Himlen är oskyldigt blå A dur

A-dur
sökning kaggeholm vt-2015
himlen är oskyldigt blåt. gärdestad/k. gärdestad
Ballad q=82
A
D
A/E B‹/E A
F©‹
### 4
5
A
### ™
™
&
D
A/E B‹/E A
A
###
&
skyl - digt
E
A
###
&
&
D
A/G©
F©‹
det
A/G©
E
D/F©
är
‰ œj
små.
F©‹
att
E(“4) E
rår in - te stjär - nor - na
F©‹
E
Œ
för.
D
‰ j œ œ œ œ œj œ œj ˙ ™
œ
när
D
A
‰ œj
bro - ar till trygg - he - ten bränns.
A/G©
F©‹
D
A/E E
fast
D/A
A
‰ j
j
œ œ œ œ œj œ œj œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œj ˙ ™
gat oss
in
F©‹
är
Œ
D/E
him len så o - skyl - digt
E
E
A
C©‹
det var helt själv klart att vår fram tid skul - le bli,
vi var barn som ing - en onds - ka kun - de nå,
copyright 2015 © kaggeholm sökning
blå.
Œ
œ™ œ œ™ œ œ
lek - te liv - et, vi var
flög vi med dra - kar med - ans
### ‰ ™ r
&
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ Œ
Œ
C©‹
‰ ™ œr œ œ œ œ œ ™ œ œ
œ™ œ œ™ œ œ
D
i en vrå,
D
när vi väx - te upp,
frus - na på en strand,
24
D
ö - gon när bar - nen
tår - ar - na gör,
hur det känns,
###
&
A
A/E B‹/E A
E
ti - den har ja -
21
som
j
œ
œ
œ œ œ
œ œj ˙ ™
A
###
blå,
D
älsk ling jag vet
17
E
‰ j
j
œ œ œ œ œj œ œj œ œ œ
œ
œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œj ˙ ™
regn drop par fal - ler som
13
F©‹
‰ j œ œ œ œ œj œ œj ˙ ™
œ
j
œ
œ
œ œ œ
œ œj ˙ ™
him - len är o -
9
A/G©
Œ
˙˙ ™™
˙ ™™
˙
∏∏∏∏∏∏∏
4
j
œœ ˙
œ ˙˙
D/A
œœ
œœ œœ œœj œ ™
œ œ œ œ œ œ™
Ϫ
œ œœ œœ
œ œ
œ œ
œ
j
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ
&
E/G©
e - vig - het - ens hopp,
ti - den flöt i - land.
D
D/E
3
3
2‰
j 4
4 œ œ œ œ 4˙
o - för bru - kat
him len var så
fri.
blå.
Ó
himlen är oskyldigt blå
2
28
F©‹
###
D
œ™ œ œ™ œ œ
&
B7/D©
B7/D©
F©‹
jor - den värm - de vå - ra
jag var för blin - dad av att
D
C©‹
rå - gen gung - a - de, och
men mi - na ö - gon kom - mer
E‹7
he - la liv - et var så
kan det be gär - as mer av
2.
B‹
D/E
###
&
A7
‰ ™ œr œ œ n œ œ œ œ œ œ ™
grä - set väx - te grönt,
all - tid le mot dig.
1.
Œ
föt - ter där vi sprang.
sol - en sken så stark.
### ‰ ™ r
&
œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ™ œ œ œ œ œ Œ
34
D
‰ ™ œr œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ ™ œ œ œ œ œ
Œ
som - rar svep - te fram,
nu tar mol - nen mark,
31
B‹
Œ
E
B‹
D/E
™™ œ
œ œ œ ˙
∑
œ œ œ œ ˙
Œ
E
∑
skönt.
mig?
38
A
###
&
D
A
###
&
skyl - digt
&
D
dju - pas - te hav
D
A
F©‹
tår - ar - na gör,
A/E B‹/E A
det
A/G©
li - ka - så.
D/F©
F©‹
att
E(“4) E
A
hur det känns,
E
D
rår in - te stjär - nor - na
F©‹
när
E
rit.
F©‹
A
D
gat oss
in i en vrå,
är
‰ œj
fast
U
D
A/E B‹/E A
‰ j
j
œ œ œ œ œj œ œj œ œ œ
œ
œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œj ˙ ™
ti - den har ja -
Œ
för.
bro - ar till trygg - he - ten bränns.
50
&
‰ œj
‰ j œ œ œ œ œj œ œj ˙ ™
œ
j
œ
œ
œ œ œ
œ œj ˙ ™
älsk ling jag vet
###
D
‰ j
j
œ œ œ œ œj œ œj œ œ œ
œ
œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œj ˙ ™
A
###
E
œ œ œ œ œj œ œj ˙ ™
Œ
blå,
E
regn drop par fal - ler som
46
A/G© F©‹
j
œ œ œ œ œ œ œj ˙ ™
him - len är o -
42
A/E B‹/E A
him len så o - skyl - digt
blå.
Œ