KLU-PROTOKOLL 2015-09-16

1 (12 11 (12)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT
Sammanträdestid:
2015-09-16
kl. 08.30-12.00
Lokal:
Borgmästaren, Stadshuset Lysekil
Beslutande ledamöter och
tjänstgörande ersättare:
Jan-Olof Johansson (S), ordförande
Mats Karlsson (M)
Christer Hammarqvist (C), ersätter
Lars Björneld (FP)
Ronald Rombrant (LP)
Fredrik Häller (LP)
Tjänstemän:
Leif Schöndell, kommunchef
Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare
Paragrafer:
92-101
Sekreterare:
…………………………………………….
Mari-Louise Dunert
Ordförande och justerare:
………………………………………………
Jan-Olof Johansson
………………………………………………..
Ronald Rombrant
ANSLAGSBEVIS:
Nämnd: Kommunstyrelsens ledningsutskott
Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen
Sammanträdesdatum:
2015-09-16
Justeringsdatum:
2015-09-___
Anslagsdatum:
2015-09-__
Anslagets nedtagande:
2015-10-___
Bevis om tillkännagivande av justering:
………………………………………
LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsens
Ledningsutskott
Sammanträdesprotokoll
2015-09-16
ÖVRIGA NÄRVARANDE
Anna Nyman Holgesson, folkhälsosamordnare § 92
Bengt Mattsson, chef för individ- och familjeomsorg IFO § 92
Per-Henrik Larsson, verksamhetschef AME § 92
Tommy Pettersson, rektor Campus Väst § 92
Gunilla Enlund, Kuling Rehab och hälsa AB § 92
Thomas Johansson, Närhälsan § 92
Kerstin Löfving, Capio psykiatri § 92
Marie-Louise Bergqvist, samhällsbyggnadschef §§ 93-99
Jan Larsson, fastighetschef §§ 93
Daniel Gustavsson, småbåtsavd. § 101
Christina Hilmersson, småbåtsavd. § 101
Lars Hansson, representant för båtägarföreningar § 101
Jan-Eric Ericsson, representant för båtägarföreningar § 101
Arne Borgström, representant för båtägarföreningar § 101
Jan-Olof Olsson, t.f. förvaltningschef utbildning § 101
Kent Olsson (M) § 101
Jeanette Janson (LP) § 101
JUSTERING
Sign:
2 (12)
LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsens
Ledningsutskott
Sammanträdesprotokoll
2015-09-16
§ 92
LOKAL LEDNINGSGRUPP - INFORMATION
Redovisning av pågående arbete och uppstart av arbetsmarknadstorg.
Arbetsmarknadstorg består av individ- och familjeomsorgen (IFO),
arbetsmarknadsenheten (AME), Arbetsförmedlingen och Campus Väst och riktar sig
till unga som hamnar i utanförskap och utan sysselsättning.
Närhälsan, Kuling och Capio psykiatri informerar från sina verksamheter.
Ledningsutskottets beslut
Ledningsutskottet tar del av informationen
JUSTERING
Sign:
3 (12)
LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsens
Ledningsutskott
Sammanträdesprotokoll
2015-09-16
§ 93
YTTRANDE TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN ÖVER BEGÄRAN OM
LAGLIGHETSPRÖVNING AV GAMLA IDROTTSHALLEN
Dnr: LKS 2014-206
Förvaltningsrätten har gett Lysekils kommun, tillfälle att yttra sig över Håkan
Bråtegrens överklaganden över kommunstyrelsens beslut om föreningsdrift för Gamla
Idrottshallen i Kyrkvik.
Kommunstyrelsens ordförande har gett advokatfirman Stangdell & Wennerqvist AB
fullmakt att företräda kommunen i ärendet.
Beslutsunderlag
Stangdell & Wennerqvist AB yttrande.
Ledningsutskottets beslut
Ledningsutskottet beslutar att anta advokatfirman Stangdell & Wennerqvist AB som
sitt eget och överlämna yttrande till förvaltningsrätten.
Beslutet skickas till
Förvaltningsrätten (inkl. yttrande)
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetschefen
JUSTERING
Sign:
4 (12)
LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsens
Ledningsutskott
Sammanträdesprotokoll
2015-09-16
§ 94
FRAMTIDA ANVÄNDNING AV ”PISSEKUREN” TIDIGARE
PLACERAD I NORRA HAMNEN LYSEKIL
Dnr: LKS 2015-450
Fastighetsenheten är ansvarig för offentliga toaletter inom Lysekils Kommun.
Under ombyggnaden av Norra Hamnen 2009 lyftes ”Pissekuren” bort för att
renoveras.
Renoveringen skedde i ett separat projekt tillsammans med Länsstyrelsen och
Bohusläns museum. Sedan dess har den legat nedpackad i väntan på att sättas upp.
Det är många som under åren lopp hört av sig till fastighetsenheten och undrat vart
”Pissekuren” tagit vägen.
Under 2015 har fastighetenheten haft kontakt med föreningen Laurin för att höra om
det finns något intresse att montera upp den nyrenoverade kuren i deras museum
som ett utställningsobjekt. För att fastighetsenheten ska kunna slutföra denna
diskussion behövs ett beslut om att låta föreningen ställa ut kuren i deras museum.
På platsen där ”Pissekuren” tidigare stod föreslår fastighetsenheten att det uppförs en
informationstavla om området samt bilder från Skandiaverken, Gamla fiskhallen,
Badhuset och ”Pissekuren” samt information om att den numera är utställd på museet
där man även kan se en modell över hur området gestaltade sig under mitten av 1900
talet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-09-08
Ledningsutskottets beslut
Ledningsutskottet beslutar att ge fastighetsenheten i uppdrag att förhandla med
föreningen Laurin om att ställa upp ”Pissekuren” som ett utställningsobjekt i deras
museum. Samt att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en
