvens (Sarnecki, 2009).
Höglandet innefattar följande kommuner: Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås
och Vetlanda (Granath, 2013b).
OCKI: ”är en förkortning av orden olycka, civilt försvar, krissituation och
internt skydd.” (Höglandets räddningstjänstförbund, 2012. s.11). OCKI ansvarar
för att samordna Nässjös säkerhetsarbete (a.a.).
Situationell prevention: Åtgärder som fokuserar på miljön och situationen där
brottstillfällen kan tänkas uppkomma (Sarnecki, 2009).
7
Social prevention: Åtgärder som syftar till att minska individers motivation och
benägenhet till att begå brottsliga handlingar (Wikström & Torstensson, 1997).
BAKGRUND
Rikspolisstyrelsen presenterade år 2008 en handlingsplan för hur samverkan
mellan polismyndigheter och kommuner i landet bör utformas, vilket inkluderar
konkreta åtgärder kring dess genomförande (Rikspolisstyrelsen, 2008). Syftet med
handlingsplanen har varit att presentera förslag till samtliga kommuner kring
åtgärder för en långsiktig utveckling av de lokala polisverksamheterna. Utifrån
den utarbetade lokala problembilden ska tryggheten öka och brottsligheten
minska. Polisen ska i samråd med kommunen kartlägga den lokala problemnivån,
och utforma lämpliga handlingsåtgärder (a.a.). Utifrån detta ska en
överenskommelse kring samverkan mellan polis och kommun framtas och
användas i det brottsförebyggande arbetet. I överenskommelsen ska det framgå
vilka aktörer som ingår i samverkansavtalet samt deras ansvarsområde och
arbetsuppgifter (Rikspolisstyrelsen, 2008).
I samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten i Jönköpings län och
Nässjö kommun redovisas återkopplingar till direktiven från Rikspolisstyrelsen
(Nässjö kommun, 2012). I överenskommelsen lyfts det fram att polisen och
kommunen gemensamt ska arbeta utifrån de identifierade problemområdena.
Målsättningen har varit att öka kommuninvånarnas upplevda trygghet samt
minska brottsligheten. Arbetet ska samordnas av Höglandets
räddningstjänstförbund på uppdrag av kommunen. Samarbetet däremellan har
sedan en längre tid innefatta flera av samhällets aktörer. Brottstyperna har brutits
ned till fyra prioriterade områden, tillgreppsbrott, våldsbrott i offentlig miljö,
droger och hedersrelaterat våld. Dessa fyra brottstyper har utgjort grunden för
prioriteringar för det operativa arbetet för minska brottslighet i Nässjö kommun.
Arbetsprocessens huvudmoment består av fyra delar: planera, genomföra, följa
upp och förbättra. För att arbetet ska synkroniseras ska representanter från
inkluderande aktörer samlas fyra till fem gånger per år, där Höglandets
räddningsförbund har tilldelats uppdraget att vara sammankallande. Varje år ska
det genomförda arbetet sammanställas och presenteras i ett trygghetsbokslut.
Överenskommelsen mellan Polismyndigheten i Jönköpings län och Nässjö
kommun sträcker sig från den 1 januari 2012 till den 31 december 2015. (Nässjö
kommun, 2012). I denna utvärdering studeras enbart perioden 2012 till 2013.
Problembild
Tillgreppsbrott
Nässjö kommun har vid jämförelse med andra kommuner i länet en högre nivå av
tillgreppsbrott (Nässjö kommun, 2012). Sett till det totala antalet anmälda brott
står tillgreppsbrotten för en stor del och uppfattas ofta som integritetskränkande
av de som blir utsatta. Tillgreppsbrott utgör en betydande andel av det totala
antalet anmälda brott (a.a). Statistiken avseende brottstypen påvisar toppar under
vissa perioder och en av dessa beror på att ett ungdomsgäng stal bilar.
Tillgreppsbrotten inträffar vanligtvis under nattetid under hela året och är
koncentrerade till Nässjö Stad (a.a.).
8
Tillgreppsbrott
Nässjö kommun
-Antal
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1720
1781
1537
1768 1726
1451
1431
1291
1149
1100
2000
2001
2002
2003
2004
1389
1333
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Figur 1. Antal tillgreppsbrott.
Källa: Officiell statistik inhämtat från brottsförebyggande rådet.1
Figuren ovan visar utvecklingen av tillgreppsbrotten i Nässjö mellan perioden
2000 till 2011. I begreppet tillgreppsbrott i ovanstående figur ingår brottstyperna
stöld- och rånbrott. Vid jämförelse av 2000 med 2011 går det att avläsa en mindre
minskning av antalet anmälda brott, i andel blir denna minskning ungefär 10
procentenheter. Vid en övergripande tolkning finner vi både toppar och dalar i
brottstypens utveckling. År 2004 skedde en minskning för att sedan återgå till en
ökande trend med undantag för 2006 och 2008. Det går inte att dra några
djupgående slutsatser kring orsakerna till dessa förändringar utifrån denna figur.
Våldsbrott i offentlig miljö
Regeringen har presenterat nationella mål mot våldet i offentlig miljö där kravet
är att brottsligheten ska minska (Nässjö kommun, 2012). Våld i offentlig miljö har
en stark negativ inverkan på människors upplevda trygghet. Majoriteten av
brotten begås under alkoholpåverkan av yngre män och detta gäller även för
brottsoffren. Vid jämförelse med andra kommuner i länet har Nässjö ett högre
antal anmälda brott, detta även när hänsyn tas till folkmängd. De anmälda brotten
sker i stor utsträckning mellan kl. 22.00 och 03.00 under fredagar och lördagar.
Brottsplatserna ligger i nära anslutning till nöjesställen och restauranger (Nässjö
kommun, 2012).
1
Inkluderade brottstyper: Stöld, tillgrepp av fordon, Stöld ur och från fordon etc., Inbrott stöld,
Stöld och snatteri, Stöld av skjutvapen, ammunition och sprängämnen, övriga stöldbrott (Kap 8)
och Rån inkl. grovt (ingår även i våldsbrott).
Exkluderade brottstyper: Häleribrott
9
Våldsbrott i offentlig miljö samt misshandel
i Nässjö kommun
- antal
350
300
280
250
200
150
156
143
100
191
256
253
216
160
102
50
0
205
190
301
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Figur 2.Antal våldsbrott i offentlig miljö 2000 till 2011.
Källa: Officiell statistik inhämtat från brottsförebyggande rådet.
Figuren ovan visar det totala antalet anmälda våldsbrott. Antalet anmälda
våldsbrott har ökat med 93 procentenheter vid jämförelse av 2000 med 2011,
antalet har näst intill dubblats. Under tidsperioden däremellan har antalet anmälda
brott varierat med minskningar under vissa år.
Samverkan
Att kommun och polis tillsammans samordnar insatser är av stor betydelse för det
lokala brottsförebyggande arbetet, för polisen bär inte själva ansvaret för att
förebygga brott. (Berg et al., 2010). Det huvudskapliga syftet med samverkan är
att åstadkomma mer än vad en enskild aktör kan. Specifika kunskaper och
kompetenser förses till det samordnade arbetet för att tillsammans arbeta mot
brottsligheten och minska de skador som brott medför, som exempelvis rädsla och
otrygghet. Det är viktigt att förebygga brott och implementera insatser i ett tidigt
skede, med fokus på både brottsoffer och gärningsperson för att arbetet skall vara
effektivt (a.a.).
Det finns flertalet utvärderingar kring samverkan som process, däremot finns det
färre kring de effekter en samverkan genererar. (Söderberg, 2010). Det
förebyggande arbetet kan ske på en rad olika sätt, flertalet kommunverksamheter
har en indirekt brottsförebyggande påverkan (Berg et al., 2010). Identifierade
faktorer som kan påverka en samverkan beaktar psykologiska, kulturella och
strukturella aspekter (Söderberg, 2010). Psykologiska svårigheter kan vara
bristfällig kommunikation eller viss osäkerhet vad gäller sin roll, och strukturella
hinder kan finnas i kunskapsmässiga, ekonomiska eller organisatoriska brister
som förankrats i olika riktningar. En rapport utgiven av Patel (2013) beaktar
svårigheter kring samverkan utifrån en genomförd studie, där flera deltagande
respondenter framförallt från polisen angav resursbrist. Kulturella hinder kan
uppkomma i samband med olika mål och prioriteringar beroende på vilken
kunskapsgrund som finns tillgänglig (Söderberg, 2010). Vid utformning av en
strukturerad samverkansöverenskommelse får arbetet mer konkreta mål, där
pengar avsätts till framtagna insatser, tid sparas, kommunikationen blir bättre och
kunskapsutbytet större (Berg et al., 2010). Två styrkor med samverkan som lyfts
10
fram i Patel (2013) var ett gott arbetsklimat bland de samordnade aktörerna samt
bra struktur på överenskommelsen.
Avgränsningar
I samverkansöverenskommelsen återfinns fyra prioriterade områden men på grund
av begränsad tid har den här utvärderingen fått begränsas till två problemområden,
tillgreppsbrott samt våldsbrott i offentlig miljö. Hedersrelaterat våld föll bort på
grund av bristfälligt material, vilket försvårar möjligheterna till att genomföra en
effektutvärdering. Tillgreppsbrott valdes för att kommunen uppvisar flest antal
anmälda brott jämfört med länets andra kommuner när hänsyn tas till folkmängd,
därför ansågs att brottstypen bör belysas. Våldsbrott i offentlig miljö valdes delvis
av samma anledning som tillgreppsbrott, Nässjö har ett högt antal anmälda brott i
jämförelse med andra kommuner i länet. Våld i offentlig miljö har även en stark
negativ påverkan på individers upplevda trygghet som man bör ha med i åtanke.
Anmälningsstatistiken har mellan 2007 och 2011 stått stilla, därav är det intressant
att studera dr upprättade insatsernas effekter. Samtliga prioriterade områden är av
stor vikt men på grund av nödvändiga avgränsningar ser strukturen i arbetet ut
som följande. Ett av målen med samverkansavtalet var att öka kommuninvånarnas
upplevda trygghet. I den här utvärderingen har valet gjorts att bortse från denna
aspekt och därför rekommenderas en separat undersökning av detta. På grund av
begränsad tid valdes även problemområdet droger bort.
11
TIDIGARE FORSKNING
Vaneförbrytare
Sedan 2011 har Polisen i uppdrag av regeringen att arbeta med gruppen
livsstilskriminella (Brå, 2012). En åtgärd som vidtagits för att minska antalet
tillgreppsbrott i Nässjö är ett ökat fokus mot vanekriminella eller
livsstilskriminella. Gruppen utgör en liten del av antalet brottslingar men står för
en stor del av mängdbrottsligheten (Andersson & Nordh, 2014). De har ofta en
missbruksproblematik som finansieras genom frekventa kriminella handlingar.
Även psykisk och fysisk ohälsa, problem att etablera sig på arbetsmarknaden samt
en svår bostadssituation hör till problemen som livsstilskriminella har (a.a). För
att arbeta mot denna problematik krävs en väl fungerande samverkan med en rad
olika aktörer utöver polisen, exempelvis socialtjänsten, landstinget och
arbetsförmedlingen. De åtgärder som implementeras behöver vara anpassade efter
den enskilda individens behov (Brå, 2015b). Två tredjedelar av de som avtjänat
straff på anstalt återfaller i brott inom en treårsperiod, för att motverka detta krävs
att rätt aktörer är involverade i samverkan samt att insatserna sätts in i god tid.
Livsstilskriminella har en tidig debut i kriminalitet, men innan detta kan andra
former av avvikande beteende uppvisas (Torstensson Levander, 2013). De kan
även ha problem inom familjen med svaga band till sina föräldrar eller till skolan.
Det förebyggande arbetet måste således påbörjas tidigt, och de aktörer som berörs
är bland annat sjukvården, socialtjänsten och skolväsendet (Torstensson Levander,
2013). Utöver den sociala preventionen och de sociala insatserna mot
livsstilskriminella bör även situationell prevention användas, detta för att försvåra
att brott ska kunna begås. Detta räcker dock inte som brottspreventiv insats mot
livsstilskriminella då risken att de kommer hitta nya brottstillfällen är stor
(Wikström & Torstensson, 1997). Detta kan leda till överflyttningseffekter och
inte en minskning av den faktiska brottsligheten. Wikström och Torstensson
(1997) lyfter fram arbetet mot livsstilskriminellas kriminalitet som ett av
brottspreventionens centrala problemområden. För ett lyckat arbete krävs
samverkan för att ingripa mot de olika problem livsstilskriminella ofta har.
Grannsamverkan
Numera har grannsamverkan blivit ett samlingsnamn för åtgärder som går ut på
att de boende i ett område bildar ett nätverk i brottsförebyggande syfte (Brå,
2000). Uppgifter har visat att den första organiserade grannsamverkan startade år
1966 i Portland, Oregon, USA. Det bakomliggande initiativ som fanns var en
samverkan mellan det brottsförebyggande nätverket de boende bildat och polisen.
Däremot den första grannsamverkan som tydligt dokumenterats påbörjades år
1972 i Seattle, USA. I Storbritannien har antalet områden med grannsamverkan
expanderat avsevärt sedan 1980-talet (Bennett et al., 2006). I rapporten British
Crime Survey från år 2000, beräknades att mer än en fjärdedel (27 %) av alla
hushåll i England och Wales var aktiva i ett grannsamverkansområde, vilket
motsvarar runt 6 miljoner hushåll. I USA har en liknande expandering påvisats, i
rapporten The 2000 National Crime Prevention Survey beräknades det att 41 % av
den amerikanska populationen var bosatta i områden där grannsamverkan bedrivs
(a.a.). I samma rapport skrevs ”This makes Neighborhood Watch the largest
single organized crime prevention activity in the nation” (Bennett et al., 2006, s.
