Banken blir mobil

dialogica
NR 3
1999
Ett nyhetsbrev från Logica Svenska AB
Banken
blir mobil
Logicas kompetens inom både mobil
kommunikation och bank- och
finansvärlden kommer väl till pass
när brittiska storbanken NatWest gör
stora satsningar för att erbjuda sina
tjänster genom nya kanaler. Banktjänster via mobiltelefonen med hjälp
av den nya WAP-standarden är ett
exempel på NatWests planer, liksom
ambitionen att samarbeta med europeiska mobiltelefonoperatörer, vilka
med NatWest som partner kan
erbjuda sina kunder banktjänster.
Vårt arbete
handlar till
stor del om att
göra våra
kunder effektivare och ge
dem möjlighet
att erbjuda
bättre service.
I denna tidning
berättar vi om
hur vi hjälper
BBS och
NatWest så att
de i sin tur kan
hjälpa sina
kunder med
elektronisk och
mobil handel.
sidan 4–5
Foto: Tony Stone Images
Logica säkrar norsk e-handel
– Paul Fox,
vd Logica
Svenska AB.
Logica Svenska AB
Solna Torg 19
171 45 Solna
tel: 08-705 77 00
fax: 08-730 38 55
[email protected]
Foto: Tony Stone Images
www.logica.se
Norska BBS, Bankenes Betalingssentral, bygger med hjälp av Logica
upp en infrastruktur för säker
e-handel och kommunikation. Målet
är att lägga grunden till säker access,
handel och betalning genom kanaler
som dator, telefon, tv och liknande.
Som säkerhetsstandard har BBS valt
att använda PKI, som utnyttjar digitala
certifikat och signaturer.
sidan 6–7
Fler funktioner i mobiltelefonen med Application Smart Card
sidan 3
Team 121 vässar
Logicas SAP-kompetens
Martin Read,
koncernchef för
Logica.
Logicas vinst
upp 52 procent
Logicas finansiella år slutade
den sista juni och siffrorna har
nu publicerats. Resultatet är
entydigt positivt, med bland
annat en vinstökning för koncernen på 52 procent, till 63,4
miljoner pund. De totala intäkterna växte med 39 procent och
uppgick till 659,5 miljoner
pund. Vinsten per aktie blev
12,3 pence, en ökning med 45
procent.
Personalstyrkan har också
ökat kraftigt. Under året växte
mängden anställda med 33
procent och uppgick i slutet av
juni till 8521 personer.
– Vi har haft ett bra år och
har samtidigt firat vårt trettioårsjubileum, säger doktor Martin Read, som leder Logicakoncernen.
– Vår fokuserade strategi
fortsätter att ge utmärkta resultat. Vår internationella
plattform är nu starkare än någonsin, och vi har uppnå en
position som marknadsledande
inom mjukvara för mobil telekommunikation.
Supportorder
i Skottland
Logica kommer att tillhandahålla support till de båda
energibolagen ScottishPower
och Scottish & Southern
Energy. De båda bolagen driver
bland annat gemensamma system för mätning av elleveranser. Den skotska elmarknaden
är sedan 1998 avreglerad och
Logica har erhållit en framstående ställning som IT-konsult.
2
Logica har förvärvat den brittiska datakonsulten Team
121. Köpet medför stärkt kompetens inom affärssystemet SAP och i Skandinavien satsar man nu på
nya tillämpningsområden, som business-to-business
och Customer Relationship Management.
Team 121 har funnits sedan
1990 och har specialiserat sig
på konsult- och implementationsverksamhet för affärssystemet SAP. Köpet av Team
121 medför att Logica tillförs
450 personer i Storbritannien
och i Norge, där företaget
också har kontor. Nu satsar
man på att bygga upp en
skandinavisk SAP-division.
– Logica och Team 121
kompletterar varandra på ett
utmärkt sätt, säger Fredrik
Marthinsen, som kommer från
Team 121 och som koordinerar
integrationen mellan de båda
företagen i Skandinavien.
– Team 121 har med sig en
omfattande SAP-kompetens
inom tillverkande industri,
konsumentprodukter samt eloch vattenindustrin. Logica har
lång erfarenhet av att bygga
upp affärskritiska systemlösningar för bank och finans,
telekom och för el-, vattenoch gasleverantörer. Summan
blir att vi globalt kan erbjuda
branschspecifik kompetens
inom i stort sett alla branscher.
