Patientsäkerhetsarbete i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Patientsäkerhetsarbete i ett nationellt och
internationellt perspektiv.
Hans Rutberg
Professor, ordförande i SLS´ kommitté för säker vård
Tidigare chefläkare, Universitetssjukhuset i Linköping
LEX SÖREN
• Ett brev som betydde mycket…?
Hur skulle det varit?
• Pat skulle inte skickats hem från Hjärtkliniken utan ”en
tid” när hans fall tas upp i multidisciplinärt team. Hustrun
borde varit med vid informationen på Hjärtkliniken.
• På teamronden diskuteras fallet – undersökningar som ska
göras, möjliga behandlingar, är patienten möjlig att
behandla även om man hittar primärtumören?
• På teamronden utses även en ansvarig läkare för fortsatt
utredning och detta dokumenteras i journalen
Fördelar
• Tydligt ansvar
• Samlad information till patienten
• Undvika onödiga utredningar
• Bättre handläggande både ur humana och ekonomiska aspekter
• Det är ofta systemet som orsakar dålig
kvalitet men de professionella är de som
oftast är ansvariga för systemet
(Richard Grol)
Varför blir det fel?
• Att fela är mänskligt!
– Mänskliga tillkortakommanden
– Effektivitet – noggrannhet
• Osäkra system – otillräckliga barriärer
• Bristande kunskap om systemets risker
A Rockwellian View of Medicine
• Denna bild belyser
läkar-patient
relationen
• Det är inte det system
i vilket vi arbetar idag
Hjärtkirurgi är en teamsport
Sjukvård utförs idag i en mycket komplex miljö
Hur utveckla kvaliteten i vården?
Professionell kunskap
Förbättringskunskap
Ämneskunskap
System
Personliga färdigheter
Värderingar och etik
Förbättring av
diagnos, behandling
och omvårdnad
Variation
Förändringspsykologi
Lärandestyrt förändringsarbete
Förbättring av
processer och system
i hälso- och sjukvården
Ökat värde för dem vården finns till för
Vad är patientsäkerhet?
14
Patientsäkerhet
Att skydda patienten mot vårdskada
15
Vad styr?
Patientsäkerhetslag (2010:659)
SOSFS 2011:9
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
SOSFS 2005:28
Föreskrift om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria
m.m.
17
Vårdskada
Vårdskada; lidande, kroppslig eller psykisk
skada eller sjukdom samt dödsfall som hade
kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade
vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och
sjukvården.
Allvarlig vårdskada; vårdskada som är
bestående och inte ringa eller har lett till att
patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller
avlidit.
Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659
18
Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett
systematiskt patientsäkerhetsarbete
(3 kap. 1-4 §§)
Planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på god
vård upprätthålls
Förebygga vårdskador
• Identifiera och analysera risker för vårdskador i verksamheten
• Undanröja eller om det är möjligt, begränsa risker
Utreda händelser som medfört eller hade kunnat medföra en
vårdskada
• Klargöra händelseförloppet och påverkande faktorer
• Ge underlag för förbättringsåtgärder
• Bifogas eventuell anmälan enligt Lex Maria
Vårdskador i Sverige
169 patienter av 1967 (8,6 %)
hade fått vårdskador*
• Vanligare 65+ år
• 9 % av gav bestående men eller
funktionsnedsättning
• 3 % bidrog till dödsfall
• Medförde i snitt 6 extra vårddygn
• Varannan vårdskada flera besök i öppen vård
* Socialstyrelsen:
20
Vårdskador inom somatisk slutenvård 2008
VÅRDEN ÄR SÄKRARE ÄN VI TROTT
Antalet patienter som avlider
eller får bestående men av vårdskador
är avsevärt lägre än vid tidigare
beräkningar
SKL:s vårdskadestudie 2013-14
Sveriges Kommuner och Landstings studie omfattar 29 860 granskade
slutenvårdstillfällen från perioden 2013-14. SKL beräknar att 9,1 procent av
patienterna fick vårdskador (undvikbara skador).
I SKL:s studie ingår fyra nya skadetyper.
Om studiens resultat räknas om till att gälla samtliga 1,35 miljoner
vårdtillfällen under studieperioden beräknar SKL att drygt 3000
patienter* kan ha fått bestående men av varierande allvarlighetsgrad.
I 1400 fall kan vårdskador ha varit en bidragande orsak till att patienten
avled.
