Hämta fil - Naturvetenskap och teknik

Målbeskrivning för arbetsområdet: Genetik årskurs 9, vt-2013
Förmåga + centralt innehåll
Använda biologins begrepp,
modeller och teorier för att
beskriva och förklara biologiska
samband i människokroppen,
naturen och samhället
Kroppens celler, organ och
organsystem och deras
uppbyggnad, funktion och
samverkan
Evolutionens mekanismer och
uttryck, samt ärftlighet och
förhållande mellan arv och miljö.
Genteknikens möjligheter och
risker och etiska frågor som
tekniken väcker.
Källkritisk granskning av
information och argument som
eleven möter i olika källor och
samhällsdiskussioner med koppling
till biologi
Genomföra systematiska
undersökningar
Fältstudier och experiment.
Formulering av enkla
frågeställningar, planering,
utförande och utvärdering
Dokumentation av undersökningar
med tabeller, diagram, bilder och
skriftliga rapporter
E Grundläggande kunskaper
C Goda kunskaper
A Mycket goda kunskaper
Kunna namnge några av cellens delar och beskriva
funktionen för cellmembranet. Visa grundläggande
förståelse för cellens behov
Kunna beskriva funktionen för fler delar t.ex.
mitokondrier och lysosomer
Ha mer utvecklade kunskaper om livsprocesserna i cellen,
hur hänger allt ihop
Känna till cellkärnan och dess delar. Kunna beskriva
DNA-molekylens byggnad och veta att den är
grunden för det för det genetiska arvet
Känna till kromosomer och gener och deras funktion
Visa förståelse för den genetiska koden och dess funktion
Beskriva vanlig celldelning, mitos
Förstå skillnad mellan reduktionsdelning och vanlig
celldelning
Beskriva reduktionsdelning, meios.
kunna ge exempel på hur arv och miljö gemensamt
utformar olika egenskaper
Förstå hur yttre faktorer påverkar arvet
Veta att anlag för olika egenskaper ärvs från båda
föräldrarna till barnen,
Veta att vissa anlag är dominanta och andra
recessiva.
Ha någon kännedom om hur anlag kan kombineras
och effekterna av det, korsningsschema.
Släkttavlor, förståelse och redogörelse
Kunna förklara vad mutationer är
ge exempel på faktorer som kan ändra den genetiska
informationen/mutation.
Kunna ge exempel på genteknik och
förädling/avel
Visa förståelse för vilken betydelse mutationer har
för livet för den enskilda individen
Visa förståelse för vilken betydelse mutationer har för
livet ur ett evolutionärt perspektiv.
Kritiskt kunna granska medias rapportering och
använda naturvetenskapliga argument på en
grundläggande nivå
Kritiskt kunna granska medias rapportering och
använda naturvetenskapliga argument på en mer
utvecklande nivå
Kritiskt kunna granska medias rapportering och använda
naturvetenskapliga argument på en global nivå
Kunna förklara att gentekniken kan ge oss
förbättrade livsvillkor men också svåra etiska
ställningstagande
Kunna förklara att gentekniken har gett oss
förbättrade livsvillkor men också svåra etiska
ställningstagande
Kunna förklara hur gentekniken har gett oss förbättrade
livsvillkor men också svåra etiska ställningstagande
Visa förståelse för övergripande konsekvenser av
genteknik och förädling/avel, biologisk mångfald
Genomför en undersökning utifrån en färdig
planering på ett säkert sätt.
Genomför en undersökning utifrån en gemensam
planering på ett säkert sätt.
Planerar och genomför en undersökning utifrån en
frågeställning, NP
Kan beskriva sitt resultat i en enkel
laborationsrapport
Kan beskriva sitt resultat och dra slutsatser
Kan beskriva sitt resultat, dra slutsatser och reflektera
utifrån felkällor.
Känna till cellens uppgift, proteinsysntes
Veta skillnaden och anledningen till genteknik och
förädling/avel