Allmänna villkor för Kundavtalet

Allmänna villkor för Kundavtalet
Innehållsförteckning
Allmänna kontovillkor ........................................................................................................................................................................................................ 3
Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet ................................. 12
Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar ........................................................................ 19
Allmänna villkor för e-faktura och direktbetalning ......................................................................................................................... 29
Rättelseförfaranden ......................................................................................................................................................................................................... 33
Allmänna kortvillkor för privatkunder .......................................................................................................................................................... 34
Bruksvillkor för MasterCard-kreditkort..................................................................................................................................................... 47
MasterCard Gold- och Visa Gold - reseförsäkring för utrikesresor ........................................................................... 52
MasterCard Platinum –reseförsäkring för utrikesresor ........................................................................................................ 68
MasterCard Platinum Private Banking- och Visa Platinum Private Banking-reseförsäkring ...... 83
World Elite MasterCard–reseförsäkring ................................................................................................................................................. 94
Köp- och kontantuttagsskydd som ansluter sig till Danske Banks kombinationskort Produktbroschyr ............................................................................................................................................................................................................... 110
Allmänna avtalsvillkor för gruppförsäkringen köp- och kontantuttagsskydd för
kombinationskorten MasterCard, MasterCard Gold, MasterCard Platinum, MasterCard
Platinum Private Banking och World Elite MasterCard ..................................................................................................... 113
Försäkringsvillkor för innehavare av MasterCard kombinationskort ................................................................. 117
Försäkringsvillkor för innehavare av Danske Banks MasterCard Gold -kombinationskort ........ 119
Försäkringsvillkor för innehavare av Danske Banks MasterCard Platinum, MasterCard
Platinum Private Banking och World Elite MasterCard –kombinationskort ............................................... 122
Villkor för elektronisk hantering – webbanken och telefontjänsten ........................................................................ 125
Betaltjänstmeddelande ............................................................................................................................................................................................ 134
Användarvillkor för K-Plussa MasterCard Debit -kort .......................................................................................................... 143
Sida 2 / 153
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
Allmänna kontovillkor
Dessa villkor tillämpas på Danske Bank Abp:s (nedan
”banken”) kontoavtal för privatpersoner och villkoren utgör en del av kontoavtalet. På kontoavtalen för privatpersoner tillämpas därutöver följande, vid var tid gällande villkor:
 Allmänna villkor för eurobetalningar som förmedlas
inom eurobetalningsområdet
 Allmänna villkor för utgående och inkommande valutabetalningar
 Avtalsvillkor för en tjänst som ansluts till kontot genom ett separat avtal mellan banken och kunden.
Ovan nämnda villkors inbördes tillämplighet på dessa
villkor bestäms enligt det angivna tillämpningsområdet i
respektive villkor. Om de ovan nämnda övriga villkoren
är i konflikt med dessa villkor iakttas i första hand dessa
allmänna kontovillkor. Om särskilda villkor för kontoavtalet avviker från dessa allmänna villkor tillämpas kontoavtalets särskilda villkor. Om en konflikt finns mellan
olika språkversioner av dessa allmänna kontovillkor tilllämpas i första hand den finskspråkiga versionen av
dessa villkor.
Dessa allmänna kontovillkor träder i kraft
1.12.2015
Genomförande av betalningsuppdrag
Betalningsuppdrag är en order som kunden ger banken
för genomförande av en betalningstransaktion, som girering, överföring av medel till bankens betalkonto, direktdebitering, kontantinsättning, kontantuttag, med betalkort eller med något annat betalningsinstrument. Genomförande av betalningsuppdraget inkluderar tjänsteleverantörens åtgärder för behandling av uppdraget och
förmedling av betalningen.
Betalningsinstrument
Med betalningsinstrument avses ett betalkort eller någon annan personlig anordning eller rutin eller en kombination av dessa som kunden och banken har träffat
avtal om att användas för att initiera betalningsuppdrag.
Betalningsinstrument är utöver betalkort exempelvis
nätbankskoder.
Bankdag
Bankdag är den dag på vilken banken har öppet så att
det för sin del kan genomföra betalningstransaktioner.
Om banken inte separat meddelat annat är bankdagar i
Finland veckodagarna från måndag till fredag med undantag av finländska helgdagar, självständighetsdagen,
första maj, julafton och midsommarafton samt andra
dagar som inte anses vara bankdagar.
1. Definitioner
Valuteringsdag
Valuteringsdag är den referenstidpunkt som banken
använder för beräkningen av räntan på de medel som
debiteras eller krediteras kont
Kund
Med kund avses kontohavaren, kontohavarens intressebevakare eller en fullmäktig med intressebevakningsfullmakt.
Betalningstransaktion
Betalningstransaktion är en åtgärd där medel överförs,
tas ut eller ställs till förfogande för kontohavaren eller
en person med kontodispositionsrätt, dock inte transaktioner i samband med kreditering av insättningsränta.
Betalkonto
Med betalkonto avses ett konto som är avsett för och
som kan användas för genomförande av betalningstransaktioner utan användningsbegränsningar till följd
av kontovillkor eller lag.
Sida 3 / 153
Kontohavare
Med kontohavare avses den person som banken är
skyldig medlen på kontot och som kan bestämma över
kontot och kontomedlen efter eget gottfinnande, såvida
inte annat anges nedan. Kontot kan ha fler än en kontohavare.
Kontoöppnare
Kontoöppnaren är den person som ingår avtal med banken om att öppna kontot.
Person med kontodispositionsrätt
Dispositionsrätt till ett konto har en person vars rätt att
disponera kontot i enlighet med punkt 5 i dessa kontovillkor grundar sig på ställning som laglig företrädare eller på fullmakt från kontohavaren.
Intressebevakare
En intressebevakare är kontohavarens lagliga företrädare. Ställningen som intressebevakare grundar sig på
lag (minderåriga) eller på magistrats eller domstols förordnande (myndiga och minderåriga för vilka intressebevakare förordnats).
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNÄ KONTOVILLKOR
Fullmäktig med intressebevakningsfullmakt
Med fullmäktig med intressebevakningsfullmakt avses
en person som enligt en intressebevakningsfullmakt
fastställd av magistrat och antecknad i registret över
förmyndarskapsärenden är allmänt befullmäktigad att
sköta kontohavarens ekonomiska angelägenheter.
Person med fullmakt att disponera kontot
Kontohavaren kan ge en eller flera personer fullmakt att
disponera kontot i enlighet med dessa kontovillkor genom att i en individualiserad fullmakt ange dem som har
dispositionsrätt samt fullmaktens omfattning. Fullmakten kan också vara en individualiserad intressebevakningsfullmakt som fastställts av magistrat.
Dispositionsrättshavare
I kontoavtalet befullmäktigar kontohavaren i regel en eller flera personer att disponera kontot i enlighet med
dessa kontovillkor.
Kontoavtal
Med kontoavtal avses ett avtal om ett enskilt konto eller
enskilda konton som banken och kunden ingår samt vid
var tid gällande särskilda avtalsvillkor, allmänna kontovillkor (dessa villkor) och servicetaxa.
Kontotransaktion
Med kontotransaktion avses insättningar (krediteringar)
och uttag (debiteringar) som påverkar kontots saldo.
2. Kontoavtal
I kontoavtalet ingås överenskommelse om följande:
- räntebestämning
- räntebelopp/ränteprocent när avtalet ingås, ränteberäkningsgrund, den referensränta som tillämpas,
ränteperiod och räntebetalningsdag
- dröjsmålsränta
- uttagsprovision
- insättningstid
- begränsningar som gäller uttag av medel
- övriga ärenden som kan överenskommas enligt dessa kontovillkor.
2.1 Ingående av avtal och öppnande av konto
Kontoöppnaren och banken ingår kontoavtalet skriftligen eller på elektronisk väg med utnyttjande av elektroniska användarkoder.
Kontot öppnas i regel av kontohavaren. Kontohavarens
intressebevakare och en fullmäktig med intressebevakningsfullmakt kan likaså avtala med banken om öppnande av ett konto för huvudmannen.
Även andra personer kan i gåvosyfte och med bankens
samtycke avtala om öppnande av ett konto för någon
annan.
Sida 4 / 153
Då tillämpas följande villkor på denna gåva:
 Givaren får inte förbehålla sig kontodispositionsrätt,
rätt att annars bestämma över kontot eller få uppgifter om det.
 I samband med att kontot öppnas kan givaren dock
bestämma att kontohavaren får rätt att disponera
kontots medel först när denne fyller 18 år eller en
senare ålder. Detta villkor antecknas i kontoavtalet.
Banken är inte bunden till andra gåvovillkor.
 På givaren tillämpas det som konstaterats om kontohavaren.
 På det skänkta kontot tillämpas vid var tid gällande
kontorelaterade villkor och servicetaxor som avtalats med kontohavaren.
2.2 Uppgifter till banken
Kontoöppnaren är skyldig att ge banken uppgifter om
kontohavaren. Kontohavaren är skyldig att ge banken
uppgifter om personer som har rätt att disponera kontot. Kontoöppnaren, kontohavaren och person med kontodispositionsrätt ska meddela banken sitt namn, sin
personbeteckning, sin postadress, sin hemort och
andra uppgifter som banken separat förutsatt samt på
bankens anmodan lämna ett namnteckningsprov.
Om ovan nämnda uppgifter redan getts banken i ett tidigare sammanhang, kan banken använda de i bankens
kundregister införda uppgifterna.
Kontohavaren och person med kontodispositionsrätt är
skyldiga att underrätta banken om ändringar i ovan
nämnda uppgifter. Banken har också rätt att skaffa uppgifterna från Befolkningsregistercentralen eller andra
tillförlitliga källor. Banken ansvarar inte för skador som
föranleds av att kunden eller personen med kontodispositionsrätt inte har underrättat banken om ändringar i
ovan nämnda uppgifter. Banken har rätt att debitera
kunden för kostnader som orsakats av att ändringarna
inte meddelats.
2.3 Meddelanden och kommunikation som avser
kontot
Information om betalningstransaktioner
Om kunden och banken separat kommit överens om användning av en nätbank och relaterade elektroniska arkiv gör banken uppgifter om betalningstransaktioner
tillgängliga för kunden elektroniskt i nätbankens elektroniska arkiv.
Om kunden separat inte kommit överens med banken
om nätbanken och användning av det relaterade elektroniska arkivet sänder banken enligt kundens val uppgifterna om betalningstransaktioner till banken eller till
den adress som denne enligt 2.2 ovan anmält till Befolkningsregistercentralen eller gör dem tillgängliga för
avhämtning på bankens inrikes kontor.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNÄ KONTOVILLKOR
Informationen om betalningstransaktioner lämnas
minst en gång per månad om kontot har transaktioner
och det inte separat överenskommits att uppgifterna
ska ges oftare. För information som lämnas oftare än en
gång per månad eller genom något annat instrument än
det överenskomna har banken rätt att debitera en avgift
enligt sin servicetaxa.
När uppgifter om betalningstransaktioner ges elektroniskt via nätbanken finns informationen tillgänglig för
kunden i minst ett år efter att uppgifterna lämnats. När
uppgifter som är äldre lämnas har banken rätt att ta ut
en avgift enligt sin servicetaxa.
Andra meddelanden som berör kontot
Andra meddelanden om kontot sänder banken elektroniskt till nätbankens arkiv eller skriftligen till kundens
bank eller till den adress som kunden enligt 2.2 ovan
anmält till Befolkningsregistercentralen eller på separat
överenskommet sätt.
Kommunikation
När banken ger uppgifter om betalningstransaktionen
eller lämnar andra meddelanden som avser kontot i det
elektroniska arkivet eller sänder dem till den adress
som avses i punkten ovan, anses kontohavaren eller annan berörd person ha fått uppgifterna eller meddelandet
senast den sjunde dagen efter avsändandet.
Kunden sänder meddelanden angående kontoavtalet
och dessa villkor till banken elektroniskt via nätbankens
meddelandesystem eller skriftligen. Banken anses ha
fått meddelandet senast den sjunde dagen efter avsändandet.
Som språk i avtalsförhållandet mellan kunden och banken och i kommunikationen kan finska eller svenska användas enligt kundens val. Om kunden vill använda något
annat språk, förutsätter det bankens samtycke. Kontohavaren ansvarar för bruk av eventuella tolk- och översättningstjänster och kostnaderna för dessa.
2.4 Tillgång till information om villkor och förhandsuppgifter under avtalsförhållandet
Kunden kan be att få kontoavtalets villkor och förhandsuppgifter som hänför sig till kontoavtalet avgiftsfritt under avtalsförhållandet.
Banken sänder i denna punkt angivna uppgifter till kunden på det sätt som anges i 2.3 eller på separat överenskomna sätt.
2.5 Konto med kredit
Om kredit kan anslutas till kontot, avtalas separat om
kreditbeloppet och villkoren.
Sida 5 / 153
3. Rättigheter för myndig kontohavare
3.1 Ensam kontohavare
Kontohavaren bestämmer över kontot. Kontohavaren
kan besluta om användningen av kontomedlen och vilka
som har rätt att använda kontot samt avtala med banken om ändringar i kontoavtalet och avslutande av kontot.
Pantsättning av kontomedel
Kontohavaren kan pantsätta medlen på kontot. Kontohavaren eller panttagaren ska skriftligen underrätta
banken om pantsättningen, pantobjektet och panttagaren. Om meddelandet lämnas av panttagaren ska den
innehålla ett av kontohavaren undertecknat pantsättningsmeddelande eller motsvarande utredning.
Betalningsinstrument
Kontomedel får tas ut och betalningsuppdrag som hänför sig till kontot får ges med av banken godkända betalningsinstrument. Banken och kontohavaren avtalar separat om de betalningsinstrument som ges till kontohavaren och personer med kontodispositionsrätt, såvida
inte annat överenskommits i kontoavtalet.
När kontot avslutas eller kontodispositionsrätten återtas ska kontohavaren och personen som haft kontodispositionsrätt genast återlämna de till kontot knutna betalningsinstrumenten till banken i enlighet med villkoren
för betalningsinstrumenten. Banken kan också i annat
fall kräva att betalningsinstrumenten återlämnas, om
grundad anledning anses föreligga.
3.2 Flera kontohavare
Om kontohavarna är flera har varje kontohavare rätt att
ensam använda kontot och kontomedlen med av banken
godkända betalningsinstrument samt fatta beslut som
gäller kontot, såvida inte annat överenskommits i kontoavtalet. Ändringar som gäller ställning som kontohavare kan dock inte göras utan samtliga kontohavares
samtycke.
Om det i kontoavtalet överenskommits att kontohavarna disponerar kontot endast tillsammans, kan beslut
som gäller kontot bara fattas med samtliga innehavares
samtycke.
Om någon av kontohavarna önskar förhindra att kontot
disponeras ska detta meddelas banken, varvid banken
har rätt att förhindra kontoanvändningen. Kontot kan då
endast användas av samtliga kontohavare tillsammans.
Avslutande av konto
Kontot kan inte avslutas utan alla kontohavares samtycke, såvida inte kontot länge varit oanvänt och medlen
som finns där är obetydliga.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNÄ KONTOVILLKOR
Enskild kontohavares uppsägning av kontoavtal
Varje enskild kontohavare kan bli fri från kontoavtalet
genom att för egen del säga upp kontoavtalet i enlighet
med punkt 14 i dessa villkor.
Pantsättning av kontomedel
Kontohavarna kan endast tillsammans pantsätta kontot
och vid var tid befintliga kontomedel. I övrigt gäller för
pantsättning av kontomedlen vad som ovan sagts om
pantsättning av en kontohavares kontomedel.
Beviljande av kontodispositionsrätt
Kontohavarna kan endast tillsammans besluta om att
bevilja kontodispositionsrätt, såvida inte annat avtalats.
Varje enskild kontohavare har rätt att upphäva en dispositionsrätt som givits till någon annan än en annan
kontohavare.
Betalningsinstrument
Kontomedel får tas ut och betalningsuppdrag som hänför sig till kontot får ges med av banken godkända betalningsinstrument. Varje kontohavare avtalar separat
med banken om de kontoinstrument med vilka kontohavaren själv använder kontot, såvida inte annat överenskommits i kontoavtalet.
Alla kontohavare avtalar tillsammans med banken om
betalningsinstrument som ges till personer med kontodispositionsrätt, såvida inte annat överenskommits i
kontoavtalet.
När kontot avslutas eller dispositionsrätten återtas ska
kontohavaren och den som haft kontodispositionsrätt
genast återlämna de till kontot knutna betalningsinstrumenten till banken i enlighet med villkoren för betalningsinstrumenten. Banken kan också i annat fall kräva
att betalningsinstrumenten återlämnas, om grundad anledning anses föreligga.
Tillgång till information
Varje kontohavare har rätt att få all information om kontot och kontotransaktionerna.
När kontot har flera kontohavare ger banken i 2.3 och
13 avsedda uppgifter på det sätt som anges vid respektive punkt och avgiftsfritt endast till den kontohavare
som anges först i kontoavtalet.
4. Rättigheter för kontohavare med Intressebevakare
En person som har en intressebevakare kan själv ingå
kontoavtal med banken förutsatt att handlingsbehörigheten inte har begränsats. Kontohavaren kan använda
kontot endast i enlighet med meddelande från intressebevakaren.
skild lagbestämmelse betalas den omyndiga själv eller
som den omyndiga förvärvat genom eget arbete. Om en
omyndig kontohavare kan ingå kontoavtal och bestämma över sina medel kan denne även i enlighet med villkoren för betalningsinstrument komma överens med
banken om betalningsinstrument genom vilka kontot
används.
5. Rättigheter för person med kontodispositionsrätt
5.1 Rättigheter för intressebevakare
Kontohavarens intressebevakare disponerar kontot såsom kontohavaren. Intressebevakaren avtalar med banken om öppnande och avslutande av konto, meddelar
vem som har rätt att disponera kontot och avtalar med
banken om betalningsinstrument. Om det finns flera intressebevakare bestämmer de över kontot och fattar
beslut som gäller kontot tillsammans, såvida inte intressebevakarna och banken har avtalat annat eller intressebevakarnas uppgifter inte har särskiljts genom
myndighetsbeslut.
Både intressebevakaren och huvudmannen har rätt att
få information om huvudmannens samtliga kontoärenden. Intressebevakarens rätt till information gäller också huvudmannens kontoärenden för tiden före förordnandet av intressebevakaren. En intressebevakare som
förordnats att sköta bara en viss uppgift har rätt att få
information endast om sådana kontoärenden som hänför sig till den uppgift som avses i förordnandet.
5.2 Rättigheter för fullmäktig med
intressebevakningsfullmakt
En fullmäktig med intressebevakningsfullmakt har jämsides med kontohavaren rätt att avtala med banken om
öppnande och avslutande av konto samt kontodispositionsrätt och betalningsinstrument.
Både fullmäktigen och huvudmannen har rätt att få information om huvudmannens samtliga kontoärenden.
Fullmäktigens rätt till information gäller också huvudmannens kontoärenden för tiden före fastställandet av
intressebevakningsfullmakten. En fullmäktig som befullmäktigats sköta bara en viss uppgift har rätt att få information endast om sådana kontoärenden som hänför
sig till den uppgift som avses i fullmakten.
5.3 Rättigheter för dispositionsrättshavare
En dispositionsrättshavare får själv avtala om betalningsinstrument med banken om detta överenskommits
i kontoavtalet. När kontot avslutas eller dispositionsrätten återtas ska dispositionsrättshavaren genast återlämna betalningsinstrumenten till banken. Banken kan
också i annat fall kräva att betalningsinstrumenten återlämnas, om grundad anledning anses föreligga.
En omyndig som har fyllt 15 år kan själv ingå ett kontoavtal och bestämma över medel som med stöd av sär-
Sida 6 / 153
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNÄ KONTOVILLKOR
En dispositionsrättshavare har rätt att få information
om kontotransaktioner under den tid som dispositionsrätten är i kraft för det konto som dispositionsrätten avser. Dispositionsrättshavaren får inte ändra kontovillkoren, ingå tilläggsavtal för kontot, pantsätta kontomedel,
avsluta kontot eller föra över dispositionsrätten till en
annan person eller befullmäktiga någon annan att ta ut
medel från kontot, såvida inte annat överenskommits i
kontoavtalet.
5.4 Rättigheter för fullmaktshavare
Den som har fullmakt att använda kontot kan med bankens samtycke använda kontot, bestämma över kontot
och få information om kontotransaktioner inom ramen
för sina befogenheter i enlighet med den individualiserade fullmakten från kontohavaren. Fullmaktshavaren
kan inte föra över fullmakt till en annan person, såvida
inte annat fastställts i fullmakten.
6. Övertrassering av kontot
Kontohavaren och en person med kontodispositionsrätt
får använda kontoinstrument endast så att kontot inte
övertrasseras. Om kontohavaren eller en person med
kontodispositionsrätt inte använder betalningsinstrument i enlighet med vad som sagts ovan, har banken
rätt att på kontot registrera debiteringsbeloppet som
bankens fordran, som omedelbart förfaller till betalning.
Om avtalsbrottet är väsentligt har banken rätt att häva
kontoavtalet med omedelbar verkan.
För övertrassering av kontot är kontohavaren skyldig att
betala banken dröjsmålsränta om inget annat separat
avtalats samt avgift för påminnelsebrev, eventuell övertrasseringsavgift och andra av indrivningen av övertrasseringen föranledda avgifter och arvoden enligt servicetaxan. Banken har rätt att debitera kontot med ovan
nämnda avgifter och arvoden.
7. Bankens rätt att inte godkänna kontoanvändning
Banken har rätt att inte godkänna användning av kontot,
om
- banken inte tillställts de uppgifter som avses i punkt
2.2,
- om underskriften på ett uttagsdokument avviker
från det namnteckningsprov som banken har,
- kontoanvändaren inte kan styrka sin identitet på ett
tillförlitligt sätt,
- en fullmakt inte uppfyller de krav som banken ställer,
- en check uppvisas för inlösning efter inlösningstidens utgång, eller
- banken i övrigt har anledning att misstänka obehörig
användning av kontot.
Banken har rätt att av säkerhetsskäl begränsa användningen av kontot annanstans än på kontokontoret.
Sida 7 / 153
8. Bankens rätt att spärra kontot
Banken har rätt att spärra kontot, om
- kontohavaren eller någon av dem försätts i konkurs.
- en fullmäktig med intressebevakningsfullmakt som
fastställts av magistrat och kontohavaren inte kan
komma överens om användningen av kontot,
- en intressebevakare förordnas för kontohavaren,
- förutsättningarna för kvittning enligt kreditinstitutslagen är uppfyllda,
- någon av kontohavarna kräver det, eller
- banken har anledning att misstänka missbruk av
kontot.
Banken har rätt att spärra ett konto, om det trots anmärkning inte finns medel på kontot för betalning av
bankens avgifter och arvoden samt hålla kontot spärrat
tills kontohavaren har betalat avgifterna och arvodena
till banken i enlighet med punkterna 6 och 12 i dessa
allmänna kontovillkor.
9. Valuteringsdag, debitering och kreditering av konto
9.1 Valuteringsdag
Valuteringsdag vid kontodebitering är den dag då betalningstransaktionens penningbelopp debiteras kontot.
Om medlen blivit tillgängliga med betalningsinstrument
redan före kontodebiteringen, är valuteringsdagen den
dag då medlen blev tillgängliga.
Valuteringsdag vid kontokreditering är den bankdag då
betalningstransaktionens belopp betalas in på bankens
konto.
Om betalningstransaktionens ursprungliga penningbelopp är i någon annan valuta än euro eller ett EES-lands
valuta, är valuteringsdagen den bankdag då medlen betalas till kundens konto efter att nödvändiga valutatransaktioner gjorts. Om det ursprungliga penningbeloppet är i någon annan valuta än euro eller ett EESlands valuta, är krediteringens valuteringsdag den
bankdag då medlen krediteras kontohavarens konto.
Valuteringsdag vid kontantinsättning är dagen då medlen krediteras kontot. Valuteringsdag vid kontantuttag
är dagen då medlen tas ut från kontot.
9.2 Debitering av kontot
Penningbeloppet vid betalningsuppdrag debiteras och
reserveras på kontot när banken har mottagit uppdraget. Om uppdragets förfallodag kommer efter uppdragets ankomstdag debiteras medlen från kontot under
den i betalningsuppdraget angivna förfallodagen. Om
förfallodagen inte är en bankdag flyttas förfallodagen till
nästa bankdag.
Kontouttag debiteras kontot den dag då medlen tas ut.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNÄ KONTOVILLKOR
9.3 Kreditering av kontot
En bankintern betalningstransaktion i euro som utförs i
realtid krediteras kontohavarens konto alla veckodagar.
En bankgruppsintern betalningstransaktion i euro som
utförs i realtid krediteras kontohavarens konto bankdagar inom betalningsuppdragets tidsgränser (s.k. cut offtid).
Referensräntans värde förändras dagligen, men kontots
ränta kan vara oförändrad under hela räntebestämningsperioden eller förändras dagligen lika mycket som
referensräntans värde förändrats. Om räntan på kontot,
ränteberäkning och räntebetalning avtalas närmare i
kontoavtalet.
En betalningstransaktion i euro mellan banker eller
bankgrupper krediteras kontohavarens konto omedelbart den bankdag då medlen betalats till ett konto i kontohavarens bank och banken erhållit nödvändiga uppgifter för kreditering av kontohavarens konto med medlen.
Dagar då euriborräntan inte noteras används referensräntans värde på den föregående noteringsdagen som
värde på referensräntan. Banken meddelar inte i förväg
om ränteförändringen. Referensräntans värde vid respektive tidpunkt anges på bankkontoren och på bankens webbplats.
Om betalningsuppdragets ursprungliga penningbelopp
är i en EES-stats valuta, krediteras kontohavarens konto
omedelbart den bankdag då medlen betalats till ett konto i kontohavarens bank och banken erhållit nödvändiga
uppgifter för kreditering av kontohavarens konto och
nödvändiga valutatransaktioner gjorts.
Danske Bank Prime (FI)-ränta
Danske Bank Prime (FI)-räntan är bankens egen referensränta. Dess värde ändras genom beslut av bankens
styrelse. Räntenivån påverkas av de korta och långa referensräntorna, inflationsförväntningarna samt de allmänna ekonomiska utsikterna.
Om betalningsuppdragets ursprungliga penningbelopp
är i någon annan valuta än en EES-stats, krediteras kontohavarens konto senast tre (3) bankdagar efter att
medlen betalats till ett konto i kontohavarens bank och
banken erhållit nödvändiga uppgifter för kreditering av
kontohavarens konto med medlen och nödvändiga valutatransaktioner gjorts.
Om banken ändrar Prime-räntan förändras räntan på
konton som är bundna till den samma dag som ändringen träder i kraft lika mycket som värdet på referensräntan förändrats. Banken meddelar inte i förväg om ränteförändringen. Referensräntans värde vid respektive tidpunkt anges på bankkontoren och på bankens webbplats.
En kontantinsättning i euro krediteras kontot omedelbart när medlen har genomgått äkthetskontroll och blivit räknade. Om kontantinsättningen är i en EES-stats
valuta förutsätter kreditering av kontot med medlen
dessutom att nödvändiga valutatransaktioner gjorts.
Om kontantinsättningen är i någon annan valuta än i
euro eller en EES-stats, krediteras kontohavarens konto
när medlen har genomgått äkthetskontroll, medlen har
blivit räknade och nödvändiga valutatransaktioner har
gjorts.
10.2 Om notering av referensräntan upphör eller
avbryts
Om noteringen av referensräntan upphör eller avbryts,
fastställs den referensränta som ska tillämpas på insättningen i enlighet med författning eller myndighetsbeslut eller myndighetsanvisning som ges om den nya
referensräntan.
Valutatransaktioner förutsätter att den aktuella dagen
är bankdag både i Finland och i valutans hemland.
10. Referensränta
10.1 Bestämning av referensräntan Euriborränta
Euriborräntan utgör referensränta för penningmarknaden inom euroområdet. Bestämningen av referensräntans värde och noteringen av räntan grundar sig på den
vid var tid gällande internationella praxisen.
Räntan på kontot kan bindas till euriborräntor av olika
längd. Längden på den tillämpade referensräntan och
räntebestämningsperioden framgår av dess namn (t.ex.
12 mån. euriborränta).
Sida 8 / 153
Om ingen ny referensränta ges genom författning eller
myndighetsbeslut eller myndighetsanvisning kommer
banken och kontohavaren överens om den nya referensränta som ska tillämpas på insättningen. Om banken och kontohavaren inte kan enas om en ny referensränta före räntebestämningsperiodens utgång tillämpas
som värde på referensräntan på insättningen det värde
på referensräntan som tillämpades på insättningen före
räntebestämningsperiodens utgång.
Om banken och kontohavaren inte når överenskommelse om en ny referensränta inom sex månader från det
att räntebestämningsperioden löpt ut fastställer banken
den nya referensräntan efter att ha hört de myndigheter
som utövar tillsyn över bankerna.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNÄ KONTOVILLKOR
11. Kontotransaktioner
Banken registrerar insatt belopp, ändringar i beloppet
och övriga kontotransaktioner i sin bokföring, som ska
anses utgöra tillförlitligt bevis på kontohavarens kontoställning, såvida kontohavaren inte påvisar annat.
12. Avgifter och arvoden
Kontohavaren är skyldig att till banken betala de avgifter
och arvoden som framgår av den gällande servicetaxan
och som gäller kontoöppning, kontoanvändning och upprätthållande av kontot och för meddelanden som banken
sänder. Banken har rätt att debitera kontot med ovan
nämnda avgifter och arvoden.
Servicetaxan finns till påseende på bankens kontor och
webbplats.
12.1 Täckningsreservering för debitering av avgifter
och arvoden
Kontohavaren är skyldig att se till att kontot har täckning för debiteringen av de avgifter och arvoden som
banken har rätt att debitera kontot i enlighet med kontoavtalet, dessa allmänna kontovillkor eller någon annan
förbindelse.
12.2 Registrering av bankens avgifter och arvoden när
kontot saknar täckning
Om kontot saknar täckning för debitering av bankens
avgifter och arvoden i en situation som avses i punkt
12.1 har banken rätt att registrera debiteringsbeloppet
på kontot som bankens fordran.
Sådana debiteringar är bl.a.
1) dröjsmålsräntor, avgifter och arvoden enligt kontoavtalet och
2) andra avgifter och arvoden som grundar sig på avtal
mellan kontohavaren eller en person med kontodispositionsrätt och banken eller på separata uppdrag
och som enligt parternas överenskommelse debiteras kontot.
12.3 Påföljder av att täckning saknas
Om kontot saknar täckning för debitering av de dröjsmålsräntor samt bankens avgifter och arvoden som avses i punkt 12.2, är kontohavaren skyldig att betala till
banken och har banken rätt att, från medel som senare
influtit på kontot, debitera kontot med den upplupna
dröjsmålsräntan på sin fordran, avgiften för påminnelsebrev samt andra avgifter och arvoden som indrivningen av fordran föranleder.
13. Ändring av kontoavtal, kontovillkor och servicetaxa
Kontoavtal och relaterade kontovillkor samt taxor kan
ändras.
Sida 9 / 153
Banken sänder ett meddelande om ändring av kontoavtalet, kontovillkor eller taxan så som avtalats i punkt 2.3
i dessa allmänna kontovillkor angående andra meddelanden som avser kontot.
Ändringen av kontoavtalet, kontovillkoren och taxan träder i kraft vid den tidpunkt som banken meddelat, dock
tidigast två (2) månader från det att meddelandet om
ändringen sändes till kontohavaren. Kontohavaren anses ha fått meddelandet inom den i punkt 2.3 angivna
tiden.
Avtalet fortsätter med ändrat innehåll om inte kontohavaren före den dag då ändringarna angetts träda i kraft
via nätbankens meddelandesystem eller skriftligen
meddelar banken att kontohavaren inte accepterar ändringen. Fram till den angivna dagen för ändringarnas
ikraftträdande har kunden rätt att säga upp kontoavtalet med omedelbar verkan. Om kontohavaren motsätter
sig ändringarna har kontohavaren och banken rätt att
säga upp kontoavtalet enligt punkt 14 i dessa allmänna
kontovillkor.
14. Kontoavtalets giltighet, uppsägning och hävning
Kontoavtalet gäller tills vidare, såvida inte annat avtalats.
Om inte annat överenskommits i kontoavtalet har kunden rätt att säga upp kontoavtalet med omedelbar verkan, varvid kontomedlen ska tas ut. Banken har rätt att
säga upp kontoavtalet att upphöra två (2) månader efter
uppsägningen, såvida en längre uppsägningstid inte har
överenskommits i kontoavtalet.
Kontohavaren har rätt att säga upp kontoavtalet med
omedelbar verkan om banken väsentligen har brutit mot
skyldigheter som följer av kontoavtalet. Då ska också
kontomedlen tas ut. Banken har rätt att häva kontoavtalet med omedelbar verkan om kontohavaren eller en
person med kontodispositionsrätt
- väsentligen brutit mot skyldigheter som följer av
kontoavtalet,
- väsentligen handlat mot kontoavtalets syfte och
missbrukat rättigheter som följer av avtalet eller
- annars förfarit på sådant sätt mot banken eller dess
tjänsteman att det inte kan anses rimligt att banken
fortsätter kontoavtalet.
Banken sänder ett meddelande om uppsägning eller
hävning skriftligen till kontohavaren på det sätt som anges och avtalats i punkt 2.3.
Banken har rätt att avsluta kontot när uppsägningstiden
löpt ut eller kontoavtalet hävts på det sätt som beskrivs
ovan.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNÄ KONTOVILLKOR
I samband med att kontoavtalet sägs upp eller hävs förfaller de avgifter och arvoden som hänför sig till kontot
omedelbart till betalning när kontoavtalets uppsägningstid löpt ut eller hävningen trätt i kraft. Förskottsbetalda avgifter och arvoden som hänför sig till tiden efter
att uppsägningen trätt i kraft ska banken återbetala till
kontohavaren.
Om det finns medel på kontot vid avslutandet förvarar
banken medlen för kontohavares räkning. På medlen betalas ingen ränta. Banken har också rätt att sända medlen till kontohavaren per brev som en betalningsanvisning till en i punkt 2.2 åsyftad adress.
När kontoavtalets uppsägningstid har löpt ut eller hävningen trätt i kraft, kan de till kontot knutna tjänsterna
inte längre användas.
15. Force majeure
En avtalspart ansvarar inte för skada om parten kan påvisa att uppfyllandet av partens förpliktelse har förhindrats av en sådan ovanlig och oförutsedd orsak som inte
skulle ha gått att påverka och vars följder inte skulle ha
gått att undvika genom iakttagande av all omsorg. Banken ansvarar inte heller för skada om uppfyllandet av
förpliktelser som grundar sig på detta avtal skulle strida
mot bankens annanstans i lag föreskrivna skyldigheter.
Banken ansvarar inte för skada som orsakas av strejk,
blockad, lockout, bojkott eller någon motsvarande
omständighet, även om den inte direkt berör banken eller om banken själv skulle vara delaktig i den.
Den avtalspart som drabbats av ett oöverstigligt hinder
(force majeure) är skyldig att snarast möjligt informera
den andra avtalsparten om hindret. Banken kan informera om oöverstigligt hinder i rikstäckande dagstidningar.
16. Skadeståndsansvar
Banken är skyldig att ersätta kontohavaren för en direkt
och indirekt skada som denne åsamkats i enlighet med
punkt 16.1, 16.2 och 17.
Banken är dessutom skyldig att ersätta kontohavaren
för en ränteförlust som orsakats av bankens fel eller
försummelse. Banken återbetalar debiterade avgifter
för tjänster endast i den mån avgifterna hänför sig till
det fel eller den försummelse som vållat skadan.
Kontohavaren har inte rätt att få ersättning från banken
om kontohavaren eller en person med kontodispositionsrätt inte underrättar banken om felet inom skälig
tid efter att denne upptäckte eller borde ha upptäckt felet.
Sida 10 / 153
Banken ansvarar dock inte för skadan om banken förhindrats att uppfylla sin förpliktelse på grund av ett i
punkt 15 ovan åsyftat oöverstigligt hinder.
16.1 Direkta skador
Banken är skyldig att ersätta kontohavaren för den direkta skada som bankens fel eller försummelse har orsakat. Till sådana direkta skador hör t.ex. nödvändiga utredningskostnader som kunden haft för utredandet av
felet.
16.2 Indirekta skador
Banken är ansvarig gentemot kontohavaren för indirekta skador som orsakats av bankens vårdslöshet när det
är fråga om förfarande i strid med förpliktelser som
stadgats i eller avtalats i kontoavtalet på grundval av
betaltjänstlagen. Då anses som indirekta skador inkomstförlust som orsakats av bankens felaktiga förfarande eller av åtgärder som föranleds av detta, skada
som beror på en förpliktelse som grundar sig på något
annat avtal, och annan skada av samma slag som är
svår att förutse. Banken ansvarar dock inte för indirekt
skada i den mån den orsakats genom fel eller försummelse när betalningsuppdrag utförts.
Banken är dock endast skyldig att ersätta en sådan indirekt skada som har orsakssamband med bankens förfarande i strid med lag eller avtal och som banken skäligen kunnat förutse.
Banken kan inte åberopa ansvarsbegränsning om banken eller någon för vars förfarande den ansvarar har orsakat skadan med avsikt eller av grov vårdslöshet.
17. Skadebegränsande åtgärder
Kontohavaren eller någon annan med kontodispositionsrätt ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa
skadan. Vid underlåtenhet att göra detta svarar denne
själv för skadan i motsvarande mån.
Skadestånd som banken ska betala på grund av lagstridigt eller avtalsstridigt förfarande kan jämkas om skadeståndet är oskäligt med beaktande av förseelsens orsak, kundens eventuella medverkan till skadan, vederlaget för betalningstjänsten, bankens möjligheter att föregripa och förhindra skadans uppkomst samt övriga omständigheter.
18. Överföring av avtalet
Banken har rätt att överföra kontoavtalet helt eller delvis med alla dess rättigheter och skyldigheter till tredje
part utan att höra kunden. Kunden har inte rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter i enlighet med avtalet.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNÄ KONTOVILLKOR
19. Rättskyddsmedel utanför domstol
Meningsskiljaktigheter angående de allmänna kontovillkoren och kontoavtalet kan av kunden hänskjutas till
Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE, www.fine.fi)
eller till den knutna Banknämnden eller till Konsumenttvistenämnden (KRIL, www.kuluttajariita.fi) för behandling.
20. Tillsynsmyndigheter
Bankens verksamhet står under tillsyn av Europeiska
Centralbanken (ECB), European Central Bank (ECB),
Kaiserstrasse 29, 60314 Frankfurt am Main, Tyskland.
Nationell tillsynsmyndighet (NCA) är Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors.
Bankens verksamhet övervakas i konsumentärenden
även konsumentombudsmannen (www.kkv.fi), Konkurrens- och konsumentverket, PB 5, 00531 Helsingfors,
telefon 029 505 3000 (växel).
21. Forum och tillämplig lag
Tvister till följd av kontoavtalet och relaterade villkor
behandlas i den tingsrätt inom vars domkrets banken
har sin hemort eller sitt huvudsakliga administrationsställe eller i den tingsrätt i Finland inom vars domkrets
kontohavaren har sin hemort eller stadigvarande bostad. Om kontohavaren inte har hemvist i Finland, behandlas tvister i den tingsrätt inom vars domkrets banken har sin hemort eller sitt huvudsakliga administrationsställe.
På detta kontoavtal och relaterade villkor tillämpas finsk
lag.
22. Insättningsgaranti och beskattning av insättningar
Medlen på kontot som kontoavtalet avser omfattas av
vid var tid gällande insättningsgaranti i den utsträckning
som bestäms i lag. Läs mer
www.danskebank.fi/insättninsgaranti.
Kontohavaren svarar för de skatter och jämförbara avgifter (t.ex. källskatt på ränteinkomster) som härrör från
kontoavtalet i enlighet med gällande lagstiftning.
Sida 11 / 153
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet
Dessa allmänna villkor för förmedling av betalningar
har utarbetats av Danske Bank på basis av
modellvillkor utarbetade av Finansbranschens
Centralförbund.
Betalarens tjänsteleverantör är den bank eller det
betalningsinstitut, som tar emot betalningsuppdraget
och förmedlar det till den förmedlande banken eller till
betalningsmottagarens tjänsteleverantör.
Vid eventuella skillnader mellan de olika
språkversionerna är de finskspråkiga villkoren
gällande. Dessa villkor träder i kraft 1.4.2014.
Betalningens förfallodag är den dag som betalaren
meddelar banken som startdag för utförandet av
betalningsuppdraget.
1. Villkorens tillämpningsområde
Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget annat har
avtalats, på kontogireringar, betalningsanvisningar och i
dessa villkor avsedda kontanttjänster som utförs i euro
inom det gemensamma eurobetalningsområdet, om
betalningen inte inbegriper valutaväxling.
Dessa allmänna villkor tillämpas även på övriga betaltjänster, till exempel på direktdebiteringar och
kortbetalningar i den omfattning som har avtalats i
villkoren gällande betaltjänsten i fråga.
På betalningsförmedling tillämpas dessutom
kontoavtalet och eventuella andra tjänsteavtal.
2. Definitioner av begrepp
Startdag är den bankdag då betalarens bank inleder
utförandet av ett betalningsuppdrag.
BIC-kod (Bank Identifier Code, ISO 9362) är den
internationella kod som identifierar banken. BIC-koden
går också under benämningen SWIFT-kod.
Eurobetalningsområdet (SEPA, Single Euro Payments
Area) är det gemensamma betalningsområde, som har
upprättats gemensamt av de europeiska bankerna,
Europeiska centralbanken och Europeiska kommissionen.
IBAN (International Bank Account Number, ISO 13616)
är kontonumrets internationella form.
Konsument är en fysisk person som i egenskap av
användare av betaltjänsten avtalar om en betalningstransaktion i huvudsak för annat ändamål än den
näringsverksamhet som denna person bedriver.
Betalare är den som ger ett betalningsuppdrag.
Sida 12 / 153
Betalningsanvisning är ett betalningsuppdrag som
betalaren ger sin bank att ställa medel till
betalningsmottagarens förfogande.
Användare av betaltjänsten (Betaltjänstanvändare) är
den som på basis av det avtal han/hon slutit med
banken kan använda betaltjänsten eller -tjänsterna i
egenskap av betalare eller betalningsmottagare eller i
vardera egenskapen.
Betalningsmottagare är vid kontogireringar den
användare av betaltjänsten, till vars tillgängliga konto
medel överförs och vid betalningsanvisningar den, till
vars förfogande medel ställs.
Betalningsmottagarens tjänsteleverantör är den bank
eller det betalningsinstitut som mottar medel för
betalningsmottagarens räkning och överför dem till
betalningsmottagarens konto eller håller dem tillgängliga för betalningsmottagaren.
Betalningstransaktion är en åtgärd med vilken medel
överförs, lyfts eller ställs till förfogande.
Betalningsuppdrag är en order som användaren av
betaltjänsten ger sin bank för genomförande av en
betalningstransaktion t.ex. i form av kontogirering,
betalningsanvisning eller kontantbetalning.
Genomförande av betalningsuppdraget inkluderar
tjänsteleverantörens åtgärder för behandling av
uppdraget och förmedling av betalningen.
Bankdag är en dag på vilken betalaren eller betalarens
tjänsteleverantör håller öppet så att den för sin del kan
utföra betalningstransaktioner. Med bankdag avses i
Finland veckodagarna från måndag till fredag, borträknat
de finska helgdagarna, självständighetsdagen, första
maj, jul- och midsommarafton och en dag, som i övrigt
inte kan anses som bankdag.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV
EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET
Ilgiro (Expressbetalning) är en nationell
kontogireringstjänst, som erbjuds av bankerna och
utförs brådskande och där medlen förmedlas till
betalningsmottagarens tjänsteleverantör på startdagen.
