RÖK Beredningsgrupp 15 april 2015

MINNESANTECKNINGAR
2015-04-15
1(6)
Dnr 851-6706-2015
Kontaktperson
Samhällsbyggnadsavdelningen
Åsa Stenbäck Holmér
010-224 16 46
[email protected]
Möte med beredningsgrupp för den Regionala överenskommelsen
onsdagen den 15 april 2015
Gunvor Landqvist
Ann-Christine Lundkvist
Peter Nilsson
Gunnar Bergström
Yvonne Nilsson
Lena Alderskiöld
Lovisa Gentz Ahl
Aida Malkoc
Mehran Najafi
Liselotte Olsson Kulevska
Anders S Wigerfeldt
Henrik Nilsson
Katarina Carlzén
Helena Hölerman
Åsa Stenbäck Holmér
Meddelat förhinder:
Maruja Arévalo
Jonas Stenrell
Anders Heide
Inbjudna:
Nils Phillips
Länsstyrelsen – ordförande
Region Skåne
Kommunförbundet Skåne
Malmö stad
Ystad kommun
Helsingborg
Kristianstads kommun
Migrationsverket
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen
Malmö högskola
Nätverket Idéburen sektor
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Region Skåne
Migrationsverket
Försäkringskassan
Centrum för publikt entreprenörskap
1. Inledning, anteckningar föregående möte
Ordföranden hälsar alla välkomna och välkomnar särskilt dagens inbjudna gäst Nils
Phillips. Deltagarna gör en presentationsrunda och ordföranden presenterar
dagordningen. Mötet hade inga synpunkter på föregående minnesanteckningar.
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
Bankgiro
E-post
www
205 15 Malmö
Kungsgatan 13
040-25 20 00 vx
040-
102-2847
[email protected]
www.lansstyrelsen.se/skane
291 86 Kristianstad
Ö Boulevarden 62 A
044-25 20 00 vx
044-
2. Integration och landsbygdsutveckling
Nils Phillips och Helena Hölerman presenterar en projektidé som under en tid vuxit
fram genom samtal med Landsbygdsavdelningen som fört fram att det finns många
tomma hus på landsbygden. Nils Phillips arbetar som projektledare på Centrum för
publikt entreprenörskap, en ideell förening som är ett resurscentrum för personer
och organisationer med en samhällsutvecklande idé. Han representerar också
byalagsföreningen Röstånga tillsammans med Röstånga Utvecklings Aktiebolag
(RUAB) där han är ordförande. Röstånga Utvecklings Aktiebolag har köpt in sju
nedgångna hyresfastigheter på den lilla orten i Svalövs kommun och renoverar nu
husen i syfte att kunna erbjuda bostäder till bland annat nyanlända.
Renoveringsarbetet innebär också att RUAB kan erbjuda arbetstillfällen till personer
från det lokala asylboendet
Arbetet som genomförts i Röstånga skulle kunna växlas upp till andra kommuner i
Skåne. Röstånga är ett litet samhälle som nu innefattar många kulturer.
Projektidén omfattar en kombination av två samhällsintressen: Avfolkningen och
bristen på bostäder i integrationsprocessen. De kontaktytor som skapats har bl.a.
lett till ökad tolerans, bromsat avfolkningen, gett underlag till skola, har gett ökad
anställningsbarhet bland nyanlända och lokalt integrerat företagande. Skåne har bra
förutsättningar för att sprida denna typ av initiativ - som blir mer än att fylla tomma
lägenheter när lokalsamhället blir en del i mottagandet när kopplingen även blir till
människorna. Simrishamns kommun har exempelvis som mål att få fler bosatta i
kommunen med sysselsättning. Detta diskuteras även i Kristianstads kommun och
Eslövs kommun planerar att med § 37 medel arbeta i denna riktning.
