Affärsförslag Mega Feb 2015

TILLÄGGSINFORMATION OM CERTIFIKAT, 6 februari 2015
TILLÄGGSINFORMATION OM CERTIFIKAT, 6 februari 2015
Certifikat – Högutdelande bolag
Handelsbanken erbjuder två certifikat kopplade till SIX Sweden Dividend 15 index. Det första alternativet
ackumulerar utdelningarna för de ingående aktierna i indexet och utbetalar dem årligen. I det andra alternaaltern
tivet återinvesteras de ackumulerade utdelningarna.
Stockholmsbörsen ger idag en direktavkastning på nära 4 procent.
pro
I en
miljö med låga räntor tror vi att allt fler placerare kommer att söka aktier
med höga utdelningar, varför högutdelande aktier bör utvecklas väl i ett
relativt perspektiv.
ICUTDU8FSHB
Högutdelande aktier har över tid gett en högre riskjusterad avkastning än
börsen som helhet.
et. De senaste 10 åren har
h SIX Sweden Dividend 15
Gross index gett en totalavkastning på 14,7 procent per år, jämfört med
11,5 procent for OMXS30 Total Return index.
index Med ränta på ränta innebär
detta att det högutdelande indexet nästan fyrdubblats under perioden,
per
medan OMXS30 Total Return index tredubblats.
Ett skäl till detta kan vara att en hög utdelning har ett positivt signalvärde
för bolagets framtidsutsikter. Ett annat att en hög direktavkastning kan
indikera att aktien är undervärderad. Allmänt kan sägas
sä
att bolag som ger
höga utdelningar år efter år ofta är välmående och att deras aktier inte är
lika volatila som andra aktier. Detta betyder att högutdelande aktier ofta
har goda defensiva egenskaper och att risken därför är lägre. Efter en
lång period med kursuppgångar är detta särskilt attraktivt.
Indexcertifikatet
tet följer SIX Sweden Dividend
15 Price index därutöver utbetalar certifikatet
de ackumulerade utdelningarna årligen, första
gången i juni 2015 och sista gången på återåte
betalningsdagen. Administrationsavgiften
uppgår till 0,6 procent per år och dras automaautom
tiskt ur certifikatets värde varje dag.
ICUTDR8FSHB
Indexcertifikatet följer SIX Sweden Dividend
15 Gross index. Indexet är ett så kallat Total
Return index vilket innebär att utdelningarna
ut
återinvesteras i indexet. Administrationsavgiften uppgår till 0,6 procent per år och dras
automatiskt ur certifikatets värde varje dag
Möjligheter
Automatisk omviktning till de15 bolag på
Stockholmsbörsen med högst utdelning, i
enlighet med SIX Sweden Dividend 15 indexinde
ets omviktningsregler.
omviktningsregler
Den historiska avkastningen i SIX Sweden
Dividend 15 Gross index har i genomsnitt varit
3,3 procent högre än OMXS30 Total Return
index sedan 2003.
2003
Utdelningarna har under samma period i
genomsnitt uppgått till 6,2 procent för SIX
Sweden Dividend 15 index jämfört med 3,7
procent för OMXS30 index.
Risker
Skillnad mellan köpköp och säljkurs kan vara stor
under löptiden
Riskindikator
indikator
På en skala från 1 till 7, där 7 är högst risk,
bedömer vi att båda certifikaten har risknivå 6
vad gäller marknadsrisker, läs mer om riskinriski
dikatorn på sid 6.
SIX Sweden Dividend 15 Price index och SIX Sweden Dividend 15 Gross index, historiskt
700
600
500
400
300
200
100
0
feb-03
feb-04
feb-05
feb-06
feb
feb-07
feb-08
SIX Sweden Dividend 15 Price index
feb-09
feb-10
feb-11
feb-12
SIX Sweden Dividend 15 Gross index
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utfall. Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets.
