Världsarv som resurs och möjlighet_Program

Världsarv som resurs och möjlighet - exemplet Visby Ringmur
World heritage sites as resources and opportunities-exemplified by Visby
Seminarium i Visby 23-24 april 2015
Symposium in Visby, Sweden April 23rd-24th 2015
Att förvalta, använda och utveckla världsarv är en mångfacetterad uppgift
som fordrar samverkan mellan ett flertal aktörer och branscher. Hur kan
kulturmiljön utvecklas till en guldgruva som gynnar hållbar utveckling och god
förvaltning av miljöer och monument?
Management and development of a World Heritage Site is a multifaceted task
that requires interaction of many actors and sectors. How can cultural
heritage de developed into a goldmine that promotes sustainable
development and proper management of monuments and sites?
Seminariet belyser olika teman som är centrala för världsarvs förvaltning. På
torsdag beskrivs process och resultat för återuppbyggnaden av Visby Ringmur,
som rasade 2012. Säkerhet, autentiska material och metoder liksom
samverkan med andra pågående arbeten runtom i Norden presenteras.
Seminariedag 1 genomförs på svenska.
The seminar highlights different issues that are crucial concerning World
Heritage management. Thursday will deal with the process and results of the
reconstruction of the Visby Town Wall, which collapsed in 2012. Safety,
authentic materials and methods as well as collaborating with other ongoing
projects across the Nordic region will be described. The presentations of the
first day will be held in Swedish.
Fredagen har fokus på världsarv ur ett resurs- och utvecklingsperspektiv,
finansiering och förvaltning. Turismens och näringslivets betydelse
för världsarvsutveckling diskuteras, och betydelsen av samverkan mellan
aktörer lyfts fram. Ett par internationella exempel presenteras, och dagen
avslutas med en paneldiskussion. Seminariedag 2 genomförs på engelska.
The program on Friday will focus on World Heritage Sites as resources for
development. Financing, management, tourism and business as important
factors of development will be discussed. The importance of collaboration
between stakeholders will be highlighted. A couple of international examples
will be presented, and the day ends with a panel discussion. The workshop is
to be conducted in English.
Program torsdag 23 april
Plats: Uppsala Universitet-Campus Gotland, Sal E22 (i Almedalsbiblioteket)
Visby ringmur rasade 2012. Arbetet med återuppbyggnaden har skett i form av ett forskningsprojekt. Autentiska material och metoder har utforskats, även i
samverkan med andra pågående arbeten runtom i Norden. Dagen beskriver process och resultat för dessa projekt med tyngdpunkt på Visby Ringmur.
Moderator: Christian Runeby & Ulrika Mebus, Riksantikvarieämbetet
9.00 Registrering, kaffe
9.30 Välkommen! representant från Uppsala Universitet. Riksantikvarie Lars Amréus, Riksantikvarieämbetet
9.45 Intro till ringmursprojektet. Ulrika Mebus, fastighetsförvaltare, Riksantikvarieämbetet
10.00 Ett fall framåt: Muren som historisk kunskapskälla. Mats Anglert, fil. dr. & Håkan Thorén, arkeolog, Statens Historiska Museer
10.40 Risk för ras! Murens statik och verkningssätt. Carl Thelin, tekn dr. Tyréns AB.
11.20 Vi lämnar garanti i 700 år!? Autentiska material och metoder. Kristin Balksten, tekn. dr. Uppsala Universitet-Campus Gotland
12.00 Lunch
12.45 Besök vid muren med introduktion till hantverket bakom återuppbyggnaden. Mats Larsson, Thomas Andersson & Daniel Sjöberg, murare, Byggnadshyttan
13.45 Kunskaps- och kompetensutveckling genom ringmursprojektet, en möjlighet till företagsutveckling? Dag Urban Hoas, VD Byggnadshyttan på Gotland AB
14.00 Varför sponsra en gammal mur? Värdet av samverkan mellan offentlig och privat sektor. Cementa
14.15 Kaffe
14.45 Kalkugnen på Brønnøya. Ras och lagning – Edvard Undall, antikvarie, Akershus & Terje Berner, murare, T.Berner&Co A/S
15.15 Stegeborgs slottsruin, en parallell till Visbyraset. Säkring och återuppbyggnad, historik och kulturvärde. Krister Berggren, byggkonsult, Krister Berggren
Byggkonsult AB & Jan Eriksson, länsantikvarie, Länsstyrelsen Östergötland
15.45 Villa Muramaris efter branden. Autentiska material och metoder som förutsättning för rekonstruktion. Daniel Heilborn, arkitekt
16.15–17.00 Samtal och diskussion i mindre grupper, därefter återkoppling till plenum
18.30 Lansering av Ringmursrapport och Byggnadshyttans årsskrift. Mingel med drink på residenset. Värdinna: Landshövding Cecilia Schelin-Seidegård,
Länsstyrelsen
19.30 Middag i Bildstenshallen, Gotlands Museum
Programme Friday April 24th
Venue: Uppsala University-Campus Gotland, The auditorium B51 in the main building, floor 5
The second day of the seminar focuses on world heritage sites from a resource- and development perspective, including financing and management. The
significance of tourism and business for world heritage development will be discussed, as well as the importance of collaboration between different stakeholders.
