Antagande av detaljplan för kvarteret Björktrasten (Teknik

Sida
Tjänsteskrivelse
Datum
2015-01-16
1(2)
Ks/2012:32
011 Planfrågor
Kommunledningsförvaltningen
Johan Stenson, 0550-88550
[email protected]
Antagande av detaljplan för kvarteret Björktrasten
(Teknik- och innovationscentrum)
Sammanfattning
Vid KS 2014-10-07 återremitterades ärendet för att ge partierna möjlighet att
inkomma med frågor rörande detaljplanen. Dessa frågor besvarades vid KS
2015-01-13. Planeringsavdelningen har inte ansett att någon av frågorna gett
anledning till att förändra detaljplaneförslaget och lyfter därför oförändrade
antagandehandlingar till kommunstyrelsen för beredning inför antagande i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2015-01-16
 Rapport ”Svar på de frågeställningar…”, 2015-01-12
Antagandehandlingar:
 Plankarta, 2014-08-05
 Planbeskrivning, 2014-08-14
 Granskningsutlåtande, 2014-08-14
Övriga beslutsunderlag:
 Samrådsredogörelse, 2013-12-04
 Fastighetsförteckning, 2013-11-28
 Grundkarta, 2012-05-28
 Behovsbedömning med utredningar (Riskanalys, Buller- och
vibrationsutredning, Geoteknisk undersökning, Solstudie samt
Trafikutredning), 2013-11-19
Ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat om att upprätta förslag till detaljplan för
rubricerat område. Planområdet är beläget norr om Brogårdsskolan i centrala
Kristinehamn. Planen har varit på samråd mellan den 19 augusti och 25
september 2013 och därefter på granskning mellan den 23 januari och 21
februari 2014.
c:\users\vala8605\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.ie5\i4jopzh0\ks_2012_32 - antagande av detaljplan
f%f6r kvarteret bj%f6rktrasten (teknik- och innovationscentr{fcfe-b0a6-0ca2-5c9e-ddba-a101}.rtf
KRISTINEHAMNS KOMMUN
Postadress
1. Kommunledningsförvaltningen
681 84 Kristinehamn
E-post
[email protected]
Besöksadress
Uroxen
Kungsgatan 30
Telefon
0550-880 00 vx
Fax
0550-88 011
Bankgiro
110-0213
Organisationsnr
212000-1868
2
Huvudsyftet med planläggningen är att möjliggöra uppförande av ett teknikoch innovationscentrum på platsen.
Detta sker genom att ändra användningen från allmänt ändamål till skola, kontor
och ej störande industriell verksamhet inom ramen för teknik- och innovationscentrets
verksamhet samt genom att utöka kvartersmarken och byggnadshöjden.
Samtidigt omvandlas mark längs Varnans strandlinje från kvartersmark till
allmän plats. Kvartersmarkens utbredning förskjuts österut genom att en del av
Prästgatan flyttas och en liten allmän park tas bort.
I Översiktsplan för Kristinehamn (2004), antagen av kommunfullmäktige den
20 juni 2006 anges kvarteret Björktrasten ämnat för utbildning, vård och omsorg. De
nya användningarna kontor och ej störande industriell verksamhet avviker från vad
som anges i översiktsplanen men med tillägget inom ramen för teknik- och
innovationscentrets verksamhet anses den nya planen uppfylla översiktsplanens
intentioner.
Detaljplanen hanteras med normalt förfarande enligt PBL 2010:900.
Mindre förändringar har gjorts av planen sedan granskningen. Dessa
förändringar redovisas i granskningsutlåtandet och anses inte vara väsentliga
ändringar i förhållande till granskningshandlingen, varpå förnyad granskning ej
bedöms nödvändig innan antagande av planen.
Som beskrivits ovan anser inte planeringsavdelningen att återremitteringen med
de frågor som besvarats gett anledning att förändra innehållet i detaljplanen
varför oförändrade planhandlingar överlämnas för antagande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta planen.
Skickas till
Planeringsavdelningen
Kalle Alexandersson
Planeringschef
Johan Stenson
Planarkitekt