1501: Broschyr

nast
e
s
a
n
k
Tec
ri
4 februa
Placera tryggt på spännande marknader
Kapitalskyddade placeringar
JANUARI 2015
1
Trädet växer
– men inte till himlen
Årsskiften manar till bokslut. I skrivande stund återstår ett par veckor av 2014,
men om inget oförutsett
inträffar lägger vi ännu ett
bra börsår till handlingarna.
Det innebär att vi nu har
uppgång för aktier i sex år –
kan det verkligen fortsätta?
Årsskiften manar till bokslut. I skrivande stund återstår ett par veckor av 2014,
men om inget oförutsett inträffar lägger vi ännu ett bra börsår till handlingarna.
Det innebär att vi nu har uppgång för aktier i sex år – kan det verkligen fortsätta?
Även om inga träd växer till himlen blir vårt svar att uppgången mycket väl kan
fortsätta en tid till. Ekonomierna går ännu inte för full maskin – det finns gott
om tillväxtutrymme kvar. I USA framstår bilden som alltmer robust – tillväxten
skjuter nu fart på bred front.
Euro­zonen brottas förvisso fortfarande med stora problem och lär få fortsätta
kämpa med stora obalanser. Men centralbanken stimulerar alltmer kraftfullt
för att stötta ekonomin. Politiker i flera länder tar steg framåt för att komma till­
rätta med problemen även om det ibland går besvärande långsamt.
Samtidigt ser tillväxten ut att plana ut på en god nivå i Asiens största ekonomi,
den kinesiska. Det torde vara en god nyhet för inte bara Kina utan hela regionen
som i övrigt växer på i god takt.
Sammantaget räknar vi alltså med att den globala tillväxttakten ökar något
kommande år, med USA och Kina som huvudsakliga motorer.
På räntemarknaden inträffade under hösten det historiska att Riksbanken
sänkte sin reporänta till 0 procent. Även om siffran är historisk så har vi ju levt
med extremt låga räntor ganska länge. Vi kommer att få göra det en lång tid till,
kanske att det kommer höjningar under 2016 för svensk del.
God tillväxt som ger möjlighet till stigande börsvinster talar för aktier. Extremt
låg ränta gör alternativet (ränteplaceringar) mindre intressant. Vi räknar med
en modest börsuppgång en tid framöver.
Men samtidigt – ju längre uppgången pågår, ju närmre kommer vi rimligen
punkten när den bryts. Och som alltid får man nog räkna med att oförutsäg­
bara händelser kan skaka om marknaderna. Vill du ta del av möjligheterna
men slippa riskerna? Då håller du helt rätt broschyr i din hand!
Johan Hagbarth
Placeringsstrateg
December 2014
2
En kapitalskyddad placering
ger dig möjlighet till bra
avkastning i kombination
med obligationens trygghet.
Det betyder att du kan ta del
av eventuella uppgångar på
marknaden samtidigt som du
har ett skydd mot nedgångar.
Placeringar i finansiella
instrument är dock alltid
förenade med vissa risker.
Läs mer om dem på
Faktasidan i broschyren.
Placeringsalternativ denna månad
Pris per
post
Nominellt
belopp
Deltagandegrad
Löptid
1501C
11 000 kr
10 000 kr
115 %
3 år
1501F
11 000 kr
10 000 kr
120 %
3 år
1501H
11 000 kr
10 000 kr
140 %
3 år
1501K
1501L
10 200 kr
11 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
50 %
165 %
3 år
3 år
1501S
1501T
10 200 kr
11 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
50 %
130 %
4 år
4 år
Kapitalskyddad placering
Aktieobligation Emerging markets
Följer aktiemarknaderna i Singapore, Taiwan, Polen, Tjeckien, Ungern och Mexiko
Aktieobligation Cykliska bolag
Följer en korg bestående av tio cykliska bolag
Aktieobligation Global hälsa
Följer en korg bestående av tio läkemedelsbolag
Aktieobligation Globala storbolag
Följer en korg bestående av tio globala bolag
Aktieobligation Sverige
Följer en korg bestående av åtta svenska bolag
Fullständig information
Så här handlar du våra placeringar
Placeringar i finansiella instrument är alltid förenat med vissa risker.
Du kan läsa mer om risker på Faktasidan i broschyren. Fullständig
information om emittenten och erbjudandet kan endast fås genom
att ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för MTN­program
och Slutliga Villkor. SEB:s MTN­ program finns på seb.se/strukt.
Välj länken Grundprospekt MTN-program och skrolla sedan ned
till SEK MTN program Obligationslån. Slutliga Villkor finns på
seb.se/kapitalskydd.
Du kan köpa våra kapitalskyddade placeringar via internet genom
att gå in på seb.se/kapitalskydd.
Produktgrupp
Du kan även besöka något av våra bankkontor eller ringa oss på
0771­365 365.
Följ våra placeringar
Du kan enkelt hitta information om våra placeringar, slutliga villkor
samt aktuellt marknadsvärde på seb.se. Gå in på Börs & finans och
välj sedan Strukturerade placeringar – Kurslista – Noterade SEB.
B. Mer information om SEB:s produktgrupper hittar du på seb.se,
Spara & placera, Regler för hantering av värdepapper.
3
Placera tryggt i olika tillgångsslag
via kapitalskyddade placeringar
Vår investeringsfilosofi bygger på sju olika tillgångsslag som spänner från traditionella alternativ som
aktier och räntor till andra inslag som fastigheter, valutor, råvaror, private equity och hedgefonder.
Kombinera tryggheten med exponering mot spännande marknader i våra kapitalskyddade placeringar.
Räntor
Valutor
Hedgefonder
Fastigheter
Aktier
Private equity
Råvaror
Nyttan med kapitalskyddade placeringar
Sett över en längre tidsperiod, är nyttan med kapital­skyddade placeringar mycket tydlig. En analys gjord på
aktie­obligationer med inriktning Sverige utgivna av SEB från 1999 visar att investeringar i kapitalskyddade
placeringar följer med upp vid en positiv aktiemarknad, dock inte lika mycket som en direkt­investering i den
­underliggande aktiemarknaden. Detta faktum uppvägs av att k­ apitalet skyddas vid en nedgång, vilket gör att
sedan 1999 har investeringar i kapitalskyddade ­aktieobligationer haft en mer gynnsam utveckling än index.
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
SEB:s aktieobligationsindex Sverige
Källa: Bloomberg och SEB
4
Svenskt aktieindex inkl utdelningar
Grafen illustrerar utvecklingen inklusive kurtage om 2 procent
för aktieobligationer vars avkastning är kopplad till den
svenska aktiemarknaden, jämfört med ett brett svenskt
aktieindex inklusive utdelningar. U
­ ppgifterna avser tidigare
resultat. Historisk kursutveckling är ingen garanti för
framtida utveckling.
Hur fungerar en kapitalskyddad placering?
Slutvärdet fastställs ofta som ett genomsnitt under sista året, för att
minska effekterna av en eventuell nedgång i samband med åter­
betalningsdagen. Det innebär att om den marknad som placeringen
är kopplad till går upp under perioden kan slutvärdet bli lägre än
den faktiska uppgången och vid en nedgång kan slutvärdet bli
högre än den faktiska nedgången. För närmare information om
hur slutvärdet fastställs för de aktuella inriktningarna, se Faktasidan
i slutet av denna broschyr.
Vad menas med Deltagandegrad?
Deltagandegraden är det tal som visar hur stor del av den under­
liggande marknadens uppgång du får ta del av. Deltagandegraden
multi­pliceras med uppgången. Skulle deltagandegraden vara större
än 100 p­ rocent kan du få en högre avkastning än den verkliga
uppgången. Deltagandegraderna i denna broschyr är preliminära
och fastställs först på betal­nings­dagen. Därefter är de oförändrade.
Det som påverkar deltagandegraderna är bland annat ränte­nivån
i Sverige, kursrörligheten (volatili­teten) på valda marknader och
läget på valutamarknaderna. Information om vilken lägsta nivå
som kan bli aktuell hittar du i slutet ­av broschyren under avsnittet
Förbehåll. De definitiva deltagandegraderna meddelas under
Slutliga Villkor i kurslistan på ­seb.se/kapitalskydd.
