Godkännande av markägarförklaring

TJÄNSTEUTLÅTANDE
1(3)
Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2015.332
Datum: 2015-11-02
Kommunjurist Klas Holmberg
E-post: [email protected]
Kommunstyrelsen
Godkännande av markägarförklaring
Nödinge Fotbollshall AB arrenderar av kommunen del av fastigheten Nödinge 38:2 och har på
arrendestället uppfört en fotbollshall.
Nödinge Fotbollshall AB önskar i samband med byte av konstgräset i fotbollshallen byta bank.
Swedbank har begärt en markägarförklaring från kommunen för att låna ut pengar till Nödinge
Fotbollshall AB. Markägarförklaringen innebär i huvudsak följande.
Kommunen godkänner överlåtelsen till banken.
Kommunen erinrar om att kommunen tidigare har godkänt en säkerhetsöverlåtelse.
Kommunen godkänner att arrenderätten återgår till Nödinge Fotbollshall AB när bolaget har
fullgjort sina förpliktelser mot banken.
Om banken ska realisera säkerheten, ska det ske på det sätt som framgår av § 11 i
säkerhetsöverlåtelsen. Detta innebär kortfattat att försäljning sker efter anbudsförfarande till ideell
förening som har aktivitetsbidrag i Ale kommun, i andra hand att kommunen erbjuds lösa arrendet
och förvärva byggnaderna på arrendestället till ett pris motsvarande bankens fordran, samt i tredje
hand att försäljning sker till annan person efter det att arrendeavgiften har ändrats till en
marknadsmässig avgift som indexregleras.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner angiven markägarförklaring under förutsättning att Swedbank och
Nödinge Fotbollshall AB sluter en säkerhetsöverlåtelse med det innehåll som framgår av § 11 i
ingivet förslag till säkerhetsöverlåtelse.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef eller deras
ersättare att underteckna markägarförklaringen.
Björn Järbur
Kommunchef
Klas Holmberg
Kommunjurist
Beslutsunderlag
·
·
·
Tjänsteutlåtande, 2015-11-02.
Markägarförklaring
Säkerhetsöverlåtelse
Ale kommun
SE-449 80 Alafors
Organisationsnummer
212000-1439
Telefon
0303-33 00 00
E-post
[email protected]
www.ale.se
2(3)
Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Kommunjuristen
För kännedom
Exploateringsingenjören
Bakgrund
Kommunfullmäktige godkände i samband med godkännandet av förslaget till arrendeavtal 1999
även en säkerhetsöverlåtelse av nyttjanderätten till arrendestället till Svenska Handelsbanken AB,
Handelsbanken Hypotek AB eller Stadshypotek AB för att bolaget skulle få ett banklån för att
delfinansiera uppförandet av fotbollshall.
Nödinge Fotbollshall AB har på arrendestället uppfört en fotbollshall.
Nödinge Fotbollshall AB har nu underrättat kommunen om att bolaget avser att låna 500 000 kr
från Swedbank AB för att byta konstgräset i bolagets fotbollshall och lösa resterande lån hos
Handelsbanken och att bolaget som säkerhet för lånet hos Swedbank AB avser att överlåta
arrendeavtalet och fotbollshallen genom en säkerhetsöverlåtelse. Bolaget har hemställt att
kommunen ska utfärda en markägarförklaring i enlighet med bankens önskemål.
Nödinge Fotbollshall AB har ingivit en budget för bytet av konstgräs med en beräknad kostnad på
drygt 500 000 kr, varav bolaget och NSK finansierar drygt hälften med sparade medel.
Nödinge Fotbollshall AB har uppgivit att av bolagets ursprungliga lån från Handelsbanken på
1 300 000 kr återstår efter amorteringar under 300 000 kr.
Swedbank har begärt en markägarförklaring, som efter diskussioner mellan parterna fått följande
innehåll.
Kommunen godkänner överlåtelsen till banken.
Kommunen erinrar om att kommunen tidigare har godkänt en säkerhetsöverlåtelse.
Kommunen godkänner att arrenderätten återgår till Nödinge Fotbollshall AB när bolaget har
fullgjort sina förpliktelser mot banken.
Om banken ska realisera säkerheten, ska det ske på det sätt som framgår av § 11 i
säkerhetsöverlåtelsen. Detta innebär kortfattat att försäljning sker efter anbudsförfarande till ideell
förening som har aktivitetsbidrag i Ale kommun, i andra hand att kommunen erbjuds lösa arrendet
och förvärva byggnaderna på arrendestället till ett pris motsvarande bankens fordran, samt i tredje
hand att försäljning sker till annan person efter det att arrendeavgiften har ändrats till en
marknadsmässig avgift som indexregleras.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Kommunens risktagande är betydligt mindre än tidigare. Byggnaden kommer inte att gå att
använda för avsett ändamål om golvet inte åtgärdas. Nödinge Fotbollshall AB har visat att bolaget
klarar av att sköta sin ekonomi och sin byggnad.
Sektorns bedömning
Förvaltningen gör bedömningen att med hänsyn till att arrendet har ingåtts, bör kommunen stödja
föreningslivet genom att möjliggöra att Nödinge Fotbollshall AB byter bank. § 11 i
Ale kommun
SE-449 80 Alafors
Organisationsnummer
212000-1439
Telefon
0303-33 00 00
E-post
[email protected]
www.ale.se
3(3)
säkerhetsöverlåtelsen innebär att markägarförklaringen minskar risken för att ett subventionerat
arrende kommer ut på marknaden.
Ale kommun
SE-449 80 Alafors
Organisationsnummer
212000-1439
Telefon
0303-33 00 00
E-post
[email protected]
www.ale.se