verkligheten

BETONGPLATTAN
SOM RENAR LUFTEN
VATTENRENING
MED NANOTEKNIK
Företaget Sensefarm utvecklar produkter för att
mäta markfuktighet, temperatur och nederbörd.
Detta för att optimera jordbrukets avkastning och
skötseln av grönytor. I samarbete med Malmö
gatukontor genomförs en testbed med företagets
egenutvecklade teknik. Syftet är att mäta fukten
för att i rätt tid kunna vattna t ex de nyplanterade
träden intill köpcentret Entré i Malmö.
Luftkvaliteten vid hårt trafikerade vägar är ett allvarligt
miljö- och hälsoproblem. Betongplattan EcoNox från
Starka kan hjälpa till att rena luften genom att omvandla kväveoxid till ofarliga salter. I en testbed som
genomfördes på Amiralsgatan bidrog Starka med
plattor och Malmö stad med läggningen. Projektet
har gett ökad kännedom om produkten och nya
affärskontakter.
Watersprint utvecklar produkter som med innovativ
nanoteknik renar vatten genom energirikt UV-ljus. På
badanläggningen Aq-va-kul i Malmö testas nu företagets produkter för att få bort legionellabakterier i
duschutrymmen. Företaget har bidragit med produkter och Malmö stad med installationen. Watersprint
står i begrepp att starta produktion och ser projektet
som ett referensobjekt.
7
8
Malmö Cleantech Citys Testbed
möter
verkligheten
där idéer
1
DET
HÅLLBARA
SAMHÄLLETS
AMBASSAD
FRÅN
FINA ORD
TILL HANDLING
2
BIOLOGISK
AVLOPPSRENING
Malmö Cleantech Citys Testbed ger innovativa
miljöteknikföretag chansen att konkret testa och
utvärdera sina idéer och produkter. Testerna sker i
mindre skala samt i de fysiska eller virtuella miljöer
de är tänkta för. Företagen får viss hjälp med
finansiering. Malmö stad får, å sin sida, på ett tidigt
stadium vara med och utveckla och utvärdera nya,
hållbara lösningar.
3
EN BRYGGA
TILL FRAMTIDEN
I Pildammarna i Malmö testas företaget Alnarp
Cleanwater Technologys biologiska system för rening
av enskilda avlopp. Den applikation som har installerats syftar till att undersöka hur vattenkvaliteten i
dammarna kan förbättras. Det kretsloppsbaserade
systemet använder inga fällningskemikalier och har
en unik slamnedbrytningsfunktion vilket garanterar
en minimal miljöpåverkan.
cozmo.se 2014. Tryck CA Andersson
KONSTEN ATT
BEVATTNA I TID
6
Malmö Cleantech Citys Testbed kan beskrivas
som en liten ambassad för det hållbara samhället.
Här möts näringsliv och offentlig verksamhet på
lika villkor och med samma mål – att tillsammans
utveckla idéer som ökar hållbarheten. I både små
och stora världar.
4
VÄRMEFILM
SÄTTS PÅ DET HALA
Företaget GreenPlank utvecklar underhållsfria
produkter i träplastkomposit. I ett tre år långt
testbedprojekt testas nu deras material på en
brygga vid badplatsen Sibbarp. Malmö stad har
stått för monteringskostnaderna och GreenPlank
för materialet. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
utför regelbundna tester avseende färg, krympning, svällning, rotmotstånd mm.
Besöksadress: Anckargripsgatan 3
211 19 Malmö
www.malmocleantechcity.se
Orbital Systems patentskyddade teknik möjliggör
världens mest avancerade och effektiva duschsystem.
Duschen sparar mer än 90 procent vatten och hela
80 procent energi. I samarbete med Malmö stad
installerades systemet på två duschar i Kallbadhuset.
Det överraskande testresultatet lockade till och med
CNN till Malmö – under två månader hade de två
duscharna nämligen sparat drygt 100 000 liter vatten.
DUSCHEN
SOM FÖRBRUKAR
EN TIONDEL
5
EN OVANLIGT
TORR UNDERSÖKNING
Under asfalten vid infarten till Malmös största
cykelgarage, har Gatukontoret installerat infraröd
värmefilm från företaget goFIR. Deras prisbelönta
teknik testas på detta sätt som ett mer miljövänligt alternativ till vägsalt och liknande metoder,
med syfte att hålla gång- och körbanor fria från
snö och is.