Överkurs – möjlighet till högre
avkastning men med ökad risk
Vissa inriktningar erbjuds till olika priser, det vill säga du kan välja
att betala till exempel 10 000 kronor eller 11 000 kronor för en
och samma kapitalskyddade placering. Ju högre pris du betalar
vid köp­tillfället desto högre blir deltagandegraden och därmed
den möjliga framtida avkastningen. Väljer du en kapitalskyddad
placering för 11 000 kronor tar du en ökad risk på 1 000 kronor.
Grundtanken med en kapitalskyddad placering är att du ska
behålla den till återbetalningsdagen, eftersom det är då du får
minst det nominella beloppet tillbaka. Du har dock möjlighet ­­
att sälja placeringen före återbetalningsdagen, till exempel om
placeringen har stigit i värde och du vill säkra vinsten. Försäljning
sker då till dagskurs, vilket innebär att priserna kan ligga både ­
över och under placeringens nominella belopp, bland annat
­beroende på hur den underliggande marknaden har utvecklats
fram till försäljningstillfället. Om den underliggande marknaden
stiger i värde kommer värdet på placeringen också att stiga, ­
men inte lika fort. Du bör i början av obligationens löptid inte
ha samma förväntan på att en kapitalskyddad placering ökar i
värde i samma takt som den under­liggande marknaden. Detta
gäller­i ­synnerhet de kapitalskyddade placeringar där d­ et finns ­
en begränsning i avkastnings­möjligheten, till exempel att du bara
får ­tillgodoräkna dig avkastning upp till en viss, f­örutbestämd nivå.
Regler om beskattning
Uppgifter om skatter är baserade på de regler som gäller idag.
S­e närmare på Faktasidan, under rubriken Skatteregler för fysiska
personer. Skatteregler kan dock ändras över tiden. Är du osäker
på hur en kapitalskyddad placering ska beskattas bör du rådgöra
med en skatte­rådgivare. Vilka konsekvenser skattereglerna får
för just dig beror på dina individuella förutsättningar.
Obligationen som köps till underkurs växer till nominellt
belopp på återbetalningsdagen. Mellanskillnaden placeras ­
mot den marknad som placeringen är kopplad till. Stiger
marknaden under löptiden fram till åter­betalning ger den­
en möjlig avkastning.
Överkurs
Vissa typer av kapitalskyddade placeringar konstrueras istället
­så att du får eventuell tilläggsersättning om den underliggande
marknaden har fallit, rört sig inom ett visst intervall eller har gått
upp jämfört med en annan marknad. De generella beskrivningar­
na i denna broschyr avser de kapital­skyddade placeringar som
är konstruerade för den som tror på en stigande marknad. Hur den
enskilda placeringen sedan fungerar framgår av respektive
­placerings informationssida i denna broschyr samt i dess specifika
Slutliga Villkor.
Möjlighet att sälja i förtid
Arrangörsarvode
Vanligtvis är en kapitalskyddad placering konstruerad för att
passa investerare som tror på en stigande marknad. Det innebär
att om den marknad som placeringen är kopplad till stiger fram
till åter­betalningsdagen kommer du att få en avkastning i form
av en tilläggs­ersättning relaterad till uppgången. Om kurserna på
den underliggande marknaden däremot är oförändrade, eller har
sjunkit, återbetalas endast det nominella beloppet (vanligtvis
10 000 kronor per post) på återbetalningsdagen. Den eventuella
uppgång som ligger till grund för tilläggsersättningen beräknas
utifrån skillnaden mellan startvärdet och slutvärdet.
Om marknaden går upp kan du dock få en högre avkastning.
Om marknaderna däremot sjunker eller är oförändrade på åter­
betalningsdagen får du tillbaka det nominella beloppet (10 000
kronor) och gör en förlust motsvarande överkurs och kurtage.
Möjlig
avkastning
Option
Möjlig
avkastning
Option
Nominellt belopp
En kapitalskyddad placering är en placering där emittenten, ­
det vill säga den som ger ut placeringen (i det här fallet SEB),
betalar tillbaka det nominella beloppet på återbetalningsdagen.
Åter­betalningen förutsätter att SEB kan fullgöra sina åtaganden
på återbetalningsdagen. Det vill säga, om SEB går i konkurs så
omfattas denna placering inte av den statliga bankgarantin.
Obligation
Betalningsdag
Nominellt
belopp
Återbetalningsdag
5
Aktieobligation Emerging markets 1501C
Flera Emerging markets-börser har utvecklats väl under 2014.
Vi ser goda möjligheter till fortsatt långsiktigt bra utveckling.
Asien exklusive Japan har under lång tid uppvisat den starkaste
tillväxten i världsekonomin. Två av de mest intressanta länderna
i regionen sett ur ett investeringsperspektiv är Singapore och
Taiwan. Konjunkturen i Singapore har successivt stärkts till följd
av bland annat ökad export och präglas nu av god tillväxt, låg
inflation och låg arbetslöshet. Landets aktiemarknad har en
betydande exponering mot den inhemska goda konjunktur­
utvecklingen och tillsammans med en relativt attraktiv värdering
samt en positiv makrobild ter sig Singaporebörsen intressant.
Aktiemarknaden i Taiwan består till stor del av företag verksamma
inom IT och elektronik. Kombinationen av stark vinst­utveckling,
positiv makrobild och relativt attraktiv värdering gör Taiwan­
börsen till en av de mest intressanta marknaderna i regionen.
Flera länder i Latinamerika har det för stunden motigt ekonomiskt.
Ett undantag är Mexiko som gynnas tydligt av den gradvisa
förstärkningen i USA dit en ansenlig del av Mexikos export går.
Starka statsfinanser, relativt liten utlandsskuld samt ökad företags­
optimism är ytterligare positiva faktorer. (SEB i december 2014)
Aktieobligation Emerging markets
Obligationen ger exponering mot ett flertal länder inom Emerging
markets som SEB bedömer ha bra framtidsutsikter. Obligationen
är kopplad till aktiemarknaderna i Mexiko, Polen, Tjeckien, Ungern,
Taiwan och Singapore genom en korg av index och fonder. Korgen
är inte likaviktad utan de underliggande marknaderna har olika
vikt. Placeringen återbetalar minst nominellt belopp på slutdagen.
Det är även god fart i delar av Östeuropa. Exempel på det är
Polen, Ungern och Tjeckien. Bland annat utvecklas detaljhandeln
väl till följd av hushållens goda inkomstökningar i kombination
med låg inflation. Vinstutvecklingen för börsbolagen i Polen och
Tjeckien är också god samtidigt som börsernas värdering är på
intressanta nivåer.
1501C
Pris: 11 000 kr per post
Nominellt belopp: 10 000 kr per post
Deltagandegrad: 115 %*
Löptid: 3 år**
För- och nackdelar
•Flera länder med goda ekonomiska utsikter.
• Bra vinstutsikter för börsbolagen.
•Den tröga utvecklingen i Euroland tynger för stunden även
flera Emerging markets-börser.
•Emerging markets-börser är extra känsliga för minskad
riskvilja.
Läs gärna mer på Faktasidan i slutet av broschyren.
För mer information om risker, se Faktasidan.
* Preliminärt. För lägsta möjliga deltagandegrad, läs avsnittet Förbehåll.
** För exakt löptid, se Faktasidan.
Historisk kursutveckling
Underliggande korg
Världen
160
150
140
130
120
110
100
90
80
dec -09
dec -10
6
dec -12
dec -13
dec -14
Källa: Bloomberg
Grafen visar utvecklingen de senaste fem åren för den underliggande korgen som
placeringsinriktningen är kopplad till. ­Historisk kursutveckling är ingen garanti för
framtida utveckling. Världen är ett globalt aktieindex (MSCI World).
Index och fonder som ingår i korgen
iShares MSCI Mexico Capped – följer utvecklingen för aktiemarknaden i Mexiko.
CECE Composite Index – följer utvecklingen för aktiemarknaderna i Polen, Tjeckien och Ungern.
MSCI Taiwan Index – följer utvecklingen för aktiemarknaden i Taiwan.