Nils och Helena vill ha beredningsgruppens åsikt om att utveckla idén vidare och
mandat att fortsätta pröva i fler kommuner. Arbetet skall kopplas till lansbygden där
arbete finns. Migrationsverket som har en ohållbar situation för människor med
PUT i ABO är mycket positiva och stödjer idén. Arbetsförmedlingen anser också att
så mycket arbetsförberedande som möjligt är bra. Sektionscheferna kopplas in i det
fortsatta arbetet. Skåne NV inbjuder till nätverksmöte för en likadan dragning.
Kommunernas roll måste vara drivande och olika modeller prövas efter behoven.
Viktigt att parallellt lösa sysselsättning. Region Skåne ställer sig också bakom
projektet.
Hela Sverige skall leva och länsstyrelsernas landsbygdsavdelningar är informerade.
Nils och Helena fortsätter att utveckla idén och håller RÖK informerad.
Återrapportering SLF
Ordförande går igenom den återrapportering som skedde till SLF i mars.
Diskussionen på SLF ledde till att Länsstyrelsen Skåne fick uppdraget att arbeta fram
en handlingsplan för RÖK:s verksamhet 2015. Ordföranden presenterar förslagets
första tre punkter och får grönt ljus att arbeta efter dem. Fortsatt, punkterna 4-7,
om förslag på prioriterade utvecklingsområden godkändes.
Handlingsplan bifogas som även innehåller ansvarig aktör/grupp och tidplan.
MILSA
Projektet fortsätter att utveckla fokus på hälsa i nästa fas, efter att projekttiden tar
slut i juni. MIM är villig att förvalta plattformen och högskolan villig att avsätta
resurser under hösten.
Två stora konferenser genomförs, dels MILSA:s spridningskonferens den 28 maj i
Malmö och dels den nationella konferensen den 3-4 juni i Stockholm i samarbete
mellan MILSA 4 och fokusgrupperna samhällsorientering och hälsa.
Maiss, Uppsala universitet, gör en förstudie/kartläggning av hälsokommunikatörer i
landet och om hur man arbetar med hälsokommunikation, skillnader och likheter. I
steg två finns intresse för att skapa en nationell utbildningsstruktur/plattform för
hälsokommunikatörer. Denna kartläggning kommer att fungera som en grund för en
EU-ansökan med flera lärosäten inkopplade.
Region Skåne planerar att lyfta MILSA på Scandinavian Innovation Week den 3 juni i
Malmö. Till detta tillfälle ska den film som produceras för konferensen den 28 maj
visas.
Antologin om MILSA:s budskap och resultat är under produktion. Skriften kommer
att presenteras MILSA lättåtkomligt med bilder och exempel.
Hälsoenkäten i MILSA 1 har hittills besvarats av 150 personer. Enkäten kommer att
vara öppen för att besvaras av nyanlända under hela 2015.
En hälsokoordinator för samordning av rehabilitering och prestationsbedömningar
på vårdcentraler har anställts. Ambitionen är att utveckla detta vidare till flera
knutpunkter.
Skåneidrotten arrangerar teori och praktik enligt tidigare utarbetade metoder, som
nu anpassas för målgruppen nyanlända.
Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Lantbruksuniversitetet Alnarp startar en
pilot för kartläggning och rehabilitering.
Arbetsmarknadsläge t
Arbetsförmedlingen redogör för arbetsmarknadssituationen i Skåne. En starkare
konjunktur stärker arbetsmarknaden som i mars i år har 16 000 färre arbetssökande
än mars förra året. Detta är även positivt för gruppen nyanlända.
Personer i etablering ökar och även sysselsättningen om än i långsammare takt,
särskilt för kvinnor.
Utmaningen finns i att identifiera vilken kompetens nyanlända har.
56% har gymnasiekompetens upp till forskningsnivå. I bristyrken har identifierats:
Lärare
Civilingenjör
Läkare
Sjuksköterskor
2013
377
94
69
43
2014
1091
383
312
112
Fler yrken är identifierade på motsvarande sätt, exempelvis samhällsvetare, som
med enklare kompletteringar kan komma i arbete. Kontakten är tät med idéburen
sektor där engagemanget finns för att göra relevanta insatser. Arbetsförmedlingen
startar en pilot med Region Skåne om legitimationsyrken. En snabb validering är
grunden och här krävs att myndigheterna samverkar.
