Ålems församlingsblad nr 1 2015

ÅLEMS
församlingsblad
Nummer 1 2015
•
Årgång 27
Ur innehållet:
•
•
•
•
Kyrkoherden
har ordet
Gud hör bön!
Musik i
Ålems kyrka
Sopplunch
Nattvard
sid 2
sid 3
sid 4
sid 5
sid 6
Ett vackert, ömsint ögonblick
med tillit delat utan tvång
är mötet varifrån vi gick
med lätta steg, ja, glädjesprång
Kyrkoherden har ordet
Kärleken fördriver
rädslan
Som pappa till två små barn får jag då
och då ägna en ledig stund åt att titta på
tecknad film. Om mina barn själva får
välja finns det en film som står över alla
andra – ”Frost”. Det är berättelsen om
drottning Elsa och hennes syster prinsessan Anna och hur de glider ifrån
varandra. I grunden handlar det om att
Elsa har en magisk kraft att skapa is
men i rädsla för att skada andra i allmänhet och Anna i synnerhet har hon
dragit sig undan och isolerat sig från
systern och omvärlden. Till slut kan
hon inte hålla det hemligt längre utan
blir avslöjad, i panik förvandlar Elsa
hela deras land till vinter och drar sig
undan i bergen. När Anna hittar Elsa
och försöker övertala henne att komma
tillbaka och göra allt till sommar igen
blir hon arg och råkar i sitt vredesmod
frysa ner Annas hjärta.
För att göra en lång historia kort konstateras det snart att det enda som kan
tina ett fruset hjärta är en äkta kärlekshandling och jakten på en sådan börjar,
en kyss från Annas älskade prins. Men
det blir inte en kyss som löser problemet utan Anna själv när hon till slut offrar sig för sin syster Elsa. Först då tinar
hennes hjärta och först då förstår Elsa
hur hon kan få snön att smälta – kärlek!
För det som en gång hade bundit henne
och gjort allt till is var rädslan, det som
befriade var kärleken.
I första Johannesbrevet står det just
att kärleken fördriver rädslan. De är
varandras egentliga motsatser. Därför
är det också med kärlek vi i grund och
botten ska bemöta all rädsla, inget
annat kommer göra oss trygga. Det är
rädsla som driver fram hat mot oliktänkande, det är rädsla som får oss att ta en
omväg runt uteliggaren. Det är rädsla
som får oss att söka enkla svar på samhällsproblem och det är rädsla som driver oss att skylla på ”någon annan”. Att
ha ett annat förhållningssätt, en annan
ingång, kommer inte alltid att lösa problemen, men det kommer göra oss
tryggare att hantera svaren. De enkla
lösningarna - förbud mot tiggeri, stängda gränser och smalare åsiktskorridor –
Påsken i Ålems församling
HÖGMÄSSA
Palmsöndagen (29/3), 10:00
Passionsandakt
Tisdag (31/3), 18:00
Lovsångsmässa med passionsläsning
Onsdag (1/4), 18:00
Passionsandakt
Måndag (30/3), 18:00
SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Inledningen till påskfirandet – Jesus
tvättar lärjungarnas fötter och instiftar
nattvarden.
Gudstjänsten avslutas med altarets
avklädande som ett tecken på Jesu
utblottande inför sitt lidande och död.
Skärtorsdagen (2/4), 19:30
2
KORSVÄGSANDAKT - En gudstjänst
där vi, barn och vuxna, följer Jesus på
hans väg till korset genom en
vandring i kyrkorummet.
Långfredagen (3/4), 10:00
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
- I gudstjänsten ges möjlighet till egen
bön inför korset. Kyrkokören.
15:00
Foto: Peter Wärnlund
kommer inte göra oss tryggare utan
mer rädda. Rädsla finns inte i kärleken,
utan den fullkomliga kärleken fördriver
rädslan. (1Joh 4:18)
Emil Jörgensen, kyrkoherde i Ålems
församling
Omslagsfoto: Gobeläng av Eva Bogh
Gustafsson i Mönsterås Skogskapell.
Foto och dikt: Peter Wärnlund
Världsböndagen
firar vi tillsammans
i Ålems kyrka
klockan 18:30
PÅSKNATTSMÄSSA. Ungdomskören
Cayenne.
