7. Brukarundersökning 2014

Malmö stad
1 (1)
Stadsområdesförvaltning Väster
Datum
Tjänsteskrivelse
2015-01-07
Vår referens
Rebecca Nannsjö
Utvecklingssekreterare
[email protected]
Brukarundersökning 2014
SOFV-2015-56
Sammanfattning
Socialstyrelsen genomför årligen en brukarundersökning inom äldreomsorgen: ”Vad tycker de
äldre om äldreomsorgen?”. År 2014 var det andra året i rad som en totalundersökning gjordes i
hela landet. Resultatet publicerades i oktober 2014. Stadskontoret ska sammanställa och analysera resultaten till kommunstyrelsen i februari. Stadskontoret har nu skickat en begäran till
stadsområdesnämnderna om en redovisning av vidtagna och planerade åtgärder med anledning
av resultatet på brukarundersökningen.
Förslag till beslut
Stadsområdesnämnd Väster föreslås besluta
att godkänna redovisningen av vidtagna och planerade åtgärder med anledning av resultatet på
brukarundersökningen, och skicka denna till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
•
•
Tjänsteskrivelse gällande brukarundersökning 2014
Mall för åtgärder Stadsområde Väster brukarundersökning 2014
Beslutsplanering
Stadsområdesnämnd Västers arbetsutskott 2015-01-20
Stadsområdesnämnd Väster 2015-01-27
Ansvariga
SIGNERAD
Åsa Ollerstam Lundh Avdelningschef
Rapportering till kommunfullmäktige om åtgärder med anledning av de senaste årens
brukarundersökningar
Stadsområde: Väster
Stadsområdets bedömning av effekten från tidigare års åtgärder, både utifrån det som gett positivt resultat eller inte gett
resultat:
• Hemtjänst
Positivt: En ökning har skett i resultatet för inflytande. Ordinärt boende område 1 har reducerat antalet LapsCare planerare med hjälp av
lärdomar från område 2 som arbetat på detta sätt sedan tidigare. Detta har gett större möjlighet för den som planerar att ha en helhetssyn som
gynnar brukarens önskemål när planeringen sker. Rehabiliteringspersonalens arbete med beslutsstöd gör också den enskilde mer delaktig i sin
vård. Resultatet för bemötande har också ökat. Verksamheten har skapat rutiner för legitimationsanskaffning och implementerat kunskapen
om att den ska bäras. Bemötandet blir mer professionellt vid uppvisande av legitimation. Verksamheterna har också arbetat aktivt med
bemötandekapitlet i Socialstyrelsens värdegrund. Värdighetsgarantierna har implementerats i hemtjänst och personkontinuiteten har
förbättrats hos brukaren genom att personal har månadsanställts.
Inte gett resultat: Dessvärre syns ingen ökning i resultatet för trygghet trots arbetet med värdighetsgarantier och implementeringen av dessa.
•
Äldreboende
Positivt: En ökning av resultatet har skett bland annat gällande aktiviteter och information om tillfälliga förändringar. Några boenden har
utsett aktivitetssamordnare på arbetsplatsen som ansvarar för att ta reda på vad brukarna vill göra och att utifrån önskemål anordna dessa
aktiviteter. En framgångsfaktor har också varit att synliggöra för brukarna och deras närstående vilka aktiviteter som erbjuds.
Inte gett resultat: Dessvärre har flera av de särskilde boendena inte förbättrat resultatet gällande mat, matsituation samt tydligheten kring var
man kan vända sig vid synpunkter och klagomål. Även bemötandefrågan har sjunkit för totalen trots löpande arbete med denna fråga på
arbetsplatsträffar och som en del i arbetet med värdegrunden och ett salutogent synsätt.