MSCI Singapore Free Index – följer utvecklingen för aktiemarknaden i Singapore.
Se exempel på återbetalningsbelopp längre bak i broschyren.
dec -11
Vikt i korgen
10 %
30 %
30 %
30 %
Aktieobligation Cykliska bolag 1501F
Världskonjunkturen fortsätter att stärkas och vi räknar med att tempot kommer att bli högre.
Det bör öka investerarnas intresse för konjunkturkänsliga, så kallade cykliska, aktier.
Cykliska branscher och bolag är de som bedöms gynnas lite extra
vid en konjunkturuppgång och även tappa lite mer vid en konjunk­
turnedgång. Exempel på cykliska branscher är verkstadsindustri,
delar inom IT, skog, råvaru- och oljebolag samt delar av transport­
sektorn. Aktiekurserna för flera av dessa bolag har utvecklats väl
de senaste åren, men sammantaget har ändå cykliska sektorer i
många fall utvecklats sämre än andra. En förklaring till det är att den
konjunkturuppgång vi nu är inne i inte är av det klassiska slaget
utan under lång tid mer drivits av olika stödåtgärder än faktisk till­
växt. Flera faktorer talar dock för att intresset för cykliska bolag
bör öka. De senaste årens konjunkturuppgång har varit relativt
svag. SEB:s prognoser visar på successivt starkare världskonjunk­
tur de närmaste åren bland annat drivet av låga räntor och god
fart i stora ekonomier som USA och Kina. Det bör medföra bättre
fart i världshandeln vilket gynnar konjunkturkänsliga bolag. Ytter­
ligare en positiv faktor är att företagens investeringar bör öka efter
1501F
Pris: 11 000 kr per post
Nominellt belopp: 10 000 kr per post
Deltagandegrad: 120 %*
Löptid: 3 år**
att under en lång tid varit eftersatta vilket även det bör gynna
cykliska sektorer. Dessutom räknar vi med fortsatt stimulativ politik
från olika centralbanker. (SEB i december 2014)
Aktieobligation Cykliska bolag
Obligationen är kopplad till en korg bestående av tio cykliska
bolag. Cykliska bolag är bolag som i stor utsträckning påverkas av
förändringar i konjunkturläget. De gynnas av en konjunkturupp­
gång men missgynnas av en konjunkturnedgång. Avkastningen
påverkas dels av korg­utvecklingen och dels av valutakursföränd­
ringarna mellan den svenska kronan och dollarn. En försvagning
av dollarn har en negativ effekt medan en förstärkning av dollarn
har en positiv effekt. Se räkneexempel på sidan 13. Det nominella
beloppet påverkas dock inte av valutakursförändringar. Placeringen
återbetalar minst nominellt belopp på slutdagen.
Historisk kursutveckling
Underliggande korg
Världen
160
150
140
För- och nackdelar
130
• Snabbare ökningstakt i världsekonomin att vänta.
•Bättre fart i världshandeln och ökade företagsinvesteringar
gynnar cykliska bolag.
120
110
100
90
•Känsliga för tillväxtbesvikelser.
•Osäkerhet om investerarnas intresse för cykliska sektorer.
Läs gärna mer på Faktasidan i slutet av broschyren.
För mer information om risker, se Faktasidan.
* Preliminärt. För lägsta möjliga deltagandegrad, läs avsnittet Förbehåll.
** För exakt löptid, se Faktasidan.
Bolag som ingår i korgen
SembCorp Marine LTD
China Merchants Hldgs CO LTD
Kinder Morgan INC
United Parcel Service INC
CISCO systems INC
Colgate-Palmolive CO
Volkswagen AG
ABB LTD
Deutsche Post AG
Alstom SA
80
dec -09
dec -10
dec -11
dec -12
dec -13
dec -14
Källa: Bloomberg
Grafen visar utvecklingen de senaste fem åren för den underliggande korgen som
placeringsinriktningen är kopplad till. Historisk kursutveckling är ingen garanti för
framtida utveckling. Världen är ett globalt aktieindex (MSCI World).
Sektor
Teknikföretag som är verksam inom marin- och offshoresektorn.
Tillverkare av oljeriggar och fartyg.
Verksam inom shipping, hamnservice, vägtullar och flygfrakt.
Är nordamerikas största energiinfrastrukturbolag med cirka 13 000 mil pipelines
och 180 terminaler för förvaring och transport.
Världens största paketdistributionsföretag som levererar över 13 miljoner paket
per vardag till över 200 länder.
Globalt företag med produkter och tjänster inom nätverk och datorkommunikation.
Världens största företag inom munhygien. Tillverkar även tvål, dusch- och
rakprodukter och tvättmedel.
Är en av världens största fordonskoncerner. Tillverkar bussar, lastbilar och personbilar.
Är en multinationell verkstadskoncern inom elkraft- och automationsteknik.
Är världens största post- och transportkoncern.
Tillverkare av elektrisk utrustning som till exempel tåg. Utför även service av kraftverk.
Land
Singapore
Hong Kong
USA
USA
USA
USA
Tyskland
Schweiz
Tyskland
Frankrike
Se exempel på återbetalningsbelopp längre bak i broschyren.
7
Aktieobligation Global hälsa 1501H
Medellivslängden i världen stiger i rask takt. Med en åldrande befolkning följer också ett ökat
behov av sjukvård och läkemedel.
I flertalet regioner som Europa, Nordamerika och Japan har redan
medellivslängden stigit kraftigt. Förbättrade levnadsvillkor i många
så kallade tillväxtmarknader medför att livslängden snabbt stiger
även där. Med allt bättre ekonomi i tillväxtländerna följer också
mer välståndsrelaterade sjukdomar som diabetes och hjärt- och
kärlsjukdomar.
Hälsovårdsföretag uppvisar ofta en hög och stabil lönsamhet
oavsett konjunkturläge, samtidigt som de har starka finanser.
Därför tenderar även aktier i hälsovårdsföretag att utvecklas
förhållandevis stabilt. De senaste åren har det även i sektorn
genomförts ett flertal bolagssammanslagningar och uppköp.
Det är något som vi anser kommer att fortsätta och upprätthålla
intresset för sektorn ytterligare en tid. Flera läkemedelsbolag har
också nu ett antal intressanta forsknings- och utvecklingsprojekt
på gång vilket ytterligare bör öka intresset från investerare.
Aktieobligation Global hälsa
Obligationen är kopplad till en likaviktad bolagskorg om tio globala
läkemedelsbolag. Korgen består av globala aktier som är utgivna
av läkemedels- och bioteknikföretag samt medicinska serviceeller teknikföretag och företag inom hälso- och sjukvårds­
branschen. Avkastningen påverkas dels av korgutvecklingen och
dels av av valutakursförändringarna mellan den svenska kronan
och den amerikanska dollarn. En försvagning av dollarn har en
negativ effekt medan en ­förstärkning av dollarn har en positiv
effekt. Se räkneexempel på sidan 13. Det nominella beloppet
påverkas dock inte av valuta­kurs­­förändringar. ­Placeringen åter­
betalar minst nominellt belopp på slutdagen.
En osäkerhetsfaktor är olika politiska beslut, exempelvis rörande
sjukvårdsreformer, som tydligt kan påverka hälsovårdsföretagen
såväl positivt som negativt. Mycket talar dock för att kombina­
tionen åldrande befolkning och ökningen av välståndsrelaterade
sjuk­domar ändå kommer att leda till en långsiktigt ökad efter­
frågan på hälsovårdsrelaterade produkter och tjänster. (SEB i
december 2014)
1501H
Pris: 11 000 kr per post
Nominellt belopp: 10 000 kr per post
Deltagandegrad: 140 %*
Löptid: 3 år**
För- och nackdelar
•Långsiktigt ökad efterfrågan på hälsovårdsrelaterade
produkter och tjänster.
• Många bolag med stabil lönsamhet och starka finanser.
Historisk kursutveckling
Underliggande korg
Världen
160
150
140
130
120
110
100
90
•Politiska beslut kan få negativ påverkan på sektorn.
•Vid ökad riskvilja tenderar investerare att välja andra sektorer.
Läs gärna mer på Faktasidan i slutet av broschyren.
