Solar light Möja

Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning
Solar light
Solcellsbelysning / Solcellebelysning
Möja
ENG
Item. No 9135-0034
SE
NO
ENG
Thank you for choosing to
purchase a product from Rusta!
Read through the entire manual
before installation and use!
Solar light
Möja
PACKAGE CONTENTS
1 ground spike
2 centre posts
1 connector for the centre posts
1 lantern
1 Li-ion battery 14500, 3.2V/600mAh
HOW THE LIGHT WORKS
The light comes with a rechargeable battery. During the day the solar panel
converts sunlight into electricity, which charges the battery. This energy is used at
night, with the light coming on automatically. The length of time that the light comes
on for depends on the geographical location, the weather and the time of year. The
battery should be replaced when the charging capacity starts to diminish.
WHERE TO PLACE YOUR LIGHT
Choose a location that is outdoors and that receives direct sunlight for at least 8
hours per day. If you place the light in the shade, the battery will not be charged
enough, so the light will come on for a shorter amount of time. You should not place
the light next to any strong light sources, such as street lighting. If you do, it may
cause the light to switch off automatically, as the sensor in the light will sense the
other light source.
ASSEMBLY
Assemble the light as shown in the diagram.
Season switch
SUMMER AND WINTER SETTINGS
• You change between the summer and winter settings using the special
switch (see the diagram below). During the summer the battery will be fully
charged and the light will be strong. During the winter, the battery’s charging
level will be much lower, and the time that the light is on will be shorter. If
you turn the switch to the winter setting, you will save the battery’s charging
capacity. The light will remain on for a longer period of time, but will be weaker.
To ensure that your light functions as effectively as possible, we recommend
using the summer and winter settings in their respective seasons.
USING THE LIGHT FOR THE FIRST TIME
• Even if the battery has been fully charged by the manufacturer, you should
charge the light for one day before using it for the first time.
• Remove the battery as described in ‘Replacing the battery’.
2
• Remove the insulation strip that protects the battery. The battery will not recharge if
you do not remove the insulation strip.
• Put the battery back as described in ‘Replacing the battery’.
MAINTENANCE
• You use the light outdoors for lighting gardens, patios, etc.
• Extend the life of the light and reduce the risk of rust. Keep the light away from any
areas that are too damp, or too close to salt or fertiliser.
• The solar panel must not be scratched, dusty or dirty. Clean the light with a soft, damp
cloth.
• You should not place the light next to any strong light sources, such as street lighting or
spotlights, as this can cause the light to switch off.
• You cannot replace the LED light and you must not touch it.
• If the light does not come on automatically at night, even after being in sunlight for 48
hours, check the following:
– that the battery is in contact with the poles and that
the + and - poles are correctly aligned.
– that the light is in a sunny location and that the panel
Battery
itself (glass cover) faces the sun.
compartment
REPLACING THE BATTERY
• Twist the glass cover to loosen it.
• Lift up the lid of the battery compartment and remove the
battery.
• Insert a new rechargeable Li-ion battery, 14500, 3.2V / 600mAh.
• Check that the battery is correctly inserted.
• Put the lid of the battery compartment back on.
• Charge the new battery in direct sunlight for 48 hours before using it for the first time.
WARNING!
•
•
•
•
Do not throw away used batteries with your household rubbish.
Do not burn batteries, as they may explode.
Do not open the batteries, as this can short-circuit and damage them.
This also puts you at risk of personal injury.
INFORMATION ABOUT HAZARDOUS WASTE
End-of-life electronic products may not be discarded in regular household waste. Make
sure to dispose it at an appropriate public recycling site. Check with your municipality
or your reseller for more information about recycling or public recycling sites.
3
SE
Tack för att du valt att
köpa en produkt från Rusta!
Läs igenom hela bruksanvisningen
innan montering och användning!
Solcellsbelysning
Möja
FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL
1 markfäste
2 mellanstolpar
1 koppling till mellanstolpar
1 lanterna
1 st Li-ion-batteri 14500, 3,2V/600mAh
HUR BELYSNINGEN FUNGERAR
Belysningen levereras med ett uppladdningsbart batteri. Under dagen omvandlar
solcellspanelen solljuset till elektricitet och batteriet laddas. På natten utnyttjas
denna energi och belysningen tänds automatiskt. Hur länge belysningen lyser
beror på geografiskt läge, väder och årstid. Batteriet bör bytas ut när laddningskapaciteten minskar.
