Prövningsanvisning

Malmö stad
Komvux Malmö Södervärn
PRÖVNING
Prövningsanvisning
Engelska 5, 100 poäng
Kurskod: ENGENG05
Läromedel
1. Hedencrona, Smed-Gerdin m.fl.: Progress Gold A, Studentlitteratur, ISBN
978-91-44-029854-6
2. En oförkortad roman skriven på originalspråk engelska. Förslag ges av
prövningsansvarig lärare som ska kontaktas för godkännande av elevens val
innan hen börjar läsa.
3. Elevens eget urval av faktatexter (ca 1500 ord) om ett engelskspråkigt land.
Prövningsansvarig lärare kontaktas om valda källor före den muntliga
prövningen.
A. Delprov 1 – skriftligt prov (ca 4 timmar)
Datum meddelas vid det obligatoriska informationsmötet.
1. Uppsats (ca 250 ord)
2. Läsförståelse
Rast
3. Hörförståelse
B. Delprov 2 – litterär uppsats (skrivtid: ca 90 minuter)
Om det första delprovet är godkänt blir eleven kallad till skolan för att skriva om
romanen hen har läst.
prövningsanvisningeng5
C. Delprov 3 (ca 60 min)
Om delprov 1 och 2 är godkända kallas eleven till ett muntligt prov.
1. Diskussion av texter från Progress Gold A.
2. Kort diskussion kring den lästa romanen och kommentarer kring språk och
struktur i delprov 2.
3. Kort redovisning av engelskspråkigt land baserad elevens egenvalda
material. (nyckelord tillåtna).
Besöksadress Spårvägsgatan 9 • Postadress 214 27 Malmö • Telefon 040-34 32 55 • Fax 040-34 33 01
Organisationsnummer 212000-1124 • www.malmo.se • [email protected]
2 (2)
ENGLISH 5, 100 points
Course code: ENGENG05
Course material
1. Hedencrona, Smed-Gerdin m.fl.: Progress Gold A, Studentlitteratur, ISBN
978-91-44-029854-6
2. One unabridged novel written in English. Suggestions will be given. The
teacher responsible for the exam must approve of the student’s choice before
he/she starts reading.
3. Sources of the student’s own choice (approx. 1,500 words) about an Englishspeaking country. Teacher responsible for the exam should be contacted in
advance about sources chosen.
A. Part 1 – written test (approx. 4 hours)
Information about place, date and time will be given at the obligatory information
meeting.
1. Reading Comprehension
2. Listening Comprehension
Break
3. Writing (approx. 250 words)
B. Part 2 – literary essay
If the student passes part 1 they will be invited to the school to write about the
novel.
C. Part 3 – oral test
If the student passes parts 1 and 2 of the exam they will be invited to an oral
test.
1. Discussion of texts from Progress Gold A
2. Short discussion based on the chosen novel and comments on the language
and structure in the literary essay (part 2).
3. Short presentation of an English-speaking country based on the material
chosen by the student. Keywords are allowed