CV Pia Bengtsson Melin 700423 Jag är

CV
Pia Bengtsson Melin 700423
Jag är disputerad konst- och kulturhistoriker med lång erfarenhet av undervisning på högskolenivå. Har en bred
kompetens som föreläsare och besitter en flerårig museipedagogisk bakgrund med visningar av såväl enskilda
konstverk, konstsamlingar och byggnader som av större kulturhistoriska miljöer.
Arbetslivserfarenhet:
2011-08-01- Forskare. Upplandsmuseet, Uppsala
2009-08-01- 2013-06-30 Vikarierande universitetslektor, Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms
universitet
2010-05 – 2010-06 Timlärare i konstvetenskap. Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
2009-01-01 – 2009-02-16 Konsultuppdrag. Upplandsmuseet, Uppsala
2008-09-01- 2009-08-15 1:e Antikvarie/Medeltid. Statens historiska museum, Enheten för kulturhistoria och
samlingar.
2008-08-01 – 2008-10-31. Timlärare i Konstvetenskap. Högskolan Gotland.
2007-08-01-2009-07-31. Timlärare i Konstvetenskap. Konstvetenskapliga institutionen/ Stockholms universitet.
2007-10-29 – 2007-10-31 Georg Brandes skolen, Köpenhamns universitet. Gästföreläsare..
2004-02-01 -2008-10-31 . Studieförbundet Vuxenskolan Kungsholmen/Norrmalm. Cirkelledare och föreläsare.
2006. Konstfackskolan. Föreläsare. Föreläsningar i konsthistoria.
2003-01-01 - 2007-06-30. Konstvetenskapliga institutionen/ Stockholms universitet (100 %)
Doktorand i Konstvetenskap.
2001-05-01 – 2001-08-30. Statens historiska museum. Antikvarie.
2001-10-01 – 2001-11-30. Konstlinjen, Birkagårdens folkhögskola. Föreläsare.
2000-07-01- 2009. Kungl. Husgerådskammaren, Visningsavdelningen. Museilärare.
Utbildning:
Fil. dr i konstvetenskap vid Stockholms universitet. Magisterexamen på Kulturvetarlinjen, Stockholms
universitet. Universitetsstudier i Bebyggelsehistoria med byggnadsvård, Restaureringshistoria, Arkitektoniska
rekonstruktioner, Högskolepedagogik, Etnologi, Antikens kultur och samhällsliv och Estetik.
Publikationer i urval:
”Death playing chess with man and related motifs. Painted allegories by Albertus Pictor in some Uppland
Churches”i Ferm & Honemann (ed.) Chess and Allegory in the Middle Ages. Stockholm 2005.
“Folket i bild. Om kläder och attribut” i Myrdal, Ferm, Melin. Den predikande räven. Arbete, skämt och allvar i
en medeltida illuminerad handskrift. Lund 2006.
”Rankhållare och lurblåsare. Om ornamentik och marginalfigurer i Albertus Pictors måleri” i Markus (ed.)
Bilder i marginalen. Nordiska studier i medeltidens konst. Tallinn 2006.
Fåfängans förgänglighet. Allegorin som livs- och lärospegel hos Albertus Pictor. Stockholm 2006.
”Kläder som kommunikationsmedel. Senmedeltida mansdräkt i Albertus Pictors målningar i Täby kyrka” i Kunst
og Kultur 2/2007.
”Jungfrun, döden och fåfängan. Om en solitär i Österunda och dess kulturhistoriska bakgrund” i Öberg,
Kihlman, Melin (red.) Den mångsidige målaren. Vidgade perspektiv på Albertus Pictors bild- och textvärld.
Stockholm 2007.
”Profeter och profetior hos jubilaren Albertus Pictor med exempel från motivet Kristi himmelsfärd” Dagboken
2008/2009. (Tillsammans med C. Sandquist Öberg)
”Albertus Pictor i Sörmland” Sörmlandsbygden. 2009. (Tillsammans med C. Sandquist Öberg).
”Kriterier för attribueringar av målningssviterna” Albertus Pictor- målare av sin tid I. Bilder i urval, studier samt
analyser. Stockholm 2009.
”Sankt Mikael- själarnas förkämpe i Sala” Albertus Pictor- målare av sin tid I. Bilder i urval, studier samt
analyser. Stockholm 2009.
”Bildspråk och bildberättande hos Albertus Pictor – två exempel” Albertus Pictor- målare av sin tid I. Bilder i
urval, studier samt analyser. Stockholm 2009.
“Från offerstock till kollektomat. Redskap för allmosor från skilda tider”. Uppland. Uppsala 2011.
Dräkt, makt och kön. Dräktskick och materiell kultur i Upplands senmedeltida kyrkmålningar. Upplandsmuseets
skriftserie 9, Uppsala 2012.
“Medeltida sadlar och sadeltäcken i bild och i verklighet. Ett läderfragment från Uppsalakvarteret Rådhuset i sitt
kulturhistoriska sammanhang.” Uppland. Uppsala 2012.
“Bilden av Theoderik, Didrik och Dietrich. Från tidigkristen historia till senmedeltida hjältemyt”, Studies in
Strengleikar and Didreks saga af Bern, Bibliotheca Nordica, Johansson & Flaten (red). Oslo 2012.
“Biblia Pauperum och senmedeltida kyrkmålningar. Något om bildbruk och influenser” i Biblia pauperum – De
fattigas bibel, en inspirationskälla för senmedeltiden. Ny utgåva med faksimil av blocktryck från 1400-talets mitt
med svensk översättning och kommentarer av Christina Sandquist Öberg. KVHAA, Stockholm 2013.
“Barn som individer i den svenska konsthistorien”. Samband Historia, Niklas Ericsson (red), Stockholm 2013.
“Medeltida modernist? Olle Hjortzberg och det uppländska muralmåleriet”, Uppland. Uppsala 2013.
“Nyframtagna romanska målningar i Marka kyrka i Västergötland”. Fornvännen 108. Stockholm 2013.
”Nyframtagna romanska muralmålningar i Marka kyrka” Föreningen för Västgötalitteratur. Meddelande nr 1,
2014.
Under publicering:
Medeltiden on Display. Utställningsprinciper för medeltida kyrkokonst från omkring 1850 och fram till i dag.
Monografi som kommer att ges ut i en av sällskapet Runica et Mediaevalias skriftserier. Föreligger i manuskript
med planerad utgivning 2014.
“Muralmålningar”, Uppsala domkyrka, (Sveriges kyrkor 234). Utkommer våren 2014.
“Glasmålningar”, Uppsala domkyrka, (Sveriges kyrkor 234). Utkommer våren 2014.
“Birgittasviten i Tensta kyrka” i Himlen är här,Utställningskatalog, Uppsala domkyrka.
“Två helgonkungar och en ommålad Maria. Albertus Pictors kalkmålningar i de Geerska koret” i Himlen är
här. Utställningskatalog, Uppsala domkyrka.
“Nygotiskt glasmåleri i domkyrkan. Kulturhistoria och bevarande” i Himlen är här. Utställningskatalog, Uppsala
domkyrka. Tillsammans med Linda Kvarnström.