Affärssystemet SAP är uppbyggt av moduler som kan delas in i tre olika faser. I grun-
den finns moduler för det ekonomiska, med bokföring, produktionsplanering, försäljning
etc. Den andra fasens moduler
kopplas till basmodulerna och
lägger till funktioner bland annat för underhåll, personalhantering, projektstyrning och
kvalitetsstyrning.
Fredrik Marthinsen
Fokus på nya funktioner
Med den tredje fasens moduler
(New Dimension-moduler), som
är mer fristående, skapar man
funktioner bland annat för att
länka samman sitt system med
sina leverantörers och distributörers (business-to-business),
system för hantering av kunderna (Customer Relationship
Management) och avancerad
informationshantering (data
warehousing).
– Vi har lång erfarenhet av
implementationer av första och
andra fasens moduler. Dessutom satsar vi hårt på New Dimension-produkterna, där vi
erbjuder befintliga SAP-kunder
utökade funktioner och mervärde genom att komplettera
och förbättra deras system, säger Fredrik Marthinsen.
Team 121 var SAPs första
implementationspartner i Storbritannien och är i dag både
medlem i Team SAP, certifierad
implementationspartner och
Value Added Reseller. Exempel
på några av de större kunderna
är AstraZeneca, Norsk Hydro,
Bosch och Boots. En kund på
energiområdet som både Team
121 och Logica arbetat med är
brittiska Eastern Electricity, som
för övrigt äger Lunds Energi.
Logicas kommande skandinaviska SAP-division kommer att
ledas av Nils Arne-Bakke, som
var vd för Team 121 i Norge.
– Resultatet av förvärvet blir
att Logica kan erbjuda både
teknisk kompetens och affärskompetens för SAP på en nivå
som ligger i framkanten av utvecklingen, sammanfattar Nils
Arne-Bakke.
Farmsense hittar
den bördigaste jorden
Mobilorder
från Japan
Logica har tillsammans med
Galaxy PrecisionAg services
lanserat en produkt som underlättar för europeiska jordbrukare att identifiera den mest
produktiva jorden. Produkten
heter Farmsense och gör det
möjligt för lantbrukare att
analysera data från bland annat satellitbilder, jordanalyser
och skördemätningar.
Resultatet från analyserna
presenteras i bilder som visar
produktiviteten och rekommenderade gödningsnivåer, vilket
Logica har fått flera nya order
i Japan till ett värde av över 17
miljoner pund. Det är japanska
mobiltelefonoperatörer som behöver installera nya så kallade
short message services-lösningar
(SMS) som ligger bakom beställningarna. I Japan erbjuds
mobiltelefonanvändarna i stor
utsträckning informationsbaserade tjänster som utnyttjar
SMS, och Logicas SMS-centerlösning Telepath har visat sig
passa de japanska teleoperatörerna utmärkt.
kan bidra till mindre miljöpåverkan.
Farmsense förväntas även
öka effektiviteten inom jordbruket eftersom bönderna
bättre kan tolka mönstren och
variationerna i satellitbilderna,
och föreslå bättre åtgärder.
Den lättanvända och
kostnadseffektiva produkten
har utvecklats i samband med
Europeiska Kommissionens Centre for Earth Observation-program.
Christian Wahlström
arbetar med att ta fram en
lösning för att lagra
applikationer på smartkort
som sticks in i mobiltelefonen. Därigenom blir det
lättare att ge telefonen
nya funktioner.
Foto: Peter Nordahl
Smartkort höjer
mobiltelefonens kompetens
Mobiltelefonen är snart var mans egendom. Och snart kan den komma att
innehålla betydligt fler funktioner. Vad sägs till exempel om att lagra information om flygbiljetten från sin ficktelefon, inklusive bonuspoäng? Det här
är möjligt med en ny teknik som Logica arbetat fram, och som bygger på
smartkortstekniken.
I Storbritannien har teleoperatören CellNet i samarbete med
Barclaycard lanserat en lösning
som gör att man kan fylla på
och kolla saldot på sitt cashkort från mobiltelefonen. Lösningen har tagits fram av
Logica, SIM-kortstillverkaren
De La Rue och mobiltelefonleverantören Motorola. I grunden är konceptet uppbyggt
kring en så kallad dual-slottelefon, som förutom att
rymma det vanliga SIM-kortet
även har en extra kortläsare
för cashkortet. SIM-kortet, som
finns i alla mobiltelefoner, har
anpassats för att kunna läsa av
saldot och uppdatera summan
på cashkortet. Lösningen utsågs
av Financial Times till 1998 års
mest innovativa mobila lösning.
