Arbetsplan Pinnhagens förskola 2015-2016

Pinnhagens förskola
Handläggare
Vårt diarienummer
Datum
Sidan 1(6)
Helena Myllykoski
Pinnhagens förskolas arbetsplan 2015 - 2016
MEDBORGARE
Kunskapsnämndens mål 2015
Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt
utbildning och arbetsliv, demokratiskt samhällsliv och personlig
utveckling.
Alla barn/elever upplever att de pedagogiska verksamheterna är
stimulerande, trygga och lärorika.
Alla elever klarar kunskapskraven. Skolan utformas och anpassas så att
alla elever får stöd och stimulans att utvecklas så långt som möjligt
utifrån sina förutsättningar.
Barns och elevers inflytande över arbetsformer och innehåll i
undervisningen förstärks, liksom deras formella inflytande.
Alla barn och elever har likvärdiga möjligheter att pröva och utveckla
förmågor, kunskaper och intressen utan att begränsas av diskriminerande
strukturer.
1. Normer och värden
Mål
Alla på förskolan blir bemött respektfullt i ord och handling
Mätmetod
Kartläggning av nuläget görs genom olika observationer, dialoger och
samspel. Allt läggs in i vår dokumentationsmall. Detta följs sedan upp
på våra avdelningsmöten under läsåret. På så sätt mäter vi om
planerade aktivitet gett resultat. Om inte, så planerar vi in nya
aktiviteter. Vi kommer att använda oss av ett kryssystem för att se: om
alla kan sitta bredvid alla, om alla vågar komma till tals och om alla
lyssnar på varandra.
Aktivitet
Vi pedagoger ska ge positiv bekräftelse och bemötande vid positiva
handlingar. Vi ska ha dialog med barnen och finnas där barnen är. Vid
negativa handlingar kommer vi att bekräfta det vi hör eller ser. När en
Kunskapsförvaltningen
Datum
Sidan 2(6)
sådan bekräftelse har gjorts kommer vi att i direkt anslutning till detta
ge positiv bekräftelse. Detta för att barnen ska välja positiva
handlingar framför negativa.(alla vill vi ha positiv bekräftelse).
Vi pedagoger ska föra återkommande samtal med barnen,
vårdnadshavarna och arbetslaget om respekt och hur vi ska bemöta
varandra.
Barnens egna idéer och lösningar ska få ta stor plats. Lämpliga böcker
ska läsas i ämnet. Vuxenledda lekar, dramatiseringar och material om
känslor ska användas i förebyggande syfte och på förekommen
anledning.
Vi kommer att använda oss av olika lekvalsmetoder.
Vid kränkande handlingar ska personal prata direkt med berörda barn
och informera vårdnadshavarna.
Ansvar
Ängen - Anette Aronsson
Tuvan – Jeanette Fernstrand
Lyckan – Karin Åslund
Dungen – Karin Abrahamsson
Tid
Från början av höstterminen och fortlöpande under läsåret. När något
akut uppstår ska direkt åtgärdsaktivitet sättas in.
2. Utveckling och lärande
Mål
Verksamheten ska erbjuda varje barn under visning som utvecklar och
utmanar barnen utifrån deras intressen och kunskaper inom socialt
samspel, språk, naturvetenskap och matematik.
Under höstterminen 2015 ska samtliga avdelningar arbeta med
språklig medvetenhet.
Mätmetod
Kartläggning av nuläget görs genom olika observationer, dialoger och
samspel. Allt läggs in i vår dokumentationsmall. Detta följs sedan upp
på våra avdelningsmöten under läsåret. På så sätt mäter vi om
planerade aktivitet gett resultat. Om inte, så planerar vi in nya
aktiviteter. Vi kommer att använda oss av språktågets kartläggningar
för att på ett enkelt sätt kunna se barnens utveckling i språket.
Aktivitet
Vi arbetar med delmål, som vi sedan utvärderar på våra
avdelningsmöten. Alla avdelningar jobbar med lådorna i språktåget.
2
Datum
Sidan 3(6)
Ansvar
Ängen – Anette Aronsson
Tuvan – Maria Fors
Lyckan – Karin Åström
Dungen – Karin Abrahamsson
Tid
Vi arbetar kontinuerligt med målet under hela läsåret.
3. Ansvar och inflytande
Mål
Alla ska ges möjlighet att kunna ta ansvar för varandra, vårt material och
vår miljö.
Barnen ska få vara delaktiga och kunna påverka sin vardag.
Mätmetod
Kartläggning av nuläget görs genom olika observationer, dialoger och
samspel. Allt läggs in i vår dokumentationsmall. Detta följs sedan upp
på våra avdelningsmöten under läsåret. På så sätt mäter vi om
planerade aktivitet gett resultat. Om inte, så planerar vi in nya
aktiviteter.
Vi kommer att använda oss av ett kryssystem för att se: om alla är
rädda om varandra, vårt material och vår miljö.