* I SoS´studie var uppföljningstiden längre än i SKL-studien.
Skadornas fördelning 2013-2014
Fallskada
5,1%
Svikt i vitala parametrar
2,8%
Neurologisk skada
0,6%
Trycksår kategori 2-4
6,9%
Vårdrelaterade
infektioner
33,5%
Läkemedelsrelaterad
skada
9,4%
Blåsöverfyllnad
9,5%
Kirurgiska skador
12,9%
Annat
19,4%
Antal vårddagar i medeltal per åldersgrupp.
Vårdtillfällen med respektive utan skada
Ingen skada
En eller flera skador
16
Medelvärde på antal vårddagar
14
14,4
14,3
14,3
13,8
12
10
8
8,6
6
4
5,5
6,5
7,1
7,7
4,3
2
0
18-49 år
50-64 år
65-74 år
75-84 år
85 år eller äldre
Kostnad för extra vårddagar
Cirka 8 miljarder per år
VG-regionen c:a 1,3
miljarder per år
Utfallet för MJG och MJG relaterat till resultat för VRI
Andelen av sjukhusvårdtillfällen med minst en skada har minskat sedan starten av mätningar 2007. De senaste
åren har andelen planat ut. Man kan se en liknande bild vid mätningar av vårdrelaterade infektioner (PPMmätningar). Infektionerna ingår som en delkomponent i mätningarna ovan. Sjukhusövergripande
markörbaserade journalgranskningar har fortsatt under 2014. Data för 2014 presenteras i april 2015 då
metoden medför tre månaders eftersläpning av utfallet.
Individsyn eller Systemsyn?
Individsyn
• ”Syndabockstänkande”
– En individ utses som orsak/skyldig till händelsen
– Disciplinära åtgärder vidtas
• t.ex. varning, avstängning, omflyttning, omskolning
Systemsyn

Inriktar sig på att åtgärda de bakomliggande
orsakerna istället för individens tillkortakommande

Inträffade händelser analyseras i syfte att identifiera
brister i de olika skyddsmekanismer/barriärer som
borde ha förhindrat att misstaget inträffade
Komplexa system
Swiss Cheese Model 1990
James Reason
31
Rätt balans
Individsyn
Systemsyn
Båda aspekterna måste beaktas samtidigt.
Getting the balance right
Säkerhetskultur
The way things are done around
here….when no one is looking!
33
Frågeområden
Rapporteringsbenägenhet
Rapporteras händelser-även om patient ej skadats?
Lärande
Lär vi av misstag, sker utvärdering?
Säkerhetsmedvetenhet
Bedriver enheten en säker vård?
Samarbete
Kultur då
misstag görs
Sker ett samarbete inom och mellan vårdenheter
för en patientsäker vård?
Individ eller systemsyn, straff eller beröm?
Arbetsbelastning
Upplevd belastning i relation till kvalité
Ledningens stöd
Beröms och prioriteras patientsäkerhetsarbete
av närmsta och högsta ledningen?
Kommunikation/Information
Pratar vi om och informeras om brister, säger vi förlåt?
Chefer och medarbetare
35
Sammanfattning
• Att vara människa innebär att göra fel.
• Detta kan vi inte förändra!
• Vi kan däremot förändra de arbetsförhållanden under vilka människor arbetar
och minska sannolikheten för dem att göra fel
Conclusion
Chefer
• Chefer på alla nivåer har en viktig roll och ska
vara goda förebilder
– chefens beteende, stöd och engagemang påverkar
säkerhetsklimatet.
Alla är kulturbärare – ni går först i ledet
Ni är avgörande för om:
• Det går utför
(då brukar det gå fort)
• Eller om det går uppåt
(går inte lika fort och ibland hugger man i sten)
Regionpolitiker
Redogörelse
för en engelsk vårdskandal
Staffordshire
Bakgrund till Mid Staffordshire skandalen
• Mellan år 2005 och 2008 var kvalitén på vården vid sjukhuset i Stafford så låg att det
ledde till att ett stort antal patienter fick undermålig vård och att sjukhusmortaliteten
låg över den förväntade
• Antalet döda anges till 400 - 1200 utöver förväntad mortalitet
• Vittnesmål från anhöriga och personal om trycksår, smutsiga sängkläder, patienter som
tömt blomstervasar för att få vatten, matbrickor som ställts fram till förlamade eller
gravt dementa patienter utan kontroll att patienten kan äta
• Patienter och anhöriga samt personal påtalade problemen, men sjukhusets ledning
agerade inte för att rätta till missförhållandena
• Mid Staffordshire NHS Foundation Trust, som är del av det statliga engelska
sjukvårdsystemet National Health Service (NHS), är den organisation som är ansvarig
för sjukhuset
Utredningar
• Francisrapporten är inte den första om denna vårdskandal, men den mest omfattande och
den som bredast belyst bristerna i hela sjukvårdssystemet, inklusive brister hos de
kontrollorgan som borde ha upptäckt missförhållandena och reagerat mycket tidigare.
