Miljöpolicy JEM - Junior

MILJÖPOLICY JUNIOR-EM FRIIDROTT 2015
Eskilstuna kommun blev utsedd till årets Miljöbästa kommun 2012 och arbetar aktivt
för förnybar energi, ekologisk mat och hållbara transporter. Eskilstuna kommuns inköp
av ekologiska livsmedel ska utgöra 50 % 2020. Eskilstuna kommun är diplomerat som en
fairtrade city och arbetar aktivt för etisk konsumtion.
l Junior-EM miljödiplomeras enligt Svensk Miljöbas kravstandard för Event. Samarbets
partners och medverkande aktörer ska följa de riktlinjer som eventet ställt i sin
certifiering. Information om miljöarbetet finns tillgängligt via www.eskilstuna2015.se
l Junior-EM ska aktivt arbeta för att skapa rätt förutsättningar så att besökarna kan agera miljömedvetet. Det ska finnas tydliga anslag om källsortering och information om Junior-EM:s miljöarbete kommuniceras via junior-EM:s hemsida, trycksaker och sociala medier.
l Besökare till Junior-EM ska inspireras till en hållbar livsstil.
l Ekologiska livsmedelsprodukter och förbrukningsvaror ska premieras. Kaffe som ser-
veras ska vara ekologiskt och rättvisemärkt eller likvärdigt. Minst en vegetarisk rätt ska finnas på menyn. Servering, catering eller annan försäljning av livsmedel under eventet ska var och en erbjuda livsmedel som är miljömärkt. Andelen ska vara minst 30 %.
l Junior-EM erbjuder kostnadsfritt dricksvatten på området.
l El som förbrukas på festivalområdet ska vara grön el.
l Mängden avfall ska minimeras och icke återvinningsbara produkter undvikas. Festiva-
lens samarbetspartners kan till exempel välja bort engångsmaterial och att dela ut reklamblad.
l Avfall ska källsorteras.Vid serveringsområdet ska det finnas märkta kärl för kom posterbart, plast, metall, glas, tidningar, PET/Burkar och brännbart.
l Ansvariga för renhållning och städning ska övervaka området. Kärl ska tömmas regel-
bundet och städpatruller återställer tävlingsområdet varje dag. Om vi är ett gott föredöme skapar vi förutsättningar för att besökaren agerar ansvarsfullt.
l Besökaren ska upplysas om att färdas kollektivt och med miljövänliga transport medel. Arrangören ska aktivt verka för att besökaren tar sig till och från tävlingen med cykel.
ENVIRONMENTALPOLICY FOR THE EJCH2015
The municipality of Eskilstuna was elected the best environmentally friendly municipality
of the year in Sweden 2012 and takes an active part in the work with renewable energy,
ecological food and sustainable transportation methods. Eskilstuna municipality's purchases of ecological provisions are meant to constitute 50% of the total in the year 2020.The
municipality of Eskilstuna holds a diploma as a fairtrade city and works actively for ethical
consumption.
l
The EJCH2015 will be certified according to an environmental standard for events set up by the Swedish association Svensk Miljöbas. Partners and others taking part in
the making of the event shall follow the guidelines that constitute this certification. Information on the environmental work is available at eskilstuna2015.com
l The EJCH2015 shall work actively to create the right opportunities for visitors to be able
to make environmentally aware choices during their stay. There should be clear notices with instructions of garbage sorting and information about EJCH's environmen tal work will be communicated via the EJCH2015 website, printed matters and social media.
l The visitors of the EJCH2015 shall be inspired by a sustainable lifestyle.
lEcological products and consumer goods shall be encouraged. The coffee that will
be served shall be ecological and labelled fair trade or it's equivalent. At least one
vegetarian dish shall be available on the menu. Those serving, catering or selling
other consumer goods during the event shall all present the choice of environmen
tally friendly products. This share shall be atleast 30%.
l The EJCH2015 offers free drinking water on the area.
l Electricity consumed on the festival area shall be produced from renewable sources.
l The amount of garbage shall be minimized and non-recyclable products avoided.
Festival collaborators could for example choose not to use throwaway materials
and not to hand out flyers.
l Waste products shall be sorted properly. There shall be labeled containers for the disposal of plastic, metal, glass, newspapers, PET/cans, biodegradable waste and
cumbustible waste at the serving area.
l Those in charge of public cleansing and garbage collecting and disposal shall super vise the area. Containers shall be emptied regularly and cleaning patrols will restore the area every day. If we are to set an example we will create opportunities for the visitor to act responsibly.
l The visitor shall be informed about travelling with public transportation and eco friendly means of transport. The organizer shall actively work for the visitor's use
of bikes as a means to travel to and from the competition area.