438).
12
Grannsamverkan som metod kom till Sverige runt mitten av 1980-talet, och det
första området att bedriva grannsamverkan anses vara Ryd i Linköping (Brå,
2000). Vid uppstart av ett grannsamverkansområde förses de boende med
informationsmaterial, som innefattar beskrivningar om hur arbetet startas upp och
hur verksamheten ska bedrivas. Studier har bekräftat att det finns skillnader
mellan de som deltar och de som inte deltar i grannsamverkan (Kang, 2015).
Deltagande personer har vanligtvis bott i området en längre tid och har en bättre
socioekonomisk status. Boendestabilitet kan anses vara en betydelsefull faktor för
deltagande i grannsamverkan. Ju längre en person är boende i ett område desto
mer sannolikt är det att individen är involverad i brottförebyggande organisationer
som grannsamverkan. (Kang, 2015). Områden som präglas av flerfamiljshus har
högre in- och utflyttningar (Brå, 2012). De områden där problemen är som störst
är grannsamverkan mindre förekommande (Grevholm, 2002).
En stor andel av vardagsbrottsligheten begås i nära anknytning till bostaden och i
bostadsområdet (Brå, 2000). Grannsamverkan kan påverka många av dessa brott.
Generellt sett begås det fler brott per invånare ju högre befolkningstätheten och
större folkmängden är. Särskilt utsatta områden i tätort är vanligtvis centrumdelar,
med den nära anknytningen till både nöjes- och affärslivet. Även områden med
mestadels flerfamiljshus samt områden med övervägande småhus har en
omfattande utsatthet för brottslighet (a.a). En av de första utvärderingarna kring
verksamheter med grannsamverkan mot brott genomfördes av Titus, år 1984 i
USA (Bennett et al., 2008). Titus sammanfattade resultaten kring nästan fyrtio
lokala brottsförebyggande verksamheter, och de flesta innehöll grannsamverkan
som en del. De flesta av utvärderingarna var genomförda av polisen eller med
uppgifter från polisen. Majoriteten konstaterade att områden där grannsamverkan
bedrivits hade ganska låg brottsnivå. Däremot så riktades kritik, då de flesta av
utvärderingarna beskrivit som ”svaga” när det gäller deras förmåga att knyta
samman grannsamverkan med den låga brottsnivån (a.a.). I en
forskningsgenomgång som Bennett et al. (2008) genomförde framkom att
grannsamverkan kan ha en effekt på brottsligheten. Grannsamverkan leder till
andra positiva förändringar i ett område, exempelvis en ökad informell social
kontroll och minskade brottstillfällen. Det kan likväl vara dessa faktorer som leder
till en minskad brottslighet (a.a.).
Medling
En av aktiviteterna som implementerats för att minska antalet tillgreppsbrott är
medling (Nässjö, 2012). Medling har använts i Sverige sedan slutet av 1980 –
talet men det var först under slutet av nittiotalet som arbetet utvecklades och
implementerades i fler kommuner (Wahlin, 2008). Metoden används även
internationellt i bland annat USA och Australien. I Sverige tillämpas ett retributivt
rättssystem (Odén et al, 2007). Ett retributivt rättssystem kan förklaras som
bestraffande. Medling har däremot sitt ursprung i tanken om reparativ rättvisa där
fokus i första hand inte ligger på att bestraffa gärningspersonen, utan det ansvar
gärningspersonen har att åtgärda skadan och hur detta i sådana fall skulle gå till
(Odén et al, 2007). Medling används som ett verktyg att kunna påverka
gärningspersonen och få denne att inse konsekvenserna av sitt agerande och som
en följd minska återfall i brott, men det är även ett tillfälle för brottsoffret att
komma till tals och hantera sin upplevelse av brottet (Thunved et al, 2010).
Vårdnadshavare för både gärningsperson och offer tillåts delta vid ett
medlingsmöte. Samtliga kommuner är förpliktade att erbjuda medling till
individer under 21 år sedan den första januari 2008 (Wahlin, 2008). Medling
13
regleras i Lag 2002:445, här redogörs bland annat att medling är frivilligt och att
båda parter måste vara överens om att ett medlingsmöte ska genomföras. Om både
gärningsperson och brottsoffer samtycker till medling hålls inledande samtal med
var och en för sig följt av ett gemensamt möte (Wahlin, 2008). I somliga fall
tecknas även ett avtal mellan de olika parterna.
Eftersom medling vid brott är en relativt ny metod är den forskning som finns om
dess långtidseffekter relativt begränsade, i synnerhet kopplat till svensk kontext
(Wahlin, 2008). Studier som genomförts visar dock att de positiva effekterna är
större för brottsoffret än för gärningspersonen. Medlingstillfället bidrar till att
brottsoffret får bearbeta händelsen och negativa följder av brottet kan minska. En
av förhoppningarna vid medling är att metoden ska minska antalet återfall. Vad
gäller detta har studier visat att medling kan leda till ett minskat återfall, medan
andra studier inte kunnat uppvisa någon minskning (Wahlin, 2008; Brå, 1999).
Medling kan ha en effekt på återfall, men mer forskning krävs för att tydliggöra
under vilka omständigheter som medling har störst effekt för gärningspersonen
(Wahlin, 2008). Att studera hur medling påverkar återfall i brott kan dock
innebära vissa svårigheter (Brå, 1999). Vid en påvisad minskning av återfall
måste forskarna kontrollera för andra faktorer som kan påverka återfall i brott, det
är svårt att hävda att det endast är medlingen som bidragit till förändringen. Trots
detta kan medling fortfarande ses som positivt, då det medför positiva effekter för
brottsoffret och är ett bra tillfälle för gärningspersonerna att fundera över sina
handlingar (Brå, 1999).
Tillsyn av serveringstillstånd
Alkohol har den starkaste korrelationen med våldsamt brottsligt beteende (Felson
& Staff, 2010). Evidens visar på att många våldsamma gärningsmän är påverkade
av berusningsmedel vid tidpunkten för gärningen. Majoriteten av både brottsoffer
och gärningspersoner är män, i generellt ung ålder (Axbom & Johansson Meinke,
2009). I material bearbetat av Brå var hälften av personerna under 24 år, och en
tredjedel var under 21 år. Våldsbrotten har i stor utsträckning varit
”nöjesrelaterade” misshandelsfall, vilket innebär att brottet har begåtts i nära
anslutning till privata fester eller krogar under helgkvällar och nätter (a.a.). En
vanlig bakomliggande orsak till handlingen är att individerna hamnat i en dispyt
med varandra. Alkohol är ofta en involverad faktor vid våld i offentlig miljö, ur
material från Brå återfanns indikatorer på att gärningsmannen varit berusad i
minst 70 % av fallen. Andelen berusade personer bland offret var ännu lite högre.
Forskning kring kroniskt drickande har visat att det är mer sannolikt att individer
som intar berusningsmedel mer frekvent begår våldsamma handlingar (Felson &
Staff, 2010).
Sedan mars 2011 finns det en samlad strategi för alkohol-, narkotika, dopningsoch tobakpolitiken, vars syfte bland annat är att underlätta statens styrning av
stödet inom området (Regeringen, 2011). ANDT-politikens övergripande mål är
ett samhälle fritt från dopning och narkotika, minskade medicinska och sociala
skador som orsakats av alkohol samt att tobaksbruket skall minska. Det finns sju
långsiktiga mål i ANDT-politiken, varpå ett mål beaktar tidig alkoholdebut.
Verksamma metoder för att förhindra ungdomars tidiga alkoholdebut skall
prioriteras (a.a.).
Sedan 1996 pågår Ansvarsfull alkoholservering, som är ett alkoholförebyggande
arbete bland restauranger med serveringstillstånd (Månsdotter et al., 2007).
14
Ansvarsfull alkoholservering går inom ramen för STAD (Stockholm förebygger
Alkohol- och Drogproblem) (Månsdotter et al., 2007). Arbetsformen innefattar en
långsiktig samverkan med representanter från kommun, polis, länsstyrelsen och
restaurangbranschen. Utbildning inom ansvarsfull alkoholservering lyfter fram
vikten av att inte servera minderåriga eller påtagligt påverkade personer samt
förstärkt tillsyn enligt alkohollagstiftningen. Tidigare utvärdering har påvisat en
minskning med anmälda våldsbrott med 29 %, vilket kan tänkas bero på minskad
alkoholkonsumtion (Månsdotter et al., 2007).
Trygghetsvandringar
Kommunledningskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen har som
ansvarområde att genomföra en trygghetsvandring per år kring kända hot spots
som en del i arbete mot våldsbrott i offentlig miljö (Nässjö kommun, 2012).
Utifrån dessa trygghetsvandringar skulle åtgärder implementeras i syfte att öka
den upplevda säkerheten, och då specifikt för ungdomar. Trygghetsvandringar
innebär att ett område granskas för att identifiera faktorer som kan bidra till
otrygghet bland de boende, men en viktig del i arbetet är även att belysa det som
bidrar till en ökad känsla av trygghet. De som deltar vid trygghetsvandringar är de
boende men även personer som bedriver någon form av verksamhet i området,
hyresvärdar, politiker och polisen. Målsättningen är att alla grupper i området ska
bli representerade, och det är viktigt att notera vilka som eventuellt uteblir från en
trygghetsvandring då deras syn på tryggheten faller bort (Brå, 2015c). Metoden är
relativt ny, den utvecklades i Göteborg under början av 2000-talet och sprids
internationellt under namnet ”safety and security walks”. Trygghetsvandringar
kan ses som viktig ur en demokratisk synvinkel då utgångspunkten är de boendes
upplevelser. Dock behöver det hållas i åtanke att en insats som verkar
trygghetsskapande för en person, kan minska tryggheten för någon annan (Brå,
2009).
METOD
I Vedung (2009) återfinns flertalet definitioner av begreppet utvärdering, en som
presenteras lyder ”noggrann bedömning i efterhand av utfall, slutprestationer,
förvaltning och beslutsinnehåll samt organisering av offentlig verksamhet, vilken
tänkes spela en roll i praktiska beslutssituationer” (Vedung, 2009, s.22). En
central aspekt kring begreppet utvärdering är att något värderas och det görs i
efterhand, utefter uppsatta värderingskriterium. I denna utvärdering har kvalitativ
och kvantitativ metod använts för att besvara frågeställningarna.
Effektutvärderingen avser att studera de effekter som
samverkansöverenskommelsen genererat, medan processutvärdering avser att
belysa hur samverkansprocessen fungerat (Vedung, 2009). Samverkansprocessen
som presenterats i del 1 har genomförts efter en kvalitativ ansats, där intervjuer
med nyckelinformanter använts som metod för informationshämtning. Vilka
effekter samverkansöverenskommelsen genererat studeras i del 2 i utvärderingen.
Effekterna har studerats genom analys av statistik inhämtat från HOBIT som är
polisens egna register. Utöver inhämtad statistik har muntlig kommunikation
använts för att få information om aktiviteter och dess genomförande. Höglandets
räddningstjänstförbund har som uppdragsgivare främst efterfrågat en
effektutvärdering, dock tillades en processutvärdering för att få en mer
övergripande bild av hur arbetet bedrivits. Enligt Vedung (2009) behövs en
processutvärdering för att kunna uttala sig om genererade effekter. Både processoch effektutvärderingen har använt samverkansöverenskommelsens mål som
15
värderingskriterium. Däremot skiljer de sig vad gäller de objekt som studeras och
bedöms. Vilka värderingskriterium som använts för respektive utvärdering
presenteras tydligt längre fram i metoden.
Tillvägagångssätt
I den inledande fasen hölls mail- och telefonkontakt med Höglandets
räddningstjänstförbund, där samverkansöverenskommelsen och annan
bakgrundsinformation mottogs. Ett besök i Nässjö kommun planerades, och ett
möte hölls med en representant från polisen och en från Höglandets
räddningstjänstförbund. Under det inledande mötet diskuterades
samverkansöverenskommelsen och dess aktiviteter. Dialogen resulterade i en
förbättrad kunskapsbild över Nässjö kommun samt arbetet som genomförts.
Eftersom målsättningen med effektutvärderingen var att studera förändringar i den
anmälda brottsstatistiken, diskuterades möjligheterna för inhämtning av statistik
med hjälp av polisen. Det gavs förslag på relevanta aktörer som varit involverade i
samverkansöverenskommelsen och som hade god kännedom inom olika områden.
För att komma i kontakt med ytterligare aktörer skickades mail ut. Parallellt med
planering av intervjuer, utformades intervjuguide och tidigare forskning skrevs
kring både samverkan och angivna aktiviteter. Efter att nyckelinformanterna valts
ut genomfördes fyra intervjuer på plats i Nässjö. Med hjälp av representant från
Höglandets räddningstjänstförbund hyrdes en lokal på Stadshuset i Nässjö. En
styrka med genomföra intervjuerna i den angivna lokalen var att störande moment
undveks då miljön var tyst och lugn. Den sista intervjun genomfördes över telefon
då ett möte inte var möjligt. Intervjuerna inleddes med en kort
informationspresentation där respondenten även gavs möjligheten att vara
anonym. Samtliga respondenter lämnade godkännande för inspelning av
intervjuer. Efter att intervjuerna genomförts transkriberades dem och en analys
påbörjades. När processutvärderingen var sammanställd påbörjades analysen av
effektutvärderingen. Den inhämtade statistiken bestod av rådata som analyserades
manuellt, för att sedan presenteras på ett mer överskådligt sätt. Tolkning och
diskussion kring statistiken genomfördes, och ställdes i relation till tidigare
forskning samt de uppsatta målen.
