Frågeguide för lärare och studenter

Guide för att fylla i kursvärdering
I slutet av varje kurs får du via e-post en länk till en kursvärdering. Länken finns även i
Studentportalen under Kursvärdering. Kursvärderingen ger dig möjlighet att skriva vad du
tycker varit bra och vad som kan förbättras till nästa kursomgång.
Det är viktigt att du som student upplever att ditt eget lärande står i centrum för din
utbildning vid BTH. Använd därför möjligheten att svara på kursvärderingen. Vi uppmuntrar
också till fritextskommentarer där du med egna ord kan förtydliga dina svar.
Dina erfarenheter av och synpunkter på din utbildning är mycket betydelsefulla för
högskolan eftersom de hjälper oss att garantera att vi ger våra studenter goda
förutsättningar och möjligheter att lära för framtiden.
Nedan följer förklarande utläggning som tydliggör frågornas innebörd.
Kursens upplägg har varit stödjande för mitt lärande.
Här bedömer du om kursens upplägg varit tydligt för dig och att det varit tillräckligt mycket
aktiviteter som har varit stödjande för ditt lärande.
Kursens läraktiviteter har gett mig möjlighet att uppnå kursens mål. kursplan bifogas
Här bedömer du om kursens innehåll, t.ex. föreläsningar, övningar, laborationer,
praktik/VFU, studiebesök, uppgifter osv har hjälpt dig att nå kursens mål.
Kursens examination(er) har gett mig möjlighet att visa att jag uppnått kursens mål.
kursplan bifogas.
Här bedömer du om kursens poänggivande tentor, laborationer, inlämningsuppgifter, VFU,
hemtentamen o.s.v. har varit konstruerade så att du fått möjlighet att visa att du uppnått
kursens mål. Läs i bifogad kursplan där lärandemålen framgår.
Under kursens gång har jag fått feedback som varit värdefull för mitt lärande.
Här bedömer du ifall din lärare och/eller handledare gett dig feedback på dina prestationer
så att du på så sätt ökat ditt lärande. Feedback (återkoppling) kan förekomma i olika former
t.ex. skriftlig eller muntlig.
Bemötandet från lärare och handledare har motiverat mig i mitt lärande.
Här bedömer du ifall dina lärare och handledare i kursen har bemött dig med respekt och
lyssnat på dina synpunkter på ett sådant sätt att du blivit motiverad i din lärandeprocess.
Kursen har främjat dialog och samarbete i lärandet
(Exempel inom projektarbete, basgruppsarbete, grupparbete, diskussioner, övningar,
föreläsningar)
Här bedömer du möjligheten för dialog och/eller samarbete i kursen. Gäller både mellan
lärare och student och/eller mellan student och student.
Jag har varit aktiv i mitt lärande och gjort vad jag kunnat för att uppnå kursens mål.
Här bedömer du din egen insats i kursen. Har du t.ex. lagt ner 20 timmar i veckan på en
halvfartskurs.
Behöver förändringar göras för att öka kursens kvalitet? Motivera ditt svar.
Beskriv de förändringar du tycker behöver göras för att kursens kvalitet ska bli högre. Var
konkret och konstruktiv.
Övriga kommentarer
Kursvärderingen avslutas med en möjlighet att skriva kommentarer om kursen som du vill
framföra och som inte har täckts av tidigare frågor.
Kursansvarigs egna frågor
Kursansvarig har möjlighet att lägga till maximalt fyra egna frågor. Om det finns frågor från
kursansvarig kommer de före Övriga kommentarer.