Lunds Universitet slutför just nu en översyn av hur kompletterande utbildningar kan
påskynda vägen till arbetsmarknaden. Både Malmö högskola och Kristianstad är
involverade.
Arbetsförmedlingen har lämnat en stor ansökan till Flyktingfondsmedel för ett
gemensamt projekt i fem län för anpassade aktiviteter för nyanlända med PUT i
ABO.
Arbetsförmedlingen får frågan om hur styrt det regionala arbetet är av regelverken.
Modeller måste anpassas efter det situationen kräver och till det regionala
sammanhanget. En del flaskhalsar finns, t.ex. i samarbetet med Socialstyrelsen när
det gäller legitimationsyrken.
Det finns ingen samlad statistik på hur stort antal som inte befinner sig i etableringen
och som inte kommer i sysselsättning efter etableringen.
Samverkan med idéburen sektor har vitaliserat verksamheten både i Region Skåne
och på Arbetsförmedlingen. Dan Eriksson, utredare, kommer att föreslå att alla
myndigheter kommer att uppmanas att arbeta tillsammans med idéburen sektor.
Från verksamheterna
SÖ: Kommunerna kommer att lämna in en § 37 ansökan för att bilda en gemensam
knutpunkt. Kommunerna följer noggrant Migrationsverkets upphandlingar av
asylboende.
NO: Den nya representanten för knutpunkten, som deltar första gången på
beredningsgruppsmötet, ber att få återkommer vid septembermötet med en samlad
information från knutpunkt Kristianstad.
NV: Diskuterar en § 37 ansökan, som Båstad kommer att lämna in. Diskussion pågår
om vad RÖK kan bidra till på den lokala nivån. Seminarium, om hur man återsöker
medel från Migrationsverket, arrangeras i början av hösten dit också övriga
intresserade kommuner är välkomna.
SV: Malmö tar över fortsättningen av projektet Folkhögskolespåret. Fortfarande tycker
kommunerna att glappet är för stort med långa eftersläpningar ekonomiskt. Oron är
stor i de små kommuner att när lotsen försvinner kommer kommunerna att ta över
mycket av dessa uppgifter. Man lyfter också att ersättningen för Sfi, 7000
kr/individ, är för låg och täcker inte kostnaden.
I Skåne anställs 45 etableringsresurser till en tillfällig insats tills nya instruktioner
kommer från regeringen.
Idéburen sektor: Samordnarna i knutpunkterna för NAD är anställda. Planen är
också att utöka med en samordnare i sydöst. Medel till studieförbunden är avsatt
från Folkbildningsrådet för språkinsatser för nyanlända med PUT i ABO. En resurs
som kommuner och studieförbund aktivt behöver ta tillvara och ansöka om.
Ett tips från LÖK i sydväst, Malmö, där parterna gör studiebesök hos varandra i
LÖKEN. Ger god insyn och kunskap om varandras verksamheter.
Kommunförbundet Skåne (KFSK), Lena Alderskiöld, kommer att kontakta
kommunerna för att undersöka behov av stöd och hur dialogen önskas med KFSK.
För kännedom informeras om att 4-5 maj har KFSK sitt återkommande möte med
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadschefer. Peter Nilsson överlämnar nu sin stol,
efter tre år, till Lena som fortsättningsvis kommer att representera KFSK.
Ordföranden tackar Peter för sitt rättframma engagemang genom åren och inbjuder
till ett återbesök vid tillfälle.
Höstens möte planeras till den 23 september 13.30 – 16.00 och den 20 november
13.30 – 16.00.
Ordföranden tackar för allas deltagande och avslutar mötet med att önska alla en
skön sommar.
Vid anteckningarna
Åsa Stenbäck Holmér