Del 1. Processutvärdering
Intervjuer
Intervjuerna är utformade efter en semistrukturerad design, vilket betyder att man
förhåller sig till en lista över upprättade teman men erhåller större frihet än vid
strukturerade intervjuer (Bryman, 2011). Semistrukturerade intervjuer valdes då
denna metod ger mer utrymme till respondenterna att utveckla sina svar (a.a). En
styrka med semistrukturerade intervjuer är att respondenten får friheten att prata
fritt kring ett tema, och kan således föra in samtalet på aspekter som de finner
relevanta och betydelsefullt för dem. En svaghet som bör beaktas är att
respondenternas samtalsriktning kan variera och således försvåra tolkningarna.
Det har utvecklats till sex stycken huvudfrågor till intervjun, se Bilaga 2. Frågorna
som utformats efter relevans för samverkan med fokus på kommunikation och
återkoppling. Frågorna har formulerats på ett öppet sätt vilket ger respondenterna
möjligheten att med egna ord beskriva sina upplevelser. Nyckelinformanterna
består av fem respondenter som alla varit involverade i
samverkansöverenskommelsen och representerar olika aktörer. Vid
semistrukturerad design behöver inte intervjufrågorna ställas i ordning, vilket gör
det möjligt att inflika med lämpliga följdfrågor (Bryman, 2011). En styrka med
16
designen är att respondenterna får möjlighet att utveckla sina svar samt belysa
aspekter som inte tagits upp i huvudfrågorna.
Telefonintervjuer
Utöver de intervjuer som genomförts på plats i Nässjö har en telefonintervju
genomförts. Det uppstod svårigheter att finna möjligheter att genomföra intervjun
på plats, därav ansågs telefonintervju vara en bra lösning. En styrka med
telefonintervjuer är att de är tids- och kostnadseffektiva (Bryman, 2011). Intervjun
kunde således genomföras utefter respondentens tidsmöjligheter. Information
kring denna utvärdering gavs samt rättigheten att vara anonym. Respondenten gav
godkännande till inspelning och det gjordes med hjälp av en mobiltelefon. En
nackdel med telefonintervjuer är att det inte har gått att vara uppmärksam på
kroppsspråk och reaktioner (Bryman, 2011). Däremot kan man uppmärksamma
förändringar i tonläge och ordval. Språkmässiga reaktioner kan fortfarande
uppfattas, vilket kan vara betydande.
Urval
Det kriterium som funnits på respondenterna är att de skall ha varit delaktiga i
samverkansöverenskommelsen på något vis. För att komma i kontakt med
lämpliga respondenter har ett snöbollsurval tillämpats, vilket innebär att man
använder sig utav relevanta respondenter för att på sätt finna fler (Bryman, 2011).
Till denna utvärdering har snöbollsurvalet initierats med hjälp av Höglandets
räddningstjänstförbund och polisen. Under samtal med dessa aktörer gavs förslag
på involverade personer som skulle kunna vara av intresse för intervjuer.
Målsättningen har varit att få en representant från varje myndighet och
förvaltning, men på grund av begränsad tid har vissa avgränsning fått göras. Det
har inte varit möjligt att genomföra intervjuer med representanter från alla
involverade förvaltningar inom Nässjö kommun. Urvalet har bestått av
representanter från polisen, Höglandets räddningstjänstförbund samt Nässjö
kommun.
Utformning av intervjufrågor
Vid utformning av intervjufrågor har utgångspunkten varit frågeställningen kring
samverkansprocessen, där syftet är att studera om insatserna genomförts enligt
samverkansöverenskommelsen. De huvudfrågor som framtagits är starkt
relaterade till kommunikation och återkoppling. Intervjufrågorna har
genomarbetats för att inte inkludera ledande frågor, undertryckta värderingar och
dylikt.
Transkribering
Intervjuerna spelades in med hjälp av två mobiltelefoner, med undantag för
telefonintervjun som spelades in med en telefon. Vid samtliga intervjuer var
internetuppkopplingen avslagen. Två telefoner användes vid inspelningen för att
säkerställa att all information insamlades, samt som en säkerhetsåtgärd. All
internetuppkoppling var avslagen under intervjutillfället för att obehöriga inte ska
få tillgång till materialet. Efter intervjun har filerna överförts till ett USB-minne
och vid transkriberingen har de förts över till dator utan internetuppkoppling.
Efter inlämning och godkänt betyg av utvärderingen kommer det insamlade
materialet att raderas. Intervjuarna förväntas vara uppmärksamma och ha en aktiv
roll under samtalet, därför har inspelning varit av stor betydelse då intervjuarnas
fokus helt kan riktats till det pågående samtalet (Bryman, 2011). Detta har bidragit
till möjligheter att ställa sonderingsfrågor som innebär att respondenterna har
17
blivit ombedda att fördjupa sina svar (Bryman, 2011). Genom att använda sig utav
inspelning vid intervjuer underlättas både transkriberingen och senare tolkning av
materialet. Under transkriberingen finns möjligheten att gå tillbaka för att
säkerställa det man påvisat. Det minimerar risken för feltolkningar och
missförstånd mellan intervjuare och respondent. Detta är betydande för senare
tolkning. Intervjuerna varade mellan 25 till 45 minuter. Transkriberingen av
intervjuerna delades upp och genomfördes separat. Därefter granskade innehållet
av båda författarna.
Analys av material
Varje respondents intervju har analyserats enskilt av författarna, där centrala
uppfattningar identifierats. För att underlätta tolkningarna användes olika färger
berörande intervjufrågorna, detta för att underlätta sammanställningen. När
intervjuerna analyserats enskilt har de centrala uppfattningarna jämförts mellan
författarna. Liknande tolkning hade gjorts, varpå de identifierade huvudpunkterna
var desamma. Därefter jämfördes de genomförda intervjuerna med varandra, för
att lyfta fram olika perspektiv och upplevelser av hur överenskommelsen fungerat.
Eftersom uppfattningarna mellan respondenterna kan se olika ut, var det viktigt att
även lyfta fram detta. Sammanställningen togs hänsyn till varje huvudfråga, och
bearbetades stegvis. Samtliga respondenters upplevelser inkluderades och ställdes
mot varandra i de fall de skiljde sig åt. Det lyftes även fram vid de fall då
uppfattningarna överensstämde. För att behålla respondenternas anonymitet
kommer svaren i den mån det går presenteras på ett sätt som går att föras tillbaka
till enskild aktör.
Värderingskriterium
Det värderingskriterium som använts till processutvärderingen om
samverkansprocessen återfinns i Patel (2013). En samverkansprocess kring det
lokala brottsförebyggande arbetet består av fem steg; initiera samverkan, egna
förberedelser, gemensamma förberedelser, genomförande och uppföljning (a.a.)
Dessa fem steg kan presenteras som ett kretslopp, efter att uppföljning genomförts
går kretsloppet tillbaka till första steget (a.a.). Eftersom det femte och avslutande
steget i beskrivningen av en samverkansprocess berör utvärdering och
uppföljning, kommer enbart steg 1 till 4 att belysas. Detta då denna utvärdering
kan fungera som steg 5. Den information som intervjuerna genererat har ställts i
relation till värderingskriteriet, och utifrån det kommer en diskussion senare att
föras i resultatet.
Steg 1, Initiativ till att samverka kring brottsförebyggande arbete tas av antingen
polis eller kommun (Patel, 2013). Finner båda parter att det finns lokala
problembilder som de kan samverka kring, går ärendet vidare och parterna väljer
att teckna en överenskommelse. En samverkansorganisation uppstår och
samordnare för samverkansarbetet utses. Dessa personer skall samordna det
förebyggande arbetet och föra dokumentation, för att en uppföljning ska bli
möjlig. Därefter skall ansvarsområdena delas upp mellan kommun och polis, även
vilka roller och uppdrag som vardera part skall ansvara för (Patel, 2013). Steg 2,
Vid de egna förberedelserna skall polis och kommun separat kartlägga och
analysera vilka problem kring otrygghet och brottslighet som det finns i
kommunen. Under kartläggningen inhämtas och sammanställs information kring
problemområdena, vilket kan inkludera genomgång av exempelvis brottsstatistik,
och händelserapporter. Vid detta steg belyses vilka områden som bör prioriteras,
vilket grundats på fakta utifrån den enskilda kommunen. Syftet med de egna
18
förberedelserna är att varje aktör redovisar sitt perspektiv kring och arbetssätt
gentemot de lokala problembilderna (a.a.). Steg 3, De gemensamma
förberedelserna innebär att kommun och polis sammanslår sina kartläggningar för
att framta en gemensam problembild. Orsakerna bakom problembilden bör sedan
analyseras genom att studera omständigheterna och inhämta kunskap kring
brottsligheten. När de bakomliggande orsakerna studeras är det viktigt att beakta
tre olika perspektiv: ett brottsoffers, situationellt- och gärningsmannaperspektiv.
Det situationella perspektivet innebär att den fysiska miljön beaktas, det studeras
huruvida det finns faktorer som underlättar eller tillåter att brott begås, som
exempelvis okontrollerad alkoholservering vid krogar (a.a.). Genom ett
brottsofferperspektiv studeras ifall vissa grupper i samhället är överrepresenterade
som brottsoffer kring problembilden, och gärningsmannaperspektivet innebär att
fokus riktas mot de individer som ofta begår de angivna brotten. När samtliga
perspektiv har studerats skall insatser mot problembilden framtas utifrån den
genomförda orsaksanalysen. Kommunen och polisen bör klargöra vem som
ansvarar för vilka insatser och vilken tidsram som gäller för implementering. I
dokumentet kring samverkansöverenskommelsen återfinns ovannämnda delar,
och det är av stor vikt att det finns tydliga mål (a.a.). Steg 4, Under
genomförandefasen skall polis och kommun implementera de insatser som de
ansvarar för. Aktörerna arbetar kring samma problembild, men ofta genomförs
insatserna enskilt (a.a.). Steg 5, I det avslutande steget skall arbetet inom
samverkansöverenskommelsen utvärderas, utifrån uppföljning kan sedan
samverkansprocessen förbättras (Patel, 2013).
Del 2. Effektutvärdering
Den andra delen i utvärderingen fokuserar på effekterna som aktiviteterna
genererat. Mätkälla för effektutvärderingen har främst varit registerdata om
anmälda brott i Nässjö kommun angående våldsbrott i offentlig miljö och
tillgreppsbrott. Den registerdata som använts har varit rådata som inhämtats från
polisens egna register, HOBIT. Med hjälp av representant från polisen har
materialet insamlats. Användning av data inhämtat från HOBIT medför
möjligheten att belysa särskilda detaljer kring anmälningar som inte annars
framkommer av brottsförebyggande rådets data, som exempelvis tidpunkt och
platser. Denna kunskap förbättrar möjligheterna vid analys av materialet, och det
går att dra mer specifika slutsatser. Registerdatan har även varit indelat efter år,
och berört våldsbrott i offentlig miljö och tillgreppsbrott. Utvärderingen har
enbart belyst anmälda brott, detta för att studera huruvida målsättningarna som
presenterats i samverkansöverenskommelsen uppfyllts. Som komplement till
registerdata har rapporter och muntlig kommunikation från relevanta aktörer
använts för att kontrollera huruvida presenterade aktiviteter genomförts enligt
överenskommelsen. Den muntliga kommunikationen har genomförts under
utvärderingens gång, för att få den kunskap som behövts.
Aktiviteterna som återfinns i samverkansöverenskommelsen ska ha
implementerats under 2012 och 2013. Effekterna som dessa aktiviteter kan ha haft
på den anmälda brottsligheten i Nässjö kommun kommer att jämföras med
statistik från 2011. För att studera utvecklingen av brottsligheten i Nässjö har
statistik från en tioårsperiod analyserats, från 2005 till 2014. Genom att redovisa
statistik från 2005 till 2014 kan en övergripande bild över utvecklingen påvisas,
både perioden innan samverkansöverenskommelsen trädde i kraft och efter.
19
Registerdatan bearbetades först manuellt efter de indelningar som valts ut, och
därefter presenterats med hjälp av datorprogrammet Excel. Vid användning av
sekundärdata finns ingen risk för intervjuareffekter, då forskaren inte varit aktiv
vid inhämtning och kan således inte påverka materialet (Bryman, 2011).
Information kring aktiviteten medling framtogs med hjälp av rapporter.
Tillgreppsbrotten är baserad på rådata av anmälda brott, och redovisas i antal
under enskilt år. Detsamma gäller för våldsbrott i offentlig miljö som baserats på
material från HOBIT. Vid presentation av statistiken valdes starttid och inte
sluttid, detta för att målsättningen är att förhindra dessa brott. Därav är det
betydande att ha kännedom om vid vilka tidpunkter dessa brott uppkommer.
Registerdatan redovisas både periodvis, mellan 17.00 till 22.00 och 23.00 till
03.00. För att sedan presentera de anmälda brotten för varje enskild timme under
den senare tidsperioden. Analyserna som gjorts har till huvudsak grundats på
registerdata, men med den muntliga kommunikationen och rapporter som
komplement.
