SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18)
Barn- och utbildningsnämnden
2015-10-15
Plats och tid
Kommunhuset 10 oktober 2015 kl. 08.30 – 12.40
Beslutande
FP
M
S
MP
Sofia Sjöstrand, ordförande
Anders Lindahl
Christina Norman tjänstgör för Elise Benjaminsson (M)
Lo Göthberg Larsson tjänstgör för Elise Benjaminsson
(M)
S
Jessica Rhodén tjänstgör för Malin Västerteg (C)
MBP Henry Sandahl
KD
Rune Imberg tjänstgör för Elise Arnell (KD)
S
Urban Jernberg
S
Bodil Wennerström
S
Jonny Karlsson
S
Yasin Abbes
S
Christina Norman tjänstgör för Yasin Abbes (S)
V
Kjell Andersson
MOD Camilla Lennartsson
V
Elisabeth Frii tjänstgör för Natalia E Henriksson (SD)
Övriga närvarande
Ej tjänstgörande ersättare S
S
Tjänstemän
Christina Norman
Petra Vogel
Lena Ilhage, nämndsekreterare
Dennis Reinhold, förvaltningschef
Johan Sundqvist, utvecklingsledare
Kenny Fredholm, verksamhetschef skola
Claes-Håkan Martinsson, rektor Marks Gymnasieskola,
yrkesprogram
Camilla Tibbling
Anneli Andersson, verksamhetschef förskola
Utses att justera
Urban Jernberg
Justeringens plats och tid
Kinna 2015-10-19
Underskrifter Sekreterare
Ordförande
Justerare
Justerandes sign
Lena Ilhage
Sofia Sjöstrand
Urban Jernberg
Utdragsbestyrkande
§ 79-80
§ 81-92
§ 79-83
§ 84-92
§ 81-83
§ 79-82
§ 84
§ 84
§ 84
§ 85
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (18)
Barn- och utbildningsnämnden
2015-10-15
ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-10-15
Anslaget är uppsatt
2015-10-20– 2015-11-09
Förvaringsplats för
protokollet
Kommunhuset, Kinna
Underskrift
Justerandes sign
Lena Ilhage
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (18)
Barn- och utbildningsnämnden
2015-10-15
Innehållsförteckning
Justering av ärendelistan
§ 79
Gemensamprislista 2015 för köpta eller sålda interkommunala platser mellan Sjuhäradskommunerna
§ 80
Ekonomisk månadsuppföljning
§ 81
Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet
§ 82
Antagningen till gymnasiet 2015/2016
§ 83
Marks Gymnasieskola, historia och framtid, vision 2020
§ 84
Tillsyn av fristående förskolor
§ 85
Sammanträdestider 2016
§ 86
Val av kontaktpolitiker
§ 87
Trafiksituationen vid Fritslaskolan
§ 88
Rapport från kontaktpolitiker
§ 89
Aktuella händelser
§ 90
Meddelanden
§ 91
Delegationsbeslut
§ 92
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 (18)
Barn- och utbildningsnämnden
2015-10-15
§ 79/2015
Justering av ärendelistan
Barn- och utbildningsnämnden beslut
Två nya ärenden tillförs ärendelistan
- Val av kontaktpolitiker
- Trafiksituation vid Fritslaskolan
Dagens sammanträde
Val av kontaktpolitiker anmäls av Sofia Sjöstrand
Trafiksituation vid Fritslaskolan anmäls av Anders Lindal
Beslutgång
Ordförande frågar om ärendet Val av kontaktpolitiker kan tillföras ärendelistan
efter ärende 10 och finner att så sker.
Ordförande frågar om ärendet Trafiksituationen vid Fritslaskolan kan tillföras
ärendelistan efter ärende 11 och finner att så sker.
________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (18)
Barn- och utbildningsnämnden
2015-10-15
§ 80/2015
Dnr 2015-120 041
Gemensam prislista 2015 för köpta eller sålda interkommunala platser mellan Sjuhäradskommunerna
Barn- och utbildningsnämnden beslut
Förskola barn 1-2 år
Förskola barn 3-5 år
Förskoleklass
Grundskola åk 1-6
Grundskola åk 7-9
Fritidshem 6-12 år
Pris
Pris
Pris
Pris
Pris
Pris
per
per
per
per
per
per
timma
timma
elev
elev
elev
barn
81,58
60,65
51 645
71 789
83 196
34 914
Ärendet
Under våren 2015 har skolekonomerna i respektive kommun tagit fram nya
priser för köp och sälj av platser mellan kommunerna.
