2015-10-20 - Uppsala universitet

M ÖTESPROTOKOLL
UPPSALA
UNIVERSITET
Programråd
Masterprogram i
energiteknik
Programråd för masterprogram i energiteknik
Tid: Tisdag 20 oktober 2015 kl. 13:15-15:00
Plats: Mellamummet, Ångström
Närvarande:
Roland Mathieu (ledamot, sammankallande, programansvarig)
Vladyslav Milshyn (ledamot, student),
Todor Popov (ledamot, student)
Tomas Tengner (ledamot, näringslivsrepresentant), paiticipated via phone
and left the meeting at 14.05.
Paula Forslund (adjungerad, studievägledare),
Ferenc Masszi (adjungerad, KIC InnoEnergy),
Lars Ericsson (adjungerad, studierektor teknikvetenskaper och Entech­
kontakt),
Cajsa Baitusch (adjungerad, forskare vid Industriell teknik),
Magnus Strandås (adjungerad, utbildningsledare).
Not participating:
Gerrit Boschloo (ledamot, lärare),
Håkan Kullven (ledamot, lärare),
Emma Kristensen (adjungerad, utbildningsledare).
§1. Mötet öppnas
§2. Val av protokollförare
Magnus Strandås utsågs till protokollförare.
§3. Val av justerare
Vladyslav Milshyn valdes att jämte ordförande Roland Mathieu justera
protokollet.
§4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes efter ändring av rubricering på punkt 11 från
"Övriga frågor" till "Tillstyrkande av utbildningsplan, inklusive
studieplanen 2016/2017".
§5. Förra mötets protokoll
A follow up of the protocol from last meeting took place.
Important parts:
Project,
§6 a) Roland has talked to the teacher of power system analysis and
clarified the situation. Links to information about FAS+/insurance were sent
to the student represenatives
§8 Out ofthe four who staited their degree projects last Spring, two
have presented (one has already opposed and got his degree project
approved), one is presenting on 28/10, and one should be ready in
November. Roland will contact the last two students.
M ÖTESPROTOKOLL
UPPSALA
UNIVERSITET
Programråd
Masterprogram i
energiteknik
§9 Paula will inform former students that they have to apply for
diploma.
§ 10 Cajsa will present her plan fora seminarserie about degree project,
which could be financed by the "quality funds" received by the
program.
Cajsa,Paula, Kristin Peisker, and Roland had a lunch meeting with the
students about degree project (2/10).
The issue of populärvetenskaplig summering på svenska in the degree
project were discussed anda suggestion will now appear in § 10 at this
meeting. '
§6. Meddelanden från
a) studenterna
They are studying hard. They asked ifthe fund for kvalitetshöjande åtgärder
could be used for study visits at companies. The answer from Roland was
probably yes. Ferenc-proposed Älvkarleby as a destination which the
meeting acclaimed. Tomas suggested that a combined heat and power plant
could be of interest.
A discussion concerning degree projects were held. Could the KIC
InnoEnergy provide a link in to the paitner companies? ABB usually
adve1tise degree projects in English. ABB could probably not prioritize
students from KIC InnoEnergy. Tomas Tegner will collect the students'
CV:s for the future. Roland informed that UU Innovation could help with
contacts.
b) studievägledaren
Paula Forslund informed that Ali Mohammadi, a student on the programme,
has got the SKAPA lnnovationspris till minne av Alfred Nobel. Paula is
working on how to spread the information.
Paula informed about a meeting with Migrationsverket. They will come with
more information of how to write a ce1tificate of visa-extension. Paula has
contact with a specific person at Migrationsverket.
c) övriga
Inga övriga meddelanden.
§7. 2013-14 samt 2014-15 studenterna
The students informed about some activities at other universities that they
would like to participate in. Other activities came up as Utnarm the 51" of
November and the Ander Wall-föreläsning.
§8. 2015-16 studenterna; kurser, exjobb, osv
Cajsa Ba1tusch presented an idea about helping the students in preparation
their thesis work by Introduce a series of seminars now in period 2. Cajsa
M ÖTESPROTOKOLL
UPPSALA
UNIVERSITET
Programråd
Masterprogram i
energiteknik
will statt working on this and the meeting suggested that the fund for
kvalitetshöjande åtgärder could be used .
§9. Programmet framtida planer, kurser, examensarbete
Roland informed about a new course - Expe1ter i team might appear later on
the programme.
§10. Utbildningsplan, Studieplan, ändringar från läsåret 2015/2016 till
läsåret 2016/2017
BESLUT
Mötet tillstyrkte yrkandet på att flytta kursen 1RT485 Introduktion till
datorbaserade reglersystem, 5hp från studieperiod 12 till studieperiod 13 .
Mötet beslutade att i tillägg till period 22 erbjuda kursen 1TE65 l
Projektarbete i elektricitetslära 5hp i period 12.
Mötet beslutade att i utbildningsplanens punkt 4.2 Examensarbete lägga till
ett undantag gällande populärvetenskaplig sammanfattning på svenska.
Tillägget blir "De gemensamma riktlinjerna och anvisningarna tillämpas
med undantag för kravet på populärvetenskaplig sammanfattning på svenska
angivet i Bilaga 9. Checklista för studenter, punkt 17c. För studenter på
Masterprogrammet i energiteknik erbjuds alternativet att göra en
populärvetenskaplig sammanfattning på engelska.".
§11. Nästa möte
Monday 7/12 kl. 13.15 -15 in Mellanrummet, Ångström.
§12. Mötet avslutas
Mötet avslutades.
Vi c okoll
Justeras
~
s~
shyn
Roland Mathieu