02 1 Riktlinjer för samverkan kring barn och unga i Järfälla kommun

2015-04-24
1 (3)
Riktlinjer för samverkan kring barn och unga som far
illa eller riskerar att fara illa i Järfälla kommun
Om detta dokument
Föreliggande dokument Riktlinjer för samverkan kring barn och unga i Järfälla
kommun har fastställts av Barn- och ungdomsnämnden, Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden, Socialnämnden och Kompetensnämnden. Riktlinjerna gäller från
2015-01-01 till 2018-12-31.
SAMBU:s arbete ska redovisas en gång per år för respektive nämnd.
Myndigheters skyldighet att samarbeta
Socialstyrelsen, Skolverket, Rikspolisstyrelsen och utarbetade 2007 ett styrdokument
som belyser skyldigheten och behovet av samverkan kring barn och unga som far illa
eller riskerar att fara illa. I dokumentet framhålls inledningsvis den lagstadgade skyldighet som finns till samverkan.
”Myndigheter har en allmän lagstadgad skyldighet att samverka med stöd av 6 § förvaltningslagen. De har en särskild skyldighet att samverka i frågor som rör barn som
far illa eller riskerar att fara illa, vilket regleras i lagstiftningen för polis, förskola och
skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård.( …) Samverkansskyldigheten gäller sedan dess även inom enskilt bedriven sjukvård, förskola, skola och skolbarnsomsorg.”
(Strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa,
Myndigheten för skolutveckling - Rikspolisstyrelsen – Socialstyrelsen, 2007)
Samverkan i Järfälla kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen har under lång tid haft en organiserad samverkan
inom ramen för Samverkan barn och unga (SAMBU). SAMBU:s funktion har i
första hand varit att på lokal nivå samordna information och insatser kring barn och
unga som far illa eller riskerar att fara illa.
Det senaste gemensamma inriktningsdokumentet och SAMBU organisationen genomfördes och fastställdes av respektive förvaltning under 2011. Riktlinjerna gällde
tom 2014-12-31.
I föreliggande inriktningsdokument beskrivs SAMBU organisationen och dess uppdrag. SAMBU med en styrgrupp bestående av programchefer eller motsvarande för
barn- och ungdomsförvaltningen, kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen, kompetensförvaltningen, socialförvaltningen och polisen. Därutöver finns fem lokala
SAMBU-grupper, se bilaga 1 för organisationsschema.
2015-04-24
2 (3)
De fem lokala SAMBU-grupperna representeras av de fyra kommundelarna –
Barkarby/Skälby, Jakobsberg, Viksjö, Kallhäll/Stäket - och den femte representerar
gymnasieskolan.
Avtal/överenskommelser
Det finns avtal och överenskommelser som styr samverkan mellan SAMBU och
andra aktörer:
 Samverkansöverenskommelse mellan Järfälla kommun och Polismyndigheten
i Stockholms län, Dnr Kst 2012/348.
 Avtal om Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms
län. Avtalet gäller till och med den 31 december 2015.
 Överenskommelse avseende drog- och brottsförebyggande arbete med ungdomar. Gäller ett år i taget.
 Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, Dnr Ubn 2014/85 och Dnr Bun
2014/134. Handlingsplanen gäller till och med 2015-12-31.
Syfte med samverkan
Samverkansarbetet inriktas framför allt mot fyra områden: närvaro i skolan,
brottsförebyggande arbete, psykisk ohälsa samt beroendeproblematik. Beroendeproblematik omfattar exempelvis droger, alkohol och internetmissbruk.


Barn och unga ska få stöd och skydd av samhället utifrån en helhetssyn.
Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ska få hjälp i ett tidigt
skede på individ- eller gruppnivå.
Målgrupp
Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.
Organisationsstruktur
SAMBU styrgrupp
Programcheferna eller motsvarande för barn- och ungdomsförvaltningen, kultur-,
demokrati- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och kompetensförvaltningen,
skolchef samt polis. Om den ordinarie representanten inte kan delta i mötet ska det
alltid finnas en ersättare.
Styrgruppen har minst två reguljära möten per termin och anordnar ett årsmöte där
även ordföranden för de lokala SAMBU-grupperna deltar.
Styrgruppen för SAMBU ersätter den tidigare styrgruppen mot hedersrelaterat förtryck.
Ordförandeskapet för SAMBU styrgrupp cirkulerar mellan förvaltningarna och växlar från en förvaltning till en annan den 1 augusti varje år.
2015-04-24
3 (3)
Uppdrag
 Att styra SAMBU-arbetet
 Att styra, följa upp och ta till vara arbetet i de lokala SAMBU grupperna
 Att ansvara och organisera årsmöte där lokala SAMBU ordföranden deltar
Lokala SAMBU-grupper
Fyra lokala grupper som representerar kommundelarna Kallhäll/Stäket, Viksjö,
Barkarby/Skälby och Jakobsberg samt en femte kallad SAMBU 15+ som representerar gymnasieskolan. Varje grupp träffas två gånger per skoltermin.
Representation från
- Kommundelens förskolor, skolor och fritidsgårdar (rektor och elevhälsa)
- Socialförvaltningen (socialsekreterare och fältassistenter)
- Utifrån lokala förutsättningar (biblioteket, kyrkan m fl.)
- Polisen
Samtliga grupper ska finnas representerade i de lokala SAMBU-grupperna och på
möten.
Ordförande i SAMBU 15+ ska vara en skolledare från gymnasieskolan och ordförande i de andra lokala grupperna ska vara en skolledare från grundskolan.
Uppdrag
 Att kartlägga behov och samverka kring barn och ungdomar som far illa eller
riskerar att fara illa i det lokala området genom förebyggande arbete och genom att begränsa uppkomna situationer
 Att delge varandra lägesrapporter, planera och följa upp genomförda insatser
 Att rapportera till styrgruppen genom dokumentation från lokala SAMBUmöten.