Penningförmedling är en tjänst, i vilken banken mottar
kontanter för att överföras till betalningsmottagarens
konto eller för att ställas till betalningsmottagarens
förfogande.
Kontogirering är en debitering av betalarens betalkonto
på betalarens initiativ för överföring av medel till
betalningsmottagarens betalkonto. Vid nationell
kontogirering är betalarens och betalningsmottagarens
tjänsteleverantörer belägna i Finland. Vid
gränsöverskridande kontogirering är betalarens och
betalningsmottagarens tjänsteleverantörer belägna i
olika stater inom eurobetalningsområdet.
Förmedlande bank är en bank eller ett annat institut,
som utöver betalarens tjänsteleverantör och
betalningsmottagarens tjänsteleverantör deltar i
överföringen av medel på uppdrag av betalarens eller
betalningsmottagarens tjänsteleverantör.
3. Lämnande av information gällande
betalningsuppdrag
Betalaren ger ett betalningsuppdrag genom att ge
banken de nödvändiga uppgifterna för utförandet av
betalningen. Betalaren ger sitt medgivande för utförandet av betalningen genom att underteckna en uppdragsblankett eller genom att bekräfta uppdraget med
den personliga eller företagsspecifika kod som banken
har givit, eller på ett annat med banken avtalat sätt.
Betalaren bör ge följande uppgifter:
 uppgifter om betalaren
 betalarens namn
 någon av följande uppgifter: betalarens adress,
födelsedatum och –ort, kundnumret som banken
har givit betalaren, personbeteckning eller
företagets eller ett annat samfunds
registeringsbeteckning (vid betalning från konto
kan betalarens bank komplettera uppgifterna för
betalningen för denna del från sitt eget system
varvid betalaren inte skilt behöverlämna
ifrågavarande uppgifter)
 kontonummer i IBAN-form, om betalningen
debiteras från konto
 uppgifter om betalningsmottagaren
 betalningsmottagarens namn
 vid kontogireringar den unika identifikationskoden
för betalningsmottagarens tjänsteleverantör
Sida 13 / 153


kontonummer i IBAN–form och vid behov
BIC-koden för betalningsmottagarens bank vid
gränsöverskridande kontogireringar fram till
31.1.2016
 vid ilgiro kontonumret i nationell form eller IBANform
 vid betalningsanvisningar betalningsmottagarens
adressuppgifter
 betalningens belopp
Därutöver kan betalarens bank ge betalaren möjlighet
att lämna även andra uppgifter, till exempel:
 betalningens förfallodag
 betalningsmottagarens adress
 uppgifter som identifierar betalningsmottagaren
 identifikationskoden som betalaren har givit
betalningen
 den ursprungliga betalarens namn
 den slutliga betalningsmottgarens namn
 betalningsgrund
 eventuell identifierande uppgift om betalningen till
betalningsmottagaren (referensnummer eller
meddelande).
Betalaren bör på uppmaning styrka sin identitet och
redogöra för medlens ursprung och syftet för deras
användning. Banken har rätt att kontrollera uppgifterna
om betalaren.
Banken kan jämföra betalningsuppgifterna med EU:s
förordningar om finansiella sanktioner eller med
meddelanden och bestämmelser offentliggjorda av
inhemska och utländska myndigheter eller andra
motsvarande instanser, och vid behov kräva att
användaren av betaltjänsten ger tilläggsuppgifter
gällande betalningen. De banker och betalningssystem
som handlägger betalningen kan med stöd av
etableringslandets lagstiftning eller ingångna avtal vara
skyldiga att lämna uppgifter om betalaren till olika
länders myndigheter.
Betalaren ansvarar för att uppgifterna i betalningsuppdraget är riktiga. Betalarens bank är inte skyldig att
korrigera eller komplettera uppdraget, om inte annat
avtalats. Om banken dock vid mottagandet av uppdraget
upptäcker ett fel i det strävar den i mån av möjlighet till
att meddela betalaren om felet.
En kontogirering förmedlas till betalningsmottagaren
enbart på basis av IBAN-kontonumret och gränsöverskridande kontogireringar fram till 31.1.2016 på basis
av IBAN-kontonumret och BIC-koden, även om betalaren
förutom det skulle ha givit andra uppgifter för utförandet
av betalningstransaktionen.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV
EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET
Banken har rätt att förmedla en betalning på basis av
kontonumrets nationella del. Betalningsmottagaren kan
styra medlen till ett önskat konto genom att avtala
separat om detta med banken.
En betalningsanvisning förmedlas till betalningsmottagaren på basis av betalningsmottagarens namn och
adress som betalaren har meddelat.
4. Mottagande av betalningsuppdrag och inledande av
utförandet av betalningen
Ett betalningsuppdrag anses vara givet när betalarens
bank har mottagit den på ett sätt som godkänts av
banken. Startdagen för utförandet av ett betalningsuppdrag som mottagits en annan dag än en bankdag är
följande bankdag.
Bestämningen av startdagen meddelas på ett kontor,
överenskoms i avtalen gällande betaltjänster eller
meddelas i tjänstebeskrivningarna.
Betalaren och betalarens bank kan separat avtala om
att utförandet av ett betalningsuppdrag inleds en
bestämd förfallodag som betalaren angivit och som
infaller senare än de ovan nämnda förfallodagarna eller
den dag då betalaren ställer betalningsmedlen till
bankens förfogande. Om dagen som användaren av
betaltjänsten angivit inte är en bankdag är startdagen
följande bankdag. Om användaren av betaltjänsten i sitt
uppdrag har meddelat en förfallodag som infaller
tidigare än startdagen utför användarens bank
betalningsuppdraget utan beaktande av förfallodagen,
om användaren av betaltjänsten och banken inte har
avtalat annat.
Vid förmedlingen av betalningen är betalarens bank,
förmedlarbanken eller betalningsmottagarens bank inte
skyldig att beakta syftet med betalningen eller av
betalningen föranledda tids- och andra specialkrav, om
inte annat följer av lagstiftningen.
5. Medel som behövs för utförandet av
betalningsuppdrag
Betalaren ansvarar för att betalarens bank har erhållit
de medel som motsvarar betalningsuppdraget samt
serviceavgifterna för förmedlingen av betalningen.
Om en betalning debiteras från konto är betalaren
skyldig att se till att det på det konto som skall debiteras
vid debiteringstidpunkten finns tillräckliga medel för
betalningen samt serviceavgifterna.
Om förfallodagen för betalningen infaller senare än den
dag då uppdraget ges bör medlen finnas på kontot vid
början av förfallodagen, om inte annat har avtalats.
Sida 14 / 153
6. Underlåtenhet att utföra betalningsuppdrag
Betalarens bank är inte skyldig att inleda utförandet av
ett uppdrag eller förmedlingen av en betalning, om
uppdraget inte fyller kriterierna i punkterna 3 och 5
ovan.
Om det konto som skall debiteras saknar tillräckliga
medel för förmedlingen av betalningen, om användningen av kontot är förhindrad av annan orsak eller om
det finns en annan befogad anledning att lämna uppdraget outfört, är betalarens bank inte skyldig att förmedla
betalningen eller del av den.
Betaltjänstanvändarens bank meddelar användaren på
avtalat sätt om att betalningsuppdraget inte har utförts,
om inte ett sådant meddelande är förbjudet i lag.
Betalningsmottagarens bank har rätt att återsända
betalningen till betalarens bank om betalningsmottagarens kontoavtal har upphört eller användningen av
kontot av annat skäl är förhindrad eller om
betalningsmottagaren av en betalningsanvisning inte
har hämtat medlen under den tid som angivits av
betalaren i betalningsanvisningen.
7. Återkallande eller ändring av betalningsuppdrag
Om betalaren är en konsument, har betalaren rätt att
återkalla ett uppdrag eller ändra förfallodagen eller
betalningsbeloppet genom att meddela banken om detta
på överenskommet sätt senast bankdagen före
förfallodagen. Återkallelsen eller ändringen bör göras
senast bankdagen före förfallodagen under bankens
eller tjänstens öppethållningstid inom den tid som
banken har angivit.
Om betalaren inte är en konsument, har betalaren rätt
att återkalla ett uppdrag eller ändra förfallodagen eller
betalningsbeloppet genom att meddela banken om detta
senast bankdagen före förfallodagen, om inte betalaren
och banken har avtalat annat. Återkallelsen eller
ändringen bör göras senast bankdagen före
förfallodagen under bankens eller tjänstens öppethållningstid inom den tid som banken har angivit, om inte
annat har avtalats.
Betalaren är dock inte skyldig att återta eller ändra ett
betalningsuppdrag som denne givit till banken efter att
banken har påbörjat utförandet av betalningsuppdraget,
debiterat betalarens konto eller givit ett kvitto över
utförd betalning.
8. Tidtabellen för utförandet av betalningsuppdrag
Betalarens bank debiterar betalarens konto med
betalningen på den förfallodag som angivits i uppdraget.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV
EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET
Om uppdraget på grund av avsaknad av medel inte har
kunnat debiteras på den angivna förfallodagen, kan
betalarens bank debitera betalarens konto med
betalningen inom tre (3) bankdagar efter den förfallodag
som angivits i uppdraget. Då är startdagen för
uppdraget i stället för den förfallodag som användaren
har meddelat den bankdag då det finns tillräckliga medel
på kontot för debiteringen av betalningen, dock senast
den tredje (3) bankdagen efter förfallodagen. Betalaren
ansvarar för eventuella påföljder av förseningen.
När betalarens och betalningsmottagarens konton är i
samma bank eller bankgrupp betalas medlen till det
konto som betalaren angivit i betalningsuppdraget
senast bankdagen efter startdagen.
När betalarens och betalningsmottagarens konton är i
olika banker eller bankgrupper betalas medlen till kontot
i betalningsmottagarens bank senast bankdagen efter
startdagen.
Om betalningen överskrider en statsgräns betalas
medlen till kontot i betalningsmottagarens bank senast
startdagen för utförandet av uppdraget.
Om uppdraget har givits på papper kan ovanstående
tider för utförandet förlängas med högst en (1) bankdag.
Betalningsmottagarens bank betalar medlen till det
konto som betalaren har angivit i sitt uppdrag omedelbart efter att medlen har inbetalats till kontot i
betalningsmottagarens bank och betalningsmottagarens bank har fått de nödvändiga uppgifterna som
angivits i punkt 3 ovan gällande inbetalningen av
penningbeloppet på betalningsmottagarens konto eller
om att medlen har ställts till betalningsmottagarens
förfogande. Banken har rätt att avbryta utförandet av
uppdraget för att erhålla nödvändiga tilläggsinstruktioner eller tilläggsuppgifter.
9. Tjänster gällande kontanter
9.1 Tjänst gällande transport av kontanter
Banken kan motta ett uppdrag gällande transport av
kontanta medel att räknas och krediteras. Medlen
krediteras det konto i den bank som mottagit dem efter
att medlens äkthet har kontrollerats och medlens
belopp har räknats inom en separat överenskommen tid.
9.2 Kontantinsättning på eget konto
Banken kan motta kontanta medel att krediteras en
betaltjänstanvändares eget konto i samma bank.
Om kontohavaren är en konsument krediterar
kontohavarens bank medlen på kontot genast efter att
medlens äkthet har kontrollerats och beloppet av
medlen har räknats.
Sida 15 / 153
Om kontohavaren inte är en konsument krediterar
kontohavarens bank medlen på kontot senast följande
bankdag efter att medlens äkthet har kontrollerats och
medlens belopp har räknats.
Banken kan förutsätta att kontanta medel först sätts in
på ett konto i betalarens bank, varefter betalarens bank
utför kontogireringen i enlighet med dessa villkor.
9.3 Kontantbetalningar
Banken kan motta uppdrag gällande penningförmedling.
Utförandet av betalningsuppdraget påbörjas efter att
medlens äkthet har kontrollerats och medlens belopp
har räknats.
Banken kan förutsätta att kontanterna först krediteras
betalningsuppdragsgivarens konto i ifrågavarande bank,
varefter banken utför en kontogirering eller en
betalningsanvisning.
Betalarens bank utför uppdraget senast den andra (2)
bankdagen efter startdagen.
10. Betalkuvert
Betalaren kan ge uppdrag gällande kontogireringar att
handläggas av sin tjänsteleverantör i ett betalkuvert, om
banken tillhandahåller denna tjänst. Betalaren kan
lämna in betalkuvertet på sin egen banks mottagningsställe eller lämna det att levereras av posten.
Ett uppdrag anses mottaget för handläggning senast
den fjärde (4) bankdagen efter att betalaren har lämnat
in betalkuvertet på mottagningsstället på sin egen bank.
Ett uppdrag som lämnats till posten för leverans anses
vara mottaget senast den fjärde (4) bankdagen efter att
posten har levererat betalkuvertet till bankens
mottagningsställe.
11. Uppgifter som lämnas till betalningsmottagarens
bank och betalningsmottagaren
Betalarens bank har rätt att förmedla uppgifterna som
uppräknas i punkt 3 i dessa villkor till betalningsmottagarens bank. Med betalningen förmedlas också övriga
uppgifter som behövs för betalningsförmedlingen. Vid
kontogireringar anges kontohavarens namn som
betalarens namn.
Betalningsmottagarens bank ger betalningsmottagaren
uppgifterna gällande betalningstransaktionen på ett
separat avtalat sätt. Betalningsmottagarens bank kan
vara skyldig att meddela namnet på betalaren till betalningsmottagaren. Banken är emellertid inte skyldig att
meddela betalningsmottagaren identifikationsuppgifterna för identifieringen av betalaren såsom
personbeteckningen.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV
EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET
12. Tjänsteleverantörens ansvar gällande utförande av
betalning och ansvarsbegränsningar
Betalarens bank ansvar för utförandet av en betalning
upphör när uppgifterna gällande betalningen har sänts
till betalningsmottagarens bank och medlen för
betalningen har överförts till kontot i betalningsmottagarens bank. Om medlen för betalningstransaktionen inte
har inbetalats på kontot i betalningsmottagarens bank
inom den tid som anges i punkt 8 i dessa villkor är
betalarens bank skyldig att ersätta betalaren de kostnader och den ränta som betalaren har blivit tvungen att
betala eller har gått miste om på grund av bankens
dröjsmål eller fel. Om betalaren inte är en konsument är
betalarens bank skyldig att av den ränta som betalaren
har erlagt ersätta högst den referensränta som anges i
räntelagens 12 §.
En användare av betaltjänsten bör utan dröjsmål
meddela sin bank om en betalningstransaktion som inte
utförts, utförts felaktigt eller orättmätigt efter att
användaren av betaltjänsten har konstaterat det. Om
användaren av betaltjänsten är en konsument bör
han/hon i vilket fall som helst göra en separat anmälan
inom tretton (13) månader efter utförandet av betalningstransaktionen, debiteringen av penningbeloppet
från hans/hennes konto eller krediteringen av
betalningsbeloppet till hans/hennes konto. Den utsatta
tiden börjar inte löpa om användarens bank inte har givit
användaren uppgifter om betalningstransaktionen på
avtalat sätt. Om användaren av betaltjänsten inte är en
konsument bör anmälan göras inom en (1) månad efter
de i denna punkt nämnda transaktionerna.
Om en betalningstransaktion inte alls har utförts eller
om den har utförts felaktigt eller orättmätigt på grund av
banken bör betalarens bank utan onödigt dröjsmål
återbetala till betalaren penningbeloppet för den
betalning som debiterats betalarens konto.
Om medlen för en betalningstransaktion inte har
inbetalats på kontot i betalningsmottagarens bank inom
den tid som anges i punkt 8 i dessa villkor, är betalarens
bank skyldig att ersätta betalaren i främsta hand räntan
och kostnaderna som betalaren har varit tvungen att
erlägga på grund av dröjsmålet eller felet.
Betalarens bank har ingen återbetalningsskyldighet om
den kan påvisa att betalningsmottagarens bank har
mottagit penningbeloppet för betalningstransaktionen
inom den tid som anges i punkt 8 i dessa villkor. Då bör
betalningsmottagarens bank omedelbart betala penningbeloppet för betalningstransaktionen till betalningsmottagarens betalkonto eller ställa det till dennes
förfogande.
Sida 16 / 153
Om betalningsmottagarens bank inte har inbetalat
medlen på betalningsmottagarens konto inom den tid
som anges i punkt 8 i dessa villkor bör betalningsmottagarens bank ersätta de kostnader och den ränta
som uppburits av betalningsmottagaren för betalningstransaktionen, som betalningsmottagaren har varit
tvungen att betala eller som denne inte har fått på grund
av dröjsmål eller fel hos betalningsmottagarens bank.
Om betalningsmottagaren inte är en konsument är
betalningsmottagarens bank skyldig att av den ränta
som betalningsmottagaren har erlagt ersätta högst den
referensränta som anges i räntelagens 12 §.
Betaltjänstens användare har inte rätt att erhålla
återbetalning av medel eller serviceavgifter eller ränta
om en betalning inte har utförts eller utförts felaktigt på
grund av betaltjänstens användare. Betaltjänstens
användare har inte heller rätt att erhålla betalning för
fördröjd betalning om betalningen har fördröjts på grund
av betaltjänstens användare.
Betalarens bank ansvarar inte för utförandet av en betalning om betalningen inte har utförts därför att betalaren har givit banken felaktiga eller bristfälliga uppgifter.
Betalarens bank ansvarar inte för betalningsmottagarens banks verksamhet eller dess solvens.
13. Spårning av betalningstransaktion
Om en betalningstransaktion inte har utförts eller har
utförts felaktigt börjar banken på begäran av betaltjänstens användare spåra betalningstransaktionen och
underrättar användaren om resultatet.
Om betaltjänstens användare har givit ovan i punkt 3
avsedda unika identifikationskod för betalningsmottgarens tjänsteleverantör eller kontonummer i felaktig form
är banken inte skyldig att börja spåra betalningstransaktionen. Betalarens bank bör dock med skäliga
åtgärder sträva till att återfå medlen för
betalningstransaktionen.
14. Korrigering med anledning av bankens fel
Banken har rätt att korrigera skriv-, räkne- eller andra
tekniska felskrivningar som baserar sig på dennes fel vid
förmedlingen av betalningar även om en betalning redan
skulle ha bokförts på betalningsmottagarens konto.
Banken strävar till att få felet korrigerat så snart som
möjligt efter att det har uppdagats, men dock alltid inom
en skälig tid efter att felet gjordes. Banken meddelar
utan dröjsmål kontohavaren om felet och korrigeringen
av det. Korrigeringen av ett fel får inte utan kontohavarens medgivande orsaka övertrassering av
kontohavarens konto.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV
EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET
15. Skadeståndsansvar och ansvarsbegränsningar
Betaltjänstanvändarens bank är skyldig att ersätta
användaren förutom de i punkt 12 i dessa villkor
avsedda räntor och utgifter endast den direkta skada
som har orsakats av att användarens bank handlat
lagstridigt eller brutit mot dessa villkor vid förmedlingen
av betalningen. Dylika direkta skador är de nödvändiga
avgifterna som orsakats användaren för utredningen av
felet.
Betaltjänstens användare ansvarar för alla skador som
uppkommer av att banken inte har kunnat förmedla
betalningen på grund av att banken saknat de nödvändiga medlen för utförandet av betalningsuppdraget, av
ett avslutat kontoavtal eller en hindrad kontoanvändning,
samt för skada som betaltjänstens användare har
orsakat genom lagstridig eller avtalsstridig verksamhet.
Betalarens bank, förmedlarbanken eller betalningsmottagarens bank ansvarar inte för eventuell indirekt skada
som orsakats betalaren, betalningsmottagaren eller en
tredje part av ett fel i betalningsförmedlingen.
Betaltjänstens användare böra vidta skäliga åtgärder för
att begränsa sina skador. Om betaltjänstens användare
underlåter att göra detta ansvarar användaren själv för
skadan till denna del. Skadestånd som på basis av
lagstridigt eller avtalsstridigt beteende bör betalas av
banken kan jämkas om det är oskäligt med beaktande av
orsaken till förseelsen, betaltjänstanvändarens
eventuella medverkan till skadan, vederlaget för
betaltjänsten, bankens möjligheter att föregripa och
förhindra uppkomsten av skadan, samt av övriga
omständigheter.
16. Betalningsförmedlingens upphörande
Bankens skyldighet att förmedla betalningar upphör då
giltighetstiden för ett konto- eller annat tjänsteavtal
upphör att gälla. Då avtalet sägs upp eller hävs är
betaltjänstens användare skyldig att innan avtalet
upphör annullera de betalningsuppdrag vilkas meddelade förfallodag infaller efter att avtalet slutat gälla.
Banken är inte skyldig att enligt punkt 6 meddela att
dessa betalningar inte har utförts.
Om betaltjänstens användare väsentligt bryter mot
dessa villkor eller använder tjänsterna som avses i
dessa villkor på ett sätt som strider mot deras användningssyfte eller lag eller god sed, har banken rätt att
omedelbart sluta förmedla användarens betalningar.
17. Serviceavgifter och arvoden
En betalning förmedlas till betalningsmottagaren till sitt
fulla belopp. Betalningsmottagaren och betalningsmottagarens bank kan avtala att betalningsmottagarens
banks serviceavgifter och arvoden enligt servicetaxan
Sida 17 / 153
avdras från betalningens belopp. Betalaren och
betalningsmottagaren ansvarar vardera för de
serviceavgifter och arvoden som deras bank uppbär för
utförandet av en betalningstransaktion.
Banken har rätt att debitera användaren av betaltjänsten de serviceavgifter och arvoden för betalningsuppdraget som anges i servicetaxan eller som avtalats separat. Banken har rätt att uppbära och debitera serviceavgifterna och avgifterna från betaltjänstanvändarens
konto.
Banken har rätt att för spårning av en
betalningstransaktion och för återskaffning av medel
uppbära de serviceavgifter och arvoden som anges i
bankens servicetaxa om betaltjänstens användare har
gett ett felaktigt kontonummer eller motsvarande annan
felaktig uppgift.
Banken har rätt att för ogrundad utredning av en
betalningstransaktion uppbära de serviceavgifter och
arvoden som anges i bankens servicetaxa om
betalningstransaktionen visar sig vara helt rätt utförd.
Om banken och betaltjänstens användare har avtalat att
en betalningstransaktion kan annulleras senare än inom
den tid som anges i punkt 7 i dessa villkor, har banken
rätt att för annullerandet av betalningstransaktionen
uppbära de serviceavgifter och arvoden som anges i
bankens servicetaxa.
Banken har rätt att för meddelande om underlåtenhet
att utföra en betalningstransaktion uppbära de
serviceavgifter och arvoden som anges i bankens
servicetaxa.
Om förmedlingen av en betalning orsakar övriga
kostnader har betalarens bank rätt att i efterskott få
ersättning för dem av betalaren.
18. Ändring av servicetaxan och villkoren för
betalningsförmedling
Banken har rätt att ändra sin servicetaxa och dessa
villkor.
En ändring av dessa villkor och servicetaxan gäller också
de uppdrag som har givits till banken innan ändringen
trädde i kraft, men som utförs efter att ändringen trädde
i kraft.
18.1 Användaren av betaltjänsten är en konsument
Betaltjänstanvändarens bank meddelar användaren
skriftligt eller på separat avtalat elektroniskt sätt om
ändringar i servicetaxan eller dessa villkor. Ändringen
träder i kraft från den tidpunkt banken har angivit, dock
tidigast två (2) månader efter att meddelandet sändes.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV
EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET
Förmedlingen av betalningar fortsätter i enlighet med de
ändrade villkoren om inte användaren av betaltjänsten
före den angivna dag då ändringarna träder i kraft
meddelar banken skriftligt eller på separat avtalat
elektroniskt sätt att användaren motsätter sig
ändringen. Användaren av betaltjänsten har rätt att
fram till dagen då ändringen träder i kraft uppsäga detta
avtal med omedelbar verkan. Då avtalet upphör att gälla
har banken rätt att omedelbart sluta förmedla
betalningar.
undvika. Banken ansvarar inte heller för skada om
uppfyllandet av förpliktelser som grundar sig på detta
avtal skulle strida mot bankens skyldigheter som
stadgats annanstans i lag.
18.2 Användaren av betaltjänsten är inte en
konsument
Betalningsanvändarens bank meddelar skriftligt eller
elektroniskt om en sådan ändring av avtalsvillkoren som
väsentligt ökar användarens skyldigheter eller minskar
hans/hennes rättigheter och som inte beror på ändring i
lag, myndighetsbeslut eller ändring i bankernas
betalningsförmedlingssystem. Banken meddelar om
ändringen minst en (1) månad efter den dag då
ändringen har föreslagits träda i kraft.
21. Överföring av avtalet
Rättigheter och skyldigheter som grundar sig på avtalet
mellan användaren av betaltjänsten och banken är i
kraft i förhållande till den som mottar affärsverksamheten om banken fusioneras eller delas eller överlåter sin
affärsverksamhet helt eller delvis.
En övrig ändring av villkoren meddelar användarens
bank genom att offentliggöra den på bankens kontor
eller publicera den på bankens internetsidor. Ändring i
serviceavgift eller arvode meddelar banken dock genom
att publicera den i sin servicetaxa. Sådana ändringar
träder i kraft vid den tidpunkt som banken har angivit.
19. Meddelanden mellan bank och
betaltjänstanvändare samt språkalternativ
Betaltjänstanvändarens bank sänder meddelanden
gällande dessa villkor skriftligt till den adress som har
meddelats banken eller Befolkningsregistercentralen
eller elektroniskt på ett separat avtalat sätt. Användaren
av betaltjänsten anses ha mottagit meddelandet senast
den sjunde (7) dagen efter att det sändes.
Användaren av betaltjänsten kan sända meddelanden
gällande dessa villkor skriftligt eller på annat separat
avtalat sätt. Banken anses ha mottagit meddelandet
senast den sjunde (7) dagen efter att det sändes.
Användaren kan sköta betaltjänstärenden på finska eller
svenska. Om användaren av betaltjänsten vill använda
ett annat språk än finska eller svenska ansvarar
användaren för anskaffningen av en för honom/henne
nödvändig tolkningstjänst och för kostnaderna för denna
tjänst.
20. Force majeure
Avtalspart ansvarar inte för skada om parten kan påvisa
att uppfyllandet av partens förpliktelser har förhindrats
av en sådan ovanlig eller oförutsedd orsak som parten
inte skulle ha kunnat påverka och vars följder parten inte
med vidtagande av all noggrannhet skulle ha kunnat
Sida 18 / 153
Avtalspart är skyldig att så snart det är möjligt meddela
den andra parten om force majeure som parten har
råkat ut för. Banken kan meddela om force majeure till
exempel på sina internetsidor eller i rikstäckande
dagstidningar.
22. Kundrådgivning och möjligheter till rättelse utanför
domstol
I frågor gällande utförandet av betalning eller dessa
villkor bör användare av betaltjänsten alltid i första hand
kontakta sin egen bank.
Meningsskiljaktigheter angående dessa villkor kan av
konsumenter och småföretag hänskjutas för behandling
till Försäkrings- och finansrådgivningen
(Fine, www.fine.fi) eller Banknämnden i anslutning till den
och av konsumenter till konsumenttvistenämnden (KRIL,
www.kuluttajariita.fi) för behandling. Användare av
betaltjänsten kan rikta anmärkningar om bankens
förfarande till Finansinspektionen
(www.finanssivalvonta.fi).
23. Forum och tillämplig lag
23.1 Användare av betaltjänsten som är en konsument
Tvister till följd av dessa villkor behandlas vid den
tingsrätt inom vars domkrets banken har sitt hemvist
eller huvudsakliga administrationsställe eller vid den
tingsrätt i Finland inom vars domkrets betaltjänstanvändaren har sitt hemvist eller sin stadigvarande bostad.
Om betaltjänstanvändaren inte har hemvist i Finland
behandlas tvisterna vid den tingsrätt inom vars
domkrets banken har sitt hemvist eller huvudsakliga
administrationsställe.
23.2 Användare av betaltjänsten är annan än en
konsument
Tvister till följd av dessa villkor behandlas vid den
tingsrätt inom vars domkrets banken har sitt hemvist
eller huvudsakliga administrationsställe eller vid någon
annan enligt lag behörig tingsrätt i Finland.
23.3 Tillämplig lag
På dessa villkor och på betalningsuppdrag som avses i
villkoren tillämpas finsk lag.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar
Dessa allmänna villkor för valutabetalningar har
utarbetats vid Danske Bank på basis av de
modellvillkor som utarbetats av Finansbranschens
Centralförbund (FC).
Eurobetalningsområde (SEPA, Single Euro Payments
Area) är det gemensamma betalningsområde som de
europeiska bankerna, Europeiska centralbanken och
Europeiska kommissionen har upprättat tillsammans.
Vid skillnader mellan olika språkversioner är de
finskspråkiga villkoren avgörande. Dessa villkor träder i
kraft1.4.2014.
IBAN (International Bank Account Number, ISO 13616)
är ett kontonummers internationella form.
1. Villkorens tillämpningsområde
Dessa allmänna villkor tillämpas om inte annat har
avtalats
 på kontogireringar, betalningsanvisningar och i
dessa villkor avsedda kontanttjänster i alla andra
valutor än euro, oberoende av var betalarens eller
betalningsmottagarens tjänsteleverantör är
etablerad, och
 på betalningar i euro, i vilka en tjänsteleverantör till
betalaren eller betalningsmottagaren etablerad
utanför det genemsamma eurobalningsområdet
deltar
Dessa allmänna villkor tillämpas också på betalningsuppdrag som betalaren har givit sin bank att utställa en
check att användas för en utlandsbetalning.
Dessa allmänna villkor tillämpas inte på inlösning av
utlandscheckar. På inlösning av utlandscheckar
tillämpas separata Allmänna villkor för inlösning av
utlandscheckar.
På förmedlingen av betalningar tillämpas dessutom
kontoavtalet och eventuella andra tjänsteavtal.
2. Definition av begreppen
Startdag är den bankdag då betalarens bank påbörjar
utförandet av ett betalningsuppdrag.
BIC-kod (Bank Identifier Code, ISO 9362) är den
internationella kod som identifierar banken. En annan
benämning på BIC-koden är SWIFT-kod.
EES-betalning är en kontogirering eller betalningsanvisning som utförs i en EES-stats valuta annan än euro
mellan leverantörer av betaltjänster etablerade inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
EES-stater avser EU-medlemsstaterna samt de övriga
till Europeiska samarbetsområdet anslutna staterna
(Island, Liechtenstein och Norge).
Sida 19 / 153
Konsument är en fysisk person som i egenskap av
användare av betaltjänsten avtalar om en betalningstransaktion huvudsakligen för ett annat ändamål än för
näringsverksamhet som personen bedriver.
Betalare är den som ger ett betalningsuppdrag.
Betalarens tjänsteleverantör är den bank eller det
betalningsinstitut som mottar ett betalningsuppdrag
och förmedlar det till en förmedlande bank eller till
betalningsmottagarens tjänsteleverantör.
Betalningssystem är ett system för överföring av medel
som har standardiserade rutiner och gemensamma
regler för handläggning, clearing av och/eller överföring
av täckning för betalningstransaktioner.
Betalningens förfallodag är den dag som betalaren anger
sin bank som startdag för utförandet av
betalningsuppdraget.
Betalningsorder är en oåterkallelig instruktion baserad
på betalarens betalningsuppdrag som betalarens bank
ger en förmedlande bank eller betalningsmottagarens
bank att utföra en kontogirering eller en betalningsanvisning.
Betalningsanvisning är ett betalningsuppdrag som
betalaren ger sin bank att ställa medel till
betalningsmottagarens förfogande.
Användare av betaltjänsten (Betaltjänstanvändare) är
den som på basis av sitt avtal med banken kan använda
betaltjänsten eller –tjänsterna i egenskap av betalare
eller betalningsmottagare, eller i båda dessa egenskaper.
Betalningsmottagaren är vid kontogireringar den
användare av betaltjänsten till vars tillgängliga konto
medel överförs, vid checkar den till vars förmån en
check är utställd och vid betalningsanvisningar den, till
vars förfogande medel ställs.
Betalningsmottagarens tjänsteleverantor är den bank
eller det betalningsinstitut som mottar medlen för
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH
ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR
betalningsmottagarens räkning och överför dem till
betalningsmottagarens konto eller håller dem
tillgängliga för betalningsmottagaren.
Betalningstransaktion är en åtgärd där medel överförs,
lyfts eller ställs till förfogande.
Betalningsuppdrag är en order som användaren av
betaltjänsten ger sin bank för genomförande av en
betalningstransaktion t.ex. i form av kontogirering,
betalningsanvisning eller kontantbetalning eller för att
utställa en check. Genomförande av betalningsuppdraget
inkluderar tjänsteleverantörens åtgärder för behandling av
uppdraget och förmedling av betalningen.
Övrig betalning är ett betalningsuppdrag där betalarens
eller betalningsmottagarens tjänsteleverantör som
deltar i utförandet är etablerad utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet och beloppet är i någon
annan valuta än euro eller en annan EES-stats valuta.
Bankdag är den dag då betalarens eller
betalningsmottagarens tjänsteleverantör håller öppet
så att den för sin del kan utföra betalningsuppdraget. I
Finland avses med bankdag veckodagarna från måndag
till fredag borträknat de finländska helgdagarna, självständighetsdagen, första maj, jul- och midsommarafton
och en dag som i övrigt inte kan anses som bankdag.
Bankförbindelse är en BIC-kod eller en annan bankkod
som identifierar betaltjänstanvändarens bank.
Ilremissa (Expressbetalning) är en betalningsorder som
i betalarens bank har företräde för handläggning
framom övriga betalningar enligt dessa villkor.
Betalarens bank ansvarar dock inte för att ilremissan
förmedlas till betalningsmottagarens bank under
kortare tid än vad som nämns i dessa villkor.
Penningförmedling är en tjänst där banken mottar
kontanter för att överföras till betalningsmottagarens
konto eller ställas till dennes förfogande.
Check är en check enligt checklagen i Finland som en i
Finland verksam bank utställer för att användas som
utlandsbetalning.
SWIFT-check är en check som en förmedlande bank
eller betalningsmottagarens bank har utställt i enlighet
med lagstiftningen i den utställande bankens stat.
Punkterna i dessa villkor som gäller checkar tillämpas
även på SWIFT-checkar.
Kontogirering är en debitering av betalarens betalkonto
på betalarens initiativ för överförandet av medel till
betalningsmottagarens betalkonto.
Sida 20 / 153
Utländsk valuteringsdag är i Övriga betalningar den dag
då medlen för betalningen överförs till den förmedlande
banken eller till betalningsmottagarens bank. Den
utländska valuteringsdagen är inte den dag då medlen
för betalningen är tillgängliga för betalningsmottagaren
och inte heller referenstidpunkten för räntan. Praxisen
för utländsk valuteringsdag varierar i olika länder.
Förmedlande bank är en bank eller ett annat institut
som utöver betalarens tjänsteleverantör och betalningsmottagarens tjänsteleverantör deltar i
överföringen av medel på uppdrag av betalarens tjänsteleverantör eller betalningsmottagarens
tjänsteleverantör.
3. Lämnande av uppgifter för betalningsuppdrag
Betalaren ger ett betalningsuppdrag genom att ge
banken de nödvändiga uppgifterna för utförandet av
betalningen. Betalaren ger sitt medgivande till utförandet av betalningsuppdraget genom att underteckna
en uppdragsblankett eller genom att bekräfta uppdraget
med den personliga eller företagsspecifika kod som
banken har givit, eller på ett annat sätt som avtalats
med banken.
Betalaren bör ge åtminstone följande uppgifter:
 betalarens uppgifter
 betalarens namn
 någon av följande uppgifter: betalarens adress,
födelsedatum och –ort, kundnumret som banken
har givit, personbeteckning eller företags eller
annan sammanslutnings registreringsbeteckning
(vid betalning från konto kan banken för denna del
komplettera uppgifterna för betalningen från sitt
eget system varvid betalaren inte behöver ge
ifrågavarande uppgifter separat)
 kontonummer, om betalningen debiteras ett
konto
 betalningsmottagarens uppgifter
 namn och adress
 bankförbindelse (till exempel BIC -kod)
 kontonummer (till exempel i IBAN-form)
 betalningens valuta
 beloppet och förfallodagen för betalningen
 betalningssätt (till exempel kontogirering/
betalningsorder/ilremissa/check)
 uppgift om vem som ansvarar för kostnaderna för
betalningen
 övriga uppgifter som banken meddelat som
nödvändiga för förmedlingen av betalningen
Därutöver kan betalarens bank erbjuda betalaren en
möjlighet att ge
 betalningsmottagaren identifierande uppgifter
gällande betalningen (referensnummer eller
meddelande)
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH
ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR
Betalaren bör på uppmaning styrka sin identitet och
redogöra för medlens ursprung och användningssyfte.
Banken har rätt att kontrollera uppgifterna gällande
betalaren.
Banken kan jämföra betalningsuppgifterna med EU:s
förordningar om finansiella sanktioner eller med
inhemska och utländska myndigheters eller motsvarande instansers meddelanden och bestämmelser samt
vid behov kräva användaren av betaltjänsten på betalning för tilläggsuppgifter gällande betalningen. De
banker och betalningssystem som handlägger betalningen kan på basis av etableringslandets lagstiftning
eller ingångna avtal vara skyldiga att lämna uppgifter
gällande betalaren till myndigheterna i olika länder.
Betalaren ansvarar för riktigheten av uppgifterna i
uppdraget. Betalarens bank är inte skyldig att korrigera
eller komplettera ett uppdrag, om inte annat har avtalats. Om banken dock vid mottagandet av betalningsuppdraget upptäcker ett fel i detta, strävar den till att i
mån av möjlighet underrätta betalaren om felet.
En EES-betalning förmedlas till betalningsmottagaren
enbart på basis av kontonumret och bankförbindelsen,
oavsett om betalaren därutöver skulle ha givit övriga
uppgifter för utförandet av betalningstransaktionen.
Banken har rätt att förmedla en betalning på basis av
kontonumrets nationella del. Betalningsmottagaren kan
styra medlen till ett önskat konto genom att avtala
separat om detta med sin bank.
En betalningsanvisning förmedlas till betalningsmottagaren på basis av det namn på och den adress för betalningsmottagaren som betalaren har meddelat.
Om betalaren inte har meddelat sättet på vilket betalningen skall utföras har betalarens bank rätt att välja
sättet på vilket betalningen utförs eller handla på det
sätt som anges i punkt 6.
4. Mottagande av betalningsuppdrag och inledande av
utförandet av betalningen
Ett betalningsuppdrag anses vara givet när betalarens
bank har mottagit det på ett sätt som godkänts av banken. Startdagen för ett betalningsuppdrag som emottagits en annan dag än en bankdag är följande bankdag. En
förutsättning i Övriga betalningar är dessutom att startdagen är en bankdag i alla länder där bankerna som
deltar i förmedlingen av betalningen är etablerade.
Om utförandet av ett betalningsuppdrag förutsätter
valutahandel anses betalningsuppdraget dock vara
mottaget först när den nödvändiga valutahandeln är
utförd. Betalaren är skyldig att ersätta banken för
kostnaderna som orsakats av valutahandeln eller
Sida 21 / 153
återkallandet av valutahandeln om betalaren återkallar
betalningsuppdraget efter att banken har påbörjat
utförandet av valutahandeln.
Banken är dock inte förpliktigad att utföra ett betalningsuppdrag om banken inte noterar en sådan kurs för
betalningsvalutan som banken använder vid förmedlingen av betalningar. Banken kan låta bli att förmedla
betalningen också på grund av övriga motiverade
orsaker som hänför sig till betalningsvalutan.
Bestämningen av startdagen meddelas på ett kontor,
överenskoms i avtalen gällande betaltjänster eller
meddelas i tjänstebeskrivningarna.
Betalaren och betalarens bank kan separat avtala om
att utförandet av ett betalningsuppdrag inleds en
bestämd förfallodag som betalaren har angivit och som
infaller senare än ovannämnda förfallodagar, eller den
dag då betalaren ställer betalningsmedlen till bankens
förfogande. Om dagen som användaren av betalningstjänsten har angivit inte är en bankdag är startdagen
följande bankdag, om inte annat har avtalats. Om
användaren av betaltjänsten i sitt betalningsuppdrag har
angivit en förfallodag som infaller tidigare än startdagen
utför användarens bank dock betalningsuppdraget utan
beaktande av förfallodagen, om användaren av
betaltjänsten och banken inte har avtalat annat.
Vid förmedling av betalningen är betalarens bank, den
förmedlande banken eller betalningsmottagarens bank
inte skyldig att beakta syftet med betalningen eller av
betalningen föranledda tids- eller andra specialkrav, om
inte annat följer av lagstiftningen.
5. Medel som behövs för utförandet av
betalningsuppdrag
Betalaren ansvarar för att betalarens bank har erhållit
de medel som motsvarar betalningsuppdraget samt
serviceavgifterna för förmedlingen av betalningen.
Om en betalning debiteras från konto är betalaren
skyldig att se till att det på det konto som skall debiteras
vid debiteringstidpunkten finns tillräckliga medel för
betalningen och serviceavgifterna samt för kostnaderna
för den nödvändiga valutahandeln.
Om förfallodagen för betalningen infaller senare än den
dag då betalningsuppdraget givits bör medlen finnas på
konto vid början av förfallodagen, om inte annat har
avtalats.
6. Underlåtenhet att utföra betalningsuppdrag
Betalarens bank är inte skyldig att påbörja utförandet av
ett uppdrag eller att förmedla en betalning om
betalningsuppdraget inte uppfyller kriterierna i
punkterna 3 och 5 ovan.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH
ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR
Om det konto som skall debiteras saknar tillräckliga
medel för förmedlingen av betalningen, om användningen av kontot är förhindrad av en annan orsak eller
om det finns en annan befogad anledning till att lämna
uppdraget outfört, är betalarens bank inte skyldig att
förmedla betalningen eller del av den.
Betaltjänstanvändarens bank meddelar användaren på
avtalat sätt om att betalningsuppdraget inte har utförts,
om inte ett sådant meddelande är förbjudet i lag.
Betalningsmottagarens bank har rätt att återbetala
betalningen till betalarens bank om betalningsmottagarens kontoavtal har upphört eller om användningen av
kontot av annan orsak är förhindrad eller om
betalningsmottagaren av en betalningsanvisning inte
har hämtat medlen under den tid som betalaren har
angivit i betalningsanvisningen.
7. Återkallande eller ändring av betalningsuppdrag
Om betalaren är en konsument har betalaren rätt att
återkalla ett betalningsuppdrag eller ändra förfallodagen
eller betalningsbeloppet genom att meddela banken om
detta på ett överenskommet sätt senast bankdagen före
förfallodagen. Återkallelsen eller ändringen bör göras
senast bankdagen före förfallodagen under bankens
eller tjänstens öppethållningstid inom den tid som
banken har angivit.
Om betalaren inte är en konsument har betalaren rätt
att återkalla ett betalningsuppdrag eller ändra förfallodagen eller betalningsbeloppet genom att meddela
banken om detta senast bankdagen före förfallodagen,
om inte betalaren och banken har avtalat annat.
Återkallelsen eller ändringen bör göras senast bankdagen före förfallodagen under bankens eller tjänstens
öppethållningstider in om den tid som banken har
angivit, om inte annat har avtalats.
Betalaren har dock inte rätt att återkalla eller ändra ett
betalningsuppdrag som denne har givet banken efter att
banken har påbörjat utförandet av betalningsuppdraget,
debiterat betalarens konto, givit ett kvitto på att
betalningen är utförd eller utställt en check.