Påskafton (4/4), 23:00
EKUMENISK FESTHÖGMÄSSA.
Kyrkokören, Regnbågen, Änglakören.
Påskdagen (5/4), 10:00
HÖGMÄSSA i
Blomstermåla förs.gård
Annandag påsk (6/4)
Världsböndagen 6 mars 2015
Bahamas: Jesus sade: ”Förstår ni vad jag har
gjort med er?”
Besök vår hemsida www.alemsforsamling.se eller www.minkyrka.se/alem
Gud hör bön!
Bön är något som betyder
mycket för många människor.
Man kan be var som helst och
bönen kan utformas på många
olika sätt. Man kan be ensam
eller tillsammans med andra.
En del människor ber regelbundet, medan andra ber mer
när ett behov uppkommer.
Bön kan ske genom att ord uttalas, men
även genom sång och musik. Ibland
kanske det är svårt att be av olika
anledningar. Då kan orden tack, hjälp
och förlåt vara en hjälp att utgå ifrån.
I Bibeln kan vi läsa om bön på flera ställen såsom i Matteus 6:9-13 där ”Vår
Fader” återfinns. I Psaltaren 10:17,
69:34 kan vi läsa att Gud hör vår bön
och att han lyssnar till oss.
I samtal om bön och bönesvar med
personer som på olika sätt är aktiva
inom kyrkan, framkom det olika perspektiv, men det som är gemensamt för
samtliga, är att bönen är mycket viktig
för dem och ingår som en naturlig del i
deras tillvaro.
Roland Klein, som sjunger i kyrko-
kören, nämner att:
- Bön är trygghet och tröst för mig. Jag
ber ibland, när familjemedlemmar gått bort,
vid saknad. Jag ber också när jag känner
tacksamhet.
Kurt Pettersson, som ofta skriver
förböner och är medlem av en gudstjänstgrupp, uttrycker:
- Bön är mitt sätt att närma mig Gud.
I bönen kan jag avlasta mig det som tynger:
sorg, olyckor, det som är svårt. Målet är att
nå sinnesro. ”Sinnesrobönen” finns med i
alla böner jag ber. Det finns så mycket betydelse i varje ord i just den bönen. En annan
bön som betyder mycket för mig är ”Dagen
i dag”. Den handlar om att inte gräma sig
utan gå vidare, att vara tacksam för det
man har.
Kurt nämner också att bönen kan
vara ett redskap för att utvecklas som
människa:
- Jag tycker också att det är viktigt att
vara lite självkritisk, att försöka se sig själv
utifrån. Bönen kan vara en hjälp med det.
Iris Fransson, som är medlem i en
gudstjänstgrupp, beskriver sitt förhållande till bön på följande sätt:
Foto: Peter Wärnlund
- Bönen är jätteviktig för mig. Genom
alla år har jag fått bevis för att det betyder
något att be; Gud hör bön. Jag ber nästan
varje dag. Bönen är mer att tacka än att be
för mig. Jag tackar för livet, mina barn och
barnbarn, de som lever och de som har levat.
Iris påtalar att hon även ber för dem
som behöver lite extra omsorg och styrka:
- Ibland ber jag för dem som jag vet står
inför något som är svårt och jobbigt.
Martin Lind, musiker, som deltar i
konserter och i lovsångsmässor,
uttrycker bönens stora betydelse:
- Bönen betyder väldigt mycket för mig.
Bönen är trygghet och ro. Man samlar sinnet oavsett hur det ser ut i livet. Man samlar tankar, får sinnesro och kan lasta av sig.
Jag blir lugn och mår bättre efteråt. Det är
nästan som meditation. Jag mår bra av att
be helt enkelt.
Martin nämner i sammanhanget särskilt lovsångsmässan, en mässa där han
ofta själv deltar som musiker:
- I lovsångsmässan är bönen och välsignelsen viktig - och att tända ljus. Där betyder också musiken och gemenskapen mycket. Tisdagskvällens gudstjänst är ett bra
sätt att ha mässa på, tycker jag.
Han säger också att:
- Jag ber för nära och kära, för människor
i andra länder som har det svårt, jag ber
aldrig om saker utan för människor. I bönen
sker en slags rening; jag känner att jag har
gjort så gott jag har kunnat.
