Pilbladet & Södra Sallerup 180:36

Rapport 2015:34
Pilbladet & Södra Sallerup 180:36
Arkeologisk undersökning 2015
Åsa Berggren
Rapport 2015:34
Pilbladet & Södra Sallerup 180:36
Arkeologisk undersökning 2015
Åsa Berggren
Fornlämningsnr: 32
Södra Sallerup socken
Malmö kommun
Skåne län
Sydsvensk Arkeologi AB
Kristianstad
Box 134
291 22 Kristianstad
Telefon (Regionmuseets växel): 044-13 58 00
Malmö
Erlandsrovägen 5
218 45 Vintrie
www.sydsvenskarkeologi.se
© 2015 Sydsvensk Arkeologi AB
Rapport 2015:34
Omslag: Särslövsvägen i morgonljus, september 2015. Foto: Åsa Berggren
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriet, I2014/00893.
Innehåll
Sammanfattning
5
Bakgrund
5
Syfte
7
Undersökningsresultat
7
Schaktning i slänt (A)
Schaktning för ljusstolpar (B)
Schaktning för dagvattenbrunnar (C)
Referenser
Administrativa uppgifter
7
7
8
9
10
Figur 1. Malmö kommuns läge i Skåne.
Figur 2. Undersökningens läge i Malmös östra del. AU - arkeologisk undersökning.
Skala 1:50 000
Sammanfattning
Med anledning av att Malmö stad, fastighetskontoret, anlägger
en gång- och cykelväg som berör kvarteret Pilbladet och fastighet Södra Sallerup 180:36 i Södra Sallerup socken, Malmö
kommun, har Länsstyrelsen (diarienr. 431-16110-2015) gett
Sydsvensk Arkeologi i uppdrag att genomföra en arkeologisk
undersökning i form av en schaktningsövervakning.
Området ingår i en tidigare känd fornlämning, RAÄ 32 Södra
Sallerup socken, karaktäriserad av neolitiska flintgruvor. I området har man även konstaterat tidigare våtmarker i form av
torvlager som innebär en potentiell kunskapskälla till vegetationsutvecklingen under tiden för flintbrytningen.
Schaktningsövervakningen syftade därför till att möjliggöra
dokumentation av eventuella fornlämningar under mark som hör
till flintgruvsområdet, samt provtagning i eventuella torvlager.
Schaktningsövervakningen berörde tre områden.
A - släntning norr om korsningen Särslövsvägen
/Sallerupsvägen. Här fanns orörd markyta, men inga nedgrävningar som kan kopplas till förhistorisk tid påträffades.
B – grävning för lyktstolpar i västra kanten av gång- och cykelvägen utmed Särslövsvägen. Endast en av groparna kom ner i
orörd morän, men ingen äldre nedgrävning påträffades.
C – grävning för dagvattenbrunnar söder om Sallerupsvägen.
Vattenpåverkade lager påträffades på Särslövsvägens östra sida,
men spår av torvbildning framkom inte.
Bakgrund
Med anledning av att Malmö stad, fastighetskontoret, anlägger
en gång- och cykelväg som berör kvarteret Pilbladet och fastighet Södra Sallerup 180:36 i Södra Sallerup socken, Malmö
kommun, har Länsstyrelsen (diarienr. 431-16110-2015) gett
Sydsvensk Arkeologi i uppdrag att genomföra en arkeologisk
undersökning i form av en schaktningsövervakning.
Området är bel äget i östra Malmö (figur 2) och här finns en
sedan tidigare känd fornlämning, Södra Sallerup 32, som är ett
område med neolitiska flintgruvor av för Sverige unik karaktär.
Flera arkeologiska undersökningar har tidigare genomförts i
närområdet (figur 3). En presentation av tidigare undersökningar
finns i en undersökningsplan (Berggren & Rudebeck 2013) och i
en förundersökningsrapport (Frejd & Rudebeck 2013). För information om historik och fornlämningsmiljö hänvisas till dessa.
Pilbladet & Södra Sallerup 180:36 | 5
Figur 3. Undersökningsområdet markerat med röda linjer.
Tidigare undersökningar
markerade med gröna ytor.
Tidigare ängsmarker
/våtmarker markerade med
blått. Skala 1:2 000
Dock kan undersökningen av fastigheten Pilbladet omnämnas,
som genomfördes 2014, för vilken analys- och rapportarbete
pågår (Berggren under arbete). Denna undersökning visade att
det fanns flintgruvor och -dagbrott i den västra delen av fastigheten. Denna del av Pilbladet angränsar till det arbetsområde
som omfattas av arbetena för gång- och cykelväg.