• Rapporten publicerades i februari 2013, är på nästan 1800 sidor med en sammanfattning
på 100 sidor och innehåller 290 rekommendationer som syftar till att förebygga liknande
händelser.
• Som en följd av Francisrapporten gav premiärminister David Cameron uppdraget till 16
patientsäkerhetsexperter från England och USA att ta fram en handlingsplan för förbättrad
patientsäkerhet. Gruppen leddes av Don Berwick, grundare av Institute for Healthcare
Improvement (IHI).
Orsaker till skandalen
• Ledningen inriktade sig på affärsmässiga aspekter
på driften av sjukhuset och satte inte
patienternas behov i fokus
• Fokus låg på att nå nationella tillgänglighetsmål
och att komma i ekonomisk balans
• Genom ständiga omorganisationer på olika nivåer
i sjukvården förlorade organisationen kunskap
och minne
Orsaker till skandalen, forts
• Brist på öppenhet och kritisk analys kännetecknade
ledningens agerande. Det fanns en kultur, där
ledningen bejakade och fäste större avseende vid
positiv information än vid negativ
• Många frågor hamnade mellan de olika
tillsynsmyndigheterna. Kommunikationen mellan
myndigheterna fungerade inte heller bra
Orsaker till skandalen, forts
• Ekonomiska stimulansmedel för att uppnå
vissa effektmål kan även få andra oförutsedda
och oönskade effekter
Rekommendationer - några av 290
• Skapa en kultur i hela organisationen där patienten
sätts i första rummet.
• Formulera grundläggande regler, som är lätta att
förstå och acceptera av både patienter, allmänhet och
sjukvårdspersonal
• Tydligare ansvar på olika nivåer för god kvalitet och
patientsäkerhet
• En oberoende genomgång av tillsynen av den
engelska hälso- och sjukvården med syftet att
samordna olika myndigheter.
Granskningen visar att koncern- och regionledningen i sin regelbundna uppföljning
främst har haft fokus på mål som rör ekonomi, produktion och tillgänglighet medan
mål om bl a patientkvalitet och patientsäkerhet har prioriterats lägre.
Det har inte heller skett någon systematisk spridning och information om de
beslutade målen till medarbetarna. Personalen på lasarettet ger uttryck för missnöje
med brist på mål, delaktighet och inflytande i verksamheten.
Under de berörda åren har det förekommit flera byten av förvaltnings- och ekonomichefer vilket medfört att styrningen för att nå uppsatta mål varit svag och främst
skett på verksamhetsnivå.
I förhållande till den speciella problembild som gällt för Lasarettet konstateras att
koncern- och regionledningen inte gett sjukhusledningen tillräckligt stöd vad gäller
ledning, styrning och utveckling.
Förbättringsområden:
1
Tydlig och långsiktig inriktning för att skapa värde för patienterna
och nå uppsatta mål.
2
En stabil ledningsfunktion för att åstadkomma ett gemensamt
lednings- och ekonomisystem.
3
Rutiner för att bryta ner mål samt för att informera personalen
om och följa upp fastställda mål.
4
Åtgärder för en ekonomi i balans.
5
Planer för hur målen ska nås samt dokumentation av åtgärder
och resultat.
6
Patientprocesser inom lasarettet och mellan lasarettet och dess
vårdgrannar inom närsjuk- och specialistvård
Det som har hänt i England
kan hända oss!
Vad kan vi göra för att det inte
ska hända?
Vad fokuserar vi på idag?