Martin betonar avslutningsvis att
han ber på olika ställen, inte nödvändigtvis i kyrkan:
- Jag behöver inte vara i kyrkan och be.
Tidigare när jag jagade, så kunde jag uppleva en känsla av ro i skogen medan jag väntade. Naturen ger ro.
Kristina Göranzon, Svenska kyr-
kan i södra Afrika, lyfter bl.a. ett barnperspektiv:
- Bön för mig är hjärtats samtal med
Gud. Ibland liknar jag bön också vid det
”självprat” som alla små barn har då de sitter och leker eller är för sig själva. Jag tror
också det är läkande för barn liksom för
vuxna att i ett samtal med sig själv, och i
förtröstan på att Gud alltid hör oss, få berätta vad vi känner, tänker, oroar oss för eller
är glada och arga på eller att vi vill be för
någon annan människas situation. Genom
bönen blir vi medvetna om vad vi bär på och
behöver hjälp att klara av. Gud hör och Gud
svarar, direkt eller genom andra människor.
Genom att be öppnar vi oss för att se vägar
som öppnar sig eller stängs. Det är definitivt bönesvar!
Liksom Kurt, nämner hon bönens
styrka för personlig utveckling:
- Att vara tydlig till Gud i sin bön är att
vara tydlig för sig själv. Till exempel: detta
vill jag, detta vill jag inte, detta är jag arg
på, visa mig vad jag ska göra. Då ser jag
tydligare svaren - mitt i livet.
Vad anser jag då själv om bön? För
mig ger bönen kraft och energi. Den ger
möjlighet att lasta av mig sådant som
tynger. Det ger även ro att tända ett ljus
och kunna tänka bort vardagen och alla
”måsten”. Jag tror också mycket på
bönens kraft om jag innerligt ber för
någon annan människa och önskar
honom eller henne gott. Genom bönen
kan jag också tacka, vilket är viktigt för
mig.
Eva-Karin Holgersson
3
Besök vår hemsida www.alemsforsamling.se eller www.minkyrka.se/alem
Vad händer i församlingsgården i
Blomstermåla?
Blomstermåla församlingsgård rymmer både ett gudstjänstrum och lokaler för
andra typer av verksamhet.
Församlingsgården byggdes år 1893
och var från början en skola men köptes av Ålems församling 1972. Sedan
dess har den används för både gudstjänster, barn -och ungdomsverksamhet och för soppluncher. Idag är församlingens gudstjänstliv koncentrerat
till Ålems kyrka men helgsmålsbön
firas regelbundet i församlingsgården
och det förs en aktiv diskussion om
vilka verksamheter församlingen kan
vidareutveckla och bedriva i Blomstermåla. Verksamheter som nu
bedrivs i församlingsgården är föräldra-barngrupper, kompisgrupper för
skolbarn och öppen verksamhet
såsom soppluncher och arbete riktat
mot asylsökande på flyktingförläggningen i Blomstermåla. Dessutom
Julinsamlingen
slog rekord i år!
39 miljoner kronor
samlades in i Sverige för att
fler barn ska få fylla fem.
Tack!
Af ri k a
f es tiv al
Lördagen 25/4 kl.18.00
församlingshemmet i
Ålem.
Alla är välkomna
till en fullspäckad kväll!
Entré 20 kr.
Arrangörer:
Kyrkans unga i Ålem.
Kvällens intäkter går oavkortat
till KYRKANS UNGAS arbete
för vår vänförsamling i Magu.
4
sammanträder
kyrkofullmäktige
varannan gång i församlingshemmet i
Ålem och varannan gång i Blomstermåla församlingsgård. Under året
kommer kyrkorådet att särskilt arbeta
med frågor kring underhåll och
utveckling av vår församlingsverksamhet i Blomstermåla.
Text: Christer Foghagen
Musik
i Ålems kyrka
Konsert till förmån för fasteinsamlingen,
Kyrkokören, Cayenne, Änglakören, Emelie Jansson,
Johanna Jalkstam, Martin Lind, Jane Klasson, Karin Öhman m fl
Lördag 7 mars kl 18
”The Armed Man” av Karl Jenkins med kör och
instrumentalister från Oskarshamns folkhögskola
Lördag 18 april kl 19
Liten orgelkonsert med anledning av Svenska orgelsällskapets besök
Vid orgeln Karin Öhman
Fredag 8 maj kl 14.15 (ca)
”Musikalen Moder Jord, Mister Fnatt & Living Stones”
med församlingens barnkörer m fl
Lördag 23 maj kl 15
Besök vår hemsida www.alemsforsamling.se eller www.minkyrka.se/alem
Ekumeniska bönehelgen
Under ekumeniska bönehelgen gästades församlingen
av Reverend Gustaf Stenström som är diakon i Free
church of England.