Huvudprincipen för prislistan bygger på de åtta kommunernas utfall, per barn
eller elev inom respektive verksamhet. Kostnaderna summeras, lägsta och
högsta värde räknas bort, för att därefter divideras med sex. Prislistan har
godkänts av skolcheferna inom Sjuhärads kommunalförbund.
Enligt överenskommelsen skall respektive kommun besluta om ny prislista
som skall gälla för innevarande år.
Ärendets behandling
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-08-27, § 30
Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-10, § 68
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-10-01, § 39
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras
Beslutgång
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner
att så sker.
________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (18)
Barn- och utbildningsnämnden
2015-10-15
§ 81/2015
Dnr 2015-40 042
Ekonomisk månadsuppföljning
Ärendet
Förvaltningen följer månadsvis kostnader och intäkter, samt nyckeltal för
verksamheten. Ekonomerna rapporterar att bokföringen vid september månads slut ligger i linje med prognosen i delårsrapporten.
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras
Ordförande tackar för informationen
________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 (18)
Barn- och utbildningsnämnden
2015-10-15
§ 82/2015
Dnr 2015-11 007
Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet
Ärendet
I en revisionsrapport om kvalitetsarbetet från hösten 2014 fick nämnden rekommendationer att utveckla rapportering från förvaltning till nämnd samt
utbilda rektorer och förskolechefer för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Förvaltningen återrapporterar att utveckling pågår och följande åtgärder och processer har genomförts eller pågår.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ny modell för omvärldsanalys
Nya verksamhetsplaner i Stratsys
Likabehandlingsplan i Stratsys
Utbildning i samband med den konkreta rapporteringen
Kartläggning av dialogtillfällen
Tid avsatt i kalendarier.
Förbättring av rapportering till nämnden
Utveckling av analysarbetet
Rapportering enligt den nya strukturen i Stratsys
Förbättrad återkoppling till enheterna
Förvaltningen har identifierat en rad utvecklingsområden för att ytterligare
utveckla arbetet. Att göra möten mer effektiva och tydliggöra mötesstrukturer. Kvalitetsarbetet på enheterna behöver ytterligare stöd för att utvecklas.
Förvaltningen behöver utveckla rutinerna kring hantering av statistik och enkäter samt åtgärder och uppföljning. Styrkedjan behöver förtydligas och formerna för hur verksamhetschef/förvaltningschef/politiker får en bild av verksamheten utvecklas.
Dagens sammanträde
Utvecklingsledare Johan Sundqvist redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras
Ordförande tackar för informationen
________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (18)
Barn- och utbildningsnämnden
2015-10-15
§ 83/2015
Dnr 2014-209 612-9
Antagningen till gymnasiet 2015/2016
Ärendet
Förvaltningen har följt upp antagningen till gymnasieskolan per den 15 september för årskurs 1. Redovisningen visar hur eleverna fördelar sig på olika
nationella program och introduktionsprogram. Det redovisas bland annat
också detaljer vad gäller meritvärden och sökande till samhälls- och naturprogrammen inom och utom kommunen.
Ärendets behandling
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-10-01, § 40
Dagens sammanträde
Enhetschef Lena Ilhage redogör för ärendet
Ärendet diskuteras
Ordförande tackar för informationen
________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (18)
Barn- och utbildningsnämnden
2015-10-15
§ 84/2015
Dnr 2014-209 612-11
Marks Gymnasieskola, historia och framtid, vision 2020
Ärendet
Ledningen för Marks Gymnasieskola har analyserat verksamheten för att få
underlag till beslut rörande skolans utveckling. Analysen har gjorts av en utomstående och resultatet har därefter diskuterats i rektorsgruppen och bland
lärarna. De preliminära antagningssiffrorna i början av 2015 var en utlösande
faktor till analysarbetet vilket syftar till att behålla och öka antalet elever på
skolan.
Något om slutsatserna av analysen
-
Utpendlingen till andra gymnasieskolor är företrädesvis till andra kommunala gymnasieskolor, där Borås är den ort flest pendlar till.
-
Omval är dåligt för elevers möjlighet att slutföra sina studier, därför är
det viktigt att skolan presenterar sina program tydligt.
-
De starka programmen på Marks Gymnasieskola är samhäll, natur och
teknik. El- och energiprogrammet har fler sökande jämfört med genomsnittet i riket.
-
Marks Gymnasieskola bör profilera sina program. De flesta kurser blir
gemensamma för eleverna inom programmet men några kurser ger variation, profil samt presentera dem så programmen blir mer intressanta
för eleverna.
-
Organisera skolan så den passar eleverna inte organisationen.