GSM-potentialen enorm
– Runt om i världen finns 129
länder som använder GSM som
standard för mobiltelefoni och
potentialen är därför stor. Men
vi vill utveckla konceptet ännu
längre, säger Christian Wahl-
ström, som tagit fram den nya
lösningen på Logica.
Ett problem med CellNets
och Barclaycards lösning är att
det är omständligt att lägga
till nya funktioner. SIM-kortstillverkaren, i praktiken teleoperatören, måste vara inblandad vid utvecklingen av nya
funktioner och dessutom måste
abonnenten få ett nytt SIMkort varje gång en ny funktion
ska läggas till.
Lösningen heter Application
Smart Card – ASC – och går ut
på att applikationerna, som i
dagsläget måste lagras på SIMkortet, istället lagras på kortet
som sticks in i telefonen. I fallet CellNet/Barclaycard skulle
det alltså inte behövas ett speciellt SIM-kort, utan de funktioner som rör cashkortet skulle
finnas direkt på själva kortet.
Gameboy födde idén
Möjligheterna som öppnas med
den nya lösningen är stora. Så
fort det finns en standardiserad
lösning kan företag börja utveckla egna smartkortlösningar.
Ett tänkbart användningsområde är sådana jättearrangemang som OS och fotbolls-VM.
– Biljetten betalar man med
sitt smartkort och på samma
kort lagras även biljettten. På
kortet lagras vilka olika deltävlingar man valt att se. Behöver man pengar att använda
inne på området laddar man
snabbt ner det till smartkortet
Idén till Logicas lösning på
problemet föddes av verksamhetskonsulten Robert Leonardi
när han såg ett Nintendo
Gameboy-spel. Skulle det inte
vara praktiskt om de nya funktionerna kunde lagras på det
externa smartkortet, istället för
på SIM-kortet?
– Det skulle innebära att
funktioner kan läggas till utan
att behöva blanda in teleoperatören, och utan att behöva
byta SIM-kortet, säger Christian Wahlström.
VM-biljett tänkbart
användningsområde
via telefonen. Mobiltelefonen
kan också tänkas fungera som
en resultat- och nyhetsterminal.
Andra tänkbara områden för
Logicas lösning är att lagra
flyg- och tågbiljetter på kortet,
tillsammans med de eventuella
bonussystem som hör till. Det
går också att kombinera identitetskort med smartkort för att
underlätta till exempel
certifiering och identifiering.
– Det som talar för vår lösning
är att infrastrukturen redan
finns på plats. CellNets och
Barclaycards lösning har visat
sig vara ett mycket bra sätt att
göra cashkortet mobilt. GSMnäten finns också på plats. Det
som behövs nu är att teleoperatörerna enas om en gemensam standard för SIM-korten
för hur den interna kommunikationen ska ske mellan SIMkort och smartkort, sammanfattar Christian Wahlström.
Kontakt, Christian Wahlström.
Wahlströ[email protected]
3
Foto: Tony Stone Images
Logica hjälper storbank att
NatWest är en av Europas
största banker. Framför sig
har banken omfattande
satsningar på ny teknik för
att bland annat etablera sig i
resten av Europa och för att
underlätta för kunderna att
utföra bankärenden. Särskilt
mycket fokuserar NatWest
på mobil kommunikation
och där spelar Logica en
nyckelroll.
Från vänster Norman Frankel från NatWest,
Robert Leonardi från Logica Svenska samt
Mike Smith från NatWest
– Det hela började med att vi hade
några idéer om banktjänster och mobiltelefoni som vi ville utveckla, säger Mike
Smith, som arbetar på NatWest med att
ta fram nya lösningar baserade på
mobilteknik.
– Logica här i Storbritannien sammanförde oss med Robert Leonardi på
Logica i Sverige, som är något av en
guru i branschen.
Utmaningen för NatWest är att finna
nya, kundanpassade sätt att erbjuda sina
banktjänster. De nya metoderna ska
också vara innovativa, för att dra nytta
av den nya tekniken.
