Fler resultat från undersökningen

NÖJD KUND INDEX 2015
NKI 2015
HÖG SVARSFREKVENS OCH HÖJT SNITTRESULTAT
VISAR ATT VI ÄR PÅ RÄTT VÄG
Svarsfrekvens 2013 72 % - mycket högt!
Svarsfrekvens 2015 65 % - fortfarande högt
2015
Totalt resultat 78,2
2013
Totalt resultat 76,8
2011
Totalt resultat 74,4
Det totala resultatet här visar snittet totalt i undersökningen (alla frågor ).
NKI 2015
FEM OLIKA FRÅGEOMRÅDEN
2015
2013
2011
85,6
83,4
83,3
69,3
67,5
62,5
•
Kontaktmöjligheter
•
Skötsel
•
Bostadsområde och
Helsingborgshem
87,3
86,2
-
•
Värme/Ventilation/Vatten
67,4
68,4
-
•
Trygghet
64
62
-
Vår enkät är uppbyggd kring 5 frågeområden. Varje område består av flera frågor. Här presenteras
snittet i varje område, jämfört med samma resultat 2013 och 2011. Resultatet för värme/ventilation/vatten
har försämrats, medan övriga resultat har förbättrats från tidigare mätningar.
NKI 2015
HÖGST RESULTAT PÅ ENSKILDA FRÅGOR
Vi är bäst på service och bemötande
•
Hur blev du bemött av reparatören?
92,5
+1
•
Hur blev du bemött vid felanmälan?
90,7
+1
•
Hur tycker du att det fungerar att nå Bobutiken?
90,6
+2
På de här frågorna fick vi högst snittresultat. Siffran visar hur många procent som gett högst eller
näst högst betyg på respektive fråga.
NKI 2015
STÖRST FÖRBÄTTRING FRÅN FÖRRA MÄTNINGEN
Kundkontakt och skötsel ökar mest
•
Få bekräftelse att arbetet slutförts
+5
•
Utemiljö
+4
•
Nå kundansvarig
+4
•
Snöröjning
+4
På de här frågorna ser vi störst förbättring från förra mätningen. Siffrorna
visar hur många procentenheter resultatet har gått upp sedan
föregående mätning.
NKI 2015
VÅRA UTMANINGAR
Betyg på värme/ventilation/vatten:
- Temperatur/värmekomfort (vinter)
- Temperatur/värmekomfort (sommar)
- Luftkvalitet/ventilation
- Varmvatten
Betyg på skötselfrågor:
- Tvättstugor
- Soprum
- Källare/vindar
- Entré/trapphus
- Utemiljö
- Snöröjning
2015
55,5
68,1
59,6
86,3
0
- 5
0
0
2015
59,0
65,2
68,9
69,8
76,9
76,1
+1
+1
+2
- 2
+4
+4
Som vid tidigare mätningar ser vi att frågorna kring värme, ventilation och vatten får lägst siffror.
Störst sänkning gör temperatur och värmekomfort sommartid. Skötseln får något bättre betyg
men vi har fortfarande delar att jobba vidare med. Utemiljö, ett fokusområde eftermätningen
2013, tar ett stort kliv upp och det är otroligt roligt att se att vår satsning har gett resultat.
NKI 2015
UTEMILJÖSATSNINGEN GER RESULTAT
100
90
80
70
60
50
2015
40
2013
30
20
10
0
20 av 30 områden får bättre resultat gällande utemiljön än vid förra mätningen. Störst förbättringar ser
vi för Drottninghög (+11), Stattena (+18), Kattarp (+19), Påarp (+33) och Ödåkra (+34).
På Gustavslund bygger vi fortfarande och utemiljön där är inte klar än, vilket kan vara en
förklaring till det lägre resultatet.
NKI 2015
TRYGGHET I BOSTADSOMRÅDET
100
90
80
70
60
50
2015
40
2013
30
20
10
0
Generellt ser vi en ökad upplevd trygghet i våra bostadsområden, från 62 (2013) till 64 i år i snitt. 20 av
våra 30 områden upplevs som tryggare än vid föregående mätning. I några områden har tryggheten
sjunkit – detta måste vi studera närmare för att förstå och kunna komma till rätta med. Vi
måste även jobba vidare med de områdena som upplevs som minst trygga.
NKI 2015
VAR HAR TRYGGHETEN ÖKAT MEST?
•
Påarp
+
12
•
Kattarp
+
11
•
Drottninghög
+
8
•
Högaborg
+
7
Tryggheten har ökat mest i Påarp och Kattarp vilket sannolikt kan kopplas till åtgärderna i utemiljön
och vår ökade närvaro i området. På Drottninghög har vi också hög närvaro och gör sociala insatser
för att öka gemenskap och delaktighet. På fjärde plats kommer Högaborg där vi har
trygghetscertifierat flera fastigheter.