Under lördagen talade han om diakonin som en möjlig väg till ekumenik och efter högmässan på sönda-
Sopplunch
En grå och slaskig tisdag i
januari är det dags för årets
första sopplunch. När jag
kommer in i församlingshemmet i Ålem möts jag av ett
hemtrevligt sorl och en ljuvlig
doft.
Gunilla, som har hand om soppluncherna, hälsar alla välkomna och prästen Emil håller en kort andakt. Jag lägger 30 kronor i skålen och slevar upp
soppan. Idag serveras det Januarisoppa, en gammal favorit får jag veta. Till
det får man en god ostsmörgås och jag
känner hur det kurrar i magen. Jag sätter mig vid min plats mellan två pratglada herrar och slås av den goda stämningen. Alla småpratar med alla och
behöver någon assistans hjälps man åt.
Det pratas om ditt och datt och skrattas
en hel del. Jag lägger även märke till
omtanken om varandra i gruppen,
någon frågar efter en kvinna som inte
kommit på två gånger och en annan
svarar att hon varit bortrest. Efter sop-
gen fick vi möjlighet att lära oss mer
om den anglikanska kyrkofamiljen.
Vi blev alla både provocerade och
inspirerade, precis som det ska vara,
och vi konstaterade att just de diakonala samarbetena är just de som vi
själva känner bär – vi är olika men
Jesu kärlek till vår medmänniska
delar vi.
pan är det dags för kaffe och hembakad
kärleksmums. Jag frågar Gunilla hur
länge hon har hållit på med soppluncher; ”Åh, det måste vara i snart tolv år,
och det är lika roligt varje gång. Jag är
så glad för hjälpen jag får utav Monika,
Marianne och Ingemo – utan dem skulle jag inte fixa det här. De ställer upp till
110%. Vi har så trevligt i köket, kokar
gamla beprövade recept och provar
nya”. Soppluncherna är på tisdagar
kl.12.00 - udda veckor i Ålems församlingshem och jämna veckor i församlingsgården i Blomstermåla. Behöver
man skjuts till antingen Ålem eller
Blomstermåla kan man ringa Ålems
Taxi och säga att man villa ha ”kyrktaxi” så hämtar de upp och skjutsar
hem efter soppan. Till soppluncherna
är alla välkomna, ung som gammal,
ensam och hela familjer. Efter soppan
är det en varm och mätt Malin som
traskar ut i januarislasket och tänker att
hit, till Gunilla och hennes damer och
hela det glada gänget som kom på lunchen, tänker jag gå igen.
Foto: Emil Jörgensen
re tänkvärda tips:
Roland Åkesson
Foto: Anne Martin Åkesson
Bok ”Jag är Malala, flickan som
stod upp för rätten till utbildning och
sköts av talibanerna” av Malala
Yousafzai och Christina Lamb.
16 år gammal har Malala blivit en
global symbol för fredliga protester och kampen för kvinnors rättigheter. Hon är den yngsta som
tilldelats Nobels fredspris.
Hemsida Sverigesradio.se och
svd.se Dessa sidor levererar aktuella nyheter från Sverige och
omvärlden på ett seriöst och bra
sätt.
Foto: Emil Jörgensen
Musik”O, store Gud”, världens
mest kända sång. Jag tycker om
både texten och melodin, den har
verkligen satt Mönsterås på kartan.
5
Besök vår hemsida www.alemsforsamling.se eller www.minkyrka.se/alem
Nattvard
”Den natt då han blev förrådd, tog
han ett bröd, tackade, bröt det och
gav åt lärjungarna och sade: Tag och
ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade
och gav åt lärjungarna och sade:
Drick av den alla. Denna kalk är det
nya förbundet genom mitt blod, som
blir utgjutet för många, till syndernas
förlåtelse. Så ofta ni dricker av den,
gör det till min åminnelse”.