– Fler och fler företag, som inte är
4
banker, startar bankverksamhet, både i
Storbritannien och i övriga Europa, säger
Norman Frankel, som arbetar med att
erbjuda banktjänster via nya kanaler.
– De nya aktörerna kan använda den
senaste, mest effektiva tekniken och har
inte ett omfattande och kostsamt nät av
bankkontor. Det är för att bemöta konkurrensen från dessa nya spelare som vi
måste satsa på ny teknik. Mobiltelefonen
är en intressant kanal för banktjänster
bland annat i Storbritannien, eftersom
mobiltelefonpenetrationen växer snabbt
och nu är uppe i 28 procent.
NatWest har två huvudinriktningar på
kommande mobila banktjänster. Den ena
är att via SMS ”pusha” ut den information som kunden vill ha. Den andra, mer
löftesrika inriktningen kommer att ta
fart så fort de nya WAP-telefonerna
(Wireless Application Protocol) finns på
marknaden.
Som bank på Internet
– WAP innebär att mobiltelefonen blir en
slags webbläsare och det betyder att vi
kan tillhandahålla motsvarande banktjänster som kunderna kan få via bank
på Internet, säger Norman Frankel.
Logica spelar en viktig roll för
NatWest i allmänhet, men i synnerhet i
satsningen på mobiltekniken.
t bli mobil
En av de första
WAP-nallarna. Nokia 7110
klarar WAP-standarden
– Logica hjälper oss inom flera områden.
De hjälper oss att konkretisera de produkter och tjänster vi vill marknadsföra
och har omfattande kunskaper både
inom bank- och finansvärlden och mobil
kommunikation, vilket är en viktig kombination för oss. De har till exempel tagit fram en fungerande prototyplösning
för banktjänster via WAP.
En stor utmaning som återstår innan
NatWest nått ända fram med sina banktjänster via mobiltelefon är tekniken. De
telefoner som behövs för att kunna dra
nytta av WAP-tekniken finns ännu inte
att köpa. Dessutom måste man enas globalt om WAP-standarden fullt ut.
– Här i England kommer de första
WAP-telefonerna att släppas sent i oktober. Sedan måste mobiltelefonoperatörerna förbereda sina system för banktjänster, vilket i och för sig är högt prioriterat, påpekar Norman Frankel.
– Vi hoppas mycket på den kommande UMTS-standarden, som gör att
det kommer att gå enormt mycket fortare att skicka data, från dagens nio
kilobit per sekund till två megabit per
sekund. Då blir det möjligt att utforma
tjänsterna mycket mer attraktivt.
I inledningsskedet arbetar bank, konsult och teleoperatör tätt tillsammans för
att etablera den nya tekniken. På längre
sikt är tanken att bankerna ska kunna
tillhandahålla sina tjänster oberoende av
operatörerna.
– Målet för oss är att vara fullständigt oberoende av operatörerna, så att
kunderna kan få tillgång till våra tjänster oavsett vilken operatör de använder.
WAP-standarden är lämplig, eftersom
den fungerar på liknande sätt som bank
via Internet, berättar Norman Frankel.
Banktjänster från teleoperatörer
Ett annat utvecklingsområde för
NatWest är att etablera verksamhet ute i
Europa genom att inleda samarbete med
mobiltelefonoperatörer i olika länder.
– Vi pratade tidigare om att andra
företag än banker startar bankverksam-
het. Vi är intresserade av
att få mobiltelefonoperatörer att tillhandahålla
egna banktjänster, till
exempel sparande eller
kreditkort, säger Mike
Smith.
– Då behöver de en
bankpartner, och vi har
den erfarenhet som behövs. Av tradition är
det svårt att arbeta
med en bank i sitt eget
land, eftersom banken då kommer att
konkurrera med sig själv.
Förutom kostnadseffektiviteten finns
andra skäl till att de nya bankaktörerna
ser en stor potential på marknaden.
– Kunderna kan attraheras mer av ett
”vänligt” varumärke, som exempelvis en
mobiltelefonleverantör. Banker är pålitliga och säkra, men inte så spännande.
– För att uppnå detta får vi hjälp av
Logica. Deras tekniska expertis på det
mobila området, finansiella kompetens
och kontaktnät inom telekombranschen
kombinerat med vår bankexpertis gör oss
till ett kunnigt och attraktivt team.
Nästa år hoppas NatWest kunna presentera resultatet av sitt första samarbete med en utländsk mobiloperatör. Om
allt går som Mike Smith vill, ska de
kunna erbjuda kunden en paketlösning
med en WAP-anpassad telefon.
