Kalendarium nov 2015

QRYHPEHU
22;33
2+;2,
V|QGDJ
7MXJRWUHGMHV|QGDJHQHIWHU7UHIDOGLJKHW RQVGDJ
"<4
)|UOnWHOVHXWDQJUlQV
2%,342,5+26+$7425,6% 27;33
#6
2842,5+369847,57:
$ 22;33< ;
##
6<=6
)UHGDJ6|QGDJ
5
=;
@5&A
2+;73(;
@ ;
WLVGDJ
6|QGDJ
%)
'RPV|QGDJHQ.ULVWLnWHUNRPVW
22;33
'B,42952:6+7485276%+,472
2+;2,
5>B623+4+B5+:
2+;>,'&#
22;33< ;
% (#6(5
#60;
6|QGDJ
6|QGDJHQI|UH'RPV|QGDJHQ
WLVGDJ
9DNVDPKHWRFKYlQWDQ
%)
7485276?74235276%+,425
22;33
27627:42528
2+;2,
22;33< ## 2+;>,=0
'6)&6 ;
6%);
(
5 /|UGDJ
6';
23;3352>;33 5
#;
;
WLVGDJ
6|QGDJ
%)
)|UVWDV|QGDJHQLDGYHQW(WWQnGHQVnU
12
:4:5236?74+35++6'2847B5
796+>
22;33< ##
66C5
C6$%;
%;
&A5
#
D(572 E;
2+;>,5%0#
C%#5
0;
RQVGDJ
2:;33(
;
/|UGDJ
2B;33'
CC665
(5
6I;&J;
6|QGDJ
7UHGMHV|QGDJHQL$GYHQW%DQDYlJ
I|U+HUUHQ
%>4>5B6+242:5+26%2242+
52:62>B475:
22633< ##
;
WLVGDJ
<
%)
"<4
22;33
2+;331#
2+;2,I
GHFHPEHU
WLVGDJ
%)
22;33
2+;2,
RQVGDJ
"<4
27633
#
F*#5
G6&#0;
6|QGDJ
$QGUDV|QGDJHQL$GYHQW*XGVULNHlU
QlUD
'7,425236',495226%274725
7>68,4:52>
22;33< 6H6
&<$6)5
;
WLVGDJ
%)
22;33
2+;2,
6|QGDJ
)MlUGHV|QGDJHQL$GYHQW+HUUHQV
PRGHU
742>5296(>4>59+6I247357,6
2>,48527
22633< 6%I65
)6')6%5
X
);
13
X -XODIWRQ
-XOQDWWHQ'HQKHOLJDQDWWHQ
':426+5960#2425B6I+425+3
22433##
( )%
+7;33% ")#6K 6
$
;
6|QGDJ
6|QGDJHQHIWHUMXO*XGVEDUQ
+%242,5+26+$742>52,6%
2342752B6924+5B
22;33< 016")#6'
6
=;
MDQXDUL
6|QGDJ
6|QGDJHQHIWHUQ\nU*XGVKXV
',,4,5926"2+425+6%2242,
52:68>4+5,
22;33< 6&65
=
6|QGDJ
)|UVWDV|QGDJHQHIWHUWUHWWRQGHGDJHQ
-HVXGRS
+%24++5+42362',4B52+6I
742,5296+25++68:4+35+:
22;33< 6(<;
%;
'
666
#6;
14
9HFND
# ;
2+L2CC
27L2
2>L2<
6|QGDJ
$QGUDV|QGDJHQHIWHUWUHWWRQGHGDJHQ
/LYHWVNlOOD
',,425>6?++42B5296'>4,5+B6
2:4+59
22;33< ##
6 "6
;
WLVGDJ
%)
22;33
2+;2,
RQVGDJ
"<4
27;33
#6
$;
28;2,# ;
28;33M
J5
6;7;
2:;33&5#5
6
0;
#
)
1
Om man har ett hus på landet, vet
man att brunnen är fullständigt nödvändig. Utan en fungerande brunn är
huset värdelöst. Man kan inte bo
där.
Bibeln är också fylld av berättelser
om källor och brunnar och de har
följt med in i psalmer och sånger:
Här en källa rinner...
Som en härlig gudomskälla...
När man har tillgång till kommunalt vatten är det svårt att förstå denna kärlek till källor och brunnar. Det
händer ibland att det kommunala
vattnet blir förorenat. Då förstår
många hur värdefullt det är med rent
vatten.
För två generationer sedan fick
många gräva sin egen brunn. Jorden
kunde vara både stenig och lerig. Då
var det ett mycket tungt arbete med
den tidens enkla hjälpmedel att gräva sig ner meter för meter, allt djupare och djupare. Men till sist bryter
källådern igenom: Vatten!
Den kristna församlingens medlemmar har funnit gudomskällan i
Bibeln. De har funnit den i bönen, i
gudstjänsten, vid nattvardsbordet,
för där är Jesus.
Jesus säger: Den som dricker av
det vatten som jag skall ge honom
kommer aldrig mer att törsta, utan
det vatten som jag ger honom kommer att bli en källa i hans inre som
sprudlar och ger evigt liv. Joh. 4:14
"
#
(#
tat sitt medlemskap till Immanuelskyrkans församling, Stockholm.
Utträde:
Elisabeth Carlenor har begärt utträde
ur församlingen.
Dop
Lucas Huynh, son till Maria och
Fredrik Huynh, döptes i Stuvstakyrkan den 20 september 2015
Utflyttad medlem:
Kerstin Torkelsson Enlund har flyt15