Tolkning av statistik
Att tolka statistik kan vara problematiskt då det finns en rad olika aspekter som
man bör ha i åtanke. I samverkansöverenskommelsen är den källa för mätning
som angetts statistik från Brottsförebyggande rådet. Den kriminalstatistik som
finns tillgänglig ska inte ses som en direkt bild av verkligheten, då många av de
brott som begås aldrig kommer till polisens kännedom och finns således inte
representerade i statistiken (Brå, 2015a). Dessa brott är en del av den dolda
brottsligheten och utgör mörkertalet inom statistiken (Sarnecki, 2009). Hur stort
mörkertalet är varierar beroende på vilken brottstyp som statistiken berör men
generellt beräknas den vara stor. En del registrerade brott visar sig senare vara
felaktiga, då andra orsaker än brott kan vara bakomliggande men återfinns ändå i
statistiken (Sarnecki, 2009). Andra anmälningar får ändrade rubriceringar under
utredningens gång. Anmälningsbenägenhet är en annan aspekt som statistiken kan
påverkas av är bland annat relationen mellan förövare och offer. Ytterligare
faktorer som påverkar anmälningsbenägenheten är brottets grovhet samt den
skada eller förlust som offret drabbats av. En annan faktor som påverkar
statistiken är de prioriterade områden myndigheterna har vid den angivna
tidpunkten (Ekbom et al, 2011). Att använda sig av offentlig statistik för
uttalanden om faktiska förhållanden är problematiskt då anmälningsbenägenheten
varierar och definitioner av brottstyper kan förändras (Sarnecki, 2009). Viktigt att
ta hänsyn till vid tolkning av statistik är hur den registreras vid anmälan (Sporre &
Standar, 2006). I Sverige tillämpar vi en extensiv antalsräkning vilket innebär att
varje enskild händelse registreras som ett enskilt brott. Brottet kommer registreras
vid den tidpunkt anmälning görs, således inte när brottet begicks (a.a). Detta är
bra att ha kännedom kring vid tolkning av statistik.
Värderingskriterium
Det värderingskriterium som använts till effektutvärderingen är de mål som
redovisats i samverkansöverenskommelsen. I överenskommelsen presenteras det
tydligt att målet är att antalet anmälda tillgreppsbrott och antalet våldsbrott i
offentlig miljö ska ha minskat 2013 vid jämförelse med 2011. Den anmälda
brottsligheten kommer att värderas utefter detta kriterium. Däremot kommer en
diskussion senare att presenteras där värderingskriteriet ställs i relation till
genomförda aktiviteter. Huruvida det kan vara möjligt att aktiviteterna bidragit till
den anmälda brottsligheten.
20
Validitet och reliabilitet
I denna utvärdering används både kvalitativ och kvantitativ ansats, därför måste
begreppen validitet och reliabilitet diskuteras med utgångspunkt i vardera metod,
detta görs i metoddiskussionen. Validitet är ett begrepp som kan föras tillbaka till
frågeställningen, huruvida resultaten är giltiga eller inte (Roxell, 2006). En god
validitet innebär att man mätt det som avsetts att mätas (Bryman, 2011). Det finns
olika typer av validitet som exempelvis intern och extern validitet. Den interna
validiteten handlar om orsakssamband och den externa validiteten om
generaliserbarhet. Reliabilitet beaktar möjligheterna till replikation, om en studie
kan upprepas och generera samma resultat har studien en god reliabilitet (Bryman,
2011).
Etiska överväganden
Eftersom utvärderingen består av två avsnitt med olika metoder behöver man
beakta de etiska övervägandena separat. Utvärderingen av
samverkansöverenskommelsens effekter är främst baserat på statistik från HOBIT
i form av rådata. Eftersom materialet främst hämtats från officiell statistik från
polisens egna register har deltagandet varit passivt, och då gäller inte
informationskravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationen
är officiell och är således inte av känslig karaktär, då ingen information på
individnivå finns tillgänglig eller kan tas fram. Analys utifrån inhämtad data
kommer inte leda till konsekvenser för specifika individer. Inför intervjuerna med
nyckelinformanterna har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets (2002)
forskningsetiska principer. Eftersom intervjuerna inte berör ett känsligt ämne,
eller avser människor så har inte en etisk prövning behövts, men utvärderingen
förhåller sig ändå till de etiska principerna.
Inför intervjuerna har intervjupersonerna tilldelats ett informationsbrev där syftet
med utvärderingen samt deras roll tydligt framgått, se Bilaga 1. Intervjuerna har
varit frivilliga och de personer som deltagit har haft möjligheten att avbryta sin
medverkan närhelst de vill, allt detta i enlighet med informationskravet och
samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). I informationsbrevet tydliggjordes
nyckelinformanternas rätt till anonymitet. Det finns kännedom om vilka
myndigheter och aktörer som figurerar i samarbetet och trots anonymitet hos
respondenten kan det finnas möjligheter till att identifiera den enskilda individen.
Detta är en aspekt som har diskuterats med informanterna innan intervjuerna
genomförts, så de har kunnat ta ställning till huruvida de vill delta eller ej.
Samtycke vad gäller inspelning av intervju har inhämtats innan intervjun inleddes,
och för att uppfylla konfidentialitetskravet har all internetanslutning varit
avkopplad. Direkt efter genomförd intervju har ljudfilen överförts till ett USBminne som har förvarats så säkert som möjligt tills transkriberingen genomförts.
Vid transkriberingen har internetanslutningen varit frånkopplad på den använda
datorn, detta för att obehöriga inte skall kunna få tillgång till informationen. Det
fjärde huvudkravet är nyttjandekravet, som handlar om användandet av det
inhämtade materialet (Vetenskapsrådet, 2002). Detta blev respondenten
informerad om innan intervjuerna inleddes. Materialet som inhämtats kommer
endast att användas till denna utvärdering, och därefter kommer informationen att
raderas. Eftersom arbetet noggrant beaktat dessa punkter, anses utvärderingen
erhålla god forskningsetik.
Förförståelse
Författare som skriver utvärderingar bör själva fundera kring sin förförståelse och
hur det kan påverka arbetet med utvärderingen. Exempelvis vid denna utvärdering
21
kan det påverka val av litteratur vid granskning av de insatser som ingår i
samverkansöverenskommelsen samt vilka frågor som ställs under intervjuerna.
Förförståelsen bör hållas i åtanke under hela arbetsprocessen för att minimera
risken för påverkan.
DEL 1. PROCESSUTVÄRDERING
Intervjuer har genomförts med fem nyckelinformanter varav fyra har genomförts i
Nässjö och en över telefon. Samtliga nyckelinformanterna har varit involverade i
arbetet med samverkansöverenskommelsen. Informanterna har varit
representanter för olika aktörer och har antingen haft ett administrativt eller
operativt ansvar. De aktörer som representerats är kommunen, polisen samt
Höglandets räddningstjänstförbund. Den framtagna intervjuguiden har använts
vid samtliga intervjuer, se Bilaga 2. Redovisning av material kommer att
presenterat fråga för fråga.
Resultat
Hur upplever du att överenskommelsen har fungerat?
Några av respondenterna anser att överenskommelsen fungerat någorlunda bra,
medan andra menar på att det enbart fungerat bra inom sin ansvarsdel.
Problematiken med att upprätthålla samverkan mellan en statlig och en kommunal
myndighet har lyfts fram. Polisens och kommunens förutsättningar ser enligt
respondenterna olika ut vilket kan skapa denna problematik. Däremot har ett
önskemål riktats från kommunens sida att polisen skall försöka hålla ett lite mer
öppet klimat. Det önskas större återkoppling kring hur polisen har arbetat med
aktiviteter. Gemensamt anser respondenterna att det finns plats för förbättringar.
Önskemål har riktats på ökad prioritet av det förebyggande arbetet i framtiden.
Hur anser du att samarbetet mellan de olika aktörerna har fungerat?
En uppfattning har varit att samverkansöverenskommelsen har varit uppdelad, att
kommunen genomför vissa saker och polisen genomför vissa saker. Flera
respondenter menar att samarbetet fungerat bra på individnivå, svaren varierar
beroende på vem som tillfrågas.
Anser du att de involverade aktörerna är relevanta för målen med
samverkansöverenskommelsen?
De aktörerna anses vara relevanta av samtliga respondenter.
Anser du att det saknas någon aktör?
Det har riktats önskemål på större involvering av ideella föreningar och
näringsliv, samt stöd från andra myndigheter som exempelvis Brå. En annan
respondent vill gärna se mer delaktighet från politikernas sida, då dessa personer
är beslutsfattare och ha tillgång till resurser. En tänkbar aktör som lyfts fram kring
aktiviteten tillgreppsbrott är socialtjänsten, då många av de vanekriminella som
begår dess brott gör det för att finansiera ett missbruk.
22
Hur har kommunikationen med de andra aktörerna sett ut? / Har du fått den
återkoppling du önskat från de andra aktörerna?
Flera respondenter påpekar att återkoppling får man när man ber om den, det är
således inget som är satt i rutin. Polisen skickar statistik månadsvis, dock är det
rådata. Det har framkommit önskemål om bakomliggande information, alltså
analyser och inte bara rådata. Detta då det inte säger så mycket samt att den
informationen kan hämtas hem på annat håll. Ett annat önskemål som riktats har
varit att förvaltningarna ska haft mer intresse för återkoppling och uppföljning.
Enligt överenskommelsen ska ett trygghetsbokslut skrivas och presenteras för
kommunfullmäktige årligen. Det har framkommit att trygghetsboksluten inte
skötts som tänkt, förutom i början. En större dialog med polisen efterfrågas från
kommunens sida.
”De behöver inte tala om när, hur eller var, men bara ge oss en indikation på vad
de gör i enlighet med samverkansöverenskommelsen. Alternativt berätta det här
har vi gjort i enlighet med samverkansöverenskommelsen.” – Respondent.
Samverkan förutsätter förståelse och insyn i varandras arbete, vilket det inte blir
när man arbetar parallellt. Syftet med samverkan är att dra nytta av varandras
resurser för att effektivisera arbetet. Detta är något som enligt en respondent kan
förbättras. Bristfällig återkoppling från förvaltningarna till polisen har
uppmärksammats, huruvida polisen får återkoppling har varit beroende av
räddningstjänsten och framförts på individnivå. Återkopplingen ska ske per
automatik, och ska inte behöva efterfrågas,
”Har vi kommit överens om en sak så ska det bli så. Så är det.” – Respondent.
Har det genomförts sammanträden med representanter från myndigheterna?
Det råder delade meningar kring genomförda sammanträden, vissa respondenter
menar att det genomförts två gånger per år, medan andra menar att det genomförts
sporadiskt och inte på ett systematiskt sätt. Vid sammanträdena finns
representanter från myndigheterna, men vilka individer som närvarar kan variera.
Hur har kommunikationen sett ut inom din myndighet? Har samtlig personal
blivit informerade om överenskommelsen och de angivna aktiviteterna som ni
ansvarar för?
Generellt sett finns det plats för förbättring här, marknadsföringen av
överenskommelsen kan öka. En samverkansgrupp vid namn OCKI har använts för
sprida informationen om aktiviteterna, men sedan ska representanterna föra vidare
informationen till sina respektive förvaltningar. Interkommunikation pekas ut som
problematiskt, men flera respondenter mena att de måste bli bättre på att sprida
informationen om överenskommelsen.
Har ni haft något samarbete med närliggande kommuner, till exempel Vetlanda?
Det främsta samarbetet har varit med Vetlanda kommun, då Nässjö och Vetlanda
delar räddningstjänstförbund. Sen har det framkommit att det funnits ett
samarbete med Eksjö kommun vad gäller alkoholfrågor.
23
Inför den kommande samverkansöverenskommelsen, finns det några
förändringar du skulle vilja se?
En förändring som anses vara nödvändig är att hitta en gemensam plattform där
kommunen och polisen kan mötas, detta är en nuvarande brist. Ett exempel på
detta är att framta en specifik styrgrupp för detta arbete.
Det har framförts önskemål om att polisen ska vara mer drivande i det
brottsförebyggande arbetet, att ledningen ifrån polisen ska vara mer aktiv
gentemot kommunen. Även att polisen i större utsträckning ska involvera
kommunen i sitt arbete och bli bättre på att lämna verksamhetsberättelser.
Det har lyfts fram att samverkansdokumentet kan bli tydligare och mer prioriterat
i kommunens arbete.
”Vi är två olika organisationer och vi jobbar med samma frågor. Däremot är du
byggd av duplo och vi är byggda av lego. Vi ser likadana ut men vi har helt olika
kontaktytor. Det måste vi jobba på, så att de här legobitarna och duplobitarna
kan gå in i varandra och vi har haft problem med att hitta den kontaktytan där vi
kan mötas.” – Respondent.
Finns det några styrkor du skulle vilja lyfta fram?
En styrka med samverkansöverenskommelsen som framförts är att dokumentet är
av stor betydelse då det lyfter fram det brottsförebyggande arbetet på ett tydligt
och strukturerat sätt. Framtagandet av överenskommelsen underlättades av att det
redan fanns ett etablerat samarbete mellan kommunen och polisen på lokal nivå.
Överenskommelsen har bidragit till att polisen och kommunen har fått ökad
förståelse och insikt i varandras arbete. Den gemensamma målbild som
dokumentet har är något som lyfts fram som en styrka, trots att aktörerna har olika
förutsättningar.