För mer information om risker, se Faktasidan.
* Preliminärt. För lägsta möjliga deltagandegrad, läs avsnittet Förbehåll.
** För exakt löptid, se Faktasidan.
Bolag som ingår i korgen
Eisai CO LTD Baxter International INC Fresenius Medical Care AG GlaxoSmithKline PLC Johnson & Johnson INC Medtronic INC Novartis AG Pfizer INC Roche Holding AG Sanofi SA Se exempel på återbetalningsbelopp längre bak i broschyren.
8
80
dec -09
dec -10
dec -11
dec -12
dec -13
dec -14
Källa: Bloomberg
Grafen visar utvecklingen de senaste fem åren för den underliggande korgen som
placeringsinriktningen är kopplad till. Historisk kursutveckling är ingen garanti för
framtida utveckling. Världen är ett globalt aktieindex (MSCI World).
Sektor
Läkemedel och bioteknik Medicinsk service Medicinsk service Läkemedel och bioteknik
Läkemedel och bioteknik Medicinsk service Läkemedel och bioteknik Läkemedel och bioteknik
Läkemedel och bioteknik Läkemedel och bioteknik Land
Japan
USA
Tyskland
Storbritannien
USA
USA
Schweiz
USA
Schweiz
Frankrike
Aktieobligation Globala storbolag 1501K/1501L
Världsekonomin fortsätter sammantaget att växa. Den stigande tillväxten i flertalet marknader
samt utsikter till ökad riskvilja och fortsatt historiskt mycket låga räntor är några faktorer som
även framöver bör gynna intresset för aktieplaceringar.
USA:s ekonomi, tillsammans med flertalet asiatiska ekonomier,
fortsätter att uppvisa styrka och är de drivande marknaderna i den
globala tillväxten. I Europa och Japan är utvecklingen för stunden
trögare, men vi räknar med att den successivt tar fart bland annat
med stöd från respektive Centralbank. SEB:s prognoser visar på
stigande tillväxt i samtliga fyra stora ekonomiska regioner under
2014. Värderingarna på flera aktiemarknader, exempelvis USA, har
dragit iväg en del då de senaste årens börsuppgångar så här långt
inte åtföljts av motsvarande vinsttillväxt. De är dock fortfarande i
huvudsak på acceptabla nivåer och utgör ännu inte ett absolut
hinder för fortsatta börsuppgångar. Viktigt för aktiemarknadens
möjligheter framöver är ändå att företagens vinstprognoser börjar
upprevideras i takt med ökande tillväxt samt att riskviljan förblir
god hos investerarna. Vi har under hösten sett tecken på vinst­
upprevideringar men mer är önskvärt. Riskviljan bland investerare
har också under året varit tämligen god trots bland annat flera
geopolitiska problem. Vi ser även fortsatt mycket låga styrräntor
och endast mindre långränteuppgångar, något som inte lär stjälpa
börsutvecklingen om räntorna stiger av ”rätt” skäl – stigande tillväxt.
(SEB i december 2014)
Aktieobligation Globala storbolag
Obligationen är kopplad till en likaviktad bolagskorg om tio ­väl­kända globala bolag fördelade på diversifierade sektorer. Korgen
passar dig som tror på globala storbolag med starka varumärken.
Avkastningen påverkas dels av korgutvecklingen och dels av
valuta­kursförändringarna mellan den svenska kronan och den
amerikanska dollarn. En försvagning av dollarn har en negativ
effekt medan en ­förstärkning av dollarn har en positiv effekt.
Se räkneexempel på sidan 13. Det nominella beloppet påverkas
dock inte av valuta­kurs­­förändringar. P
­ laceringen återbetalar minst
nominellt belopp på slutdagen.
1501K
Pris: 10 200 kr per post
Nominellt belopp: 10 000 kr per post
Deltagandegrad: 50 %*
Löptid: 3 år**
1501L
Pris: 11 000 kr per post
Nominellt belopp: 10 000 kr per post
Deltagandegrad: 165 %*
Löptid: 3 år**
För- och nackdelar
• Stora företag erbjuder mer stabilitet.
• Många värderingar är på intressanta nivåer.
Historisk kursutveckling
Underliggande korg
Världen
160
150
140
130
120
110
100
•Om riskviljan blir riktigt god gynnas förmodligen mindre
bolag mer.
•Flera bolag är känsliga för utvecklingen av privatkonsumtionen.
Läs gärna mer på Faktasidan i slutet av broschyren.
För mer information om risker, se Faktasidan.
* Preliminärt. För lägsta möjliga deltagandegrad, läs avsnittet Förbehåll.
** För exakt löptid, se Faktasidan.
Bolag som ingår i korgen
BASF SE
GlaxoSmithKline PLC CLP Holdings Ltd HSBC Holdings PLC
Nestlé SA Pfizer Inc Procter & Gamble CO
Royal Dutch Shell PLC AT&T Inc Verizon Communications Inc 90
80
dec -09
dec -10
dec -11
dec -12
dec -13
dec -14
Källa: Bloomberg
Grafen visar utvecklingen de senaste fem åren för den underliggande korgen som
placeringsinriktningen är kopplad till. Historisk kursutveckling är ingen garanti för
framtida utveckling. Världen är ett globalt aktieindex (MSCI World).
Sektor
Material
Hälsovård
Kraftförsörjning
Finans Dagligvaror
Hälsovård
Dagligvaror
Energi
Telekommunikation Telekommunikation Land
Tyskland
Storbritannien
Hong Kong
Hong Kong
Schweiz
USA
USA
Nederländerna
USA
USA
Se exempel på återbetalningsbelopp längre bak i broschyren.
9
Aktieobligation Sverige 1501S/1501T
Börsens viktigaste trumfkort är den relativa attraktiviteten. Tack vare centralbankernas
exceptionellt expansiva penningpolitik kan räntorna förväntas bli historiskt låga under lång
tid och i det ljuset framstår aktier som relativt attraktivt värderade.
Sedan en längre tid präglas aktiemarknaden i hög utsträckning av
en kamp mellan en haltande konjunkturåterhämtning, främst i
Europa, och centralbanker som gör allt i sin makt för att få fart på
konjunkturen. Tittar vi på nyhetsflödet från bolagen så har de
senaste rapportperioderna faktiskt varit ganska hoppingivande,
både i Sverige och i övriga Norden. De aggregerade vinsterna för
de 30 största aktierna på Stockholmsbörsen visar återigen positiv
tillväxt. Vinsterna ökade till den högsta nivån sedan 2011 och
inger hopp om att vi fått en vändning av den flera år långa trenden
med fallande eller stagnerade vinster. Inte minst utvecklingen i
Hennes & Mauritz och den valutakänsliga basindustrin (som
gynnas av kronförsvagningen) är uppmuntrande, liksom trender
inom telekomsektorn. Dessutom visar vinstprognoserna för inne­
varande och kommande år äntligen tecken på att plana ut.
Stabila prognoser är trovärdiga prognoser och en minskad risk för
resultatbesvikelser från bolagen ökar givetvis aktiernas attraktion.
Tack vare centralbankernas exceptionellt lätta penningpolitik kan
de låga räntorna förväntas bestå under lång tid framöver och
även med modest vinsttillväxt framstår aktier som ett bättre
investeringsalternativ än andra tillgångsslag. Därmed menar vi
att förutsättningarna för en positiv börsutveckling framöver är
goda. (SEB i december 2014)
Aktieobligation Sverige
Obligationen är kopplad till en likaviktad bolagskorg om åtta
svenska bolag som SEB bedömer ha bra framtidsutsikter. Bolagen
är verksamma inom en rad olika sektorer. Placeringen återbetalar
minst nominellt belopp på slutdagen.
1501S
Pris: 10 200 kr per post
Nominellt belopp: 10 000 kr per post
Deltagandegrad: 50 %*
Löptid: 4 år**
Historisk kursutveckling
1501T
Pris: 11 000 kr per post
Nominellt belopp: 10 000 kr per post
Deltagandegrad: 130 %*
Löptid: 4 år**
160
För- och nackdelar
130
Underliggande korg
Världen
150
140
120
• Vinsterna vänder upp.