Det kan också nämnas att man i samband med förundersökningen för Öresundsförbindelsen år 1997 drog fyra schakt i området
på grund av omläggning av en sträcka av Särslövsvägen (Nilsson 1999) (se figur 3). I det schakt som drogs där en del av den
planerade cykelvägen/gångbanan nu ska byggas framkom gropar och stolphål. I två schakt söder om nuvarande sträckningen
av Sallerupsvägen framkom torvmarkslagerföljder. Varken anläggningarna eller torvmarkslagren blev vid det tillfället föremål
för vidare undersökning.
Den tidigare våtmarken med torvlager är av speciellt intresse då
undersökningen av Pilbladet 2014 speciellt fokuserade på miljöhistoriska analyser. En borrkärna från en våtmark i närområdet
med tjocka torvlager har analyserats, men har visat sig tyvärr
inte omfatta den period då flintbrytningen ägde rum under Neolitikum (Ca 4000–3300 BC). Möjligheten att finna bevarade
torvlager i det område som nu är aktuellt för gång- och cykelväg
var en viktig motivering till denna schaktningsövervakning (Rudebeck u.d.).
6 | Pilbladet & Södra Sallerup 180:3
Figur 4. Områden som övervakades vid
schaktning. A - släntning, B - schaktning
för lyktstolpar, C - schaktning för dagvattenbrunnar. Röd linje – undersökningsområde, grön yta – tidigare undersökningar, blå skraffering – tidigare
ängsmark/våtmark. Skala 1:1 000
Syfte
Schaktningsövervakningen syftade till att möjliggöra dokumentation av eventuella fornlämningar under mark som hör till
Södra Sallerup 32, samt provtagning i eventuella torvlager.
Undersökningsresultat
Schaktning i slänt (A)
En liten del av markytan norr om korsningen Särslövsvägen/Sallerupsvägen omfattades av schaktning på grund av släntning ner till gång- och cykelvägen. Det var en smal markremsa,
drygt 20 meter lång, och som bredast 6 meter (markerad som A i
figur 4). Den var belägen ca 50 m från tidigare kända flintgruvor. Här visade sig större delen av den berörda marken utgöra
orörd yta med främst moränlera under matjorden. En mindre del
utmed Särslövsvägen utgjordes av omrörda fyllnadsmassor,
förmodligen från omläggningen av Särslövsvägen. Under
matjorden fanns som nämnts moränlera, men i östra delen bestod underlaget av sand (figur 5). Centralt gick släntningen ner till
kritlager (se figur 6). Inga nedgrävningar upptäcktes i moränen.
Schaktning för ljusstolpar (B)
Figur 5. Släntning vid punkt A. Matjorden
ligger direkt på sandlager i den östra delen.
Foto från NO. Foto: Åsa Berggren.
Utmed den västra kanten av den tilltänkta gång- och cykelvägen
utmed Särslövsvägen grävdes tre hål för nya gatubelysningsstol
par (markerade med B i figur 4). Dessa gick ner ca 1,4 meter
Pilbladet & Södra Sallerup 180:36 | 7
Figur 6. Större delen av den släntade markytan vid punkt A.
Centralt anas krita längst ner i
slänten. Till höger i bakgrunden
syns den byggnad som uppförts i
Kv. Pilbladet. Foto från S. Foto:
Åsa Berggren
från gatunivån. De två nordliga groparna gick ner i omrörda
massor och nådde inte ner till orörd morän. Den sydliga gropen
grävdes ner till och igenom moränlera, till en horisont med kritblandad lera. Ingen äldre nedgrävning påträffades.
Schaktning för dagvattenbrunnar (C)
Söder om Sallerupsvägen, på båda sidor om Särslövsvägen
schaktades för dagvattenbrunnar. Schakten gick ner ca 1,4 m.
Punkterna är markerade som C i figur 4.
På den västra sidan av Särslövsvägen berördes främst fyllnadsmassor sedan en redan befintlig brunn grävts på platsen. Endast
en mindre del av schaktet gick ner i orörd moränlera. Inga spår
av tidigare våtmark eller torvbildningar påträffades.