Patientsäkerhet
Medicinsk kvalitet
Omvårdnadskvalitet
Ekonomi
Organisation
Tillgänglighet
Uppföljning av ekonomi
Uppföljning av kvalitet och säkerhet
•
•
•
•
•
•
Högt på agendan
Varje månad
Tydligt regelverk
Utvecklade stödsystem
Resurser (ekonomer,controllers)
Konsekvenser om detta inte sköts
Tillräckligt många
En grundförutsättning för patientsäkerhet är att det
finns tillräckligt med personal med tillräcklig
kompetens för att utföra grunduppgifterna och att de
anställda ges bra förutsättningar för sitt arbete (jfr 2 a
och 2 e §§ HSL).
Socialstyrelsens förslag till nationell patientsäkerhetsstrategi,2013
Tillräckligt kompetenta
Kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården är ett
stort problemområde och medför risker för att patienter
inte får adekvat hälso- och sjukvård.
Vårdgivaren har ansvar för att bemanna med den
kompetens som verksamheten kräver men också att
organisera hälso- och sjukvården så att patienter får en
god och säker vård.
IVO:s Tillsynsrapport 2013
Patienternas högsta önskan
Att sjukvården lär sig av skadorna så att
fler inte drabbas
61
Samma fel gång på gång…
IVO ser allvarligt på att de brister som redovisas i denna
rapport är i stort sett samma brister som är kända sedan
tidigare. Det är inte godtagbart att vårdgivare, verksamheter
och huvudmän inte i större utsträckning åtgärdar brister som
identifieras i deras verksamheter.
Händelserna som anmäls enligt lex Maria handlar ofta om
samma slags händelser som inträffat upprepade gånger i
verksamheterna och leder till vårdskador. För att förebygga
att det inte händer igen behöver vårdgivarna arbeta
riskförebyggande men också följa upp att de
riskförebyggande åtgärder som de vidtagit får förväntad
effekt.
Ur IVO:s Tillsynsrapport 2013
Vilket flygplan skulle vi välja?
• Vi ska flyga från A till B
• Vi kan välja mellan det vänstra och det högra flygplanet
• Samma pris, rutt, tider, service, et cetera
• Vissa skillnader finns dock:
Pelle Gustafson
Vilket flygplan skulle vi välja?
• Riskmedvetenhet finns
• Tränade och godkända på aktuellt flygplan
• Har procedurer/standards och följer dem
• Använder checklistor
• Tydlig konsekvenskultur
• Anmäler problem/risker
• Följer upp
• ”Det är inga problem, eller i varje fall
inte våra problem!”
• Grundutbildade på något flygplan
• Gör som vi brukar eller som vi vill
• Tycker checklistor är lite löjliga
• Svag konsekvenskultur
• Anmäler inte alltid problem/risker
• Uppföljning ibland
Pelle Gustafson
Vilket flygplan skulle vi välja?
Det blå flygplanet eller det röda flygplanet?
Tänk er för innan ni bestämmer er – ert svar har en konsekvens!
Pelle Gustafson
Vilket sjukhus skulle vi välja?
• Vi ska behandlas för tillstånd X
• Vi kan välja mellan det vänstra och det högra sjukhuset
• Samma behandlingsupplägg, lokaler, et cetera
• Vissa skillnader finns dock:
Pelle Gustafson
Vilket sjukhus skulle vi välja?
• Riskmedvetenhet finns
• Tränade och godkända på aktuella behandlingar
• Har procedurer/standards och följer dem
• Använder checklistor
• Tydlig konsekvenskultur
• Anmäler problem/risker
• Följer upp
• ”Det är inga problem, eller i varje fall
inte våra problem!”
• Grundutbildade på behandlingar
• Gör som vi brukar eller som vi vill
• Tycker checklistor är lite löjliga
• Svag konsekvenskultur
• Anmäler inte alltid problem/risker
• Uppföljning ibland
Pelle Gustafson
Vilket sjukhus skulle vi välja?
Det blå sjukhuset eller det röda sjukhuset?
Tänk er för innan ni bestämmer er – ert svar har en konsekvens!
Pelle Gustafson
Vilket sjukhus skulle vi välja?
Varför vill vi självklart flyga med det blå flygplanet,
självklart behandlas på det blå sjukhuset,
men tycker det är OK att arbeta på/ansvara för det röda
sjukhuset?
Pelle Gustafson
Vilket sjukhus skulle vi välja?
Patientsäkerhetsarbete är främst inte en fråga om pengar!
Det är snarare en fråga om vår inställning till medmänniskor,
och en konsekvens av ett etiskt ställningstagande!
Pelle Gustafson
Jag såg att intet är bättre för
människan än att hon är glad
under sitt arbete
Predikaren 3