•Räntorna förblir låga under lång tid.
110
100
90
•Haltande konjunkturell återhämtning.
•Geopolitisk oro.
Läs gärna mer på Faktasidan i slutet av broschyren.
För mer information om risker, se Faktasidan.
* Preliminärt. För lägsta möjliga deltagandegrad, läs avsnittet Förbehåll.
** För exakt löptid, se Faktasidan.
Bolag som ingår i korgen
ABB LTD
TeliaSonera AB Tele2 AB Nordea Bank AB Hennes & Mauritz AB Securitas AB Swedbank AB Telefonaktiebolaget LM Ericsson Se exempel på återbetalningsbelopp längre bak i broschyren.
10
80
dec -09
dec -10
dec -11
dec -12
dec -13
dec -14
Källa: Bloomberg
Grafen visar utvecklingen de senaste fem åren för den underliggande korgen som
placeringsinriktningen är kopplad till. Historisk kursutveckling är ingen garanti för
framtida utveckling. Världen är ett globalt aktieindex (MSCI World).
Sektor
Industrivaror och -tjänster
Telekommunikation
Telekommunikation
Finans
Dagligvaror
Industrivaror och -tjänster
Finans
Telekommunikation
RIV HÄR
Anmälan för förvärv av kapitalskyddade placeringar 1501
januari 2015.
Tecknas senast 4 februari 2015. Betalningsdag 13 februari 2015.
Du kan även anmäla dig via internetbanken. Undertecknad anmäler sig härmed, enligt
de villkor som anges i Slutliga Villkor daterade februari 2015, för teckning av nedanstående obligationer.
Härmed tecknas för köp (antal poster à 10 000 kr nominellt belopp)
Antal
Pris (kr) poster
Namn
Summa
Namn
Antal
Pris (kr) poster
Aktieobligation Emerging markets 1501C
11 000
Aktieobligation Sverige 1501S
10 200
Aktieobligation Cykliska bolag 1501F
11 000
Aktieobligation Sverige 1501T
11 000
Aktieobligation Global hälsa 1501H
11 000
Aktieobligation Globala storbolag 1501K
10 200
Aktieobligation Globala storbolag 1501L
11 000
Summa
Kurtage 2%*, ev transaktionsavgift 10 kr/inriktn.**
Total
* Kurtage om 2 % av köpeskillingen tillkommer per inriktning. ** För Service-/VP-konto och depå i annan bank tillkommer en transaktionsavgift på 10 kronor per inriktning.
Tilldelade kapitalskyddade placeringar skall registreras på
Servicekonto/VP-konto
Kontoförande institut
–
Likvid skall dras från mitt konto i SEB
Depå i SEB eller annan bank/fondkommissionär. För depåkund i SEB gäller att det till depån anslutna kontot belastas på likviddagen.
Depånummer
Förvaltare
Investeringssparkonto i SEB. För investeringssparkontokund gäller att likviden dras från investeringssparkontot på likviddagen.
ISK-nummer
För depå i annan bank/fondkommissionär
Likvid ska dras från mitt konto
Jag ger Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) fullmakt att ombesörja denna överföring.
Svara på nedanstående frågor för en bedömning om denna kapitalskyddade placering passar dig.
Dina svar visar om du har tillräcklig kunskap och erfarenhet samt förstår riskerna med placeringen.
1. Har du tagit del av det informationsmaterial som lämnats för dessa kapitalskyddade placeringar och därigenom förstått hur produkten är konstruerad?
Fråga nr 2 behöver ej besvaras vid personlig rådgivning hos SEB.
2. Har du tidigare investerat i kapitalskyddade placeringar vid två eller flera tillfällen och investerat över 5 000 kronor vid varje tillfälle?
3. Är du medveten om att du under vissa förutsättningar kan förlora delar av eller hela din investering (t ex om du säljer obligationen innan förfall och
marknadspriset sjunkit eller om återbetalning inte kan ske på grund av att utgivaren inte kan fullgöra sina åtaganden (den så kallade kreditrisken))?
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Om du har svarat nej på någon av frågorna ovan är denna produkt inte passande för dig. Väljer du att inte svara på frågorna kan vi inte avgöra om så är fallet.
Vi rekommenderar att du kontaktar närmaste SEB-kontor eller ringer Telefonbanken på 0771-365 365. Om du skickar in denna teckningsanmälan trots vår avrådan
och utan sådan kontakt är anmälan ändå bindande för dig och kan utföras enligt villkoren.
Undertecknad är medveten om och medger att: Villkoren är preliminära och fastställs den 13 februari 2015. Anmälan är bindande. Service-/VP-konto/depå/ISK-konto måste vara öppnat vid inlämning
av anmälningssedeln. Anmälan registreras i dataregister avsett för anmälningar i detta erbjudande och kan komma att samköras med Euroclear Sweden AB:s (tidigare VPC) avstämningsregister. Avseende SEB:s
behandling av personuppgifter, se anmälningssedelns baksida. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan
avseende. Ångerrätt enligt Distans & hemförsäljningslagen (2005:59) gäller ej.
Enligt lagen om värdepappersmarknaden skall alla kunder som handlar med finansiella instrument på värdepappersmarknaden kategoriseras. SEB har bedömt att du för ifrågavarande transaktion tillhör
kategorin ”icke-professionell kund” om inte annat särskilt avtalats. Information om SEB och dess tjänster hittar du på seb.se
Namn- och adressuppgifter (Obs! Obligatoriska) Var god texta
Personnummer/Organisationsnummer
Namn (efternamn/firma, tilltalsnamn)
Postutdelningsadress (gata, box el dyl)
Postnummer och ort
Mottagande bankkontors stämpel och signatur
Telefon dagtid
Ort och datum
Underskrift / Firmateckning
Lämna anmälan hos närmaste SEB-kontor eller lägg i svarskuvertet/kuvert och skicka till Frisvar, SEB, Fixed Income Operations, RB7, 106 40 Stockholm. Portot är betalt.
Det går också att maila anmälan till [email protected] Anmälan för juridisk person måste lämnas på bankkontor.
SE140042 Anmälan 2014.12
E-mail
RIV HÄR
Information enligt personuppgiftslagen (PuL) om Bankens behandling av personuppgifter, m m
Personuppgifter som lämnas i ansökan/intresseanmälan/avtal
eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för, eller
administration av, ett uppdrag (t ex kreditupplysning eller affärs­
bedömning), behandlas av Banken för administration och full­
görelse av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som
du begärt innan och efter avtal träffats. Behandling av uppgifter
sker också för att Banken skall kunna fullgöra sina förpliktelser
enligt lag.
Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för marknads- och
kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt riskhantering och
statistik. Banken kan också, om direktreklamspärr inte har begärts,
komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.
I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Banken
komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning
från privata och offentliga register, t ex uppdatering av adress­
uppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.
Personuppgifter kan för angivna ändamål – med beaktande av
reglerna om banksekretess – ibland komma att lämnas ut till andra
bolag inom SEB-koncernen eller till företag som SEB-koncernen
samarbetar med, t ex Upplysningscentralen (UC) och Bankgiro­
centralen. I vissa fall är Banken också skyldig enligt lag att lämna
uppgifter, t ex till Finansinspektionen, skatte­myndighet och för­
säkringskassa.
Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som
Banken behandlar, kan du lämna eller skicka en skriftlig – av dig
undertecknad – begäran härom till SEB, PuL, 106 40 Stockholm.
Till samma adress kan du anmäla att du inte vill ha direktreklam
från Banken eller begära rättelse av felaktig personuppgift.