Dagens sammanträde
Konsult Camilla Tibbling, verksamhetschef Kenny Fredholm och rektor ClaesHåkan Martinsson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras
Ordförande tackar för informationen
________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (18)
Barn- och utbildningsnämnden
2015-10-15
§ 85/2015
Dnr 2015-160 6101
Tillsyn av fristående förskolor
Ärendet
Utifrån skollagen 26 kap 4 § har barn – och utbildningsförvaltningen genomfört tillsyn på samtliga fristående förskolor och på den fristående pedagogiska
verksamheten i Marks kommun. Tillsyn har skett under perioden april till september 2015. Vid tillsynen deltog två-tre representanter från barn – och utbildningsförvaltningen. För att säkerställa en god kvalitet har tillsyn skett utifrån förskolans styrdokument. Under tillsynen genomfördes observationer och
intervjuer, både spontant i verksamheten med både barn, pedagoger och förskolechef samt vid en planerad intervju. De tillsynsansvariga har även fått ta
del av relevanta dokument som synliggjort kvaliteten på förskolan.
Varje tillsyn resulterade i en rapport vilken förskolan kunde lämna synpunkter
på före den slutgiltiga utformningen. Kvalitén på de fristående förskolorna är
överlag god. Förvaltningen har dock rekommenderat olika förbättringsåtgärder i sina rapporter. Ett beslut om anmärkning gjordes.
Rapporterna och beslutet är redovisade som delegationsärenden 2015-10-15.
Dagens sammanträde
Verksamhetschef Anneli Andersson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras
Ordförande tackar för informationen
________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 (18)
Barn- och utbildningsnämnden
2015-10-15
§ 86/2015
Dnr 2015-158 006
Sammanträdestider 2016
Barn- och utbildningsnämndens beslut
•
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder torsdagar
13.30 om inte annat anges:
21/1 (8.30), 25/2 (8.30), 24/3 (8.30), 28/4, 2/6, 25/8, 29/9, 27/10 (8.30)
och 1/12.
•
Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdagar 13.30 om inte
annat anges:
4/2 (heldag), 17/3 (verksamhetsbesök på fm), 7/4 (8.30),
11/5 (ons), 16/6 (8.30), 8/9, 13/10, 7/11 (mån) och 15/12
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider 2016. Förslaget är anpassat till de datum då rapporter och uppföljningar
till kommunstyrelsen ska lämnas in samt sammanträdesplan för kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Sammanträdestiden är 13.30 på torsdagar om
inte annat anges.
Ärendets behandling
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag daterat 2015-09-14
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-10-01, § 41
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag daterat 2015-10-01
Dagens sammanträde
Ordförande Sofia Sjöstrand presenterar förslag på sammanträdesdatum för år
2016.
Ärendet diskuteras
Ledamöternas förslag till beslut
Sofia Sjöstrand (FP) föreslår följande datum för möten 2016 med sammanträde klockan 13.30 på torsdagar om inte annat anges.
•
•
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder:
21/1 (8.30), 25/2 (8.30), 24/3 (8.30), 28/4, 2/6, 25/8, 29/9, 27/10
(fm) och 1/12.
Barn- och utbildningsnämnden sammanträder: 4/2 (heldag),
17/3 (verksamhetsbesök på fm), 7/4 (8.30), 11/5 (ons), 16/6 (8.30),
8/9, 13/10, 7/11 (mån) och 15/12
Beslutsgång
Ordförande frågar om Sjöstrands förslag kan antas och finner att så sker.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (18)
Barn- och utbildningsnämnden
2015-10-15
§ 87/2015
Dnr 2015-3 600
Val av kontaktpolitiker
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Petra Vogel utses till kontaktpolitiker för Rydals förskola, Ängskolan och
vuxenutbildningen.
- Elisabeth Frii utses till kontaktpolitiker för Mariebergs förskola, Stommenskolan och Estetiska programmet.
Ärendet
Val av nya kontaktpolitiker för en del enheter beroende på att ledamöter i
nämnden entledigats och nya valts in.
I början av varje mandatperiod utser barn- och utbildningsnämnden kontaktpolitiker för samtliga skol- och verksamhetsområden. I uppdraget som kontaktpolitiker ingår att följa arbetet vid någon del av verksamheten.
Det innebär att varje förtroendevald är kontaktpolitiker för minst en av kommunens förskolor, grundskolor samt ett gymnasieprogram alternativt verksamhetsområde såsom vuxenutbildningen. Arvode utgår för högst 15 timmar
per ställe och år.
Dagens sammanträde
Ordförande Sofia Sjöstrand redogör för ärendet och föreslår att de nya ledamöterna väljs som kontaktpolitiker för samma enheter som de som entledigats.
