Vårdintygsbedömningar

Sid 1/2
Allmänläkarkonsulterna Luleå-Boden
HÖK
Handläggningsöverenskommelse
mellan Primärvården Luleå-Boden och Vuxenpsykiatrin
Giltig from: 130401
Titel: Vårdintygsbedömningar
Giltig tom: 150401
Ansvarig för innehållet för primärvårdens räkning: Anna-Karin Fahlén, distriktsläkare
För sjukhuskliniken: Peter Skeppar, psykiatriker
Godkänd för publicering av: Meta Wiborgh, ALK-ansvarig för primärvården
Vårdintygsbedömningar
Cystiter hos barn
Dagtid vardagar
Vårdintygsbedömning på patienter som är kända
inom psykiatrin görs av psykiatrikliniken på
Sunderby sjukhus. Behov av hjälp från
distriktsläkare kan ändå föreligga i undantagsfall
när snabb bedömning behövs.
För patienter som inte är kända inom psykiatrin/bättre kända på vårdcentralen bör distriktsläkare i första hand göra vårdintygsbedömningen. (Länsrutin för polishandräckning)
Under jourtid
Vårdintygsbedömningar under jourtid på
patienter utanför sjukhus ska göras av
distriktsläkare.
När polis eller annan önskar vårdintygsbedömning ska telefonkontakt tas med
distriktsläkarjour i Boden, Luleå och Piteå. Då
kan polis och distriktsläkare komma överens om
var vårdintygsbedömningen ska ske, troligen i
första hand på respektive jourcentral. Ibland är
det bättre att göra bedömningen i hemmet eller
på polisstationen. När jourcentralen är stängd
kan samråd ske med bakjour på psykiatrin var
bedömningen ska göras, ev på psykiatrin om
somatisk frisk patient, ev på akuten om somatik
finns med i bilden.
Vårdintygsbedömningar på patienter på
Sunderby sjukhus ingår inte i distriktsläkares
uppdrag.
Alla läkare med svensk legitimation som arbetar i
offentlig tjänst är skyldiga att göra
vårdintygsbedömningar. Praxis inkluderar
stafettläkare och privata som arbetar på
entreprenad men inte privata läkare som arbetar
på taxan.
Rutiner
Närpsykiatrins mobila team i Luleå kan ge
information och ibland följa med vid
vårdintygsbedömningar. Dessa kan nås på
0920-71574 eller 070 557 72 72 vardagar 8-17. I
Boden kan närpsykiatrin hjälpa till på samma sätt
vardagar 8-17, tel 0921-67069 eller 070-661
0133. Ofta är de till stöd för patienten, ibland kan
dock situationen skada deras framtida kontakt
och då avböjer man deltagande.
Om tillräcklig information om aktuell patient inte
finns kan Psykiatriska rådgivningen tel 0920 282728 kontaktas. Psykiatrijouren nås på 0920282805 och bakjouren på 0920 - 282910.
Om önskemål om vårdintygsbedömning kommer
från annan än polisen och polishandräckning
önskas så ska begäran om detta ske per fax
eller tas med till polisen. Använd blanketten
”Biträde av polis”.
Om vårdintyg skrivs kan detta skickas med fax
om jourhavande på psykiatrin muntligt
informeras om att vårdintyg ska komma. Detta
under förutsättning att originalet kommer senare.
Detta kan skickas med taxi. Elektroniska
vårdintyg gäller inte.
forts>>
Sid 2/2
Vårdintygsbedömningar, fortsättning
Vårdintyg på häktet
 Även personer som är häktade, anhållna,
dömda eller vårdade enligt LVU (tidigare
ungdomsfängelse) behöver vårdintyg för ev.
tvångsintagning inom psykiatrin, inte för
frihetsberövandet utan för att legitimera den
vård som kan behöva ges, t ex medicinering
eller bältesläggning.
 I normalfallet ska patienterna föras till
psykiatrin i Sunderbyn för prövning av
vårdintyget. Då detta ska ske inom 24 timmar
är det inte alltid möjligt på Öjebyns
rättspsykiatriska klinik, det finns t ex ingen
psykiatriker där under helgen.
 Om våldsam eller utagerande patient bör
telefonkontakt tas med bakjour på psykiatrin
för bedömning om patienten direkt ska föras
till Öjebyn.
 Primärvårdens beredskapsläkare är den som
vb ska skriva vårdintyget. Valet mellan att
hänvisa till §4 eller §5 är inte så viktigt.
Mottagande läkare inom psykiatrin
kompletterar bedömningen.
Remissvar
I många år har man försökt att få rutiner för
remissvar, psykiatrins bedömning av vårdintyget
är en viktig feed-back. Då detta inte fungerat
föreslås att vi skriver en vanlig remiss med den
korta informationen ”Se vårdintyg”.