De här instiftelseorden läser prästen
varje gång nattvard firas. Nattvarden
är ett sakrament – en helig handling.
Ett sakrament består av en synlig
handling, vi får ta emot bröd och vin,
och ett osynligt mysterium, vi får
samtidigt ta emot Gud.
Att vi firar nattvard är för att Jesus
bad oss att göra det till minne av
honom en skärtorsdagsnatt för snart
2000 år sedan. Under århundradena
har synen på nattvard förändrats och
olika inriktningar inom kristendomen
har sitt sätt att se på den. En gudstjänst med nattvard kallas mässa. I
svenska kyrkan är alla som är döpta,
Foto: Peter Wärnlund
barn som vuxen, välkomna att ta nattvard. Är man inte döpt, eller inte vill
ta nattvard, fast ändå vara med i
gemenskapen kan man lägga höger
hand på vänster axel och få en välsignelse.
Vad är det då som händer när man
firar nattvard? I nattvarden blir vår
relation med Gud påtaglig – något
händer när Gud ger sig själv till oss
och vi som tar emot tackar. Vi är en
del av Kristi kropp och blir en del av
Jesus död och uppståndelse. Vi lever
alltid med Gud, men i nattvarden blir
livet med Gud så mycket tydligare.
Kanske kan man säga att i bönen är
det vi människor som sträcker oss
upp och ber, ibland frågande ”var är
du Gud?”, och i nattvarden är det
Gud som kommer ner till oss och frågar ”var är du?”. När vi tar emot bröd
och vin svarar vi på Guds sökande
efter oss och blir en del av något större, och vi sänds ut med förnyad kraft.
Text: Malin Burmeister
Dopets dag firades på Kyndelsmässodagen i Ålems församling
Alla döpta under 2014 inbjöds tillsammans med sina familjer till gudstjänst och dopfest.
Vid gudstjänsten medverkade konfirmander, ungdomskör och barnkörer.
Vid den efterföljande dopfesten i församlingshemmet fick familjerna med sig hem
det dopsmycke som hängdes upp i kyrkans dopträd i samband med dopet.
6
Foto: Peter Wärnlund
Besök vår hemsida www.alemsforsamling.se eller www.minkyrka.se/alem
MARS
1
2 söndagen i fastan
10:00 HÖGMÄSSA
3
Tisdag
12:00 Andakt och sopplunch i Blomstermåla förs.gård
18:00 Lovsångsmässa
5
Torsdag
8:15 Morgonmässa
6
Fredag
18:30 Världsböndagen, ekumenisk
gudstjänst i Ålems kyrka
7
Lördag
18:00 Musik vid helgsmål. Kyrkokören,
Cayenne, Änglakören, solister.
8
3 söndagen i fastan
10:00 HÖGMÄSSA
10 Tisdag
12:00 Andakt och sopplunch i Ålems
förs.hem
13:30 Mässa på Torshaga
18:00 Lovsångsmässa
12 Torsdag
8:15 Morgonmässa
15 Midfastosöndagen
10:00 HÖGMÄSSA
17 Tisdag
12:00 Andakt och sopplunch i
Blomstermåla förs.gård
14:00 Andakt på Hägern
18:00 Lovsångsmässa
19 Torsdag
8:15 Morgonmässa
21 Lördag
17:00 Sinnesrogudstjänst i Blomstermåla
förs.gård
22 Jungfru Marie bebådelsedag
10:00 HÖGMÄSSA Bibelutdelning till
4-åringar.
24 Tisdag
12:00 Andakt och sopplunch i Ålems
förs.hem
13:30 Andakt på Torshaga
18:00 Lovsångsmässa
26 Torsdag
8:15 Morgonmässa
STILLA VECKAN INLEDS
29 Palmsöndagen
10:00 HÖGMÄSSA
30 Måndag
18:00 Passionsandakt
31 Tisdag
12:00 Andakt och sopplunch i Blomstermåla förs.gård
18:00 Lovsångsmässa med passionsläsning
APRIL
1
Onsdag
18:00 Passionsandakt
2
Skärtorsdagen
(Morgonmässan utgår)
19:30 SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Inledningen till påskfirandet – Jesus
tvättar lärjungarnas fötter och instiftar
nattvarden.