– Jag tror personligen att WAP kommer att dominera. Om UMTS förverkligas blir WAP det protokoll som får ut
mest av den utökade bandbredden.
Om några år har kunderna fått det
mycket lättare att utföra sina banktjänster, när som helst på dygnet.
– Det kommer att vara extremt bekvämt att göra bankärenden, till exempel att överföra pengar till vem som
helst med bara en knapptryckning, dygnet runt hela året. Det kommer även att
gå att handla med aktier från mobiltelefonen. Bankernas IT-system kommer i
grunden att vara förnyade, vilket ger
ännu större möjligheter till ny funktio-
nalitet och större flexibilitet, förutspår Mike Smith.
Fyller på kontantkort
NatWest har utvecklat ett
intresse för mobila betalningar
och första idén var att undersöka hur man automatiskt kan
fylla på sitt kontantkort för
GSM-telefoner.
– I Storbritannien har
kontantkortet fått mycket större
genomslag än i till exempel
Sverige. Skillnaden beror på att mobilvågen kom senare hit, när kontantkorten
redan etablerats. Tillväxten i övriga länder sker nu till stor del också på
kontantkortssidan, säger Mike Smith.
NatWests lösning för påfyllning av
kontantkort har utvecklats tillsammans
med Logica. Kunden som vill fylla på sitt
kort behöver inte köpa en påfyllningscheck eller nytt kort i en butik som dessutom kanske är stängd, eller svår att
hitta. I stället ringer kunden ett nummer,
matar in en PIN-kod samt det belopp
man vill fylla på med. Hela förfarandet
tar några sekunder och kan utföras 24
timmar om dygnet, var än kunden befinner, även utomlands.
– Vi har också funderingar på att
göra mobiltelefonen till ett sätt att betala med, och här finns två huvudspår.
Det ena är att man från sin telefon
ringer upp och för över pengar till affärens centraldator, som i sin tur meddelar
affärens kassaapparat att betalning
skett. Ett alternativ är att utnyttja Bluetooth-standarden. Med den kan telefonen direkt föra över pengar till kassan
via trådlös radiolänk, säger Mike Smith.
Möjligheterna och alternativen är
många, och ingen vet hur det kommer
att bli. En sak verkar dock vara säker:
Mobiltelefonen kommer att spela en central roll på allt fler områden i våra liv.
Kontakt på Logica, Robert Leonardi,
[email protected]
5
Foto: Tony Stone Images
BBS bygger struktur för sä
Norska BBS – Bankenes Betalingssentral – är en av Logicas kunder
sedan 1996. Tillsammans har företagen utvecklat ett av världens mest
sofistikerade clearingsystem för betalningar mellan norska banker. Nu
ska man gå vidare och utveckla en infrastruktur för säker e-handel.
BBS skulle i Sverige motsvara en kombination av Bankgirot och Cekab (Centralen för elektroniska korttransaktioner
AB). Företaget har en mycket central position inom det norska bankväsendet och
har en omfattande IT-verksamhet. Det
ägs gemensamt av de största affärs- och
sparbankerna i Norge. Antalet anställda
är närmare 600 och omsättningen över
en miljard norska kronor varje år. Verksamheten organiseras i tre affärsområden; kort, giro och clearingverksamhet.
BBS kortverksamhet hanterar över 90
procent av kortbetalningsterminalerna i
6
Norge. Maximalt kan man ta emot 80
transaktioner per sekund från de 45.000
terminalerna.
Giro-verksamheten administrerar
pappersbaserade betalningar, motsvarande det svenska post- och bankgirot,
samt elektroniska betalningstjänster, som
till exempel AvtaleGiro och EDIFACTbaserade tjänster.
För BBS clearingverksamhet har
Logica varit med och skapat ett EDI-baserat system, där bokstavligt talat miljarder kronor varje dag passerar.
Clearingsystemets funktion är att han-
tera betalningarna mellan de dryga 100talet norska bankerna och centralbanken.
Säker access på nya kanaler
Det som BBS har nu inlett är skapandet
av en infrastruktur för säker elektronisk
kommunikation inom flera områden.
– Olika kanaler som telefon, hemdator, tv och liknande, utvecklas mer mot
att bli interaktiva multimediakanaler, säger Lennart Sandberg, IT-chef på BBS.
– De lägger grunden till nya erbjudanden om olika slag av elektroniska
äker norsk e-handel
”Det är inte bara tillgängligheten till bankernas
tjänster som utökas dramatiskt, utan även servicenivån
och närheten till kunderna kommer att förbättras.”
Lennart Sandberg, BBS
tjänster. E-handel, bank via Internet, underhållning och informationsförmedling
är några exempel på möjligheter som
öppnar sig i takt med att de nya kanalerna tas i bruk på marknaden. I samband med detta har vi på BBS satt i
gång en rad projekt för att lägga grunden till säker access, handel och betalning genom de nya kanalerna.
BBS valde PKI
För att komma tillrätta med säkerhetsproblemen har BBS valt att använda sig
av säkerhetslösningar som den så kallade
PKI-modellen. PKI gör till exempel att
köpare och säljare kan vara säkra på
vem de egentligen gör affärer med.
– För att bankerna ska kunna erbjuda
sina tjänster och minska riskerna är det
nödvändigt att etablera en säkerhetslösning som går tvärs över tjänsteutbudet, och omfattar både de fysiska
och de elektroniska kanalerna. Dessa
krav har medfört att en mängd olika
säkerhetskoncept utarbetats, som bygger
på användningen av privata och offentliga krypteringsnycklar. De utnyttjar
digitala certifikat och signaturer och går
under namnet PKI, förklarar Lennart
Sandberg.
För mer information om PKI, läs artikeln här intill.
Få användare än så länge
Även om utvecklingen av e-handel går
fort fram, är det relativt få konsumenter
som ännu använder de etablerade kanalerna, som Internet, för e-handel. Dessutom är många av de nya kanalerna
fortfarande under utvärdering, och inte
tillgängliga för allmänheten i den utsträckning som behövs för att en effektiv
marknadsplats ska uppstå.
– BBS har arbetat med förberedelser
för att anpassa systemen till de nya handels- och informationskanalerna de senaste åren. Vi inser dock att implementation och ett allmänt bruk av dessa
kommer att börja växa på allvar först
om ett eller några år, beroende på kanal.
Vi är förberedda på att tillmötesgå
framtidens krav på en säker och effektiv
handel genom de nya kanalerna, och vi
har också lagt ner mycket arbete på att
utveckla ny teknik, även i samarbete
med externa leverantörer. Denna satsning
kommer att fortgå i framtiden, berättar
Lennart Sandberg.
Högre servicenivåer att vänta
Vad kommer denna satsning att innebära för banker och kunder? Lennart
Sandberg talar om den nya säkerhetsstrukturen som en grund för högre
servicenivåer.
– Utveckling och anpassning av ny
teknik för den elektroniska marknaden
ger bankerna ett grundläggande verktyg
vid positioneringen av sina tjänster och
produkter. Kort sagt öppnar tekniken
möjligheter för bankerna att erbjuda
sina tjänster var som helst och när som
helst. Det är inte bara tillgängligheten
till bankernas tjänster som utökas dramatiskt, utan även servicenivån och närheten till kunderna kommer att förbättras, förutspår Lennart Sandberg.
Logicas uppgift i det hela är att bistå
BBS i utvecklingen av de tekniska lösningarna.
– Logica deltar i projekten och utvecklar konkreta lösningar, som visar att
våra idéer fungerar i praktiken. Till exempel har Logica tagit fram en banklösning för Internet som använder PKIstandarden, avslutar Lennart Sandberg.
Kontakt på Logica, Brian Williams,
[email protected]
Vad är PKI?
PKI är en säkerhetslösning som
krypterar den information som överförs. Krypteringen bygger på nyckelpar, där den ena nyckeln är privat och
den andra publik. Användaren ger sin
publika nyckel till dem han vill kommunicera med så att de kan verifiera
avsändarens identitet vid framtida
kommunikation.
Resultatet blir att vem som helst
med en offentlig nyckel kan skicka
krypterade meddelanden till innehavaren av den privata nyckeln. Men bara
den som har den privata nyckeln kan
dekryptera meddelandet.
Denna lösning blir betydligt säkrare
än dagens allmänt förekommande juridiskt bindande namnteckningar
styrkta av id-kort. Den är dessutom
ett krav vid distanshandel, då de inblandade parterna måste kunna
verfiera identiteten hos varandra.