Ledamöternas förslag till beslut
Sofia Sjöstrand (FP) föreslår:
Petra Vogel utses till kontaktpolitiker för Rydals förskola, Ängskolan och vuxenutbildningen.
Elisabeth Frii utses till kontaktpolitiker för Mariebergs förskola, Stommenskolan och Estetiska programmet.
Beslutsgång
Ordförande frågar om Sjöstrands förslag kan antas och finner att så sker.
________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 (18)
Barn- och utbildningsnämnden
2015-10-15
§ 88/2015
Rapport från kontaktpolitiker
Dagens sammanträde
Christina Norman rapporterar från sina besök på Sätila förskola och Sätilaskolan.
________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 (18)
Barn- och utbildningsnämnden
2015-10-15
§ 89/2015
Trafiksituationen vid Fritslaskolan
Dagens sammanträde
Anders Lindal har fått besök av en chaufför som påtalar brister i säkerheten
runt skolskjutsarna.
Han lämnar ärendet till nämnden. Efter att ha tagit del av innehållet i informationen skickar förvaltningen ärendet till teknik- och servicenämnden.
________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 (18)
Barn- och utbildningsnämnden
2015-10-15
§ 90/2015
Aktuella händelser
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Dennis Reinhold informerar om aktuella händelser.
•
Vi tror på ett positivt besked inom kort avseende Vård- och omsorgscollege.
•
Vi hade kommunal internrevision i veckan.
•
Vi har stigit i lärarförbundets ranking.
Ordförande tackar för informationen
______________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 (18)
Barn- och utbildningsnämnden
2015-10-15
§ 91/2015
Meddelanden
1)
Mail från föräldrar i Fritsla om varför de byter skola
2)
Dnr 2015-155 623
Förvaltningsrätten i Jönköping avvisar överklagande om busskort
3)
Dnr 2015-126 623, -4,-6
Överklagan gällande skolskjuts samt skrivelse från Förvaltningsrätten
4)
Dnr 2015-34 600-4
Beslut från Skolinspektionen
5)
Dnr 2015-15 047-5
Utbetalningsmeddelande gällande statsbidrag för maxtaxa
6)
Skolinspektionen avslår godkännande som huvudman av Ljud- och bildskolan för teknikprogrammet
7)
Skolinspektionen avslår godkännande som huvudman av Drottning Blankas
Gymnasieskola i Falkenberg för vård- och omsorgsprogrammet
8)
Skolinspektionen återkallar godkännandet för Församlingen på Berget som
huvudman för grundsärskolan.
9)
Skolinspektionen återkallar godkännandet för Plusgymnasiet som huvudman för hantverksprogrammet
10)
Dnr 2015-150 606-1
Anmälan till Skolinspektionen gällande skolsituationen för elev vid Lyckeskolan
________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 (18)
Barn- och utbildningsnämnden
2015-10-15
§ 92/2015
Delegationsbeslut
1)
Dnr 2015-135 027-4
Beslut om bidrag för fritidsstudier
2)
Dnr 2015-136 612 8-11
Beslut om mottagande och individuell studieplan
3)
Dnr 2015-77 623-7, 8
Beslut om skolskjuts
4)
Dnr 2015-151 600-2
Svar på begäran om yttrande om förutsättningar för anmälan till Lärarnas
ansvarsnämnd.
5)
Dnr 2015-606-6
Svar på begäran om komplettering gällande elevs situation vid Sätilaskolan
6)
Dnr 2015-43 600-8
Beviljat bidrag för folkhögskolestudier
7)
Dnr 2015-79 6101
Tillsyn Montessoriskolan Pärlan
8)
Dnr 2015-10 606-10
Beslut gällande placering i fritidshem
9)
Dnr 2015-82 6101
Tillsyn Föräldrakooperativet Bybarna i Ubbhult
10)
Dnr 2015-81 6101
Tillsyn Föräldrakooperativet Letebo förskola
11)
Dnr 2015-80 6101
Tillsyn Skogsgrindens förskola i Skene och Hajom
12)
Dnr 2015-78 6101
Tillsyn förskolan Rönnbäret
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 (18)
Barn- och utbildningsnämnden
2015-10-15
13)
Dnr 2014-184 606-17
Redovisning av vidtagna åtgärder gällande elev vid Lyckeskolan som saknar skolgång
14)
Dnr 2015-21 606-9
Redovisning av vidtagna åtgärder gällande elevs rätt till särskilda stödinsatser vid Sjöbyskolan
15)
Anställningsavtal 180-358
16)
Ansökan om ledighet 23-35
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande