Stämmohandlingar september 2015

Föreningsstämma 21 september kl.17:00
Grotsiussalen, Trädgårdsgatan 1
Protokoll
Juridiska Föreningen i Uppsalas extrastämma september 2015
§ 1 Stämmans öppnande
Stämman förklaras öppnad kl.17:26 av Ordföranden för Juridiska Föreningen i Uppsala: Christina
Odengran.
§ 2 Val av stämmoordförande
Nominerad: Christina Odengran
Stämman beslutar att välja Christina Odengran som stämmoordförande.
§ 3 Val av stämmosekreterare
Nominerad: Hannah Arvidsson
Stämman beslutar att välja Hannah Arvidsson som stämmosekreterare.
§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare
Nominerade: Filip Lindell och Jonas Lårdh
Stämman beslutar att välja Filip Lindell och Jonas Lårdh som justerare tillika rösträknare.
§ 5 Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysande
Kallelse till stämman utgick den 31 augusti 2015 dvs. tre veckor innan utsatt tid för stämman, vilket
är i stadgeenlig tid.
Stämman beslutar att godta kallelseförfarandet.
§ 6 Fastställande av föredragningslista
Följande justeringar under § 9 föreslås:
Val av ledamöter till valberedningen justeras från två (2) till en (1) efter tryckfel i
•
handlingarna.
Ytterligare poster som beslutas väljas av stämman är:
•
o En (1) ytterligare recceassistent VT16;
o En (1) ytterligare klubbverkare;
o En (1) Scholaris förman och;
o En (1) gasqueassistent.
Stämman beslutar att fastställa föredragningens listan efter förslagna justeringar
§ 7 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 45.
§ 8 Internationella kommittén informerar om utvecklingen av det Nordiska Samarbetet
(bilaga 1)
Den internationella sekreteraren informerade om följande:
Det nya regelverket för Uppsalas Nordisk vecka (se bilaga 1), som har som
•
huvudsyfte att upprätthålla Juridiska Föreningens policys
under veckan.
Utökat antalet platser under veckan för att fler medlemmar ska
•
kunna engagera
sig och delta i veckans aktiviteter.
För att öka intresset bland medlemmar har marknadsföringen
•
ändrats. T ex hade Nordisk Vecka domarstation
utökats och fokus
dagtid istället för på pubrundan
under höstens reccevecka.
§ 9 Val av:
Studierådet:
En (1) Vice ordförande för Studierådet
Nominerad: Oliver Åbrink
Sökanden: Alexander Borg, Andreas Skjöldebrand, Anna Mathsson,
Oliver Åbrink
Röstresultat: Oliver Åbrink 37, Alexander Borg 7, Andreas Skjöldebrand 1,
Blankröster 1
Vald: Oliver Åbrink
Jämlikhet -och Mångfaldsgruppen:
En (1) JoM-förman
Nominerad: Melina Memar
Sökande: Melina Memar
Vald: Melina Memar
Tre (3) JoM-assistenter
Nominerade: Kristin Melander, Adam Hobbs
Sökande: Kristin Melander, Adam Hobbs,
Valda: Kristin Melander, Adam Hobbs
Administrativa utskottet:
En (1) ordförande för valberedningen
Nominerad: Alexander Petersson
Sökanden: Alexander Petersson, Andreas Skjöldebrand
Röstresultat: Alexander Petersson 35, Andreas Skjöldebrand 3, Anna Mathsson 1,
Blankröster 8
Vald: Alexander Petersson
En (1) ledamöter för valberedningen
Nominerad: Karolina Larsson
Sökanden: Adam Hobbs, Karolina Larsson
Röstresultat: Karolina Larsson 31, Adam Hobbs 11, Andreas Skjöldebrand 1,
Blankröster 1
Vald: Karolina Larsson
En (1) bokförman
Nominerad: Martin Konjitzki
Sökande: Martin Konjitzki
Vald: Martin Konjitzki
En (1) arkivarie
Nominerad: Hampus Ihd
Sökande: Hampus Ihd
Vald: Hampus Ihd
En (1) IT-förman
Nominerad: Andreas Skjöldebrand
Sökande: Andreas Skjöldebrand
Vald: Andreas Skjöldebrand
En (1) Scholaris förman
Nominerade: Spontanansökande: Andreas Skjöldebrand
Vald: Andreas Skjöldebrand
En (1) PR-assistent
Nominerad: Spontanansökande: Filip Ljungström
Vald: Filip Ljungström
Sociala utskottet:
Fyra (4) caféverkare till Gotlands nation
Nominerad: Sofia Jäger
Sökanden: Sofia Jäger
Vald: Sofia Jäger
En (1) vice recceförman VT16
Nominerad: Alexander Borg
Sökande: Alexander Borg, Andreas Skjöldebrand
Röstresultat: Alexander Borg 34, Andreas Skjöldebrand 7, Blankröster 6
Vald: Alexander Borg
Fyra (4) recceassistenter VT16
Nominerad: Nils Avogadri
Sökande: Nils Avogadri
Spontanansökande: Jan Drottfors
Valda: Nils Avogadri, Jan Drottfors
Elva (11) klubbverkare
Nominerade: Hanna Thunegard, Lasse Bender, Linnea Petersson, Tova Winsten,
Michelle Smed, Nils Avogadri, Signe Bergström, Josefin Törnlöf, Karolina
Larsson, Anna Hovstadius
Sökande: Hanna Thunegard, Lasse Bender, Linnea Petersson, Tova Winsten,
Michelle Smed, Nils Avogadri, Signe Bergström, Josefin Törnlöf, Karolina
Larsson, Anna Hovstadius, Adina Lamborn
