Valberedningens förslag till ny fakultetsnämnd

Information in English – please see below
Till
Valförsamlingens medlemmar, Fakulteten för skogsvetenskap, SLU
Denna information finns även tillgänglig på www.slu.se/fakultetsval-sfak
Valberedningens förslag
Valberedningen har beslutat att till valförsamlingen lämna följande förslag till dekan, prodekan samt
övriga ledamöter och suppleanter till fakultetsnämnden FN-S för perioden 1 januari 2016 till och med 31
december 2018:
Dekan: Göran Ståhl, Professor, Institutionen för skoglig resurshushållning, Umeå
Prodekan: Christer Björkman, Professor, Institutionen för ekologi, Uppsala
Ledamöter (6 st):
Anders Alanärä, Professor, Institutionen för vilt, fisk och miljö, Umeå.
Pernilla Christensen, Analytiker, Institutionen för skoglig resurshushållning, Umeå.
Anders Dahlberg, Professor, Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, Uppsala.
Ann Dolling, Universitetslektor, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Umeå.
Annika Felton, Forskare, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Alnarp.
Ove Nilsson, Professor, Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, Umeå.
Suppleanter (2 st):
Tomas Nordfjell, Professor, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Umeå.
Jonas Rönnberg, Forskare, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Alnarp.
Valberedningens motivering
Centralt för valberedningen har varit att hitta ledamöter där de personliga egenskaperna, förmåga till
integritet och samarbetsvilja lämpar sig väl för uppdraget, samt att ledamöterna har en vilja att
konstruktivt arbeta för hela fakultetens verksamhet och utveckling, utan att specifikt agera som
representant för en institution eller grupp.
Valberedningen har i sitt arbete med att ta fram lämpliga kandidater till fakultetsnämnden beaktat att få
till stånd en fakultetsnämnd där de tre verksamhetsgrenarna (forskning, utbildning och fortlöpande
miljöanalys) är representerade. Valberedningen har även eftersträvat en balans mellan fakultetens olika
orter, mellan kvinnor och män, mellan yngre och mer etablerade forskare samt mellan kontinuitet och
förnyelse vid valet av föreslagna ledamöter till fakultetsnämnden.
Nomineringar utöver valberedningens förslag
Det finns nu möjlighet för valförsamlingens ledamöter att nominera andra personer än de som
valberedningen föreslår. Den som nomineras på detta sätt ska uttryckligen lämna sitt medgivande till
nomineringen och ha förklarat sig beredd att kandidera. Ett skriftligt medgivande av kandidaten ska
därför bifogas nomineringen. Använd denna blankett. Nomineringarna ska vara Anna-Carin Hollström på
fakultetskansliet tillhanda senast den 16 oktober kl. 12.00, via e-post eller brev/internpost ([email protected]). Notera att personer som tidigare föreslagits till valberedningen men inte finns
med på valberedningens förslag, måste nu nomineras formellt (enligt ovan) av en medlem i
valförsamlingen för att bli kandidater i valet. Alla formellt nominerade kandidater kommer att föras upp
på den slutliga valsedeln tillsammans med valberedningens förslag. Efter den 16 oktober kl. 12.00 får
inga nya nomineringar ske.
Presentation av kandidater
Namnen på de personer som nominerats utöver valberedningens förslag kommer att sändas ut till
valförsamlingen senast den 23 oktober 2015. Då kommer även kandidatpresentationer att finnas
tillgängliga på www.slu.se/fakultetsval-sfak.
Hearing
En hearing med samtliga kandidater hålls den 3 november kl. 13.00, dagen efter det att det elektroniska
valet öppnat. Platsen för detta kommer att vara Umeå med möjlighet att delta via videolänk från Alnarp,
Grimsö, Skinnskatteberg och Uppsala. Medlemmar i valförsamlingen erbjuds möjlighet att resa till Umeå
för att delta på plats.
Elektroniskt val
Valperioden är öppen mellan den 2 och 9 november 2015. Valförsamlingen väljer 8 ledamöter och 2
suppleanter samt bland dessa ger förslag till en dekan och en prodekan. Dekan och prodekan utses
därefter av rektor.
Övrigt
Praktiska anvisningar kring det elektroniska valet inklusive presentationer av kandidater kommer senast
23 oktober att finnas tillgängligt på www.slu.se/fakultetsval-sfak.