Aktivitet
Vuxna och barn hjälps åt att plocka undan och sortera efter avslutad
aktivitet. Vi ger förutsättningar genom att märka upp platser med bilder,
där saker ska vara. Vi utmanar genom att ställa öppna frågor, så att barnen
kan finna egna lösningar. Barn och personal uppmärksammar varandras
idéer. Vi har ett positivt klimat, är tillåtande gentemot barnen och
varandra. Vi har demokratiska röstningar i olika situationer. Trivselregler
utformar vi tillsammans med barnen. Den vardagliga strukturen ger vi
personal.
Ansvar
Ängen – Mirja Dahl
Tuvan – Carina Larsson
Lyckan – Bodil Dahlén
Dungen – Lena Stenberg
Tid
Från höstterminens början och under hela läsåret.
3
Datum
Sidan 4(6)
MEDARBETARE
Kunskapsnämndens mål 2015
Medarbetarna har en stimulerande och hälsosam arbetssituation.
Medarbetarna har kompetens för att stödja alla barn och elever så att de
når kunskapskraven.
Mål
All personal ska bli förtrogen med likabehandlingsplanen
Mätmetod
Kartläggning av nuläget görs på höstens medarbetarsamtal. Detta följs
sedan upp på våra mittsamtal under December/Januari. På så sätt
mäter vi om planerade aktivitet gett resultat. Om inte, så planerar vi in
nya aktiviteter.
Aktivitet
Vi ska färdigställa vår nya likabehandlingsplan under september månad.
Vi arbetar kontinuerligt med likabehandlingsplanen.
Vi arbetar medvetet med att vara närvarande och gör observationer.
Ansvar
Ängen – Mirja Dahl
Tuvan – Jeanette Fernstrand
Lyckan – Bodil Dahlén
Dungen – Lena Stenberg,
Tid
Från höstterminens början och fortlöpande under läsåret.
HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING
Kunskapsnämndens mål 2015
I Sandvikens förskolor och skolor får alla barn och elever kunskap och stöd för en
hälsosam livsstil och för att bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle.
Andelen elever som går vidare från grundskolan till ett nationellt program ökar jämfört
med närmast föregående mätning.
Andelen som fullföljer gymnasieskolan inom fyra år ökar jämfört med närmast
föregående mätning.
Mål
Sänka ljudnivån i gruppen
Mätmetod
Kartläggning av nuläget görs genom olika observationer, dialoger och
samspel. Allt läggs in i vår dokumentationsmall. Detta följs sedan upp
på våra avdelningsmöten under läsåret. På så sätt mäter vi om
4
Datum
Sidan 5(6)
planerade aktivitet gett resultat. Om inte, så planerar vi in nya
aktiviteter.
Aktivitet
Dela gruppen vid behov. Hitta modeller och metoder som sänker
ljudnivån t.ex lägga handen på axeln på den som behöver vänta på sin tur,
visa med handen att vi behöver sänka rösten. Vi kommer också att
använda oss av stödtecken. Vi ska köpa in ljudabsorbenter.
Ansvar
Ängen – Linda Petrelius
Tuvan – Charlotte Vallqvist
Lyckan – Ingela Hammarlund
Dungen – Kristina Lindström
Tid
Från höstterminens början och fortlöpande under året.
EKONOMI
Kunskapsnämndens mål 2015
Verksamheterna anpassas till givna ekonomiska ramar.
Fungerande resursfördelningsmodeller utarbetas under perioden.
OMVÄRLD
Kunskapsnämndens mål 2015
Verksamheterna inom kunskapsförvaltningens ansvarsområde präglas av respekt för alla
människors lika värde.
Gymnasieskolan utvecklar samarbetet med arbetsmarknadens parter och
samhällsinstitutioner och ökar elevernas möjligheter till vidare studier och arbete.
Gymnasieskolan utvecklar samarbetet med arbetsmarknadens parter och
samhällsinstitutioner och ökar elevernas möjligheter till vidare studier och arbete.
Mål
Vi vill ge barnen inblick i andra kulturer.
Mätmetod
Vi gör en kartläggning över vad vi har för olika kulturer på vår
förskola/avdelning.
Vi följer upp detta på våra avdelningsmöten.
5
Datum
Sidan 6(6)
När vi har haft aktiviteter som berör de olika kulturerna, så har vi nått
målet.
Aktivitet
Vi tar reda på information genom föräldrarna och barnen. Vi använder oss
av världskartan, flaggor och musik. Vi använder oss av Internet och söker
kunskap där tillsammans med barnen. Vi ska föreslå en internationell
matvecka med maträtter från olika länder. Vi tar hjälp av bibliotekets
kunskaper vad gäller böcker om olika länders kulturer. Vi lär oss
tillsammans att räkna på olika språk. Vi har en finsktalande personal som
har till uppdrag att hålla det finska språket och kulturen vid liv. Hon är
också en länk till finska förvaltningen.
Ansvar
Ängen – Linda Petrelius
Tuvan – Charlotte Vallqvist
Lyckan – Ingela Hammarlund
Dunge – Kristina Lindström
Tid
Fortlöpande under hela läsåret. Matveckan bestämmer vi tillsammans
med kokerskan Susanne.
6