8. Tidtabellen för utförandet av betalningsuppdrag
Betalarens bank debiterar betalarens konto med
betalningen på förfallodagen som angivits i
betalningsuppdraget. Om förfallodagen inte är en
bankdag debiteras betalningen på bankdagen som följer
på förfallodagen.
Om betalningsuppdraget på grund av avsaknad av medel
inte har kunnat debiteras på den angivna förfallodagen
kan betalarens bank debitera betalarens konto med
betalningen inom tre (3) bankdagar efter förfallodagen
Sida 22 / 153
som angivits i betalningsuppdraget. Härvid är
startdagen för utförandet av betalningsuppdraget i
stället för förfallodagen som användaren har angivit den
bankdag då det finns tillräckligt medel på kontot för
debiteringen av betalningen, men dock senast den tredje
(3) bankdagen efter förfallodagen. Betalaren ansvarar
för eventuella påföljder av förseningen.
Banken har rätt att avbryta utförandet av betalningsuppdraget för att erhålla nödvändiga tilläggsinstruktioner
eller tilläggsuppgifter.
8.1 EES-betalningar
Avgående betalningar
När betalarens och betalningsmottagarens konton är i
samma bank eller samma bankgrupp betalas medlen in
på betalningsmottagarens konto som betalaren har
angivit i sitt betalningsuppdrag senast den fjärde (4)
bankdagen efter startdagen.
När betalarens och betalningsmottagarens konton är i
skilda banker eller skilda bankgrupper betalas medlen in
på betalningsmottagarens banks konto senast den
fjärde (4) bankdagen efter startdagen.
Om betalningsuppdraget har givits på papper kan
ovanstående tider för utförandet av betalningen förlängas med högst en (1) bankdag.
Ankommande betalningar
Betalningsmottagarens bank betalar in medlen på det
konto som betalaren har angivit i betalningsuppdraget
omedelbart efter att medlen har inbetalats på betalningsmottagarens banks konto, betalningsmottagarens
bank har fått den i ovannämnda punkt 3 avsedda uppgifterna om betalningen av penningbeloppet till betalningsmottagarens konto eller då medlen har ställts till
betalningsmottagarens förfogande och den nödvändiga
valutahandeln har utförts.
8.2 Övriga betalningar
Avgående betalningar
Om inte betalaren har angivit någon förfallodag påbörjar
betalarens bank utförandet av betalningsuppdraget
senast den tredje (3) bankdagen efter att banken har
mottagit betalningsuppdraget eller en check har
utställts.
Om betalningsmottagarens bank befinner sig i en annan
stat än en EES-medlemsstat överför betalningsmottagarens bank medlen till betalningsmottagaren i enlighet
med lagstiftningen i den stat där betalningsmottagarens
bank är etablerad samt i enlighet med avtalet mellan
betalningsmottagarens bank och betalningsmottagaren.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH
ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR
Ankommande betalningar
Betalningsmottagarens bank krediterar betalningsmottagarens konto med betalningar i euro och EESvalutor eller ställer betalningarna till dennes förfogande
genast då medlen har inbetalats på betalningsmottagarens banks konto och betalningsmottagarens bank har
fått nödvändiga uppgifter för betalandet av penningbeloppet och när den nödvändiga valutahandeln har
utförts.
Betalningsmottagarens bank krediterar betalningsmottagarens konto med övriga betalningar än i euro och
en EES-valuta eller ställer dem till dennes förfogande
senast den tredje (3) bankdagen efter att medlen har
inbetalats på betalningsmottagarens banks konto och
betalningsmottagarens bank har fått nödvändiga
uppgifter för betalningen av penningbeloppet och den
nödvändiga valutahandeln har utförts.
9. Tjänster gällande kontanter
9.1 Tjänst gällande transport av kontanter
Banken kan motta ett uppdrag gällande transport av
kontanta medel att räknas och krediteras. Medlen
krediteras vid en separat avtalad tidpunkt till ett konto i
den mottagande banken efter att medlens äkthet har
kontrollerats, beloppet av medlen har räknats och den
nödvändiga valutahandeln har utförts.
9.4 Kontantbetalningar
Banken kan motta ett uppdrag gällande penningförmedling eller en check. Utförandet av betalningsuppdraget
påbörjas efter att medlens äkthet har kontrollerats,
medlens belopp har räknats och den nödvändiga
valutahandeln har utförts.
Banken kan förutsätta att kontanterna först krediteras
betalningsuppdragsgivarens konto i ifrågavarande bank
varefter banken utför kontogireringen, betalningsanvisningen eller utställer en check. Inbetalning av kontanter
på ett konto förutsätter att den nödvändiga valutahandeln har utförts.
Betalarens bank utför ett betalningsuppdrag gällande en
EES-betalning så att medlen för betalningen är på
betalningsmottagarens banks konto senast den femte
(5) bankdagen efter startdagen. För utförandet av övriga
betalningar påbörjar banken utförandet av betalningen
senast den femte (5) bankdagen efter att
betalningsuppdraget mottogs.
10. Betalkuvert
Betalaren kan ge uppdrag gällande kontogireringar i ett
betalkuvert att handläggas av sin tjänsteleverantör om
banken tillhandahåller ifrågavarande tjänst. Betalaren
kan lämna in betalkuvertet på sin egen banks mottagningsställe eller lämna det att levereras av posten.
9.2 Kontantinsättning i EES-valuta på eget konto i
samma valuta
Banken kan motta kontanter att krediteras betalningstjänstanvändarens eget konto i samma bank.
Ett betalningsuppdrag anses mottaget för handläggning
senast den femte (5) bankdagen efter att betalaren har
lämnat in betalkuvertet på sin egen banks mottagningsställe.
Om kontohavaren är en konsument krediterar banken
kontot med medlen genast då medlens äkthet har
kontrollerats, medlen har räknats och den nödvändiga
valutahandeln har utförts.
Ett betalningsuppdrag som har lämnats till posten för
leverans anses vara mottaget senast den femte (5)
bankdagen efter att posten har levererat betalkuvertet
till bankens mottagningsställe.
Om kontohavaren inte är en konsument krediterar
kontohavarens bank kontot med medlen senast följande
bankdag då medlens äkthet har kontrollerats, medlen
har räknats och den nödvändiga valutahandeln har
utförts.
11. Uppgifter som lämnas till betalningsmottagarens
bank och betalningsmottagaren
Betalarens bank har rätt att förmedla uppgifterna som
uppräknas i punkt 3 i dessa villkor till betalningsmottagarens bank. Med betalningen förmedlas också
övriga uppgifter som behövs för betalningsförmedlingen.
Vid kontogireringar förmedlas kontohavarens namn
som betalarens namnuppgift.
9.3 Övrig kontantinsättning i valuta på eget konto
Banken kan motta kontanter för att krediteras betaltjänstanvändarens eget konto i samma bank.
Betalningsmottagarens bank krediterar kontot med
medlen inom två (2) bankdagar efter att medlens äkthet
har kontrollerats, medlen har räknats och den nödvändiga valutahandeln har utförts.
Om en bank som är etablerad utanför EES-området
deltar i utförandet av en betalningstransaktion är
betalningsmottagarens bank i Finland skyldig att ge
betalningsmottagaren endast de uppgifter som
förmedlats med betalningstransaktionen.
Betalningsmottagarens bank ger betalningsmottagaren
uppgifterna gällande en betalningstransaktion på ett
sätt som avtalats separat. Betalningsmottagarens bank
Sida 23 / 153
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH
ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR
kan vara skyldig att meddela namnet på betalaren till betalningsmottagaren. Banken är emellertid inte skyldig
att meddela betalningsmottagaren betalarens
identifieringsuppgifter såsom dennes personbeteckning
som givits för identifieringen av betalaren.
12. Tjänsteleverantörens ansvar gällande utförandet
av betalningen och ansvarsbegränsningar
Banken ansvarar inte för förmedlingen av en betalning
om banken inte noterar en sådan kurs för
betalningsvalutan som banken använder vid
förmedlingen av betalningar.
12.1 EES-betalningar
Betalarens banks ansvar för utförandet av en betalning
upphör när uppgifterna gällande betalningen har sänts
till betalningsmottagarens bank och medlen för
betalningen har överförts till ett konto i
betalningsmottagarens bank. Om medlen för betalningstransaktionen inte har inbetalats på kontot i betalningsmottagarens bank i enlighet med den tid som anges i
punkt 8.1. i dessa villkor, är betalarens bank skyldig att
ersätta betalaren de kostnader och den ränta för
betalningstransaktionen som betalaren har blivit
tvungen att betala eller har gått miste om på grund av
bankens dröjsmål eller fel. Om betalaren inte är en
konsument är betalarens bank skyldig att av den ränta
som betalaren har erlagt ersätta högst den
referensränta som anges i räntelagens 12 §.
En användare av betaltjänsten bör utan oskäligt
dröjsmål meddela sin bank om en betalningstransaktion
som förblivit outförd, har utförts felaktigt eller varit
orättmätig efter att användaren har uppdagat det. Om
användaren av betaltjänsten är en konsument bör
han/hon i varje fall göra en anmälan senast inom tretton
(13) månader efter utförandet av betalningstransaktionen, debiteringen av beloppet från sitt konto eller
krediteringen av beloppet till sitt konto. Den utsatta
tiden börjar inte löpa om användarens bank inte har givit
användaren uppgifter om betalningstransaktionen på
avtalat sätt. Om användaren av betaltjänsten inte är en
konsument bör anmälan göras inom en (1) månad efter
de transaktioner som avses ovan i denna punkt.
Om en betalningstransaktion inte alls har utförts eller
om den har utförts felaktigt eller orättmätigt på grund av
banken bör betalarens bank utan oskäligt dröjsmål
återbetala till betalaren penningbeloppet för den
betalning som krediterats betalarens konto.
Om medlen för en betalningstransaktion inte har inbetalats på betalningsmottagarens banks konto inom den
tid som anges i punkt 8.1 i dessa villkor är betalarens
bank skyldig att ersätta betalaren med i främsta hand
Sida 24 / 153
räntan och kostnaderna som betalaren har varit
tvungen att erlägga på grund av dröjsmål eller fel.
Betalarens bank är inte återbetalningsskyldig om den
kan bevisa att betalningsmottagarens bank har mottagit
penningbeloppet för betalningstransaktionen inom den
tid som anges i punkt 8.1 i dessa villkor. Härvid bör
betalningsmottagarens bank omedelbart inbetala
penningbeloppet för betalningstransaktionen på
betalningsmottagarens betalkonto eller ställa
penningbeloppet till dennes förfogande.
Om betalningsmottagarens bank inte har inbetalat
medlen på betalningsmottagarens konto inom den tid
som anges i punkt 8.1 i dessa villkor, är betalningsmottagarens bank skyldig att ersätta de kostnader och den
ränta som uppburits för betalningstransaktionen och
som betalningsmottagaren har varit tvungen att betala
eller som denne inte har erhållit på grund av dröjsmål
eller fel hos betalningsmottagarens bank. Om betalningsmottagaren inte är en konsument är betalningsmottagarens bank skyldig att av den ränta som
betalningsmottagaren har erlagt ersätta högst den
referensränta som anges i räntelagens 12 §.
En användare av betaltjänsten har inte rätt att erhålla
återbetalning av medel eller serviceavgifter eller ränta,
om betalningen inte har utförts eller om den har utförts
felaktigt på grund av fel hos användaren av betaltjänsten. Användare av betaltjänsten har inte heller rätt att
erhålla ersättning för fördröjd betalning om betalningen
har fördröjts på grund av användaren av betaltjänsten.
Betalarens bank ansvarar inte för utförandet av
betalningen om betalningen inte har utförts därför att
betalaren har givit banken felaktiga eller bristfälliga
uppgifter.
Betalarens bank ansvarar inte för bankens verksamhet
eller för dess solvens.
12.2 Övriga betalningar
En bank som deltar i utförandet av ett betalningsuppdrag ansvarar inte för verksamheten hos andra parter
som deltar i utförandet av betalningsuppdraget, inte
heller för deras solvens.
En användare av betaltjänsten har inte rätt till återbetalning av medel eller serviceavgifter, inte heller av ränta
om betalningen inte har utförts eller om den har utförts
felaktigt på grund av användaren av betaltjänsten.
Användaren av betaltjänsten har inte heller rätt att
erhålla ersättning för dröjsmål i betalningen om betalningen har fördröjts på grund av användaren.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH
ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR
Om användaren av betaltjänsten är en konsument bör
denne i varje fall göra en anmärkning senast inom
tretton (13) månader efter att betalningstransaktionen
utfördes, penningbeloppet debiterades dennes konto
eller penningbeloppet krediterades dennes konto. Den
utsatta tiden börjar inte löpa om användarens bank inte
på ett avtalat sätt har givit användaren uppgifter om
betalningstransaktionen. Om användaren av betaltjänsten inte är en konsument bör anmärkningen göras inom
en (1) månad efter transaktionerna som nämnts i denna
punkt.
Avgående betalningar
Betalarens bank ansvarar för att ett betalningsuppdrag
sänds inom tiden som anges i punkt 8.2 och att
betalningsuppdraget har ställts till förfogande för den
förmedlande bank som banken har valt eller om en
check har utställts i enlighet med betalningsuppdraget
som betalarens bank har mottagit.
Betalarens bank ansvarar inte för utförandet av
betalningen efter att uppgifterna och täckningen för
betalningen har sänts till den förmedlande banken eller
då en check har utställts.
Ankommande betalningar
Betalningsmottagarens bank ansvarar för att medlen
överförs till betalningsmottagarens konto eller ställs till
dennes förfogande i enlighet med punkt 8.2.
Betalningsmottagarens bank ansvarar inte för att
betalningen inte utförs på grund av betalaren eller
betalarens bank, den förmedlande banken eller
betalningsmottagaren.
13. Spårning av betalningstransaktion
Om en betalningstransaktion inte har utförts eller om
den har utförts felaktigt börjar banken på begäran av
användaren av betaltjänsten spåra betalningstransaktionen och underrättar användaren om resultaten.
Om användaren av betaltjänsten har givit ett felaktigt
kontonummer är banken inte skyldig att börja spåra
betalningstransaktionen. Betalarens bank bör dock med
skäliga åtgärder sträva till att återfå medlen för
betalningstransaktionen.
14. Korrigering med anledning av bankens eget fel
Banken har rätt att korrigera skriv-, räkne- eller andra
tekniska felskrivningar som baserar sig på dennes eget
fel vid förmedlingen av betalningar även om betalningen
redan skulle ha bokförts på betalningsmottagarens
konto. Banken strävar till att få felet korrigerat så snart
som möjligt efter att det har uppdagats, men dock alltid
inom en skälig tid efter att felet gjordes. Banken
meddelar utan dröjsmål kontohavaren om felet och
korrigeringen av det. Korrigeringen av ett fel får inte
Sida 25 / 153
utan kontohavarens medgivande orsaka övertrassering
av kontohavarens konto.
15. Skadeståndsansvar och ansvarsbegränsningar
Betaltjänstanvändarens bank är skyldig att ersätta
användaren endast för den direkta skada som har
orsakats av att användarens bank har handlat lagstridigt
eller brutit mot dessa villkor vid förmedlingen av en
betalning. Dylika direkta skador är de nödvändiga kostnaderna för utredning som orsakats användaren för
utredningen av felet. Om det är fråga om en EES-betalning är banken skyldig att ersätta förutom direkta
skador även de räntor och kostnader som angivits i
punkt 12.1 i dessa villkor.
En användare av betaltjänsten ansvarar för alla skador
som orsakas av att banken på grund av att banken
saknat de nödvändiga medlen för utförandet av betalningsuppdraget, av ett avslutat kontoavtal eller av
förhindrad kontoanvändning inte kan förmedla betalningen samt för skada som användaren av betaltjänsten
har orsakat med lagstridig eller avtalsstridig
verksamhet.
Betalarens bank, den förmedlande banken eller
betalningsmottagarens bank ansvarar inte på grund av
fel i betalningsförmedlingen för eventuella indirekta
skador som orsakats betalaren, betalningsmottagaren
eller en tredje part.
En användare av betaltjänsten bör vidta skäliga åtgärder
för att begränsa sina skador. Om användaren av
betaltjänsten underlåter att göra detta ansvarar
användaren själv för skadan till denna del. Skadestånd
som på basis av lagstridigt eller avtalsstridigt beteende
bör betalas av banken kan jämkas om det är oskäligt
med beaktande av orsaken till förseelsen, betaltjänstanvändarens eventuella medverkan till skadan, vederlaget för betaltjänsten, bankens möjligheter att föregripa
och förhindra uppkomsten av skadan, samt av övriga
omständigheter.
Även andra parter som deltagit i utförandet av
betalningstransaktionen har rätt att vädja till ansvarsbegränsningarna i enlighet med dessa villkor.
16. Betalningsförmedlingens upphörande
Bankens skyldighet att förmedla betalningar upphör då
giltighetstiden för konto- eller annat serviceavtal upphör
att gälla. Då avtalet sägs upp eller hävs är användaren
av betaltjänsten skyldig att innan avtalet upphör
annullera de betalningsuppdrag vilkas angivna
förfallodag infaller efter att avtalet slutat att gälla.
Banken är inte skyldig att enligt punkt 6 meddela att
dessa betalningar inte har utförts.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH
ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR
Om en användare av betaltjänsten väsentligt bryter mot
dessa villkor eller använder tjänsterna som avses i
dessa villkor på ett sätt som strider mot deras användningssyfte eller lag eller god sed, har banken rätt att
omedelbart avsluta betalningsförmedlingen.
17. Serviceavgifter och arvoden
Banken har rätt att debitera användaren av betaltjänsten de serviceavgifter och arvoden för betalningsuppdraget som anges i servicetaxan eller som avtalats separat. Banken har rätt att uppbära och debitera serviceavgifterna och arvoden från betaltjänstanvändarens
konto.
En betalare är skyldig att ersätta banken för kostnaderna för nödvändig valutahandel.
Banken har rätt att för spårning av en betalningstransaktion och för återskaffning av medel uppbära de
serviceavgifter och arvoden som anges i bankens
servicetaxa om användaren av betaltjänsten har givit ett
felaktigt kontonummer eller en annan motsvarande
felaktig eller bristfällig uppgift. Banken har dock alltid
rätt att av användaren av betaltjänsten uppbära de
kostnader som banken på grund av spårningen har varit
tvungen att betala en utanför det europeiska ekonomiområdet etablerad betalares eller betalningsmottagares
tjänsteleverantör som deltagit i betalningstransaktionen.
Banken har rätt att uppbära serviceavgifter och arvoden
enligt sin servicetaxa för ogrundad spårning om
betalningstransaktionen visar sig vara helt riktigt utförd.
Om banken och användaren av betaltjänsten har avtalat
att ett betalningsuppdrag kan annulleras senare än inom
den tid som anges i punkt 7 i dessa villkor, har banken
rätt att uppbära de serviceavgifter och arvoden som
anges i dess servicetaxa för annulleringen av
betalningstransaktionen.
Banken har rätt att för meddelande om underlåtenhet
att utföra en betalningstransaktion uppbära de
serviceavgifter och arvoden som anges i bankens
servicetaxa.
Om förmedlingen av en betalning orsakar övriga
kostnader har betalarens bank rätt att i efterskott få
ersättning för dem av betalaren.
17.1 EES-betalningar
EES-betalningar förmedlas till betalningsmottagaren till
sitt fulla belopp. Betalningsmottagaren och betalningsmottagarens bank kan avtala om att
betalningsmottagarens banks serviceavgifter och
arvoden avdras från betalningens penningbelopp.
Sida 26 / 153
Betalaren och betalningsmottagaren ansvarar vardera
för de serviceavgifter och arvoden som deras egen bank
uppbär för utförandet av betalningsuppdraget.
Parterna kan dock avtala om skyldigheten att erlägga
serviceavgifterna och arvodena på annat sätt om
nödvändig valutahandel utförs i betalningstransaktionen.
Härvid kan parterna avtala om att betalaren förutom för
sina egna kostnader även ansvarar för de
serviceavgifter och arvoden som den förmedlande
banken och betalningsmottagarens bank uppbär.
17.2 Övriga betalningar
Betalaren och betalningsmottagaren kan avtala om
fördelning av de serviceavgifter och arvoden som orsakas av utförandet av en betalningstransaktion. Betalaren
och betalningsmottagaren kan även avtala om att de
serviceavgifter och arvoden som skall erläggas av
parterna avdras från det penningbelopp som skall
krediteras betalningsmottagaren. Betalaren meddelar
banken om vilket sätt som skall användas för
debiteringen av serviceavgifterna och arvodena för
betalningstransaktionen.
De tjänsteleverantörer och förmedlande banker som
deltar i utförandet av en betalningstransaktion kan
uppbära sina egna kostnader av användaren av betaltjänsten. Betalningsmottagaren ansvarar för de serviceavgifter och arvoden som den förmedlande banken
och betalningsmottagarens bank uppbär, om inte
betalaren bestämmer annat. Om betalaren har bestämt
annat, garanterar banken att betalningen förmedlas till
fullt belopp endast till den förmedlande banken.
18. Kurspraxis
Den kurs som används vid utförandet av ett
betalningsuppdrag är den valutakurs som banken anger,
om inte annat har avtalats. Ändringar i valutakursen
tillämpas omedelbart utan förhandsmeddelande.
Banken tillhandahåller på sitt kontor eller elektroniskt de
valutakurser som används vid betalningar och
betalningsförmedling samt uppgifter om bankens kurspraxis tillgängliga för användaren av betaltjänsten.
Banken meddelar betalaren den använda valutakursen
på separat avatalat sätt skriftligt eller elektroniskt efter
att betalningstransaktionen har utförts.
En EES-betalning och annan betalning som skall
återbetalas till betalaren krediteras betalarens konto till
återbetalningstidpunktens köpkurs, om inte annat
avtalats. Betalarens bank är dock inte skyldig att
använda en bättre kurs än den kurs som använts
startdagen för utförandet av betalningsuppdraget.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH
ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR
19. Ändring i servicetaxan och i villkoren för
betalningsförmedling
Banken har rätt att ändra sin servicetaxa och dessa
villkor.
Användaren av betaltjänsten sänder banken meddelanden gällande dessa villkor skriftligt eller på ett annat
separat avtalat sätt. Banken anses ha mottagit meddelandet senast den sjunde (7) dagen efter att det sändes.
En ändring av dessa villkor och servicetaxan gäller också
de uppdrag som har givits till banken innan ändringen
trädde i kraft, men som utförs efter att ändringen träder
i kraft.
Användaren kan sköta betaltjänstärenden på finska eller
svenska på ett sätt som avtalats med banken. Om
användaren av betaltjänsten vill använda ett annat språk
än finska eller svenska ansvarar användaren för
anskaffningen av en för honom/henne nödvändig
tolkningstjänst och för kostnaderna för denna tjänst.
19.1 Användaren av betaltjänsten är en konsument
Betaltjänstanvändarens bank meddelar användaren
skriftligt eller på separat avtalat elektroniskt sätt om
ändringar i servicetaxan eller i dessa villkor. Ändringen
träder i kraft från den tidpunkt banken har angivit, dock
tidigast två (2) månader efter att meddelandet sändes.
Förmedlingen av betalningar fortsätter i enlighet med de
ändrade villkoren om inte användaren av betaltjänsten
före den angivna dag då ändringarna träder i kraft
meddelar banken skriftligt eller på ett separat avatalat
elektroniskt sätt att användaren motsätter sig ändringen. Användaren av betaltjänsten har rätt att före
dagen då ändringen har angivits träda i kraft säga upp
avtalet med omedelbar verkan. Då avtalet upphör att
gälla har banken rätt att omedelbart avsluta betalningsförmedlingen.
19.2 Användaren av betaltjänsten är inte en
konsument
Betaltjänstanvändarens bank meddelar skriftligt eller
elektroniskt om en sådan ändring av avtalsvillkoren som
väsentligt ökar användarens skyldigheter eller minskar
dennes rättigheter och som inte beror på ändring i lag,
myndighetsbeslut eller ändringar i bankernas
betalningsförmedlingssystem. Banken meddelar om
ändringen minst en (1) månad innan den dag då
ändringen har föreslagits träda i kraft.
Användarens bank meddelar om en annan ändring i
villkoren genom att offentliggöra den på bankens kontor
eller publicera den på bankens internetsidor. Banken
meddelar dock om en ändring i serviceavgift eller arvode
genom att publicera den i sin servicetaxa. Sådana
ändringar träder i kraft vid den tidpunkt som banken har
angivit.
20. Meddelanden mellan bank och användare av
betaltjänsten samt språkalternativ
Betaltjänstanvändarens bank sänder meddelanden
gällande dessa villkor skriftligt till den adress som har
meddelats banken eller Befolkningsregistret, eller på ett
separat avtalat elektroniskt sätt. Användaren av
betaltjänsten anses ha mottagit meddelandet senast
den sjunde (7) dagen efter att det sändes.
Sida 27 / 153
21. Force majeure
Avtalspart ansvarar inte för skada om parten kan påvisa
att uppfyllandet av partens förpliktelser hindrats av en
sådan ovanlig och oförutsedd orsak som parten inte har
kunnat påverka och vars följder parten inte med
vidtagande av all noggrannhet skulle ha kunnat undvika.
Banken ansvarar inte heller för skada om uppfyllandet
av förpliktelser som grundar sig på detta avtal skulle
strida mot bankens skyldigheter som stadgats
annanstans i lag.
Avtalspart är skyldig att så snart det är möjligt meddela
den andra parten om force majeure som parten har
råkat ut för. Banken kan meddela om force majeure till
exempel på sina internetsidor eller i rikstäckande
dagstidningar.
22. Överföring av avtalet
Rättigheter och skyldigheter som grundar sig på avtalet
mellan användaren av betaltjänsten och banken är i
kraft i förhållande till den som mottar affärsverksamheten om banken fusioneras eller delas eller överlåter sin
affärsverksamhet helt eller delvis.
23. Kundrådgivning och möjlighet till rättelse utanför
domstol
I frågor gällande utförandet av en betalning eller dessa
villkor bör användaren av betaltjänsten alltid först
kontakta sin egen bank.
Meningsskiljaktigheter gällande dessa villkor kan av
konsumenter och småföretag hänskjutas för behandling
till Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine,
www.fine.fi) eller till Banknämnden i anslutning till denna,
och av konsumenter till Konsumenttvistenämnden
(KRIL, www.kuluttajariita.fi). Användare av
betaltjänsten kan rikta anmärkningar om bankens
förfarande till Finansinspektionen
(www.finanssivalvonta.fi).
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH
ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR
24. Forum och tillämplig lag
24.1 Användaren av betaltjänsten är en konsument
Tvister till följd av dessa villkor behandlas vid den
tingsrätt inom vars domkrets banken har sitt hemvist
eller huvudsakliga administrationsställe eller vid den
tingsrätt i Finland inom vars domkrets användaren av
betaltjänsten har sitt hemvist eller sin stadigvarande
bostad. Om användaren av betaltjänsten inte har
hemvist i Finland behandlas tvisterna vid den tingsrätt
inom vars domkrets banken har sitt hemvist eller
huvudsakliga administrationsställe.
Sida 28 / 153
4.2 Användaren av betaltjänsten är inte en konsument
Tvister till följd av dessa allmänna villkor behandlas vid
den tingsrätt inom vars domkrets banken har sitt
hemvist eller huvudsakliga administrationsställe eller
vid någon annan enligt lag behörig tingsrätt i Finland.
24.3 Tillämplig lag
På dessa villkor och på betalningsuppdrag som avses i
villkoren tillämpas finsk lag
.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
Allmänna villkor för e-faktura och direktbetalning
De allmänna villkoren för e-faktura och direktbetalning
tillämpas på kunder som avtalat om mottagning av efakturor i webbanken eller om direktbetalning.
Banken är Danske Bank Abp, Danske Bank A/S Helsingfors filial och de finländska bolag som tillhör samma
koncern som Danske Bank A/S.
De allmänna villkoren för e-faktura och direktbetalning
har tagits i bruk 18.1.2013.
Tjänsten är en e-faktura eller direktbetalning.
När kunden ingår avtal om att ta emot e-fakturor eller
om direktbetalning, förbinder sig Kunden att följa dessa
allmänna villkor.
På tjänsten tillämpas förutom dessa allmänna villkor i
tillämpliga delar de gällande
 villkoren för elektronisk hantering
 de allmänna villkoren gällande kontot
 meddelande om betalningstjänst
 de allmänna villkoren för eurobetalningar förmedlade inom eurobetalningsområdet och
 de allmänna villkoren för utgående och inkommande
valutabetalningar.
På tjänsten tillämpas dessutom beskrivningen av förmedlingstjänsten för Finvoice, som bankerna utarbetat,
samt Finansbranschens Centralförbunds tillämpningsanvisningar för Finvoice, som finns på Finansbranschens Centralförbunds webbsidor.
Vid eventuella motstridigheter mellan olika språkversioner av dessa villkor tillämpas i första hand de finskspråkiga villkoren.
Direktbetalning är en tjänst som fastställs i tillämpningsanvisningarna för Finnvoice, och som innebär att
Banken automatiskt debiterar kundens konto med avtalade fakturor på deras förfallodagar i enlighet med Kundens uppdrag.
Mottagaradressen innehåller Kundens individuella
adress och Bankens kod. I den individuella adressen används det internationella kontonumret (IBAN). Som
Bankens kod används den internationella bankidentifieringskoden (BIC).
Med Webbank avses en servicehelhet som Banken erbjuder Kunden baserad på ett tjänsteavtal. Via servicehelheten kan Kunden med hjälp av internet eller annat
dataöverföringsnät som distanskommunikationsmetod
och med sina bankkoder använda banktjänster eller till
dem hörande tjänster hos andra tjänsteproducenter.
2. Beskrivning av e-faktura
Kunden kan avtala om att ta emot e-fakturor i Webbanken antingen direkt med Fakturautställaren eller via
Bankens förmedling i Webbanken, varvid Banken genast meddelar Fakturautställaren om att efakturatjänsten tagits i bruk.
1. Definitioner
En Kund är en fysisk person, vars mottagaradress finns
antecknad på fakturan. Kunden kan ta emot och betala
en e-faktura i sin webbank. Direktbetalningstjänsten är
avsedd för kunder som inte har tillgång till webbanken.
E-faktura är en faktura i den form som definieras i tilllämpningsanvisningarna för Finvoice och som är avsedd att levereras elektroniskt till Kunden i Kundens
webbank.
Fakturautställaren skickar en e-faktura eller direktbetalning till Banken för att vidareförmedlas.
Fakturautställarens Bank är den bank eller annan leverantör av betalningstjänster, till vilken Fakturautställaren skickar sin e-faktura eller direktbetalning för
vidareförmedling.
Sida 29 (153)
Fakturautställaren ansvarar för att e-fakturan skickas
till Kundens Webbank eller till sin egen server.
E-fakturan anses ha anlänt till Kunden, då Fakturautställaren har skickat e-fakturan till Kundens Webbank
och Banken har placerat e-fakturan i Kundens Webbbank, så att Kunden kan betala och/eller läsa efakturan. Fakturautställaren eller Banken är inte skyldig
att skicka en faktura som ska förmedlas som e-faktura i
annan form till Kunden.
Andra kontoinnehavare eller befullmäktigade dispsotionsrättshavare, som har rätt att i sin egen Webbank
använda Kundens konto och/eller följa kontohändelser,
kan förutom kontohändelserna också läsa innehållet i
de e-fakturor som har betalats och/eller som ska betalas från kontot.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR E-FAKTURA
OCH DIREKTBETALNING
Banken ansvarar för att e-fakturan kan hanteras av
Kunden i Kundens Webbank senast två bankdagar efter
att den anlänt till Avsändarens Bank.
Banken tillhandahåller en e-faktura för Kunden i Webbbanken minst två (2) månader efter att den skickats till
Banken. Efter förvaringstiden är Banken inte längre
skyldig att förvara en e-faktura som skickats till Banken
eller att skicka en e-faktura till Kunden i annan form.
Banken garanterar inte att Tjänsten är tillgänglig utan
avbrott.
3. Beskrivning av Direktbetalning
Direktbetalning är avsett för betalning av Kundens periodiskt återkommande fakturor. I Direktbetalningstjänsten debiterar Banken automatiskt Kundens konto
med avtalade fakturor på förfallodagen i enlighet med
Kundens uppdrag.
Banken meddelar Fakturautställaren Kundens Mottagaradress för genomförandet av en Direktbetalning
samt övriga uppgifter som nämns i Kundens fullmakt.
Uppgifterna förmedlas till Fakturautställaren via Fakturautställarens bank.
Beroende på Fakturautställare kan en e-faktura också
tillhandahållas för Kunden enbart på Fakturautställarens server, dit Kunden via en länk i sin Webbbank kan förflytta sig för att bläddra i sin e-faktura och
dess specificeringsuppgifter och/eller andra uppgifter.
I detta fall ansvarar Fakturautställaren av e-fakturan för
tillhandahållandet av e-fakturan samt för förvaringen av
den och dess förvaringstid.
Fakturautställaren skickar ett förhandsmeddelande om
den faktura som ska debiteras som en Direktbetalning
till Kunden i god tid före förfallodagen. Om Kunden och
Fakturautställaren separat kommer överens om det,
kan förhandsmeddelandet ersättas med ett annat särskilt överenskommet förfarande t.ex. med ett årligt
meddelande.
Banken ansvarar inte för länkar som går till Fakturautställarens server, för deras funktion, tjänstens innehåll eller för att Kundens eller en tredje parts dataskydd
eventuellt äventyras på grund av att länkarna används.
Om Kunden har något att anmärka på angående förhandsmeddelandet, ska denna kontakta Fakturautställaren. Fakturautställaren ansvarar för att förhandsmeddelandet stämmer överens med den Direktbetalning som förmedlas till Banken.
Banken har rätt att förhindra användningen av länkar,
om de äventyrar säkerheten vid ärendehanteringen eller strider mot lag eller god sed.
Fakturautställarens faktura grundar sig på en rättshandling mellan Kunden och Fakturautställaren, som
Banken inte är delaktig i. Banken förmedlar fakturor och
annat material som Fakturautställaren skickat som sådant utan att kontrollera materialets innehåll eller
grunden för detta.
Kunden ska kontrollera e-fakturan före betalningen
trots att Kunden har gett Banken rätt att på förfallodagen från Kundens konto debitera den individuella efakturan som Fakturautställaren skickat till Webbanken. Om Kunden inte godkänner att e-fakturan betalas
och inte har gett Banken tillstånd att automatiskt debitera e-fakturan, debiteras inte fakturans belopp från
Kundens konto. Kunden ska lämna anmärkningar som
gäller e-fakturans innehåll eller grund till Fakturautställaren.
Banken ansvarar inte för skada som har uppkommit till
följd av att Kunden inte godkänner en e-faktura, godkänner den för betalning för sent, godkänner den med
ändrade betalningsuppgifter eller godkänner den utan
att kontrollera innehållet.
Sida 30 / 153
4. Beskrivning av Tjänsten
Kundens Mottagaradress för e-fakturor och Direktbetalningar är Kundens bankkontonummer i internationellt IBAN -format samt Bankens internationella bankkod, DABAFIHH.
I samband med att Tjänsten tas i bruk har Banken rätt
att avsluta det betalningsavtal som Kunden eventuellt
gjort med samma Fakturautställare om samma faktura,
t.ex. avtal om direktdebitering, eller återkommande betalning.
Fakturautställaren kan bereda en handläggningstid för
att behandla ändringar i Mottagaradressen. E-fakturor
eller Direktbetalningar kan skickas till en Kund som givit
sitt samtycke till detta. Banken ansvarar emellertid inte
för Fakturautställarens handlingar och är inte skyldig
att övervaka om Fakturautställaren följer de avtal som
ingåtts med Kunden.
Betalningar som grundar sig på e-fakturor eller Direktbetalning görs som gireringar. Betalningen kan inte annulleras efter att den debiterats från Kundens konto.
Vid förmedlingen av betalningar tillämpar Banken de
ovan nämnda allmänna villkoren för betalningsförmedling.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR E-FAKTURA
OCH DIREKTBETALNING
Kunden kan neka Banken att debitera en enskild betalning eller ändra penningbeloppet för en enskild transaktion senast under den bankdag som föregår förfallodagen eller under Bankens eller Tjänstens öppettider.
Banken har rätt att på Fakturautställarens begäran annullera en e-faktura eller Direktbetalning som skickats
till Kunden och att ta bort e-fakturan från Webbanken
före den ursprungliga fakturans förfallodag.
Banken meddelar inte Fakturautställaren separat om
ändringar som Kunden gör i penningbeloppet eller betalningsdagen.
Banken ger inte Kunden något separat verifikat över
debiteringen. Kunden får uppgifter om debiteringen på
det sätt som avtalats i kontoavtalet.
Kunden är skyldig att se till det finns tillräckliga medel
på kontot för betalningen senast bankdagen före debiteringsdagen. Banken förbinder sig att utföra betalningarna på den förfallodag som angetts av avsändaren endast om det finns tillräckliga medel för betalningen på
kontot.
Banken har rätt att debitera betalningen inom tre (3)
bankdagar efter förfallodagen förutsatt att det då finns
tillräckliga medel för betalningen på kontot.
Banken meddelar Kunden om debiteringen misslyckas
och orsaken till detta på avtalat sätt, såvida inte annat
följer av lagen.
Kunden kan avsluta mottagningen av e-fakturor och Direktbetalning genom att meddela Fakturautställaren eller Banken om detta.
5. Bankens rätt att skaffa, utbyta, överlåta och lagra
uppgifter
Kunden godkänner att Banken har rätt att lämna ut
Kundens individuella uppgifter till Fakturautställaren
och till Fakturautställarens Bank, om dessa uppgifter är
nödvändiga för att förmedla en e-faktura och Direktbetalning.
6. Skadeståndsansvar
6.1. Direkta skador
Om förmedlingen av fakturan förhindras p.g.a. orsaker
som beror på Banken, är Banken skyldig att ersätta direkta skador, såsom lagenlig dröjsmålsränta och skäliga utredningskostnader.
6.2. Indirekta skador
Banken ansvarar inte för indirekt skada som orsakats
Kunden eller en tredje part, t.ex. utebliven vinst eller intäkt, inkomstförlust, användning av egen tid, skatte-
Sida 31 / 153
påföljder, ränteförlust eller andra liknande skador, som
Banken inte skäligen kan förutse.
Kunden ska utan dröjsmål och senast inom 30 dagar
informera Banken om fel som Banken begått i anslutning till den verksamhet som anges i avtalet och om
eventuella anspråk i anslutning till detta.
6.3. Begränsning av skada
Kunden ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa skadan. Vid underlåtenhet att göra detta svarar Kunden
själv för skadan i motsvarande mån.
7. Force majeure
Banken ansvarar inte för skada till följd av att förmedlingen av e-fakturor eller Direktbetalningar förhindras
eller fördröjs på grund av force majeure eller annan
jämförbar omständighet som i oskälig grad försvårar
Bankens verksamhet.
Sådana hinder som frigör från ansvar kan t.ex. vara
 myndigheternas åtgärd
 krig eller krigshot, uppror eller kravaller
 av Banken oberoende störningar i postgång, automatisk databehandling, dataöverföring, annan elektronisk kommunikation eller elförsörjning
 avbrott eller fördröjning i Bankens verksamhet som
orsakas av brand eller annan olycka eller
 stridsåtgärder på arbetsmarknaden, såsom strejk,
lockout, bojkott eller blockad, även då Banken inte
själv är delaktig.
Force majeure som riktas mot banker eller en underleverantör som bankerna använder eller annan ovan
nämnd omständighet ger bankerna rätt att avbryta erbjudandet av tjänsterna och förverkligandet av uppdragen tillsvidare.
8. Ändring av servicetaxan samt de allmänna villkoren för e-faktura och Direktbetalning
Banken kan ändra dessa allmänna villkor eller sin servicetaxa.
Ändringen av villkor och servicetaxa träder i kraft vid
den tidpunkt som Banken meddelar, dock tidigast två
(2) månader efter att meddelandet har skickats till
Kunden. Banken meddelar om ändringar på sina webbsidor eller på ett annat separat överenskommet sätt.
Avtalet fortlöper med ändrade villkor, om inte Kunden
före den angivna dagen då avtalet börjar gälla meddelar
Banken skriftligen, eller elektroniskt på ett sätt som avtalats separat, att denne motsätter sig ändringen. Fram
till den angivna dagen för ändringarnas ikraftträdande
har Kunden rätt att säga upp avtalet med omedelbar
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR E-FAKTURA
OCH DIREKTBETALNING
verkan. När avtalet upphör har Banken rätt att omedelbart avsluta förmedlingen av e-fakturor och Direktbetalningar.
9. Serviceavgifter och arvoden
Banken har rätt att debitera en avgift från Kundens konto enligt servicetaxan för tjänsten för mottagning av efakturor, Nätfakturornas ankomstmeddelanden samt
för förvaringen av fakturor och Direktbetalningar, om
Banken inte har gjort en separat överenskommelse
med Kunden om expeditionsavgifterna och inkasseringen av dessa. Servicetaxan kan publiceras på Bankens
webbplats och den finns att få på Bankens kontor.
10. Avtalets giltighet, uppsägning och hävning
Avtalet om att ta i bruk e-faktureringstjänsten och Direktbetalning gäller tillsvidare.
Kunden kan säga upp avtalet med omedelbar verkan
utan uppsägningstid. Banken har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid på två (2) månader. Uppsägningen görs med ett kundmeddelande i Webbanken eller på annat sätt skriftligen.
Mottagningen av e-fakturor upphör då avtalet har upphört eller då Kundens Webbanksavtal upphör. Direktbetalning upphör då avtalet upphör.
11. Överföring av avtalet
Banken har rätt att överföra avtalet av Service helt eller
delvis med alla dess rättigheter och skyldigheter till
tredje part utan att höra Kunden. Kunden har inte rätt
att överföra sina rättigheter eller skyldigheter i enlighet
med avtalet.
12. Behörig domstol och tillämplig lag
På användningen av e-fakturatjänsten och Direktbetalning och dessa villkor tillämpas Finlands lag.
Tvister till följd av dessa villkor behandlas i den tingsrätt inom vars domkrets Banken har sin hemort eller
sitt huvudsakliga administrationsställe eller i den tingsrätt i Finland inom vars domkrets Kunden har sin hemort eller stadigvarande bostad. Om Kunden saknar
hemvist i Finland, behandlas tvister i den tingsrätt inom
vars domkrets Banken har sin hemort eller sitt huvudsakliga administrationsställe.
13. Rättskyddsmedel utanför domstol
Kunden kan även hänskjuta tvister avseende efakturatjänsten och/eller Direktbetalning och dessa
allmänna villkor för behandling i Försäkrings- och finansrådgivningen eller den därtill knutna Banknämnden
eller Konsumenttvistenämnden.
Banken har rätt att avbryta tillhandahållandet av efaktura- och Direktbetalningstjänsten om Kunden bryter mot avtalet, vid missbruk, om Tjänstens informationssäkerhet äventyras eller p.g.a. en känd teknisk
störning.
Sida 32 / 153
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
Rättelseförfaranden
1. Kundrådgivning och rättelseförfaranden
I frågor som gäller dessa villkor kan kunden vända sig till
banken. Kunden kan också lämna en kontaktbegäran till
Danske Banks telefonbank 0200 2570 eller webbanken
www.danskebank.fi.
Om kunden anser att banken har förfarit i strid med
dessa tjänstevillkor ska han i första hand kontakta det
betjäningsställe i Danske Bank som han anser att ha
brutit mot villkoren.
Anmärkningarna bör göras skriftligt.