Styrelsens föreskrifter om val till ny fakultetsnämnd finns att läsa här.
Med vänliga hälsningar,
Valberedningen vid Fakulteten för skogsvetenskap
Karin Öhman, ordförande, Magnus Löf, vice ordförande
Helena Bylund, Charlotta Erefur, Hjalmar Laudon (ordinarie ledamöter)
Camilla Widmark, Karin Hjelm, Åke Olson, Lars Edenius (personliga ersättare)
English version
To the electorate at The Faculty of Forest Sciences, SLU.
This information is also available at www.slu.se/fakultetsval-sfak.
Election Committee's proposals
The Election Committee has nominated the following persons for the new Faculty Board 2016-2018:
Dean: Göran Ståhl, Professor, Department of Forest Resource Management, Umeå
Pro-dean: Christer Björkman, Professor, Department of Ecology, Uppsala
Faculty board members:
Anders Alanärä, Professor, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Umeå.
Pernilla Christensen, Analyst, Department of Forest Resource Management, Umeå.
Anders Dahlberg, Professor, Department of Forest Mycology and Plant Pathology, Uppsala.
Ann Dolling, Senior Lecturer, Department of Forest Ecology and Management, Umeå.
Annika Felton, Researcher. Department of Southern Swedish Forest Research Centre, Alnarp.
Ove Nilsson, Professor, Department of Forest Genetics and Plant Physiology, Umeå
Substitutes:
Tomas Nordfjell, Professor, Department of Forest Biomaterials and Technology, Umeå
Jonas Rönnberg, Researcher. Department of Southern Swedish Forest Research Centre, Alnarp.
Election Committee´s motivation
Essential for the election committee has been to find members to the next faculty board who possess
the personal qualities, integrity and cooperation that is well suited for the mission. The members should
also show a willingness and ability to work for the development of the entire faculty, without specifically
representing a separate department or groups of people.
The election committee has in its work to identify suitable candidates to the future faculty board
considered representation from the three sectors: research, education and environmental monitoring.
The election committee has also sought a balance between locations, men and women, young and
established researchers and between continuity and renewal in the committee’s proposal.
Nominations in addition to the committee's proposal
There is now an opportunity for all members of the electorate to nominate additional candidates. An
additional nomination has to be accompanied by a signed agreement by the proposed candidate.
Nominations shall be sent to Anna-Carin Hollström at the faculty office no later than the 16th of October
at 12 noon, by e-mail or letter / internal mail. Please use this form. Please note that any earlier
nominations that are not included in the election committee’s proposal have to be formally renominated to be included in the election.
All formally nominated candidates will be included on the final ballot along with the proposal from the
election committee. After October 16, at 12 noon, no new nominations are allowed.
Presentation of the candidates
The names of the persons nominated in addition to the election committee´s proposals will be sent to
the electorate no later than the October 23, 2015. At that time, candidate presentations (Election
Committee's proposal and the free nominations) will be available at www.slu.se/fakultetsval-sfak.
Hearing
A hearing will be held on November 3 at 13.00, the day after the electronic election is opened. The
location is Umeå with possibilities to participate via video link from Alnarp, Grimsö, Skinnskatteberg and
Uppsala. Additionally, members of the electorate will be offered the opportunity to travel to Umeå to
participate.
Electronic election
The electoral period is open between 2nd and 9th of November, 2015. The faculty electorates will select 8
members and 2 deputies. In addition, the faculty electorates suggest, out of the members of the Faculty
board, a dean and a pro-dean. The suggestions are given to the Vice-Chancellor, who makes the final
decision.
Additional information
Practical instructions about the electronic election together with the presentations of the candidates
(Election Committee's proposal and the free nominations) will be available at www.slu.se/fakultetsvalsfak no later than October 23.
Regulations on the election to new faculty board, by the SLU board, are found here (in Swedish).
Sincerely,
The election committee at the Faculty of Forest Sciences
Karin Öhman, chair, Magnus Löf, deputy chair
Helena Bylund, Charlotta Erefur, Hjalmar Laudon (members)
Camilla Widmark, Karin Hjelm, Åke Olson, Lars Edenius (deputies)