Sexuella övergrepp är…

/var/folders/
19/1xzvql2j3v902wg8s77tyw600000gn/T/
com.apple.Preview.PasteboardItems/bild
sexualitetskomponenten.png
Off.Clinic Öppenvård -­‐ Kris4anstad Malmö Ålder 0-­‐25 Visslan HVB -­‐ 16 platser 10-­‐18 år Vad betyder egentligen sexualitet? ”Sexualiteten är en integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller så väl man som kvinna som barn. Den är eS grundbehov och en aspekt av aS vara mänsklig, som inte kan skiljas ifrån andra livsaspekter. Sexualiteten är inte synonymt med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och inte heller om summan av våra ero4ska liv. Dessa kan men behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualiteten är mycket mer; den finns i energin som driver oss aS söka kärlek, kontakt, värme och närhet. Den uSrycks i vårt säS aS känna och väcka känslor samt röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår fysiska och psykiska hälsa.” (WHO) Barns sexuella utveckling Pirret Off.Clinic 2012 Normalt sexuellt beteende Off.Clinic 2012 Sexuella lekar •  Barnen är oZast i samma ålder, utvecklingsfas och har samma status. •  Frivillig lek. •  Någon som de normalt leker med nära kamrater eller syskon. •  Perioder av sexuella lekar och sexuellt u^orskande återkommer under uppväxten. •  Det sexuella intresset är en del av barnets intressen. Har andra intressen också Sexuella lekar •  Leken ska kunna avbrytas som vilken annan lek som helst. •  Normalt aS barnet känner sig generad eller förlägen om en vuxen avbryter, men de accepterar det snabbt och gör något annat. •  Leken brukar upphöra när en vuxen kommer in i rummet. •  Sexuella beteenden som observeras av vuxna och sker ganska öppen är vanligast upp 4ll 5år, däreZer blir barn oZast mer privata. • 
Hur bemöter man barns sexualitet Var öppen och lugn när sexuella beteenden förekommer. •  Visa tydligt vad som är ok och inte. Hjälp barnet med gränser. •  Vid onani som är störande var tydligt och behandla det som vilket beteendeproblem som helst. •  Svara på nyfikna frågor och passa på aS undervisa i anatomi när 4llfälle ges. BeräSa vad allt heter – ollon, blygdläppar med mera. •  BeräSa sanningen när de vågar fråga. BeräSa om hur barn blir 4ll mm •  Barn behöver vägledning gällande sexuella känslor liksom med allt annat. •  Prata om kroppsregler och bra och dåliga hemligheter. •  Du kan inte förstöra eS barns sexuella utveckling genom gränssäSning om du har eS icke-­‐dömande förhållningssäS. (Jaccard and DiSus (1993); Miller et al,. (2001) Tänk på a7… Man ska inte använda sin egen barndoms sexuella erfarenheter som mall för vad som är normal sexualitet idag. Barn vet mycket mer om sex idag, exponeras för mycket mer (men de har inte större förståelse). (Toni Cavanagh Johnson, psykolog, USA) SEX som skadar Sexuella övergrepp är sexuella övergrepp Off.Clinic 2012 Sexuella övergrepp Vem är offer – Vem har utsa7? Off.Clinic 2012 Vad är avvikande s exuellt beteende? •  Fixering – svårt att avbryta, stort intresse, fortsätter trots
• 
• 
• 
• 
tillsägelse
Upplevs ”för nära” i kontakten
Gränslösa frågor till barn och vuxna
Allt som är tvingande mot någon annan
Om det är olagligt
Tänk – Vad hade domen blivit om hen varit vuxen. Off.Clinic 2012 Sexuella övergrepp är… Hands off §  Exhibi4onism §  Voyeurism §  Ofredande via media, telefon och brev Hands on §  FroSage §  Penetra4on §  Andra sexuella beröringar Off.Clinic 2012 Sexuella övergrepp Barn under 12 år •  Flickor och pojkar •  Mot yngre barn, jämnåriga, vuxna och djur •  Ensamma eller i grupp Ungdomar över 12 år •  Specialister/generalister •  Flickor och pojkar •  Mot barn, jämnåriga, vuxna och djur •  Ensamma eller i grupp Off.Clinic 2012 Anledningar Kll sexuella övergrepp Ungdomar Barn • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Egen utsaShet Omsorgssvikt/trauma ”Soothing” -­‐ funk4on Sexuell nyfikenhet Sexuell upptagenhet Fixering Beteendeproblem Känsloregleringssvårigheter Kunskapsbrist • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Sexuell nyfikenhet Sexuell upptagenhet Social oförmåga Testa sin sexualitet ”Jag gör som jag vill” Specialintresse Begynnande sexuell avvikelse Känsloregleringssvårigheter Kunskapsbrist Hellemans et al. 2007, Stokes et al. 2007, Nichols & Blakeley-­‐Smith 2009, D. Haracopos & L. Pedersen, unpublished manuscript). Off.Clinic 2012 Sexuella övergrepp begångna av unga är allvarliga 20-­‐25% av alla sexuella övergrepp begås av en ung person. (BRÅ2010:15)( (Pastore/ Maguire2007)
Den som är utsaS för övergrepp av en ung person kan ha lika omfaSande symptom som om det vore en vuxen som förgripit sig. (Cyr, Wright, McDuff and Perron, 2002) Finns en del forskning om aS de med neuropsykiatriska diagnoser förekommer oZare, och aS de oZare återfaller . (Dewinter et al,. (2013), Kjellgren, (2009) Ca 54% av 561 vuxna förövare har debuterat i sexuellt avvikande intresse före 18 års ålder. (Abel&Rouleau 1990) Off.Clinic 2012 Barn med sexuella beteendeproblem Barn med sexuella beteendeproblem Barns sexuella problembeteenden är en uppsäSning av funk4onella beteenden som faller utanför det socialt accepterade normerna. Det är inte en diagnos. Generellt är SPB (CSBP på engelska) definierat som barn 12 år eller yngre som inleder beteenden som innefaSar sexuella kroppsdelar som är utvecklingsmässigt olämpliga eller poten4ellt skadliga….
