Nationella husdjursstöd, EU:s djurbidrag och krisstöd för

NATIONELLA HUSDJURSSTÖD
Förutsättningar som gäller
sökande
Över 18 år.
Maken kan uppfylla ålderskravet.
I sammanslutningar åtminstone en
av de delaktiga över 18 år.
Förutsättningar som gäller
sökande
Övre åldersgränsen 68 år och
LFöPL-kravet har slopats.
Sökanden ska besitta åtminstone 5
ha åker.
Region AB
Nationellt husdjursstöd till södra Finland
och produktionsstöd för mjölk betalas
inte längre.
→ De ingår EU:s djurbidrag för nötkreatur,
tackor och hongetter.
→ Högre bidragsnivå.
Stöd för svin- och
fjäderfähushållning
I region AB betalas stöd för svin- och
fjäderfähushållning i södra Finland, i
region C nordligt stöd för svin- och
fjäderfähushållning.
För att få stödet ska sökanden ha en
referenskvantitet.
Stöd för svin- och
fjäderfähushållning
Djurtätheten ska vara tillräcklig, dvs. minst
0,35 de per stödberättigande åkerhektar.
När djurtätheten fastställs används det
innevarande stödårets djurantal och åkerareal.
Det genomsnittliga antal djur beaktas för hela
kalenderåret (1.1.-31.12.2015).
Stöd för svin- och
fjäderfähushållning
Antalet nörkreatur, får, getter och svin fås
direkt från djurregistren.
Antalen fjäderfän och hästar ska vid behov
anmälas elektroniskt eller på blankett 461
senast 29.1.2016.
Beräkning av djurtätheten i Stödtillämpningen.
Nordligt husdjursstöd
Stöd för dikor, dikokvigor, tjurar, stutar,
slaktade kvigor, tackor, hongetter och
hästar beviljas i hela region C.
Stöd för slaktade tjurar och stutar bara i
regionerna C3 och C4.
Perioden för fastställande av de-stödet för
levande nötkreatur är ett kalenderår (1.1.31.12.).
Nordligt husdjursstöd
I stödet för tackor har slopats kravet på en
tackkvot och kravet på en
djurhållningsperiod.
Stöden för tackor och hongetter är
registerbaserade.
Perioden för fastställande av stödet är ett kalenderår.
Stöd beviljas enligt det genomsnittliga djurantalet, som
beräknas utgående från antalet stödberättigande dagar
som djuren har gett upphov till under kalenderåret.
Nordligt husdjursstöd
Antalet lamm som har fött år 2014 begränsar
antalet stödberättigande tackor och den
godkända mjölkmängd som hongetterna har
producerat under stödåret (2015) begränsar
antalet stödberättigande hongetter.
Lamningar och killningar ska anmälas till registret
senast den 31 januari 2016.
Blankett 410 med bilagor ska lämnas in till kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet senast 29.1.2016.
Nordligt husdjursstöd
Användning av undantag från lamningsvillkoret ska
anmälas på blankett 468 senast 30.4.2015.
Minimiantalet stödberättigande tackor 2
de (= 10 st.) och hongetter 1,0 de (= 5 st.)
De-koefficienten 0,20 för både tackor och
hongetter.
Nordligt husdjursstöd
I Stödtillämpningen finns stödtyperna:
1610 Nordligt husdjursstöd (nötkreatur,
hästar)
1613 Nordligt husdjursstöd för tackor
1614 Nordligt husdjursstöd för hongetter
EU:S DJURBIDRAG
EU:s djurbidrag
EU:s bidrag för nötkreatur,
EU:s bidrag för mjölkkor och
EU:s får- och getbidrag.
Allmänt om djurbidrag
Sökanden ska vara en aktiv jordbrukare.
Perioden för fastställande av alla bidrag är
ett kalenderår.
Slaktade djur: bidrag på basis av slaktning.
Allmänt om djurbidrag
Levande djur: bidrag enligt det
genomsnittliga djurantalet som beräknas
utgående från antalet bidragsberättigande
dagar som djuren har gett upphov till under
kalenderåret.
Dröjsmålsdagarna sänker bidraget.
De-koefficienter används inte längre.
Bidrag för nötkreatur
Bidrag för dikor, dikokvigor, tjurar och
stutar beviljas i hela landet.
Bidrag för slaktade kvigor i AB-region med
undantag för yttre skärgården
Bidrag för skärgårdskvigor bara i ABregionens yttre skärgård.
Bidrag för nötkreatur
40 % -regeln för dikokvigor har
slopats.
→ Alla gårdens dikokvigor är
bidragsberättigande djur.
Bidragsberättigande tjurar och stutar
måste vara yngre än 20 mån.
Kvigans användningssätt bestämmer
vilket bidrag som beviljas om kvigan.
Bidrag för nötkreatur
Bidrag
Andvändningsätt
Dikokviga
(minst 8 mån. – högst 4 år) Diko
Skärgårsdskviga
(minst 6 mån. – högst 4 år) Mjölkproduktion
Slaktkviga (högst 4 år)
Något annat än diko
Bidrag för nötkreatur
1:sta posten1.1.-30.6.2015, 2:a raten1.7.-31.12.2015
Djurgrupp
AB
€/djur
AB
yttre skärgård
€/djur
Fasta Åland
€/djur
C
€/djur
Dikor och
dikokvigor
360
600
360
140
Tjurar och
stutar
480
860
560
160
250
-
250
-
300
-
Slaktkvigor
Skärgårdskvigor
-
Bidrag för mjölkkor
Beviljas för mjölkkor i AB-region.
Betalas enligt förhöjd bidragsnivå i ABregionens yttre skärgård och på Fasta
Åland.
Djurgrupp
Mjölkkor
AB
€/djur
AB
yttre skärgård
€/djur
Fasta Åland
€/djur
520
700
800
Får- och getbidrag
Bidrag för tackor och hongetter i AB-region,
bidrag för slaktlamm och -killingar i hela
landet.
Tackor har förhöjd bidragsnivå i yttre skärgård och
på Fasta Åland.
Bidrag som beviljas för tackor och hongetter är
registerbaserade.
Tackkvoterna och djurhållningsperioden har
slopats.
→
Får- och getbidrag
Antalet lamm under stödåret begränsar
antalet bidragsberättigande tackor.
Den godkända mjölkmängd som
hongetterna har producerat under stödåret
begränsar antalet bidragsberättigande
hongetter.
Får- och getbidrag
Lamningar och killningar ska anmälas till
registret senast den 31 januari 2016.
→ När bigrag räknas ut, beaktas bara sådana
lamnings- och killningsanmälningar som har
gjorts senast då.
Minimiantalet djur 20 tackor/hongetter.
Får- och getbidrag
Bidragsberättigande lamm: högst 12 mån,
har inte lammat, slaktvikt minst 18 kg.
Bidragsberättigande killing: högst 18 mån,
har inte fött killingar, slaktvikt minst 15
kg.
Slaktanmälningarna ska införas i/vara
framme hos får- och getregistret senast
31.1.2016.
Får- och getbidrag
Djurgrupp
Tackor
Hongetter
Slaktlamm och
-killingar
AB
€/djur
AB
yttre skärgård
€/djur
Fasta Åland
€/djur
C
€/djur
50
100
70
-
150
150
150
-
40
40
40
40
OBS!
Bidrag för slaktade djur kan beviljas bara för
sådana djur som har slaktats vid en
anläggning/ett slakteri som
Landsbygdsverket har godkändt.
Lista över godkända slakterier: www.mavi.fi
→ Stöd och service → Odlare → Bidrag för
nötkreatur eller Får- och getbidrag.
Anmälan om deltagande
Anmälningarna om deltagande i
nationella stöden för nötkreatur och
EU:s djurbidrag upphörde att gälla
i slutet av året 2014.
→ Jordbrukaren ska delta i systemen
på nytt i år.
Anmälan om deltagande
Nordligt husdjursstöd för nötkreatur,
tackor och hongetter och EU:s djurbidrag
söks nu genom anmälan om deltagande.
Anmälan ska lämnas in senast 30.4.2015 via
Viputjänsten eller på blankett 184.
Deltagandet är giltigt tillsvidare.
Anmälan om deltagande
En jordbrukare som ansöker om förskott på
nordligt husdjursstöd ska lämna in anmälan om
deltagande redan när han eller hon lämnar in
ansökan om förskott.
I en överföring av besittningen av en hel
gård kan gårdens nya innehavare inte mera
göra eller överföra anmälan om deltagande på
blankett 156.
→ Anmälan om deltagande på blankett 462 som ska
lämnas in på samma gång som blankett 156.
KRISSTÖD FÖR SVINHUSHÅLLNING
Krisstöd för svinhushållning
Stödet kan beviljas i hela landet som annat
nationellt stöd till sökande som bedriver
svinhushållning.
Ska sökas på blankett 460 från kommunen
senast 23.3.2015.
Sökanden kan välja max. 2
djurantalsklasser (antalet suggor och/eller
antalet slaktsvin).
Krisstöd för svinhushållning
Kan beviljas enligt det genomsnittliga antal
suggor och slaktsvin som sökanden hade i
sin besittning under tiden 1.9.– 1.12.2014 i
svinregistret.
Kan inte användas det sedvanliga djurantalet,
undantag eller force majeure.
Stödet beviljas som de minimis -stöd.
Krisstöd för svinhushållning
Krisstöd för svinhushållning
Begränsingar för beviljandet av stödet:
Summan av de minimis -stöd inom
jordbrukssektorn som beviljats sökanden får
inte överstiga 15 000 € under beskattningsåret
+ de 2 föregående beskattningsåren och
summan av alla slags de minimis-stöd som
under referensperioden beviljats sökanden får
inte överstiga 200 000 €.
Krisstöd för svinhushållning
Om stödbeloppet överstiger 15 000 €, ska
det belopp som ska betalas ut begränsas till
högst 15 000 €.
Djur som ägs av en gård kan endast räknas
till godo för en sådan stödsökande som
innehaft gården hela perioden för
bestämmande av stödet.
Krisstöd för svinhushållning
Kan beviljas högst 3,7 miljoner euro.
Om stödbeloppet som räknas utgående från
stödberättigande djurantal överskrider
stödtaket, ska enhetsstödet sänkas.
Stödet ska betalas under år 2015.
Tilläggsuppgifter
Nationella husdjursstöd och krisstöd
för svinhushållning
Pia Mattila, [email protected] eller tel.
0295 31 2442
EU:s djurbidrag
Hannele Laurén, [email protected]
eller tel. 0295 31 2440
www.mavi.fi → Stöd och service →
stöd-/bidragtyp