På den östra sidan av Särslövsvägen gick schaktet ner i grå lera,
till synes vattenpåverkad (figur 7). Inga spår av torvbildning
påträffades. Snarare var lagren påminnande om de vattenavsatta
lager som påträffades vid undersökningen av Pilbladet, i dess
östra lågt liggande delar, där en mindre bäck kan ha flutit i närheten. Ett kronhjortshorn från en igenfylld vattenhåla vid denna
bäck har vid Pilbladet daterats till skiftet mellan yngre bronsålder och förromersk järnålder (Berggren under arbete). Möjligen
var de vattenpåverkade lagren i dagbrunnsschaktet en del av
samma våtmarksområde kring bäcken, vilket indikeras av att de
båda platserna tidigare var del av eller låg nära samma ängsmark
(se figur 3).
På den västra sidan av Särslövsvägen berördes ett mindre område orörd mark av släntning ner till den nya gång- och cykelvägen. Man gick ner en knapp halvmeter ner i moränen under
matjorden. Inga nedgrävningar i moränen kunde konstateras.
8 | Pilbladet & Södra Sallerup 180:3
Figur 7. Botten av schakt för dagvattenbrunn vid punkt C, öster om Särslövsvägen. I botten syns det grå, vattenpåverkade
lagret. Foto: Åsa Berggren
Referenser
Berggren, Å. Under arbete. Rapport Pilbladet. Arkeologisk undersökning 2014. Sydsvensk
arkeologi
Berggren, Å. & Rudebeck, E. 2013. Undersökningsplan för särskild undersökning. Pilbladet
1, fornlämning Södra Sallerup 32. Södra Sallerups socken, Malmö kommun, Skåne län.
Sydsvensk Arkeologi.
Frejd, J. & Rudebeck, E. 2013. Pilbladet 1 (f.d. del av Södra Sallerup 180:36), Arkeologisk
förundersökning 2012, Sydsvensk Arkeologi.
Nilsson, A. 1999. Östra Kattarpsvägen – Trafikplats Södra Sallerup. I: Billberg, I., Magnusson Staaf, B. (red.), Öresundsförbindelsen II. Rapport över arkeologiska förundersökningar. Stadsantikvariska avdelningen. Kultur Malmö, sid. 48-70.
Rudebeck, E. u.d. Motivering till arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
vid anläggande av cykelväg/gångbana söder om kv. Pilbladet i Södra Sallerup.
Pilbladet & Södra Sallerup 180:36 | 9
Administrativa uppgifter
Sydsvensk Arkeologi dnr:
150046
Länsstyrelsen i Skåne dnr:
431-16110-2015
Datum för beslut:
2015-07-13
Projektnummer:
150046
Län:
Skåne
Kommun:
Malmö
Socken:
Södra Sallerup
Fastighet:
Kv. Pilbladet och Södra Sallerup 180:36
Läge:
Ekonomiska kartan, blad 2C3G SV
Koordinatsystem:
Sweref 99 TM
X koordinat:
6161781
Y koordinat:
381522
Höjdsystem:
RH 2000
M ö.h.
ca 26 m ö.h.
Fältarbetstid:
2015 09 15-16, 2015-09-23, 2015-09-28
Antal arbetsdagar:
4
Antal arkeologtimmar:
16
Exploateringsyta:
2100 m2
Undersökt yta:
2100 m2
Personal:
Åsa Berggren
Uppdragsgivare:
Malmö Stad, Fastighetskontoret
Kostnader:
ca 30 284 sek
10 | Pilbladet & Södra Sallerup 180:3
Sydsvensk Arkeologi
Rapporter 2015
1. Kristianstad 4:13, 4:4 och 4:43. Hästtorget, Kristianstad stad och kommun.
Arkeologisk förundersökning 2014. Ing-Marie Nilsson.
2. Citadellstaden 1:1 och 2:1. Landskrona stad och kommun. Arkeologisk förundersökning 2014–2015. Joakim Frejd.
3. Fodret 5 m.fl. Tygelsjö socken, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning 2014. Fredrik Grehn.
4. Hovrätten 20. Kristianstad stad och kommun. Arkeologisk förundersökning
2015. Therese Ohlsson.
5. Lyngsjö 2:5. Fornlämning 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning 2015. Thomas Linderoth.
6. Hove 9, Åhus. Fornlämning 23, Åhus socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning 2015. Thomas Linderoth.
7. Norra Vallvägen 32. Kristianstads stad, Kristianstads kommun. Arkeologisk
förundersökning 2015. Ing-Marie Nilsson.