2. Andra rättelseförfaranden
Försäkrings- och finansrådgivningen
Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors
Telefon (09) 6850 120
www.fine.fi
Finansinspektionen
PB 103, 00101 Helsingfors
Telefon 010 831 51
www.finanssivalvonta.fi
Konkurrens- och konsumentverket
PB 5, 00531 Helsingfors
Telefon 029 505 3000
www.kkv.fi
Konsumenttvistenämnden
PB 306, 00531 Helsingfors,
Telefon 029 566 5200
www.kuluttajariita.fi
Sida 33 (153)
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
Allmänna kortvillkor för privatkunder
1. Tillämpningsområde
Dessa allmänna kortvillkor för privatkunder tillämpas på
kort som Danske Bank Abp (nedan ”banken”) beviljar
sina personkunder och på användningen av korten.
Dessa allmänna kortvillkor har tagits i bruk 1.7.2015.
Täckningsreservering en reservering som avser en
korttransaktion och som utförs på kontots saldo men
debiteras senare. Reserveringen minskar de disponibla
medlen och den avlägsnas när motsvarande debitering
av kontot sker.
Utom dessa allmänna kortvillkor tillämpas på korten och
användningen av dessa de vid tidpunkten gällande
 de speciella användningsvillkoren för varje enskild
typ av kort,
 villkoren för kortinnehavarens konto och
 villkoren för de övriga använda tjänsterna.
Kort ett kort som banken beviljar en kund som kan vara
anslutet till ett bankkonto, ett kreditkonto eller en
kombination av dessa.
På korttransaktioner tillämpas även i tillämpliga delar de
allmänna villkoren för eurobetalningar som förmedlas
inom eurobetalningsområdet samt för avgående och
ankommande valutabetalningar. Sådana korttransaktioner är bland annat överföring av kortkredit till eller
från ett konto samt fakturabetalning från ett konto via
betalautomat.
Om de olika språkversionerna av villkoren skiljer sig från
varandra, tillämpas i första hand de finska villkoren.
2. Definitioner
I dessa kortvillkor avses med:
Underskrift kortinnehavarens eller kundens fysiska
underskrift eller den elektroniska identifiering som
denna använder i webbanken eller som parterna på
annat sätt kommit överens om.
Kund en person som ansöker om ett kort i banken och
som banken kan bevilja ett kort.
Debit MasterCard-kort ett internationellt betalkort i
MasterCard-systemet som banken beviljar och
överlämnar till kunden. Kortet är anslutet till ett
bankkonto som debiteras när korttransaktioner utförs.
Distansbetalning är ett försäljningssätt där
betalningsmottagaren mottar uppgifterna på kortet via
elektronisk kommunikation i en situation där kortinnehavaren och kortet inte är fysiskt närvarande, t.ex. vid
webbhandel och telefonförsäljning.
Stamkundsegenskap en till kortet ansluten stamkundsegenskap i en tredje parts stamkundsprogram eller –
system eller annan motsvarande stamkundsegenskap.
Sida 34 (153)
Kortinnehavare en person som banken beviljar ett kort
(innehavare av huvudkort) eller ett parallellkort
(innehavare av parallellkort) och som får använda kortet
enligt det kortavtal som personen ingår med banken.
Kortinnehavarens konto/konto det konto till vilket
kortet är anslutet och från vilket korttransaktionerna
samt avgifterna och arvodena enligt detta avtal
debiteras. Beroende på kortets användningssyfte kan
kontot vara ett bankkonto, kreditkonto eller en
kombination av dessa.
Kortinnehavarens tjänsteleverantör en bank eller ett
betalningsinstitut som tar emot uppgifterna vid en
korttransaktion och utför transaktionen.
Kortavtal/kortkreditavtal ett avtal mellan kortinnehavaren och banken, som består av den godkända kortansökan, de gällande allmänna och speciella kortvillkoren
samt servicetaxan.
Korttransaktion inköp, kontantuttag, girering, överföring
av medel eller annan motsvarande debitering där kortet
används konkret och fysiskt och/eller där uppgifterna på
kortet ges via en betalterminal, i webbanken, vid distansbetalning eller i en annan motsvarande användningssituation för att godkänna en transaktion. Om kortuppgifterna endast används för identifiering anses detta inte
som en korttransaktion.
Kontotransaktionens mottagningstidpunkt den
tidpunkt då kortinnehavarens tjänsteleverantör får de
uppgifter som är nödvändiga för att genomföra transaktionen från betalningsmottagarens tjänsteleverantör.
Kontantuttag vid butikskassa (cash back) en tjänst som
erbjuds av en butiksägare eller ett annat företag som
erbjuder tjänsten och där kortinnehavaren kan ta ut
kontanter i samband med sina inköp. Kontantuttag vid
butikskassan (cash back) förutsätter och utgör alltid en
del av ett kortinköp.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA KORTVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER
Kontaktlös betalning en funktion som fogats till kortet,
varmed korttransaktionen godkänns genom att kortet
förs intill betalterminalen. Betalterminalen godkänner
korttransaktionen utan PIN-kod. Funktionen för kontaktlös betalning anges på kortet med symbolen för kontaktlös betalning.
Områdesbegränsning en egenskap som fogats till kortet, varmed kortinnehavaren/kontohavaren begränsar
användningen av kortet för betalning och automatuttag
så att det exempelvis endast fungerar i Finland.
Betalkort ett kort som kan användas för betalningar.
Betalterminal en apparat hos betalningsmottagaren
som används för avläsning av kortuppgifterna och som
registrerar korttransaktionen elektroniskt
Betalningsmottagare en köpman eller annan part som
tar emot korttransaktioner.
Betalningsmottagarens tjänsteleverantör en bank, ett
betalningsinstitut eller annan part som förmedlar
uppgifterna om korttransaktionen till kortinnehavarens
tjänsteleverantör eller överför medlen till
betalningsmottagarens konto eller gör dem tillgängliga
för betalningsmottagaren.
Betalningsuppdrag en order som kortinnehavaren
och/eller kontohavaren har gett sin bank för att utföra
en korttransaktion t.ex. i form av girering, kontantbetalning, direktdebitering, med betalkort eller med annat
betalningsmedel. Betalningsuppdraget innehåller det
slutliga genomförandet av både korttransaktionen och
betalningsuppdraget. Det slutliga genomförandet av
betalningsuppdraget inkluderar tjänsteleverantörens
åtgärder för behandlingen och förmedlandet av
uppdraget.
MasterCard Electronic–kort ett internationellt betalkort
som ingår i MasterCard-systemet och som banken beviljar och överlämnar till kortinnehavaren. Kortet är anslutet till ett bankkonto som debiteras när korttransaktioner utförs med kortet. För korttransaktioner som
utförs med kortet görs en täckningsreservering på det
konto som kortet är anslutet till oberoende av betalningens belopp.
MasterCard Online–kort ett internationellt betalkort
som ingår i MasterCard-systemet och som banken beviljar och överlämnar till kortinnehavaren. Kortet är anslutet till ett bankkonto som debiteras när korttransaktioner utförs med kortet. För korttransaktioner som
utförs med kortet görs en täckningsreservering på det
konto som kortet är anslutet till oberoende av betalningens belopp.
Sida 35 (153)
MasterCard kreditkort och/eller betaltidskort ett
internationellt betalkort som ingår i MasterCardsystemet och som banken beviljar och överlämnar till
kortinnehavaren. Kortet är anslutet till ett kreditkonto
som debiteras när korttransaktioner utförs med kortet.
När betaltidskort används betalas hela fakturabeloppet
på en gång. När kreditkort används får kortinnehavaren i
allmänhet en betalningstid med ränta.
Bankdag dag då kortinnehavarens och betalningsmottagarens tjänsteleverantörer håller öppet så att de
kan genomföra sin del av en korttransaktion. I Finland
avses med bankdag vardagar från måndag till fredag
med undantag av finska helgdagar, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton och
dag som av andra skäl inte kan anses vara bankdag.
Parallellkort ett kort som med tillstånd från
innehavaren av huvudkortet och/eller kontohavaren har
lämnats till en annan person och är anslutet till samma
konto som huvudkortet.
Kontohavare en person till vars bankkonto ett kort har
anslutits och som ansvarar för kortet och kortets
användning tillsammans med kortinnehavaren på det
sätt som avses i dessa villkor. Kontohavaren och
kortinnehavaren är ofta samma person.
Grossistkurs den valutakurs som MasterCard eller Visa
meddelar med tillägg av MasterCards eller Visas
eventuella arvoden
PIN-kod en personlig, hemlig sifferserie som banken har
överlåtit till kortinnehavaren och som kortinnehavaren
använder för att godkänna debiteringar som har gjorts
med kortet.
Identifierare ett av banken godkänt medel vid
elektronisk ärendehantering för elektronisk identifiering
och underskrift av en person (t.ex. webbankskoder eller
ett korts PIN-kod).
Visa kreditkort och/eller betaltidskort ett
internationellt betalkort ingående i Visa-systemet som
banken beviljar och överlämnar till kortinnehavaren.
Kortet är anslutet till ett kreditkonto som debiteras när
korttransaktioner utförs med kortet. När betaltidskort
används betalas hela fakturabeloppet på en gång. När
kreditkort används får kortinnehavaren i allmänhet en
betalningstid med ränta.
Certifikat en elektronisk datamängd som ansluter
underteckningens identifieringsuppgifter till
undertecknaren och bekräftar undertecknarens
identitet.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA KORTVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER
Kombinationskort ett av banken till kortinnehavaren
beviljat och överlåtet
 internationellt betalkort som ingår i MasterCard–
eller Visa-systemet och som är anslutet till ett
kreditkonto, samt
 ett internationellt eller inhemskt betalkort som ingår
i MasterCard- eller Visa-systemet och som är
anslutet till ett bankkonto och som debiteras när
korttransaktioner utförs med kortet.
3. Beviljande av kort
Banken kan bevilja kunden ett kort utifrån en skriftlig
ansökan av kunden.
Genom att underteckna kortansökan
 intygar kunden att uppgifterna i ansökan är korrekta,
 förbinder sig kunden att följa de gällande
kortvillkoren för privatkunder, de speciella
användningsvillkoren för varje kort och villkoren för
övriga använda tjänster samt servicetaxan och
 samtycker kunden till att banken har rätt att
inhämta, byta, överlåta och registrera uppgifter
gällande kunden och kortinnehavaren i enlighet med
punkt 17 i dessa villkor.
Banken fattar beslut om att bevilja det sökta kortet eller
att avvisa ansökan. Beslutet bygger alltid på en
helhetsbedömning. Om kortet ansluts till ett kreditkonto
har banken rätt att bevilja kortet med lägre kreditgräns
än den sökta. Kortavtalet mellan kortinnehavaren och
banken utgörs av den godkända ansökningen
tillsammans med de gällande allmänna kortvillkoren, de
speciella användningsvillkoren för kortet och
servicetaxan.
Ett beviljat kort är alltid personligt, utställt på
innehavarens namn och försett med innehavarens
namnteckning. Under inga omständigheter får kortet
överlåtas till någon annan.
Om banken beviljar en minderårig ett kort, beviljas
kortet i den minderåriga kortinnehavarens namn. En
minderårig behöver tillstånd från sina intressebevakare
till kortansökan och dessa undertecknar kortansökan
tillsammans med den minderåriga. Intressebevakarna
ansvarar för att det kort och den hemliga PIN-kod som
beviljas en person under 18 år förvaras omsorgsfullt
samt för handledningen av kortinnehavaren och
introduktionen i användandet enligt kortvillkoren.
Om kortet är ett kort som ansluts till ett bankkonto som
en minderårig som har fyllt 15 år själv bestämmer över,
kan den minderåriga ansöka om kortet och underteckna
kortavtalet utan intressebevakarnas samtycke.
Sida 36 (153)
De speciella kriterier som avser beviljande av kort
varierar enligt korttyp. De detaljerade villkoren för
beviljandet framgår av de speciella användningsvillkoren
för respektive korttyp.
4. Kortets ikraftträdande och giltighet
Kortavtalet träder i kraft då banken har godkänt
ansökan. Som bekräftelse på att ansökan har godkänts
får kunden ett kort och en PIN-kod. Banken har rätt att
avslå en ansökan utan att ange orsaken, utom i de fall då
kredituppgifterna utgör det främsta skälet till avslaget.
Kortet är giltigt till och med utgången av den
giltighetsmånad som är angiven på kortet och ett nytt
kort skickas dessförinnan automatiskt till
kortinnehavaren. Detta förutsätter att kortinnehavarens
kort- och kontoavtal är giltiga och att kortinnehavaren
har följt villkoren för kortet och kontot. Banken har rätt
att vägra att förnya kortet. Då kortets giltighetstid har
gått ut har kortinnehavaren inte rätt att använda kortet.
Kortinnehavaren förbinder sig att förstöra det gamla
kortet genom att klippa det i flera delar så att även
magnetremsan och chippet på kortet förstörs. Banken
har rätt att begränsa kortets giltighetstid, att byta ut det
mot ett nytt kort och att vägra förnya kortet.
5. Äganderätt och dispositionsrätt till kortet
Kortet ägs av banken. Kortinnehavaren har
dispositionsrätt till kortet. Kortet får endast användas
upp till kreditkontots kreditgräns eller medlen på
bankkontot och enligt övriga avtalsvillkor.
När kontot är spärrat är användningen av alla kort
anslutna till kontot förbjuden. Kortet får inte användas
när konto- och/eller kortavtalet har sagts upp eller hävts
och inte heller när kortinnehavarens dispositionsrätt till
det konto som kortet är anslutet till har upphört.
Kortet får inte ändras eller kopieras. Kortegenskaper får
endast laddas, uppdateras eller avlägsnas med bankens
tillstånd eller på sådant sätt som banken har godkänt.
6. Återlämnande och borttagande av kort
Kortinnehavaren är skyldig att på bankens anmodan
omedelbart återlämna kortet till banken. Banken, företag
som tillhandahåller automattjänster för bankens räkning
samt handelsrörelser och andra företag som tar emot
kortbetalningar har rätt att på anmodan av banken
beslagta kortet av välgrundade skäl. Kortinnehavaren är
skyldig att betala de kostnader som beslagtagningen av
kortet medför.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA KORTVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER
7. Kortens huvudegenskaper och användningssätt
Betalningar och kontantuttag kan ha olika begränsningar
i olika länder och automater samt även övriga begränsningar. Begränsningar kan förekomma t.ex. vid webbetalning eller vid betalning i butiker i vissa branscher.
7.1 MasterCard Electronic- och MasterCard Onlinekort
MasterCard Electronic- och MasterCard Online-kortet
kan användas som betalningsmedel vid de av mottagarens verksamhetsställen i Finland och utomlands som
tar emot betalningar med MasterCard-kort. Möjligheten
att använda kortet framgår av MasterCard-märket på
betalningsmottagarens försäljningsställe eller på
automaten.
I Finland kan kortet användas för kontantuttag i kontantautomater och utomlands i automater som ingår i
MasterCard-systemet.
Kortet kan dessutom användas för begränsat uttag av
kontanter i butikernas kassor. Även om en butik erbjuder möjlighet till kontantuttag, är butiken inte skyldig att
ge ut kontanter. Banken och butiken har rätt att prissätta kontantuttagstjänsten och uppbära en avgift för uttaget av kontohavaren.
7.2 MasterCard kort
Debit MasterCard-kort och MasterCard kreditkort kan
användas som betalningsmedel vid de av betalningsmottagarens verksamhetsställen i Finland och utomlands som accepterar betalning med det berörda
MasterCard-kortet. Möjligheten att använda kortet
framgår av MasterCard-märket på betalningsmottagarens försäljningsställe eller på automaten.
I Finland kan kortet användas för kontantuttag i
kontantautomater och utomlands i automater som ingår
i MasterCard-systemet.
Kortet kan dessutom användas för begränsat uttag av
kontanter i butikernas kassor. Även om en butik erbjuder möjlighet till kontantuttag, är butiken inte skyldig att
ge ut kontanter. Banken och butiken har rätt att prissätta kontantuttagstjänsten och uppbära en avgift för uttaget av kontohavaren.
7.3 Visa-kort
Visa-kreditkortet kan användas vid de av mottagarens
verksamhetsställen i Finland och utomlands som tar
emot betalningar med Visa-kreditkort. Möjligheten att
använda kortet framgår av Visa-märket på
betalningsmottagarens försäljningsställe eller på
automaten.
Sida 37 (153)
Kortet kan dessutom användas för begränsat uttag av
kontanter i butikernas kassor. Även om en butik erbjuder
möjlighet till kontantuttag, är butiken inte skyldig att ge
ut kontanter. Banken och butiken har rätt att prissätta
kontantuttagstjänsten och uppbära en avgift för uttaget
av kontohavaren.
I Finland kan kortet användas för kontantuttag i
kontantautomater och utomlands i automater som ingår
i Visa-systemet.
7.4 Anslutande och användning av
stamkundsegenskap
Tredje parters stamkundsegenskaper som godkänts av
banken kan anslutas till kortet. Användningen av kortet
och stamkundsegenskapen ger möjlighet att logga in på
tredje partens stamkundsprogram vid betalningen och
att utnyttja stamkundsprogrammets förmåner i enlighet
med reglerna för stamkundsprogrammet.
7.5. Kontantuttag vid butikskassa
Kontantuttag vid butikskassan (cash back) är möjligt endast i sådana butiker som erbjuder tjänsten. Banken och
butiken har rätt att prissätta kontantuttagstjänsten och
uppbära en avgift för uttaget av kontohavaren. De
arvoden som banken eventuellt uppbär framgår av vid
var tid gällande servicetaxa. Kontantuttag vid butikskassan är endast möjligt i samband med inköp.
8. Användning av kortet
8.1 Användning av kortet, PIN-koden och annan
identifierare
Kortinnehavaren ska skriva sitt namn i
namnteckningsfältet omedelbart när kortet mottas.
Kortet och den tillhörande PIN-koden eller en annan
identifierare får endast användas av den kortinnehavare
som fått kortet enligt kortavtalet mellan
kortinnehavaren och banken.
Vid en betalning ska kortinnehavaren ge kortuppgifterna
 antingen genom att lägga kortet fysiskt i en
betalterminal eller en annan motsvarande kortläsare
eller apparat för avläsning eller
 genom att som kontrolluppgift vid distansbetalning
(till exempel webbetalningar, telefonförsäljning och
postförsäljning) uppge kortets nummer, giltighetstid
och, om så efterfrågas, det tresiffriga säkerhetstalet
på kortets baksida. Vid distansbetalning är det inte
nödvändigt att PIN-koden eller kortinnehavarens
underskrift används, utan korttransaktioner som
utförs med användning av identifierare och de
kontrolluppgifter som är knutna till kortet eller med
andra motsvarande metoder är bindande för
kortinnehavaren.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA KORTVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER
Vid användningen av kortet ska kortinnehavaren kunna
legitimera sig på ett tillförlitligt sätt.
Betalningsmottagaren kan då anteckna signumet i
kortinnehavarens personbeteckning på verifikatet från
betalterminalen eller betalningsblanketten.
Kortinnehavaren godkänner det ingångna avtalet och
förbinder sig att till banken betala de fordringar som
uppkommit genom korttransaktionen och överföringen
av medlen genom att
 underteckna det betalnings- eller
försäljningsverifikat som svarar mot användningen
av PIN-koden,
 använda kortet tillsammans med PIN-koden eller
någon annan identifierare,
 använda kortet i en apparat som inte kräver PIN-kod
(t.ex. parkeringsautomat eller vid användning av
funktionen för kontaktlös betalning) eller
 överlåta kortets betalnings- och/eller
kontrolluppgifter på annat motsvarande sätt (till
exempel vid distansbetalning).
Kortinnehavaren ska före godkännandet kontrollera att
transaktionens valuta, betalningens belopp och betalningssättet är korrekt.
Kortinnehavaren kan inte längre annullera en
korttransaktion när den har godkänts på ovan angivna
sätt. Om parterna ändå kommer överens om att
annullera en korttransaktion efter denna tidpunkt har
banken rätt att uppbära kostnaderna för annulleringen
av kortinnehavaren.
Banken har rätt att för kortinnehavarens räkning från
bank- eller kreditkontot betala butikers eller andra
affärsföretags fordringar som uppkommer då
kortinnehavaren använder sitt kort och godkänner
transaktionen för betalning på ovan angivet sätt.
Biluthyrningsföretag och hotell har rätt att i efterhand
utan kortinnehavarens underskrift debitera
ofakturerade rimliga kostnader för bränsle, telefon,
minibar och måltider samt andra kostnader förorsakade
av kortinnehavaren liksom även för kostnader för icke
avbeställda hotellbokningar och liknande bokningar
enligt gängse praxis.
Betalningsmottagaren har rätt att göra en
täckningsreservering för korttransaktionen. Då är det
belopp som ska debiteras inte längre disponibelt på
kontot trots att debiteringen sker senare. Debiteringen
upphäver den gjorda täckningsreserveringen. Banken
har rätt att svara på förfrågningar om en
täckningsreservering som berör kortet.
Sida 38 (153)
När ett kombinationskort används måste
kortinnehavaren vid betalningen meddela vilken av
kortets egenskaper som ska användas. Detta val kan
inte ändras i efterhand.
När kortet används i en automat ska kortinnehavaren
följa de anvisningar som automaten visar eller som
framgår av den.
Banken har rätt att avslå en enskild korttransaktion t.ex.
om
 kortinnehavarens konto saknar tillräcklig täckning,
 kortets kreditgräns överskrids,
 kortuppgifterna inte kan avläsas,
 banken har skäl att ifrågasätta användningsrätten till
kortet eller
 om kortet på annat sätt används i strid med dessa
villkor.
Banken har även rätt att av säkerhetsskäl eller annan
motiverad orsak temporärt förbjuda eller förhindra
kortanvändningen, eller begränsa användningen i
sådana situationer som beskrivs i punkt 18.
Banken har rätt att fastställa kontrollgränser för
betalningar och kontantuttag samt maximibelopp vid
användningen av kortet. Kortinnehavaren får inte
kringgå kontrollgränsen genom att godkänna flera
verifikat för ett och samma inköp.
Kortinnehavaren och/eller kontohavaren kan fastställa
konto- och kortspecifika gränser för sitt bankkonto och
de kort som är anslutna till kontot, t.ex. vid användning i
automat eller betalterminal eller genom att ta i bruk en
områdesbegränsning, om banken tillhandahåller sådana
tjänster. Kortinnehavaren och/eller kontohavaren kan
komma överens med banken om ändringar av
bruksgränserna. Bruksgränser för ett bankkonto och
eventuella kort som är anslutna till kontot tillämpas inte
på kreditkonton och på kort som är anslutna till sådana.
Det är inte möjligt att fastställa specifika bruksgränser
för en kortinnehavares kreditkonto, utan kreditkontot
med anslutna kort kan alltid användas i Finland och
utomlands upp till den beviljade kreditgränsen.
Kortinnehavaren och kontohavaren ansvarar solidariskt
för att kontot har täckning för utförda betalningar och
uttag. Kortinnehavaren och kontohavaren ansvarar för
användningen av kortet samt för de avgifter och arvoden
som uppbärs för kortet. Kontohavaren ansvarar för alla
transaktioner som utförs med kort som är anslutna till
kontot.
Det är inte tillåtet att använda ett kort för att köpa
produkter eller tjänster, när köpet strider mot gällande
lagstiftning i Finland.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA KORTVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER
Kortet får användas endast på det sätt som anges i de
gällande villkoren för kortet och kortets användning, eller
på annat sätt som banken godkänt separat. Banken
ansvarar inte för att kortet används för andra ändamål.
8.2 Användning av kortet på webben
En innehavare av Visa-kort kan använda tjänsten
Verified by Visa och en innehavare av MasterCard-kort
tjänsten MasterCard SecureCode vid betalningen av ett
köp på webben. Att en köpman är ansluten till respektive
tjänst kan kontrolleras genom att ikonerna Verified by
Visa eller MasterCard SecureCode visas på
köpmannens webbsidor. Kortet kan användas på
webben med en identifierare som är godkänd av banken.
Användningen av identifieraren vid webbetalningar
motsvarar kortinnehavarens underskrift. En betalning
med identifierare via webben är bindande för
kortinnehavaren. Vid användning av ett kort på webben
är kortinnehavaren skyldig att följa de föreskrifter som
utfärdas av banken och tjänsten Verified by Visa eller
MasterCard SecureCode.
Om de tjänster som anges ovan inte används vid
betalningen ska kortinnehavaren på alla sätt som kan
anses vara rimliga se till att en distansbetalning eller
annan webbetalning är säker.
Banken har rätt att av säkerhetsskäl begränsa
användningen av kortet på webben.
9. Tidpunkten för utförandet av en korttransaktion
En korttransaktion debiteras kontohavarens konto eller
registreras på kontot senast den bankdag som följer på
tidpunkten för mottagningen av korttransaktionen.
Banken har rätt att debitera korttransaktioner från det
konto kortet är anslutet till inom den allmänna
preskriptionstiden för en fordran.
Om kortinnehavarens konto vid tidpunkten för
debiteringen av en korttransaktion saknar täckning
ansvarar kortinnehavaren och/eller kontohavaren för
eventuella följder av kontots övertrassering.
10. Fakturering av kortet och valutakurser
Korttransaktioner och andra transaktioner som hänför
sig till ett kreditkonto samt avgifter och arvoden enligt
servicetaxan faktureras per kreditkonto i euro varje
månad. Korttransaktioner som hänför sig till ett
bankkonto samt avgifter och arvoden enlig servicetaxan
debiteras automatiskt direkt från bankkontot.
Transaktionerna visas på kontohavarens månatliga
kontoutdrag.
Sida 39 (153)
Korttransaktionerna samt avgifterna och arvodena
debiteras kortinnehavarens konto i kontots valuta.
Betalningar och kontantuttag i annan valuta än euro
omräknas till euro enligt den s.k. grossistkursen för
valutan som används av MasterCard och Visa. Till detta
belopp kan en marginal på högst 1,95 procent av
grossistkursen läggas. Kursen bestäms enligt den dag
då korttransaktionen förmedlas till MasterCard eller
Visa av den part som mottagit korttransaktionen.
Ändringar i räntan och valutakursen tillämpas
omgående utan förhandsmeddelande. Information om
ränte- och kursändringarna lämnas i efterskott en gång
per månad på fakturan eller kontoutdraget.
Grossistkurserna visas på webbplatsen
www.danskebank.fi.
11. Förvaring av kortet och PIN-koden
Kortet ska förvaras omsorgsfullt och så att det inte
skadas.
Kortinnehavaren förbinder sig att förvara och hantera
kortet, den till kortet anslutna PIN-koden och andra
identifierare som hör till kortet omsorgsfullt och säkert
så att ingen obehörig kan få kännedom om dem eller
använda dem. PIN-koden eller annan identifierare ska
förvaras skilt från kortet och kortnumret samt helst
endast i minnet. Kortet, PIN-koden och andra
identifierare får t.ex. inte förvaras i plånboken, väskan
eller i mobiltelefonens minne i lätt identifierbar form och
inte heller i en låst bil.
Kortinnehavaren förbinder sig att förstöra det brev från
banken som innehåller PIN-koden och annan
identifierare, och att inte heller anteckna PIN-koden eller
annan identifierare i en lätt identifierbar form.
När PIN-koden skrivs in ska kortinnehavaren skydda
tangenterna med handen så att obehöriga inte kan se
den tangentkombination som används.
Kortet, PIN-koden och annan identifierare ska förvaras
noggrant. Kortinnehavaren ska regelbundet och på det
sätt som de aktuella omständigheterna kräver försäkra
sig om att de är i säkert förvar, särskilt i sådana
situationer när risken för att de förloras är stor.
12. Arvoden och avgifter vid användningen av kortet
Banken har rätt att uppbära och debitera kortinnehavarens konto med avgifter och arvoden enligt gällande
villkor och servicetaxa, hittelön till en upphittare av ett
förkommet kort, arvode för borttagning av ett kort som
har använts i strid med kort- och kontovillkoren och
övriga avgifter och arvoden enligt bankens servicetaxa.
För kontantuttag utomlands uppbärs avgifter och
provisioner enligt gällande servicetaxa.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA KORTVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER
Servicetaxan är en del av kortavtalet. Servicetaxan finns
tillgänglig hos bankens kontor och på bankens
webbplats. På begäran skickas servicetaxan separat till
kontohavaren i skriftlig eller elektronisk form.
13. Kortinnehavarens och kontohavarens skyldigheter
och ansvar
13.1 Skyldighet att lämna uppgifter
Kortinnehavaren och/eller kontohavaren ska utan
dröjsmål informera banken, om
 kortet eller en tillhörande PIN-kod eller annan
identifierare förkommer eller
 det finns orsak att misstänka att någondera av dessa
har eller kan ha blivit känd av en obehörig eller
kommit i en obehörigs besittning eller
 kortet eventuellt har använts på ett otillbörligt sätt
eller
 kortet t.ex. har blivit kvar i en automat.
Kortinnehavarens och kontohavarens ansvar upphör
när en anmälan har gjorts, dock med beaktande av det
som anges i punkt 13.2 i dessa villkor.
Anmälan ska göras omedelbart, och anmälan kan göras
 antingen personligen på bankens kontor under
kontorets öppettider eller
 till bankens kundtjänst på nummer 0200 2580
(lna/msa, finskspråkig service) mån–fre 9–18 eller
0200 2570 (lna/msa, svenskspråkig service) mån–
fre 9–16 eller
 per telefon dygnet runt till bankens 24 h Korttjänst
som tar emot anmälningar om försvunna kort och
spärrning per tfn 0200 2585 (lna/msa) eller, vid
samtal från utlandet, tfn +358 200 2585 (lna/msa).
Ett kort som enligt anmälan har förkommit eller är i en
obehörigs besittning får inte längre användas när
anmälan har gjorts. Om kortinnehavaren ändå använder
kortet, har banken rätt att uppbära och debitera en
borttagningsavgift för kortet från kontohavarens konto
liksom även de kostnader som användningen och
borttagandet har förorsakat banken.
När anmälan om förkommet kort görs ska
kortinnehavarens namn, personbeteckning och de
förkomna kortens korttyp anges.
Kortinnehavaren och/eller kontohavaren ska dessutom
utan onödigt dröjsmål efter upptäckten av att kortet har
förkommit informera banken per telefon om eventuella
oavslutade eller felaktigt utförda korttransaktioner till
bankens kundtjänst på telefonnumret ovan.
Sida 40 (153)
13.2 Kortinnehavarens och kontohavarens ansvar för
obehörig användning av kortet
Kortinnehavaren och kontohavaren ansvarar för
obehörig användning av kortet om:
1) någon av dem har överlåtit kortet, PIN-koden eller
annan identifierare till en person som saknar rätt att
använda dem;
2) kortet, PIN-koden eller annan identifierare har
förkommit, otillbörligen kommit i en annans besittning
eller den obehöriga användningen är en följd av att
någon av dem har förfarit ovarsamt; eller
3) ingen av dem i enlighet med punkt 13.1 utan onödigt
dröjsmål efter upptäckten har meddelat banken att
kortet, PIN-koden eller annan identifierare har
förkommit, otillbörligen kommit i en annans besittning
eller har använts på obehörigt sätt.
Kortinnehavaren och kontohavaren ansvarar för den
obehöriga användningen av kortet enligt punkterna 2
och 3 upp till maximalt 150 euro. Kortinnehavaren och
kontohavaren ansvarar dock till fullt belopp för obehörig
användningen om någon av dem har förfarit uppsåtligen
eller med grov ovarsamhet.
Kortinnehavaren och kontohavaren ansvarar dock inte
för obehörig användning av kortet:
1) till den del kortet har använts efter att banken i
enlighet med punkt 13.1 meddelats att kortet, PINkoden eller annan identifierare förkommit, otillbörligen
kommit i en annans besittning eller har använts på
obehörigt sätt;
2) om betalningsmottagaren inte vid användning av
kortet, PIN-koden eller annan identifierare på
ändamålsenligt sätt och i enlighet med kortföretagens
(till exempel MasterCard eller Visa) gällande regler har
försäkrat sig om betalarens rätt att använda kortet.
Kortinnehavaren och kontohavaren är dock alltid ansvariga för otillbörlig användning av kortet om någon av dem
med uppsåt har gjort en felaktig anmälan eller i övrigt
handlat bedrägligt.
13.3 Utredningar och kostnader till följd av
kortinnehavarens fel
Banken har rätt att av kortinnehavaren uppbära de
kostnader som förorsakas av en felaktig korttransaktion
som är en följd av kortinnehavarens fel eller för onödiga
utredningar och återanskaffning av ett belopp efter en
helt rätt utförd korttransaktion.
14. Anmälningar och kommunikation som berör kortet
14.1 Kortinnehavarens kontaktinformation och
skyldighet att meddela den
Kortinnehavaren ska meddela banken tillräckliga identifierings- och kontaktuppgifter, såsom namn, personbeteckning, hemort, telefonnummer, adress och lämna
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA KORTVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER
namnteckningsprov. En postboxadress godkänns inte
som adressuppgift.
Kortinnehavaren ansvarar för att den information
han/hon lämnar är riktig och aktuell. Kortinnehavaren
ska omedelbart informera banken om ändringar i
identifierings- och kontaktinformationen. Banken
ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av
att kortinnehavaren inte meddelar banken ändringar i
denna information. Banken har rätt att debitera
kortinnehavaren för kostnader som orsakas av att
ändringar inte har meddelats.
Banken har rätt att i Befolkningsregistret vid behov
kontrollera den information som kunden och
kortinnehavaren lämnar.
14.2 Kommunikation och tidpunkten för mottagande
av meddelande
Kommunikationen mellan kortinnehavaren och banken
sker enligt kortinnehavarens val på finska eller svenska.
Uppgifter som berör kortavtalet och faktureringen kan
endast lämnas via webbanken, om kortinnehavaren har
ingått avtal med banken om användning av webbanken
med tillhörande elektronisk arkivering. I övriga fall
skickas skriftlig information till den adress som
innehavaren av huvudkortet har meddelat banken eller
som är registrerad i Befolkningsregistret.
Om kortinnehavaren önskar få informationen oftare än
på den faktura eller det kontoutdrag som skickas varje
månad eller på ett annat sätt eller via ett annat medium
än det avtalade, har banken rätt att uppbära ett arvode
enligt servicetaxan för detta.
Ett meddelande som banken skickar till innehavaren av
huvudkortet anses ha kommit till innehavarens
kännedom senast den sjunde (7) dagen efter att
meddelandet sändes till den post- eller
datakommunikationsadress som innehavaren av
huvudkortet och banken har avtalat eller till den adress
som innehavaren senast har meddelat till
Befolkningsregistret.
Innehavaren av huvudkortet och/eller kontohavaren är
skyldig/skyldiga att utan onödigt dröjsmål informera
innehavarna av parallellkort om meddelanden gällande
kortavtalet.
Kortinnehavaren och/eller kontohavaren skickar sina
meddelanden om kortavtalet och faktureringen
skriftligen till banken enligt den adress som anges i
kortavtalet eller på annat separat avtalat sätt. Banken
anses ha mottagit meddelandet senast den sjunde (7)
dagen efter att meddelandet har skickats.
Sida 41 (153)
15. Bankens rättigheter, skyldigheter och ansvar
15.1 Ansvar för utförande av korttransaktion
Banken ansvarar gentemot kortinnehavaren för att
beloppet vid en korttransaktion som kortinnehavaren
har gjort och godkänt debiteras kortinnehavarens konto
och krediteras betalningsmottagarens tjänsteleverantör
enligt dessa allmänna kortvillkor inom den tid som anges
i punkt 9 om inte annat framgår av punkterna 16 och
24.
Skyldigheten för kortinnehavarens tjänsteleverantör att
genomföra det slutliga betalningsuppdraget inleds då
tjänsteleverantören har fått de nödvändiga uppgifterna
om korttransaktionen från betalningsmottagarens
tjänsteleverantör och upphör då kortinnehavarens
tjänsteleverantör har redovisat korttransaktionens
belopp på kontot hos betalningsmottagarens
tjänsteleverantör.
En förutsättning för att ett betalningsuppdrag som är
bindande för banken ska kunna genomföras är att det
vid debiteringstidpunkten finns tillräckliga medel på
debiteringskontot för betalningen av
korttransaktionerna i betalningsmaterialet. Banken har
rätt att vägra utföra ett betalningsuppdrag och förmedla
en korttransaktion om kortinnehavarens konto saknar
tillräcklig täckning.
Banken är inte heller ansvarig för ett betalningsuppdrag
när detta inte utförs eller utförs felaktigt på grund av att
kortinnehavaren ger bristfälliga eller felaktiga uppgifter,
att verksamheten strider mot kortavtalet eller dessa
villkor, eller när det finns lagliga skäl för att
betalningsuppdraget inte utförs.
15.2 Skyldighet att spåra och återbetala outfört eller
felaktigt utfört betalningsuppdrag
På begäran av kortinnehavaren och/eller kontohavaren
vidtar banken åtgärder för att spåra en korttransaktion
och meddelar resultatet av spårningen till den som
begärt åtgärden. Banken har rätt att debitera kortinnehavaren för de kostnader som den på grund av
spårningen blir tvungen att erlägga till en
tjänsteleverantör till en kortinnehavare eller till en
betalningsmottagare som deltar i betalningsuppdraget
då tjänsteleverantören finns utanför det Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet. Dessutom har banken
rätt att debitera kortinnehavaren för alla spårningskostnader om orsaken till att betalningsuppdraget inte
genomfördes eller utfördes felaktigt är bristfälliga eller
felaktiga uppgifter från kortinnehavaren.
Banken återbetalar utan onödigt dröjsmål till kortinnehavarens konto det belopp som banken har debiterat ett
till kortet anslutet bank- eller kreditkonto när ett
betalningsuppdrag inte har utförts eller har utförts
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA KORTVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER
felaktigt. Vid återbetalningen har kortinnehavaren rätt
att återfå de avgifter som banken eventuellt har uppburit
för betalningsuppdraget. Kortinnehavaren har dessutom
rätt att få kompensation av banken för ränta som
kortinnehavaren eventuellt har blivit tvungen att erlägga
på grund av fördröjningen eller felet.
konsumtionsmönster, avtalets villkor och övriga
omständigheter.
Kortinnehavaren och/eller kontohavaren har inte rätt till
återbetalning av korttransaktionsbeloppet,
serviceavgifterna och inte heller till räntan om
kortuppdraget inte har utförts eller har fördröjts på
grund av kortinnehavaren och/eller kontohavaren.
Kortinnehavaren har inte rätt till återbetalning av
korttransaktionens belopp, om den tjänsteleverantör till
betalningsmottagaren som deltagit i genomförandet av
korttransaktionen finns utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet eller om korttransaktionen
genomförs i någon annan valuta än euro eller en till
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet hörande
stats valuta.
15.3 Anmärkningar och ansvar för obehörig
användning av kortet
För att kunna göra en skriftlig anmärkning ska
kortinnehavaren spara verifikatet över
korttransaktionen.
När banken har utrett att kortinnehavaren inte är skyldig
till en sådan obehörig användning av kortet eller en
sådan otillbörlig korttransaktion som beskrivs i punkt
13, återbetalar banken till kortinnehavarens konto det
belopp som kontohavaren redan har betalat vid den
korttransaktion som konstaterades vara otillbörlig.
Ingen ränta betalas på det belopp som återbetalas och
kortinnehavaren ersätts inte för eventuella andra
kostnader.
Dock ansvarar banken inte för obehörig användning av
kortet eller för otillbörliga korttransaktioner om
kortinnehavaren när detta upptäcks inte informerar
banken utan onödigt dröjsmål.
Kortinnehavaren och/eller kontohavaren ska aktivt följa
upp korttransaktionerna och kortets saldo samt reklamera otillbörligt eller felaktigt utförda betalningstransaktioner och vidta övriga åtgärder som behövs för att
begränsa kortinnehavarens och bankens skador, såsom
t.ex. att spärra kortet. Kortinnehavaren och/eller kontohavaren ska vid delfåendet kontrollera på kontoutdraget
och/eller kreditkortsfakturan att de betalningstransaktioner som framgår av dem är korrekta.
15.4 Återbetalningsskyldighet vid korttransaktioner
som betalningsmottagaren har inlett
Kortinnehavaren har rätt att begära en återbetalning till
sitt konto från banken av beloppet för en korttransaktion
som inletts av betalningsmottagaren eller genom
förmedling av betalningsmottagaren i de fall då
korttransaktionens belopp:
1) inte framgår exakt av det samtycke till
korttransaktionen som kortinnehavaren gett; och
2) överstiger det belopp som kortinnehavaren rimligen
kunde ha förväntat sig med hänsyn till sitt tidigare
Sida 42 (153)
Kortinnehavaren ska anhålla om återbetalning hos
banken senast inom åtta (8) veckor efter debiteringen av
korttransaktionens belopp.
16. Skadeståndsansvar och begränsningar i ansvaret
Banken är skyldig att ersätta kortinnehavaren och/eller
kontohavaren endast för den omedelbara skada som
banken har förorsakat dem genom ett förfarande som
strider mot betaltjänstlagen eller kortavtalet. Till sådana
direkta skador hör t.ex. nödvändiga utredningskostnader
som kortinnehavaren och/eller kontohavaren haft för
utredandet av felet.
Banken är ansvarig gentemot kortinnehavaren och/eller
kontohavaren för indirekta skador som orsakats av
bankens oaktsamhet endast i de fall då förfarandet
strider mot de förpliktelser som stadgas i
betaltjänstlagen. Som indirekta skador betraktas i detta
fall inkomstförlust, skada på grund av skyldighet enligt
ett annat avtal eller annan därmed jämförbar skada som
förorsakas av bankens felaktiga förfarande eller av
åtgärder orsakade av sådant förfarande. Banken
ansvarar dock inte för indirekt skada som är en följd av
fel eller försummelse vid utförandet av ett
betalningsuppdrag.
Banken återbetalar debiterade serviceavgifter endast
i de delar som hänför sig till det fel eller den
försummelse som vållat skadan.
Banken garanterar inte en oavbruten funktion hos de
automater, betalautomater, betalterminaler, webbank
eller övriga anläggningar som används vid
genomförandet av ett betalningsuppdrag och/eller inte
heller för system eller verifieringstjänster (till exempel
Verified by Visa eller MasterCard Seecure Code) som
används vid utförandet av betalningsuppdraget.
Kortinnehavaren bör vara beredd på avbrott i de
funktioner som anges ovan, störningar i
telekommunikationen och driftsavbrott i enskilda
automater eller betalterminaler.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA KORTVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER
Det är säljaren eller den som utför tjänsterna som
ansvarar för eventuella brister eller fel i de produkter
och tjänster som köps och betalas med ett kort som har
anslutits till kontot med kredit. Banken är inte part i
dessa avtal och ansvarar inte för att avtalen eller
villkoren i dem följs. Kortinnehavaren kan framföra sina
krav till följd av ett avtalsbrott som begåtts av säljaren
eller den som utför tjänsterna till säljaren eller den som
utför tjänsterna inom rimlig tid.
Om säljaren eller den som utför tjänsterna inte uppfyller
sina avtalsenliga skyldigheter efter att kortinnehavaren
har reklamerat avtalsbrottet hos denne, får kortinnehavaren på grund av avtalsbrottet framföra ett krav på
penningersättning till den bank som har finansierat köpet eller tjänsten. Kravet ska framföras inom rimlig tid
utan dröjsmål. Två (2)månader anses i regel vara en
rimlig tid. Kortinnehavarens krav till banken kan gälla att
kortinnehavaren avstår från betalningen eller att priset
ska återbäras eller skadestånd eller någon annan penningersättning ska betalas. Banken är emellertid inte
skyldig att till kortinnehavaren betala mer än den summa som banken har fått i betalningar av kortinnehavaren.