Exempel på återbetalningsbelopp och avkastning
Aktieobligation Emerging markets
Exempel på återbetalningsbelopp
1501C
Utveckling
marknad*
-20 %
Investerat
inkl kurtage
11 220 kr
Återbetalningsbelopp
10 000 kr
Avkastning
inkl kurtage
-10,9 %
Effektiv årlig
avkastning**
-3,8 %
0 %
11 220 kr
10 000 kr
-10,9 %
-3,8 %
10,61 %
11 220 kr
11 220 kr
0,0 %
0,0 %
20 %
11 220 kr
12 300 kr
9,6 %
3,1 %
40 %
11 220 kr
14 600 kr
30,1 %
9,2 %
60 %
11 220 kr
16 900 kr
50,6 %
14,6 %
80 %
11 220 kr
19 200 kr
71,1 %
19,6 %
Aktieobligation Cykliska bolag
Exempel på återbetalningsbelopp
1501F
Utveckling
marknad*
-20 %
Investerat
inkl kurtage
11 220 kr
Återbetalningsbelopp
10 000 kr
Avkastning
inkl kurtage
-10,9 %
Effektiv årlig
avkastning**
-3,8 %
0 %
11 220 kr
10 000 kr
-10,9 %
-3,8 %
10,17 %
11 220 kr
11 220 kr
0,0 %
0,0 %
20 %
11 220 kr
12 400 kr
10,5 %
3,4 %
40 %
11 220 kr
14 800 kr
31,9 %
9,7 %
60 %
11 220 kr
17 200 kr
53,3 %
15,3 %
80 %
11 220 kr
19 600 kr
74,7 %
20,4 %
Om dollarn stärks med 20 procent blir
åter­betalningsbeloppet 15 760 kronor, vilket
­motsvarar 11,98 procent i avkastning per år.
Om dollarn försvagas med 20 procent blir
­åter­betalningsbeloppet 13 840 kronor, vilket
­motsvarar 7,24 procent i avkastning per år.
Aktieobligation Global hälsa
Exempel på återbetalningsbelopp
1501H
Utveckling
marknad*
-20 %
Investerat
inkl kurtage
11 220 kr
Återbetalningsbelopp
10 000 kr
Avkastning
inkl kurtage
-10,9 %
Effektiv årlig
avkastning**
-3,8 %
0 %
11 220 kr
10 000 kr
-10,9 %
-3,8 %
8,71 %
11 220 kr
11 220 kr
0,0 %
0,0 %
20 %
11 220 kr
12 800 kr
14,1 %
4,5 %
40 %
11 220 kr
15 600 kr
39,0 %
11,6 %
60 %
11 220 kr
18 400 kr
64,0 %
17,9 %
80 %
11 220 kr
21 200 kr
88,9 %
23,6 %
Om dollarn stärks med 20 procent blir
åter­betalningsbeloppet 16 720 kronor, vilket
­motsvarar 14,21 procent i avkastning per år.
Om dollarn försvagas med 20 procent blir
­åter­betalningsbeloppet 14 480 kronor, vilket
­motsvarar 8,87 procent i avkastning per år.
Aktieobligation Globala storbolag
Exempel på återbetalningsbelopp
1501K
Utveckling
marknad*
-20 %
Investerat
inkl kurtage
10 404 kr
Återbetalningsbelopp
10 000 kr
Avkastning
inkl kurtage
-3,9 %
Effektiv årlig
avkastning**
-1,3 %
Exempel på återbetalningsbelopp
1501L
Utveckling
marknad*
-20 %
Investerat
inkl kurtage
11 220 kr
Återbetalningsbelopp
10 000 kr
Avkastning
inkl kurtage
-10,9 %
Effektiv årlig
avkastning**
-3,8 %
0 %
10 404 kr
10 000 kr
-3,9 %
-1,3 %
0 %
11 220 kr
10 000 kr
-10,9 %
-3,8 %
8,08 %
10 404 kr
10 404 kr
0,0 %
0,0 %
7,39 %
11 220 kr
11 220 kr
0,0 %
0,0 %
20 %
10 404 kr
11 000 kr
5,7 %
1,9 %
20 %
11 220 kr
13 300 kr
18,5 %
5,8 %
40 %
10 404 kr
12 000 kr
15,3 %
4,9 %
40 %
11 220 kr
16 600 kr
48,0 %
13,9 %
60 %
10 404 kr
13 000 kr
25,0 %
7,7 %
60 %
11 220 kr
19 900 kr
77,4 %
21,0 %
80 %
10 404 kr
14 000 kr
34,6 %
10,4 %
80 %
11 220 kr
23 200 kr
106,8 %
27,4 %
Om dollarn stärks med 20 procent blir
åter­betalningsbeloppet 12 400 kronor, vilket
­motsvarar 6,02 procent i avkastning per år.
Om dollarn försvagas med 20 procent blir
­åter­betalningsbeloppet 11 600 kronor, vilket
­motsvarar 3,69 procent i avkastning per år.
Om dollarn stärks med 20 procent blir
åter­betalningsbeloppet 17 920 kronor, ­vilket
­motsvarar 16,87 procent i avkastning per år.
Om dollarn försvagas med 20 procent blir
åter­betalningsbeloppet 15 280 kronor, vilket
­motsvarar 10,83 procent i avkastning per år.
Aktieobligation Sverige
Exempel på återbetalningsbelopp
1501S
Utveckling
marknad*
-20 %
Investerat
inkl kurtage
10 404 kr
Återbetalningsbelopp
10 000 kr
Avkastning i
nkl kurtage
-3,9 %
Effektiv årlig
avkastning**
-1,0 %
Exempel på återbetalningsbelopp
1501T
Utveckling
marknad*
-20 %
Investerat
inkl kurtage
11 220 kr
Återbetalningsbelopp
10 000 kr
Avkastning
inkl kurtage
-10,9 %
Effektiv årlig
avkastning**
-2,8 %
0 %
10 404 kr
10 000 kr
-3,9 %
-1,0 %
0 %
11 220 kr
10 000 kr
-10,9 %
-2,8 %
8,08 %
10 404 kr
10 404 kr
0,0 %
0,0 %
9,38 %
11 220 kr
11 220 kr
0,0 %
0,0 %
20 %
10 404 kr
11 000 kr
5,7 %
1,4 %
20 %
11 220 kr
12 600 kr
12,3 %
2,9 %
40 %
10 404 kr
12 000 kr
15,3 %
3,6 %
40 %
11 220 kr
15 200 kr
35,5 %
7,9 %
60 %
10 404 kr
13 000 kr
25,0 %
5,7 %
60 %
11 220 kr
17 800 kr
58,6 %
12,2 %
80 %
10 404 kr
14 000 kr
34,6 %
7,7 %
80 %
11 220 kr
20 400 kr
81,8 %
16,1 %
* Utveckling för underliggande marknad beräknas som (slutvärde/startvärde-1).
** Effektiv årlig avkastning är avkastningen per år inklusive kurtage.
13
Fakta
Teckningstid
7 januari – 4 februari 2015.
Har du digipass kan du teckna dig via t­ elefon
0771-365 365. Har du depå och tillgång till
internetbanken kan­du även teckna dig där.
Betalningsdag
13 februari 2015.
Likvidbeloppet dras enligt anvisning i anmälnings­
sedeln på betalnings­dagen.
Löptid
Cykliska bolag, Emerging markets, Global hälsa och
Globala storbolag
13 februari 2015 – 13 februari 2018.
Sverige
13 februari 2015 – 13 februari 2019.
Nominellt belopp
10 000 kronor.
Startvärde
Emerging markets och Sverige
Fastställs den 9 februari 2015.
Cykliska bolag, Global hälsa och Globala storbolag
Fastställs den 10 februari 2015.
Startvärde Valuta
Cykliska bolag, Global hälsa och Globala storbolag
Fastställs den 9 februari 2015.
Slutvärde
Cykliska bolag, Emerging markets, Global hälsa och
Globala storbolag
Fastställs som ett genomsnitt av stängningsvärdet
för underliggande tillgång(ar) den 26:e varje månad,
fr o m den 26 januari 2017 t o m den­26 januari 2018.
Sverige
Fastställs som ett genomsnitt av stängningsvärdet
för underliggande tillgång(ar) den 28:e varje månad,
fr o m den 28 januari 2018 t o m den 28 januari 2019.
Slutvärde Valuta
Cykliska bolag, Global hälsa och Globala storbolag
Fastställs den 27 januari 2018.
Priser, Avgifter och Ersättningar
Pris per post varierar mellan 10 200 och 11 000
kronor plus kurtage beroende på valt alternativ, se
närmare på informationssidan för r­e spektive inrikt­
ning här i broschyren. För täckning av SEB:s kostnader
Risker
En trygg placering, men viss risk finns
En kapitalskyddad placering är trygg, eftersom
den kombinerar den under­liggande marknadens
möjlighet till avkastning med obligationens
trygghet. Det finns dock alltid vissa risker
­förknippade med en kapitalskyddad placering.