2
feb
feb-13
feb-14
TILLÄGGSINFORMATION OM CERTIFIKAT, 6 februari 2015
Beskrivning
Certifikaten är utgivna av Handelsbanken och har en löptid om cirka 3 år. Certifikaten följer SIX Sweden
Dividend 15 index
Indexcertifikat – ICUTDU8FSHB
4%
2%
0%
2014
2013
2012
2011
SIX Sweden Dividend 15 index
2010
2009
2008
2007
Återbetalt belopp
6%
2006
Indexcertifikatet har en löptid på cirka tre år och är
kopplat till värdeutvecklingen
eutvecklingen i SIX Sweden Dividend
Divi
15
Gross index. SIX Sweden Dividend 15 Gross index är
ett så kallat total return index vilket innebär att indexet
speglar värdeutvecklingen för de ingående bolagen
inklusive de återinvesterade
de utdelningarna. På återbetalningsdagen erhålls det ackumulerade
rade värdet vilket
motsvarar förändringen i det underliggande indexet
justerat för administrationsavgiften
en om 0,6 procent per
år. Återbetalningsdagen infaller 10 bankdagar efter
slutdagen.
8%
2005
Indexcertifikat – ICUTDR8FSHB
10%
2004
Indexcertifikatet har en löptid på cirka tre år och är
kopplat till värdeutvecklingen
deutvecklingen i SIX Sweden Dividend 15
Price index. Då indexet
exet inte inkluderar utdelningar från
de ingående bolagen betalar certifikatet
ertifikatet en gång per år
ut ett så kallat upplupet värde. Upplupet värde är de
ackumulerade utdelningarna som genererats under
respektive period och beräknas som produkten av rer
spektive akties vikt, uttryckt som antal aktier per IndexInde
certifikat, dess aktieutdelning samt, i de fall aktieutdelaktieutde
ningen utbetalas i annan valuta än SEK, växelkursen
mellan aktuell valuta och SEK. Det upplupna
upplu
värdet
utbetalas årligen 7 bankdagar efter sista dagen i rer
spektive period förutom sista periodens upplupna värde
som utbetalas på återbetalningsdagen.. På återbetalningsdagen erhålls även det ackumulerade värdet vilket
motsvarar förändringen i det underliggande
rliggande indexet
justerat för administrationsavgiften om 0,6
0, procent per
år.
OMXS30 index
SIX Sweden Dividend 15 Gross index jämfört
med OMXS30 Total Return index
SIX Sweden Dividend
vidend 15 Gross Index har gett en ava
kastning om 18 procent per år sedan starten
start 2003.
Under
er samma period har OMXS30 Total Return Index
gett en avkastning om 14,7 procent. Därmed
Dä
uppgår
den historiska överavkastningen
avkastningen i SIX Sweden Dividend
15 Gross Index till 3,3 procentenheter per år. Grafen
nedan visar den relativa avkastningen mellan SIX SweSw
den Dividend 15 Gross index och OMXS30 Total Return
index.
140
130
120
110
100
90
80
På återbetalningsdagen, erhålls ackumulerat värde
värd på
slutdagen vilket motsvarar:
Indexcertifikat – årligt utbetalda utdelningar
Värdeutvecklingen för SIX Sweden Dividend 15 Price
index justerat för administrationsavgiften samt Upplupet
värde för sista Perioden.
Indexcertifikat – reinvesterande utdelningar
utdelning
Värdeutvecklingen för SIX Sweden Dividend 15 Gross
index justerat för administrationsavgiften.
administrationsavgiften
För mer information om hur Återbetalningsbeloppet
beräknas hänvisas till Slutliga villkor.
Utdelningar i SIX Sweden Dividend 15 index
Stapeldiagrammet ovan visar
isar utdelningarna i SIX SweSw
den Dividend 15 index jämfört med OMXS30 index
sedan 2004. Utdelningarna har i genomsnitt uppgått till
6,2 procent per år i SIX Sweden Dividend 15 index
jämfört med 3,7 procent i OMXS30 index.
index
3
Relativ avkastning (SIX/OMXS30)
För vem?
Certifikaten passar placerare som vill ha exponering mot
15 högutdelande storbolag på Stockholmsbörsen.
Stockholmsbörsen Indexcertifikatet med årliga utbetalningar passar placerare som
vill ha en löpande avkastning och Indexcertifikatet med
reinvesterande
de utdelningar passar placerare som inte har
behov av en löpande avkastning.
TILLÄGGSINFORMATION OM CERTIFIKAT, 6 februari 2015
Avkastningstabell
Tabellen nedan visar återbetalt belopp för de båda certifikaten givet olika utfall för SIX Sweden Dividend 15 index.