”Kan ju låta som en klyscha men om det är två stycken som ska samverka med
varandra och vi ser två olika verkligheter, det behöver inte betyda att den ena är
fel och den andra rätt, de kan vara rätt bägge två. Det är det som är det
komplicerade, de kan vara rätt bägge två men ändå ser man olika bilder och då
blir det svårt att utifrån den bild man ser vidta åtgärder. Det handlar om att hitta
varandra genom dessa verkligheter.” – Respondent.
Att ha en samordnare för överenskommelsen är bra för att underlätta samarbetet
och kommunikationen mellan samtliga aktörer.
Finns det några svagheter du skulle vilja lyfta fram?
Risken med ett dokument som detta är att det lätt kan glömmas bort om man inte
aktivt arbetar med det. Intresset för det brottsförebyggande arbetet skulle behöva
öka, och som en del i detta kan det vara lämpligt att satsa på att höja
kunskapsnivåerna om det brottsförebyggande arbetet. Det är något som efterfrågas
på både politiker – och tjänstemannanivå. Det förebyggande arbetet skulle kunna
bli en del av kommunens vardagsverksamhet i lite större utsträckning. Däremot
går det inte att samarbeta om allting, då finns risken att den egna rollen
samarbetas bort. En samverkansöverenskommelse i sig är inte lösningen till alla
problem, det behövs ett aktivt deltagande och vissa aktiviteter ska bedrivas av
enskilda aktörer. En rädsla som finns är att samverkansöverenskommelsen ska
leda till att redan etablerat samarbete med socialtjänst och räddningstjänst ska
24
påverkas negativt. Det finns en svaghet med dokumentet och det är att det inte
spridits i den mån som behövts inom polisen och kommunen.
Övriga synpunkter
Utöver angivna frågor har även evidensbaserat arbete efterfrågats, respondenterna
vill se en tydligare utgångspunkt i forskning vad gäller aktiviteterna. De ser hellre
att det satsas på färre men mer genomtänkta åtgärder. En större vilja att testa nya
aktiviteter och åtgärder har framförts, som ska anpassas efter kommunens
förutsättningar.
Av de fem stegen som presenteras i Patel (2013) har steg ett genomförts bra. I en
intervju framkom att det initiativet till samverkansöverenskommelsen kom från
polismyndigheten, därefter togs kontakt med kommunen och den initiala fasen
påbörjades. En samordnare från räddningstjänsten utsågs för att följa upp arbetet,
dock försvåras detta på grund av felaktiga mätkällor. För samtliga
problemområden som studerats i denna utvärdering har Brå angivits som källa,
detta trots att Brå inte för statistik över alla aktiviteter, exempelvis
grannsamverkan och trygghetsvandringar. Steg två som berör separat kartläggning
av de lokala problemområdena är en viktig del av arbetet då de olika aktörerna får
möjlighet att lyfta fram sina perspektiv. Detta kan påverka valet av aktiviteter. När
den gemensamma problembilden tas fram i steg tre ska ett brottsoffer, situationellt
– och gärningsmannaperspektiv tas hänsyn till, dessa återfinns i de presenterade
aktiviteterna i överenskommelsen. Medling är ett exempel på detta då det kan
återkopplas till brottsofferperspektivet. I en medlingssituation får brottsoffret
chansen att få sin röst hörd och bearbeta händelsen och de eventuella skador som
brottet förorsakat. Trygghetsvandringar är en aktivitet som kan föras tillbaka till
det situationella perspektivet. Vandringarna syftar till att förbättra den fysiska
miljön för att öka tryggheten och minska brottstillfällena. Ett annat exempel är
krogstillsyn som syftar till att alkoholserveringen ska ske under kontrollerade
former. Ett gärningsmannaperspektiv går att återfinna i aktiviteten mot
vanekriminella under problembilden tillgreppsbrott. Målet med aktiviteten är att
öka fokus mot gruppen, för att på så sätt förhindra möjliga brottstillfällen. Nästa
steg är att ta fram relevanta åtgärder med utgångspunkt i den genomförda
orsaksanalysen. Vid närmre granskning av orsaksanalysen till tillgreppsbrotten
går följande att avläsa;
”När tillgreppsbrott klaras upp, framträder bilden av att gärningsmännen är
missbrukare av narkotiska preparat i hög utsträckning, vilket i sin tur pekar mot
att många missbrukare är bosatta i Nässjö kommun” (Nässjö kommun, 2012, s.
9).
Denna problembild går inte att återfinna i aktiviteterna riktade mot tillgreppsbrott,
ett missbruksperspektiv saknas i överenskommelsen trots att orsaksanalysen ger
en stark indikation på behovet. Orsaksanalysen som återfinns i överenskommelsen
kring våldsbrott i offentlig miljö menar på att;
”En stor orsak till våld i offentlig miljö är givetvis den intensiva
alkoholkonsumtionen fredags- och lördagskvällar, då våldssituationer uppstår vid
nöjesställen och restauranger i samband med trängsel i köer, gamla oförrätter,
svartsjuka och gängkonstellationer” (Nässjö kommun, 2012, s. 9).
25
Ovanstående orsaksanalys har en stark koppling till aktiviteten om krogtillsyn,
däremot kan analysen inte föras tillbaka till resterande aktiviteter. Aktiviteten
”Ung säkerhet” har en indirekt koppling då sambandet mellan alkohol och
våldsbrott belyses.
Steg tre avslutas med en ansvarsfördelning av aktiviteterna genomförs samt inom
vilken tidsperiod aktiviteten ska genomföras. Detta har genomförts i
överenskommelsen. I steg tre ska målen formuleras på ett tydligt sätt. Det går att
diskutera målet för tillgreppsbrott, då begreppet är väldigt brett och det innefattar
alldeles för många brottstyper, som exempelvis snatteri och grovt rån.
Tillgreppsbrott behöver således brytas ned och de olika brottstyperna bör ses över
separat. I steg fyra ska insatserna implementeras av de ansvariga aktörerna. Som
redovisas i Patel (2013) kan dessa insatser genomföras enskilt, vilket en del av
aktiviteterna gjorts i överenskommelsen. Däremot går det att diskutera huruvida
en aktör ska vara ansvarig för ett helt problemområde, som polisen är för
problemområdet tillgreppsbrott. I det slutgiltiga steget, steg fem, ska
överenskommelsen utvärderas. För att förutsättningarna ska vara så goda som
möjligt är det viktigt att tidigare steg genomförts på ett korrekt och strukturerat
sätt. Att föra statistik och dokumentation är oerhört viktigt för att en utvärdering
ska vara möjlig.
Sammanfattningsvis har steg ett och två genomförts bra. För att arbetet med
samverkansöverenskommelsen ska effektiviseras krävs att arbetet med steg tre
och fyra förbättras. För nästkommande överenskommelse bör de uppsatta målen
bearbetas för att underlätta steg fem som är utvärdering.
DEL 2. EFFEKTUTVÄRDERING
I Bilaga 3 presenteras de aktiviteter som ingått i arbetet mot tillgreppsbrott,
ansvarig aktör samt tidpunkt då aktiviteten senast skall ha varit utförd.
Aktiviteterna är ökat fokus mot vaneförbrytare, ökad etablering av
grannsamverkan samt intensifierad medling och återkoppling till föräldrar vars
barn/ungdomar begått tillgreppsbrott.
I Bilaga 4 finns en tabell som presenterar de aktiviteter som ingått i arbetet mot
våldsbrott i offentlig miljö, ansvarig aktör samt tidpunkt då aktiviteten senast skall
ha varit utförd. Aktiviteterna har varit tillsyn av serveringstillstånd,
trygghetsvandringar, ”Unga i fokus” och ”Ung säkerhet”. De två sistnämnda
aktiviteterna har inte utvärderats, då den ena inte genomförts och det saknas
tillräcklig dokumentation om den andra.
Resultat
Resultaten har påvisat at målen för tillgreppsbrotten inte har uppfyllts, då en svag
ökning av brottsligheten går att utläsa för år 2013 vid jämförelse med 2011. Vad
gäller våldsbrott i offentlig miljö har målsättningen uppfyllts. Nedan kommer
denna information att utvecklas.
Grannsamverkan
I samverkansöverenskommelsen anges Brå som källa för mätning vad gäller
grannsamverkan. Att använda Brå som källa för mätning blir dock problematiskt
då de inte för någon statistik över grannsamverkan. Den information som
26
resultatet av denna insats bygger på är muntlig kommunikation från personer som
arbetat med den. Målet med denna aktivitet har varit att fler områden ska ha en
aktiv grannsamverkan år 2013 jämfört med 2011 (Nässjö kommun, 2011).
Tidigare arbetade hela Höglandet tillsammans med grannsamverkan men numera
bedrivs det på lokal nivå i Nässjö (Muntlig kommunikation, intervjurespondent).
Under 2013 framtogs riktlinjer för hur arbetet skulle bedrivas och information om
grannsamverkan spreds, men det är först under 2014 och 2015 som aktiviteten har
växt och etablerats i kommunen. Det är de boende som tar initiativ till att starta
upp grannsamverkan i ett område. Vid intresse kontaktas Höglandets
räddningstjänstförbund och tillsammans med polisen anordnas ett
informationsmöte där de intresserade får veta hur aktiviteten fungerar (a.a.). I
slutet av maj 2015 kommer ett uppföljningsmöte hållas med de som startat upp
grannsamverkan i sitt område. Det går att se en trend bland vilka områden som
fram till nu har valt att etablera grannsamverkan i sina områden, och det är
villaområden där de boende äger sina bostäder. Aktiviteten är delvis fortfarande i
ett planeringsstadium och förhoppningen är att utveckla arbetet till att även
inkludera andra aktörer, som exempelvis hyresvärdar, hyresfastigheter och
näringsliv. Avslutningsvis kan det konstateras att målet för aktiviteten
grannsamverkan inte uppnåtts under perioden 2012 till 2013. Det fanns inte fler
områden med etablerad grannsamverkan under 2013 jämfört med 2011 (a.a.).
Dock är det positivt att se att arbetet med aktiviteten tagit fart under 2014.
Medling
Figuren nedan visar utvecklingen av medlingsverksamheten på Höglandet under
perioden 2010 till 2013. Mer specifikt redovisas antal inkomna ärenden till
medlingsverksamheten, samt genomförda förmöten och medlingar. Statistiken
berör ungdomar i åldern 12 till 21. Brottsrubriceringarna varierar men de mest
förekommande har varit misshandel, stöld/snatteri och olaga hot (Granath, 2011;
Granath, 2013a; Granath, 2013b).
Höglandet
- Antal
200
150
100
50
149
110 110 97
86
105 112 102
56
0
Ärenden
Förmöten
2010
2011
2012
53
58
49
Medlingar
2013
Figur 3. Antal ärenden, förmöten samt medlingar.
Källa: Granath (2010; 2011; 2013a; 2013b)
Utifrån statistiken som redovisats i ovanstående figur, har antalet inkomna
ärenden minskat med 22 procentenheter under perioden 2011 till 20132. Vad
gäller förmöten så har antalet ökat med 33 procentenheter vid jämförelse av
samma tidsperiod, dock återspeglas inte detta i antalet genomförda medlingar som
har minskat med 8 procentenheter.
2
110-86=24
24/110 = 0,218 ≈ 22 %
27
Nässjö kommun
- Antal
50
40
30
20
10
0
28
23
18
Ärenden
2011
2012
2013
Figur 4. Antal ärenden i medling.
Källa: Granath (2011; 2013a; 2013b)
Utifrån tillgänglig statistik kan endast antal inkomna ärenden för Nässjö kommun
redovisas. Det går således inte att yttra sig om genomförda förmöten eller
medlingar på kommunnivå, däremot har inkomna ärenden minskat med 36
procentenheter mellan 2011 och 2013. Figuren visar en nedåtgående trend vad
gäller verksamhetsärenden under perioden 2011 till 2013. Liknande trend
återfinns på Höglandet, men minskningen är procentuellt sett större i Nässjö
kommun.
Tillgreppsbrott
Målet som satts upp för problemområdet tillgreppsbrott är att antalet
tillgreppsbrott ska minska vid jämförelse av 2011 med 2013. Som går att avläsa i
nedanstående figur har detta mål inte uppfyllts. Statistiken visat en ökning med 18
brott och målet har därmed inte uppnåtts.
Tillgreppsbrott
Nässjö kommun
- Antal
2000
1500
1000
1291
1149
1451 1333
1768 1726
1389 1308 1407 1401
500
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Figur 5. Antal tillgreppsbrott i Nässjö kommun.
Källa: Officiell statistik inhämtat från brottsförebyggande rådet.3
Trygghetsvandringar
Trygghetsvandringar skall i enlighet med samverkansöverenskommelsen
genomföras en gång per år utifrån kända ”hotspots” (Nässjö kommun, 2012).
Syftet med aktiviteten har varit att vidta åtgärder för att öka säkerheten. Det har
3
Inkluderade brottstyper: Stöld, tillgrepp av fordon, Stöld ur och från fordon etc., Inbrottsstöld,
Stöld och snatteri, Stöld av skjutvapen, ammunition och sprängämnen, övriga stöldbrott (Kap 8)
och Rån inkl. grovt (ingår även i våldsbrott).
Exkluderade brottstyper: Häleribrott
28
framgått efter kontakt med personer som haft insyn i arbetet att det inte
genomförts någon trygghetsvandring 2012. Under 2013 genomfördes en
trygghetsvandring, dock inte i Nässjö stad utan i Malmbäck (Muntlig
kommunikation, med respondent). Eftersom målsättningen varit att genomföra en
trygghetsvandring per år och aktiviteten uteblev 2012, har inte angivet mål
uppfyllts.