Kortinnehavaren kan avstå från att betala priset på varan eller tjänsten på grund av dröjsmål hos säljaren eller
den som utför tjänsterna. Kortinnehavaren får emellertid inte hålla inne en betalning som uppenbarligen
överskrider de krav som denne har rätt till på grund av
dröjsmålet. Kortinnehavaren ansvarar för dröjsmål och
andra följder som föranleds av att denne utan skäl har
avstått från betalningen.
Banken är inte ansvarig om en köpman inte godtar
kortet som betalningsmedel.
Banken ansvarar inte för skada som uppkommer när en
automat används i strid med instruktionerna eller på
felaktigt sätt och inte heller när ett kort används på
webben i strid med instruktionerna.
Banken svarar inte för skada som förorsakas av att
banken inte genomför en korttransaktion på grund av att
täckning saknas på kontot.
Kortinnehavaren och/eller kontohavaren har inte rätt
att få ersättning från banken om kortinnehavaren
och/eller kontohavaren inte underrättar banken om ett
fel inom skälig tid efter att felet har upptäckts eller borde
ha upptäckts.
Banken ansvarar inte för att alla försäljningsställen eller
automater som accepterar kortet är försedda med
chipkortsläsare.
Sida 43 (153)
Banken ansvarar inte för verksamheten hos
betalningsmottagarens tjänsteleverantör eller för
dennes solvens.
17. Bankens rätt att inhämta, utbyta, överlåta och
spara uppgifter
När banken beviljar och övervakar kort använder banken
personkreditupplysningar som inhämtas från företag
som bedriver kreditupplysningsverksamhet, såsom
Suomen Asiakastieto Oy. Dessutom inhämtas de
uppgifter som behövs för beviljandet av en kredit från
företag som tillhör samma koncern som banken och
från kundens och/eller kortinnehavarens arbetsgivare.
De uppgifter som inhämtas är bland annat
kredituppgifter, uppgifter om arbets- och bankrelationen
samt andra uppgifter som är viktiga för kundrelationen.
Banken, företag som verkar för bankens räkning och
betalningsmottagarens tjänsteleverantör har rätt att
sinsemellan utbyta uppgifter om kortinnehavaren,
omständigheter som berör kortanvändningen,
täckningsförfrågningar och -reserveringar samt om
korttransaktioner.
Dessutom har banken rätt att i syfte att utreda
förhållanden som berör kortets användning lämna ut
uppgifter till alla kortinnehavare och kontohavare med
solidariskt ansvar, till betalningsmottagarens
tjänsteleverantör, till betalningsmottagare som har
godkänt kortet som betalningsmedel, till det företag
som mottar anmälningar om försvunna kort och till
kortföretagen (t.ex. MasterCard eller Visa).
Banken har rätt att ge svar på frågor om täckning från
betalningsmottagaren vid en korttransaktion och
utföra en täckningsreservering som motsvarar
transaktionen samt ge betalningsmottagaren andra
anvisningar gällande användningen av kortet.
Banken har rätt att lämna ut nödvändiga
personuppgifter till korttillverkaren för tillverkningen av
kort.
Banken har rätt att spara uppgifter om
kortinnehavarens ärendehantering och
korttransaktioner i sina datasystem och att banda
kundsamtal i syfte att verifiera korttransaktionerna och
kortinnehavarens ärendehantering.
Då kortanvändaren använder en kontantuttagsautomat
eller annan automat som tillhör en annan bank, ett
företag som verkar för bankens räkning eller en annan
serviceleverantör sparas uppgifterna om
kortinnehavarens kort och transaktion i denna
organisations datasystem. Vid användning av
betalterminal sparas uppgifterna om transaktionen i
datasystemet hos betalningsmottagaren, hos
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA KORTVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER
betalningsmottagarens serviceleverantör eller hos ett
företag som verkar för deras räkning.
Banken har rätt att inhämta, använda och lämna ut
uppgifter om kunden och kortinnehavaren inom ramen
för gällande lagstiftning och myndighetsbeslut.
18. Spärrande av ett kort och begränsning av
användningen
Banken spärrar ett kort när kortinnehavaren eller
kontohavaren anmäler att kortet har förkommit,
obehörigen har kommit i någon annans besittning eller
har använts på ett obehörigt sätt.
Banken har också rätt att spärra kortet, om
1) säkerheten för kortanvändningen äventyras,
2) det finns skäl att misstänka att kortet används på ett
obehörigt eller oärligt sätt, eller
3) kortet ger rätt att utnyttja kredit och det föreligger en
påtaglig risk för att kortinnehavaren inte kan uppfylla
sina betalningsskyldigheter.
Situationer som ger rätt att spärra kortet är exempelvis:
 kreditgränsen har överskridits,
 kortinnehavaren är insolvent,
 kortinnehavaren ansöker om skuldsanering eller
företagssanering,
 kortinnehavaren ansöker om eller söks i konkurs,
 kortinnehavaren har försenade betalningar eller
registrerade betalningsstörningar och banken
genom kortinnehavarens övriga beteende har skäl
att misstänka försämrad betalningsförmåga eller
betalningsovilja,
 kortinnehavaren har avlidit eller en intressebevakare
förordnas för kortinnehavaren,
 avgifter och arvoden som uppbärs för kortet är
obetalda,
 kortinnehavarens konto har spärrats,
 kortinnehavaren använder kortet i strid mot
kortavtalet och dessa kortvillkor,
 kort- och/eller kontoavtalet har sagts upp eller hävts,
 kortinnehavarens rätt att använda det konto eller
den kredit som är ansluten till kortet har upphävts,
 kortuppgifterna har kopierats.
Ett kort med tillhörande dispositionsrätt kan även
spärras delvis och temporärt t.ex. genom att spärra
chippet på kortet.
Om kortinnehavaren disponerar ett kombinationskort
har banken rätt att spärra hela kortet. Banken kan om
den så önskar ersätta kombinationskortet med ett
betalkort som endast är anslutet till ett bankkonto.
Om säkerheten för användningen av kortet har
äventyrats eller det finns skäl att misstänka att kortet
används obehörigt eller på annat sätt oärligt, meddelar
banken innehavaren av huvudkortet att kortet spärras
Sida 44 (153)
och orsakerna till detta, om möjligt på förhand t.ex. per
telefon. I övriga fall då ett kort spärras skickas ett
skriftligt meddelande på förhand per post eller
elektroniskt på separat avtalat sätt.
Banken har rätt att meddela att ett kort har spärrats
först efter att detta har skett om
 det är motiverat att spärra kortet i syfte att undvika
eller begränsa skador, eller
 om meddelandet skulle äventyra pålitligheten eller
säkerheten vid användningen av kortet.
Banken skickar inget meddelande i de fall då detta är
förbjudet enligt lag.
Olika begränsningar kan fastställas eller avtalas för
användningen av ett kort i olika bruksapparater, t.ex.
lägsta eller högsta uttagsbelopp eller det totalbelopp
som får tas ut vid en viss tidpunkt eller begränsningar av
det antal gånger kortet får användas. Banken har rätt att
av säkerhetsskäl eller annat välgrundat skäl ändra
dessa begränsningar utan att följa ändringsförfarandet i
kortvillkoren.
19. Återställande av kortets användningsmöjlighet
Kortinnehavaren har rätt att när som helst be banken
att återställa kortets användningsmöjlighet. Begäran
ska göras personligen på ett av bankens kontor under
kontorets öppettid eller per telefon till de
servicenummer som anges i punkt 13.
Om det inte längre finns något skäl för att kortet är
spärrat ska banken återställa användningsmöjligheten
för kortet så snart som möjligt efter att kortinnehavaren
har anhållit om detta och grunden för spärrningen har
bortfallit.
Banken har rätt att återge kortinnehavaren ett kort som
motsvarar den korttyp som kortinnehavaren har använt
tidigare eller ett kort som närmast motsvarar ett sådant
kort inom ramen för bankens aktuella produktutbud.
Banken har rätt att ersätta den korttyp som tidigare
användes om det är motiverat utifrån bankens
riskhantering. Det återställda kortet har nytt
kortnummer och ny PIN-kod.
20. Uppbärande av avgift för kortbetalning
Betalningsmottagaren har rätt att uppbära en avgift för
kortbetalning eller erbjuda rabatt vid kortanvändning,
om tillämplig lag tillåter detta.
Dessutom har den part som administrerar en
kontantuttagsautomat och ett utländskt växlingskontor
där kontantuttag görs rätt att debitera sitt eget
servicearvode i samband med uttaget.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA KORTVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER
Banken i egenskap av tjänsteleverantör är inte ansvarig
för de eventuella avgifter och arvoden som en
betalningsmottagare eller annan tredje part uppbär.
21. Ändring av kortavtalet, kortvillkoren och
servicetaxan
Kortavtalet och tillhörande kortvillkor samt servicetaxan
kan ändras.
Banken meddelar innehavaren av huvudkortet om
ändringar i kortavtalet, kortvillkoren eller servicetaxan
skriftligen eller elektroniskt på ett sätt som avtalats
separat. Ändringen börjar gälla vid den tidpunkt som
banken anger, dock tidigast två (2) månader efter att
meddelandet har skickats till innehavaren av
huvudkortet.
Avtalet fortsätter att löpa med ändrat innehåll, om inte
innehavaren av huvudkortet före den angivna dagen då
avtalet börjar gälla meddelar banken skriftligen eller på
ett separat avtalat elektroniskt sätt att han motsätter
sig ändringen. Till och med den angivna dag då
ändringarna träder i kraft har innehavaren av
huvudkortet rätt att säga upp kortavtalet med
omedelbar verkan. Om kortinnehavaren motsätter sig
ändringarna har kortinnehavaren och banken rätt att
säga upp detta avtal enligt punkt 23 i dessa kortvillkor.
22. Överföring av avtalet
Banken har rätt att överföra kortavtalet helt eller delvis
med alla dess rättigheter och skyldigheter till tredje part
utan att höra kortinnehavaren. Kortinnehavaren har inte
rätt att överföra rättigheterna och skyldigheterna enligt
avtalet.
23. Kortavtalets giltighet, uppsägning och hävning
Kortavtalet gäller tills vidare om inget annat har
avtalats.
Kortinnehavaren och kontohavaren har rätt att säga upp
avtalet med omedelbar verkan genom att informera
banken om detta på avtalat sätt och återlämna kortet
klippt itu så att chippet på kortet har förstörts. Banken
har rätt att säga upp avtalet med två (2) månaders
uppsägningstid, om inte en längre uppsägningstid har
överenskommits i kortavtalet.
När kortinnehavarens konto sägs upp eller avslutas, har
banken rätt att säga upp kortavtalet med omedelbar
verkan och kräva att samtliga till kontot anknutna kort
återlämnas omgående.
Kortinnehavaren och kontohavaren ansvarar för de
transaktioner som gjorts med kortet innan banken har
mottagit uppsägningsmeddelandet och kortet. Om
banken har sagt upp kort- och/eller kontoavtalet
Sida 45 (153)
ansvarar kortinnehavaren och kontohavaren under
uppsägningstiden för alla ansvarsförbindelser och
förpliktelser som är knutna till kort- och/eller
kontoavtalet.
Banken har rätt att häva kortavtalet med omedelbar
verkan, om
 kortinnehavaren har lämnat vilseledande information
till banken som eventuellt har påverkat beviljandet av
kortet,
 kortinnehavaren eller någon annan person som har
rätt att använda kortinnehavarens konto väsentligen
har brutit mot villkoren eller förpliktelserna i korteller kontoavtalet,
 banken har vägande skäl att anta att
kortinnehavaren har missbrukat en kortegenskap
eller
 kortinnehavaren annars förfarit på sådant sätt mot
banken eller dess tjänsteman att det inte kan anses
rimligt att banken fortsätter kortavtalet.
Ett avtal som hävs avslutas med omedelbar verkan.
Banken skickar ett skriftligt meddelande eller ett
elektroniskt meddelande på sätt som avtalas separat
om uppsägningen eller hävningen till innehavaren av
huvudkortet.
Banken har rätt att avsluta kortinnehavarens konto och
ett till kontot anslutet kort efter uppsägningstiden eller
efter att kortavtalet har hävts enligt ovan.
I samband med att avtalet sägs upp eller hävs förfaller
de avgifter och arvoden som hänför sig till
kortinnehavarens konto omedelbart till betalning när
avtalets uppsägningstid löpt ut eller hävningen trätt i
kraft. Banken ska återbetala förskottsbetalda avgifter
och arvoden som hänför sig till tiden efter att
uppsägningen trätt i kraft till kortinnehavaren. Banken
uppbär inga avgifter för uppsägning eller hävning av
avtalet.
När kontoavtalets uppsägningstid har löpt ut eller
hävningen trätt i kraft, kan de tjänster som är anslutna
till kortet inte längre användas.
24. Force majeure
En avtalspart svarar inte för skada som uppstår när
avtalspartens verksamhet orimligt försvåras på grund
av ett oöverstigligt hinder eller något annat
motsvarande skäl. Ett sådant oöverstigligt hinder som
befriar från ansvar kan till exempel utgöras av
myndighetsåtgärder, krig eller krigshot, uppror eller
kravaller, av banken oberoende störningar i postgången
eller telefontrafiken, den automatiska databehandlingen,
dataöverföringen, telekommunikationen eller annan
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA KORTVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER
elektronisk kommunikation eller i elförsörjningen,
avbrott eller fördröjning i bankens verksamhet som
orsakats av brand eller annan olycka,
arbetskonfliktsåtgärder såsom strejk, lockout, bojkott
eller blockad även om dessa inte berör banken. Ett
oöverstigligt hinder eller någon annan ovan nämnd
omständighet ger banken rätt att tillsvidare avbryta
verksamheten.
Avtalsparten är skyldig att snarast möjligt informera
den andra avtalsparten om att ett oöverstigligt hinder
föreligger. Om det oöverstigliga hindret gäller banken,
kan banken informera om hindret i rikstäckande
dagstidningar.
26. Tillämplig lag och forum
På kortavtalet med tillhörande villkor tillämpas finsk lag.
Tvister till följd av kortavtalet och tillhörande villkor
behandlas i den tingsrätt inom vars domkrets banken
har sin hemort eller sitt huvudsakliga
administrationsställe eller i den tingsrätt i Finland inom
vars domkrets innehavaren av huvudkortet har sin
hemort eller stadigvarande bostad. Om innehavaren av
huvudkortet inte har sin hemvist i Finland, behandlas
tvister i den tingsrätt inom vars domkrets banken har
sin hemort eller sitt huvudsakliga administrationsställe.
25. Rättelseförfaranden
25.1 Kundrådgivning och rättelseförfaranden
Kontakta gärna banken i frågor som berör kortavtalet
och dessa villkor. Kunden kan också lämna en
kontaktbegäran till Danske Banks kundtjänst
0200 2580 (lna/msa, på finska) mån–fre 8–18 eller
0200 2570 (lna/msa, på svenska) mån–fre 9–16 eller
till webbanken www.danskebank.fi. Om kunden anser att
banken har förfarit på ett sätt som strider mot dessa
tjänstevillkor, ska han i första hand kontakta det
bankkontor där villkoren anses ha överträtts.
Anmärkningar görs med fördel skriftligen.
25.2 Övriga rättelseförfaranden
Försäkrings- och finansrådgivningen
Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors.
Telefon (09) 6850 120.
www.fine.fi
Finansinspektionen
PB 103, 00101 Helsingfors.
Telefon 010 831 51.
www.finanssivalvonta.fi
Konkurrens- och konsumentverket
PB 5, 00531 Helsingfors
Telefon 029 505 3000
www.kkv.fi
Konsumenttvistenämnden
PB 306, 00531 Helsingfors
Telefon 029 566 5200.
www.kuluttajariita.fi
Sida 46 (153)
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
Bruksvillkor för MasterCard-kreditkort
1. Tillämpningsområde och definitioner
Dessa bruksvillkor för MasterCard-kreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna
MasterCard-, MasterCard Gold- och MasterCard Platinum-kreditkort (nedan benämnt kortet) som Danske
Bank Abp (nedan benämnt banken) har beviljat åt
kortinnehavaren. Bruksvillkoren för kreditkort infördes 1.4.2014.
På kreditkonto, kortet och användningen av kortet tilllämpas utöver bruksvillkoren för MasterCardkreditkort även gällande
 allmänna kortvillkor för privatkunder och
 villkor för de övriga använda tjänsterna.
Om de olika språkversionerna skiljer sig från varandra, tillämpas i första hand den finskspråkiga versionen. Om de ovannämnda villkoren och bruksvillkoren för MasterCard-kreditkort strider mot varandra,
tillämpas, i fråga om krediten, i första hand bruksvillkoren för MasterCard-kreditkort.
De definitioner som används i bruksvillkoren för MasterCard-kreditkort har samma innebörd som definitionerna i de allmänna kortvillkoren för privatkunder.
I bruksvillkoren för MasterCard-kreditkort används
dessutom följande begrepp:
Distansförsäljning: en situation där ett kortavtal om
tjänsten ingås via ett medel för distanskommunikation
så att kunden inte personligen möter bankens representant. Det är inte fråga om distansförsäljningen om kommunikationen via webb- eller telefonbanken är en del av
det befintliga avtalet.
Kreditkostnader: det sammanlagda beloppet av räntor, kostnader och övriga avgifter som kortinnehavaren är skyldig att betala på grund av kreditförhållandet och som banken har kännedom om. I kreditkostnaderna inräknas även kostnader för försäkringar och
övriga motsvarande tilläggstjänster, om det är obligatoriskt att ingå avtal om en tilläggstjänst för att erhålla krediten på de villkor som angavs i marknadsföringen.
Effektiv ränta: en räntesats som erhålls på så sätt att
kreditkostnaderna beräknas i form av en årsränta på
kreditbeloppet med beaktande av amorteringarna.
Sida 47 (153)
2. Beviljande av kort och konto med kredit
Ett kort och ett konto med kredit kan beviljas utifrån
en skriftlig ansökan åt en sådan i Finland stadigvarande bosatt myndig person med stadigvarande bostadsort och regelbundna inkomster som erkänt sköter sina penningaffärer klanderfritt och som inte har
några registrerade betalningsanmärkningar.
En myndig familjemedlem eller någon annan myndig
person som bor i samma hushåll som huvudkortsinnehavaren kan med huvudkortsinnehavarens samtycke beviljas ett parallellkort som ger rätt att använda kontot med kredit. Genom parallellkortet har kortinnehavaren rätt att följa transaktionerna på kontot
med kredit.
På kontot med kredit och beviljandet av det därtill anslutna kortet tillämpas även punkterna 3, 4 och 17 i
de allmänna kortvillkoren för privatkunder.
3. Kreditgräns
Kunden väljer en kreditgräns i sin ansökan. Banken informerar kortinnehavaren om den beviljade kreditgränsen på fakturan. Den beviljade kreditgränsen är
kreditkontospecifik, och det är möjligt att ansluta ett
eller flera kort till kontot med kredit. Banken har rätt
att ändra den kreditgräns som har ansökts om .
4. Användning av kortet och kontot med kredit samt
kreditutnyttjande
Kortinnehavaren kan använda den kreditgräns som har
beviljats för kontot med kredit samt kortet som är avsett
för kontot med kredit och kreditutnyttjandet. Dessutom
kan kontot med kredit och krediten utnyttjas t.ex. på så
sätt att man gör gireringar från kontot med kredit på
webbanken eller betalar räkningar från kontot med kredit via betalautomat.
Kortinnehavaren ansvarar för att den beviljade kreditgränsen under inga förhållanden överskrids. Huvudkortsinnehavaren ansvarar även för användningen
av parallellkortet samt avgifterna och arvodena för
detta kort.
Banken har rätt att spärra kontot med kredit och det
därtill anslutna kortet omedelbart om den överenskomna kreditgränsen överskrids. Kontot med kredit
och kortet får inte användas om det finns fordringar
som förfallit till betalning på kontot med kredit.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
BRUKSVILLKOR FÖR MASTERCARD -KREDITKORT
Inga separata bruksgränser per konto med kredit kan
sättas för kontot med kredit och de därtill anslutna
korten. I Finland och utomlands ska kontot med kredit
och kortet alltid användas inom kreditgränsen.
De mer detaljerade villkoren för användning av kontot
med kredit och kortet, kreditutnyttjande, godkännande av kortinnehavarens avtal och korttransaktioner
och återbetalning av den avtalsenliga skulden till banken fastställs i punkterna 8 och 18 i de allmänna
kortvillkoren för privatkunder.
5. Ränta på krediten
Den totala räntan på krediten utgörs av en referensränta och en marginal som fastställs i avtalet om
kortkredit.
5.1 Beräkning av den rörliga räntan på krediten
Kortinnehavaren är skyldig att betala årlig ränta på
den utnyttjade krediten med ränta. Den årliga räntan
utgörs av en referensränta och en marginal som fastställs i avtalet om kortkredit, och den beräknas varje
räntejusteringsdag.
Som referensränta används Euriborräntan, som
meddelas på Finlands Banks webbplats
www.suomenpankki.fi. Euriborräntan utgör referensränta för penningmarknaden inom euroområdet. Värdet och noteringsdagarna för referensräntan bestäms på basis av gällande internationell praxis. Räntan på krediten är densamma under hela räntefixeringsperioden. Räntefixeringsperiodens längd framgår
av namnet på referensräntan.
Referensräntans värde justeras på räntejusteringsdagarna, dessa är noteringen av 3 mån. Euribor den
första mars, juni, september och december plus 7
procentenheter. Om räntejusteringsdagen inte är en
bankdag, används som referensräntans värde det
värde som referensräntan har påföljande bankdag efter justeringsdagen. Om referensräntan förändras
under räntejusteringsdagen, ändras krediträntan i
motsvarande grad. Räntan på krediten är oförändrad
mellan räntejusteringsdagarna. Ändringar i räntan
tillämpas omgående på räntejusteringsdagarna utan
förhandsmeddelande.
Huvudkortsinnehavaren informeras om räntesatsen
för räntefixeringsperioden på en faktura som skickas
en gång i månaden i efterhand.
Räntan beräknas för tiden mellan den dag som den
räntefria tiden går ut och betalningsdagen enligt det
faktiska antalet räntedagar på ett år, vilket är 365.
Sida 48 (153)
Om noteringen av referensräntan upphör eller avbryts, fastställs den referensränta som ska tillämpas
på krediten utifrån bestämmelser eller myndighetsbeslut eller -föreskrifter om en ny referensränta. Om
inga bestämmelser eller myndighetsbeslut eller föreskrifter om en ny referensränta utfärdas och om
enighet med kontoinnehavaren om vilken ny referensränta som ska tillämpas inte kan nås, fastställer kreditgivaren den nya referensräntan efter att ha hört
tillsynsmyndigheten för kreditinstitut.
5.2 Effektiv ränta
Den effektiva räntan för kontot med kredit anges i avtalet om kortkredit. Den effektiva räntan har beräknats när avtalet undertecknades med antagande om
att kredittiden är ett år och hela krediten är i bruk,
räntan på krediten och de övriga kreditkostnaderna
förblir oförändrade under hela kredittiden och krediten återbetalas i tolv lika stora avbetalningar varje
månad.
5.3 Upplupen ränta på krediten
Korttransaktioner som görs under faktureringsperioden är räntefria fram till förfallodagen. Därefter beräknas räntan på den obetalda skulden i enlighet med
avtalet om kortkredit. Den del av slutsumman som
kortinnehavaren inte betalar på fakturans förfallodag
blir kredit med ränta. Krediten kan dock utgöras av
högst det belopp som utgör skillnaden mellan beloppet av den beviljade kreditgränsen och beloppet av
den utnyttjade krediten med ränta.
Banken har rätt att begränsa kortinnehavarens rätt
att omvandla en del av skulden till kredit med ränta,
om kortinnehavaren inte följer de avtalade betalningsvillkoren eller om banken anser att risken för att
kortinnehavaren inte kan uppfylla sina betalningsskyldigheter har ökat betydligt.
5.4 Dröjsmålsränta
Om en månatlig avbetalning inte erläggs så att betalningen inkommer till den långivande banken senast på
förfallodagen, är gäldenären skyldig att betala årlig
dröjsmålsränta på det försenade beloppet från förfallodagen till den dag som betalningen inkommer till banken.
Dröjsmålsräntan är 7 procentenheter högre än den referensränta som avses i räntelagen.
Om den ränta som banken uppbär innan krediten förfaller är högre än den ovannämnda dröjsmålsräntan enligt
räntelagen, har banken rätt att uppbära denna dröjsmålsränta under 180 dygn efter att hela krediten har
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
BRUKSVILLKOR FÖR MASTERCARD -KREDITKORT
förfallit till betalning, dock högst till dess att domstolens
dom om krediten har fallit. Därefter uppbärs dröjsmålsränta enligt räntelagen.
6. Fakturering och återbetalning av krediten
Huvudkortsinnehavaren faktureras en gång i månaden för korttransaktioner och övriga kontotransaktioner som gjorts på kontot med kredit samt för kredit
med ränta, kredit- och dröjsmålsränta och övriga avgifter som anges i bruksvillkoren och servicetaxan i
eurobelopp per konto. Avtalsparterna fastställer förfallodagen för fakturan i avtalet om kortkredit. Korttransaktioner som gjorts av huvud- och parallellkortsinnehavarna samt övriga debiteringar och avgifter
som anges i bruksvillkoren och servicetaxan faktureras på samma faktura.
Av fakturan framgår det totala beloppet av den utnyttjade krediten. Om kunden betalar hela den utnyttjade krediten senast på förfallodagen, är de nya korttransaktionerna räntefria. Av fakturan framgår även den månatliga
avbetalningen, som är det minimibelopp som ska betalas
månatligen och som banken och kortinnehavaren har
avtalat om. I den månatliga avbetalningen ingår amortering, ränta och eventuella arvoden. Den månatliga avbetalningen ska dock alltid uppgå till minst det belopp som
eventuella räntor och arvoden utgör.
Utöver den avtalade månatliga avbetalningen ska en
förfallen månatlig avbetalning och den del av fakturans slutsumma som eventuellt överskrider den avtalade kreditgränsen också betalas. Huvudkortsinnehavaren kan avtala med banken om en ändring av beloppet för den månatliga avbetalningen.
Fakturans förfallodag är den förfallodag som anges i
avtalet om kortkredit och den dag som kortinnehavaren ska erlägga minst en månatlig avbetalning. Om
förfallodagen inte är en bankdag, flyttas betalningsdagen för krediten, räntor som tas ut på krediten samt
kostnader som hänför sig till hanteringen av krediten
fram till följande bankdag. När betalningsdagen flyttas
fram, har banken rätt att ta ut ränta på krediten enligt
gällande räntefixeringsperiod från förfallodagen till
den framflyttade betalningsdagen. Krediträntan beräknas på hela den återstående krediten på förfallodagen.
Endast de betalningar som erläggs på bankens konto
är giltiga. Anmärkningar om fakturan ska göras skriftligt inom skälig tid, vanligen inom sju (7) dagar från
den tidpunkt då fakturan togs emot. För att kunna
Sida 49 (153)
göra en anmärkning ska kortinnehavaren spara verifikatet över korttransaktionen.
Kortinnehavaren har rätt att utan kostnad betala ett
större belopp än den avtalsenliga månatliga avbetalningen eller återbetala hela skulden i förtid.
Vid kreditutnyttjandet har kunden rätt till två icke på
varandra följande betalningsfria månader om året. De
betalningsfria månaderna ska avtalas om separat
med banken och gäller från den tidpunkt som meddelats separat. Ränta och eventuella arvoden för en betalningsfri månad ingår i den följande månatliga avbetalningen.
Banken sänder fakturorna och andra meddelanden
om krediten till huvudkortsinnehavaren på den adress
som denne har uppgett banken eller som har inhämtats ur befolkningsregistret.
När en faktura eller något annat meddelande sänds
till huvudkortsinnehavaren på den adress som är
känd, anses meddelandet ha nått mottagaren senast
den sjunde (7:e) dagen efter avsändningsdatum.
7. Valutakurser
Villkoren gällande valutakurser fastställs i punkt 10 i
de allmänna kortvillkoren för privatkunder.
8. Kortinnehavarens skyldighet att lämna uppgifter
Kortinnehavaren förbinder sig att på begäran ge banken nödvändiga uppgifter om sin ekonomiska ställning
och omständigheter som påverkar kortinnehavarens
betalningsförmåga.
9. Särskilda grunder för hävning av kreditavtal
Om kortinnehavaren använder kortet i strid med villkoren och avtalsbrottet är väsentligt, har banken rätt
att häva avtalet med omedelbar verkan.
Om en månatlig avbetalning försenas med mer än en
månad och fortfarande inte har erlagts, kan kreditgivaren besluta att hela fordran ska förfalla till betalning. Kreditgivaren kan även besluta att alla de fordringar som ännu inte förfallit ska förfalla till betalning,
om kortinnehavaren avlider eller har gett kreditgivaren vilseledande eller inkorrekta uppgifter som hade
kunnat inverka på beviljandet av krediten eller kreditvillkoren eller om kortinnehavaren har gjort sig skyldig till något annat väsentligt avtalsbrott eller har försatts i konkurs.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
BRUKSVILLKOR FÖR MASTERCARD -KREDITKORT
Om förseningen av betalningen beror på att kortinnehavaren insjuknat eller blivit arbetslös eller på någon
annan omständighet som kan likställas med dessa,
ska detta s.k. sociala prestationshinder beaktas innan
kreditgivaren låter fordran förfalla och/eller säger
upp avtalet. Konsumenten ska meddela banken skriftligen att ett socialt hinder för betalningen föreligger
om denne vill åberopa detta. Banken har emellertid
rätt att låta krediten förfalla till betalning, om det med
beaktande av förseningens längd och de övriga omständigheterna skulle vara uppenbart oskäligt för
banken att fortsätta skuldförhållandet.
Krediten förfaller till betalning fyra (4) veckor, eller
om kortinnehavaren redan tidigare fått en anmärkning om en försenad betalning eller något annat avtalsbrott, två (2) veckor efter att meddelandet om att
krediten förfaller till betalning har sänts till kortinnehavaren. Om kortinnehavaren betalar det förfallna beloppet eller rättar till något annat avtalsbrott inom
ovannämnda tidsfrist, hävs förfallogrunden. En dröjsmålsränta som avses i punkt 5.4 uppbärs på det förfallna beloppet.
Om banken beslutar att krediten förfaller till betalning, ska den del av kreditkostnaderna som hänför sig
till den outnyttjade kredittiden dras av från den återstående fordran. Banken får emellertid debitera för
alla kostnader för åtgärder som anknyter till skapandet av kredithelheten. Dessa kostnader ska specificeras i avtalet.
Även om banken inte skulle ha låtit krediten förfalla
till betalning omedelbart efter att ha fått vetskap om
förfallogrunden, har banken inte avstått från sin rätt
att åberopa ifrågavarande förfallogrund.
Banken har rätt att överlåta den obetalda skulden till
tredje part för indrivning. Kunden ansvarar för den
obetalda skulden samt utgifterna och kostnaderna
som uppstår vid indrivningen av skulden.
Banken har rätt att anmäla och registerföraren rätt
att registrera försummelser av betalningen av krediten i kreditupplysningsregistret, om det har gått
minst tre (3) veckor sedan kortinnehavaren efter förfallodagen sändes en betalningsanmodan med uppgifter om att betalningsanmärkningen kan registreras i
kreditupplysningsregistret, och om betalningen har
försenats med mer än 60 dagar från den ursprungliga
förfallodagen som anges på betalningsanmodan eller
om registreringen annars tillåts med stöd av lagstiftning eller dataskyddsmyndighetens beslut.
Sida 50 (153)
10. Avgifter och arvoden
Avgifterna och arvodena för kontot med kredit, det
därtill anslutna kortet och kortanvändningen fastställs i avtalet om kortkredit och i gällande servicetaxa. På avgifterna och arvodena tillämpas dessutom
punkterna 10 och 12 i de allmänna kortvillkoren för
privatkunder.
11. Rätt till frånträdande
Kortinnehavaren har rätt att frånträda avtalet om kortkredit genom ett skriftligt meddelande till banken inom
14 dagar efter att kortinnehavaren har fått ett exemplar
av avtalet jämte villkor i varaktig form samt, vid distansförsäljning, även den förhandsinformation som avses i 6
a kap. i konsumentskyddslagen (38/1978). Meddelandet ska innehålla åtminstone följande specificerade
uppgifter:
 kortinnehavarens namn och personbeteckning
 numret på det kort som ska annulleras
 numret på det konto som är anslutet till kortet
 kortinnehavarens underskrift.
När kortinnehavaren frånträder avtalet om kortkredit, är
de korttransaktioner som gjorts under den tid som kortet och krediten har utnyttjats bindande för kortinnehavaren, trots frånträdandet. Kortinnehavaren är skyldig
att betala de arvoden, kostnader, räntor och uppdragsavgifter enligt avtalet och villkoren som uppstått till följd
av att kortet eller krediten använts under deras brukstid.
Kortinnehavaren ska utan dröjsmål, dock senast 30 dagar efter det att meddelandet om frånträdande skickades, återbörda de medel jämte räntor som denne erhållit
utifrån avtalet om kortkredit till sitt fulla belopp och betala de korttransaktioner som gjorts med kortet med
risk för att frånträdandet annars ogiltigförklaras.
Om kortinnehavaren frånträder avtalet om kortkredit,
uppbär banken som ersättning ränta på krediten för den
tid gäldenären har haft tillgång till krediten. Om avtalet
om kortkredit har ingåtts vid distansförsäljning, har banken rätt att ta ut en effektiv ränta för den tid gäldenären
har haft tillgång till krediten. Beloppet av den ränta som
ska betalas anges i avtalet.
12. Villkor för e-fakturering av faktura
När kunden avtalar om e-fakturering av sin faktura,
ger denne banken fullmakt att skicka fakturan i form
av e-faktura till kundens webbank. Kunden ska se till
att det senast en bankdag före förfallodagen finns tillräckligt med täckning på bankkontot. Fakturans efakturaavtal kan hävas genom ett meddelande till
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
BRUKSVILLKOR FÖR MASTERCARD -KREDITKORT
banken, varefter en e-faktura enligt avtalet inte längre
skickas vid följande fakturering efter meddelandet.
13. Ändring av villkoren
På avtalet om kortkredit och ändringar av dessa
bruksvillkor tillämpas punkt 21 i de allmänna kortvillkoren för privatkunder.
14. Överföring av avtalet
Villkoren gällande överföring av avtalet fastställs i
punkt 22 i de allmänna kortvillkoren för privatkunder.
15. Uppsägning av kortavtalet
Huvudkortsinnehavaren har rätt att säga upp avtalet
om kortkredit med omedelbar verkan, varvid även rätten att använda parallellkort upphör. Efter en uppsägning har ingen av innehavarna av de kort som är anslutna till kontot med kredit rätt att använda kortet eller kontot med kredit, och varje kortinnehavare är
skyldig att lämna tillbaka sitt kort till banken. Korten
ska klippas så att deras chips också förstörs. Uppsägningen är kostnadsfri.
16. Hävning av kortavtalet
Banken har rätt att häva avtalet om kortkredit, vägra
förnya det beviljade kortet och kräva en omedelbar
betalning av den utnyttjade krediten, om hävningsgrunderna i punkt 23 i de allmänna kortvillkoren för
privatkunder uppfylls.
17. Avtalets giltighetstid
Avtalet om kortkredit gäller tillsvidare.
18. Tillämplig lag och forum
Villkoren gällande tillämplig lag och forum fastställs i
punkt 26 i de allmänna kortvillkoren för privatkunder.
En parallellkortsinnehavare har rätt att säga upp avtalet för egen del med omedelbar verkan.
Banken har rätt att säga upp avtalet med två (2) månaders uppsägningstid. Efter en uppsägning betalas
hela den återstående skulden i enlighet med gällande
bruksvillkor.
Banken har rätt att villkorslöst säga upp kundens
outnyttjade kreditlimit med omedelbar verkan t.ex. om
bankens soliditet äventyras eller på grund av myndighetsåtgärder.
På uppsägning tillämpas även vad som anges om
uppsägningen i punkt 23 i de allmänna kortvillkoren
för privatkunder.
Sida 51 (153)
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MasterCard Gold- och Visa Gold - reseförsäkring för utrikesresor
DBFIN03-v02
Försäkringsvillkor, gäller från 1.7.2015.
Detta gruppreseförsäkringsavtal omfattar dessa försäkringsvillkor som överlämnas till kortinnehavaren.
Försäkringstagare är Danske Bank Abp (nedan Danske Bank) och försäkringsgivare är försäkringsbolaget
Codan Forsikring A/S (nedan Codan Forsikring). Utöver dessa villkor tillämpas på försäkringen även de
allmänna försäkringsvillkor som bifogas dessa villkor.
Vid eventuella avvikelser i villkoren gäller den finska
versionen.
1.Försäkrade
Försäkrade är kortinnehavare, som är under 80 år, av
Danske Bankens MasterCard Gold- och Visa Goldkreditkort.
Försäkrade är också den försäkrade kortinnehavarens maka/make eller sambo, som är under 80 år,
samt barn, barnbarn, styvbarn, adopterade barn och
fosterbarn under 23 år som bor stadigvarande i
samma hushåll som kortinnehavaren när ovannämnda familjemedlemmar reser tillsammans med kortinnehavaren. Kortinnehavarens barn under 23 år som
bor tillsammans med den andra föräldern är också
här avsedda barn när de reser tillsammans med kortinnehavaren.
2. Försäkringens giltighet
2.1 Giltighetsvillkor
Försäkringen är i kraft om resekostnaderna är betalda till åtminstone 75 % med Danske Bankens MasterCard Gold- eller Visa Gold-kreditegenskap. Försäkringens giltighet förutsätter att betalningsandelen på
75 % skall vara betald i sin helhet med antingen
Danske Bankens MasterCard Gold- eller Visa Goldkreditegenskap.
vänder från en utrikesresa till sitt hem, sin arbetsplats eller studieplats.
Den försäkrades hemland är det land, där den försäkrade har sin egentliga bostad och hem och stadigvarande vistas över 183 dagar i året.
2.3 Giltighetstid
Försäkringen gäller då den försäkrade har ett giltigt
MasterCard Gold- eller Visa Gold-kreditkort vid resans början och resan varar högst 90 dygn. Om resan
varar längre än så utan avbrott, upphör försäkringen
för en sådan resas del 90 dygn efter att resan påbörjades.
2.4 Giltighet vid idrottsutövning
Ersättning betalas inte om försäkringsfallet har orsakats i följande idrottsgrenar eller aktiviteter:
 under tävlingsidrott eller under träning för sådan,
 motorsportgrenar,
 dykning med dykarutrustning,
 klättringsgrenar såsom bergs-, klipp- och väggklättring,
 luftsporter såsom hängflygning, segelflygning, fallskärmshopp, bungyhopp,
 offpiståkning, hastighetsåkning och störtlopp,
 kamp- eller kontaktgrenar såsom boxning, brottning, judo eller karate,
 expeditioner eller vandringar utomlands till bergstrakter, djungler, öknar, ödemarker eller andra
obebodda trakter, vilka ordnas i egen regi,
 oceansegling.
3. Förmånstagare
Förmånstagare vid dödsfall är den försäkrades anhöriga, om inte den försäkrade skriftligen uppgivit någon
annan förmånstagare till Codan Forsikring. Gällande
övriga ersättningsslag är den försäkrade förmånstagare.
2.2 Giltighetsområde
Försäkringen gäller under utrikesresor överallt i världen.
I Finland eller i den försäkrades hemland gäller försäkringen endast dödsfall till följd av olycksfall och
bestående men genom olycksfall när den försäkrade
reser från sin bostad, arbetsplats eller studieplats till
flygplatsen eller till annan plats där utrikesresan börjar och försäkringen upphör när den försäkrade åter-
Sida 52 (153)
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD COLD- OCH VISA COLD RESEFÖRSÄKRING FÖR UTRIKESRESOR
4. Försäkringens innehåll
I försäkringen ingår följande ersättningsslag:
Ersättningsslag
Villkorspunkt
Försäkringsbelopp (EUR)
Självrisk
Vårdkostnader orsakade av sjukdom eller olycksfall
under resa
5
Utan övre gräns i euro
-
Tandvårdskostnader (oväntad och akut tandvärk under resa)
6
150
-
SOS International, assistans vid nödsituationer under resa 24/7/365
7
Ingår i försäkringen
-
Hemtransport till hemlandet till följd av sjukdom eller olycksfall under resa
8
Utan övre gräns i euro
-
Hemtransport av avliden
9
Utan övre gräns i euro
-
Resekostnader för nära anhörig till försäkrad som
vårdas på sjukhus
10
Skäliga transport-, logi och
måltidskostnader för en
person under högst 5 dygn
-
Dödsfall genom olycksfall, vuxna 18 år eller äldre
11
50 000
-
Dödsfall genom olycksfall, barn under 18 år
11
5 000
-
Bestående men genom olycksfall (100%)
12
60 000
-
Annullering av resa
13
5 000
-
Avbrott av resa
14
5 000
-
Ersättning för väntetid – flyg eller annat offentligt
färdmedel
15
Max 25 euro/timme,
högst 500 euro
4 timmars
väntetid
Resgodsersättning
16
2 500
50 euro
16.3
420
-
16.6
1 000
4 timmars
väntetid
Juridisk hjälp
17
10 000
-
Ansvarsskada
18
100 000
-
Varje ersättningsslag som nämns i tabellen gäller totala ersättningen för en försäkrad person vid ett enskilt försäkringsfall. Ersättningsslagen, vad som ersätts samt begränsningar finns närmare definierat i
de villkorspunkter som nämns i tabellen.
Eventuella flera eller parallella kort, som inkluderar
ett reseförsäkringsskydd, ger inte rätt till flerdubbla
ersättningar.
Pengar som förlorats i samband med stöld eller rån
samt missbruk av bank-, kredit- och betalkort
Försenat resgods
- nödvändighetsartiklar
Sida 53 (153)
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD COLD- OCH VISA COLD RESEFÖRSÄKRING FÖR UTRIKESRESOR
5. Sjukdom och olycksfall under resa
För en sjukdom eller olycksfall som fått sin början under resan betalas i försäkringsvillkoren angivna ersättningar.
5.1 Definition av sjukdom under resa
Sjukdom under resa är en sådan sjukdom som kräver
läkarvård och som har börjat under utrikesresan eller
vars första symptom visat sig under utrikesresan, eller som enligt medicinsk erfarenhet anses ha börjat
under resan, och för vilken läkarvård inletts under utrikesresan eller inom 14 dygn efter att resan avslutats. Om det rör sig om en smittsam sjukdom med
längre inkubationstid, tillämpas inte den utsatta tiden
på 14 dygn.
En sjukdom som den försäkrade led av innan utrikesresan inleddes är inte en sådan sjukdom som avses i
dessa försäkringsvillkor. Som sjukdom under resa betraktas inte en sjukdom, vars symptom visat sig innan
utrikesresan inleddes eller för vilken undersökningarna inte slutförts innan utrikesresan inleddes, även om
sjukdomen konstateras under resan.
För en oväntad försämring av en sjukdom under utrikesresan, vilken var känd före resan, ersätts dock under högst 7 dagar kostnaderna för nödvändig första
hjälp under resan, men inte andra kostnader som
nämns i försäkringsvillkoren. Som en oväntad försämring av en sjukdom betraktas inte en sådan försämring, för vilken undersökningarna eller behandlingsåtgärderna inte slutförts före utrikesresan.
5.2 Definition av olycksfall under resa
Ett reseolycksfall är en plötslig yttre, oväntad händelse med kroppsskada som följd, vilken sker under utrikesresan utan den försäkrades förskyllan och för vilken läkarvård har givits inom 14 dygn efter det att
olycksfallet inträffade.
Som reseolycksfall betraktas även en skada som den
försäkrade oavsiktligt har ådragit sig vid en plötslig
kraftansträngning eller rörelse, om läkarvård för skadan har givits inom 14 dygn efter det att skadan uppkom.