Beräkningarna i tabellen är baserade på ett investerat
inves
belopp om 100 000 kronor samt en årlig utdelning om 6,2 propr
cent. Samtliga beräkningar är gjorda efter avdrag för 1 procents courtage.
ICUTDU8FSHB
ICUTDR8FSHB
Utveckling i SIX
Utveckling i SIX
Sweden Dividend Utveckling Investerat
Årlig
Återbetalt Avkastning Sweden Dividend 15 Utveckling i Investerat Återbetalt Avkastning
15 Price index
per år
belopp Utdelning belopp
per år
Gross index
index per år belopp
belopp
per år
50%
12,9%
101 000
24 800
150 000
19,6%
50%
12,9%
101 000
150 000
12,6%
101 000
140 000
10,3%
40%
10,6%
101 000
24 800
140 000
17,4%
40%
10,6%
30%
8,2%
101 000
24 800
130 000
15,0%
30%
8,2%
101 000
130 000
7,9%
20%
5,6%
101 000
24 800
120 000
12,6%
20%
5,6%
101 000
120 000
5,3%
10%
2,9%
101 000
24 800
110 000
10,0%
10%
2,9%
101 000
110 000
2,6%
0%
0,0%
101 000
24 800
100 000
7,3%
0%
0,0%
101 000
100 000
-0,3%
-10%
-3,1%
101 000
24 800
90 000
4,4%
-10%
-3,1%
101 000
90 000
-3,4%
101 000
80 000
-6,8%
-20%
-6,5%
101 000
24 800
80 000
1,3%
-20%
-6,5%
-30%
-10,1%
101 000
24 800
70 000
-2,1%
-30%
-10,1%
101 000
70 000
-10,4%
Källa:
älla: Handelsbanken Capital Markets. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utfall.
SIX Sweden Dividend 15 Gross index jämfört med OMXS30 Total Return index
700
600
500
400
300
200
100
0
feb-03
feb-04
feb-05
feb-06
feb-07
feb-08
SIX Sweden Dividend 15 Gross index
Källa: Handelsbanken Capital Markets och Bloomberg.
Bloomberg
4
feb-09
feb-10
feb-11
feb-12
feb-13
OMXS30 Total Return index (indexerad)
feb-14
TILLÄGGSINFORMATION OM CERTIFIKAT, 6 februari 2015
Mer om SIX
IX Sweden Dividend 15 index
SIX Sweden Dividend 15 Index är en indexfamilj utveckutvec
lat och ägt av SIX Telekurs AB som speglar
spegla utvecklingen
av de 15 storbolagen med högst direktavkastning på
Stockholmsbörsen. För att ingå i indexet måste aktien
ingå bland de 40 mest omsatta i SIX60 index. I indexet
ingår de 15 bolag som uppvisar den högsta viktade
direktavkastningen de senaste tre
e åren. DirektavkastDirektavkas
ningen viktas enligt följande: Årets föreslagna utdelning
viktas till 60 procent och de två föregående årens utdelutde
ningar viktas till 30 procent respektive 10 procent. InI
dexet revideras årligen med början den första
först börsdagen
i mars. Indexet
exet är ett portföljindex där bolagen vid revirev
deringstillfällena ingår med lika vikt.
SIX Sweden Dividend 15 Price index är ett så kallat
prisindex där endast värdeutvecklingen för de ingående
aktierna inkluderas det vill säga exklusive utdelningarna.
SIX Sweden Dividend 15 Gross index är ett så kallat
total return index vilket innebär att indexet speglar värvä
deutvecklingen för de ingående bolagen där utdelningutdelnin
arna återinvesterats.. För ytterligare information om SIX
Sweden Dividend 15 index hänvisas till www.six.se.