(ATSA Report of the task force on children with sexual behaviour problems, 2006) forts… Mo4vet 4ll handlingen behöver inte ha med sexuell 4llfredställelse aS göra. De här beteendena kan relatera 4ll andra faktorer som nyfikenhet, ängslan, imita4on, söker uppmärksamhet och/eller för aS lunga ned sig själv. Det sexuella beteendet kan vara fokuserat på sig själv eller involvera andra barn. (ATSA Report of the task force on children with sexual behaviour problems, 2006) Utredning av barn •  Finns eS bedömningsinstrument AR-­‐RSBP-­‐
Assessing Risk to Repeat Sexual Behaviour Problems • 
• 
• 
• 
• 
• 
Utgår från aS kartlägga beteenden Familjens omhändertagandeförmåga Gör all4d en traumabedömning Neuropsykiatrisk bedömning Bedöm behandlingsbehov Bedöm skyddsbehov Off.Clinic 2012 Barn med sexuella beteendeproblem behöver: •  skydd •  bli bemöSa av någon som vågar fråga och som inte är rädd för svaren •  få sina behandlingsbehov utredda •  adekvat hjälp aS hantera sexuella beteende •  behandling och eventuell placering •  uppföljning och eventuell booster Off.Clinic 2012 Tänk på aS… •  Barn med sexuella beteendeproblem skiljer sig från ungdomar och vuxna förövare på vik4ga säS. •  USrycket är sexuellt, men beteendet grundar sig oZast inte i sexualitet utan i funk4on. •  Oerhört vik4gt aS barn blir utredda 4digt om man upptäcker svårigheter. För aS få räS hjälp. •  Föräldrar måste få hjälp… Unga med sexuella beteendeproblem Ungdomar med sexuella beteendeproblem och övergreppsbeteende behöver: Skydd Få sina behandlingsbehov utredda Neuropsykiatrisk utredning / Traumabedömning Skall ha adekvat behandling oavseS egen mo4va4on Bör ha en ySre påtryckare tex dom, beslut av socialnämnd •  Placeras utanför hemmet vid måSlig 4ll hög risk. •  Uppföljning och eventuell booster •  Polisanmälas • 
• 
• 
• 
• 
Off.Clinic 2012 VikKg inledande informaKon? • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Hur avslöjades handlingen? Vem är offer – vem är det som har utsaS? Finns fler möjliga offer? Syskon, grannar, andra? Skydd för både offer och förövare? Samtal med offer – bekräZelse -­‐ offerberäSelse Polisanmälan LuL §31. Krissamtal/ handledning med föräldrar Riskbedömning Off.Clinic 2012 EsKmate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism ERASOR
är en checklista för bedömning av återfallsrisk i sexuella övergrepp för ungdomar mellan 12 och 18 år och är framtagen av Worling och Curwen på Sexual Abuse -­‐ Family and Educa4on Treatment Program (SAFE-­‐T) i Ontario Canada. (Svensk översäSning; Långström/Blomkvist 2004.) SyRet med ERASOR •  En checklista u^ormad för aS vägleda bedömaren aS skaSa risk för återfall i sexbroS för ungdomar mellan 12 -­‐18 år. •  En sannolikhetsbedömning u4från aS forskare kartlagt gemensamma faktorer hos personer som återfallit i sexuella övergrepp. •  Man skaSar de 25 riskfaktorerna som – -­‐ Förekommer -­‐ Förekommer kanske/ delvis -­‐ Förekommer inte -­‐ Okänt VikKgast! Avvikande sexualitet Någonsin ofredat två eller fler offer Tidigare påföljder för sexuella övergrepp Någonsin ofredat någon okänd person Saknar nära rela4oner 4ll jämnåriga/ social isolering •  Ej slu^ört övergreppsspecifik behandling • 
• 
• 
• 
• 