Exempel på enhetsnivå (äldreboende eller hemtjänstgrupp) där åtgärder gett positiv effekt på brukarnöjdhet:
• Hemtjänst
Ett exempel är Rosenvångsgruppen som arbetat med sin tillgänglighet genom att införa en schemalagd telefontid på eftermiddagen. Denna
kommunicerades sedan ut på teamlistan. Medarbetare som är Origoombud ansvarar under denna tid för att svara i telefonen. Rosevång har
genom detta lyckats höja sitt resultat från 54 till 75 på tillgängligheten- ”kontakt med hemtjänstpersonalen”.
| Rapportering till kommunfullmäktige om åtgärder med anledning av de senaste årens brukarundersökningar 1
•
Äldreboende
Som ovan nämnt har några särskilda boenden utsett aktivitetssamordnare på arbetsplatsen som ansvarar för att ta reda på vad brukarna vill
göra och att utifrån önskemål anordna dessa aktiviteter. Detta har gett ett nytt fokus på aktiviteterna och underlättat samordningen av dessa.
Tygelsjögården respektive Storskarven har genom detta lyckats höja sina resultat från 94 till 100, respektive 47 till 100. Ett annat exempel är
Lindeborgs gård som har ökat sina siffror vad gäller aktiviteter från 45 till 92. Detta genom att aktivt informera brukare och närstående om
vad som erbjuds samt att på arbetsplatsen prata om vad som är en aktivitet. Att uppmärksamma små vardagliga ting som värdefulla aktiviteter
för den enskilde har varit en del i detta.
Hur har stadsområdet arbetat utifrån att vara ”en lärarande organisation”:
• Hemtjänst och Äldreboende
Kvalitetsgrupper med enhetschefer, sektionschefer och stabspersonal har startats inom både ordinärt och särskilt boende, där lärandet mellan
sektionernas kvalitetsarbete har getts utrymme. Dessa kommer att vidareutvecklas under 2015. Sjuksköterskorna diskuterar gemensamt HSLavvikelser på arbetsplatsträffar. Gemensamma yrkesträffar anordnas mellan områdena för Förstärkt rehab, Rehab och Fixartjänst.
Brukarundersökningsturné har genomförts vilket gett ett helhetsperspektiv till alla som deltagit, samt en möjlighet till reflektion och
erfarenhetsutbyte. På turnén deltar omvårdnadspersonal, HSL-personal, sektionschefer, enhetschefer, avdelningschef och
utvecklingssekreterare. Även turnén kommer att fortsätta under 2015.
Kort sammanfattning av matrisen (nedan) ”Nya åtgärder som planeras med anledning av 2014 års resultat”:
• Hemtjänst
• Äldreboende
| Rapportering till kommunfullmäktige om åtgärder med anledning av de senaste årens brukarundersökningar 2
Hemtjänst:
Kontakter med kommunen (F 5-7)
Inflytande (F 8-9)
Hjälpens utförande (F 10-13)
Bemötande (F 14-15)
NYA AKTIVITER ELLER ÅTGÄRD SOM PLANERAS MED ANLEDNING AV 2014 ÅRS RESULTAT
Samtliga brukare kommer under våren att få ett utskick med en uppdaterad blankett för synpunkter och klagomål. Assistenterna inom HSL-enheten fortsätter arbeta
enligt rutin för att alltid kunna svara på samtal fram till kl. 16.00
Nya genomförandeplaner upprättas när biståndsbeslutet omprövas enligt BIC. Lär-kan utbildning kommer att användas som stöd till personalen gällande upprätande av
genomförandeplaner. Beslutsstöd inom rehab stärker också den enskildes inflytande.
BIC kommer att underlätta arbetet med delmål, då målen blir tydligare och mer specificerade i den nya bedömningsmodellen. Fokus kommer att ligga på att få till en bra
dialog med brukaren kring målsättning och hjälpens utförande. Värdegrunden och det salutogena synsättet skall fortsatt vara ledorden i allt arbete med brukarna.
Förstärkt rehab skall arbeta enligt ny metod för att tydliggöra målformuleringarna när insatsen är aktuell.
