Regeringsuppdrag till Trafikverket för tyngre lastbilar på vägnätet

Kort-Kort - ett nyhetsbrev från Svensk Fjärrvärme
Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut, klicka här.
2015
22 maj
Kalender
Regeringsuppdrag till Trafikverket för
tyngre lastbilar på vägnätet
Svensk Fjärrvärme och ett antal andra intressenter
har länge uppmanat Näringsdepartementet att tillåta
tyngre transporter med 74-ton lastbilar. Nu har
regeringen gett Trafikverket i uppdrag att undersöka
vilka delar av vägnätet som är lämpligt för 74-tons
lastbilar.
En tidigare forskningsrapport visade att med flera hjulaxlar
går det att lasta upp till 31 procent mer per ekipage utan
att förändra fordonslängden. Det innebär att tre fordon
kan lasta lika mycket som fyra lastbilar av samma storlek.
Bränsleförbrukningen minskar cirka 10-15 procent vilket
minskar både klimatpåverkan och transportkostnaderna.
Med färre fordon på våra vägar ökar dessutom
trafiksäkerheten samtidigt som vägslitaget minskar.
Längre lastbilar kan minska koldioxidutsläppet ännu mer,
20-25%.
Nyligen har regeringen gett trafikverket i uppdrag att
undersöka förutsättningar, behov och konsekvenser att
upplåta det identifierade vägnätet som är lämpligt för 74
tons lastbilar. Trafikverket har tidigare bedömt att en stor
andel av broarna klarar 74 tons lastbilar men det återstår
att identifiera dessa mer konkret. Regeringen vill även
säkerställa att godstransporter inte flyttas från järnväg till
väg. I ett pressmeddelande skriver regeringen att "74-tons
lastbilar kan effektivisera industrins godstransporter och
på så vis stärka konkurrenskraften hos en åkerinäring som
idag ofta är hårt pressad".
Regeringsuppdraget ska genomföras i samverkan med
berörda parter från svenskt näringsliv, andra väghållare,
länsplanupprättare samt berörda myndigheter. Uppdraget
ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 30
november 2015.
Länk till regeringsuppdraget
Raziyeh Khodayari
Aktuella kurser, konferenser och
seminarier för dig i
fjärrvärmebranschen.
2015
Styrmedelsdag
27 maj
Stockholmsområdet
Läs mer och anmäl dig >>
Seminarium om ekonomisk
stresstest och K3
2 juni
Stockholm
Läs mer och anmäl dig >>
Rådsgemensamt möte
1-2 september
Plats
Certifiering av
mätarmontörer
14-15 oktober
Stockholm
Läs mer och anmäl dig >>
Certifiering av
mätarmontörer
3-4 november
Linköping
Läs mer och anmäl dig >>
Årsmöte
24-25 november
Luleå
Distributionsdagarna
26-27 januari
Gävle
Alla arrangemang >>
Remisser
Högtrycksarbeten kräver extra
Billigare utbyggnad av
bredbandsnät
säkerhet
I samband med revision på en panna vid
Händelöverket i Norrköping skadades en av E.ON
Värmes entreprenörer när han blev träffad av en
högtrycksvattenstråle på vänster arm. Efter olyckan
stoppades alla arbeten på pannan. E.ON Värme och
den anlitade underentreprenören utreder
bakgrunden till olyckan men Svensk Fjärrvärme vill
redan nu uppmana till skärpt säkerhet i samband
med liknande arbeten i anläggningarna.
Enligt vad E.ON Värme har kunnat erfara var orsaken till
olyckan att den fjärrstyrda robot havererade, slog runt och
träffade entreprenören.
Vid högtrycksrengöring av detta slag används mycket högt
tryck, kraften kan jämföras med ett pistolskott. Denna
gång hade de inblandade tur i oturen, i och med att det
var armen som träffades och att det finns gott hopp om att
den skadade blir helt återställd. Det inträffade visar dock
att det finns stora risker med denna form av arbete, så
Svensk Fjärrvärme uppmanar alla medlemmar att vara
vaksamma och att efterfråga rutiner för att använda
tryckutrustningen.
Annika Johannesson
Är det viktigt att bygga på rätt sätt?
Svensk Fjärrvärme har under många år arbetat för
att höja kvalitén på det arbete som utförs vid
montage av mantelskarvar på
fjärrvärmeledningarna. Att auktorisera
skarvföretagen har varit ett sätt, och det är ett viktig
verktyg för branschen att gemensamt höja
kvaliteten i de arbeten som utförs. Under de senaste
åren har trenden varit avtagande i antalet företag
som auktoriseras.