En sammanfattning av dessa hittar du här:
Kreditrisk: Utgivare (emittent) av de kapital­
skyddade placeringarna i denna folder är SEB.
Det betyder att du som innehavare av en av dessa
har en kredit­risk på SEB. Återbetalningen av det
nominella beloppet och eventuell avkastning för­
utsätter att SEB kan fullgöra dessa åtaganden på
återbetalningsdagen. En investering i en kapital­
skyddad placering omfattas inte av den statliga
insättningsgarantin.
Likviditetsrisk/kursrisk: Kapitalskyddet, det vill
säga återbetalningen av det nominella beloppet,
gäller endast på återbetalningsdagen. Det innebär
14
och rörelse­­resultat tar SEB ut kurtage (transak­tions­
kostnad) och arrangörs­arvode ­(ingår i ­produktens
pris). På betalnings­dagen är villkoren för pro­dukten
fastställda varvid likvid och kurtage ska betalas.
Om produkten säljs på andrahandsmarknaden till­
kommer kurtage enligt gällande prislista.
Kurtage
Kurtage uppgår till 2 procent av likvidbeloppet ­
per nota vid nyteckning. Transaktionsavgift om ­
10 kronor per nota tillkommer för kunder med
service-­/ VP-konto eller kunder med depå hos
annan bank/­värde­pappers­bolag.
Arrangörsarvode
Arrangörsarvodet kan variera och fastställs först i
efterhand och kan maximalt uppgå ­till 1,2 procent av
emitterat belopp per år. Beräkningen är baserad på
antagandet att p­rodukten behålls till åter­betal­nings­­­
dagen. Arrangörs­­arvodet ska täcka kostnader för
exempelvis produktion, börsregistrering, d­istribution,
licenser och riskhantering. Risk­hanteringen avser
den risk som följer av SEB:s åtagande att uppfylla
villkoren i denna produk­t och den måste hanteras
aktivt under produktens löptid. På grund av detta
­uppkommer en riskhanteringsmarginal som ­för
SEB kan vara såväl positiv som negativ. Arrangörs­
arvodet­är inkluderat i produktens pris.
Ersättningar
SEB lämnar ersättning till de externa distributörer
som förmedlar bankens kapitalskyddade place­
ringar. Ersättningen beräknas normalt som en
procentsats på den v­ olym (sammanlagt nominellt
belopp) som sålts genom distributören. Detta inne­
bär att ersättningen beräknas först efter genomförd
försäljning. SEB betalar normalt ut 0,5–1 procent
av nominellt belopp per år. Ersättningen är en del
av SEB:s Arrangörs­arvode. Mer information om
bankens ersättningar och intressekonflikter finns
i ”Information om SEB och dess värde­pappers­
tjänster” som du hittar på seb.se, ”Spara & placera”,
”Regler för hantering av v­ärdepapper”.
Förvaring
Valutasäkrad
Dessa kapitalskyddade placeringar ger möjlighet
att placera på de globala marknaderna utan att
valuta­kurs­­förändringar påverkar avkastningen
direkt, e­ ftersom alla beräkningar och betalningar
sker i svenska kronor. Dock påverkas tilläggs­
beloppet i 1501F, 1501H, 1501K och 1501L av
valutakursförändringar.
Börsregistrering
Upptagande till handel på reglerad marknad kommer
att ske på NASDAQ OMX Stockholm AB eller annan
börs.
Andrahandsmarknad
Du kan när som helst sälja din kapitalskyddade
placering då SEB under normala förhållanden alltid
erbjuder en köpkurs. Kursen kan vara högre eller
lägre än både det ursprungliga investerade beloppet
och det nominella beloppet beroende på värderingen.
Kursen på andra­handsmark­naden bestäms utifrån
återstående löptid, under­­­liggande marknads­
utveck­ling och kursrörligheten (volatiliteten) samt
ränte­läget. Generellt sett kommer ­priset för pro­
dukter som innehåller begränsningar i uppgången
i underliggande tillgångar att uppvisa mindre följ­
samhet med uppgångar i underliggande tillgångar
än vad som annars är fallet. Dessa produkter lämpar
sig generellt sett för en investerare vars placerings­
hori­sont överensstämmer med produktens l­ öptid.
­Kurtage utgår enligt vid var tid gällande prislista.
Emittent
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ”SEB”,
106 40 Stockholm, orgnr 502032-9081, har bl a
tillstånd att bedriva värdepappers­rörelse.
SEB står under Finansinspektionens tillsyn. SEB
­har erhållit rating ”A+” enligt Standard & Poor’s,
och ”A1” ­enligt Moody’s. Rating kan emeller­tid ­vara
föremål för ä­ ndring så det är var och ens skyldighet
­att ­inhämta information om aktuell rating. Du kan
läsa mer om SEB:s kreditbetyg via vår hemsida. Gå
in på seb.se/strukt under ”Läs mer” och välj länken
”Kreditbetyg”. SEB:s styrelse har sitt säte i Stockholm.
I service-/VP-konto, depå i SEB eller hos annan
bank/värdepappersbolag, samt i Kapitalförsäkring
och Investeringssparkonto (ISK) i SEB. Mer infor­
mation om SEB:s kapitalförsäkringar finns på
seb.se, ”Pension & Försäkring”. Mer information
om SEB:s Investeringssparkonto (ISK) finns på
seb.se, ”Spara & placera”, ”Investeringssparkonto”.
Benämning och isinkoder
att marknads­priset kan vara lägre än det nomi­
nella beloppet om du skulle sälja placeringen
innan återbetalningsdagen. Marknadspriset på
placeringen under löptiden kan vara både högre
och lägre än det nominella beloppet, beroende på
den aktuella värderingen vid försäljningstillfället.
Kursen bestäms bland annat u­ tifrån återstående
löptid, underliggande marknadsutveckling och
kursrörlighet (volatilitet) i m
­ arknaden.
avkastning om den underliggande marknaden
stiger. Har den underliggande marknaden sjunkit
i värde på återbetalningsdagen får du tillbaka
det nominella beloppet. Du tar alltså en risk mot­
svarande överkursen samt den ränta som du hade
kunnat få om pengarna istället hade placerats i
rena ränte­bärande placeringar. En investering i
en kapital­skyddad placering mot en viss under­
liggande marknad kan ge en annan avkastning
än en direktinvestering i samma underliggande
marknad. Olika aktörers kapital­skyddade place­
ring mot en viss underliggande marknad, kopp­
lade till samma marknad, är ofta konstruerade
på olika sätt och kan därför vara svåra att
­jämföra. Information om hur just dessa kapital­
skyddade placeringar är konstruerade hittar ­
du här i broschyren. ­Du kan också hitta mer
information om riskerna i SEB:s svenska Grund­
prospekt för MTN- program som finns på SEB:s
hemsida, seb.se/strukt. Välj länken ”Grund­
prospekt MTN-program” och skrolla sedan ned
till ”SEK MTN program Obligationslån”.
Valutarisk: En kapitalskyddad placering ger
­möjlighet att placera på de globala marknaderna
utan att valutakursförändringar påverkar avkast­
ningen direkt, eftersom alla beräkningar och
betalningar sker i svenska kronor. Detta gäller
dock ej de produkter där avkastningen är kopplad
helt eller delvis till valutakursförändringar.
Övrig risk: Om du köper en kapitalskyddad
­placering till överkurs, genom att till exempel
betala 11 000 kronor istället för 10 000 kronor,
tar du en risk med de 1 000 kronor. Å andra
sidan får du samtidigt möjlighet till högre
Information om kapitalskyddade produkters
utveckling får du på avräkningsnotor, årsbeske­d,
Internet och brev från SEB och Eu­roclear Sweden AB
(tidigare VPC) samt på N­A SDAQ OMX Stockholm
AB:s kurslista. Där benämns den kapitalskyddade
placeringen enligt nedan, beroende på vilken
placerings­inriktning som avses.
