24th NRC

24th Nordic Rheology Conference, 19-20
august 2015 at Karlstad University
The Nordic Rheology Society (NRS) and Karlstad University invite you to the 24th Nordic Rheology
Conference (NRC2015) to be held August 19-20, 2015 at Karlstad, Sweden.
Karlstad University welcomes the rheological international community and all parts of academia
and industrial society that deal with flows and processes where flow of matter is of importance.
Description of lecturers:
In English:
Rheology deals with flow of materials and is of uppermost importance for all application and
metering methods used in modern paper coating as well in subsequent converting steps. The course
gives knowledge in about the influence of rheology on runnability and final paper properties. The
course participants will gain fundamental
knowledge that allows them to read and
understand advanced text books and to
understand complex relations prevailing in paper
coating industry. The course covers the most
important concepts and analytical techniques. The
lecturers have leading competence within the
subject and have backgrounds from both industry
and academia.
Course co-ordinator and one of the lecturers is
Prof. Lars Järnström who will give introductory
lectures about rheology and its relevance to paper
coating and he will also give an overview of test
methods. Prof. Järnström has a PhD in paper
technology from KTH in Stockholm and was Section Manager at Institute of Surface Chemistry (YKI)
from 1995 to 1999. He became Professor in Paper Coating Technology at Karlstad University in 1999.
He is member of the editorial board of Nordic Pulp and Paper Research Journal and of the
Programme Committee for Material Science at the Swedish Foundation for Strategic Research (SSF).
He is also Programme Director of the Industrial Graduate School VIPP at Karlstad University.
One of the lecturers is Prof. Norbert Willenbacher who will lecture about role of thickeners, rheology
of polymer solutions and extensional viscosity. He is full professor at Karlsruhe Institute of
Technology (KIT) since 2004. Prof. Willenbacher has a PhD from Max Planck Institute for Polymer
Research in Mainz and was from 1990 to 2004 employed by BASF SE, Ludwigshafen, Germany. During
his time at BASF he became recognized as leading researcher within the area of rheology of paper
coating colors at high shear rates prevailing in modern paper coating operations. Examples of other
research areas are elongational rheology of complex fluids, stability of concentrated dispersions and
emulsions, optical microrheology, and adhesion of thin films of soft polymer. Prof. Willenbacher is
President of the German Society of Rheology and member of the editorial board of Rheologica Acta
as well as section editor for Current Opinion in Colloid and Interface Science. Since 2012 he is also
dean of the faculty for chemical and process
engineering
Prof. Martti Toivakka from Åbo Akademi University,
Turku, Finland is also one of the invited lecturers.
Prof. Toivakka is head of the Laboratory of Paper
Coating. His research interests include new coating
and surface treatment methods for natural fiberbased products, and printing as a manufacturing
method for functional materials in a variety of
different areas such as the use of paper as a
substrate for printed electronics. Prof. Toivakka has
published about 220 articles (including conference
publications and patents). He has organized and
been the chairman of the 2006 TAPPI Advanced
Coating Fundamental Symposium and the 2011
European Coating Symposium, both held in Turku,
Finland. Prof. Toivakka has also arranged a large
number of international courses for PhD students
and industrial researchers in the area of printing
and coating.
In Swedish:
Reologi behandlar flytegenskaper hos material och är av mycket stor betydelse för samtliga
applicerings- och doseringstekniker vid modern bestrykning av papper, men även vid
efterbearbetningen bestrukna produkter. Kursen ger en fördjupad kunskap om reologins inverkan på
körbarhet och produktegenskaper. Deltagarna får grundläggande kunskap för att på egen hand
kunna förstå och fördjupa sig i mer avancerade samband som existerar vid industriella processer. De
vanligaste begreppen och analysteknikerna gås igenom. Föreläsarna är ledande inom området och
har en bred erfarenhet från industri och universitet.
Kursansvarig och tillika en av föreläsarna är Prof. Lars Järnström som kommer att ge en introduktion
till reologi och dess betydelse för pappersbestrykning och också en översikt om testmetoder. Prof.
Järnström har en doktorsexamen från KTH i Stockholm och var sektionschef vid Ytkemiska institutet
(YKI) från 1995 till 1999. Han blev professor i bestrykningsteknik vid Karlstads universitet år 1999.
Hen är medlem av redaktionsrådet för Nordic Pulp and Paper Research Journal och av
programkommittén för materialforskning vid Stiftelsen Strategisk Forskning (SSF). Han är också
programdirektör för den industriella företagsforskarskolan VIPP vid Karlstads universitet.
En av föreläsarna är Prof. Norbert Willenbacher som kommer att föreläsa om förtjockningsmedel,
reologi i polymerlösningar och töjviskositet. Han är professor vid Karlsruhe Institute of Technology
(KIT) sedan 2004. Prof. Willenbacher har en doktorsexamen från Max Planck Institute for Polymer
Research i Mainz och var 1990-2004 anställd av BASF SE i Ludwigshafen, Tyskland. Under sin tid vid
BASF blev han känd som världsledande forskare inom området reologi för dispersioner för
pappersbestrykning vid de höga skjuthastigheter som gäller för moderna bestrykningsmaskiner.
Exempel på andra forskningsområden för Prof. Willenbacher är reologi vid töjningsflöden av
komplexa vätskor, stabilitet koncentrerade dispersioner och emulsioner, optisk mikroreologi och
adhesion av tunna filmer. Prof. Willenbacher är ordförande för den German Society of Rheology och
medlem i redaktionen för Rheologica Acta samt avsnitt redaktör Current Opinion in Colloid and
Interface Science. Sedan 2012 är han också dekanus vid fakulteten för kemisk och processteknik.
Prof. Martti Toivakka från Åbo Universitet är också en ab de inbjudna förelösarna. Prof. Toivakka är
chef för Laboratoriet för pappersförädling. Hans forskningsintressen inkluderar nya beläggnings- och
ytbehandlingsmetoder för naturfiber-baserade produkter samt tryckning som en tillverkningsmetod
för funktionella material inom en rad olika områden som exempelvis användning av papper som
substrat för tryckt elektronik. Prof. Toivakka har publicerat omkring 220 artiklar (inklusive
konferenspublikationer och patent). Han har organiserat och varit ordförande för 2006 TAPPI
Advanced Coating Fundamental Symposium och 2011 European Coating Symposium som båda hölls i
Åbo, Finland. Prof. Toivakka har också arrangerat ett stort antal internationella kurser för
doktorander och industriforskare inom tryckning och ytbeläggning.