Torkning av kläder är en stor energitjuv. Av fastighetens totala energiförbrukning försvinner 15–20%
i tvättstugan – 80% går åt till torkning. Knycer
utvecklar energisnåla torklösningar och Malmö stad
investerade tidigt i ett antal torkskåp som testades på
bland annat äldreboenden. Samarbetet fick formen
av ett utvecklingsprojekt där produkterna efterhand
kunde effektiviseras.
Några exempel på
testbedprojekt i Malmö
Vill du veta mer? Kontakta oss!
Thobias Lading
[email protected]
0766 32 39 86
Jakob Economou
[email protected]
0768 75 53 46
4
Stadsfastigheter,
Henrik Smithsgatan 13
Knycer
Monica Hallworth
Mobile +46 (0)768 56 41 62
[email protected]
www.knycer.se
8
n
tsgata
gemen
7
8
4
Re
Köpenhamnsvägen
2
Limhamn
Sibbarp
Joh
n Er
icss
ons
Am
väg
1
Amiralsgatan och Värnhemstorget
Starka
Phone +46 (0)44 20 25 00
[email protected]
www.starka.se
Aq-va-kul, Regementsgatan 24
Watersprint
Phone +46 (0)738 45 39 63
[email protected]
www.watersprint.se
ira
lsg
at
a
n
Ys
ta
Stad
io
dv
äg
ngat
an
Alnarp Cleanwater Technology
s
ing
n
re
Fö
en
7
Lim
tan
ga
lv
äg
Cykelgaraget, Malmö C
goFIR
Rehab El-Dakkak
[email protected]
www.gofirsweden.se
Grönytan vid Entré
Sensefarm
Phone +46 (0)46 288 45 20
[email protected]
www.sensefarm.com
n
ge
svä
n
ham
6
”Samarbetet har gett oss fler
beställningar, både av Malmö
stad och andra kunder.”
Orbital Systems
be
6
tan
ga
ng
ni
ott
Dr
en
Pildammsväg
3
Sibbarp
GreenPlank
Nasir Gill
Phone +46 (0)40 450 560
[email protected]
www.greenplank.se
7
Centrum
5
o
kh
oc
St
äg
sv
lm
”Vi är ett litet företag och samarbetet ger oss en möjlighet
att synas, få föreläsa och knyta
kontakter.”
No
2
5
3
Kallbadhuset Ribersborg
Orbital Systems
Mehrdad Mahdjoubi
Mobile +46 (0)735 30 38 77
[email protected]
www.orbital-systems.com
gatan
1
Pildammsparken
Alnarp Cleanwater Technology
Susanne Gabrielson
Mobile +46 (0)768 07 30 71
[email protected]
www.alnarpcleanwater.se
Mariedalsvägen
– Vi har bara positiva erfarenheter av Malmö Cleantech Citys Testbed, säger Tomas Olsson vid Malmö
stads gatukontor.
Han tror dock att det finns många fler företag
med cleantechprodukter som hade haft nytta av ett
samarbete. Själv efterlyser han mindre företag som
arbetar med beläggning.
– På Malmö stad är vi inte rädda för att testa ny
teknik och oprövade produkter, säger Tomas och får
medhåll av kollegan Arne Mattson på Gatukontoret:
– Detta är en möjlighet för båda parter att
utvecklas, menar Arne. De flesta har varit väldigt
engagerade och sätter sig in i våra problem för att
hitta en lösning.
Serviceförvaltningens Håkan Blixt är också nöjd
med projektet.
– Malmö Cleantech City har en bra omvärldsbevakning. De lyckas hitta helt rätt företag för
kommunens behov.
llgatan
Norra Va
Bergs
EN POSITIV STAD
en
en
”Om resultatet visar sig vara
positivt blir det garanterat lättare att sälja vår produkt.”
goFIR
”Vi fick en riktig kund som provade
och ställde krav. Det gav värdefull
kunskap till vår produktutveckling.”
”Vi behöver få veta vad som
kan förbättras – vår teknik är
fortfarande under utveckling.”
”Det här har verkligen påverkat
vårt varumärke och gjort det
mer trovärdigt på marknaden.
Knycer
Sensefarm
Starka betongindustrier