Fortsatt arbete med att stärka kontaktmanaskapet. Alla sektionschefer skall fortsätta hålla bemötandefrågan vid liv i olika forum på arbetsplatsen. Uppföljningar av alla
ärenden görs av sektionschef. Silviasystrar kopplas in vid behov av handledning.
Trygghet (F 16-17)
Fortsatt arbete med legitimationerna, samt utveckla bättre rutiner för att informera om tillfälliga förändringar. Utbyggnad av digitala trygghetslarm.
Sociala aktiviteter (F 18)
Marknadsföra och informera om Malmö stads trygghetshotell, också som gäst för dagen.
Tillgänglighet (F 19-21)
Telefon till sektionerna kommer att bemannas under dagtid när projekt påbörjas med planeringsassistenter i samtliga grupper. Planeringsassistenten som kommer att vara
ett stöd för sektionschefen och gruppen men kommer även att vara brukarna behjälpliga per telefon.
Äldreboende:
Boendemiljö (F 4-7)
Mat och måltidsmiljö (F 8-9)
Hjälpens utförande (F 10-12)
Bemötande (F 13-15)
Trygghet (F 16-17)
Sociala aktiviteter (F 18-20)
Tillgänglighet (F 21-23)
NYA AKTIVITER ELLER ÅTGÄRD SOM PLANERAS MED ANLEDNING AV 2014 ÅRS RESULTAT
Arbeta för en hemtrevlig miljö. Interiören i de gemensamma utrymmena kommer att ses över. I brukarens egen lägenhet kommer kontaktpersonen tillsammans med
brukaren se över boendemiljön. Stora högtider skall synliggöras på boendet.
Samarbeta mer med Malmö stads dietist. ”Guld stunders” material kommer att användas. Mat och boenderåd skall utvecklas där de inte finns idag. Måltidsmiljöerna skall
ses över så att dessa är hemtrevliga och inbjudande. Likaså skall maten vara aptitligt upplagd och tillbehör erbjudas samtliga måltider. Matsedeln skall vara synlig för
brukaren. Ett fortsatt bra bemötande och service vid måltidssituationerna. Brukarna skall erbjudas salutegena måltider d.v.s. hälsofrämjande måltider som innebär att den
enskilde ges möjlighet till delaktighet och valmöjlighet. Personalen skall fortsätta att aktivt erbjuda alla brukare kvällstid något att äta och dricka. Mathildenborgs storkök
och restaurang skall fortsätta arbeta med kvaliteten på maten. Särskild genomgång utifrån brukarundersökningen anordnas med personal ifrån köket, kökschef samt
avdelningschef för VoO.
Fortsätta arbeta salutogent och med genomförandeplanerna som ett verktyg för inflytande och delaktighet i hur omsorgen skall genomföras. Fortsätta arbeta aktivt med
kontaktmanaskapet.
Fortsätta arbeta med bemötandefrågan i olika forum: på APT, medarbetarsamtal och planeringsdagar. Använda BPSD och det salutogena perspektivet som verktyg i
omvårdnadsarbetet.
Fortsätta arbeta med ett salutogent synsätt och värdegrundsarbete med självbestämmande i fokus. Kontaktmanaskapet och genomförandeplanen blir viktiga även här.
Arbeta för en nära kontakt med anhöriga med kontinuerliga anhörigmöten.
Alla boenden kommer att erbjuda aktiviteter mån-fred dagtid. Omvårdnadspersonalen kommer starta grupper som har i uppdrag att se över utbudet av aktiviteter samt
intervjua brukarna hur de vill ha sina dagar och kvällar. Vid alla högtider ordnas olika aktiviteter där anhöriga kan vara delaktiga. Utveckla kvaliteten i de stunder som
brukaren har med personalen vid utförande av hjälpen.
Arbeta med bemötandet och att alla brukare samt närstående/anhöriga skall känna sig sedda och hörda.
| Rapportering till kommunfullmäktige om åtgärder med anledning av de senaste årens brukarundersökningar 3
| Rapportering till kommunfullmäktige om åtgärder med anledning av de senaste årens brukarundersökningar 4