We will hear about examples from Latvia, Italy and Ireland and the day ends with a discussion and a gaze into the future.
Moderator: Christan Runeby & Ulrika Mebus, The Swedish National Heritage Board
8.30 Registration
9.00 Welcome! Region Gotland
9.15 Introduction. Christian Hegardt, Stadsarkitekt, Region Gotland
9.30 15 minutes Visby World Heritage. Lars Grönberg, architect, senior consultant
9.45 15 minutes Visby Town Wall. Jörgen Renström, antiquarian, Gotlands Museum
10.00 Coffee-break
10.30 Conserving cities as dynamic places: UNESCO’s Historic Urban Landscape approach. Elene Negussie, ph. dr. World Heritage Coordinator, Region Gotland
11.15 Assessing the value of a World Heritage fortified town. The case of Sabbioneta, Italy. Davide del Curto, associate Professor, Politecnico Di Milano
12.00 Lunch
12.45 Walk-and-talk in the World Heritage
13.45 Integrated Conservation in the Age of Smart Specialisation Strategies. Christer Gustafsson, Professor, Uppsala University
14.15 Riga, another walled World Heritage site. How to handle cruising crowds and heritage management. Aigars Smiltans, Marketing & Communications Director,
Town of Riga
15.00 Coffee-break
15.15 The historical setting-a given potential for the business! Daniel Eriksson, Director of tourism, Inspiration Gotland
15.45 Pitfalls and potentials in the use of built heritage: A tale of the Burmeister house in Visby. Mattias Legnér, Professor, Uppsala University
16.15–17.00 Discussion and reconnaissance into the future
Plats
Venue
Uppsala Universitet-Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby
http://www.campusgotland.uu.se/en/about/maps/
Uppsala University-Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby
http://www.campusgotland.uu.se/en/about/maps/
Kostnad
Fee






Hela seminarieprogrammet inklusive kaffe, luncher och middag: 1 500:Enstaka dag, seminarieprogram inkl. kaffe och lunch: 500:Middag: 600:-
The whole seminar programme incl. coffee, lunch and dinner: 1 500 SEK
Single day including coffee and lunch: 500 SEK
Dinner: 600 SEK
Anmälan
Registration
https://www.delegia.com/app/attendee/default.asp?ProjectId=6047&
PageId=36458&languageid=1
https://www.delegia.com/app/attendee/default.asp?ProjectId=6047&
PageId=36458&languageid=2
Kontakt
Contact
Ulrika Mebus, Riksantikvarieämbetet
Telefon : +46(0)73-154 20 09 e-post: [email protected]
Ulrika Mebus, The Swedish National Heritage Board
Phone: +46 (0)73-154 20 09 e-mail: [email protected]
Resor och boende
How to get to Gotland and where to stay
Till Gotland avgår flera dagliga flyg från Arlanda (45 min, SAS och Nextjet) och
från Bromma (35 min, Sverigeflyg). Man kan även ta båten från Nynäshamn
eller Oskarshamn (drygt 3 timmar, Destination Gotland).
I Visby finns det gott om boenden i olika priskategorier.
Via länken nedan finns information om såväl samtliga resealternativ som
boenden.
There are several daily flights to Visby from Stockholm, Arlanda (45 minutes,
SAS and Nextjet) and from Stockholm, Bromma (35 minutes, Sverigeflyg). It is
also possible to take the ferry from Nynäshamn or Oskarshamn (good 3 hours,
Destination Gotland).
There are several accomodations in different cathegories in Visby.
All options concerning travelling and lodging you will find via the link below.
http://www.destinationgotland.se/
http://www.destinationgotland.se/en/
Ett samarrangemang mellan/in cooperation between: