SEB - Riksgälden

Ansökan/Ändring/Avslut av statlig myndighets konto
Avseende konton under SCR, Statens Centralkonto i Riksbanken
Ändringen önskas från och med, datum
Giltighet
Nytt konto
Ändring
Avslut
Myndighetens namn
Organisationsnummer
Utdelningsadress
Telefonnummer (även riktnummer)
Myndigheten
Postnummer och ort
Myndighetskod (frivillig uppgift)
Redovisningssystem (frivillig uppgift)
Myndighets diarienummer (frivillig uppgift)
Kontaktperson
Telefonnummer kontaktperson
e-postadress kontaktperson
Kontouppgifter
Kontouppgifter - myndigheter anger kontotyp och ev. befintligt bankgironummer, banken anger kontonummer
vid nytt konto och ev. nytt bankgironummer. Kontotyperna är: Netto (bankkonto för både in- och utbetalningar),
UT (bankkonto för utbetalningar) och IN (bankkonto för inbetalningar)
Överordnat konto
Ränteberäknas Kontonummer
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Kontotyp Bankgironr
IN
UT
Netto
IN
UT
Netto
IN
UT
Netto
IN
UT
Netto
IN
UT
Netto
IN
UT
Netto
Rättelsekonto
Allmänna
villkor
Följande villkor har mottagits och godkänns av myndigheten. Villkoren gäller med de ändringar/tillägg som
följer av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) vid var tid gällande Ramavtal med Staten genom Riksgäldskontoret avseende betalningsförmedlingstjänster med mera för statliga myndigheter, Myndighetsavtal
(tillämpligt
med myndigheten och övriga däri angivna eller därefter tillkommande Tilläggsavtal, Produktavtal och Datakomendast vid
kontoöppning/ munikationsavtal. För den händelse dessa villkor innehåller bestämmelser som strider mot bestämmelserna i
ramavtalet (med bilagor) med aktuellt myndighetsavtal och tillhörande tilläggsavtal, produktavtal och datakomändring)
munikationsavtal, så skall ramavtalet (med bilagor) med aktuellt myndighetsavtal och tillhörande tilläggsavtal
och produktavtal och datakommunikationsavtal äga företräde.
Villkor, namn och beteckning
Myndighetens
underskrift
Ort och datum
Underskrift av behörig företrädare
Namnförtydligande
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Organisationsnummer: 502032-9081. Styrelsens säte: Stockholm.
Blad 1 (2)
Ansökan/Ändring/Avslut av statlig myndighets konto
Avseende konton under SCR, Statens Centralkonto i Riksbanken
Bankens
underskrift
Ort och datum
Banken öppnar/ändrar/avslutar ovanstående tjänster för kontohavaren
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Namnförtydligande
Riksgäldskontorets
beslut
Riksgäldskontoret beslutar härmed att ovanstående konton ansluts till det
statliga betalningssystemet fr o m
Datum
Riksgäldskontoret beslutar härmed att ovanstående konton ändras i det
statliga betalningssystemet fr o m
Riksgäldskontoret beslutar härmed att ovanstående konton avslutas i det
statliga betalningssystemet fr o m
Riksgäldskontorets
underskrift
Ort och datum
Underskrift av behörig företrädare
Namnförtydligande
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Organisationsnummer: 502032-9081. Styrelsens säte: Stockholm
Blad 2 (2)