informationstavla om området.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetsenheten
JUSTERING
Sign:
5 (12)
LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsens
Ledningsutskott
Sammanträdesprotokoll
2015-09-16
§ 95
INVESTERINGSPLAN – INFORMATION
T.f. ekonomichef redovisar läget av kommunens investeringsplan.
Ledningsutskottets beslut
Ledningsutskottet tar del av informationen.
JUSTERING
Sign:
6 (12)
LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsens
Ledningsutskott
Sammanträdesprotokoll
2015-09-16
§ 96
ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL ASFALTERING
2015
Dnr: LKS 2015-135
Ledningsutskottet beslutade 2015-03-18, § 35 om ianspråktagande av medel till
asfaltering med 2 270 tkr, samt blev informerade om att under hösten 2015 kommer
det att krävas fortsatta åtgärder med asfaltering.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansöker nu om ianspråktagande av medel för
fortsatta åtgärder enligt inventeringen av resterande medel med 2 700 tkr.
Beslutsunderlag
Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen
Ledningsutskottets beslut
Ledningsutskottet beslutar att bifalla med 2 700 tkr för asfaltering för fortsatta
åtgärder.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utvecklingsenheten
Ekonomienheten
JUSTERING
Sign:
7 (12)
LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsens
Ledningsutskott
Sammanträdesprotokoll
2015-09-16
§ 97
ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL IGENSÄTTNING
AV TAKKUPOR PÅ GULLMARSSKOLAN
Dnr: LKS 2015-272
I enlighet med Tom Hanssons fastighetsutredning 2008 om det eftersatta underhållet
på Lysekils kommuns fastigheter ansöker här fastighetsenheten om
igångsättningstillstånd för att sätta igen resterande takkupor på Gullmarsskolan.
Beslutsunderlag
Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-09-08.
Ledningsutskottets beslut
Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 250 tkr för igensättning av takkupor
på Gullmarsskolan.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetsenheten
JUSTERING
Sign:
8 (12)
LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsens
Ledningsutskott
Sammanträdesprotokoll
2015-09-16
§ 98
ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL UTBYTE AV
UGNAR PÅ FÖRSKOLOR
Dnr: LKS 2015-272
I enlighet med Tom Hanssons fastighetsutredning 2008 om det eftersatta underhållet
på Lysekils kommuns fastigheter ansöker här fastighetsenheten om byte av ugnar på
förskolorna Badhusberget, Kvarnen och Ängen.
Beslutsunderlag
Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-09-08.
Ledningsutskottets beslut
Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 500 tkr för utbyte av ugnar till
förskolorna Badhusberget, Kvarnen och Ängen.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetsenheten
JUSTERING
Sign:
9 (12)
LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsens
Ledningsutskott
Sammanträdesprotokoll
2015-09-16
§ 99
ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL REGNSKYDD VID
GULLMARSSKOLAN F-6
Dnr: LKS 2015-292
I samband med att Gullmarsskolan byggdes om till låg- och mellanstadieskola
projekterades det inte för regn och solskydd på skolgården. Ärendet har varit uppe vid
två olika tillfällen i ledningsutskottet, 2015-05-20 samt 2015-06-24, men då beslutade
ledningsutskottet att avslå ansökan.
Efter ytterligare påstötningar från personal och föräldrar ansöker fastighetsenheten
på nytt om investeringsmedel för att bygga detta skydd, det inkluderar även byte av
entrédörr som är uttjänad.
Beslutsunderlag
Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-05-05
Ledningsutskottets beslut
Ledningsutskottet beslutar att bifalla ansökan med 300 tkr till regnskydd vid
Gullmarsskolan F-6.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetsenheten
Ekonomienheten
JUSTERING
Sign:
10 (12)
LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsens
Ledningsutskott
Sammanträdesprotokoll
2015-09-16
§ 100
ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL FISKEBÄCKSKILS
HOCKEYRINK
Dnr: LKS 2015-452
Utbildningsförvaltningen ansöker om medel till Fiskebäckskils hockeyrink.
Den brandpost som Skaftö HC använt för att spola upp is har plomberats efter beslut
av LEVA i Lysekil AB. Beslutet är taget med stöd av Livsmedelverkets föreskrift som
styr hur brandposter får användas.
Beslutsunderlag
Ansökan från utbildningsförvaltningen 2015-08-27 med bilagor.
Ledningsutskottets beslut
Ledningsutskottet beslutar att avslå ansökan om medel till Fiskebäckskils hockeyrink.
Beslutet skickas till
Utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
JUSTERING
Sign:
11 (12)
LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsens
Ledningsutskott
Sammanträdesprotokoll
2015-09-16
§ 101
MUNTLIG INFORMATION

Dialog med representanter för båtägarföreningar om synpunkter om skötsel av
småbåtshamnarna. (Dnr: LKS 2015-105)

Utbildningsnämndens presidium och t.f. förvaltningschef lämnade
information om parkeringsproblematiken vid Campus Väst
Ledningsutskottets beslut
Ledningsutskottet tar del av informationen.
JUSTERING
Sign:
12 (12)