8. Limhamn 155:355, Bunkeflo 24:1, Hyllie socken, Malmö kommun. Särskild
arkeologisk undersökning 2013. Åsa Berggren.
9. Bastionen 7, fornlämning Kristianstad nr 93, Kristianstad stad och kommun.
Arkeologisk förundersökning 2014-2015. Ylva Wickberg.
10. Skepparslöv 27:7, fornlämning Skepparslöv nr 60:1, Skepparslövs sn, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning 2014. Ylva Wickberg.
11. Råvattenledning. Arkeologisk utredning steg 1, 2015. Red. Bertil Helgesson.
12. Norretullsvägen. Fastigheten Bastionen 6 och 7. Kristianstad stad och kommun. Arkeologisk förundersökning 2015. Ing-Marie Nilsson.
13. Kristianstadsprojektet. Metalldetektorundersökningar 1998-2009. Bertil Helgesson.
14. Färlöv 76:10, 82:1, 83:2, 1:48 och 1:32. Färlövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologiska undersökningar 2012 – 2013. Ing-Marie Nilsson.
15. Näsby 35:47. Kristianstads stad och kommun. Arkeologisk förundersökning
2015. Ylva Wickberg.
16. Östra Odarslöv 13:5, ESS-området. Forntid möter framtid. Volym 1 – Bakgrund, genomförande, tolkning och utvärdering. Volym 2 – Undersökningsresultat. Volym 3 – Analyser och bilagor. Odarslöv socken, Lunds kommun.
Särskild arkeologisk undersökning 2013. Red. Kristian Brink och Stefan Larsson.
17. Bodarps bytomt. Fornlämning 18:1 i Bodarps socken, Trelleborgs kommun.
Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth.
18. Renovering av Villie kyrka. Fornlämning 20:1, Villie socken, Skurups kommun. Arkeologisk förundersökning 2015. Thomas Linderoth.
19. Gång- och cykelväg vid Kalkbrottet, Limhamn 155:355, RAÄ Hyllie 37:1,
Malmö 167 & 168, Hyllie socken, Malmö kommun. Arkeologisk undersökning 2014. Kristian Brink och Fredrik Grehn.
20. Räng 5:12, Räng socken, Vellinge kommun, Skåne. Arkeologisk utredning
2015. Bertil Helgesson.
21. Tygelsjö 54:2, Tygelsjö socken, Malmö kommun, Skåne. Arkeologisk utredning 2015. Åsa Berggren.
22. Östbergska huset, Kristianstad, Kristianstad kommun, Skåne. Arkeologisk
förundersökning 2015. Tony Björk.
23. Del av Ruuthsbo 20:1 och Svartemölla 1:38. Bjäresjö och Baldringe socknar,
Ystad kommun. Arkeologisk utredning. Therese Ohlsson.
24. Kristianstad 4:4. Östra Boulevarden – Tivoligatan m.fl. Kristianstads stad,
Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2015. Ing-Marie Nilsson.
25. Kristianstad 4:4. Östra Boulevarden – Nya Boulevarden. Kristianstads stad,
Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2015. Ing-Marie Nilsson.
26. Allarpsvägen. Ivetofta socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning 2014-2015. Ylva Wickberg.
27. Lyckan 27. Åhus stad i Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning
2015. Therese Ohlsson.
28. Christinelund 2:3. Allerums socken, Helsingborgs kommun. Arkeologisk utredning 2015. Joakim Frejd.
29. Hardeberga kyrkogård. Hardeberga socken, Lunds kommun. Arkeologisk förundersökning 2015. Ing-Marie Nilsson.
30. Limhamn 154:376. Malmö stad, Skåne län. Arkeologisk förundersökning
2015. Joakim Frejd.
31. Trädgårdshallen 1, Oxie socken, Malmö kommun, Skåne län. Arkeologisk
förundersökning 2015. Thomas Linderoth.
32. Sallerup 2:8. Östra Sallerups socken, Hörby kommun. Arkeologisk förundersökning 2015. Joakim Frejd.
33. Västra Vram 96:7 till Marielund 4:1, Lyngsjö och Östra Vrams socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning 2015. Ylva Wickberg.
34. Pilbladet och Södra Sallerup 180:36. Södra Sallerups socken, Malmö kommun. Arkeologisk undersökning 2015. Åsa Berggren.
12 | Pilbladet & Södra Sallerup 180:3