Sektor fördelning
Detaljhandel;
7,2
Läkemedel &
Bioteknik; 7,0
Telekommunik
ation; 12,4
Finansiella
tjänster; 7,1
Bank; 23,8
Hushållsvaror;
9,3
Fastighet; 6,5
Konstruktion
& Material;
13,6
Industrivaror
och tjänster;
13,2
Källa: Bloomberg
Årlig avkastning SIX Sweden Dividend 15 Gross ini
dex jämfört med OMXS30 Total Return index (rullande
månadsdata)
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
Årsavkastning SIX (GI)
Bolagen i index
Vikt (%)
Direktavkastning (%)
Axfood AB
7,16
3,5
Detaljhandel
AstraZeneca PLC
7,04
4,1
Läkemedel & Bioteknik
Castellum AB
6,46
3,6
Fastighet
Electrolux AB
9,3
2,6
Hushållsvaror
Investor AB
7,1
3,3
Finansiella tjänster
NCC AB
6,47
4,7
Konstruktion & Material
Nordea Bank AB
6,16
6,0
Bank
Sandvik AB
5,12
4,1
Industrivaror och tjänster
Skandinaviska Enskilda Banken
5,82
5,3
Bank
Securitas AB
8,08
3,0
Industrivaror och tjänster
Svenska Handelsbanken AB
5,93
4,7
Bank
Skanska AB
7,14
3,5
Konstruktion & Material
Swedbank AB
5,86
5,9
Bank
Tele2 AB
6,7
5,2
Telekommunikation
TeliaSonera AB
5,66
5,9
Telekommunikation
Källa: Bloomberg.. Direktavkastning på förväntade utdelningar enligt Bloomberg.
Bloomberg
5
Sektor
feb-14
aug-14
feb-13
Årsavkastning OMXS30 index (TR)
Källa: Bloomberg
Bolag
aug-13
feb-12
aug-12
feb-11
aug-11
feb-10
aug-10
feb-09
aug-09
feb-08
aug-08
feb-07
aug-07
feb-06
aug-06
feb-05
aug-05
feb-04
aug-04
feb-03
aug-03
-0,6
TILLÄGGSINFORMATION OM CERTIFIKAT, 6 februari 2015
Certifikaten i sammandrag
Anmälan, betalning och courtage
ten är 0,6 procent per år och dras automatiskt ur certifikatens
värde varje dag.
Båda certifikaten köps till kurs 100 kronor per certifikat. Det
minsta antalet att teckna är 1 000 certifikat.. Sista anmälnings-
Riskindikatorn
dag är den 16 februari 2015. Affärs- och likviddag
likvidd är den 19
Riskindikatorn mäter risken i våra placeringar
place
enligt en sjugra-
februari 2015. Courtage är 1 procent på priset.
priset
dig skala, där 1 är lägst risk och 7 är högst. Riskindikatorn
Underliggande index
ICUTDU8FSHB: SIX Sweden Dividend 15 Price index.
följer så långt som möjligt de riktlinjer för fonder som tagits
fram av Europeiska värdepappersvärdepappers och marknadsmyndigheten,
ESMA. Därmed kan du jämföra risken i våra certifikat
certifi
med
ICUTDR8FSHB: SIX Sweden Dividend 15 Gross index.
index
risken i fonder från bland annat Handelsbanken. RiskindikaRiskindik
Referenskurs
torns nivå beror dels på certifikatets konstruktion, dels på
Stängningskurs för respektive underliggande index på en
handelsdag.
risken i underliggande marknad(er). Riskindikatorn är utformad
så att den mäter risken för mindre sannolika kraftigt negativa
utfall.
all. Över tiden kan riskindikatorn ändras både uppåt och
Upplupet värde
nedåt.
För indexcertifikatet med årligt utbetald utdelning ackumuleras
Riskindikatorn mäter bara marknadsrisken, det vill säga hur
aktieutdelningarna för respektive period och utbetalas årsvis.
förändringar i marknaden påverkar värdet av placeringen.
De ackumulerade utdelningarna utgör ett så kallat upplupet
Andra typer av risker, till exempel Handelsbankens kreditrisk
värde och beräknas som summan av respektive akties antal
och likviditetsrisk,
etsrisk, tar den inte hänsyn till. Det är också viktigt
multipliceratt med dess aktieutdelning. Upplupet värde utbetautbet
att notera att vi mäter risken på placeringens slutdag, inte
las till Innehavaren sju bankdagar efter den sista dagen i
under löptiden.
respektive period, sista periodens upplupna värde utbetalas på
Återbetalningsdagen.
Period
För indexcertifikatet med årligt utbetald utdelning:
Courtage
På affärsdagen fastställs villkoren för certifikaten
certifikate och likvid
inklusive courtage betalas.