Det händer i kyrkan . . .
3
4
5
6
7
9
12
14
16
18
19
21
23
25
26
28
30
Gudstjänsten avslutas med altarets avklädande som ett tecken på Jesu utblottande
inför sitt lidande och död.
Långfredagen
10:00 KORSVÄGSANDAKT
En gudstjänst där vi, barn och vuxna,
följer Jesus på hans väg till korset genom
en vandring i kyrkorummet.
15:00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
I Gudstjänsten ges möjlighet till egen bön
inför korset.
Påskafton
23:00 PÅSKNATTSMÄSSA
Påskdagen
10:00 EKUMENISK FESTHÖGMÄSSA
Annandag påsk
10:00 HÖGMÄSSA i Blomstermåla
förs.gård
Tisdag
12:00 Andakt och sopplunch i Ålems
förs.hem
13:30 Mässa på Torshaga
18:00 Lovsångsmässa
Torsdag
8:15 Morgonmässa
2 söndagen i påsktiden
10:00 HÖGMÄSSA
Tisdag
12:00 Andakt och sopplunch i
Blomstermåla förs.gård
14:00 Andakt på Hägern
18:00 Lovsångsmässa
Torsdag
8:15 Morgonmässa
Lördag
17:00 Sinnesrogudstjänst i Blomstermåla
förs.gård
19:00 The Armed Man, konsert med kör
från O-hamns folkhögskola
3 söndagen i påsktiden
10:00 HÖGMÄSSA
Tisdag
12:00 Andakt och sopplunch i Ålems
förs.hem
13:30 Andakt på Torshaga
18:00 Lovsångsmässa
Torsdag
8:15 Morgonmässa
Lördag
18:00 Afrikafestival med kyrkans
unga (se annons sid 4)
4 söndagen i påsktiden
10:00 HÖGMÄSSA
Tisdag
12:00 Andakt och sopplunch i
Blomstermåla förs.gård
18:00 Lovsångsmässa
Torsdag
8:15 Morgonmässa
Tid för själavård och bikt
Församlingens präster finns tillgängliga för
enskilda samtal och bikt. Dra dig inte för att ta
kontakt om du behöver samtala om något.
Se sista sidan för tel.nr.
MAJ
2
Lördag
17:00 Helgmålsbön i Blomstermåla
förs.gård
3
5 söndagen i påsktiden
10:00 HÖGMÄSSA
5
Tisdag
12:00 Andakt och sopplunch i Ålems
förs.hem
13:30 Mässa på Torshaga
18:00 Lovsångsmässa
7
Torsdag
8:15 Morgonmässa
10 Bönsöndagen
10:00 HÖGMÄSSA
12 Tisdag
12:00 Andakt och sopplunch i
Blomstermåla förs.gård
14:00 Andakt på Hägern
18:00 Lovsångsmässa
14 Kristi himmelsfärds dag
10:00 HÖGMÄSSA
16 Lördag
17:00 Sinnesrogudstjänst i Blomstermåla
förs.gård
17 Söndagen före pingst
10:00 HÖGMÄSSA
19 Tisdag
12:00 Andakt och sopplunch i Ålems
förs.hem
13:30 Andakt på Torshaga
18:00 Lovsångsmässa
21 Torsdag
8:15 Morgonmässa
23 Lördag
15:00 Musikal med barnkörerna
(se annons sid 4)
24 Pingstdagen
10:00 HÖGMÄSSA med konfirmation
25 Annandag pingst
19:00 Mässa i Blomstermåla förs.gård.
(Visitationsinledning med prost Alf
Johansson Mönsterås)
26 Tisdag
12:00 Andakt och sopplunch i
Blomstermåla förs.gård
18:00 Lovsångsmässa
28 Torsdag
8:15 Morgonmässa
30 Lördag
17:00 Helgmålsbön i Blomstermåla
förs.gård
31 Heliga trefaldighets dag
10:00 HÖGMÄSSA
Varje vecka i kyrkan:
Söndagar 10:00 - Högmässa
Tisdagar 18:00 - Lovsångsmässa
Torsdagar 08:15 - Morgonmässa
Reservation för att vissa ändringar kan förekomma.
OBS! Ålems kyrka där inget annat anges. Du som
har svårt att komma till kyrkan, ring kyrktaxi tel.