BenämningIsinkod
Förbehåll
SEB1501CSE0006258158
SEB1501F SE0006258166
SEB1501H SE0006258174
SEB1501K SE0006258182
SEB1501L SE0006258190
SEB1501S SE0006258208
SEB1501T SE0006258216
SEB förbehåller sig rätten att ställa in alla eller
några placeringsalternativ i denna kapital­skyddade
placering om:
Fullständiga villkor
b) Det
tecknade beloppet för något av placerings­
alternativen understiger 20 000 000 kronor.
Fullständig information om emittenten och erbju­
dandet kan endast fås genom att ta del av grund­
prospektet och de slutliga villkoren. För denna
kapitalskyddade placering gäller v­ illkoren i SEB:s
Grundprospekt för MTN-program per juli 2014 och
eventuellt publicerade tilläggs­prosp­ekt tillsammans
med Slutliga Villkor, daterad februari 2015. MTN-­
programmets Grundprospekt är offentliggjort
samt är godkänt ­av Finans­inspek­tionen. För erhål­
lande av offentlig­­­g jort Grundprospekt och Slutliga
Villkor ­hänvisas till ­Telefonbanken i­ SEB på telefon
0771-365 365 alternativt seb.se/strukt. Prospektet
hålls även tillgängligt vid Finansinspektionen.
Prospektet är på svenska och SEB kommer under
avtals­tiden att kommunicera på svenska och engelska.
För villkoren och marknadsföringen gäller svensk
lag och eventuell tvist avgörs i första instans av
Stockholms tingsrätt. För mer information om SEB
och dess tjänster se ­” Information om SEB och dess
värdepappers­tjänster” som du hittar p­ å seb.se,
”Spara & placera”, ”Regler för hantering av värde­
papper”.
PuL
För information enligt personuppgiftslagen (PuL) om
Bankens behandling av Personuppgifter med mera,
se baksidan av anmälningssedeln.
Skatteregler för fysiska personer
Denna information berör endast fysiska personer
som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. F­ ör andra
fysiska och juridiska personer gäller andra regler.
Uppgifter om skatter är baserade på de regler som
gäller idag. Skattereglerna kan dock ändras över
tiden. Den som är osäker på hur denna placering
ska beskattas bör rådgöra med en skatterådgivare.
Vad skattereglerna får för konsekvenser för just
dig beror på dina individuella förutsättningar. En
aktieobligation är ett aktierelaterat värdepapper,
en så kallad del­ägarrätt, och beskattas på samma
sätt som aktier. Om underliggande är en annan
tillgång, som till exempel valuta, krediter eller
ränta, anses det inte som en delägarrätt utan
som en fordringsrätt och beskattas på samma sätt
som räntor.
a) Händelse av ekonomisk, finansiell eller politisk art
inträffar som enligt SEB:s bedömning kan även­
tyra en framgångsrik lansering av denna kapital­
skyddade placering.
c) D
eltagandegraderna inte kan fastställas till
lägst:
SEB1501C
100 %
SEB1501F
105 %
SEB1501H
125 %
SEB1501K
40 %
SEB1501L
150 %
SEB1501S
40 %
SEB1501T
115 %
Produktgrupp
B. Mer information om SEB:s produktgrupper
hittar du på seb.se, ”Spara & placera”, ”Regler
för hantering av värdepapper”.
Klagomål
Vid eventuella klagomål avseende denna produkt,
bör kontakt snarast tas med den enhet inom SEB
som tillhandahållit produkten. Om klagomålet
därefter kvarstår hänvisas till:
SEB Kundrelationer
106 40 Stockholm
Telefon 0771-62 10 00
Ytterligare information om klagomålshantering och
hur du går vidare med ditt klagomålsärende finns
på SEB:s hemsida, seb.se.
Allmänt gäller
Denna broschyr kommer från SEB och innehåller
allmän marknadsinformation om SEB:s kapital­
skyddade placeringar. Innehållet är baserat på källor
som SEB bedömt som tillförlitliga. SEB ansvarar
dock inte för fel eller brister i informationen eller
för förluster eller kostnader som kan uppstå med
anledning därav. Om informationen hänvisar till en
investeringsanalys bör du om möjligt ta del av den
fullständiga analysen och information publicerad i
anslutning därtill. Du ansvarar själv fullt ut för dina
investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av
detaljerad information innan du fattar beslut om
en investering. Mer information som till exempel
produktblad, S­ lutliga Villkor och informations-/
marknads­förings­­broschyrer för kapitalskyddade
Exempel på total kostnad vid ett nominellt belopp på 10 000 kronor och kurtage om 2 procent
Kapitalskyddad placering
Aktieobligation Emerging markets
1501C
placeringar finns på seb.se. Om behov finns kan du
även inhämta råd om placeringar anpassade efter
din individuella situation från din r­ ådgivare i SEB.
Licenser
The index CECE Composite Index (CECE) is
calculated and published by Vienna Stock Exchange
and therefore represents its intellectual property.
The designation „CECE” is a registered trademark
of Vienna Stock Exchange. The index description
as well as its rules and composition are online
available on www.indices.cc. Vienna Stock Exchange
does not guarantee the accuracy and/or the
completeness of the index or any data included
therein and Vienna Stock Exchange shall have no
liability for any errors, omissions, or interruptions
therein. SEB1501 is not in any way sponsored,
endorsed, sold or promoted by Vienna Stock
Exchange. Vienna Stock Exchange makes no
warranty or representation whatsoever, express
or implied, to owners of the products, or any other
person or entity from the use of the index or any
data included therein. Without limiting any of the
foregoing, in no event shall Vienna Stock Exchange
have any liability for any special, punitive, indirect,
or consequential damages (including lost profits),
even if notified of the possibility of such damages.
The MSCI indexes are the exclusive property of
MSCI Inc. (”MSCI”). MSCI and the MSCI index
names are service mark(s) of MSCI or its affiliates
and have been licensed for use for certain purposes
by SEB. The financial securities referred to herein
are not sponsored, endorsed, or promoted by
MSCI, and MSCI bears no liability with respect to
any such financial securities. The brochure contains
a more detailed description of the limited relationship MSCI has with SEB and any related financial
securities. No purchaser, seller or holder of this
product, or any other person or entity, should use or
refer to any MSCI trade name, trademark or service
mark to sponsor, endorse, market or promote this
product without first contacting MSCI to determine
whether MSCI’s permission is required. Under no
circumstances may any person or entity claim any
affiliation with MSCI without the prior written
permission of MSCI.
Löptid
Teckningskurs
Kurtage*
Maximalt
arrangörsarvode**
Total kostnad
3 år
110 %
220 kr
360 kr
580 kr
580 kr
Aktieobligation Cykliska bolag
1501F
3 år
110 %
220 kr
360 kr
Aktieobligation Global hälsa
1501H
3 år
110 %
220 kr
360 kr
580 kr
Aktieobligation Globala storbolag
1501K
1501L
3 år
3 år
102 %
110 %
204 kr
220 kr
360 kr
360 kr
564 kr
580 kr
Aktieobligation Sverige
1501S
1501T
4 år
4 år
102 %
110 %
204 kr
220 kr
480 kr
480 kr
684 kr
700 kr
* Kurtage baseras på investerat belopp och betalas utöver investerat belopp. ** Maximalt arrangörsarvode beräknas som 1,2 procent x löptid.
SEB är ansluten till Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod
för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på strukturerade.se
15
Vill du veta mer?
Du kan på flera sätt lära dig mer om våra strukturerade produkter.
• Besök något av våra SEB-kontor.
• Ring 0771-365 365, där vi har ­personlig service dygnet runt, alla dagar.
Ingår i produktgruppen strukturerade placeringar
Strukturerade placeringar kombinerar olika finansiella instrument där avkastningen är knuten till en eller flera
marknader. Den kan vara exempelvis aktieindex, enskilda aktier eller råvaror, beroende på vilken marknad som vi
tycker har bra framtidsutsikter. Strukturerade placeringar består av kapitalskyddade placeringar som vi erbjuder
varje månad och bevis och certifikat som vi ger ut när efterfrågan och marknadsförutsättningar finns.
SE140042 2014.12
• Gå in på seb.se/kapitalskydd.