Som reseolycksfall betraktas även drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning, skador som orsakats av betydande förändringar i lufttrycket, gasförgiftning och
förgiftning av ett ämne som den försäkrade förtärt av
misstag, då dessa händelser inträffat under utrikesresan och utan den försäkrades förskyllan.
Sida 54 (153)
Skada eller död ses inte som reseolycksfall ifall skadan orsakats av
 sjukdom eller fysisk skada som det försäkrade tidigare haft,
 skadefall som orsakats av sjukdom eller ett men
som den försäkrade redan tidigare haft,
 bitning på en tand eller tandprotes, även om en
yttre faktor bidragit till skadans uppkomst,
 operativt ingrepp, vård- eller annat medicinskt ingrepp, om inte ingreppet gjorts för behandling av
en kroppsskada som ersätts som reseolycksfall,
 självmord eller självmordsförsök,
 förgiftning orsakad av läkemedel, alkohol eller ämnen som den försäkrade använt i avsikt att berusa
sig eller intagit som föda,
 smitta genom bakterier eller virus,
 smittsamma sjukdomar eller andra sjukdomar, vilka har orsakats av bett eller stick av insekt eller
fästing.
Ifall dödsfallet eller en skada på grund av olycksfall eller försämrande av skadan har påverkats av en oberoende sjukdom eller annan kroppsåkomma, betalas
ersättning endast för den del som orsakats av olycksfallet.
5.3 Ersättning av vårdkostnader vid sjukdom och
olycksfall under resa
Försäkringen ersätter de vårdkostnader som beror
på sjukdom eller olycksfall under resa enligt definitionen i villkorspunkterna 5.1 och 5.2 till den del som de
inte ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen eller
någon annan lag. Försäkringen ersätter vårdkostnaderna endast till den del som de inte ersätts med stöd
av utländsk lagstiftning om ersättning vid trafikskada
eller olycksfall i arbete, EU-lagstiftning eller avtal gällande Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller med stöd av bilaterala avtal om social trygghet.
Vårdkostnader som orsakats av sjukdom under resa
ersätts tills det gått 90 dygn från det att vården inleddes. Vårdkostnader som orsakats av reseolycksfall
ersätts tills det gått tre (3) år från det att vården inleddes.
Försäkringen ersätter endast sådana kostnader som
den försäkrade själv skulle vara tvungen att betala för
sin vård. Om det är uppenbart att den kostnad som
man sökt ersättning för betydligt överskrider allmänt
godtagen och tillämpad skälig nivå, har försäkringsbolaget rätt att till den delen sänka ersättningsbeloppet.
Då försäkringsbolaget betalar vårdkostnader som ersätts med stöd av någon lag, förbehåller sig försäk-
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD COLD- OCH VISA COLD RESEFÖRSÄKRING FÖR UTRIKESRESOR
ringsbolaget samtidigt rätten att ansöka om återbetalning av den del som lagen anger.

5.4 Vårdkostnader som ersätts
En förutsättning för att vårdkostnader ersätts är att
undersökningen och vården av sjukdomen eller skadan har ordinerats av läkare. Läkaren skall vara legitimerad och registrerad i landet i fråga och får inte
vara släkt med den försäkrade. Undersökningarna och
vården skall också följa allmänt accepterad medicinsk
praxis och vara nödvändiga med tanke på behandlingen av sjukdomen eller kroppsskadan i fråga. Vården
skall ges på en inrättning som myndigheterna har definierat som sjukhus, som ställer diagnoser på skadade och insjuknade personer och vårdar dessa enligt
medicinska metoder.

Av vårdkostnaderna ersätts:
 kostnaderna för nödvändig och oundviklig allmänt
godtagen medicinsk undersökning och vård utförd
eller ordinerad av läkare,
 medicinsk vård,
 sjukhusvård,
 sjukhusvistelse,
 kostnaderna för läkemedel som läkaren ordinerat,
vilka säljs enligt tillstånd av läkemedelsverket och
ordinerats för vård av den sjukdom eller det
olycksfall som ersätts enligt denna försäkring,
 kostnader för skälig och nödvändig transport till
närmaste läkare eller vårdanstalt på resmålet,
 sjuktransport till närmaste sjukhus eller
vårdanstalt, där den försäkrade kan få den vård
som behövs,
 fysioterapi, högst 10 besök per skada eller sjukdom,
Ersättning för vårdkostnader betalas inte
 om sjukdomen eller skadan funnits när resan bokades eller resan inleddes,
 om den försäkrade före resans början har vägrat
ta emot vård av sjukdom eller skada, eller om vården har avbrutits,
 om den försäkrade lider av en på förhand känd
sjukdom, en kronisk sjukdom, en smittosam eller
obotlig sjukdom, och vårdkostnaderna beror på
någon av dessa orsaker,
 för vård av AIDS och HIV eller för följderna av
sjukdomar som sprids vid sexuellt umgänge,
 om skadan är en följd av förgiftning orsakad av läkemedel, alkohol eller ämnen som den försäkrade
använt i avsikt att berusa sig eller intagit som föda,
 psykiska konsekvenser av olycksfall,
Sida 55 (153)






smittsamma sjukdomar eller andra sjukdomar och
följderna av dem, vilka har orsakats av bett eller
stick av insekt eller fästing,
för skada, som den försäkrade på grund av vårdslöshet har förorsakat sig själv,
för vistelse på rehabiliterings-, bad- eller hälsoanstalt, vårdhem eller vårdinrättning för personer
med alkohol- eller drogproblem,
för fortsatt vård, om den försäkrade vägrar resa
till hemlandet, efter att av Codan Forsikring godkänd läkare på orten har beslutat att sända hem
den försäkrade,
ifall den försäkrade efter hemsändningen på nytt
återupptar sin resa utan skriftligt tillstånd från
Codan Forsikring,
för graviditetsundersökningar och -test inklusive
abort, sterilitet och därtill hörande undersökningar,
för förlossning eller följder av graviditeten som
uppkommer efter den 35:e graviditetsveckan,
för andra indirekta påföljder, såsom telefon- eller
tolkkostnader eller liknande kostnader.
6. Vårdkostnader vid akut tandvärk
Vid akut tandvärk ersätts nödvändiga kostnader för
tandvård, upp till försäkringsbeloppet som nämns i
punkt 4, om värken börjat och vården givits på resmålet under resan.
7. Service som arrangeras av assistansbolaget SOS
International
SOS International är ett försäkringsassistansbolag,
som hjälper de försäkrade i allvarliga nödsituationer.
Den försäkrade uppmanas kontakta SOS International
endast i allvarliga, medicinska nödsituationer och i de
fall där utbetalning av ersättning förutsätter att SOS
International samtyckt till de åtgärder som krävs innan vården eller annan tjänst arrangerats och inletts
(villkorspunkterna 8, 9, 10 och 17).
Som assistansbolag fungerar SOS International AS i
Köpenhamn, som betjänar våra kunder dygnet runt på
svenska, finska eller engelska. Assistansbolaget ordnas vid behov bl.a. direktdebitering till vårdanstalter
samt sjuktransport till hemlandet.
8. Hemtransport till hemlandet till följd av sjukdom
eller olycksfall under resa
Försäkringen ersätter sjuktransport till hemlandet
som SOS International organiserat och på förhand
godkänt. Hemtransport av den försäkrade, vilken anordnas av SOS International, måste alltid vara medi-
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD COLD- OCH VISA COLD RESEFÖRSÄKRING FÖR UTRIKESRESOR
cinskt motiverad enligt anvisningar av läkare som
godkänts av Codan Forsikring.
SOS International kan kräva att den försäkrade på bolagets bekostnad transporteras till hemlandet för
vård, om vård på ort och ställe skulle bli anmärkningsvärt dyr i jämförelse med motsvarande vård i
hemlandet.
9. Hemtransport av avliden
Om den försäkrade avlider till följd av en sjukdom eller olycksfall under försäkringen giltighetstid ersätts
skäliga och nödvändiga kostnader för hemtransport
av den avlidna till hemlandet, vilket organiserats och
på förhand godkänts av SOS International.
10. Resekostnader för nära anhörig till försäkrad
som vårdas på sjukhus
Försäkringen ersätter en nära anhörigs resa tur och
retur till resmålet för besök hos den försäkrade, vilken ordnas av SOS International till skäliga kostnader,
och som varar i högst 5 dygn, om den försäkrade inte
har nära anhöriga på platsen och av medicinska orsaker inte kan transporteras till hemlandet samt måste
stanna på sjukhuset i minst 10 dagar på grund av en
ersättningsbar sjukdom eller olycksfall under resan.
11. Död genom olycksfall
Ur försäkringen betalas i punkt 4 angiven ersättning
vid död genom olycksfall till den försäkrades förmånstagare.
Dödsfallsersättning betalas om ett olycksfall leder till
att den försäkrade avlider inom ett år efter skadedagen. Ersättningar som betalats till den försäkrade för
bestående men genom olycksfall avdras från den ersättning som betalas på grund av dödsfall, om dödsfallet har orsakats av samma olycksfall. Ersättning för
bestående men orsakat av olycksfall, om den försäkrade avlider efter att det gått ett (1) år sedan olycksfallet (skadedatum).
12. Bestående men genom olycksfall
Ur försäkringen betalas ersättning angiven i punkt 4
för bestående men till följd av olycksfall.
Med bestående men avses ett medicinskt bedömt
allmänt men, som kroppsskadan orsakar den försäkrade. Vid bedömning av menet beaktas endast skadans art men inte den försäkrades individuella förhållanden som t.ex. yrke eller hobbyn.
Sida 56 (153)
Skadans omfattning bedöms utgående från Socialoch hälsovårdsministeriets beslut (1649/2009).
Skadorna indelas i invaliditetsklasserna 1 – 20 på så
sätt, att invaliditetsklass 20 motsvarar fullständigt
men. För ett fullständigt, bestående men betalas försäkringsbeloppet angivet i punkt 4. För ett partiellt,
bestående men betalas lika många tjugondedelar delar av försäkringsbeloppet som invaliditetsklassen
anger. Om flera kroppsdelar skadas vid samma
olycksfall är ersättningsbeloppet högst försäkringsbeloppet angivet i punkt 4 (invaliditetsgrad 100 %).
Ersättning betalas, ifall olycksfallet förorsakar bestående men, vars invaliditetsgrad är minst 10 % (invaliditetsklass 2).
Bestående men fastställs tidigast ett (1) år efter
olycksfallet. Om invaliditetsklassen inom de tre (3)
första åren efter att den första engångsersättningen
för den bestående skadan betalades höjs med minst
två (2) invaliditetsklasser, betalas en tilläggsersättning som motsvarar höjningen i invaliditetsklassen.
Förändringar i graden av invaliditetsklass som sker
efter den nämnda tiden påverkar inte ersättningsbeloppet.
Ersättning för bestående men betalas inte, om den
bestående skadan visar sig senare än tre (3) år efter
det olycksfallet inträffade.
13. Annullering av resa
Försäkringen ersätter annullering av en resa av
tvingande skäl, dvs. då avresan från hemlandet förhindras på grund av att den försäkrade eller dennes
nära anhörig plötsligt insjuknat allvarligt, råkat ut för
ett olycksfall eller avlidit. Det tvingande skälet skall
bedömas på medicinska grunder.
Kostnaderna för annulleringen av en resa ersätts
också om annulleringen beror på att den försäkrades
egendom i hemlandet oväntat råkat ut för betydande
ekonomisk skada som tvingar den försäkrade att annullera resan.
För annulleringen ersätts högst upp till försäkringsbeloppet rese- och inkvarteringskostnaderna. Som reseoch inkvarteringskostnaderna anses resekostnaderna till och från resemålet och inkvarteringskostnaderna i resemålet. Övriga kostnader som betalats före
resan ersätts inte ur försäkringen.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD COLD- OCH VISA COLD RESEFÖRSÄKRING FÖR UTRIKESRESOR
Från ersättningen avdras den betalningsgottgörelse
eller ersättning som den försäkrade har eller skulle
ha haft rätt att få av researrangören, då orsaken till
annulleringen uppkom.
Som ovannämnda anhöriga anses den försäkrades
äkta maka/make och i samma hushåll bosatta sambo,
barn, adoptivbarn, fosterbarn, makens/makans eller
sambons barn, barnbarn, föräldrar, svärföräldrar, adoptiv- eller mor- eller farföräldrar, sambons föräldrar,
syskon, halvsyskon eller styvsyskon, svärdotter eller
svärson, eller en resepartner, med vilken den försäkrade har bokat resan för två personer.
13.1 Begränsningar i anslutning till annullering av
resa
Annulleringen av en resa betalas inte, om orsaken till
annulleringen har visat sig innan försäkringen trädde i
kraft eller innan resan bokades. Försäkringen gäller
endast i sådana fall, då sjukdomen eller skadan har
uppstått plötsligt och inte varit känd vid beställningen
av resan.
En annullering av resan ersätts inte, om det plötsliga
sjukdomsfallet har förorsakats av missbruk av alkohol
eller läkemedel eller användning av droger. Researrangemangen måste annulleras så fort som möjligt
efter, att den försäkrade har fått besked om att resan
inte kan genomföras.
14. Avbrott i resan
Försäkringen ersätter avbrott i resan, upp till försäkringsbeloppet som nämns i punkt 4, om det orsakats
av den försäkrades eller den försäkrades nära anhörigas allvarliga, plötsliga och oväntade sjukdom,
olycksfall eller dödsfall. Resan avbryts, om den försäkrade under resan blir tvungen att återvända hem
eller tas in på sjukhus. Det tvingande skälet bedöms
på medicinska grunder.
Ovannämnda nära anhöriga är den försäkrades äkta
maka/make och i samma hushåll bosatta sambo,
barn, adoptivbarn, fosterbarn, makens/makans eller
sambons barn, barnbarn, föräldrar, svärföräldrar, adoptiv- eller mor- eller farföräldrar, sambons föräldrar,
syskon, halvsyskon eller styvsyskon, svärdotter eller
svärson, eller en resepartner, med vilken den försäkrade har bokat resan för två personer.
Den försäkrades förtida återkomst från resan ersätts
endast om den försäkrades sjukdom eller olycksfall är
av sådan art att vården av den försäkrade på medi-
Sida 57 (153)
cinska grunder kräver att han eller hon återvänder till
hemlandet.
På grund av avbrott i resan betalas
 nödvändiga extra rese- och inkvarteringskostnader för den försäkrades återkomst till hemorten,
dock inte kostnader för näring eller mat,
 tjänster, utfärder och resor på resmålet, vilka den
försäkrade betalat på förhand men som blivit outnyttjade under resan,
 ersättning för resdagar som gått förlorade på
grund av den förtida återkomsten eller sjukhusvistelsen.
Vid avbrott i resa ersätts inte extra rese- och övernattningskostnader om resan förlängs på grund av
sjukdom eller olycksfall under resa. Vid avbrott i resa
ersätts inte heller kostnader för hemtransport av trafikmedel.
För samma tid betalas ersättning endast för antingen
sjukhusvård eller förtida återkomst. Från ersättningen avdras den betalningsgottgörelse eller ersättning
som den försäkrade har rätt att få av researrangören
eller transportbolaget.
14.1 Ersättning för förlorade resdagar
Ersättning för förlorade resdagar betalas på grund av
sjukhusvistelse eller förtida återkomst om den försäkrade varit intagen på sjukhus på grund av en ersättningsbar sjukdom eller olycksfall under resan eller avbrutit sin resa på grund av en orsak som nämns
i punkt 14.
För förlorade resdagar betalas i ersättning en så stor
del av det sammanlagda beloppet av de direkta reskostnader som betalats före resan som förhållandet
mellan de förlorade resdagarna och alla resdagar förutsätter, dock högst upp till försäkringsbeloppet som
nämns i punkt 4.
Resdagarna räknas som fulla 24-timmars tidsperioder fr.o.m. den tidpunkt då resan började. De förlorade
resdagarna räknas på motsvarande sätt från början
av sjukhusvistelsen eller avbrottet i resan tills sjukhusvistelsen upphör eller högst till dess att resan
planerats upphöra. Om den sista av de sålunda uträknade fulla perioderna överskrids med 12 timmar,
räknas också denna som en dag.
Om den försäkrade förlorar tre fjärdedelar av alla sina
resdagar anses han eller hon ha förlorat samtliga
resdagar.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD COLD- OCH VISA COLD RESEFÖRSÄKRING FÖR UTRIKESRESOR
15. Ersättning för väntetid vid försening av flyg eller
annat allmänt kommunikationsmedel
Försäkringsskyddet är avsett för situationer då den
försäkrade, p.g.a. av att ett flyg eller allmänt kommunikationsmedel försenas eller överbokas, blir tvungen
att invänta ett nytt flyg eller annat allmänt kommunikationsmedel som ingår i den ursprungliga resplanen
i mer än fyra (4) timmar. Ersättning betalas för nödvändiga och rimliga kostnader för kost och eventuell
inkvartering utomlands samt i hemlandet i samband
med en flygresa till utlandet upp till högst försäkringsbeloppet som nämns i punkt 4. Transportbolaget
är i första hand ansvarigt och den försäkrade skall alltid först lägga fram sitt ersättningskrav till detta. Från
ersättningen avdras den betalningsgottgörelse eller
ersättning som den försäkrade har eller skulle ha haft
rätt att få av researrangören eller transportbolaget.
Inköpen skall göras och inkvarteringen ske vid förseningen på det resmål där förseningen inträffade.
Den försäkrade skall skaffa ett intyg över förseningen
och över anledningen till förseningen av flygbolaget,
trafikföretaget eller researrangören. Till skadeanmälan skall bifogas verifikat i original jämte en utredning
över bokningen av resan och över att bokningen bekräftats.
Med allmänna kommunikationsmedel avses tillståndspliktig transport av passagerare på reguljära
rutter. Charterflyg betraktas som allmänt kommunikationsmedel ifall det använda flygplanet hade beställts av ett resebolag eller en researrangör.
15.1 Begränsningar i anslutning till ersättning för
väntetid
Från försäkringen betalas inte ersättning för väntetid
 för andra resor än ordinärt registrerade charteroch reguljärflyg,
 om förseningen beror på att den försäkrade inte
har anmält sig till flyget enligt flygbolagets anvisningar,
 försening som beror på strejk eller arbetskonflikt
som var känd före avfärden,
 för förseningar som beror på flygförbud eller andra
aktioner från luftfartsmyndigheternas eller andra
myndigheters sida, vilka var kända före avfärden.
16. Resgodsersättning
16.1 Resgodsersättning
Försäkringen ersätter, upp till försäkringsbeloppet
som nämns i punkt 4, skada på eller förlust av sedvanligt resgods och nedan nämnda handlingar som
den försäkrade tagit med sig på resan om skadan el-
Sida 58 (153)
ler förlusten berott på en plötslig och oförutsedd händelse. Med sedvanligt resgods avses medföljande
bruksföremål.
Handlingar som ersätts är pass, identitetskort, körkort och fordonsregisterutdrag samt bank-, kredit eller annat betalkort. För dessa handlingars del betalas
en ersättning som motsvarar kostnaderna för förnyande av korten.
16.2 Ersättningsbelopp
Grunden för ersättningen för under ett (1) år gammalt
gods i gott skick är anskaffningspriset för motsvarande ny egendom. I övrigt fastställs godsets värde enligt
dess värde vid tidpunkten för skadan, varvid ett avdrag på 20 % per år görs från föremålets inköpspris
utgående från föremålets (godsets) ålder. Avdrag
görs inte på reparationskostnader som bygger på faktura.
Skadat gods ersätts i första hand genom reparation.
Om ett föremål försäkrats med flera försäkringar med
tanke på samma skadefall, är ersättningsbeloppet
sammanlagt högst skadebeloppet minskat med eventuella självrisker.
16.3 Pengar som förlorats samt skador som orsakats av missbruk av bank-, kredit- eller andra betalkort
Försäkringen ersätter, upp till försäkringsbeloppet
som nämns i punkt 4, pengar som under resan förlorats i samband med stöld eller rån samt skador som
orsakats av missbruk av värdepapper, bank-, krediteller andra betalkort till följd av stöld eller rån.
Från ersättningen avdras den gottgörelse eller ersättning, som den försäkrade har fått eller skulle ha
haft rätt att få från kreditkortsbolaget eller banken.
Anmälan om förvinnandet samt brottsanmälan till polisen skall göras omedelbart när den försäkrade har
upptäckt att värdepappren och bank-, kredit- eller betalkorten har försvunnit.
16.4 Begränsningar i anslutning till resgods
Som resgods ersätts inte
 kontanter, checker, resebiljetter eller inköpskvitton (med undantag för det som nämns i punkt
16.3),
 glasögon eller kontaktlinser, solglasögon, tandproteser, hörapparater eller andra personliga hjälpmedel,
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD COLD- OCH VISA COLD RESEFÖRSÄKRING FÖR UTRIKESRESOR









motordrivna fordon och -anordningar, husvagnar
eller andra släpfordon, båtar eller luftfartyg eller
delar eller utrustning till sådana fordon,
förvärvsarbetsredskap, adb-utrustning, adbprogram, adb-dokument eller delar av sådana, telefaxapparater och kopieringsmaskiner, med undantag för bärbara datorer och motsvarande anordningar,
manuskript, samlingar och delar av sådana,
handelsgods, varuprover, reklammaterial, kommersiella filmer eller undervisningsfilmer och band, fotografier, ritningar eller programdisketter,
djur och växter,
flytt- och fraktgods,
föremål och förnödenheter, som har förvarats på
resmålet i mera än tre (3) månader,
vindsurfingbräda med segel,
egendom som hyrts eller lånats under resan och
skada som har orsakats dessa,
Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av
 att resgodsets tagit skada i samband med att det
använts,
 att resgodset försvunnit eller kvarglömts,
 att betalningsmedel såsom betal- och automatkort
använts på otillåtet sätt (med undantag för det
som nämns i punkt 16.3),
 att kontanter, kreditkort eller andra betalningsmedel har tappats eller kvarglömts,
 att mobiltelefon använts på otillåtet sätt och detta
medfört ekonomiska förluster,
 skada till följd av normal användning av resgodset,
nötning, skråmor eller av att föremålet varit bristfälligt skyddat,
 myndighetsåtgärder,
 reparation, rengöring eller annan hantering av föremålet,
 skada som orsakas föremålet småningom, till exempel till följd av väderleksförhållanden eller fukt,
 tryckvåg från överljudsflygplan,
 skada på cykel, skidor eller andra sportredskap
när de används för sitt ändamål,
 skada på egendom som hyrts eller lånats under
resan.
Försäkringen ersätts inte skador som ersätts med
stöd av någon speciallag, garanti eller annan försäkring. Försäkringen ersätter inte heller sådan stöld, om
vilken brottsanmälan inte gjorts inom 24 timmar till
den lokala polisen eller, om det inte är möjligt, anmälan lämnats till researrangören, transportbolaget eller hotellet.
Sida 59 (153)
16.5 Säkerhetsföreskrifter och deras betydelse
Med säkerhetsföreskrifter försöker man hindra att
skada uppkommer eller minska omfattningen på skador som uppkommit. Försummelse av säkerhetsföreskrifterna kan medföra att ersättningen sänks eller
förvägras i sin helhet.
16.5.1 Allmänna platser
Den försäkrade får inte lämna sitt resgods utan ständig tillsyn på allmänna platser såsom stationer, torg,
restauranger, affärer, hotellvestibuler, badstränder,
idrottsplaner, allmänna färdmedel och allmänna sevärdheter och besöksmål.
Om man är tvungen att lämna cyklar, skidor, snowboards eller annan sportutrustning utan övervakning
utomhus eller i utrymmen som är i allmänt bruk, skall
dessa vara låsta i ställ som är avsedda för detta ändamål eller vid en annan fast konstruktion som är
lämplig för detta ändamål.
16.5.2 Inomhuslokaler och förråd
Då ett föremål eller en anordning, vars värde överstiger 350 euro, förvaras i hotellrum, hytt eller annan
motsvarande övernattningslokal skall de förvaras i ett
fast och särskilt låst utrymme, om detta är möjligt
beaktande föremålets användning, storlek och omständigheterna. I tält eller lokaler för gemensam
övernattning får inte förvaras föremål eller anläggningar, vilkas värde överstiger 200 euro, om inte
övervakning särskilt ordnats.
16.5.3 Fordon och därmed jämförbara färdmedel
I motorfordon, husvagn, båt eller med dem jämförbara
färdmedel skall egendom förvaras i låst bagageutrymme. Skidboxar, sido- eller tankväskor och släpvagnar etc. är inte sådana förvaringsutrymmen. Om resgods förvaras i bagageutrymmet på herrgårdsvagnar
eller med sådana jämförbara fordon, skall resgodset
vara täckt.
16.5.4 Övriga anvisningar
Bruksanvisningar som föremålets tillverkare, säljare
eller importör utfärdat skall följas. Anvisningar och
förpackningsbestämmelser som transportföretaget
utfärdat skall följas. Vätskor och fläckande eller frätande ämnen skall transporteras separat och förpackas så, att de inte kan fläcka det övriga resgodset.
Bräckliga föremål och stöldbegärliga värdeföremål
skall transporteras som handbagage i allmänna
kommunikationsmedel.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD COLD- OCH VISA COLD RESEFÖRSÄKRING FÖR UTRIKESRESOR
16.6 Ersättning för försenat resgods
Försäkringen ersätter vid försening av resgodset de
nödvändiga och skäliga kostnaderna för anskaffning
eller hyra av nödvändighetsartiklar, högst upp till försäkringsbeloppet som nämns i punkt 4, ifall det registrerade/incheckade bagaget vid en utlandsresa är
försenat mera än fyra (4) timmar.
Nödvändighetsartiklar kan vara bl.a. hygienartiklar
och kläder. Resans syfte beaktas då man bedömer
hur nödvändiga de anskaffade artiklarna är.
Ersättningen förutsätter ovillkorligen ett intyg från
transportföretaget, som bekräftar att resgodset har
försenats, samt kvitton på de anskaffade eller hyrda
personliga nödvändighetsartiklarna. Transportbolaget
är i första hand ansvarigt och den försäkrade skall alltid först lägga fram sitt ersättningskrav till detta.
Förutsättning för att ersättning skall betalas ut är att
 resgodset har inlämnats till ett flygbolag för
transport som medföljande resgods,
 den försäkrade har vidtagit åtgärder som kan anses vara rimliga för att återfå resgodset,
 en anmälan om att resgodset försenats skall omedelbart lämnas till flygbolaget i fråga och flygbolagets intyg över att resgodset försenats samt ett
intyg över att det återfåtts skall företes när ersättning söks,
 anskaffningen eller hyrningen av nödvändighetsartiklar har skett innan resgodset fåtts tillbaka,
 att originalkvitto uppvisas över inköp eller hyra av
nödvändighetsartiklar.
16.6.1 Begränsningar i anslutning till ersättning för
resgods
Ersättning för väntetid betalas inte
 för andra charterflyg än de, som har registrerats i
det internationella bokningssystemet,
 försening som beror på att tullen eller myndigheterna har konfiskerat resgodset,
 försening som beror på strejk eller arbetskonflikt
som var känd före avfärden,
 försening som beror på flygförbud eller andra aktioner från luftfartsmyndigheternas eller andra
myndigheters sida, vilka var kända före avfärden,
 resgods som försenats vid returresan till hemlandet.
17. Juridisk hjälp
Försäkringen ersätter högst upp till försäkringsbeloppet som nämns i punkt 4 av reseassistansbolaget
SOS International anordnad juridisk rådgivning och
Sida 60 (153)
hjälp, om den försäkrade varit delaktig i en trafikolycka och har arresterats som följd av denna.
En förutsättning för att kostnaderna för ovan nämnda
tjänster skall ersättas är att SOS International samtyckt till de åtgärder som krävs innan vården eller annan tjänst arrangeras eller inleds. SOS International
har rätt att välja det lämpligaste tillvägagångssättet i
varje enskilt skadefall.
18. Ersättning för ansvarsskada
Med ansvarsskadeersättning avses att försäkringen
ersätter, upp till försäkringsbeloppet som nämns i
punkt 4, skador på egendom eller personskada som
den försäkrade enligt gällande lagstiftning är skyldig
att ersätta, då ersättningsskyldigheten grundar sig på
en handling eller försummelse som skett under försäkringens giltighetstid. Codan Forsikring utreder
också grunderna och beloppen för de ersättningskrav
som ställts på den försäkrade och tar hand om rättegången, om ersättningskravet leder till rättegång.
18.1 Begränsningar i anslutning till ersättning för
ansvarsskador
Försäkringen ersätter inte skada som orsakats
 den försäkrade själv eller dennes familjemedlem
eller en person som ingår i ressällskapet,
 i samband med misshandel, slagsmål eller annat
brott eller försök till brott,
 egendom som, när den handling eller försummelse
som orsakade skadan inträffade, var eller alltjämt
är i den försäkrades besittning, lånad eller på annat sätt utnyttjad av den försäkrade, t.ex. hyrd,
 av att den försäkrade äger eller använder ett motorfordon, motordriven anordning eller ett fartyg
eller en båt som skall vara registrerad,
 av spridning av smittsam sjukdom,
 av böter eller andra liknande påföljder,
Försäkringen ersätter inte
 skada som den försäkrade orsakar i yrkes-, närings- eller förvärvsverksamhet,
 under förhållanden där ersättningsansvaret grundar sig på avtal, förbindelse, löfte eller garanti,
 en skada för vilken den försäkrade är ansvarig
som innehavare eller besittare av en fastighet,
 en skada till den del som denna ersätts av den försäkrades övriga gällande ansvarsförsäkringar.
En ersättning kan förvägras eller sänkas också i de
fall som nämns i punkt 2.3 och 3.2 och 3.3 i de allmänna avtalsvillkoren för gruppförsäkring.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD COLD- OCH VISA COLD RESEFÖRSÄKRING FÖR UTRIKESRESOR
18.2 Ersättning av skada
Försäkringen ersätter orsakade skador högst upp till
försäkringsbeloppet som nämns i punkt 4. Skador
som följer av samma händelse eller förhållanden anses vara ett och samma skadefall. Om flera personer
solidariskt är skyldiga att ersätta en skada, ersätter
denna försäkring den del som motsvarar den försäkrades skuld eller den nytta/förmån den försäkrade
fått. I annat fall ersätter försäkringen högst den andel
av hela skadan som står i proportion till antalet ersättningsskyldiga personer.
18.3 Utredning av skada och rättegång
Codan Forsikring utreder om den försäkrade är ersättningsskyldig, underhandlar med den person som
kräver ersättning och betalar ut den ersättning som
skadan förutsätter. Den försäkrade skall bereda Codan Forsikring en möjlighet att bedöma skadans omfattning och uppnå en förlikning.
Om ett skadefall leder till rättegång, skall den försäkrade omedelbart informera Codan Forsikring om detta. Codan Forsikring har då rätt att besluta om de åtgärder som ansluter sig till rättegången. Codan Forsikring har möjlighet att låta bli att ersätta kostnaderna för rättegången, om den försäkrade inte informerat Codan Forsikring om rättegången. Om den försäkrade betalar ersättning för skadan, avtalar om den
eller godkänner ett krav, binder inte detta Codan Forsikring, såvida inte ersättningens belopp och grund
uppenbart är riktigt.
Om Codan Forsikring är berett att sluta ett avtal med
den skadelidande, och den försäkrade inte samtycker
till detta, är bolaget inte skyldigt att ersätta kostnader
som uppkommer efter detta eller göra ytterligare utredningar i saken.
19. Allmänna begränsningar som gäller för alla ersättningsslag
19.1 Krig
Codan Forsikring ansvarar inte för skador som har
förorsakats av krig eller väpnad konflikt, revolution,
kravaller eller användning av militär styrka.
19.2 Terrorism
Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av
terrordåd.
Med terrordåd avses bruk av våld eller övergrepp eller hot om sådant i avsikt eller med den följden att det
medför materiell skada, personskador, men eller
störning eller en handling, som äventyrar människoliv
Sida 61 (153)
eller egendom, då handlingen riktats mot en individ,
egendom eller myndighet och det uttalade eller i övrigt uppenbara syftet är att nå ekonomiska, etniska,
nationalistiska, politiska, rasistiska eller religiösa mål
eller andra mål.
Försäkringen ersätter inte skador eller dödsfall som
orsakats av krigstillstånd eller terrordåd. Som terrordåd anses också gärningar som regeringen i fråga påvisat eller konstaterat vara terrordåd. Rån eller andra
brottsliga handlingar i syfte att ge gärningsmannen
personlig nytta och gärningar, som bygger på tidigare
personliga relationer mellan gärningsmannen/gärningsmännen och offret/offren, anses inte
som terrordåd.
19.3 Atomskada, radioaktiva, biologiska och kemiska ämnen
Ur försäkringen betalas inte ersättning, om försäkringshändelsen orsakats av
 i atomansvarighetslagen beskriven atomskada
oberoende av var atomolyckan har inträffat,
 användning eller utsläpp av radioaktiva ämnen
som direkt eller indirekt leder till en kärnreaktion,
radioaktiv strålning eller förorening,
 spridning, användning eller utsläpp av giftiga biologiska eller kemiska ämnen, vilka avsiktligt använts
vid terrordåd.
19.4 Grov oaktsamhet
Om den försäkrade har orsakat skadan genom grov
oaktsamhet kan Codan Forsikrings ansvar minskas i
enlighet med vad som kan anses vara rimligt med
tanke på omständigheterna.
19.5 Övriga begränsningsvillkor som gäller samtliga
ersättningsslag
Ersättning betalas inte vid försäkringsfall på grund av
 deltagande i en våldsam arbetskonflikt, kravaller
eller annat våldsamt upplopp på offentlig plats,
 att den försäkrade deltagit i aktiv militär-, polis-,
milis- eller fredsbevarande verksamhet eller i träning för sådan,
 flygolycka som drabbat en medlem av flygpersonalen eller en person som utfört ett uppdrag som ansluter sig till flygningen,
 jordbävning, jordskred eller snöskred,
 den försäkrade deltar i brottslig verksamhet,
 om den försäkrade är delaktig i slagsmål, utom i
självförsvar,
 den försäkrades yrkanden som föranleds av nya
lagar och föreskrifter som utfärdats av tullen eller
andra myndigheter.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD COLD- OCH VISA COLD RESEFÖRSÄKRING FÖR UTRIKESRESOR
20. Ersättningsförfarande
20.1 Åtgärder när en skada inträffat
Den som söker ersättning skall till Codan Forsikring
lämna de handlingar och uppgifter som behövs för utredning av försäkringsbolagets ansvar. Reseskadeanmälan skall om möjligt göras på försäkringsbolagets blankett, som skall undertecknas.
Vid skadefall skall försäkringsbolaget eller i nödsituationer assistansbolaget SOS International kontaktas.
För kontakt vid inträffad skada
Telefon nummer: +358 10 5463 300
Assistansbolag:
SOS International,
Köpenhamn, Danmark
Tfn: +358 10 5463 300
www.sos.eu
(24 h service på svenska, finska och engelska)
Försäkringsbolag:
Codan Forsikring A/S
Gammel Kongevej 60
DK-1790 Copenhagen V
DENMARK
CVR.NR. 1052 9632
I Finland:
Codan Forsikring
PB 66
00551 Helsingfors
Tfn: + 358 201557778
Fax: + 358 107520055
E mail: [email protected]
E mail: [email protected]
Den försäkrade skall själv stå för fall som medför
mindre kostnader och ansöka om ersättning mot kvitton i original efter att ha återvänt från resan.
Anmälan om försäkringsfallet skall göras skriftligen
till Codan Forsikring inom ett år efter att den som söker ersättning fått kännedom om försäkringen, försäkringsfallet och den skadepåföljd som föranletts av
försäkringsfallet. Ersättningsanspråk skall i varje fall
göras inom tio år efter det att skadepåföljden uppkommit. Om ersättningskrav inte ställs inom denna
tid, förlorar den som söker ersättning sin rätt till ersättning.
Sida 62 (153)
20.2 Förfarande vid ersättning av vårdkostnader
Den som ansöker om ersättning skall själv betala
vårdkostnaderna och ansöka om ersättningar för dem
enligt sjukförsäkringslagen. Om ersättning enligt sjukförsäkringslagen skall ansökas från Folkpensionsanstalten inom sex (6) månader efter att vårdkostnaderna betalats. Den som ansöker om ersättning skall
lämna Codan Forsikring Folkpensionsanstaltens originalverifikat över de ersättningar som Folkpensionsanstalten betalat ut samt kopior av de verifikat som
lämnats till Folkpensionsanstalten. De kvitton för vilka
ersättning inte erhållits med stöd av sjukförsäkringslagen eller någon annan lag, skall lämnas till Codan
Forsikring i original. Om rätten till ersättning enligt
sjukförsäkringslagen gått förlorad, avdrar Codan Forsikring från sin ersättning den andel som skulle ha betalats ut enligt sjukförsäkringslagen.
20.3 Skadeanmälan
Skadeanmälan skall inkludera åtminstone följande
uppgifter samt bilagor:
 kortfattad beskrivning av skadefallet,
 resebiljetten eller ett annat verifikat över resan,
 dokument att resekostnaderna är betalda med
Danske Bankens MasterCard Gold- eller Visa
Gold-kreditkort,
Vårdkostnader:
 vederbörligen daterat och undertecknat läkarintyg
med en detaljerad beskrivning av sjukdomen eller
skadan,
 originalverifikat över anskaffade vård-, medicinoch tjänstekostnader samt recept,
Annullering av resa
 vederbörligen daterat och undertecknat läkarintyg
med en detaljerad beskrivning av sjukdomen eller
skadan eller ett annat intyg,
 intyg över ersättning från researrangören eller
transportbolaget,
 dödsattest vid dödsfall,
Försening av avfärd
 transportbolagets intyg över förseningen,
 kvitton i original över måltids- och övernattningskostnader,
Avbrott av resa
 vederbörligen daterat och undertecknat läkarintyg
med en detaljerad beskrivning av sjukdomen eller
skadan eller ett annat intyg,
 kvitton i original över kostnader,
 dödsattest vid dödsfall,
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD COLD- OCH VISA COLD RESEFÖRSÄKRING FÖR UTRIKESRESOR
Död genom olycksfall
 vid dödsfall dödsattest och eventuellt obduktionsprotokoll samt handlingar som anger förmånstagarna (t.ex. bouppteckningsinstrument, släktutredning),
 eventuellt polisförundersökningsprotokoll,
Bestående men till följd av olycksfall
 en beskrivning av skadefallet och eventuella vittnen med kontaktuppgifter,
 daterat och undertecknat läkarintyg med detaljerad beskrivning av skadan,
 datum för läkarundersökning och läkarens kontaktuppgifter,
20.6 Förfarande, om den försäkrade inte är nöjd med
ersättningsbeslutet
Om den försäkrade inte är nöjd med ersättningsbeslutet, skall denne alltid först kontakta skaderegleraren. Den ersättningssökande kan även lämna ärendet
till avgörande hos Försäkrings- och finansrådgivningen eller Konsumentklagonämnden, som ger rekommendationer om avgörande utifrån lagstiftningen om
konsumentskydd.
Skada på resgods
 beskrivning över förlorat resgods,
 reklamation till researrangören, transportbolaget
eller hotellet och/eller brottsanmälan till polisen,
 vid försening av resgods transportbolagets intyg
över förseningen samt intyg över att resgodset
fåtts tillbaka,
 kvitton i original över köpta eller hyrda nödvändighetsartiklar,
Juridisk hjälp
 kontakta Codan Forsikring eller SOS International,
Ansvarsskada
 kontakta Codan Forsikring eller SOS International.
Vid behov kan Codan Forsikring också begära andra
tilläggsuppgifter och dokument.
Om den försäkrade på försäkringsbolagets begäran
undergår läkarundersökning, ersätter försäkringsbolaget den försäkrades kostnader för denna. För betalning av ersättning vid dödsfall har Codan Forsikring
rätt att kräva en obduktion och betalar då kostnaderna för denna.
20.4 Bedräglig information
Om den försäkrade ger bedrägliga uppgifter eller döljer information, som kan ha betydelse vid ersättningen av skadan, betalas ingen ersättning.
20.5 Force majeure (övermäktigt hinder)
Försäkringen ersätter inte skador som förorsakas av
krig, krigsliknande förhållanden, revolution, kravaller,
strejker, lockouter eller liknande händelser.
Sida 63 (153)
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD COLD- OCH VISA COLD RESEFÖRSÄKRING FÖR UTRIKESRESOR
Allmänna avtalsvillkor för gruppreseförsäkring
De allmänna avtalsvillkoren grundar sig på lagen om
försäkringsavtal (543/1994). Nedan presenteras de
väsentligaste av de bestämmelser som tillämpas för
gruppförsäkringar (4 § lagen om försäkringsavtal). På
försäkringen tillämpas också de bestämmelser i lagen
om försäkringsavtal som inte finns nämnda i dessa
försäkringsvillkor.
1. Centrala begrepp som gäller reseförsäkring
Försäkringsbolag: Codan Forsikring A/S, filial i Finland.
Försäkringsbelopp: maximalt ersättningsbelopp för
varje skadefall enligt den ersättningstabell som tilllämpas.
Gruppförsäkring: en försäkring, där de försäkrade utgörs av en grupp kortinnehavare och försäkringstagaren är den avtalspart, som har ingått försäkringsavtal
med försäkringsgivaren.
skrifterna har bidragit till skadan. Utöver det skall beaktas graden för den försäkrades uppsåt eller försummelse och även omständigheterna i övrigt.
2.2 Skyldighet att hindra och begränsa en skada
(räddningsplikt)
Då ett försäkringsfall inträffar eller är omedelbart förestående, skall den försäkrade efter förmåga vidta
åtgärder för att hindra eller begränsa skadan. Om
skadan orsakats av en utomstående, skall den försäkrade vidta nödvändiga åtgärder för att bevara Codan
Forsikrings rätt gentemot skadevållaren. Den försäkrade skall till exempel försöka utreda skadevållarens
identitet. Om skadan har orsakats genom en straffbar
handling, skall den försäkrade utan dröjsmål informera polismyndigheterna om detta och kräva straff i rätten för gärningsmännen, om försäkringsbolagets fördel så kräver. Den försäkrade skall också i övrigt följa
de föreskrifter som Codan Forsikring har givit för att
förhindra och begränsa skada. Codan Forsikring ersätter skäliga kostnader som medförts av att ovan
nämnda räddningsplikt har uppfyllts, även om försäkringsbeloppet därigenom överskrids.
Säkerhetsföreskrift: en i försäkringsvillkoren eller
annars skriftligen fastställd skyldighet att följa bestämmelser som är avsedda att förhindra eller begränsa att en skada uppstår.
2.3 Försummande av säkerhetsföreskrifterna och
räddningsplikten vid ansvarsförsäkring
Vid ansvarsförsäkring varken sänks eller förvägras
ersättning på grund av den försäkrades vårdslöshet.
Om den försäkrade försummat att följa säkerhetsföreskrifterna eller uppfylla sin räddningsplikt uppsåtligt eller av grov vårdslöshet, eller om den försäkrades bruk av alkohol eller droger har bidragit till försummelsen, kan ersättningen dock sänkas eller förvägras. Om den försäkrade försummat att följa säkerhetsföreskrifterna eller uppfylla sin räddningsplikt
på grund av grov vårdslöshet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller droger har bidragit till försummelsen, betalar Codan Forsikring dock ur ansvarsförsäkringen åt en fysisk person som lidit skada
den del av ersättningen, som denna person inte kunnat indriva på grund av att den försäkrade i samband
med utmätning eller konkurs har konstaterats vara
betalningsoförmögen.