224 00. Församlingen står för kostnaden.
Samåk gärna.
7
Besök vår hemsida www.alemsforsamling.se eller www.minkyrka.se/alem
Nytt från församlingen
Gruppförsändelse till hushållen i Ålems församling
Omfattar tiden från den 1/11-2014 - 31/1-2015
Avlidna
Irma Lindholm, Torshaga, Ålem 93 år
Nils Randleff, Johan Skyttes väg,
Ålem, 76 år
Stig Åhlin, Tålebo, 70 år
Birgitta Franzén, Ramsåsvägen,
Timmernabben, 77 år
Arne Andersson, Torggatan,
Blomstermåla, 77 år
Bertil Persson, Skogsvägen,
Timmernabben, 67 år
Arne Oskarsson, Norra Korpemåla,
86 år
Bertil Knutsson, Johan Skyttes väg,
Ålem, 86 år
Bertil Mattsson, Nyemålavägen,
Timmernabben, 77 år
Rune Bjelkevik, Industrivägen,
Blomstermåla, 75 år
Jan-Olof Nilsson, Storgatan,
Blomstermåla, 59 år
Ingemar Malmström, Torshaga,
Ålem, 93 år
Vigda
Björn Kuhlman och Tim-Oliver Neckritz,
Pliggvägen, Blomstermåla
RÄTTELSE
I förra numret av ”Nytt från församlingen”
stod det att Siv Karlsson som hade avlidit i
en ålder av 75 år, bodde i Njutemåla, Blomstermåla. Detta var fel. Siv Karlsson bodde i
Njutemåla, Ålem. Vi beklagar tryckfelet.
Årets stora fina julgran
som stått och lyst upp kyrkans parkering
är skänkt av Pelle och Lotta Johansson
i Gunnarsmåla.
Ett stort tack till dem från hela församlingen!
Foto: Jens Bergh
Du vet väl att vi finns på
www.facebook.com/alemsforsamling
Ålems Församling
Pastorsexpeditionen
Häradsvägen 27, 384 92 Ålem
Expeditionen är öppen:
månd, onsd, fred 09.00-12.00
Tel 0499-79 90 00, fax 0499-228 74
E-post
[email protected]
Präster
Kyrkoherde Emil Jörgensen,
tel 79 90 01, e-post
[email protected]
Komminister Peter Wärnlund,
tel. 79 90 14, e-post
[email protected]
Kyrkomusiker
Jane Klasson, tel 79 90 05,
e-post [email protected]
Karin Öhman, tel 79 90 07, e-post
[email protected]
Församlingsassistenter
Gunilla Petersson, tel 79 90 04, e-post
[email protected]
Malin Burmeister, tel 79 90 12, e-post
[email protected]
Förvaltningsassistent
Marianne Engström, e-post
[email protected]
Kyrkan - vaktmästare
Margareta Samuelsson, tel 79 90 03
Kyrkogården - vaktmästare
Jens Bergh, tel 79 90 06,
e-post [email protected]
Peter Cornelius, tel 79 90 10
Kyrkorådets ordförande
Christer Foghagen,
e-post [email protected]
Kyrkofullmäktiges ordförande
Erling Petersson,
e-post [email protected]
Ålems Församlingsblad
Ansvarig utgivare:
Emil Jörgensen
Redaktionsråd:
Peter Wärnlund
Anne Martin-Åkesson
Christer Foghagen
Malin Burmeister
Eva-Karin Holgersson
Hemsida: www.alemsforsamling.se
eller www.minkyrka.se/alem
Besök vår hemsida www.alemsforsamling.se eller www.minkyrka.se/alem
Wåhlin Produktion AB 0491-822 12
Döpta
Tin Persson, Fallgränd,
Timmernabben
Frank Junior Sandberg Olander,
Alsteråvägen, Ålem
Milian Willow Erik Lilja,
Högsbyvägen, Blomstermåla
Astrid Kerstin Marie Knutsson,
Häradsvägen, Ålem
Leija Nellie Sofia Brissman, Idrottsvägen,
Timmernabben
Alice Karin Granberg, Idrottsvägen,
Timmernabben
Bo Levi Alvar Nils Boklund,
Briggen Sifs väg, Timmernabben