Beror den avtagande trenden på att fjärrvärmeföretagen i
mindre grad ställer krav på att anlita auktoriserade företag
med certifierade skarvmontörer och att företagen därför
inte har någon anledning att ansöka om auktorisation? I så
fall är det viktigt att detta uppmärksammas.
Svensk Fjärrvärme vill gärna ha branschens syn på denna
utveckling och det finns flera frågor som behöver
besvaras. Därför kommer vi innan sommaren att fråga de
företag som är auktoriserade om vilka företag de arbetar
åt, i syfte att få mer information om hur branschen ser på
kvalitetsarbetet. Kontakta
[email protected] om du har frågor eller
funderingar redan nu kring detta.
Sista dag att lämna
kommentarer: 2015-05-29.
Mer om remissen >>
SIS-remiss 13222
Fjärrkommunikation med
debiteringsmätare
Sista dag att lämna
kommentarer: 2015-06-17.
Mer om remissen >>
Läs mer om våra remisser >>
Facebook
Twitter
Blogg
Här avregistrerar du dig
Thomas Lummi
Om auktorisation och certifiering
Regelverket kring auktorisation och certifiering bestäms i
den auktorisationsnämnd som branschen gemensamt
beslutat om. För närvarande består
auktorisationsnämnden av en representant från Tekniska
verken i Linköping, en representant från Logstor och en
från Svensk Fjärrvärme.
Om ett skarvföretag vill vara auktoriserat skickar det in en
årlig rapport till auktorisationsnämnden där det står vilka
montörer som kommer att arbeta med skarvarbeten under
året. Uppgifterna om företag och montör publiceras på
Svensk Fjärrvärmes webbplats.
Senaste nytt från
forskningsprogrammet Fjärrsyn
I nyhetsbrevet från Fjärrsyn lyfts det senaste från
fjärrvärmeforskningen upp. Här kan du bland annat
läsa om forskning om möjligheter och hinder för
fjärrvärme i miljonprogrammen, det ökade intresset
för komfortkyla och mindre kylmaskiner och ta del
av senaste nytt från projektet Gröna ITinnovationer.
Läs även om läckaget i Lund som lett till ökat fokus på
underhåll och förebyggande riskbedömning i branschen.
Forskningsresultat från Fjärrsyn, "Statusbedömning av
betongkulvert" och projektet om risk- och
sårbarhetsbedömningar, som ska vara klart i höst, kan
bidra med viktig kunskap inom området.
Fjärrsyn är forskning om fjärrvärme och fjärrkyla och dess
roll för ett hållbart samhälle. Programmet finansieras av
Energimyndigheten och fjärrvärmebranschen och drivs
från den 1 januari 2015 av Energiforsk AB.
Läs mer på www.fjarrsyn.se Beställ en kostnadsfri
prenumeration av nyhetsbrevet Aktuellt från Fjärrsyn på
Fjärrsyns webbplats.
Veckans tweet
Mälarenergi bjuder in t Öppet hus i en av Sveriges största
solparker - Solparken i #Västerås #solenergi @Malarenergi
Fler tweets från Svensk Fjärrvärme >>
Nyheter publicerade på
www.svenskfjarrvarme.se
Riksrevisionen riktar kritik mot tillsyn av
avfallstransporter
Publicerat 2015-05-20
Enligt en granskning av Riksrevisionen finns det brister i
tillsynen av avfallstransporter. I granskningen har
dessutom framkommit att tillsynen över det avfall som
importeras till Sverige är begränsad.
Läs hela nyheten >>
Erik Thornström i SVT Debatt
Publicerat 2015-05-15
På Kristi Himmelfärdsdagen debatterades regeringens
förslag om att höja kvoten i elcertifikatssystemet och att
begränsa skattebefrielsen för egenproducerad vindkraft, i
SVTs program Debatt. Erik Thornström, områdesansvarig
skatter & styrmedel företrädde Svensk Fjärrvärme i
debatten.
Läs hela nyheten >>
Kort-Kort är Svensk Fjärrvärmes nyhetsbrev med färska nyheter från branschen.
Kort-Kort går ut till medlemmar och intressenter en gång i veckan.
Klicka här för att prenumerera på Kort-Kort
Svensk Fjärrvärme AB 101 53 Stockholm Redaktör: Annette Sjöström
Besöksadress: Olof Palmesgata 31 • Tel: 08-677 25 50 • www.svenskfjarrvarme.se