Laura Hartman • Forskardagarna i Umeå 14

Laura Hartman • Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 • Sida 1
Presentation vid Forskardagarna
i Umeå 14-15 januari 2015
Sjukförsäkringen i siffror
Laura Hartman
Avdelningen för analys och prognos
Försäkringskassan
Laura Hartman • Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 • Sida 2
Tre siffror
9,5
7
Laura Hartman • Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 • Sida 3
3,78
Sjukförsäkringens omfattning
Laura Hartman • Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 • Sida 4
Kronor, dagar, huvuden
• Försäkringsutgifter ohälsa 2013: 88 mrd
• Utgifter sjuk- och rehabiliteringspenning 2013 : 25 mrd
• Antal utbetalda nettodagar *: 51 533 874
• Antal personer med utbetald sjuk- eller
rehabiliteringspenning i december 2014: 151 019
*Oktober 2013 – September 2014
Utgifter sjuk- och rehabiliteringspenning (kr)
Laura Hartman • Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 • Sida 5
Kronor, dagar, huvuden (forts.)
• Antal personer som har minst ett sjukfall*: 414 219
• Antalet beslut i sjukpenningärenden *: 901 214
• antal handläggare: 3900
• 88 JAS-plan
*Oktober 2013 – September 2014
Utgifter sjuk- och rehabiliteringspenning (kr)
Laura Hartman • Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 • Sida 6
Vem blir sjukskriven och varför?
Laura Hartman • Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 • Sida 7
Kvinnor 45-49 år största gruppen
Antal mottagare
Antal dagar i medeltal
Medelbelopp,
kronor per dag
Ålder
Kvinnor
Män
Kvinnor
Män
Kvinnor
Män
16-24
14 070
10 531
59
57
416
499
25-29
28 019
13 269
62
67
496
545
30-34
36 808
15 554
70
77
514
536
35-39
39 283
17 814
81
80
525
560
40-44
40 994
21 007
91
83
527
569
45-49
46 110
25 675
92
87
523
572
50-54
43 431
26 747
92
90
519
563
55-59
43 491
29 325
89
92
519
563
60-
44 721
35 601
90
96
513
561
Samtliga
336 927
195 523
84
85
515
559
Laura Hartman • Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 • Sida 8
Psykiska diagnosers andel ökar
Kvinnor
Procent
Laura Hartman • Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 • Sida 9
Män
Flest* pågående sjukfall i Jämtland
*per 1000 försäkrade, september 2014
Kvinnor
Laura Hartman • Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 • Sida 10
Män
Sjukskrivning vanligare i kontaktyrken
Risk sjukfall
> 14 dagar 2012, yrke
Källa: Socialförsäkringsrapport 2014:4
Laura Hartman • Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 • Sida 11
Arbetsmiljön har betydelse
Upplevda brister i psykosocial arbetsmiljö 2011
och relativ risk (RR) att påbörja ett sjukfall med
psykisk diagnos 2012, per yrke.
Risk sjukfall psykisk diagnos
> 14 dagar 2012
Källa: Socialförsäkringsrapport 2014:4
Laura Hartman • Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 • Sida 12
Ojämställdhet ökar risken för sjukskrivning
Sjukdagar/månad, genomsnitt över kvinnor och män
i par som fick sitt första barn under 1999.
Dagar
Kvinnor
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
År före/efter barnets födelse
Källa: Angelov m.fl., 2011
Laura Hartman • Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 • Sida 13
Män
Varför varierar sjukfrånvaron
över tid?
Laura Hartman • Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 • Sida 14
Sjuktal kvinnor och män, 1955-2013
Laura Hartman • Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 • Sida 15
Möjliga förklaringar
• Förändringar i folkhälsan?
• Förändringar i administration?
• Sjukfrånvarons roll i samhället – medikalisering, normer och
samspelet med andra delar av socialförsäkringen
• Arbetsmarknaden, strukturomvandling och arbetskraftens
sammansättning?
• Arbetsmiljö, belastning och stress?
• Ekonomiska incitament?
• Konjunkturcykel och arbetslöshet?
Laura Hartman • Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 • Sida 16
Folkhälsan och sjukfrånvaro
% God hälsa
% Dålig hälsa och sjukfrånvaro AKU
100
10
80
8
Män (god hälsa)
60
6
Kvinnor (god hälsa)
Män (dålig hälsa)
Kvinnor (dålig hälsa)
40
4
Sjukfrånvaro AKU
20
2
0
0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2008 2010 2012
Laura Hartman • Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 • Sida 17
Olika förklaringar i olika perioder
Laura Hartman • Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 • Sida 18
Uppgång på 1980-talet
• Kvinnors intåg i arbetskraften
• Generösare ersättning
• Lägre risk för arbetslöshet
Laura Hartman • Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 • Sida 19
Nedgång 1991-1996
• Mer restriktiva regler
• Skarp nedgång i ekonomin
• Fler övergångar till förtidspension
• Administrationen kapacitet
förbättrades
Laura Hartman • Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 • Sida 20
Snabb och kraftig uppgång 1997-2002
• Eftersläpad effekt av den
ekonomiska krisen och
ökad konkurrens
• Högkonjunkturen försvagade
den disciplinära effekten
• Administrationens kapacitetsproblem
• Förändringar i förtidspensionsregler
och äldre befolkning
• Förändringar i attityder och beteende (?)
Laura Hartman • Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 • Sida 21
Stor minskning 2003-2010
• Ökning i förtidspensioner
• Halveringsmålet för sjukfrånvaro
• Bred mobilisering
• Förstärkning av administrationens
resurser
• Reformerna 2008 förstärkte
utvecklingen (rehabiliteringskedjan).
• Förändrat beteende och attityder (?)
Laura Hartman • Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 • Sida 22
Ökande trend sedan 2011
• Betydande minskning i beviljade
sjukersättningar
• Ökat inflöde, särskilt bland
anställda. Högre sysselsättning.
• Skarp kring i varaktighet bland
arbetslösa.
• Ökning tydligast bland kvinnor
och psykiska diagnoser
Laura Hartman • Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 • Sida 23
Var är vi nu? Vart är vi på väg?
Laura Hartman • Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 • Sida 24
Sjukfrånvaro och förtidspensioner
Sjukfrånvaro (AKU) och procentandelen förtidspensionärer av
befolkningen i arbetsför ålder 1970–2013
12
10
Procent
8
Sjukfrånvaro AKU, procent av
de anställda
6
Förtidspensionärer, procent av
befolkningen i arbetsför ålder
4
2
0
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
Källa: Arbetskraftsundersökningen, SCB och Försäkringskassan
Laura Hartman • Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 • Sida 25
2010
2015
Prognos av ohälsotalet
Total
Sjuk- och
aktivitetsersättning
Sjuk- och
rehabpenning
Laura Hartman • Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 • Sida 26
Relaterad utmaning: ungdomar med
aktivitetsersättning
Laura Hartman • Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 • Sida 27
Tre siffror
9,5
7
Laura Hartman • Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 • Sida 28
3,78