RÄTT PLACERING
Välj en plats utomhus med direkt solljus i minst 8 timmar per dag. I skuggiga
lägen kan batteriet inte laddas tillräckligt och därför lyser belysningen kortare tid.
Belysningen bör inte placeras nära starka ljuskällor som t ex gatubelysning.
Belysningen kan då släckas automatiskt eftersom sensorn inne i belysningen
känner av den andra ljuskällan.
MONTERING
Montera belysningen som bilden visar.
SOMMAR- OCH VINTERINSTÄLLNING
Season switch
Omkoppling till sommar- resp. vinterinställning görs med omkopplaren
(se bild nedan). Under sommaren laddas batteriet fullt och belysningen lyser
starkt. Under vintern är batteriets laddningsnivå mycket lägre och tiden när
belysningen lyser blir kortare. Om man sätter omkopplaren i vinterläge, spar
man på batteriets kapacitet. Lampan lyser då under längre tid men med svagare styrka.
För bästa funktion rekommenderar vi att omkopplaren ställs om
på sommaren resp. vintern.
FÖRSTA ANVÄNDNING
• Även om batteriet kommer fulladdat från tillverkaren bör det laddas en dag före första
användning.
• Ta ut batteriet enligt beskrivning i avsnittet ”Byte av batteri”.
4
• Ta bort isoleringsremsan som skyddar batteriet. Batteriet laddas inte om
isoleringsremsan lämnas kvar.
• Lägg tillbaka batteriet enligt beskrivning i avsnittet ”Byte av batteri”.
UNDERHÅLL
• Belysningen används utomhus för belysning av trädgård, uteplatser osv.
• Förläng belysningens livslängd och minska risken för rostskador. Placera inte
belysningen i en allt för fuktig miljö eller nära salt och gödsel.
• Solcellspanelen får inte bli repig och den ska alltid vara fri från damm och smuts.
Rengörbelysningen med en mjuk, fuktig trasa.
• Placera inte belysningen nära andra tända ljuskällor, t ex gatubelysning eller
strålkastare, som kan göra att belysningen slocknar.
• LED-lampan är inte utbytbar och får ej vidröras.
• Om belysningen inte tänds automatiskt på natten trots att den har stått i solljus i 48
timmar, kontrollera följande:
– att batteripolerna har kontakt och att polerna + och – ligger
rätt mot varandra
– att belysningen är placerad i soligt läge med panelsidan
Battery
(glaskupan) riktad mot solen.
compartment
BYTE AV BATTERI
• Vrid glaskupan tills den lossnar.
• Lyft upp locket på batterifacket och ta ut batteriet.
• Lägg i ett nytt laddningsbart Li-ion-batteri storlek 14500,
3,2V / 600mAh.
• Kontrollera att batteriet är rätt placerat.
• Lägg på locket till batterifacket.
• Ladda det nya batteriet i fullt solljus i 48 timmar vid första
användning.
VARNING!
•
•
•
•
Kasta inte uttjänta batterier i hushållssopor.
Bränn inte batterier, de kan explodera.
Öppna inte batterier, de kan kortslutas och bli förstörda.
Även risk för personskada uppstår.
INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL
Uttjänta elektroniska produkter får ej slängas med vanligt hushållsavfall utan de ska
lämnas till en återvinningsstation. Kontrollera med din kommun eller återförsäljare
för ytterligare information om återvinning eller återvinningsstationer.
5
NO
Takk for at du valgte å
kjøpe et produkt fra Rusta!
Les gjennom hele bruksanvisningen
før installasjon og bruk!
Solcellebelysning
Möja
PAKKEN INNEHOLDER
1 markfeste
2 mellomstolper
1 kobling til mellomstolper
1 lanterne
1 stk. Li-ion-batteri 14500, 3,2V/600mAh
SLIK FUNGERER BELYSNINGEN
Belysningen levereres med et oppladbart batteri. I løpet av dagen konverterer
solenergipaneletsollys til elektrisitet og lader batteriet. Om natten brukes denne
energien og lyset skrus på automatisk. Hvor lenge belysningen lyser avhenger av
geografisk plassering, vær og årstid. Batteriene bør skiftes når ladekapasiteten
reduseres.