2. Skyldighet att förhindra och begränsa skada
3. Förorsakande av försäkringsfall
2.1 Skyldighet att följa säkerhetsföreskrifterna
Den försäkrade skall följa säkerhetsföreskrifterna i
försäkringsvillkoren eller på annat sätt givna skriftliga
föreskrifter. Om den försäkrade uppsåtligt eller på
grund av vårdslöshet har försummat att följa säkerhetsföreskrifterna, kan ersättningen till den försäkra
de sänkas eller förvägras. Vid bedömningen av om ersättningen skall sänkas eller förvägras, beaktas i vilken utsträckning försummandet av säkerhetsföre-
3.1 Personförsäkring
3.1.1 Försäkringsfall som den försäkrade orsakat
Codan Forsikring är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har orsakat försäkringsfallet.
Om den försäkrade orsakat försäkringsfallet av grov
vårdslöshet, kan Codan Forsikrings ansvar sänkas i
den mån detta är skäligt med tanke på omständigheterna.
Försäkringsfall: den händelse, på grund av vilken ersättning erläggs ur försäkringen.
Nödvändighetsartiklar är artiklar som behövs ifall
resegodset försenas, t.ex. hygienartiklar. Resans syfte
beaktas då man bedömer hur nödvändiga de anskaffade artiklarna är.
Allmänt kommunikationsmedel: tillståndspliktig
transport av passagerare på reguljära rutter. Charterflyg betraktas som allmänt kommunikationsmedel
ifall det använda flygplanet hade beställts av en resebyrå eller researrangör.
Sida 64 (153)
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD COLD- OCH VISA COLD RESEFÖRSÄKRING FÖR UTRIKESRESOR
3.1.2 Försäkringsfall orsakat av en person som är
berättigad till försäkringsersättning
Om någon annan som är berättigad till försäkringsersättning än den försäkrade uppsåtligen har orsakat
försäkringsfallet, är Codan Forsikring fritt från ansvar
gentemot denna person. Om en person orsakat försäkringsfallet av grov vårdslöshet eller om personen
varit i en sådan ålder eller i sådant sinnestillstånd, att
personen inte kunde dömas till straff för brott, kan
personen få ut försäkringsersättningen eller en del av
den endast om detta anses skäligt med tanke på de
omständigheter under vilka försäkringsfallet har orsakats. Om den försäkrade har avlidit, betalas den del
av försäkringsersättningen, som inte betalas till den
eller dem som orsakat försäkringsfallet, till de övriga
personer som är berättigade till ersättning.
Vad som ovan sagts om den försäkrade gällande iakttagande av säkerhetsföreskrifter tillämpas på motsvarande sätt på en person som på grund av ett arbets- eller tjänsteförhållande till försäkringstagaren
skall se till att säkerhetsföreskrifterna iakttas.
3.2 Skadeförsäkring
Codan Forsikring är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har orsakat försäkringsfallet.
Om den försäkrade orsakat försäkringsfallet av grov
vårdslöshet eller om den försäkrades bruk av alkohol
eller droger har bidragit till försäkringsfallet, kan ersättningen till den försäkrade sänkas eller förvägras.
6. Ersättningsförfarande
Vid bedömningen av om ersättningen i ovan nämnda
fall skall sänkas eller förvägras, beaktas på vilket sätt
den försäkrade personens åtgärder har bidragit till
att skadan uppkommit. Utöver det beaktas graden av
den försäkrades uppsåt eller vårdslöshet och omständigheterna i övrigt.
3.3 Förorsakande av försäkringsfall
Om den försäkrade har orsakat försäkringsfallet genom grov vårdslöshet eller om den försäkrades bruk
av alkohol eller droger har bidragit till försäkringsfallet, betalar Codan Forsikring dock ur ansvarsförsäkringen till en fysisk person som lidit skada den del av
ersättningen, som denna person inte kunnat indriva
på grund av att den försäkrade i samband med utmätning eller konkurs har konstaterats vara betalningsoförmögen.
4. Identifikation vid skadeförsäkring
Vad som ovan sagts om den försäkrade gällande orsakande av försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter eller räddningsplikt, tillämpas på motsvarande sätt på en person som
1) äger och nyttjar försäkrad egendom tillsammans
med den försäkrade eller
2) bor i ett gemensamt hushåll med den försäkrade
och nyttjar försäkrad egendom tillsammans med den
försäkrade.
Sida 65 (153)
5. Förmånstagarförordnande vid personförsäkring
Den försäkrade har rätt att förordna en person (förmånstagare) som i stället för den försäkrade har rätt
till den försäkringsersättning som skall betalas. Den
försäkrade kan ändra eller återkalla förordnandet om
förmånstagare, om något försäkringsfall för vilket förordnandet är avsett att tillämpas inte har inträffat.
Codan Forsikring skall skriftligen informeras om förmånstagarförordnandet, om ändring eller om återkallande av detta.
6.1 Skyldigheter som tillkommer den som söker ersättning
Den som söker ersättning skall följa de anvisningar
om sökande av ersättning som givits i villkoren för
varje enskild person- och skadeförsäkring och lämna
de handingar som nämns i dessa till Codan Forsikring.
Den som söker ersättning skall till Codan Forsikring
lämna de handlingar och uppgifter som behövs för utredning av försäkringsbolagets ansvar. Den som söker ersättning är skyldig att skaffa fram de utredningar som bäst är tillgängliga för den som söker ersättning dock beaktande även Codan Forsikrings möjligheter att skaffa fram utredningar. Codan Forsikring är
inte skyldigt att betala ersättning förrän bolaget har
fått ovan nämnda utredningar.
Om den som söker ersättning efter ett försäkringsfall
svikligen givit Codan Forsikring oriktiga eller bristfälliga upplysningar som är väsentliga med tanke på utredningen av försäkringsfallet och Codan Forsikrings
ansvar, kan ersättningen sänkas eller förvägras, enligt vad som med tanke på omständigheterna kan anses vara skäligt.
6.2 Preskribering av rätten till ersättning
Försäkringsersättning skall sökas hos försäkringsbolaget inom ett (1) år från det att den som söker ersättning fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning och senast inom tio (10) år från det att försäkringsfallet inträffat. Framställandet av ersättningskravet jämställs med anmälan om försäkringsfallet.
Om ersättningskrav inte framställs inom denna tid,
förlorar den som söker ersättning sin rätt till ersättning.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD COLD- OCH VISA COLD RESEFÖRSÄKRING FÖR UTRIKESRESOR
6.3 Codan Forsikrings skyldigheter
Efter det att ett försäkringsfall har inträffat informerar Codan Forsikring den som söker ersättning, som
exempelvis den försäkrade och förmånstagaren, om
innehållet i försäkringen och förfarandet vid sökande
av ersättning. De förhandsuppgifter som eventuellt
har givits den som söker om ersättning om den kommande ersättningen, ersättningsbeloppet eller det
sätt som ersättningen betalas inverkar inte på betalningsskyldigheten enligt försäkringsavtalet. När ett
försäkringsfall inträffar betalar Codan Forsikring ersättning enligt försäkringsavtalet, eller meddelar att
någon ersättning inte betalas, utan dröjsmål och senast 30 dagar efter att försäkringsbolaget fått de
handlingar och uppgifter som behövs för utredning av
försäkringsbolagets ansvar. Om ersättningsbeloppet
inte är ostridigt, betalar Codan Forsikring dock den
ostridiga delen av ersättningen inom den tid som anges ovan. För försenad ersättning betalar Codan Forsikring dröjsmålsränta enligt räntelagen.
Codan Forsikrings beslut kan också lämnas till avgörande hos konsumentklagonämnden, som ger rekommendationer till avgörande utgående från lagstiftningen om konsumentskydd. Nämnderna tar inte
upp till behandling ett ärende som är anhängigt i
domstol eller har behandlats i domstol. Rådgivningstjänsterna och nämndernas utlåtanden är avgiftsfria.
7. Sökande av ändring i försäkringsbolagets beslut
Den som söker ersättning kan utnyttja olika sätt att få
ändring i Codan Forsikrings beslut. Om kontakter med
Codan Forsikring inte ger någon lösning på frågan, kan
den försäkrade be om hjälp och handledning hos Försäkrings- och finansrådgivningen eller anhålla om rekommendation om avgörande hos Försäkringsnämnden. Den som är missnöjd kan också väcka talan mot
försäkringsbolaget.
8. Codan Forsikrings regressrätt
7.1 Självrättelse
Om den som söker om ersättning misstänker något
fel i Codan Forsikrings ersättningsbeslut eller ett annat beslut, har den sökande rätt att få en noggrannare
utredning över de omständigheter, som bidragit till
beslutet. Codan Forsikring rättar beslutet, om de nya
utredningarna ger anledning till detta.
7.2 Försäkrings- och finansrådgivningen och nämnder som ger rekommendationer om avgörande
Om den som söker ersättning är missnöjd med Codan
Forsikrings beslut, kan den sökande be om råd och
handledning hos Försäkrings- och finansrådgivningen.
Byrån är ett opartiskt organ, som har som uppgift att
ge råd till konsumenterna i frågor som gäller försäkrings- och ersättningsärenden.
Codan Forsikrings beslut kan föras till Försäkringsnämnden som verkar i anslutning till Försäkrings- och
finansrådgivningen. Nämnden har i uppgift att ge rekommendationer om avgörande i fråga om meningsskiljaktigheter som gäller tolkning och tillämpning av
lag och försäkringsvillkor i en försäkringsrelation.
Sida 66 (153)
7.3 Tingsrätten
Om den som söker ersättning är missnöjd med Codan
Forsikrings beslut, kan den sökande väcka talan mot
Codan Forsikring. Talan kan väckas hos tingsrätten på
partens hemort i Finland eller på Codan Forsikrings
hemort eller hos tingsrätten på den plats där skadefallet inträffat, om inte annat bestäms enligt Finlands
internationella avtal. Talan skall väckas inom tre år
från det att parten har fått skriftligt besked om försäkringsbolagets beslut och om denna tidsfrist. Efter
det att tidsfristen löpt ut, kvarstår inte någon rätt att
väcka talan.
8.1 Codan Forsikrings regressrätt gentemot tredje
man
Den försäkrades rätt att hos tredje man kräva det ersättningsbelopp som Codan Forsikring betalt till den
försäkrade eller vid personförsäkring ersättning för
sådana kostnader eller egendomsförluster som orsakats av sjukdom eller olycksfall, för vilka försäkringsbolaget betalat ersättning till den försäkrade, överförs
till försäkringsbolaget, om tredje man har orsakat
försäkringsfallet uppsåtligen eller av grov vårdslöshet
eller enligt lag är skyldig att betala ersättning oberoende av eventuell vårdslöshet.
8.2 Codan Forsikrings regressrätt gentemot den försäkrade eller en person som kan likställas med denna vid skadeförsäkring Codan Forsikring har rätt att
återkräva den ersättning eller en del av denna, som
bolaget betalat till övriga försäkrade, av den försäkrade eller den person som kan likställas med den försäkrade, om han eller hon orsakat försäkringsfallet eller försummat skyldigheten enligt punkterna 2.1
(skyldighet att följa säkerhetsföreskrifterna) och 2.2
(skyldighet att hindra och begränsa en skada). Codan
Forsikring får med stöd av regressrätten återkräva
den betalda ersättningen i sin helhet, om Codan Forsikring enligt de grunder som nämns i punkterna 2.1,
2.2 och 3.2 är fritt från ansvar eller berättigat av förvägra ersättningen. Om ersättningen har sänkts enligt
punkterna 2.1, 2.2 och 3.2, får Codan Forsikring återkräva den del av ersättningen som motsvarar sänkningen.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD COLD- OCH VISA COLD RESEFÖRSÄKRING FÖR UTRIKESRESOR
9. Försäkringsavtalet upphör
9.1 Codan Forsikrings uppsägningsförfarande
Codan Forsikring är skyldigt att skriftligen informera
försäkringstagaren om att en gruppförsäkring har
sagts upp. Försäkringstagaren är skyldig att skriftligen informera den enskilda försäkrade om uppsägningen. Codan Forsikring utför uppsägningen skriftligen utan onödigt dröjsmål efter att ha fått kännedom
om den grund som berättigar till uppsägning av försäkringen. Försäkringen upphör en månad efter att
meddelandet om uppsägningen sänts till den försäkrade.
Sida 67 (153)
9.2 Meddelande om att en gruppförsäkring upphör
Om en gruppförsäkring upphör på grund av åtgärder
som vidtagits av försäkringsgivaren eller försäkringstagaren, skall försäkringstagaren sända ett meddelande till de försäkrade om att försäkringen upphör.
För den försäkrades del upphör försäkringen en månad efter det att försäkringstagaren sänt meddelandet eller informerat de försäkrade om att försäkringen upphört.
10. Tillämpad lag
På den här försäkringen tillämpas utöver dessa försäkringsvillkor även finsk lag.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MasterCard Platinum –reseförsäkring för utrikesresor
DBFIN12-v02
Försäkringsvillkor, gäller från 1.7.2015.
Om de olika språkversionerna avviker från varandra, tilllämpas den finska versionen.
Detta gruppreseförsäkringsavtal omfattar dessa försäkringsvillkor som överlämnas till kortinnehavaren. Försäkringstagare är Danske Bank Abp (nedan Danske
Bank) och försäkringsgivare är försäkringsbolaget Codan Forsikring A/S (nedan Codan Forsikring). Utöver
dessa villkor tillämpas på försäkringen även de allmänna
försäkringsvillkor som bifogas dessa villkor.
1. Försäkrade
Försäkrade är kortinnehavare, som är under 80 år, av
Danske Bankens MasterCard Platinum-kreditkort.
Försäkrade är också den försäkrade kortinnehavarens
maka/make eller sambo, som är under 80 år, samt barn,
barnbarn, styvbarn, adopterade barn och fosterbarn under 23 år som bor stadigvarande i samma hushåll som
kortinnehavaren när ovannämnda familjemedlemmar
reser tillsammans med kortinnehavaren. Kortinnehavarens barn under 23 år som bor tillsammans med den
andra föräldern är också här avsedda barn när de reser
tillsammans med kortinnehavaren.
2. Försäkringens giltighet
2.1 Giltighetsvillkor
Försäkringen är i kraft om resekostnaderna är betalda
till åtminstone 75 % med Danske Bankens MasterCard
Platinum-kreditegenskap. Försäkringens giltighet förutsätter att betalningsandelen på 75 % skall vara betald i
sin helhet med Danske Bankens MasterCard Platinumkreditegenskap.
2.2 Giltighetsområde
Försäkringen gäller under utrikesresor överallt i världen.
I Finland eller i den försäkrades hemland gäller försäkringen endast dödsfall till följd av olycksfall och bestående men genom olycksfall när den försäkrade reser från
sin bostad, arbetsplats eller studieplats till flygplatsen
eller till annan plats där utrikesresan börjar och försäkringen upphör när den försäkrade återvänder från en utrikesresa till sitt hem, sin arbetsplats eller studieplats.
Sida 68 (153)
Den försäkrades hemland är det land, där den försäkrade har sin egentliga bostad och hem och stadigvarande
vistas över 183 dagar i året.
2.3 Giltighetstid
Försäkringen gäller då den försäkrade har ett giltigt
MasterCard Platinum-kreditkort vid resans början och
resan varar högst 90 dygn. Om resan varar längre än så
utan avbrott, upphör försäkringen för en sådan resas del
90 dygn efter att resan påbörjades.
2.4 Giltighet vid idrottsutövning
Ersättning betalas inte om försäkringsfallet har orsakats i följande idrottsgrenar eller aktiviteter:
• under tävlingsidrott eller under träning för sådan,
• motorsportgrenar,
• dykning med dykarutrustning,
• klättringsgrenar såsom bergs-, klipp- och väggklättring,
• luftsporter såsom hängflygning, segelflygning, fallskärmshopp, bungyhopp,
• offpiståkning, hastighetsåkning och störtlopp,
• kamp- eller kontaktgrenar såsom boxning, brottning,
judo eller karate,
• expeditioner eller vandringar utomlands till bergstrakter, djungler, öknar, ödemarker eller andra obebodda trakter, vilka ordnas i egen regi,
• oceansegling.
3. Förmånstagare
Förmånstagare vid dödsfall är den försäkrades anhöriga,
om inte den försäkrade skriftligen uppgivit någon annan
förmånstagare till Codan Forsikring. Gällande övriga ersättningsslag är den försäkrade förmånstagaren.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD PLATINUM
RESEFÖRSÄKRING FÖR UTRIKESRESOR
4. Försäkringens innehåll
I försäkringen ingår följande ersättningsslag:
Ersättningsslag
Villkorspunkt
Försäkringsbelopp (EUR)
Självrisk
Vårdkostnader orsakade av sjukdom eller
olycks- fall under resa
5
Utan övre gräns i euro
–
Tandvårdskostnader (oväntad och akut
tandvärk under resa)
6
150
–
SOS International, assistans vid nödsituationer under resa 24/7/365
7
Ingår i försäkringen
Hemtransport till hemlandet till följd av sjukdom eller olycksfall under resa
8
Utan övre gräns i euro
–
Hemtransport av avliden
9
Utan övre gräns i euro
–
Resekostnader för nära anhörig till försäkrad som vårdas på sjukhus
10
Skäliga transport-, logi och måltidskostnader för en person under högst 5 dygn
–
Dödsfall genom olycksfall, vuxna 18 år eller
äldre
11
50 000
–
Dödsfall genom olycksfall, barn under 18 år
11
5 000
–
Bestående men genom olycksfall (100%)
12
60 000
–
Annullering av resa
13
5 000
–
Avbrott av resa
14
5 000
–
Ersättning för väntetid – flyg eller annat offentligt färdmedel
15
Max 25 euro/timme, högst 500
euro
Resgodsersättning
16
2 500
Pengar som förlorats i samband med stöld
eller rån samt missbruk av bank-, kredit- och
betalkort
16.3
420
Försenat resgods – nödvändighetsartiklar
16.6
1 000
4 timmars
väntetid
50 euro
–
4 timmars
väntetid
Juridisk hjälp
17
10 000
–
Ansvarsskada
18
100 000
–
Varje ersättningsslag som nämns i tabellen gäller totala
ersättningen för en försäkrad person vid ett enskilt försäkringsfall. Ersättningsslagen, vad som ersätts samt
begränsningar finns närmare definierat i de villkorspunkter som nämns i tabellen.
Sida 69 (153)
Eventuella flera eller parallella kort, som inkluderar ett
reseförsäkringsskydd, ger inte rätt till flerdubbla ersättningar.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD PLATINUM
RESEFÖRSÄKRING FÖR UTRIKESRESOR
5. Sjukdom och olycksfall under resa
För en sjukdom eller olycksfall som fått sin början under
resan betalas i försäkringsvillkoren angivna ersättningar.
•
•
•
5.1 Definition av sjukdom under resa
Sjukdom under resa är en sådan sjukdom som kräver
läkarvård och som har börjat under utrikesresan eller
vars första symptom visat sig under utrikesresan, eller
som enligt medicinsk erfarenhet anses ha börjat under
resan, och för vilken läkarvård inletts under utrikesresan eller inom 14 dygn efter att resan avslutats. Om det
rör sig om en smittsam sjukdom med längre inkubationstid, tillämpas inte den utsatta tiden på 14 dygn.
En sjukdom som den försäkrade led av innan utrikesresan inleddes är inte en sådan sjukdom som avses i
dessa försäkringsvillkor. Som sjukdom under resa betraktas inte en sjukdom, vars symptom visat sig innan
utrikesresan inleddes eller för vilken undersökningarna
inte slutförts innan utrikesresan inleddes, även om sjukdomen konstateras under resan.
För en oväntad försämring av en sjukdom under utrikesresan, vilken var känd före resan, ersätts dock under
högst 7 dagar kostnaderna för nödvändig första hjälp
under resan, men inte andra kostnader som nämns i
försäkringsvillkoren. Som en oväntad försämring av en
sjukdom betraktas inte en sådan försämring, för vilken
undersökningarna eller behandlingsåtgärderna inte slutförts före utrikesresan.
5.2 Definition av olycksfall under resa
Ett reseolycksfall är en plötslig yttre, oväntad händelse
med kroppsskada som följd, vilken sker under utrikesresan utan den försäkrades förskyllan och för vilken läkarvård har givits inom 14 dygn efter det att olycksfallet inträffade.
Som reseolycksfall betraktas även en skada som den
försäkrade oavsiktligt har ådragit sig vid en plötslig
kraftansträngning eller rörelse, om läkarvård för skadan
har givits inom 14 dygn efter det att skadan uppkom.
Som reseolycksfall betraktas även drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning, skador som orsakats av betydande förändringar i lufttrycket, gasförgiftning och förgiftning av ett ämne som den försäkrade förtärt av misstag, då dessa händelser inträffat under utrikes-resan
och utan den försäkrades förskyllan.
Skada eller död ses inte som reseolycksfall ifall skadan
orsakats av:
• sjukdom eller fysisk skada som det försäkrade tidigare haft,
Sida 70 (153)
•
•
•
•
skadefall som orsakats av sjukdom eller ett men som
den försäkrade redan tidigare haft,
bitning på en tand eller tandprotes, även om en yttre
faktor bidragit till skadans uppkomst,
operativt ingrepp, vård- eller annat medicinskt ingrepp, om inte ingreppet gjorts för behandling av en
kroppsskada som ersätts som reseolycksfall,
självmord eller självmordsförsök,
förgiftning orsakad av läkemedel, alkohol eller ämnen
som den försäkrade använt i avsikt att berusa sig eller intagit som föda,
smitta genom bakterier eller virus,
smittsamma sjukdomar eller andra sjukdomar, vilka
har orsakats av bett eller stick av insekt eller fästing.
Ifall dödsfallet eller en skada pga av olycksfall eller försämrande av skadan har påverkats av en oberoende
sjukdom eller annan kroppsåkomma, betalas ersättning
endast för den del som orsakats av olycksfallet.
5.3 Ersättning av vårdkostnader vid sjukdom och
olycksfall under resa
Försäkringen ersätter de vårdkostnader som beror på
sjukdom eller olycksfall under resa enligt definitionen i
villkorspunkterna 5.1 och 5.2 till den del som de inte ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen eller någon annan lag. Försäkringen ersätter vårdkostnaderna endast
till den del som de inte ersätts med stöd av utländsk lagstiftning om ersättning vid trafikskada eller olycksfall i
arbete, EU-lagstiftning eller avtal gällande Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet eller med stöd av bilaterala avtal om social trygghet.
Vårdkostnader som orsakats av sjukdom under resa
ersätts tills det gått 90 dygn från det att vården inleddes. Vårdkostnader som orsakats av reseolycksfall ersätts tills det gått tre (3) år från det att vården inleddes.
Försäkringen ersätter endast sådana kostnader som
den försäkrade själv skulle vara tvungen att betala för
sin vård. Om det är uppenbart att den kostnad som man
sökt ersättning för betydligt överskrider allmänt godtagen och tillämpad skälig nivå, har försäkringsbolaget rätt
att till den delen sänka ersättningsbeloppet. Då försäkringsbolaget betalar vård kostnader som ersätts med
stöd av någon lag, förbehåller sig försäkringsbolaget
samtidigt rätten att ansöka om återbetalning av den del
som lagen anger.
5.4 Vårdkostnader som ersätts
En förutsättning för att vårdkostnader ersätts är att undersökningen och vården av sjukdomen eller skadan har
ordinerats av läkare. Läkaren skall vara legitimerad och
registrerad i landet i fråga och får inte vara släkt med
den försäkrade. Undersökningarna och vården skall
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD PLATINUM
RESEFÖRSÄKRING FÖR UTRIKESRESOR
också följa allmänt accepterad medicinsk praxis och
vara nödvändiga med tanke på behandlingen av sjukdomen eller kroppsskadan i fråga. Vården skall ges på en
inrättning som myndigheterna har definierat som sjukhus, som ställer diagnoser på skadade och insjuknade
personer och vårdar dessa enligt medicinska metoder.
•
Av vårdkostnaderna ersätts:
• kostnaderna för nödvändig och oundviklig allmänt
godtagen medicinsk undersökning och vård utförd eller ordinerad av läkare,
• medicinsk vård,
• sjukhusvård,
• sjukhusvistelse,
• kostnaderna för läkemedel som läkaren ordinerat,
vilka säljs enligt tillstånd av läkemedelsverket och
ordinerats för vård av den sjukdom eller det olycksfall som ersätts enligt denna försäkring,
• kostnader för skälig och nödvändig transport till
närmaste läkare eller vårdanstalt på resmålet,
• sjuktransport till närmaste sjukhus eller vårdanstalt, där den försäkrade kan få den vård som behövs,
• fysioterapi, högst 10 besök per skada eller sjukdom,
•
Ersättning för vårdkostnader betalas inte:
• om sjukdomen eller skadan funnits när resan bokades eller resan inleddes,
• om den försäkrade före resans början har vägrat ta
emot vård av sjukdom eller skada, eller om vården
har avbrutits,
• om den försäkrade lider av en på förhand känd sjukdom, en kronisk sjukdom, en smittosam eller obotlig
sjukdom, och vårdkostnaderna beror på någon av
dessa orsaker,
• för vård av AIDS och HIV eller för följderna av sjukdomar som sprids vid sexuellt umgänge,
• om skadan är en följd av förgiftning orsakad av läkemedel, alkohol eller ämnen som den försäkrade använt i avsikt att berusa sig eller intagit som föda,
• psykiska konsekvenser av olycksfall,
• smittsamma sjukdomar eller andra sjukdomar och
följderna av dem, vilka har orsakats av bett eller stick
av insekt eller fästing,
• för skada, som den försäkrade på grund av vårdslöshet har förorsakat sig själv,
• för vistelse på rehabiliterings-, bad- eller hälsoanstalt, vårdhem eller vårdinrättning för personer med
alkohol- eller drogproblem,
• för fortsatt vård, om den försäkrade vägrar resa till
hemlandet, efter att av Codan Forsikring godkänd läkare på orten har beslutat att sända hem den försäkrade,
Sida 71 (153)
•
•
ifall den försäkrade efter hemsändningen på nytt
återupptar sin resa utan skriftligt tillstånd från Codan Forsikring,
för graviditetsundersökningar och -test inklusive abort, sterilitet och därtill hörande undersökningar,
för förlossning eller följder av graviditeten som uppkommer efter den 35:e graviditetsveckan,
för andra indirekta påföljder, såsom telefon - eller
tolkkostnader eller liknande kostnader.
6. Vårdkostnader vid akut tandvärk
Vid akut tandvärk ersätts nödvändiga kostnader för
tandvård, upp till försäkringsbeloppet som nämns i
punkt 4, om värken börjat och vården givits på resmålet
under resan.
7. Service som arrangeras av assistans-bolaget SOS
International
SOS International är ett försäkringsassistansbolag, som
hjälper de försäkrade i allvarliga nödsituationer.
Den försäkrade uppmanas kontakta SOS International
endast i allvarliga, medicinska nödsituationer och i de
fall där utbetalning av ersättning förutsätter att SOS International samtyckt till de åtgärder som krävs innan
vården eller annan tjänst arrangerats och inletts (villkorspunkterna 8, 9, 10 och 17).
Som assistansbolag fungerar SOS International AS i
Köpenhamn, som betjänar våra kunder dygnet runt på
svenska, finska eller engelska. Assist ansbolaget ordnas
vid behov bl.a. direktdebitering till vårdanstalter samt
sjuktransport till hemlandet.
7. Hemtransport till hemlandet till följd av sjukdom
eller olycksfall under resa
Försäkringen ersätter sjuktransport till hemlandet som
SOS International organiserat och på förhand godkänt.
Hemtransport av den försäkrade, vilken anordnas av
SOS International, måste alltid vara medicinskt motiverad enligt anvisningar av läkare som godkänts av Codan
Forsikring.
SOS International kan kräva att den försäkrade på bolagets bekostnad transporteras till hemlandet för vård,
om vård på ort och ställe skulle bli anmärkningsvärt dyr i
jämförelse med motsvarande vård i hemlandet.
9. Hemtransport av avliden
Om den försäkrade avlider till följd av en sjukdom eller
olycksfall under försäkringen giltighetstid ersätts skäliga
och nödvändiga kostnader för hemtransport av den avlidna till hemlandet, vilket organiserats och på förhand
godkänts av SOS International.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD PLATINUM
RESEFÖRSÄKRING FÖR UTRIKESRESOR
10. Resekostnader för nära anhörig till försäkrad som
vårdas på sjukhus
Försäkringen ersätter en nära anhörigs resa tur och retur till resmålet för besök hos den försäkrade, vilken
ordnas av SOS International till skäliga kostnader, och
som varar i högst 5 dygn, om den försäkrade inte har
nära anhöriga på platsen och av medicinska orsaker inte
kan transporteras till hemlandet samt måste stanna på
sjukhuset i minst 10 dagar på grund av en ersättningsbar sjukdom eller olycksfall under resan.
11. Död genom olycksfall
Ur försäkringen betalas i punkt 4 angiven ersättning vid
död genom olycksfall till den försäkrades förmånstagare.
Dödsfallsersättning betalas om ett olycksfall leder till att
den försäkrade avlider inom ett år efter skadedagen. Ersättningar som betalats till den försäkrade för bestående men genom olycksfall avdras från den ersättning som
betalas på grund av dödsfall, om dödsfallet har orsakats
av samma olycksfall. Ersättning för bestående men orsakat av olycksfall, om den försäkrade avlider efter att
det gått ett (1) år sedan olycksfallet (skadedatum).
12. Bestående men genom olycksfall
Ur försäkringen betalas ersättning angiven i punkt 4 för
bestående men till följd av olycksfall.
Med bestående men avses ett medicinskt bedömt allmänt men, som kroppsskadan orsakar den försäkrade.
Vid bedömning av menet beaktas endast skadans art
men inte den försäkrades individuella förhållanden som
t.ex. yrke eller hobbyn.
Skadans omfattning bedöms utgående från Social- och
hälsovårdsministeriets beslut ( 1649/2009). Skadorna
indelas i invaliditetsklasserna 1–20 på så sätt, att invaliditetsklass 20 motsvarar fullständigt men. För ett fullständigt, bestående men betalas försäkringsbeloppet
angivet i punkt 4. För ett partiellt, bestående men betalas lika många tjugondedelar delar av försäkringsbeloppet som invaliditetsklassen anger. Om flera kroppsdelar
skadas vid samma olycksfall är ersättningsbeloppet
högst försäkringsbeloppet angivet i punkt 4 (invaliditetsgrad 100 %).
Ersättning betalas, ifall olycksfallet förorsakar bestående men, vars invaliditetsgrad är minst 10 % (invaliditetsklass 2).
Bestående men fastställs tidigast ett (1) år efter olycksfallet. Om invaliditetsklassen inom de tre (3) första åren
efter att den första engångsersättningen för den bestående skadan betalades höjs med minst två (2) invaliditetsklasser, betalas en tilläggsersättning som motsva-
Sida 72 (153)
rar höjningen i invaliditetsklassen. Förändringar i graden
av invaliditetsklass som sker efter den nämnda tiden
påverkar inte ersättningsbeloppet.
Ersättning för bestående men betalas inte, om den bestående skadan visar sig senare än tre (3) år efter det
olycksfallet inträffade.
13. Annullering av resa
Försäkringen ersätter annullering av en resa av tvingande skäl, dvs. då avresan från hemlandet förhindras på
grund av att den försäkrade eller dennes nära anhörig
plötsligt insjuknat allvarligt, råkat ut för ett olycksfall eller avlidit. Det tvingande skälet skall bedömas på medicinska grunder.
Kostnaderna för annulleringen av en resa ersätts också
om annulleringen beror på att den försäkrades egendom
i hemlandet oväntat råkat ut för betydande ekonomisk
skada som tvingar den försäkrade att annullera resan.
För annulleringen ersätts högst upp till försäkringsbeloppet rese- och inkvarteringskostnaderna. Som reseoch inkvarteringskostnaderna anses resekostnaderna
till och från resemålet och inkvarteringskostnaderna i
resemålet. Övriga kostnader som betalats före resan
ersätts inte ur försäkringen.
Från ersättningen avdras den betalningsgottgörelse eller ersättning som den försäkrade har eller skulle ha
haft rätt att få av researrangören, då orsaken till annulleringen uppkom.
Som ovannämnda anhöriga anses den försäkrades äkta
maka/make och i samma hushåll bosatta sambo, barn,
adoptivbarn, fosterbarn, makens/makans eller sambons
barn, barnbarn, föräldrar, svärföräldrar, adoptiv- eller
mor- eller farföräldrar, sambons föräldrar, syskon, halvsyskon eller styvsyskon, svärdotter eller svärson, eller
en resepartner, med vilken den försä krade har bokat
resan för två personer .
13.1 Begränsningar i anslutning till annullering av resa
Annulleringen av en resa betalas inte, om orsaken till annulleringen har visat sig innan försäkringen trädde i kraft
eller innan resan bokades. Försäkringen gäller endast i
sådana fall, då sjukdomen eller skadan har uppstått
plötsligt och inte varit känd vid beställningen av resan.
En annullering av resan ersätts inte, om det plötsliga
sjukdomsfallet har förorsakats av missbruk av alkohol
eller läkemedel eller användning av droger. Resarrangemangen måste annulleras så fort som möjligt efter,
att den försäkrade har fått besked om att resan inte kan
genomföras.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD PLATINUM
RESEFÖRSÄKRING FÖR UTRIKESRESOR
14. Avbrott i resan
Försäkringen ersätter avbrott i resan, upp till försäkringsbeloppet som nämns i punkt 4, om det orsakats av
den försäkrades eller den försäkrades nära anhörigas
allvarliga, plötsliga och oväntade sjukdom, olycksfall eller
dödsfall. Resan avbryts, om den försäkrade under resan
blir tvungen att återvända hem eller tas in på sjukhus.
Det tvingande skälet bedöms på medicinska grunder.
Ovannämnda nära anhöriga är den försäkrades äkta
maka/make och i samma hushåll bosatta sambo, barn,
adoptivbarn, fosterbarn, makens/makans eller sambons
barn, barnbarn, föräldrar, svärföräldrar, adoptiv- eller
mor- eller farföräldrar, sambons föräldrar, syskon, halvsyskon eller styvsyskon, svärdotter eller svärson, eller
en resepartner, med vilken den försäkrade har bokat resan för två personer.
Den försäkrades förtida återkomst från resan ersätts
endast om den försäkrades sjukdom eller olycksfall är
av sådan art att vården av den försäkrade på medicinska
grunder kräver att han eller hon återvänder till hemlandet.
På grund av avbrott i resan betalas:
• nödvändiga extra rese- och inkvarteringskostnader
för den försäkrades återkomst till hemorten, dock
inte kostnader för näring eller mat,
• tjänster, utfärder och resor på resmålet, vilka den
försäkrade betalat på förhand men som blivit outnyttjade under resan,
• ersättning för resdagar som gått förlorade på grund
av den förtida återkomsten eller sjukhusvistelsen.
Vid avbrott i resa ersätts inte extra rese- och övernattningskostnader om resan förlängs på grund av sjukdom
eller olycksfall under resa. Vid avbrott i resa ersätts inte
heller kostnader för hemtransport av trafikmedel.
För samma tid betalas ersättning endast för antingen
sjukhusvård eller förtida återkomst. Från ersättningen
avdras den betalningsgottgörelse eller ersättning som
den försäkrade har rätt att få av researrangören eller
transportbolaget.
14.1 Ersättning för förlorade resdagar
Ersättning för förlorade resdagar betalas på grund av
sjukhusvistelse eller förtida återkomst om den försäkrade varit intagen på sjukhus på grund av en ersättningsbar sjukdom eller olycksfall under resan eller avbrutit sin resa på grund av en orsak som nämns i punkt
14.
För förlorade resdagar betalas i ersättning en så stor
del av det sammanlagda beloppet av de direkta reskost-
Sida 73 (153)
nader som betalats före resan som förhållandet mellan
de förlorade resdagarna och alla resdagar förutsätter,
dock högst upp till försäkringsbeloppet som nämns i
punkt 4.
Resdagarna räknas som fulla 24-timmars tidsperioder
fr.o.m. den tidpunkt då resan började. De förlorade resdagarna räknas på motsvarande sätt från början av
sjukhusvistelsen eller avbrottet i resan tills sjukhusvistelsen upphör eller högst till dess att resan planerats
upphöra. Om den sista av de sålunda uträknade fulla perioderna överskrids med 12 timmar, räknas också denna som en dag.
Om den försäkrade förlorar tre fjärdedelar av alla sina
resdagar anses han eller hon ha förlorat samtliga resdagar.
15. Ersättning för väntetid vid försening av flyg eller
annat allmänt kommunikationsmedel
Försäkringsskyddet är avsett för situationer då den försäkrade, p.g.a. av att ett flyg eller allmänt kommunikationsmedel försenas eller överbokas, blir tvungen att invänta ett nytt flyg eller annat allmänt kommunikationsmedel som ingår i den ursprungliga resplanen i mer än
fyra (4) timmar. Ersättning betalas för nödvändiga och
rimliga kostnader för kost och eventuell inkvartering utomlands samt i hemlandet i samband med en flygresa
till utlandet upp till högst försäkringsbeloppet som
nämns i punkt 4. Transportbolaget är i första hand ansvarigt och den försäkrade skall alltid först lägga fram
sitt ersättningskrav till detta. Från ersättningen avdras
den betalningsgottgörelse eller ersättning som den försäkrade har eller skulle ha haft rätt att få av researrangören eller transportbolaget.
Inköpen skall göras och inkvarteringen ske vid förseningen på det resmål där förseningen inträffade.
Den försäkrade skall skaffa ett intyg över förseningen
och över anledningen till förseningen av flygbolaget, trafikföretaget eller researrangören. Till skadeanmälan
skall bifogas verifikat i original jämte en utredning över
bokningen av resan och över att bokningen bekräftats.
Med allmänna kommunikationsmedel avses tillståndspliktig transport av passagerare på reguljära rutter.
Charterflyg betraktas som allmänt kommunikationsmedel ifall det använda flygplanet hade beställts av ett resebolag eller en researrangör.
15.1 Begränsningar i anslutning till ersättning för
väntetid
Från försäkringen betalas inte ersättning för väntetid:
• för andra resor än ordinärt registrerade charter- och
reguljärflyg,
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD PLATINUM
RESEFÖRSÄKRING FÖR UTRIKESRESOR
•
•
•
om förseningen beror på att den försäkrade inte har
anmält sig till flyget enligt flygb olagets anvisningar,
försening som beror på strejk eller arbetskonflikt
som var känd före avfärden,
för förseningar som beror på flygförbud eller andra
aktioner från luftfartsmyndigheternas eller andra
myndigheters sida, vilka var kända före avfärden.
16. Resgodsersättning
16.1 Resgodsersättning
Försäkringen ersätter, upp till försäkringsbeloppet som
nämns i punkt 4, skada på eller förlust av sedvanligt
resgods och nedan nämnda handlingar som den försäkrade tagit med sig på resan om skadan eller förlusten
berott på en plötslig och oförutsedd händelse. Med sedvanligt resgods avses medföljande bruksföremål.
Handlingar som ersätts är pass, identitetskort, körkort
och fordonsregisterutdrag samt bank-, kredit eller annat
betalkort. För dessa handlingars d el betalas en ersättning som motsvarar kostnaderna för förnyande av korten.
16.2 Ersättningsbelopp
Grunden för ersättningen för under ett (1) år gammalt
gods i gott skick är anskaffningspriset för motsvarande
ny egendom. I övrigt fastställs godsets värde enligt dess
värde vid tidpunkten för skadan, varvid ett avdrag på 20
% per år görs från föremålets inköpspris utgående från
föremålets (godsets) ålder. Avdrag görs inte på reparationskostnader som bygger på faktura.
Skadat gods ersätts i första hand genom reparation.
Om ett föremål försäkrats med flera försäkringar med
tanke på samma skadefall, är ersättningsbeloppet
sammanlagt högst skadebeloppet minskat med eventuella självrisker.
16.3 Pengar som förlorats samt skador som orsakats
av missbruk av bank-, kredit- eller andra betalkort
Försäkringen ersätter, upp till försäkringsbeloppet som
nämns i punkt 4, pengar som under resan förlorats i
samband med stöld eller rån samt skador som orsakats
av missbruk av värdepapper, bank-, kredit- eller andra
betalkort till följd av stöld eller rån.
Från ersättningen avdras den gottgörelse eller ersättning, som den försäkrade har fått eller skulle ha haft rätt
att få från kreditkortsbolaget eller banken. Anmälan om
förvinnandet samt brot tsanmälan till polisen skall göras
omedelbart när den försäkrade har upptäckt att värdepappren och bank-, kredit- eller betalkorten har försvunnit.
Sida 74 (153)
16.4 Begränsningar i anslutning till resgods
Som resgods ersätts inte:
• kontanter, checker, resebiljetter el ler inköpskvitton
(med undantag för det som nämns i punkt 16.3),
• glasögon eller kontaktlinser, solglasögon, tandproteser, hörapparater eller andra personliga hjälpmedel,
• motordrivna fordon och -anordningar, husvagnar eller andra släpfordon, båtar eller luf tfartyg eller delar
eller utrustning till sådana fordon,
• förvärvsarbetsredskap, adb-utrustning, adbprogram, adb-dokument eller delar av sådana, telefaxapparater och kopieringsmaskiner, med undantag
för bärbara datorer och motsvarande anordningar,
• manuskript, samlingar och delar av sådana, handelsgods, varuprover, reklammaterial, kommersiella filmer eller undervisningsfilmer och - band, fotografier,
ritningar eller programdisketter, djur och växter,
• flytt- och fraktgods,
• föremål och förnödenheter, som har förvarats på
resmålet i mera än tre (3) månader,
• vindsurfingbräda med segel,
• egendom som hyrts eller lånats under resan och
skada som har orsakats dessa,
Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av:
• att resgodsets tagit skada i samband med att det använts,
• att resgodset försvunnit eller kvarglömts,
• att betalningsmedel såsom betal - och automatkort
använts på otillåtet sätt (med undantag för det som
nämns i punkt 16.3),
• att kontanter, kreditkort eller andra betalningsmedel
har tappats eller kvarglömts,
• att mobiltelefon använts på otillåtet sätt och detta
medfört ekonomiska förluster,
• skada till följd av normal användning av resgodset,
nötning, skråmor eller av att föremålet varit bristfälligt skyddat,
• myndighetsåtgärder,
• reparation, rengöring eller annan hantering av föremålet,
• skada som orsakas föremålet småningom, till exempel till följd av väderleksförhållanden eller fukt, tryckvåg från överljudsflygplan,
• skada på cykel, skidor eller andra sportredskap när
de används för sitt ändamål,
• skada på egendom som hyrts eller lånats under resan.
Försäkringen ersätts inte skador som ersätts med stöd
av någon speciallag, garanti eller annan försäkring. Försäkringen ersätter inte heller sådan stöld, om vilken
brottsanmälan inte gjorts inom 24 timmar till den lokala
polisen eller, om det inte är möjligt, anmälan lämnats till
researrangören, transportbolaget eller hotellet.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD PLATINUM
RESEFÖRSÄKRING FÖR UTRIKESRESOR
16.5 Säkerhetsföreskrifter och deras betydelse
Med säkerhetsföreskrifter försöker man hindra att skada uppkommer eller minska omfattningen på skador
som uppkommit. Försummelse av säkerhetsföreskrifterna kan medföra att ersättningen sänks eller förvägras i sin helhet.
de/incheckade bagaget vid en utlandsresa är försenat
mera än fyra (4) timmar.
16.5.1 Allmänna platser
Den försäkrade får inte lämna sitt resgods utan ständig
tillsyn på allmänna platser såsom stationer, torg, restauranger, affärer, hotellvestibuler, badstränder, idrottsplaner, allmänna färdmedel och allmänna sevärdheter och besöksmål.