Courtaget är 1 procent på priset. Vid en investering om 100
Period 1: 2105-02-19 – 2015-06-01
000 kronor innebär det ett courtage
ourtage om 1 000 kronor. Ytterliga-
Period 2: 2015-06-02 – 2016-06-01
re information kan erhållas av Handelsbanken.
Period 3: 2016-06-02 – 2017-06-01
Beskattning
Period 4: 2017-06-02 – 2018-06-01
Kapitalvinster och kapitalförluster i båda certifikaten beskattas
Startdag och Slutdag
som delägarrätter, det vill säga
ga på samma sätt som aktier.
Startdag är den 19 februari 2015 och Slutdag är den 1 juni
Detta är endast allmän information utifrån vad som i dagsläget
2018.
är känt och kan komma att ändras i framtiden. För rådgivning
eller information om vilka skatteregler som gäller rekommenrekomme
Ackumulerat värde
Beräknas varje dag som är en bankdag och handelsdag.
ICUTDU8FSHB
Ackumulerat Värdet = (Ackumulerat Värdet-1 - Upplupet Värdet1)
x (1+(Referenskurst / Referenskurst-1 – 1) – (Administra-
tionsavgift x Ränteperiod)) + Upplupet Värdet
ICUTDR8FSHB
Ackumulerat Värdet = Ackumulerat Värdet-1 x
derar vi att du kontaktar en skatterådgivare
skatterådgivar eller revisor.
Värdet under löptiden – andrahandsmarknad
Certifikaten kommer att noteras på NASDAQ Stockholm från
och med den 24 februari 2015.. Kurser finns på
www.handelsbanken.se/certifikat. Observera att skillnaden
mellan köp- och säljkurs kan vara stor. Under perioder kan
andrahandsmarknaden vara begränsad.
gift x Ränteperiod))
Tilldelning och villkor för emissionens geg
nomförande
Ackumulerat värde för de båda certifikaten på emissionsdagen
emission
Avräkningsnota beräknas sändas ut 18 februari 2015. Volymen
är 100.
i respektive certifikat
rtifikat är begränsad till 200 000 000 kronor.
(1+(Referenskurst / Referenskurst-1 – 1) – (Administrationsav(Administrationsa
Återbetalningsdag
Handelsbanken förbehåller
åller sig dock rätten
rä
att utöka eller
ytterligare begränsa detta belopp. Se Slutliga villkor för ytterli-
10 bankdagar efter Slutdagen.
gare information om tilldelning.
Administrationsavgift
Handelsbanken har rätt att ställa in emissionen i vissa fall. För
Båda indexcertifikaten har en administrationsavgift, på samma
ytterligare information se Slutliga
lutliga villkor. Om emissionen
emis
ställs
sätt som fonder har en förvaltningsavgift. AdministrationsavgifAdministrationsavgi
in efter att betalning genomförts, betalar Handelsbanken tillbatillb
6
TILLÄGGSINFORMATION OM CERTIFIKAT, 6 februari 2015
ka beloppet till det konto som angetts.
Kapitalförsäkring
Certifikaten
ertifikaten kan läggas i en kapitalförsäkring. Då betalas ingen
kapitalvinstskatt, utan istället en årlig avkastningsskatt. För
mer information om Handelsbankens kapitalförsäkring KapiKap
talspar Depå, se www.handelsbanken.se/kapitalspar_depa
Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgängtillgän
lig information och är hämtad från källor som bedöms som
tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och
o informationen kan vara ofullständig
ständig eller nedkortad. Ingen del av materialet får reproduceras eller
er distribueras till någon annan perpe
son utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga
medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet
Investeringssparkonto
används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordvidarebefor
Certifikaten kan läggas i ett investeringssparkonto.
investeringssparkonto Då betalas
ran eller offentliggörs i strid med bankens
b
regler.
ingen kapitalvinstskatt, utan iställett beskattas en årlig schasch
Finansiella instruments historiska avkastning är inte en garanti
blonintäkt. För mer information om Handelsbankens InvesterInveste
för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan
ingssparkonto, se
både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka
www.handelsbanken.se/investeringssparkonto
hela det investerade kapitalet.