NKI 2015
EXEMPEL: EFTER TRYGGHETSCERTIFIERING
Så här ser resultaten gällande trygghet ut för tre fastigheter på Högaborg där vi genomfört
trygghetscertifiering
2015
Vilket betyg ger du ditt bostadsområde? 80,6
Hur är det att bo hos Helsingborgshem? 93,5
Förändring
+16
+7
•
•
•
•
•
Skötsel tvättstuga
Skötsel soprum
Skötsel källare/vindar
Skötsel entré/trapphus
Skötsel utemiljö
62,9
73
81
81
84,1
+11
+29
+30
+14
+15
•
Tryggheten i bostadsområdet
67
+19
•
Temperatur/värmekomfort (vinter)
45,9
-21
Totalt resultat, alla frågor
NKI 2015
81,34
+8
EXEMPEL: TRYGGHETSBOENDE OCH SENIORBOENDE
Trygghetsboende på Drottninghög
•
Totalt, alla frågor
88,73 (+3)
Högst resultat
•
•
•
•
Bemötande reparatör
Utemiljö
Bemötande vid felanmälan
Betyg bostadsområde
100
97,1
96,7
94,4
Seniorboende på Slottshöjden
•
Totalt, alla frågor
79,01 (+2)
Högst resultat
•
•
•
•
Betyg bostadsområde
Att bo hos Helsingborgshem
Nå kundansvarig
Nå kundservice
100
100
100
100
Lägst resultat
•
•
Skötsel källare/vindar
Luftkvalitet/ventilation
35,7
47,1
Siffrorna visar exempel på resultat från ett trygghetsboende och ett seniorboende, vad man är nöjd respektive
mindre nöjd med.
NKI 2015
EXEMPEL: NYBYGGDA BOSTÄDER
Kullavägen
•
Totalt, alla frågor
Gustavslund
82,13
Högst resultat
•
•
•
•
Varmvattentemperatur
Betyg bostadsområde
Bemötande reparatör
Att nå Bobutiken
96,6
96,5
95,7
95,0
Lägst resultat
•
•
Temperatur/värme (sommar) 56,4
Bekräftelse på utfört arbete 60,0
•
Totalt, alla frågor
Högst resultat
•
•
•
•
Betyg bostadsområde
Varmvattentemperatur
Trygghet
Att nå Bobutiken
Lägst resultat
•
•
Snöröjning
Utemiljö
78,87
100
100
96
95,2
20
25
Siffrorna visar exempel på resultat från våra nybyggda bostäder, vad man är nöjd respektive mindre
nöjd med. Eftersom fastigheterna är nya finns inget resultat från föregående mätning.
NKI 2015
HAR VI GENOMFÖRT NÅGOT STÖRRE PROJEKT I DITT
BOSTADSOMRÅDE DET SENASTE ÅRET?
•
Ja, svarade 46 %
Hur tycker du att det
fungerade under tiden
vi var på plats?
•
72,4 % är nöjda
Många av våra hyresgäster bor på områden där vi antingen förtätar eller gör omfattande underhåll.
Vi får högt betyg på hur man anser att vi sköter oss under tiden vi är på plats.
NKI 2015
HUR TYCKER DU ATT DET FUNGERADE UNDER TIDEN VI
VAR PÅ PLATS?
Fredriksdal
73,5
Närlunda
75,9
Elineberg
53,8
Brunnbäcksgatan/Lussebäcken 75,8
Östra Allén/Maria Park
70,7
Siffrorna visar några exempel från områden där vi gjort omfattande om- och nybyggnadsarbeten.
Upplevelsen av hur det fungerar skiljer sig en del mellan områdena, beroende på bland
annat vilken typ av arbete som utförts och på hur bra vi lyckats i vår dialog med de boende i
området.
NKI 2015
OMRÅDEN MED HÖGST NÖJDHET
Laröd
84,1
Kattarp
83,4
Påarp och Centrum 83,3
Laröd, Kattarp, Påarp och Centrum var de områden
som fick högst totalt resultat.
NKI 2015
TOTALT RESULTAT FÖR VARJE BOSTADSOMRÅDE
100
90
84 83 83 83 83
82 82
80
80 80 79 79 79 79 79 79 79 79 79 78 78 78
77 76 76 76 76 76
70
60
50
40
30
20
10
0
Totalt resultat (alla frågor) för respektive bostadsområde.
NKI 2015
74 74 74
OMRÅDEN MED STÖRST ÖKNING
Högaborg
+ 6,4
Ödåkra
+ 4,9
Drottninghög
+ 4,4
Söder
+ 4,3
Att resultatet i dessa fyra områden förbättrats mest bekräftar att våra
satsningar ger resultat. På Högaborg har vi trygghetscertifierat, i Ödåkra har vi satsat på utemiljön,
på Drottninghög har vi hög närvaro och många olika projekt och aktiviteter på gång och
på Söder har vi förbättrat gårdarna och totalrenoverat en hel fastighet.
NKI 2015
HUR ÄR DET ATT BO HOS HELSINGBORGSHEM?
88,7
På frågan ”Hur är det att bo hos Helsingborgshem?” svarar 88,7 % att man är nöjd eller mycket nöjd.
NKI 2015