sida 1 av (4) SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE

Version 3
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
BORÅS STAD
KALLELSE
2015-04-23
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE
Sammanträdet äger rum torsdagen den 23:e april 2015 kl 14.00 i nämndens sessionssal i
Stadshuset, våning 7.
Kjell Classon, ordförande
Sofia Wallin, sekreterare
FÖREDRAGNINGSLISTA
SBF:S BESLUTSFÖRSLAG
a.
Upprop
-
b.
Val av justerare
Tommy Josefsson,
med Bengt Wahlgren som ersättare
c.
Fastställande av föredragningslista
-
1. Information
1.1.
Vindkraft
Information
Sara Fogelström, vindkraftskoordinator
Chalmers tekniska högskola
1.2.
Information från förvaltningen
Information
Förvaltningschef Rita Johansson
1.3.
Avstämning
Information
Stadsarkitekt Tomas Rossing
2. Planärenden
2.1.
Detaljplan för Sandared 1:77 och 1:591
Idrottsområde
BN 2013-001924
Antagande
Kristine B
2.2.
Detaljplan för Sparsör: Paradis
Förskola och bostäder
P 12/08
Granskning
Omedelbar justering
Eva-Marie L
2.3.
Detaljplan för Druvefors: Solrosen 6
Flerbostadshus
BN 2011-001560
Granskning
Omedelbar justering
Eva-Marie L
2.4.
Detaljplan för Centrum: Hugin 1 med flera
Skala och exploateringsgrad
BN 2011-001508
Inriktningsbeslut
Eva-Marie L
sida 1 av (4)
Version 3
2.5.
Detaljplan för Bergdalen: Kiden 3 med flera
Skala och exploateringsgrad
BN 2013-001898
Information
Paulina B
2.6.
Detaljplan för Hulta: Brakteaten 2, 3 och 5
Handelsträdgård
BN 2014-000423
Information om samråd
Paulina B
2.7.
Detaljplan för Sjömarken: Norra Gränsvägen
Bostäder, förskola med mera
P 10/09
Uppdatering av planuppdrag
Paulina B
2.8.
Detaljplan för Sandared: Sandhult-Rydet 1:22
Tillägg till plan
BN 2015-000479
Uppdrag
Kristina A/Jonatan W
2.9.
Detaljplan för Sandared: Sandared 1:81
Flerbostadshus
BN 2011-001780
Information
Tomas R
2.10. Detaljplan för Viared: del av Viared 14:19
(Prognosgatan)
Handelsverksamhet och industri
BN 2014-001681
Granskning
Elina F
2.11. Detaljplan för Viared: del av Viared 8:110
(Mossen)
Industri
BN 2015-000397
Uppdrag
Elina F
2.12. Detaljplan för Räveskalla 1:36
Förskola
BN 2015-000022
Uppdrag
Andreas K
2.13. Detaljplan för Horngäddan
Nytt rättscentrum
BN 2015-000399
Uppdrag
Andreas K
3. Ingripanden
3.1.
Sidensvansen 1
Olovlig åtgärd: Siktskymmande häck i korsning
BN 2014-000699
Föreläggande och vite
Anders E
3.2.
Ryda 4:1
Ovårdade tomter: Kolonilotter
BN 2014-001573
Föreläggande
Anders E
Föredragningslista Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-23
sida 2 av (4)
Version 3
4. Bygglovsärenden
4.1.
Rydboholm 1:380
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med
bland annat nya balkonger
BN 2014-001846
Bygglov
Jeanette P-E
4.2.
Pågående handläggning av ärenden om vindkraft
Information
Jeanette P-E
4.3.
Druvefors 1:1
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av
parkeringsplatser tom 2020-04-01
BN 2015-000217
Avslag
Patrik M
5. Förhandsbesked
5.1.
Gingri-Äspered 1:21
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st enbostadshus
BN 2014-001594
Åtgärd kan tillåtas
Jeanette P-E
5.2.
Slätthult 17:4
Förhandsbesked för nybyggnad av kontorshus
BN 2012-001419
Åtgärd kan ej tillåtas
Jeanette P-E
6. Remisser angående strandskyddsdispens
6.1. Torpa-Sjöbo 2:55
Nybyggnad av enbostadshus med garage
2015/SBF0020
Tillstyrkes
Jeanette P-E
6.2. Torpa-Sjöbo 2:48
Uppställande av trädgårdsmöbel
2015/SBF0025
Tillstyrkes
Jeanette P-E
6.3. Grästorp 1:1
Nybyggnad av växthus och nytt hundhus
2015/SBF0033
Tillstyrkes
Jeanette P-E
6.4. Sävshult 1:45
Nybyggnad av fritidshus, garage/förråd samt
Attefallshus
2015/SBF31
Tillstyrkes
Patrik M
6.5. Viared 9:1
Komplementbyggnad
2015/SBF0026
Tillstyrkes
Patrik M
6.6. Lönnåsen 1:17
Bastustuga
2015/SBF0036
Dukas
Patrik M
Föredragningslista Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-23
sida 3 av (4)
Version 3
-- Öppet sammanträde inleds -7. Allmänhetens frågestund 17.00
8. Remisser
8.1. Remiss: Begäran om yttrande angående reviderade
vattenskyddsområden i Borås
2015/SBF0017
Tillstyrkes
Kristina A
9. Administrativa frågor
9.1. Budgetuppföljning mars 2015
2014/SBF0080
Godkännes, till KS
Rita J
9.2. Attest 2015
2015/SBF0011
Godkännes
10. Meddelanden
10.1. Anmälda beslut enligt Samhällsbyggnadsnämndens
delegation
2015/SBF0001
Till handlingarna utan åtgärd
10.2. Inlämnade överklaganden
Till LS efter rättidsprövning
10.3. Domar och beslut i överklagade ärenden
Till handlingarna utan åtgärd
10.4. Utvärdering: Plan för lika rättigheter och möjligheter
2015/SBF0015
Till handlingarna utan åtgärd
10.5. Borås Stad miljörapport 2014
2014/SBF0059
Till handlingarna utan åtgärd
Föredragningslista Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-23
sida 4 av (4)