Våldsbrott i offentlig miljö
Mellan 2005 till 2009 kan man inte avläsa någon markant skillnad vad gäller antal
anmälda våldsbrott i offentlig miljö i Nässjö kommun, se Bilaga 5. Vid jämförelse
av 2005 med 2009 så har antalet minskat med 17 procentenheter. När årtalet 2008
och 2009 studeras kan en minskning på 41 procentenheter avläsas. Statistiken
påvisar inga markanta skillnader, utan anmälningarna har under angiven period
varit stabil.
Våldsbrott i offentlig miljö
- Nässjö kommun
Antal
100
75
50
56
51
25
0
2010
48
2011
2012
37
33
2013
2014
Figur 6. Antalt våldsbrott i offentlig miljö.
Källa: HOBIT (2015)
Med undantag för 2011 kan en mindre nedåtgående trend avläsas under perioden
2010 till 2014. Vid jämförelse av 2011 med 2013 så har anmälningarna minskat
med 34 procentenheter, och 2005 med 2013 visar en minskning på 23
procentenheter.
Våldsbrott i offentlig miljö
- Starttid
Antal
100
75
50
25
0
17
19
10
8
6
34
37
17.00-22.00
2010
2011
38
29
27
23.00-03.00
2012
2013
2014
Figur 7.våldsbrot i offentlig miljö –starttid, 17.00 – 22.00 och 23.00 – 03.00.
Källa: HOBIT (2015)
I ovanstående diagram har en indelning gjorts utifrån tidsspann, 17.00 – 22.00 och
23.00 till 03.00. Det går tydligt att se att majoriteten av de anmälda våldsbrotten, i
offentlig miljö i Nässjö kommun har haft starttid efter 23.00. Mellan 2010 till
2014 inkom 225 anmälningar om våldsbrott i offentlig miljö mellan 17.00 till
03.00 under fredagar och lördagar. Av dessa tillhörde 73 % det senare tidsspannet.
29
Detsamma gällde för perioden 2005 till 2009 då 82 % av anmälningarna tillhörde
det senare tidsspannet, se Bilaga 6.
Våldsbrott i offentlig miljö
- Starttid
50
40
30
20
10
0
23.00
2010
00.00
2011
01.00
2012
02.00
03.00
2013
2014
Figur 8.våldsbrott i offentlig miljö – starttid 23.00 till 03.00..
Källa: HOBIT (2015)
Figuren ovan visar antalet anmälningar under specifika tider, ärendena är
uppdelade exempelvis mellan 23.00 till 23.59 och det redovisas i figuren som
kategori 23.00. Det går att avläsa en gemensam trend vad gäller starttid för
våldsbrott i offentlig miljö i Nässjö kommun. Det högsta påvisade värdet var vid
01.00 till 01.59.
DISKUSSION
Processutvärdering
I intervjuerna framkommer det att överenskommelsen fungerat någorlunda bra,
men det finns plats för förbättringar. Flera bristfälliga faktorer har lyfts fram som i
grunden bottnar i kommunikation. De involverade aktörerna har haft svårigheter
att hitta gemensamma plattformar, delvis kan det bero på att det är en statlig och
en kommunal aktör som ska samverka. Aktörernas förutsättningar ser olika ut,
vilket kan försvåra samarbetsprocessen. Detta går att koppla till uppfattningen om
att överenskommelsen varit uppdelad. Svårigheterna för de olika aktörerna att
mötas kan ha lett till en splittring, att vardera part arbetat enskilt med sina
uppdrag.
Av intervjuerna har det framgått att kommunikationen varit beroende av enskilda
individer och även kommunikationen har genomförts på individnivå. Det finns en
fara med detta, eftersom hur väl samverkan fungerar inte ska vara beroende av
enskilda individers insatser. Därför är det viktigt att dokumentet sprids inom
myndigheterna, så att fler individer involveras och får ta del av arbetet. Detta kan
förstärka och effektivisera den redan etablerade samverkan mellan kommun och
polis. Den nuvarande kommunikationen har varit bristfällig, och så även
återkopplingen. Det huvudsakliga problemet har varit att återkoppling inte satts i
rutin, detta gäller samtliga involverade aktörer inklusive förvaltningarna inom
kommunen. Detta resulterar i att aktörerna inte får ta del av den information som
önskats, utan kräver att aktörerna personligen ber om det. Polisen har i stor
utsträckning överlämnat rådata till de andra aktörerna, vilket är lite problematiskt
då andra aktörer inte besitter samma kunskap och rådata säger inget om de
faktorer som resulterat i den överlämnade statistiken. Därför skulle det vara bättre
om det bifogas en bakgrundsbild i samband med statistiken, som ger en indikation
på dess bakomliggande orsaker. En annan aspekt kring återkoppling är
30
trygghetsboksluten, som inte skötts som tänkt. Dessa ska överlämnas senast i maj
året därpå, alltså maj 2013 samt maj 2014. Detta har inte skötts, trots att det står
nedskrivet i överenskommelsen som båda parter skrivit under. Det är av betydelse
för att en uppföljning ska vara möjlig. Patel (2013) lyfter fram vikten av att föra
god dokumentation för att senare kunna genomföra en uppföljning.
Trygghetsboksluten är en viktig del kring detta arbete och måste till
nästkommande överenskommelse hanteras på ett mer strukturerat sätt.
Sammanträdena måste genomföras på ett mer systematiskt vis. I
överenskommelsen står att representanter från förvaltningarna i kommunen,
polisen samt räddningstjänsten ska sammanträda fyra till fem gånger per år, men
även detta behöver förbättras. Det råder skilda meningar kring hur många möten
som genomförts och det kan antas att det beror på bristen av systematik. Det har
önskats en kontinuitet i representanterna vid träffarna. Att samma personer deltar
kan även vara av betydelse vid informationsspridningen av det arbete som
genomförs. Detta är något som behöver eftersträvas. Ett förslag är att ha en
styrgrupp med personer på ledningsnivå samt politiker som sedan ansvarar för att
sprida informationen nedåt. Är det då samma personer som ingår i denna grupp
underlättas informationsspridningen. Sedan kan det även genomföras
sammanträden med personer på tjänstemannanivå, men då kan det vara kopplat
relevanta personer för specifika åtgärder inom de olika problemområdena.
Ökade kunskaper om brottsförebyggande arbete är något som anses behövas inom
kommunen. Samtidigt framkommer önskemål om ett närmare samarbete med Brå.
Detta skulle kunna kombineras, genom att erbjuda Brå chansen att ge föreläsning
och utveckla kunskapsbasen kring det brottsförebyggande arbetet. På så sätt skulle
kommunen involveras mer, öka dess förståelse för brottsförebyggande arbete och
ge dem chansen att vara mer delaktiga. Då Nässjö och Vetlanda delar
Räddningstjänstförbund skulle det kunna vara en idé att kommunerna samverkar
kring denna fråga. Gemensamma föreläsningar kan genomföras där
räddningstjänsten står som samordnare.
Det har riktats önskemål om att involvera socialtjänsten i större utsträckning. Till
nästkommande överenskommelse skulle det vara en aspekt som bör ses över,
vilka möjligheter det finns att inkludera socialtjänsten vid vissa aktiviteter. En
annan aktör som är av stor vikt att inkludera är missbruksvården, då en del av
problembilden är missbruk. I samverkansöverenskommelsen redovisas det att
Nässjö kommun är överrepresenterade i antalet narkotikamissbrukare, i ett
höglandsperspektiv (Nässjö kommun, 2012). Det finns således ett behov av
samverkan med relevanta aktörer kring denna fråga.
Denna utvärdering har syftat till att studera perioden 2012 till 2013. Nästa år,
2016, kommer ny samverkansöverenskommelse att tecknas, i och med den nya
polismyndigheten kommer vissa förändringar av naturliga skäl att ske. Nässjö
kommun tillhör nu polisområde Öst, och om detta kommer innebära några större
förändringar för nästkommande överenskommelsen är ännu oklart. En förändring
som skett är att ett större fokus nu läggs på medborgarnas syn på
problemområden, och detta kan leda till att andra aktiviteter prioriteras.
Vid utformning av nästkommande överenskommelse bör de svårigheter som
identifierats tas hänsyn till, och arbetet för att förbättra dessa måste prioriteras.
Viktiga begrepp att ha i åtanke är kommunikation och systematik. Utan dessa
försvåras arbetet med aktiviteterna avsevärt.
31
Effektutvärdering
I resultatdelen kontrollerades om de uppsatta målen uppnåtts. I denna del kommer
de olika aktiviteterna att diskuteras mer utförligt i relation till resultatet.
Grannsamverkan
Aktiviteten har genomförts, dock inte inom den tidsram som står angiven i
samverkansöverenskommelsen. Det gör att vidare analyser kring
grannsamverkans effekter på tillgreppsbrott inte kan göras under perioden 2012
till 2013. Grannsamverkan bygger på personligt engagemang, eftersom
privatpersoner själva vänder sig till Höglandets räddningstjänstförbund vid
intresse. Det kan antas vara svårare att föra samman de boende i ett område med
flerfamiljshus jämfört med villaområden. Eftersom in- och utflyttningarna är
högre i dessa områden (Brå, 2012). Som redovisats i resultatet går det att se en
trend i vilka områden som väljer att starta upp grannsamverkan, och det är oftast
villaområden. För att underlätta uppstart av grannsamverkan i andra områden
hade det varit betydelsefullt med ett samarbete mellan räddningstjänstförbundet,
polis och hyresvärdar. I områden med flerfamiljshus är det viktigt att involvera
fastighetsägarna, dessa kan fungera som samordnare och vara drivande i
processen.
Medling
Att använda medling som brottsförebyggande åtgärd innebär att en rad olika
aspekter bör beaktas, som exempelvis frivillighet, motivation och mörkertal.
Verksamheten är baserad på frivillighet från både gärningsperson och brottsoffer,
vilket utgör grundförutsättningen för en genomförd medling. Detta kan vara en
möjlig förklaring till varför antalet inkomna ärenden inte är i proportion med
antalet genomförda medlingar. Förmöten ska ske med gärningsperson-/er och
brottsoffer, vilket betyder att antalet genomförda förmöten kan överstiga antalet
inkomna ärenden. Vid närmare betraktelse av genomförda medlingar på höglandet
så har antalet förhållit sig till en jämn nivå under den angivna fyraårsperioden.
I samverkansöverenskommelsen står medling som en åtgärd för att minska
tillgreppsbrotten i Nässjö kommun, dock går det inte att dra några slutsatser om
brottslighetens utveckling utifrån insatsen. Detta då alla ärenden inte kommer till
verksamhetens kännedom, och det saknas möjligheter att dra kausala slutsatser
kring tillgreppsbrott och medling. Den ärendeminskning som redovisats i
diagrammet ovan kan ha genereras av andra faktorer. Mörkertalet är något som
bör hållas i åtanke vid tolkning av statistiken. Medling inte är den enda åtgärd
som påverkar en gärningspersons återfallsrisk, utan en rad andra sociala och
situationella faktorer bör inkluderas.
Sedan 2008 är landets kommuner skyldiga att erbjuda medling till individer under
21 år (Socialstyrelsen, 2015), och sedan 2010 har statistiken påvisat en etablerad
verksamhet på höglandet. Därav kan det diskuteras huruvida åtgärden är av
relevans för nästkommande samverkansöverenskommelse, då den redan skall
bedrivas oberoende av överenskommelse.
Tillgreppsbrott
Medling och grannsamverkan har varit två aktiviteter i arbetet mot tillgreppsbrott
i Nässjö kommun. Denna utvärdering syftar till att undersöka perioden 2012 till
32
2013, och grannsamverkan etablerades först 2014. Aktiviteten kan därför inte ha
haft en effekt på brottsligheten under perioden 2012 till 2013. Anmärkningsvärt
när man studerar bakgrunden till tillgreppsbrotten är att vanekriminella inte nämns
över huvud taget men likväl implementeras insatser mot gruppen (Nässjö
kommun, 2011). Detta behöver nödvändigtvis inte vara fel, men en tydligare
motivering till de valda insatserna behövs. Den beskrivning som ges i
överenskommelsen är att en topp i statistiken 2011 beror på att en grupp
ungdomar stal bilar, detta kan dock inte avläsas i denna statistik då detta är en
sammanslagning av en rad olika brottstyper. I samverkansöverenskommelsen har
målet varit att antalet tillgreppsbrott ska minska, men de brott som ingår i den
definitionen är följande; Stöld, tillgrepp av fordon, stöld ur och från fordon etc.,
inbrottsstöld, stöld och snatteri, stöld av skjutvapen, ammunition och
sprängämnen, övriga stöldbrott och rån inkl. grovt rån. Detta är skilda brottstyper
och det kan antas att samma insatser inte är verksamma mot de olika
brottstyperna. Därför borde begreppet tillgreppsbrott brytas ned och rikta fokus
mot enskilda subgrupper av brottskategorin. Om endast kategorin stöld och
snatteri studeras uppvisar antalet anmälda brott inte några större skillnader under
2011 till 2013 (Officiell statistik, Brå). Under perioden har antalet anmälda brott
ökat med 6 stycken. Antalet inbrott har vid jämförelse med 2011 och 2013 ökat
med 90 anmälningar. Rån inklusive grovt har ökade med 12 anmälningar mellan
2012 och 2013. Antalet tillgrepp av fordon ökade med 43 anmälningar vid
jämförelse av 2012 med 2013 (a.a). Däremot går en minskning med 45 brott att se
från 2011 då det fanns ett problem med ungdomar som åkte på så kallade
”joyrides”. Inför kommande samverkansöverenskommelser bör begreppet
tillgreppsbrott brytas ned och insatser rikas mot enskilda brottstyper, som det ser
ut nu är det alldeles för brett och detta medför svårigheter att angripa de olika
inkluderade brottstyperna.