I framtiden kan man tänka sig att
dagens bankkort blir så kallade
smarta kort innehållandes personliga
certifikat och krypteringsnycklar som
används för att validera köp och
skriva under dokument och avtal.
7
B
Utgiven av:
Ansvarig utgivare:
Paul Fox
Kontaktperson på Logica:
Helena Carlsson
Produktion:
Infokraft Publishing AB
Foto: Mikael Risedal
Logica Svenska AB
Solna Torg 19
17145 Solna
tel: 08-70577 00
fax: 08-730 3855
www.logica.se
[email protected]
Nya medarbetare
Peter Nilsson är sedan augusti
anställd som Account Manager.
Peter kommer tidigare från GE Information Services där han jobbat
med försäljning av e-businesslösningar de senaste 4 åren. Innan
dess jobbade Peter hos Simens
Nixdorf med försäljning av ERPlösningen SAP R/3.
Per Karlbom anställdes i juni som
affärsområdeschef för Tillverkande
industri, Distribution & Transport.
Per kommer närmast från Sense
Communications där han arbetat
som försäljnings- och marknadschef. Per har 15 års erfarenhet
inom både telekommunikationsoch IT-branschen.
Michael Hallner kommer närmast
från Cambridge Technology Partners där han arbetat i 1,5 år som
Client Partner. Han har även haft
ansvar för affärsutvecklingen för
CTPs Malmökontor. Tidigare var
Michael vd på Macmeckarna
(idag Academedia) i Malmö under
3 år. Se artikel här intill.
Peter Nilsson kommer också från
Cambridge Technology Partners
där han arbetat i 3,5 år som både
konsult och projektledare. På senare tid har även han ansvarat för
affärsutvecklingen för CTP’s
Malmökontor. Peter är anställd på
Logicas lokalkontor i Malmö sedan 13 september.
Övriga nyanställda
Övriga medarbetare som Logica hälsar
välkomna är Louise Arnshoff, Johan Süng,
Patrik Seffel, Björn Perntoft, Pernilla
Hjersing, Christian Wahlström, Anders Sundén, Ninni Israelsson Gunnerås, Mikael
Berglund, Anders Axelsson, Fredrik Ohlsson,
Anna Andersson, Marit Nordin, Martin
Kral, Christer Karlsson, Christer Jansson och
Fredrik Marthinsen.
De nya Logica-anställda Peter Nilsson och Michael Hallner kommer närmast från
Cambridge Technology Partners, där de arbetat tillsammans under en längre period.
Logica etablerar sig
i Öresundsregionen
Öresundsregionen lockar nu även
Logica som i dagarna öppnar ett
kontor i Malmö. Tillväxttakten
förväntas bli hög och med stark
fokusering på utvalda företag och
kunskapsområden.
Det är den expansiva utvecklingen i Öresundsregionen som gör att Logica tar steget
och startar sitt första kontor utanför
Stockholm just här.
– Det finns en enorm bärkraft här, och
det bor faktiskt fler människor runt Öresund än vad det gör i Stockholm, säger
Michael Hallner, som tillsammans med
Peter Nilsson kommer att leda kontoret
i Malmö.
– Egentligen är det mer riktigt att säga
att vi öppnar ett öresundskontor än ett
malmökontor. När vi är etablerade och om
det känns naturligt kommer vi att ta steget
över till Danmark och Köpenhamn, säger
Peter Nilsson.
Logica kommer att profilera sig som
specialist inom vissa utvalda kunskapsområden.
– Företagen har oftast redan konsulthjälp och vi får istället satsa väldigt fokuserat på utvalda branscher och företag och
säga att ”det här är vi marknadsledande
på”, säger Michael Hallner.
– Vi kan till skillnad från många andra
leverantörer erbjuda ”färdiga” paketlösningar, och det medför att implementationstiden blir mycket kortare, förklarar Peter Nilsson.
– Vi hade flera alternativ att välja
bland, men Logica kändes väldigt professionellt och hela företaget präglas av en
positiv anda. Logicafolket verkar vara ett
glatt gäng, helt enkelt, och vi har blivit
väldigt väl bemötta, säger Peter Nilsson.
Verksamheten i syd förväntas växa i
rask takt och inom ett år räknar man med
att vara runt 20 personer på malmökontoret.
Vi hjälper ledande organisationer världen över att nå
sina affärsmål genom innovativ användning av IT