skapa möten mellan Pensionärer Poliser och

Malmö stad
1 (2)
Stadsområdesförvaltning Norr
Datum
Tjänsteskrivelse
2015-01-30
Vår referens
Jeanette Lebedies Nord
Utvecklingssekreterare
[email protected]
Malmöinitiativet - skapa möten mellan Pensionärer Poliser
och Ungdomar (PPU) i samtliga stadsdelar i Malmö Stad
SOFN-2014-621
Sammanfattning
Ett Malmöinitiativ benämnt PPU – pensionär, polis, ungdom har inkommit till Stadsområdesnämnd Norr att yttra sig över. Projekt PPU syftar till att skapa möten mellan pensionärer, polis
och ungdomar i syfte att bryta åldersbarriärer.
Förslag till beslut
Stadsområdesnämnd Norr föreslås besluta
att inte bevilja medel för att stödja PPU ekonomiskt,
att sända svarsbrevtill initiativtagaren, samt
att sända föreliggande svar till Stadskontoret.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
Malmöinitiativet - skapa möten mellan Pensionärer Poliser
och Ungdomar (PPU) i samtliga stadsdelar i Malmö Stad
PPU projektplan 2014
Produktblad- För förtroendevalda
G-Malmöinitiativet PPU - tjänsteskrivelse
Malmö initiativet PPU - förslag till yttrande
Malmöinitiativ PPU- förslag till svarsbrev
Beslutsplanering
Stadsområdesnämnd Norr 2015-02-19
Ärendet
Ett Malmöinitiativ benämnt PPU – pensionär, polis, ungdom har inkommit till Stadsområdesnämnd Norr att yttra sig över. Nämnden uppmanas inkomma med svar till stadskontoret som
återkopplar till initiativtagaren. Malmöinitiativet är en plattform där alla Malmöbor och de som
berörs av Malmö stads verksamheter kan komma med förslag eller synpunkter som gäller
Malmö. Initiativ som minst 100 personer skriver under skickas vidare till berörd nämnd som
informationsärende.
SIGNERAD
2015-02-05
Projektet PPU syftar till att skapa möten mellan pensionär, polis och ungdomar för att bryta
2 (2)
åldersbarriärer och ge de olika grupperna en möjlighet att samtala och få en ökad förståelse för
varandra. Initiativtagaren planerar att bjuda in till träffar i de olika stadsområdena där polisen
berättar om sitt arbete och deras roll i samhället medan pensionärer och ungdomar berättar om
sig och sina levnadssätt. Gemensamt har man också dialog kring olika frågor. Till träffarna
kommer initiativtagaren även att bjuda in politiker, räddningstjänst och journalister samt föreningar och organisationer som är verksamma i stadsområdet. Träffarna riktar sig till ungdomar
från årskurs 9. Initiativtagaren önskar ekonomiskt stöd för att bedriva projektet.
Förvaltningen har tagit del av projektbeskrivningen till PPU och anser att initiativtagaren har en
positiv drivkraft och vilja att skapa möten mellan generationer. Förvaltningen delar initiativtagarens åsikt att det är betydelsefullt att människor möts över åldersgränserna men menar att ungdomar och äldre inte är den homogena grupp som PPU projektbeskrivningen ger uttryck för.
Förvaltningen anser istället att det bör finnas olika plattformar i samhället där möten och samtal
kan ske på ett naturligt sätt utifrån ungdomar och äldres olika behov. Sådana plattformar kan till
exempel vara föreningsliv, bibliotek, skola eller olika kulturella arrangemang. Förvaltningen anser
därför att projekt PPU inte ska drivas i förvaltningens regi och att medel inte ska beviljas för att
stödja PPU ekonomiskt.
Initiativtagaren lyfter i sitt Malmö initiativ fram att det finns ett stort intresse från föreningar,
organisationer, polis, SPF och PRO att delta i projektet. En väg för projekt PPU att gå kan vara
att bilda en egen förening. Som förening har PPU större möjlighet att knyta kontakt med dem
som redan visat ett intresse men också söka kontakt med andra samarbetspartners. Som förening
finns även större möjlighet än för en privatperson att söka finansiellt stöd för sin verksamhet hos
t ex stiftelser och organisationer.