Risk enligt ERASOR •  Hög •  MåSlig •  Låg Vid hög -­‐ måSlig risk = ins4tu4on Vid måSlig -­‐ låg risk = öppenvård Varför skydd •  Inga nya övergrepp ska kunna begås •  Ungdomarnas egen säkerhet ska kunna garanteras •  AS vara i hög 4ll måSlig risk innebär aS ungdomarna är i behov av ySre kontroll •  Säkerheten har all4d högsta prioritet A7 tänka uKfrån risk •  Övergrepp kan begås dygnet runt •  Övergrepp sker fort •  IfrågasäS när föräldrar/familjehem/professionella säger ”inga problem”: –  Hur gör man när man behöver gå på toaleSen –  Var finns datorn/telefonen/surfplaSan –  Vad är aS hålla barnet/ ungdomen under uppsikt? Off.Clinic 2012
Koppla alla behandlingsinsatser Kll risk •  Iden4fiera de individuella riskfaktorerna. •  Arbeta med riskfaktorerna i samtal och vardagliga situa4oner •  Utbilda föräldrar och andra vik4ga personer •  Arbeta 4llsammans med den unge fram strategier för hantera och vara medveten om risk – stopp-­‐
plan. Behandling Off.Clinic 2012 Behandling •  Det finns studier om lovande behandlingsresultat. (Fanniff/Becker2006) •  KBT för vuxna, ungdomar och barn.(Elkovitch/Latzman mfl2009)(Schmucker, Lösel2008) (Worling/
LiSlejohn2010) •  Mul4systemisk behandling.(Borduin2009, Worling2010) (Walker, McGovern, Poey & O4s, 2005) •  Det finns stöd för riskfaktorerna och liSeraturen är överens om aS behandling enl. individuella riskfaktorer är det som ska göras. KBT och mul4systemisk teori inriktad på de individuella riskfaktorerna, generalisering, återfallspreven4on är bra behandling. Off.Clinic 2012 Terapeu4skt förhållningssäS En icke dömande inställning. En nyfiken hållning. LäSsam men tydlig framtoning. Validerande och intonande. Psykoeduka4v och pedagogisk s4l. Krea4v Både pa4ent och terapeut kan ha terapistörande beteende. •  Funk4onell analys PaKenten och hens nätverk gör allKd så go7 de kan… • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Off.Clinic 2012 Sköldis Treatment manual by Barbara L. Bonner, C. Eugene Walker and Lucy Berliner
University of Oklahoma, USA
Off.Clinic 2012 Kropps regler •  Det är ok aS röra sina egna privata delar när du är ensam. •  Det är in OK aS röra andras privata delar •  Det är inte OK för andra aS röra dina privata delar. •  Det är inte OK aS visa dina egna privata delar för andra människor Sköldistekniken Känsloreglering • 
• 
• 
• 
STOPP -­‐ VÄNTA SLAPPNA AV TÄNK GÖR NÅGOT Övergreppsspecifik samtalsbehandling Off.Clinic 2012 AS ak4vt arbeta med generalisering av ovanstående komponenter genom beteendeterapi i vardagen samt genom exponering för risksitua4oner I vardagen. Beteendeterapi •  TBA – Tillämpad Beteende Analys •  DBT – Dialek4sk beteendeterapi •  Känsloreglering •  Färdighetsträning •  Problemlösningsinlärning •  Shaping / formning •  Modellering Mål – ungdomen skall få bäSre självkontroll Sex och Samlevnad •  Anatomin, kroppen och dess funk4oner •  Könssjukdomar och preven4vmedel •  Puberteten •  Hygien •  Rela4oner •  Lust •  Vad tänder man på? •  Hur har man sex? •  Onani Mål – ungdomen skall få kunskap om kroppsliga funk4oner SKl och charmskola •  Individuellt och i grupp •  Allt från trevlig frisyr, hur man flirtar 4ll ”nobelmiddag” Mål – ungdomen skall bli en aSrak4v partner Familjearbete Utgår från ERASORS riskfaktorer – -­‐ Starkt stressande familjemiljö -­‐  Problemfyllda rela4oner 4ll föräldrar / Avvisad av föräldrar -­‐  Föräldrar stödjer inte övergreppsspecifik behandling -­‐  Omgivningen ger möjlighet 4ll återfall -­‐  Saknar nära rela4oner 4ll jämnåriga / Social isolering Nätverksarbete Familjen, Socialtjänsten, skolan, habiliteringen, psykiatrin mfl. •  Samtal och intervju •  Utbildning •  Studiebesök •  Nätverksmöten •  Handledning Tack för a7 ni lyssnade! Ane7e Birgersson Thell [email protected]ffclinic.se www.offclinic.se Off.Clinic 2012