Det kan anses intressant att polisen står som ensam ansvarig för ett helt
problemområde särskilt då en aktivitet är riktad mot vaneförbrytare. Tidigare
forskning har visat att vid arbete med vanekriminella är det betydande att fler
aktörer samverkar, då kriminalitet bara är en del av problembilden för dessa
individer (Brå, 2015b). En viktig aspekt kring vanekriminella är
missbruksproblematiken. Ofta begås brotten för att finansiera ett pågående
missbruk, insatser mot detta ligger utanför polisens verksamhetsområde. Därför är
det av stor vikt att inkludera andra myndigheter för att tillsammans arbeta
gentemot dessa individer. Polisen är inte den första brottsförebyggande aktören
som dessa individer möter, andra aktörer som individen kommer i kontakt med
tidigare kan exempelvis vara skola, sjukvård och socialtjänst (Torstensson
Levander, 2013). Familjen har också en betydande roll i det förebyggande arbetet.
För att kunna förebygga en framtida kriminell livsstil behövs insatser i tidig ålder.
Den åtgärd som lagts fram i samverkansöverenskommelsen mot vanekriminella är
en situationell åtgärd som försvårar genomförandet av ett brott. Detta räcker dock
inte som åtgärd utan behöver kompletteras med social prevention där andra
aktörer involveras (Wikström & Torstensson, 1997).
I problembilden för droger framgår att missbruk av narkotika även är associerat
med exempelvis tillgreppsbrott. Nässjö är överrepresenterade vad gäller
narkotikamissbrukare sett till höglandet (Nässjö kommun, 2011). Vanekriminella
begår ofta brott för att finansiera ett drogmissbruk (Andersson & Nordh, 2014),
därav bör problembilden och aktiviteterna tydligare vara sammanlänkade för
33
tillgreppsbrotten och drogerna. Som överenskommelsen ser ut nu finns inga
insatser mot personer med en redan etablerad missbruksproblematik.
Trygghetsvandringar
Det främsta syftet med trygghetsvandringar är att vara trygghetsskapande. I
bakgrunden till våldsbrott i offentlig miljö nämns det att drygt hälften av brotten
sker mellan 22.00 och 03.00 i närheten av nöjeslivet. Den trygghetsvandring som
genomförts har inte utgått ifrån denna information, och därför kan aktivitetens
koppling till våldsbrott i offentligt miljö ifrågasättas. Trygghetsvandringar som
idé är bra, då utgångspunkten är medborgarnas upplevda trygghet. Huruvida
aktiviteten skall genomföras i arbetet mot våldsbrott i offentlig miljö kan
diskuteras, såvida det inte finns några direkta kopplingar till den lokala
problembilden.
Våldsbrott i offentlig miljö
Statistiken över våldsbrott i offentlig miljö i Nässjö kommun har presenterats för
perioden 2005 till 2014. Vid tolkning är det av betydelse att ha i åtanke att
statistiken presenterats i antal och vid omvandling till procent kan variationen i
anmälningar uppfattas som felvisande. En svag förändring kan i procentform
uppvisas betydligt mer påtaglig, exempelvis vid jämförelse av 2008 med 2009 då
anmälningarna minskade med 41 procentenheter. Det är dock viktigt att poängtera
att i faktiska anmälningar rörde det sig om en minskning med 28 stycken.
Generellt sett så har anmälningsstatistiken varit jämn under de senaste tio åren,
men efter 2011 då samverkansöverenskommelsen skrivits så har statistiken
påvisat en liten nedåtgående trend. Om detta är korrelerat med de implementerade
insatserna går inte att uttala sig om. Målsättningen för arbetet mot våldsbrott i
offentlig miljö var att minska antalet anmälda brott. Vid jämförelse av 2013 med
2011 har det påvisats en minskning på 23 procentenheter, och det övergripande
målet har således uppfyllts.
Tidsspannet när majoriteten av våldsbrotten sker går i linje med resultat från
tidigare forskning. Det har tidigare redovisats att mellan 22.00 till 03.00 är särskilt
förekommande tider för denna brottstyp, vilket finner stöd även i detta material
(Nässjö kommun, 2012). Dessa tidpunkter har en stark koppling till nöjeslivets
öppettider, och går i linje med platsanslutning till stadskärnan. Det finns mycket
evidens som styrker korrelationen mellan alkohol och våld, vilket kan tänkas vara
en förklaring till varför majoriteten av anmälda våldsbrott skett under senare
kväll/natt (Nässjö kommun, 2012). Under perioden 2005 till 2009 skedde 82 % av
anmälningarna mellan 23.00 och 03.00, och mellan 2010 till 2014 skedde 73 %.
Alltså finns det ett tydligt mönster kring vilka timmar på dygnet som är mer
förekommande, vilket underlättar för det brottsförebyggande arbetet. Statistiken
har även påvisat att vissa specifika timmar under perioden 23.00 till 03.00 har
varit mer frekventa vad gäller starttid. Utifrån redovisade figurer går det att avläsa
att mellan 01.00 och 01.59 har fler våldsbrott uppkommit. Utifrån tillgänglig
statistik gör det inte att dra några slutsatser kring varför dessa tider varit mer
förekommande, men det ger en indikation på att då är den situationella
preventionen är mer efterfrågad.
En av insatserna mot våldsbrotten har varit att genomföra tillsyn av
serveringstillstånd, vilket är en insats som arbetar just kring alkoholens inverkan
på våldsbrott. Om denna insats har haft en effekt på statistiken över anmälda brott
är svårt att yttra sig kring, då statistik kring insatsen inte finns. Däremot är det
34
viktigt att inom samverkan med relevanta aktörer inom området ha en god
samverkan, för att få en inblick i hur miljön kring nöjeslivet ser ut. För att
tillsammans skapa en miljö som är trygg och säker. Att genomföra ansvarsfull
alkoholservering innebär att man lyfter fram vikten av att inte servera minderåriga
eller påtagligt berusade personer. Eftersom forskning visar på att majoriteten av
gärningspersonerna och brottsoffren har varit alkoholpåverkade under
brottstillfället, är det viktigt att i förebyggande syfte kontrollera
alkoholserveringen kring nöjeslivet.
I samverkansöverenskommelsen har en aktivitet för att minska våldsbrott i
offentlig miljö varit att arbeta med gruppen ”Unga i fokus”, denna aktivitet
genomfördes inte fullt ut utan lades ner. Därav kan ingen analys kring dess
effekter göras.
METODDISKUSSION
I denna del kommer de metodologiska aspekterna av utvärderingarna att beröras.
Syftet med det tilldelade uppdraget har varit att utvärdera
samverkansöverenskommelsen mellan Nässjö kommun och Polismyndigheten i
Jönköpings län. Det huvudsakliga målet har varit att undersöka vilka effekter som
överenskommelsen genererat. Som nämnts i metodavsnittet är det betydelsefullt
att vid en effektutvärdering även studera processen (Vedung, 2009). Av den
anledningen har en processutvärdering även genomförts.
Processutvärdering
Till processutvärderingen valdes en kvalitativ ansats, då syftet varit att få en
djupare förståelse och kunskap kring hur de involverade aktörerna upplevt
samverkansprocessen.
Urvalet till processutvärderingen har bestått av personer som varit involverade i
samverkansöverenskommelsen, och respondenterna har representerat olika
aktörer. En styrka med att ha flera representanter är att man får flera perspektiv
kring samverkansprocessen. På grund av tidsbrist har dock en del viktiga aktörer
fallit bort. Eventuella utsvävningar i intervjuerna kan enkelt kontrolleras genom
att ställa följdfrågor och föra konversationen tillbaka till det ursprungliga ämnet
som varit av relevans.
Vid kvalitativ forskning är inte huvudsyftet att ”mäta” därför blir begreppets
definition mer komplicerat att applicera (Bryman, 2011). En beskrivning som
givits angående validitet är om det som observerats eller identifierats stämmer
överens med frågeställningen. Den interna validiteten säkerställs i denna
utvärdering genom välutformade intervjufrågor med utgångspunkt i tidigare
forskning samt samverkansöverenskommelsen mellan Nässjö kommun och
Polismyndigheten i Jönköpings län. Detta för att observationerna ska stämma
överens med slutsatserna. Intervjufrågorna som använts (se Bilaga 2), kan föras
tillbaka till frågeställningen och således kan den interna validiteten anses vara
god. Den externa validiteten blir låg eftersom endast fem intervjuer genomförts,
och svaren går således inte att generalisera. Respondenternas svar bygger på
subjektiva upplevelser och behöver således inte vara representativa för andra
involverade personer. Extern reliabilitet handlar om en studies möjligheter till att
upprepas (Bryman, 2011). I kvalitativa studier är det svårt att uppnå en hög extern
reliabilitet då de faktorer som studeras är dynamiska. Eftersom respondenterna har
varit anonyma blir en replikation av studie problematisk. Även om samma
35
respondenter intervjuas igen kan deras svar ha förändrats. Dessutom inleds en ny
samverkansperiod 2016 med en ny polismyndighet. Den arbetsprocessen kan se
helt annorlunda ut därför blir det svårt att i efterhand replikera denna studie.
Intern reliabilitet innebär att de personer som genomför studien tolkar redovisade
resultat på samma sätt. För att den interna reliabiliteten ska bli så god som möjligt
har vi valt att genomföra intervjuerna tillsammans, där en förde samtalet och den
andra antog en passiv roll och inflikade med följdfrågor. Viktigt att ha i åtanke vid
intervjuer är den effekt intervjuaren kan ha på respondenten, detta benämns som
intervjuareffekt (Bryman, 2011). Det är svårt att uttala sig om huruvida dessa
effekter har funnits då de är svåra att identifiera. Som nämnts i metoddelen så har
intervjuerna spelats in vid godkännande från respondent, vilket samtliga lämnade.
Det kan vara möjligt för personer med god insyn i arbetet kring
samverkansöverenskommelsen kunna identifiera vilka nyckelinformanter som
intervjuats. Denna aspekt har framförts till respondenterna både i
informationsbrevet, se Bilaga 1, samt innan intervjuerna påbörjades.
De transkriberade intervjuerna tolkades först enskilt, för att senare vid analys
jämföra våra tolkningar. För att minska risken för missuppfattningar har de
transkriberade intervjuerna skickats ut till angiven respondent, där personen i
fråga har haft möjlighet att kommentera och eventuellt lyfta fram felaktig tolkning
eller dylikt. Detta kallas även för respondentvalidering, och är förekommande i
kvalitativ forskning (Bryman, 2011).
Effektutvärdering
Till effektutvärderingen valdes en kvantitativ ansats, där analys genomfördes av
inhämtad offentlig statistik från HOBIT. Materialet som inhämtats har varit rådata
från polisens egna register över anmälda brott. Det viktiga att ha i åtanke är att
alla brott inte kommer till polisens kännedom av olika anledningar. Därför kan vi
inte yttra oss kring den faktiska brottsligheten utan endast kring den registrerade
brottsligheten. Anmälda brott ger således inte en representativ bild av
verkligenheten (Brå, 2015a). Många brott återfinns i mörkertalet, och hur
omfattande det är varierar mellan brottstyper (Sarnecki, 2009). En faktor som kan
påverka statistiken är anmälningsbenägenheten, där en aspekt kan vara relationen
mellan gärningsperson och brottsoffer. En annan faktor som kan påverka
sannolikheten att anmäla ett brott är brottets grovhet samt den skada som
genererats. Man kan tänka sig att exempelvis inbrott har lite högre
anmälningsbenägenhet och således mindre mörkertal, då det även rör sig om en
försäkringsfråga. Eftersom Sverige har en extensiv antalsräkning så kommer varje
händelse registreras som ett brott. Det är viktigt att beakta detta vid tolkning av
statistik, då det annars kan ge en snedvriden bild över brottsligheten.
Vid användning av offentlig statistik som mätkälla är det viktigt att diskutera
validitet och reliabilitet (Bryman, 2011). I effektutvärderingen har statistik från
2005 fram till 2014 använts, vi har dock inte studerat huruvida
brottsdefinitionerna förändrats. Vilka brottstyper som inkluderats och exkluderats
påverkar den framtagna statistiken, exempelvis om en brottstyp adderas i redan
befintlig definition kan detta resultera i förändringar. Eftersom brottsdefinitioner
kan förändras kan detta påverka studiens reliabilitet och validitet. Den externa
reliabiliteten i effektutvärderingen kan anses vara god, då materialet består av
offentlig statistik som vem som helt kan ta del av. Materialet består vidare av
rådata, som således inte påverkats av utomstående part. Den interna validiteten
handlar om orsakssamband, vilket blir problematiskt vid denna utvärdering. Detta
då det inte går att uttala sig om huruvida det är aktiviteterna som resulterat i
36
förändringarna i statistiken. Den interna validiteten blir således låg. I denna
effektutvärdering är det inte möjligt att dra några kausala slutsatser mellan
genomförda aktiviteter och resultat. Extern validitet handlar om generaliserbarhet.
Eftersom resultatet inte kan generaliseras till andra kommuner i landet blir den
externa validiteten låg.