Spontanansökande: Filip Lange
Röstresultat: Hanna Thunegard 32, Lasse Bender 10, Linnea Petersson 32, Tova
Winsten 33, Michelle Smed 34, Nils Avogadri 32, Signe Bergström 32, Josefin
Törnlöf 30, Karolina Larsson 30, Anna Hovstadius 31, Adina Lamborn 20, Filip
Lange 33
Valda: Hanna Thunegard, Linnea Petersson, Tova Winsten, Michelle Smed, Nils
Avogadri, Signe Bergström, Josefin Törnlöf, Karolina Larsson, Anna Hovstadius,
Adina Lamborn, Filip Lange
En (1) gasqueassistent
Nominerade: Spontanansökande: Alice Burén, Kristin Melander
Röstresultat: Alice Burén 30, Kristin Melander 10, Blankröster 5
Vald: Alice Burén
§ 10 Stämman avslutas
Stämman förklaras avslutad kl.19:07 av stämmoordförande Christina Odengran.
____________________________
Ordförande
Christina Odengran
____________________________
Justeringsman
Filip Lindell
____________________________
Justeringsman
Jonas Lårdh
Bilaga 1
Regulations and guidelines for Uppsala Nordic Week 2015
• Free will
Everything that happens during the Nordic Week is voluntary. No one should get urged nor
forced to do something they do not wish to do.
Moreover, it is not allowed to incite someone to do something that he or she clearly does not
wish to do. This particularly concerns nudity and alcohol
• Lectures and daytime activities
Participation during the daytime shall be behaved. During the lectures, other visits and
Juridiska Föreningen i Uppsala's anniversary ball (årsfest), we ask all participants to behave
appropriately and with respect for the lecturer and speaker.
We would like to emphasize the importance of all participants to respect this, mainly during
events held at the Nations. Juridiska Föreningen i Uppsala's relationship with the Nations
means a lot to the association.
• Policy and approach at Jontes Stuga (Jontes)
Jontes Stuga is Juridiska Föreningen i Uppsala's association house. There are special rules
that everyone staying in the house must follow. These terms therefore also applies to guests.
The rules are designed to statutory requirements and other regulations.
o No alcohol served at the house may be taken outside.
o No alcohol served at the house may be taken into the toilet
o If alcohol is taken outside or in to the toilet, a warning will be given to the person
responsible. At the first warning the drink is poured out. The second warning the
person receives a bar restriction. And finally, at the third warning you must go home.
§ Conclusion: keep your drinks inside (except for the toilet) and you will be
fine!
• We therefore ask everyone staying at Jontes during the week to respect these rules and any
reprimands. Everyone who works at Jontes are members of the association/other students, so
please be nice!
Possible violations of rules around alcohol management, etc. can lead to the association
loses its alcohol license.
• Alcohol Policy
In accordance with Juridiska Föreningen i Uppsala's alcohol policy, we wish to emphasize
that all arrangements for the Nordic Week to be imbued with a healthy, responsible and
mature attitude to alcohol.
No one should have to drink alcohol against their will, why alcohol-free alternatives will be
offered.
• The International Committee
Every day there will be a sober committee member. This person will be announced to all
participants every day and will together with the International Secretary (Int.Sek) be
responsible for questions, help and any other contact.
• Equality Policy
In accordance with Juridiska Föreningen i Uppsala's equality policy, all participants in the
Nordic Week are treated equally and with respect. No discrimination, no harassment or
victimization should occur during the week or within the association.
• Competitions
In the Nordic Week competitions extra/plus points can be obtained (in addition to wellexecuted games) for the spirit, collaboration and creativity.
Extra points will not be awarded for nudity.
• Nudity
It is not permitted with public nudity. We want to emphasize the importance of this being
followed especially in central Uppsala and mainly the Nations.
• "Punishments"
So-called "punishments" is a common friendly joke during all Nordic Weeks. These are
entirely voluntary, in no way forced, and it is important that this will be respected by all
participants.
Punishments may not be awarded for more than appropriate and shall not include an
invitation to drink liquor straight from the bottle.