Kunskapsnivå
Disclaimer
Placerare ska förvissa sig om att kunskapen om handel med
“Dessa (Produkter) är inte i något avseende garanterade,
certifikat är tillräcklig för att kunna fatta
atta ett affärsmässigt beb
godkända, emitterade eller understödda av SIX Financial
slut. Placerare i certifikat bör uppmärksamma att om återbetal-
Information Sweden AB ("SIX") och SIX lämnar inga, vare sig
ningsbeloppet är noll förloras hela det placerade beloppet.
uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resulresu
Fullständiga villkor
tat som användningen av SIX
X Index kan ge upphov till eller
Certifikaten ges ut under Handelsbankens MTN-,
MTN Warrant- och
Certifikatprogram. Det fullständiga
tändiga prospektet utgörs dels av
Grundprospektet för Handelsbanken MTN-,, WarrantWarrant och
Certifikatprogram, dels av Slutliga villkor. Båda dokumenten
finns på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. Grundprospektet för Handelsbankens MTN-,, WarrantWarrant och Certifikat-
med avseende på värdet av SIX Index vid viss tidpunkt. SIX
skall i intet fall vara ansvarig för fel i SIX Indexen. SIX skall ej
heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel
i SIX Index.
er till varumärket SIX Index tillhör SIX och ana
Alla rättigheter
vänds enligt licens från SIX.”
program har godkänts av Finansinspektionen.
Important notice - in English
Försäljningsrestriktioner
This communication is a product of Svenska Handelsbanken
Erbjudandet riktar sig till personer i Sverige vars deltagande
inte förutsätter ytterligare prospekt,
t, registreringsregistrerin
eller andra
AB (publ). It is not an independent or objective research report
prepared by research analysts.
sts. This information is not directed
åtgärder utöver de som vidtas av Handelsbanken. Prospektet
to persons whose participation requires prospectuses, registraregistr
får inte distribueras i något annat land där distributionen eller
tion, or other measures beyond those taken by
erbjudandet kräver sådan åtgärd eller strider mot reglerna i
Handelsbanken. This information may not be distributed in any
sådant land. Förvärv av värdepapper som emitteras i enlighet
enligh
country, for instance the US, in which distribution
distribut
requires
med detta prospekt i strid med ovanstående kan komma att
such measures or contravenes the laws of such country.
anses vara ogiltigt.
Ansvarsbegränsning
Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB
(publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar
med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoober
ende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för
kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till
Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investerinveste
ingsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska
inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut.
steringsbeslut. Kunder bör
inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsinvestering
beslut utifrån egen erfarenhet.
Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de
åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från
7
Handelsbanken är ansluten till Strukturerade Placeringar i
Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska
Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade
placeringsprodukter
rodukter . Den anger riktlinjer för innehållet i markmar
nadsföringsmaterialet, se vidare på www.strukturerade.se.
Viktiga datum
Sista dag för teckning:
Affärs- och likviddag:
Noteringsdag:
Måndagen den 16 februari 2015
Torsdagen den 19 februari 2015
Tisdagen den 24 februari 2015
Risker med certifikat
Det finns risker som är viktiga att känna till innan köp av certifikat.
Kreditrisk – emittentrisk
Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram tar placerare en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren.
Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra
företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA- från Standard & Poor’s (”S&P) och
Aa3 från Moody’s och AA- från Fitch. Med Moody’s rating Aa3 och S&P rating AA- och Fitch rating AA- menas ”hög kvalitet med mycket
låg kreditrisk”.
Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika
risker som identifieras mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Placerarens möjlighet att erhålla betalning
under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i
bankens verksamhet och bankens hantering av de olika riskerna i dess verksamhet.
Handelsbanken ställer inga säkerheter för emitterade värdepapper och en placerare som placerar i värdepapper omfattas inte av den
statliga insättningsgarantin.
Marknadsrisk
Under löptiden påverkas värdet på certifikatet av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar.
Likviditetsrisk
Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja ett certifikat. Detta kan till exempel inträffa vid dålig likviditet i marknaden,
vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska
fel kan störa handeln.
Valutarisk
Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall direkt valutapåverkan neutraliserats
med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan uppstå
om underliggande tillgång till exempel utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår
i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination
eller var för sig.