Något som försvårar utvärderingen och påverkar validiteten och reliabiliteten är
de mätkällor som presenterats i samverkansöverenskommelsen. För samtliga
aktiviteter har Brå angetts som mätkälla, detta trots att Brå inte för statistik kring
alla aktiviteter. På grund av det har vi fått vända oss till involverade aktörer för
information kring genomförande av aktiviteterna. Dessa ”muntliga
kommunikationer” är inte optimala, och de påverkar studiens validitet och
reliabilitet till det sämre. En aspekt som bör lyftas fram är att ett ökat fokus mot
en brottstyp inte behöver innebära en minskning i statistiken, exempelvis vad
gäller tillgreppsbrott och ökat fokus mot vanekriminella. Målsättningen för
tillgreppsbrotten var att antalet brott skall minska under angiven period, däremot
kan ökat fokus mot gruppen istället öka antalet anmälda brott då en del av
mörkertalet lyfts fram. Den faktiska brottsligheten behöver inte ha ökat för att
statistiken visar på en ökning, utan det kan vara just upptäcktsrisken som blivit
större.
SLUTSATSER
Separata diskussioner har förts för vardera utvärdering och kring varje aktivitet.
Av processutvärderingen har det framgått att det finns plats för förbättringar då
kommunikationen och återkopplingen varit bristfällig. Effektutvärderingen har
visat på varierande resultat men inga större förändringar har påvisats. Om detta på
något sätt är kopplat till samverkansprocessen är svårt att yttra sig om, men det
går att anta att det brottsförebyggande arbetet i Nässjö kommun kan effektiviseras
ytterligare. Nedan ges rekommendationer på vad som kan förbättras och
förtydligas till nästkommande samverkansöverenskommelse.
Rekommendationer
 Inte inkludera medling i nästa samverkansöverenskommelse, då detta redan
bedrivs parallellt med samverkansöverenskommelsen.
 Inte inkludera ”Ung säkerhet” i nästa samverkansöverenskommelse, utan
istället omplacera aktiviteten som ett sista steg i säkerhetsarbetet som redan
bedrivs på skolorna.
 Inte ha polisen som enda ansvarig aktör i arbetet mot tillgreppsbrott, och då
specifikt i arbetet med vanekriminella.
 Fokusera på att starta upp grannsamverkan i områden med flerfamiljshus.
 Temadag om brottsförebyggande arbete för polis och Nässjö kommun, där
exempelvis Brå kan hålla en föreläsning om brottsförebyggande arbete.
 Föra noggrann dokumentation kring genomförda aktiviteter.
 Anpassa mätkälla efter aktivitet.
 Genomför sammanträden på rutin, så alla aktörer är uppdaterade och får den
information som har efterfrågats.
 Presentera trygghetsboksluten för kommunfullmäktige.
37
REFERENSER
Andersson., J. & Nordh., M. (2014) Satsningen mot livsstilskriminellas
brottslighet. Genomslag i polisorganisationen. Rapport 2014:2.
Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktion
Axbom, S. & Johansson- Meinke, M. (2009) Förebyggande av våld i offentlig
miljö. En slutrapport. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.
Bennett, T., Holloway, K. & Farrington, D.P. (2006) Does neighborhood watch
reduce crime? A systematic review and meta-analysis. Journal of Experimental
Criminology, (2). 437-458.
Bennett, T.H., Holloway, K.R. & Farrington, D.P. (2008) Grannsamverkans
effekter på brottsligheten. En systematisk forskningsgenomgång. Rapport 2008:9.
Stockholm: Brottsförebyggande rådet.
Berg, G., Gustafsson, C. & Johansson Meinke, M. (2010) Samverkan. I lokalt
brottsförebyggande arbete. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.
Bryman, A. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga: 2:4. Malmö: Liber
AB.
Brå, Brottförebyggande rådet. (1999) Medling vid brott. Gärningsmännen
berättar. Rapport 1999:14. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.
Brå, Brottsförebyggande rådet. (2000) Grannsamverkan. Lokalt
brottsförebyggande arbete. Idéskrift 6. Rapport 2000:22. Stockholm:
Brottsförebyggande rådet.
Brå, Brottsförebyggande rådet. (2009) Trygghetsvandringar – en metod på
frammarsch. >http://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2009-07-30trygghetsvandringar---en-metod-pa-frammarsch.html< (2015-05-18)
Brå, Brottsförebyggande rådet. (2012) Grannsamverkan kan minska brotten i
flerfamiljshus. >https://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2012-01-26grannsamverkan-kan-minska-brotten-i-flerfamiljshus.html< (2015-05-20)
Brå, Brottsförebyggande rådet. (2015a) Tolka statistiken om brott och
brottslingar. >http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/statistik/tolkastatistiken.html)< (2015-04-29).
Brå, Brottsförebyggande rådet (2015b) Förebygga återfall i brott.
>http://www.bra.se/bra/forebygga-brott/aterfall-i-brott.html< (2015-05-12)
Brå, Brottsförebyggande rådet (2015c) Trygghetsvandringar.
>http://www.bra.se/bra/forebygga-brott/trygghetsvandringar.html< (2015-05-18)
Ekbom, T., Engström, G. & Göransson, B. (2011) Människan brottet följderna.
Kriminalitet och kriminalvård i Sverige. Upplaga: 7. Stockholm: Natur & Kultur.
38
Felson, R. B. & Staff, J. (2010) The effects of alcohol intoxication on violent
versus other offending. Criminal Justice and Behavior, 37 (12), 1343-1360.
Granath, M. (2010) Årsrapport 100101-101231. Eksjö: Medling på höglandet.
Granath, M. (2011) Årsrapport 110101-111231. Eksjö: Medling på höglandet.
Granath, M. (2013a) Årsrapport 120101-121230. Eksjö: Medling på höglandet.
Granath, M. (2013b) Årsrapport 130101-131230. Eksjö: Medling på höglandet.
Grevholm, E. (2002) Idéskrift 6. Grannsamverkan. Stockholm:
Brottsförebyggande rådet.
HOBIT (2015) Våld i offentlig miljö under perioden 2005-2014 fredag, lördag kl.
17.00–03.00.
Höglandets räddningstjänstförbund (2012) Handlingsprogram för skydd och
säkerhet 1.2.
Kang, J.H. (2015) Participation in the community social control, the neighborhood
watch groups: individual- and neighborhood-related factors. Crime &
Delinquency, 61 (2). 188-212.
Lag 2002:445
Månsdotter, A., Rydberg, M., Wallin, E., Lindholm, L. & Andréasson, S. (2007)
Ansvarsfull alkoholservering i krogmiljö. Kostnader, besparingar och
hälsovinster. Rapport 2007:9. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut.
Nässjö kommun (2012) Överenskommelse om samverkan 2012-2015 mellan
Nässjö kommun och Polismyndigheten i Jönköpings län. Nässjö: Nässjö kommun.
Odén, N., Wahlin, L., Lind, E., & Carling, E. (2007) Medling vid brott. En
handbok. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.
Patel, E. (2013) Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete
utifrån överenskommelser. Rapport 2013:5. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.
Polismyndigheten (2015a) En nationell polismyndighet. >https://polisen.se/Ompolisen/Nya-Polismyndigheten-/< (2015-05-20)
Polismyndigheten (2015b) Medborgarlöften. >https://polisen.se/Om-polisen/NyaPolismyndigheten-/Medborgarloften/< (2015-05-20)
Polismyndigheten (2013) Satsning mot livsstilskriminellas brottslighet.
>http://polisen.se/Dalarna/Om-polisen/Uppdrag-och-mal/Sarskildasatsningar/Satsning-mot-livsstilskriminellas-brottslighet/< (2015-05-11)
Regeringen (2011) Alkohol, narkotika, dopning och tobak i Sverige.
>http://www.regeringen.se/sb/d/14853< (2015-04-25)
39
Rikspolisstyrelsen (2008) Samverkan Polis och kommun - för en lokalt förankrad
polisverksamhet i hela landet, PoA-480-5788/06. Stockholm: Rikspolisstyrelsen.
Roxell, L. (2006) Kapitel 6. Betydelsen av anonymitet, kontext och bortfall vid
självrapportundersökningar. I: Roxell, L. & Tiby, E. (Red) Frågor, fält och filter.
Kriminologisk metodbok. (Upplaga 1:5). Lund: Författarna och Studentlitteratur
AB, ss. 149-174.
Sarnecki, J. (2009) Introduktion till kriminologi. Upplaga: 2:2. Lund:
Studentlitteratur AB.
Socialstyrelsen (2015) Medling vid brott.
>http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialta
rbete/medling< (2015-05-24)
Sporre, T. & Standar, R. (2006) Konsten att läsa statistik om brottslighet. Rapport
2006:1. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.
Söderberg, C. (2010) Kapitel 3. Prevention i teori och praktik samt betydelsen av
samverkan i preventivt arbete. I: Söderberg, C. (Red) Brottsprevention och
samhällsarbete. – samverkan genom uppdragsutbildning.(2010:4). Linköping:
ISV och författarna, ss. 23-29.
Thunved, A., Clevesköld L., & Thunved B. (2010) Samhället och de unga
lagöverträdarna. Stockholm: Nordstedts Juridik
Torstensson Levander, M. (2013) Kronisk kriminalitet som livsstil. Rapport
2013:2 Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktion.
Vedung, E. (2009) Utvärdering i politik och förvaltning. Upplaga: 3. Lund:
Studentlitteratur AB.
Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Elanders Gotab.
Wahlin., L. (2008) Medling igår, idag och imorgon. En kort skrift om medling vid
brott. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.
Wikström, P.O. & Torstensson, M. (1997) Lokalt brottsförebyggande arbete.
Organisation och inriktning. Rapport från problemgruppen. 1997:2 Solna:
Polishögskolan.
40
BILAGOR
Bilaga 1
Informationsbrev angående intervjuer rörande samverkansavtal.
Vi är två kriminologistudenter vid Malmö högskola som genomför en utvärdering
av samverkansöverenskommelsen mellan dåvarande Polismyndigheten i
Jönköpings län och Nässjö kommun, under perioden 2012 – 2013. Syftet med
denna utvärdering är att studera effekterna av de insatser som tas upp i
överenskommelsen samt att utvärdera hur samverkansprocessen upplevts och
fungerat. För att undersöka det sistnämnda kommer intervjuer med
nyckelinformanter att genomföras och därför har vi kontaktat dig.
För att hitta lämpliga informanter har vi utgått ifrån de aktörer som är ansvariga
för aktiviteterna som presenteras i samverkansöverenskommelsen, dessa
inkluderar Polisen i Jönköpings län, Nässjö kommun samt räddningstjänsten.
Deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta intervjun utan
att ange orsak, och då kommer dokumenterad information att raderas.
Du har rätt till att vara anonym, dock kan anonymiteten bli problematisk då du är
en nyckelinformant inom angiven myndighet, och personer med god insyn skulle
kunna identifiera dig. Dock vill vi poängtera att intervjun inte är på individnivå
utan din medverkan baseras på din samlade kunskap inom ämnet. Specifika
personers insatser kommer inte utvärderas, vi har ett myndighetsperspektiv i
utvärderingen. Vid samtycke kommer inspelning av intervjun att ske för att
underlätta transkribering och tolkning av materialet. Inspelningen kommer ske
med mobiltelefon utan internetuppkoppling för att obehöriga inte ska kunna få
tillgång till materialet. När utvärderingen är genomförd och godkänd kommer allt
insamlat material att raderas. Materialet kommer endast att användes till denna
utvärdering.
Vid ytterligare frågor maila eller ring:
[email protected] 0709921075
[email protected] 0763200020
Med vänliga hälsningar,
Patricia Seraji och Elin Gustafsson
Malmö
41
Bilaga 2
-
Hur har din myndighets roll sett ut i samverkansöverenskommelsen?
-
Hur upplever du att överenskommelsen har fungerat?
– Hur anser du att samarbetet mellan de olika aktörerna har fungerat?
-
Anser du att de involverade aktörerna är relevanta för målen med
samverkansöverenskommelsen?
– Hur har kommunikationen med de andra aktörerna sett ut?
-
Har du fått den återkoppling du önskat från de andra aktörerna?
– Har det genomförts sammanträden med representanter från
myndigheterna?
-
Hur har kommunikationen sett ut inom din myndighet? Har samtlig
personal blivit informerade om överenskommelsen och de angivna
aktiviteterna som ni ansvara för?
-
Har ni haft något samarbete med närliggande kommuner, till exempel
Vetlanda?
– Hur har det samarbetet sett ut?
– Är detta något ni efterfrågar?
-
Inför den kommande samverkansöverenskommelsen, finns det några
förändringar du skulle vilja se?
– Finns det några styrkor du skulle vilja lyfta fram?
– Finns det några svagheter du skulle vilja lyfta fram?
42
Bilaga 3.
Figur 9. Aktiviteter för tillgreppsbrott.
Källa: Nässjö kommun, (2012)
Bilaga 4.
Figur 10.Aktiviteter för våldsbrott i offentlig miljö.
Källa: Nässjö kommun, (2012).
43
Bilaga 5.
Våldsbrott i offentlig miljö
- Nässjö kommun
Antal
100
80
60
40
20
0
48
2005
52
52
2006
2007
68
40
2008
2009
Figur 11.
Källa: HOBIT (2015)
Bilaga 6.
Våldsbrott i offentlig miljö
- Starttid
Antal
100
50
0
4
15
11
12
44
6
37
17.00-22.00
2005
2006
41
56
23.00-03.00
2007
2008
Figur 12.
Källa: HOBIT (2015)
44
2009
34