Ansvariga
Carina Opasiak Avdelningschef
Lars Tingsmark Stadsområdesdirektör
Malmö stad
1 (2)
Stadsområdesnämnd Norr
Datum
Yttrande
2015-02-12
Diarienummer
Till
SOFN-2014-621
Stadskontoret
Malmöinitiativet - skapa möten mellan Pensionärer Poliser
och Ungdomar (PPU) i samtliga stadsdelar i Malmö Stad
Stadsområdesnämnd Norr föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning
Nämnden är positiv till grundtanken i Malmöinitiativet PPU att skapa möten mellan generationer över åldersgränserna. Nämnden anser att ett sådant arbete bör bedrivas på olika plattformar i samhället där äldre och ungdomar kan mötas på ett naturligt sätt utifrån sina olika
behov. Nämnden anser vidare att projekt PPU inte ska drivas i stadsområdesnämndens regi
och avser inte att bevilja medel för att stödja PPU ekonomiskt.
Yttrande
Nämnden har tagit del av projektbeskrivningen till PPU och anser att initiativtagaren har en
positiv drivkraft och vilja att skapa möten mellan generationer. Nämnden delar initiativtagarens åsikt att det är betydelsefullt att människor möts över åldersgränserna men menar att
ungdomar och äldre inte är den homogena grupp som PPU projektbeskrivningen ger uttryck
för. Nämnden anser istället att det bör finnas olika plattformar i samhället där möten och
samtal kan ske på ett naturligt sätt utifrån ungdomar och äldres olika behov. Sådana plattformar kan till exempel vara föreningsliv, bibliotek, skola eller olika kulturella arrangemang.
Nämnden anser därför att projekt PPU inte ska drivas i stadsområdesnämndens regi och avser att inte bevilja medel för att stödja PPU ekonomiskt. Nämnden anser vidare att Grundskolenämnden ska ges möjlighet att yttra sig.
Initiativtagaren lyfter i sitt Malmö initiativ fram att det finns ett stort intresse från föreningar,
organisationer, polis, SPF och PRO att delta i projektet. En väg för projekt PPU att gå kan
vara att bilda en egen förening. Som förening har PPU större möjlighet att knyta kontakt
med dem som redan visat ett intresse men också söka kontakt med andra samarbetspartners.
Som förening finns även större möjlighet än för en privatperson att söka finansiellt stöd för
sin verksamhet hos t ex stiftelser och organisationer.
2 (2)
Ordförande
Anders Andersson
Tf Stadsområdesdirektör
Lars Tingsmark
Malmö stad
1 (1)
Stadsområdesnämnd Norr
Datum
2015-02-12
Till
Martin Angelin
Hej!
Tack för ditt Malmöinitiativ Pensionärer, Polis, Ungdomar – PPU. Vi
uppskattar att du tagit dig tid att framföra ditt förslag om hur vi kan göra staden bättre för
Malmös invånare. Det är viktigt för oss att ha en dialog med medborgarna.
Stadsområdesnämnd Norr behandlade ditt Malmöinitiativ vid sammanträdet den 19 februari.
Vi har tagit del av din projektbeskrivning och anser att du har en positiv drivkraft och vilja
att skapa möten mellan generationer. Vi delar din åsikt att det är betydelsefullt att människor
möts över åldersgränserna men vi menar att ungdomar och äldre inte är den homogena
grupp som din projektbeskrivning ger uttryck för. Äldre och ungdomar är alla olika. Vi anser
att det istället bör finnas plattformar i samhället där möten och samtal kan ske på ett naturligt sätt utifrån ungdomar och äldres olika behov. Sådana plattformar kan till exempel vara
föreningsliv, bibliotek, skola eller olika kulturella arrangemang. Vi anser därför att projekt
PPU inte ska drivas i förvaltningens regi och att medel därför inte ska beviljas för att stödja
PPU ekonomiskt. Vi anser vidare att Grundskolenämnden ska ges möjlighet att yttra sig.
Du lyfter i ditt Malmö initiativ fram att det finns ett stort intresse från föreningar, organisationer, polis, SPF och PRO att delta i projektet. En väg för dig och projektet att gå kan vara
att bilda en egen förening. Som förening har PPU större möjlighet att knyta kontakt med
dem som redan visat ett intresse men också söka kontakt med andra samarbetspartners. Som
förening finns även större möjlighet att söka finansiellt stöd hos t ex stiftelser och organisationer än vad det finns för dig som privatperson
Anders Andersson
Ordförande