RIKTIG PLASSERING
Velg et sted utendørs med direkte sollys minst 8 timer pr. dag. På skyggefulle
steder
lades batteriet ikke nok, derfor lyser belysningen kortere tid. Belysningen bør
ikke plasseres i nærheten av sterke lyskilder som for eksempel gatelykter.
Belysningen
kan i så fall bli slått av automatisk fordi sensoren inne i belysningen blir påvirket
av
den andre lyskilden.
MONTERING
Monter belysningen som vist på bildene.
Bryter
SOMMER- OG VINTERINNSTILLING
Skifte mellom sommer- og vinterinnstillingen gjøres med bryteren
(se bilde nedenfor). Om sommeren lades batteriet helt opp og belysningen lyser kraftig. Om
vinteren er batteriets ladenivå mye lavere, og tiden som lampen lyser, blir kortere. Hvis du
setter bryteren på vintermodus, sparer den på batterikapasiteten. Lampen lyser lenger,
men med svakere styrke. For best mulig ytelse anbefales det at bryteren stilles inn på
sommer og respektiv vinter.
FØRSTEGANGS BRUK
• Selv om batteriet er fulladet fra produsenten, bør det lade en dag før førstegangs bruk.
• Ta ut batteriet som beskrevet i avsnittet ”Bytte batteri”.
6
• Fjern isolerstripen som beskytter batteriet.Batteriet lades ikke hvis ikke isolerstripen
fjernes.
• Sett tilbake batteriet som beskrevet i avsnittet ”Bytte batteri”.
VEDLIKEHOLD
• Belysningen brukes til utendørs belysning av hage, terrasse, etc.
• Forleng levetiden til belysningen og reduser risikoen for rustskader. Ikke plasser
belysningen i et altfor fuktig miljø eller i nærheten av salt og gjødsel.
• Solcellepanelet må ikke bli ripete og må alltid være fri for støv og skitt. Rengjør
belysningen med en myk, fuktig klut.
• Ikke plasser belysningen i nærheten av sterke lyskilder som for eksempel gatelykter,
dette kan gjøre at belysningen slås av.
• LED-lampen kan ikke skiftes og må ikke røres.
• Hvis lampene ikke lyser automatisk om natten selv om det har vært i sollys i 48 timer,
kontrollerer da følgende:
- at batteripolene er i kontakt og at + og - er rett mot hverandre
- at belysningen er plassert på en solrik plass med panelsiden
rettet mot solen.
BYTTE BATTERI
Batterirom
• Drei glassklokken til den løsner.
• Løft lokket på batterirommet og ta ut batteriet.
• Sett inn et nytt oppladbart Li-ion batteri 14500 størrelse,
3.2V / 600mAh.
• Kontroller at det nye batteriet er riktig installert.
• Sett på lokket til batterirommet
• Lad det nye batteriet i fullt sollys i 48 timer før
førstegangsbruk.
ADVARSEL!
•
•
•
•
Ikke kast brukte batterier i husholdningsavfall.
Ikke brenn batteriene. Eksplosjonsfare!
Ikke åpne batteriene, de kan kortsluttes og bli ødelagt.
Risiko for personskade.
INFORMASJON OM MILJØFARLIG AVFALL
Utbrukte elektroniske produkter må ikke kastes med det vanlige
husholdningsavfallet, men skal leveres inn til en gjenvinningsstasjon. Sjekk med
kommunene du bor i eller forhandleren for mer informasjon om gjenvinning og
gjenvinningsstasjoner.
7
Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning
ENG
Customer Service Rusta: Tel. + 46 (0)771 28 10 10
Consumer contact: Rusta Customer Service, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SWEDEN
Website:www.rusta.com
SE
Rustas kundtjänst:
Tel. 0771 28 10 10
Konsumentkontakt: Rusta Kundtjänst, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
Hemsida:www.rusta.com
NO
Rustas kundetjeneste:
Tlf. +46 (0)771 28 10 10
Forbrukerkontakt: Rusta Kundetjeneste, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
Site:www.rusta.com
Item. No 9135-0034