Himlen är oskyldigt blå Bb-dur

Bb-dur
sökning kaggeholm vt-2015
himlen är oskyldigt blåt. gärdestad/k. gärdestad
Ballad q=82
B¨
E¨
B¨/F C‹/F B¨
G‹
b4
4
5
B¨
E¨
j
œ ˙
œœ ˙˙
B¨/F C‹/F B¨
b
& b ™™ œ œ œ œ œj œ
9
B¨
B¨/A
F
G‹
F
˙˙ ™™
˙™
˙™
E¨
blå,
som
E¨
B¨
ö - gon när bar - nen
B¨/A
G‹
E¨/G
är
Œ
F
j
‰ j œ œ œ œ œ œ œj ˙ ™
œ
j
œ ˙™
him - len är o - skyl - digt
œœ
œœ œ œj
œ œ œ œœ œœ œœ ™™™
œ
œ œœ œ
œ œœ
œ œ
œ
j
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ
E¨/B¨
∏∏∏∏∏∏∏∏
&b
F/A
‰ œj
små.
G‹
att
F(“4) F
b œ œ œ œ œj
b
&
œ œj œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œj œ œj ˙ ™
regn drop par fal - ler som
13
B¨
E¨
B¨/F C‹/F B¨
b
& b œ œ œ œ œj œ
älsk ling jag vet
17
B¨
tår - ar - na gör,
hur
B¨/A
rår in - te stjär - nor - na
G‹
F
för.
E¨
‰ j œ œ œ œ œj œ œj ˙ ™
œ
j
œ ˙™
det känns,
F
det
när
E¨
B¨
‰ œj
bro - ar till trygg - he - ten bränns.
B¨/A
G‹
E¨
21
gat oss
in
G‹
E¨/F
him len så o - skyl - digt
F
B¨
D‹
Œ
e - vig - het - ens hopp,
ti - den flöt i - land.
E¨
E¨/F
3
b
r
&b ‰™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
det var helt själv klart att vår fram tid skul - le bli,
vi var barn som ing - en onds - ka kun - de nå,
copyright 2015 © kaggeholm sökning
blå.
œ™ œ œ™ œ œ
lek - te liv - et, vi var
flög vi med dra - kar med - ans
F
Œ
D‹
‰™ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ
R
Œ
när vi väx - te upp,
frus - na på en strand,
E¨
är
E¨
b
&b œ ™ œ œ ™ œ œ
24
i en vrå,
fast
B¨/F F E¨/B¨ B¨
b œ œ œ œ œj
b
&
œ œj œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œj œ œj
˙™
ti - den har ja -
Œ
3
2‰
j 4
œ
œ
4 œ œ 4˙
o - för bru kat
him len var så
fri.
blå.
Ó
himlen är oskyldigt blå
2
28
G‹
E¨
b
&b œ ™ œ œ ™ œ œ
31
C7/E
C‹
G‹
‰ ™ œr œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ ™ œ œ œ œ œ
Œ
som - rar svep - te fram,
nu tar mol - nen mark,
jor - den värm - de vå - ra
jag var för blin - dad av att
C7/E
D‹
E¨
rå - gen gung - a - de, och
men mi - na ö - gon kom - mer
F‹7
B¨7
‰ ™ œr œ œ b œ œ œ œ œ œ ™
grä - set väx - te grönt,
all - tid le mot dig.
1.
Œ
föt - ter där vi sprang.
sol - en sken så stark.
b
r
&b ‰™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ ™ œ œ œ œ œ Œ
34
E¨
he - la liv - et var
kan det be gär - as mer
så
av
2.
C‹
E¨/F
b
&b œ œ œ œ ˙
Œ
F
C‹
E¨/F
™™ œ œ
œ œ ˙
∑
Œ
F
∑
skönt.
mig?
38
B¨
E¨
B¨/F C‹/F B¨
b
& b œ œ œ œ œj œ
him - len är o -
42
B¨
B¨/A
skyl - digt
F
blå,
E¨
F
E¨
œ œ œ œ œj œ
Œ
j
œ ˙™
G‹
dju - pas - te hav
B¨
G‹
j
œ ˙™
‰ œj
li - ka - så.
E¨/G
G‹
att
F(“4) F
b œ œ œ œ œj
b
&
œ œj œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œj œ œj ˙ ™
regn drop par fal - ler som
46
B¨
E¨
B¨/F C‹/F B¨
b
& b œ œ œ œ œj œ
älsk ling jag vet
tår - ar - na gör,
hur
det
B¨/A
G‹
F
det känns,
E¨
F
E¨
när
gat oss
in
rit.
G‹
B¨
i en vrå,
‰ œj
bro - ar till trygg - he - ten bränns.
är
fast
U
E¨
B¨/F C‹/F B¨
j
b
& b œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œj œ
ti - den har ja -
för.
‰ j œ œ œ œ œj œ œj ˙ ™
œ
j
œ ˙™
50
B¨
rår in - te stjär - nor - na
Œ
j
œ ˙™
him len så o - skyl - digt
blå.
Œ