Ersättningen förutsätter ovillkorligen ett intyg från
transportföretaget, som bekräftar att resgodset har försenats, samt kvitton på de anskaffade eller hyrda personliga nödvändighetsartiklarna. Transportbolaget är i
första hand ansvarigt och den försäkrade skall alltid
först lägga fram sitt ersättningskrav till detta.
Om man är tvungen att lämna cyklar, skidor, snowboards eller annan sportutrustning utan övervakning utomhus eller i utrymmen som är i allmänt bruk, skall dessa vara låsta i ställ som är avsedda för detta ändamål eller vid en annan fast konstruktion som är lämplig för detta ändamål.
Förutsättning för att ersättning skall betalas ut är att:
• resgodset har inlämnats till ett flygbolag för transport som medföljande resgods,
• den försäkrade har vidtagit åtgärder som kan anses
vara rimliga för att återfå resgodset,
• en anmälan om att resgodset försenats skall omedelbart lämnas till flygbolaget i fråga och flygbolagets
intyg över att resgodset försenats samt ett intyg
över att det återfåtts skall företes när ersättning
söks,
• anskaffningen eller hyrningen av nödvändighetsartiklar har skett innan resgodset fåtts tillbaka,
• att originalkvitto uppvisas över inköp eller hyra av
nödvändighetsartiklar.
16.5.2 Inomhuslokaler och förråd
Då ett föremål eller en anordning, vars värde överstiger
350 euro, förvaras i hotellrum, hytt eller annan motsvarande övernattningslokal skall de förvaras i ett fast och
särskilt låst utrymme, om detta är möjligt beaktande föremålets användning, storlek och omständigheterna. I
tält eller lokaler för gemensam övernattning får inte förvaras föremål eller anläggningar, vilkas värde överstiger
200 euro, om inte övervakning särskilt ordnats.
16.5.3 Fordon och därmed jämförbara färdmedel
I motorfordon, husvagn, båt eller med dem jämförbara
färdmedel skall egendom förvaras i låst bagageutrymme. Skidboxar, sido- eller tankväskor och släpvagnar etc.
är inte sådana förvaringsutrymmen. Om resgods förvaras i bagageutrymmet på herrgårdsvagnar eller med
sådana jämförbara fordon, skall resgodset vara täckt.
16.5.4 Övriga anvisningar
Bruksanvisningar som föremålets tillverkare, säljare eller importör utfärdat skall följas. Anvisningar och förpackningsbestämmelser som transportföretaget utfärdat skall följas. Vätskor och fläckande eller frätande ämnen skall transporteras separat och förpackas så, att de
inte kan fläcka det övriga resgodset. Bräckliga föremål
och stöldbegärliga värdeföremål skall transporteras
som handbagage i allmänna kommunikationsmedel.
16.6 Ersättning för försenat resgods
Försäkringen ersätter vid försening av re sgodset de
nödvändiga och skäliga kostnaderna för anskaffning eller
hyra av nödvändighetsartiklar, högst upp till försäkringsbeloppet som nämns i punkt 4, ifall det registrera-
Sida 75 (153)
Nödvändighetsartiklar kan vara bl.a. hygienartiklar och
kläder. Resans syfte beaktas då man bedömer hur nödvändiga de anskaffade artiklarna är.
16.6.1 Begränsningar i anslutning till ersättning för
resgods
Ersättning för väntetid betalas inte:
• för andra charterflyg än de, som har registrerats i
det internationella bokningssystemet,
• försening som beror på att tullen eller myndigheterna har konfiskerat resgodset,
• försening som beror på strejk eller arbetskonflikt
som var känd före avfärden,
• försening som beror på flygförbud eller andra aktioner från luftfartsmyndigheternas eller andra myndigheters sida, vilka var kända före avfärden,
• resgods som försenats vid returresan till hemlandet.
17. Juridisk hjälp
Försäkringen ersätter högst upp till försäkringsbeloppet
som nämns i punkt 4 av reseassistansbolaget SOS International anordnad juridisk rådgivning och hjälp, om
den försäkrade varit delaktig i en trafikolycka och har arresterats som följd av denna.
En förutsättning för att kostnaderna för ovan nämnda
tjänster skall ersättas är att SOS International samtyckt
till de åtgärder som krävs innan vården eller annan
tjänst arrangeras eller inleds. SOS International har rätt
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD PLATINUM
RESEFÖRSÄKRING FÖR UTRIKESRESOR
att välja det lämpligaste tillvägagångssättet i varje enskilt skadefall.
står i proportion till antalet ersättningsskyldiga personer.
18. Ersättning för ansvarsskada
Med ansvarsskadeersättning avses att försäkringen ersätter, upp till försäkringsbeloppet som nämns i punkt 4,
skador på egendom eller personskada som den försäkrade enligt gällande lagstiftning är skyldig att ersätta, då
ersättningsskyldigheten grundar sig på en handling eller
försummelse som skett under försäkringens giltighetstid. Codan Forsikring utreder också grunderna och beloppen för de ersättningskrav som ställts på den försäkrade och tar hand om rättegången, om ersättningskravet leder till rättegång.
18.3 Utredning av skada och rättegång
Codan Forsikring utreder om den försäkrade är ersättningsskyldig, underhandlar med den person som kräver
ersättning och betalar ut den ersättning som skadan
förutsätter. Den försäkrade skall bereda Codan Forsikring en möjlighet att bedöma skadans omfattning och
uppnå en förlikning.
18.1 Begränsningar i anslutning till ersättning för ansvarsskador
Försäkringen ersätter inte skada som orsakats:
• den försäkrade själv eller dennes familjemedlem eller en person som ingår i ressällskapet,
• i samband med misshandel, slagsmål eller annat
brott eller försök till brott,
• egendom som, när den handling eller förs ummelse
som orsakade skadan inträffade, var eller alltjämt är
i den försäkrades besittning, lånad eller på annat sätt
utnyttjad av den försäkrade, t.ex. hyrd,
• av att den försäkrade äger eller använder ett motorfordon, motordriven anordning eller ett fartyg eller en
båt som skall vara registrerad,
• av spridning av smittsam sjukdom,
• av böter eller andra liknande påföljder ,
Försäkringen ersätter inte:
• skada som den försäkrade orsakar i yrkes-, näringseller förvärvsverksamhet,
• under förhållanden där ersättningsansvaret grundar
sig på avtal, förbindelse, löfte eller garanti,
• en skada för vilken den försäkrade är ansvarig som
innehavare eller besittare av en fastighet,
• en skada till den del som denna ersätts av den försäkrades övriga gällande ansvarsförsäkringar.
En ersättning kan förvägras eller sänkas också i de fall
som nämns i punkt 2.3 och 3.2 och 3.3 i de allmänna avtalsvillkoren för gruppförsäkring.
18.2 Ersättning av skada
Försäkringen ersätter orsakade skador högst upp till
försäkringsbeloppet som nämns i punkt 4. Skador som
följer av samma händelse eller förhållanden anses vara
ett och samma skadefall. Om flera personer solidariskt
är skyldiga att ersätta en skada, ersätter denna försäkring den del som motsvarar den försäkrades skuld eller
den nytta/förmån den försäkrade fått. I annat fall ersätter försäkringen högst den andel av hela skadan som
Sida 76 (153)
Om ett skadefall leder till rättegång, skall den försäkrade
omedelbart informera Codan Forsikring om detta. Codan
Forsikring har då rätt att besluta om de åtgärder som
ansluter sig till rättegången. Codan Forsikring har möjlighet att låta bli att ersätta kostnaderna för rättegången, om den försäkrade inte i nformerat Codan Forsikring
om rättegången. Om den försäkrade betalar ersättning
för skadan, avtalar om den eller godkänner ett krav, binder inte detta Codan Forsikring, såvida inte ersättningens belopp och grund uppenbart är riktigt.
Om Codan Forsikring är berett att sluta ett avtal med
den skadelidande, och den försäkrade inte samtycker till
detta, är bolaget inte skyldigt att ersätta kostnader som
uppkommer efter detta eller göra ytterligare utredningar
i saken.
19. Allmänna begränsningar som gäller för alla ersättningsslag
19.1 Krig
Codan Forsikring ansvarar inte för skador som har förorsakats av krig eller väpnad konflikt, revolution, kravaller eller användning av militär styrka.
19.2 Terrorism
Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av terrordåd.
Med terrordåd avses bruk av våld eller övergrepp eller
hot om sådant i avsikt eller med den följden att det medför materiell skada, personskador, men eller störning eller en handling, som äventyrar människoliv eller egendom, då handlingen riktats mot en individ, egendom eller
myndighet och det uttalade eller i övrigt uppenbara syftet är att nå ekonomiska, etniska, nationalistiska, politiska, rasistiska eller religiösa mål eller andra mål.
Försäkringen ersätter inte skador eller dödsfall som orsakats av krigstillstånd eller terrordåd. Som terrordåd
anses också gärningar som regeringen i fråga påvisat eller konstaterat vara terrordåd. Rån eller andra brottsliga handlingar i syfte att ge gärningsmannen personlig
nytta och gärningar, som bygger på tidigare personliga
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD PLATINUM
RESEFÖRSÄKRING FÖR UTRIKESRESOR
relationer mellan gärningsmannen/gärningsmännen och
offret/offren, anses inte som terrordåd.
19.3 Atomskada, radioaktiva, biologiska och kemiska
ämnen
Ur försäkringen betalas inte ersättning, om försäkringshändelsen orsakats av:
• i atomansvarighetslagen beskriven atomskada oberoende av var atomolyckan har inträffat,
• användning eller utsläpp av radioaktiva ämnen som
direkt eller indirekt leder till en kärnreaktion, radioaktiv strålning eller förorening,
• spridning, användning eller utsläpp av giftiga biologiska eller kemiska ämnen, vilka avsiktligt använts vid
terrordåd.
19.4 Grov oaktsamhet
Om den försäkrade har orsakat skadan genom grov
oaktsamhet kan Codan Forsikrings ansvar minskas i enlighet med vad som kan anses vara rimligt med tanke på
omständigheterna.
19.5 Övriga begränsningsvillkor som gäller samtliga
ersättningsslag
Ersättning betalas inte vid försäkringsfall på grund av:
• deltagande i en våldsam arbetskonflikt, kravaller eller
annat våldsamt upplopp på offentlig plats,
• att den försäkrade deltagit i aktiv militär-, polis-, miliseller fredsbevarande verksamhet eller i träning för
sådan,
• flygolycka som drabbat en medlem av flygpersonalen
eller en person som utfört ett uppdrag som ansluter
sig till flygningen,
• jordbävning, jordskred eller snöskred,
• den försäkrade deltar i brottslig verksamhet,
• om den försäkrade är delaktig i slagsmål, utom i
självförsvar,
• den försäkrades yrkanden som föranleds av nya lagar och föreskrifter som utfärdats av tullen eller
andra myndigheter.
20. Ersättningsförfarande
20.1 Åtgärder när en skada inträffat
Den som söker ersättning skall till Codan Forsikring
lämna de handlingar och uppgifter som behövs för utredning av försäkringsbolagets ansvar. Reseskadeanmälan skall om möjligt göras på försäkringsbolagets
blankett, som skall undertecknas.
Vid skadefall skall försäkringsbolaget eller i nödsituationer assistansbolaget SOS International kontaktas.
Assistansbolag:
SOS International AS,
Köpenhamn, Danmark
Tel: +358 10 5463 300
www.sos.eu
(24 h service på svenska, finska och engelska)
Försäkringsbolag:
Codan Forsikring A/S,
Gammel Kongevej 60
DK-1790 Copenhagen V
DENMARK
CVR.NR. 1052 9632
I Finland:
Codan Forsikring
PB 66
00551 Helsingfors
Tfn: + 358 201557778
Fax: + 358 107520055
E mail: [email protected]
E mail: [email protected]
Den försäkrade skall själv stå för fall som medför mindre
kostnader och ansöka om ersättning mot kvitton i original efter att ha återvänt från resan.
Anmälan om försäkringsfallet skall göras skriftligen till
Codan Forsikring inom ett år efter att den som söker ersättning fått kännedom om försäkringen, försäkringsfallet och den skadepåföljd som föranletts av försäkringsfallet. Ersättningsanspråk skall i varje fall göras inom tio
år efter det att skadepåföljden uppkommit. Om ersättningskrav inte ställs inom denna tid, förlorar den som
söker ersättning sin rätt till ersättning.
20.2 Förfarande vid ersättning av vårdkostnader
Den som ansöker om ersättning skall själv betala vårdkostnaderna och ansöka om ersättningar för dem enligt
sjukförsäkringslagen. Om ersättning enligt sjukförsäkringslagen skall ansökas från Folkpensionsanstalten
inom sex (6) månader efter att vårdkostnaderna betalats. Den som ansöker om ersättning skall lämna Codan
Forsikring Folkpensionsanstaltens originalverifikat över
de ersättningar som Folkpensionsanstalten betalat ut
samt kopior av de verifikat som lämnats till Folkpensionsanstalten. De kvitton för vilka ersättning inte erhållits med stöd av sjukförsäkringslagen eller någon annan
lag, skall lämnas till Codan Forsikring i original. Om rätten till ersättning enligt sjukför säkringslagen gått förlorad, avdrar Codan Forsikring från sin ersättning den andel som skulle ha betalats ut enligt sjukförsäkringslagen.
För kontakt vid inträffad skada:
Telefon nummer: +358 10 5463 300
Sida 77 (153)
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD PLATINUM
RESEFÖRSÄKRING FÖR UTRIKESRESOR
20.3 Skadeanmälan
Skadeanmälan skall inkludera åtminstone följande
uppgifter samt bilagor:
• kortfattad beskrivning av skadefallet,
• resebiljetten eller ett annat verifikat över resan,
• dokument att resekostnaderna är betalda med
Danske Bankens MasterCard Platinum-kreditkort,
Vårdkostnader:
• vederbörligen daterat och undertecknat läkarintyg
med en detaljerad beskrivning av sjukdomen eller
skadan,
• originalverifikat över anskaffade vård-, medicin- och
tjänstekostnader samt recept,
Annullering av resa:
• vederbörligen daterat och undertecknat läkarintyg
med en detaljerad beskrivning av sjukdomen eller
skadan eller ett annat intyg,
• intyg över ersättning från researrangören eller
transportbolaget,
• dödsattest vid dödsfall,
Försening av avfärd:
• transportbolagets intyg över förseningen,
• kvitton i original över måltids- och övernattningskostnader,
Avbrott av resa:
• vederbörligen daterat och undertecknat läkarintyg
med en detaljerad beskrivning av sjukdomen eller
skadan eller ett annat intyg,
• kvitton i original över kostnader,
• dödsattest vid dödsfall,
Död genom olycksfall:
• vid dödsfall dödsattest och eventuellt obduktionsprotokoll samt handlingar som anger förmånstagarna
(t.ex. bouppteckningsinstrument, släktutredning),
• eventuellt polisförundersökningsprotokoll,
•
kvitton i original över köpta eller hyrda nödvändighetsartiklar,
Juridisk hjälp:
• kontakta Codan Forsikring eller SOS International,
Ansvarsskada:
• kontakta Codan Forsikring eller SOS International.
Vid behov kan Codan Forsikring också begära andra
tilläggsuppgifter och dokument.
Om den försäkrade på försäkringsbolagets begäran undergår läkarundersökning, ersätter försäkringsbolaget
den försäkrades kostnader för denna. För betalning av
ersättning vid dödsfall har Codan Forsikring rätt att kräva en obduktion och betalar då kostnaderna för denna.
20.4 Bedräglig information
Om den försäkrade ger bedrägliga uppgifter eller döljer
information, som kan ha betydelse vid ersättningen av
skadan, betalas ingen ersättning.
20.5 Force majeure (övermäktigt hinder)
Försäkringen ersätter inte skador som fö rorsakas av
krig, krigsliknande förhållanden, revolution, kravaller,
strejker, lockouter eller liknande händelser.
20.6 Förfarande, om den försäkrade inte är nöjd med
ersättningsbeslutet
Om den försäkrade inte är nöjd med ersättningsbeslutet, skall denne alltid först kontakta skaderegleraren.
Den ersättningssökande kan även lämna ärendet till avgörande hos Försäkrings- och finansrådgivningen eller
Konsumentklagonämnden, som ger rekommendationer
om avgörande utifrån lagstiftningen om konsumentskydd.
Bestående men till följd av olycksfall:
• en beskrivning av skadefallet och eventuella vittnen
med kontaktuppgifter,
• daterat och undertecknat läkarintyg med detaljerad
beskrivning av skadan, datum för läkarundersökning
och läkarens kontaktuppgifter,
Skada på resgods:
• beskrivning över förlorat resgods,
• reklamation till researrangören, transportbolaget eller hotellet och/eller brottsanmälan till polisen,
• vid försening av resgods transportbolagets intyg
över förseningen samt intyg över att resgodset fåtts
tillbaka,
Sida 78 (153)
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD PLATINUM
RESEFÖRSÄKRING FÖR UTRIKESRESOR
Allmänna avtalsvillkor för gruppreseförsäkring
De allmänna avtalsvillkoren grundar sig på lagen om försäkringsavtal (543/1994). Nedan presenteras de väsentligaste av de bestämmelser som tillämpas för
gruppförsäkringar (4 § lagen om försäkringsavtal). På
försäkringen tilläpas också de bestämmelser i lagen om
försäkringsavtal som inte finns nämnda i dessa försäkringsvillkor.
1. Centrala begrepp som gäller reseförsäkring
Försäkringsbolag: Codan Forsikring A/S, filial i Finland.
Försäkringsbelopp: maximalt ersättningsbelopp för varje skadefall enligt den ersättningstabell som tillämpas.
Gruppförsäkring: en försäkring, där de försäkrade utgörs av en grupp kortinnehavare och försäkringstagaren
är den avtalspart, som har ingått försäkringsavtal med
försäkringsgivaren.
Försäkringsfall: den händelse, på grund av vilken ersättning erläggs ur försäkringen.
Nödvändighetsartiklar är artiklar som behövs ifall resegodset försenas, t.ex. hygienartiklar. Resans syfte beaktas då man bedömer hur nödvändiga de anskaffade artiklarna är.
Allmänt kommunikationsmedel: tillståndspliktig transport av passagerare på reguljära rutter. Charterflyg betraktas som allmänt kommunikationsmedel ifall det använda flygplanet hade beställts av en resebyrå eller researrangör.
Säkerhetsföreskrift: en i försäkringsvillkoren eller annars skriftligen fastställd skyldighet att följa bestämmelser som är avsedda att förhindra eller begränsa att
en skada uppstår.
2. Skyldighet att förhindra och begränsa skada
2.1 Skyldighet att följa säkerhetsföreskrifterna
Den försäkrade skall följa säkerhetsföreskrifterna i försäkringsvillkoren eller på annat sätt givna skriftliga föreskrifter. Om den försäkrade uppsåtligt eller på grund av
vårdslöshet har försummat att följa säkerhetsföreskrifterna, kan ersättningen till den försäkrade sänkas eller
förvägras. Vid bedömningen av om ersättningen skall
sänkas eller förvägras, beaktas i vilken utsträckning försummandet av säkerhetsföreskrifterna har bidragit till
Sida 79 (153)
skadan. Utöver det skall beaktas graden för den försäkrades uppsåt eller försummelse och även omständigheterna i övrigt.
2.2 Skyldighet att hindra och begränsa en skada (räddningsplikt)
Då ett försäkringsfall inträffar eller är omedelbart förestående, skall den försäkrade efter förmåga vidta åtgärder för att hindra eller begränsa skadan. Om skadan orsakats av en utomstående, skall den försäkrade vidta
nödvändiga åtgärder för att bevara Codan Forsikrings
rätt gentemot skadevållaren. Den försäkrade skall till
exempel försöka utreda skadevållarens identitet. Om
skadan har orsakats genom en straffbar handling, skall
den försäkrade utan dröjsmål informera polismyndigheterna om detta och kräva straff i rätten för gärningsmännen, om försäkringsbolagets fördel så kräver. Den
försäkrade skall också i övrigt f ölja de föreskrifter som
Codan Forsikring har givit för att förhindra och begränsa
skada. Codan Forsikring ersätter skäliga kostnader som
medförts av att ovan nämnda räddningsplikt har uppfyllts, även om försäkringsbeloppet därigenom
överskrids.
2.3 Försummande av säkerhetsföreskrifterna och
räddningsplikten vid ansvarsförsäkring
Vid ansvarsförsäkring varken sänks eller förvägras ersättning på grund av den försäkrades vårdslöshet. Om
den försäkrade försummat att följa säkerhetsföreskrifterna eller uppfylla sin räddningsplikt uppsåtligt eller av
grov vårdslöshet, eller om den försäkrades bruk av alkohol eller droger har bidragit till försummelsen, kan ersättningen dock sänkas eller förvägras. Om den försäkrade försummat att följa säkerhetsföreskrifterna eller
uppfylla s in räddningsplikt på grund av grov vårdslöshet
eller om den försäkrades bruk av alkohol eller droger har
bidragit till försummelsen, betalar Codan Forsikring
dock ur ansvarsförsäkringen åt en fysisk person som lidit skada den del av ersättningen, som denna person
inte kunnat indriva på grund av att den försäkrade i
samband med utmätning eller konkurs har konstaterats
vara betalningsoförmögen.
3. Förorsakande av försäkringsfall
3.1 Personförsäkring
3.1.1 Försäkringsfall som den försäkrade orsakat
Codan Forsikring är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har orsakat försäkringsfallet.
Om den försäkrade orsakat försäkringsfallet av grov
vårdslöshet, kan Codan Forsikrings ansvar sänkas i den
mån detta är skäligt med tanke på omständigheterna.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD PLATINUM
RESEFÖRSÄKRING FÖR UTRIKESRESOR
3.1.2 Försäkringsfall orsakat av en person som är berättigad till försäkringsersättning
Om någon annan som är berättigad till försäkringsersättning än den försäkrade uppsåtligen har orsakat försäkringsfallet, är Codan Forsikring fritt från ansvar
gentemot denna person. Om en person orsakat försäkringsfallet av grov vårdslöshet eller om personen varit i
en sådan ålder eller i sådant sinnestillstånd, att personen inte kunde dömas till straff för brott, kan personen
få ut försäkringsersättningen eller en del av den endast
om detta anses skäligt med tanke på de omständigheter
under vilka försäkringsfallet har orsakats. Om den försäkrade har avlidit, betalas den del av försäkringsersättningen, som inte betalas till den eller dem som orsakat försäkringsfallet, till de övriga personer som är berättigade till ersättning.
Vad som ovan sagts om den försäkrade gällande iakttagande av säkerhetsföreskrifter tillämpas på motsvarande sätt på en person som på grund av ett arbets- eller
tjänsteförhållande till försäkringstagaren skall se till att
säkerhetsföreskrifterna iakttas.
5. Förmånstagarförordnande vid personförsäkring
Den försäkrade har rätt att förordna en person (förmånstagare) som i stället för den försäkrade har rätt till
den försäkringsersättning som skall betalas. Den försäkrade kan ändra eller återkalla förordnande t om förmånstagare, om något försäkringsfall för vilket förordnandet är avsett att tillämpas inte har inträffat. Codan
Forsikring skall skriftligen informeras om förmånstagarförordnandet, om ändring eller om återkallande av detta.
6. Ersättningsförfarande
3.2 Skadeförsäkring
Codan Forsikring är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har orsakat försäkringsfallet.
Om den försäkrade orsakat försäkringsfallet av grov
vårdslöshet eller om den försäkrades br uk av alkohol eller droger har bidragit till försäkringsfallet, kan ersättningen till den försäkrade sänkas eller förvägras.
Vid bedömningen av om ersättningen i ovan nämnda fall
skall sänkas eller förvägras, beaktas på vilket sätt den
försäkrade personens åtgärder har bidragit till att skadan uppkommit. Utöver det beaktas graden av den försäkrades uppsåt eller vårdslöshet och omständigheterna i övrigt.
3.3 Förorsakande av försäkringsfall
Om den försäkrade har orsakat försäkringsfallet genom
grov vårdslöshet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller droger har bidragit till försäkringsfallet, betalar
Codan Forsikring dock ur ansvarsförsäkringen till en fysisk person som lidit skada den del av ersättningen, som
denna person inte kunnat indriva på grund av att den
försäkrade i samband med utmätning eller konkurs har
konstaterats vara betalningsoförmögen.
4. Identifikation vid skadeförsäkring
Vad som ovan sagts om den försäkrade gällande orsakande av försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter eller räddningsplikt, tillämpas på motsvarande
sätt på en person som
1) äger och nyttjar försäkrad egendom tillsammans
med den försäkrade eller
2) bor i ett gemensamt hushåll med den försäkrade
och nyttjar försäkrad egendom tillsammans med
den försäkrade.
Sida 80 (153)
6.1 Skyldigheter som tillkommer den som söker ersättning
Den som söker ersättning skall följa de anvisningar om
sökande av ersättning som givits i villkoren för varje enskild person- och skadeförsäkring och lämna de handingar som nämns i dessa till Codan Forsikring.
Den som söker ersättning skall till Codan Forsikring
lämna de handlingar och uppgifter som behövs för utredning av försäkringsbolagets ansvar. Den som söker
ersättning är skyldig att skaffa fram de utredningar som
bäst är tillgängliga för den som söker ersät tning dock
beaktande även Codan Forsikrings möjligheter att skaffa
fram utredningar. Codan Forsikring är inte skyldigt att
betala ersättning förrän bolaget har fått ovan nämnda
utredningar.
Om den som söker ersättning efter ett försäkringsfall
svikligen givit Codan Forsikring oriktiga eller bristfälliga
upplysningar som är väsentliga med tanke på utredningen av försäkringsfallet och Codan Forsikrings ansvar,
kan ersättningen sänkas eller förvägras, enligt vad som
med tanke på omständigheterna kan anses vara skäligt.
6.2 Preskribering av rätten till ersättning
Försäkringsersättning skall sökas hos försäkringsbolaget inom ett (1) år från det att den som söker ersättning
fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning och senast inom tio (10) år från det att försäkringsfallet inträffat. Framställandet av ersättningskravet jämställs med
anmälan om försäkringsfallet. Om ersättningskrav inte
framställs inom denna tid, förlorar den som söker ersättning sin rätt till ersättning.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD PLATINUM
RESEFÖRSÄKRING FÖR UTRIKESRESOR
6.3 Codan Forsikrings skyldigheter
Efter det att ett försäkringsfall har inträffat informerar
Codan Forsikring den som söker ersättning, som exempelvis den försäkrade och förmånstagaren, om innehållet i försäkringen och förfarandet vid sökande av ersättning. De förhandsuppgifter som eventuellt har givits den
som söker om ersättning om den kommande ersättningen, ersättningsbeloppet eller det sätt som ersättningen betalas inverkar inte på betalningsskyldigheten
enligt försäkringsavtalet. När ett försäkringsfall inträffar
betalar Codan Forsikring ersättning enligt försäkringsavtalet, eller meddelar att någon ersättning inte betalas,
utan dröjsmål och senast 30 dagar efter att försäkringsbolaget fått de handlingar och uppgifter som behövs för utredning av försäkringsbolagets ansvar. Om
ersättningsbeloppet inte är ostridigt, betalar Codan Forsikring dock den ostridiga delen av ersättningen inom
den tid som anges ovan. För försenad ersättning betalar
Codan Forsikring dröjsmålsränta enligt räntelagen.
7. Sökande av ändring i försäkringsbolagets beslut
Den som söker ersättning kan utnyttja olika sätt att få
ändring i Codan Forsikrings beslut. Om kontakter med
Codan Forsikring inte ger någon lösning på frågan, kan
den försäkrade be om hjälp och handledning hos Försäkrings- och finansrådgivningen eller anhålla om rekommendation om avgörande hos Försäkringsnämnden. Den
som är missnöjd kan också väcka talan mot försäkringsbolaget.
7.1 Självrättelse
Om den som söker om ersättning misstänker något fel i
Codan Forsikrings ersättningsbeslut eller ett annat beslut, har den sökande rätt att få en noggrannare utredning över de omständigheter, som bidragit till beslutet.
Codan Forsikring rättar beslutet, om de nya utredningarna ger anledning till detta.
7.2 Försäkrings- och finansrådgivningen och nämnder
som ger rekommendationer om avgörande
Om den som söker ersättning är missnöjd med Codan
Forsikrings beslut, kan den sökande be om råd och handledning hos Försäkrings- och finansrådgivningen. Byrån
är ett opartiskt organ, som har som uppgift att ge råd till
konsumenterna i frågor som gäller försäkrings- och ersättningsärenden.
Codan Forsikrings beslut kan föras till Försäkringsnämnden som verkar i anslutning till Försäkrings- och finansrådgivningen. Nämnden har i uppgift att ge rekommendationer om avgörande i fråga om meningsskiljaktigheter som gäller tolkning och tillämpning av lag och
Sida 81 (153)
försäkringsvillkor i en försäkringsrelation. Codan Forsikrings beslut kan också lämnas till avgörande hos konsumentklagonämnden, som ger rekommendationer till
avgörande utgående från lagstiftningen om konsumentskydd. Nämnderna tar inte upp till behandling ett ärende
som är anhängigt i domstol eller har behandlats i domstol. Rådgivningstjänsterna och nämndernas utlåtanden
är avgiftsfria.
7.3 Tingsrätten
Om den som söker ersättning är missnöjd med Codan
Forsikrings beslut, kan den sökande väcka talan mot Codan Forsikring. Talan kan väckas hos tingsrätten på partens hemort i Finland eller på Codan Forsikrings hemort
eller hos tingsrätten på den plats där skadefallet inträffat, om inte annat bestäms enligt Finlands internationella avtal. Talan skall väckas inom tre år från det att parten har fått skriftligt besked om försäkringsbolagets beslut och om denna tidsfrist. Efter det att tidsfristen löpt
ut, kvarstår inte någon rätt att väcka talan.
8. Codan Forsikrings regressrätt
8.1 Codan Forsikrings regressrätt gentemot tredje
man
Den försäkrades rätt att hos tredje man kräva det ersättningsbelopp som Codan Forsikring betalt till den försäkrade eller vid personförsäkring ersättning för sådana
kostnader eller egendomsförluster som orsakats av
sjukdom eller olycksfall, för vilka försäkringsbolaget betalat ersättning till den försäkrade, överförs
till försäkringsbolaget, om tredje man har orsakat försäkringsfallet uppsåtligen eller av grov vårdslöshet eller
enligt lag är skyldig att betala ersättning oberoende av
eventuell vårdslöshet.
8.2 Codan Forsikrings regressrätt gentemot den försäkrade eller en person som kan likställas med denna
vid skadeförsäkring
Codan Forsikring har rätt att återkräva den ersättning
eller en del av denna, som bolaget betalat till övriga försäkrade, av den försäkrade eller den person som kan likställas med den försäkrade, om han eller hon orsakat
försäkringsfallet eller försummat skyldigheten enligt
punkterna 2.1 (skyldighet att följa säkerhetsföreskrifterna) och 2.2 (skyldighet att hindra och begränsa en
skada). Codan Forsikring får med stöd av regressrätten
återkräva den betalda ersättningen i sin helhet, om Codan Forsikring enligt de grunder som nämns i punkterna
2.1, 2.2 och 3.2 är fritt från ansvar eller berättigat av
förvägra ersättningen. Om ersättningen har sänkts enligt punkterna 2.1, 2.2 och 3.2, får Codan Forsikring
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD PLATINUM
RESEFÖRSÄKRING FÖR UTRIKESRESOR
återkräva den del av ersättningen som motsvarar sänkningen.
9. Försäkringsavtalet upphör
9.1 Codan Forsikrings uppsägningsförfarande
Codan Forsikring är skyldigt att skriftligen informera
försäkringstagaren om att en gruppförsäkring har sagts
upp.
Försäkringstagaren är skyldig att skriftligen informera
den enskilda försäkrade om uppsägningen. Codan Forsikring utför uppsägningen skriftligen utan onödigt
dröjsmål efter att ha fått kännedom om den grund som
berättigar till uppsägning av försäkringen. Försäkringen
upphör en månad efter att meddelandet om uppsägningen sänts till den försäkrade.
Sida 82 (153)
9.2 Meddelande om att en gruppförsäkring upphör
Om en gruppförsäkring upphör på grund av åtgärder
som vidtagits av försäkringsgivaren eller försäkringstagaren, skall försäkringstagaren sända ett meddelande
till de försäkrade om att försäkringen upphör. För den
försäkrades del upphör försäkringen en månad efter det
att försäkringstagaren sänt meddelandet eller informerat de försäkrade om att försäkringen upphört.
10. Tillämpad lag
På den här försäkringen tillämpas utöver dessa försäkringsvillkor även fin
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MasterCard Platinum Private Banking- och Visa Platinum Private
Banking-reseförsäkring
DBFIN04-v02
Försäkringsvillkor, gäller från 1.7.2015
Om de olika språkversionerna avviker från varandra, tilllämpas den finska versionen.
Detta gruppreseförsäkringsavtal omfattar dessa försäkringsvillkor som överlämnas till kortinnehavaren. Försäkringstagare är Danske Bank Abp (nedan Danske
Bank) och försäkringsgivare är försäkringsbolaget Codan Forsikring A/S, (nedan Codan Forsikring). Utöver
dessa villkor tillämpas på försäkringen även de allmänna
försäkringsvillkor som bifogas dessa villkor.
1. Försäkrade
Försäkrade är kortinnehavare, som är under 80 år, av
Danske Bankens MasterCard Platinum och Visa Platinum -kreditkort.
Försäkrade är också den försäkrade kortinnehavarens
maka/make eller sambo, som är under 80 år, samt barn,
barnbarn, styvbarn, adopterade barn och fosterbarn under 23 år som bor stadigvarande i samma hushåll som
kortinnehavaren när ovannämnda familjemedlemmar
reser tillsammans med kortinnehavaren. Kortinnehavarens barn under 23 år som bor tillsammans med den
andra föräldern är också här avsedda barn när de reser
tillsammans med kortinnehavaren.
80 års gränsen appliceras inte för följande ersättningsslag: ersättning för väntetid (villkorspunkt 15), resegodsersättning (16), juridisk hjälp (17) och ansvarsskada (18).
2. Försäkringens giltighet
Den försäkrades hemland är det land, där den försäkrade har sin egentliga bostad och hem och stadigvarande
vistas över 183 dagar i året.
2.2 Giltighetstid
Försäkringen gäller då den försäkrade har ett giltigt
MasterCard Platinum eller Visa Platinum -kreditkort vid
resans början och resan varar högst 90 dygn. Om resan
varar längre än så utan avbrott, upphör försäkringen för
en sådan resas del 90 dygn efter att resan påbörjades.
2.3 Giltighet vid idrottsutövning
Ersättning betalas inte om försäkringsfallet har orsakats i följande idrottsgrenar eller aktiviteter:
 under tävlingsidrott eller under träning för sådan,
 motorsportgrenar,
 dykning med dykarutrustning,
 klättringsgrenar såsom bergs-, klipp- och väggklättring,
 luftsporter såsom hängflygning, segelflygning, fallskärmshopp, bungyhopp,
 offpiståkning, hastighetsåkning och störtlopp,
 kamp- eller kontaktgrenar såsom boxning, brottning,
judo eller karate,
 expeditioner eller vandringar utomlands till bergstrakter, djungler, öknar, ödemarker eller andra obebodda trakter, vilka ordnas i egen regi,
 oceansegling.
3. Förmånstagare
Förmånstagare vid dödsfall är den försäkrades anhöriga,
om inte den försäkrade skriftligen uppgivit någon annan
förmånstagare till Codan Forsikring. Gällande övriga ersättningsslag är den försäkrade förmånstagare.
2.1 Giltighetsområde
Försäkringen gäller under inrikes- och utrikesresor
överallt i världen.
I Finland eller i den försäkrades hemland gäller försäkringen när den försäkrade reser minst 50 kilometer –
mätt fågelvägen - från sin bostad, fritidsbostad, arbetsplats eller studieplats. Försäkringen gäller inte på ovannämnda platser eller under resor mellan dessa platser.
Sida 83 (153)
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD PLATINUM PRIVATE BANKING
OCH VISA PLATINUM PRIVATE BANKING RESEFÖRSÄKRING
4. Försäkringens innehåll
I försäkringen ingår följande ersättningsslag:
Ersättningsslag
Villkorspunkt
Försäkringsbelopp (EUR)
Självrisk
Vårdkostnader orsakade av sjukdom eller
olycksfall under resa
5
Utan övre gräns i euro
-
Tandvårdskostnader (oväntad och akut
tandvärk under resa)
6
150
-
SOS International, assistans vid nödsituationer under resa 24/7/365
7
Ingår i försäkringen
-
Hemtransport till hemlandet till följd av
sjukdom eller olycksfall under resa
8
Utan övre gräns i euro
-
Hemtransport av avliden
9
Utan övre gräns i euro
-
Resekostnader för nära anhörig till försäkrad som vårdas på sjukhus
10
Skäliga transport-, logi och måltidskostnader för en person under högst
5 dygn
-
Dödsfall genom olycksfall, vuxna 18 år eller
äldre
11
100 000
-
Dödsfall genom olycksfall, barn under
11
5 000
-
12
100 000
-
Annullering av resa
13
5 000
-
Avbrott av resa
14
5 000
-
Ersättning för väntetid – flyg eller annat offentligt färdmedel
15
25 euro/timme, högst 500 euro
4 timmars
väntetid
Resgodsersättning
16
2 500
50 euro
Pengar som förlorats i samband med stöld
eller rån samt missbruk av bank-, kreditoch betalkort
16.3
420
-
Försenat resgods
16.6
1 000
4 timmars
väntetid
Juridisk hjälp
17
10 000
-
Ansvarsskada
18
100 000
-
18 år
Bestående men genom olycksfall
(100%)
- nödvändighetsartiklar
Varje ersättningsslag som nämns i tabellen gäller totala
ersättningen för en försäkrad person vid ett enskilt för
säkringsfall. Ersättningsslagen, vad som ersätts samt
begränsningar finns närmare definierat i de villkorspunkter som nämns i tabellen.
Sida 84 / 153
Eventuella flera eller parallella kort, som inkluderar ett
reseförsäkringsskydd, ger inte rätt till flerdubbla ersättningar.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD PLATINUM PRIVATE BANKING
OCH VISA PLATINUM PRIVATE BANKING RESEFÖRSÄKRING
5. Sjukdom och olycksfall under resa
För en sjukdom eller olycksfall som fått sin början under
resan betalas i försäkringsvillkoren angivna ersättningar.
5.1 Definition av sjukdom under resa
Sjukdom under resa är en sådan sjukdom som kräver
läkarvård och som har börjat under resan eller vars första symptom visat sig under resan, eller som enligt medicinsk erfarenhet anses ha börjat under resan, och för
vilken läkarvård inletts under resan eller inom 14 dygn
efter att resan avslutats. Om det rör sig om en smittsam
sjukdom med längre inkubationstid, tillämpas inte den
utsatta tiden på 14 dygn.
En sjukdom som den försäkrade led av innan resan inleddes är inte en sådan sjukdom som avses i dessa försäkringsvillkor. Som sjukdom under resa betraktas inte
en sjukdom, vars symptom visat sig innan resan inleddes eller för vilken undersökningarna inte slutförts innan
resan inleddes, även om sjukdomen konstateras under
resan.
För en oväntad försämring av en sjukdom under resa,
vilken var känd före resan, ersätts dock under högst 7
dagar kostnaderna för nödvändig första hjälp under resan, men inte andra kostnader som nämns i försäkringsvillkoren. Som en oväntad försämring av en sjukdom betraktas inte en sådan försämring, för vilken undersökningarna eller behandlingsåtgärderna inte slutförts före resan.
5.2 Definition av olycksfall under resa
Ett reseolycksfall är en plötslig yttre, oväntad händelse
med kroppsskada som följd, vilken sker under resan
utan den försäkrades förskyllan och för vilken läkarvård
har givits inom 14 dygn efter det att olycksfallet inträffade.
Som reseolycksfall betraktas även en skada som den
försäkrade oavsiktligt har ådragit sig vid en plötslig
kraftansträngning eller rörelse, om läkarvård för skadan
har givits inom 14 dygn efter det att skadan uppkom.
Som reseolycksfall betraktas även drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning, skador som orsakats av betydande förändringar i lufttrycket, gasförgiftning och förgiftning av ett ämne som den försäkrade förtärt av misstag, då dessa händelser inträffat under resan och utan
den försäkrades förskyllan.
Sida 85 / 153
Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av
• sjukdom eller fysisk skada som det försäkrade tidigare haft,
• skadefall som orsakats av sjukdom eller ett men som
den försäkrade redan tidigare haft,
• bitning på en tand eller tandprotes, även om en yttre
faktor bidragit till skadans uppkomst,
• operativt ingrepp, vård- eller annat medicinskt ingrepp, om inte ingreppet gjorts för behandling av en
kroppsskada som ersätts som reseolycksfall,
• självmord eller självmordsförsök,
• förgiftning orsakad av läkemedel, alkohol eller ämnen
som den försäkrade använt i avsikt att berusa sig eller intagit som föda,
• smitta genom bakterier eller virus,
• smittsamma sjukdomar eller andra sjukdomar, vilka
har orsakats av bett eller stick av insekt eller fästing.
5.3 Ersättning av vårdkostnader vid sjukdom och
olycksfall under resa
Försäkringen ersätter de kostnader som beror på sjukdom eller olycksfall under resa enligt definitionen i villkorspunkterna 5.1 och 5.2 till den del som de inte ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen eller någon annan lag. Försäkringen ersätter vårdkostnaderna endast
till den del som de inte ersätts med stöd av utländsk lagstiftning om ersättning vid trafikskada eller olycksfall i
arbete, EU-lagstiftning eller avtal gällande Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet eller med stöd av bilaterala avtal om social trygghet.
Vårdkostnader som orsakats av sjukdom under resa ersätts tills det gått 90 dygn från det att vården inleddes.
Vårdkostnader som orsakats av reseolycksfall ersätts
tills det gått tre (3) år från det att vården inleddes.
Försäkringen ersätter endast sådana kostnader som
den försäkrade själv skulle vara tvungen att betala för
sin vård. Om det är uppenbart att den kostnad som man
sökt ersättning för betydligt överskrider allmänt godtagen och tillämpad skälig nivå, har försäkringsbolaget rätt
att till den delen sänka ersättningsbeloppet. Då försäkringsbolaget betalar vårdkostnader som ersätts med
stöd av någon lag, förbehåller sig försäkringsbolaget
samtidigt rätten att ansöka om återbetalning av den del
som lagen anger.
5.4 Vårdkostnader som ersätts
En förutsättning för att vårdkostnader ersätts är att undersökningen och vården av sjukdomen eller skadan har
ordinerats av läkare. Läkaren skall vara legitimerad och
registrerad i landet i fråga och får inte vara släkt med
den försäkrade. Undersökningarna och vården skall också följa allmänt accepterad medicinsk praxis och vara
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD PLATINUM PRIVATE BANKING
OCH VISA PLATINUM PRIVATE BANKING RESEFÖRSÄKRING
nödvändiga med tanke på behandlingen av sjukdomen eller kroppsskadan i fråga. Vården skall ges på en inrättning som myndigheterna har definierat som sjukhus,
som ställer diagnoser på skadade och insjuknade personer och vårdar dessa enligt medicinska metoder.
Av vårdkostnaderna ersätts:
• kostnaderna för nödvändig och oundviklig allmänt
godtagen medicinsk undersökning och vård utförd eller ordinerad av läkare,
• medicinsk vård,
• sjukhusvård,
• sjukhusvistelse,
• kostnaderna för läkemedel som läkaren ordinerat,
vilka säljs enligt tillstånd av läkemedelsverket och
ordinerats för vård av den sjukdom eller det olycksfall som ersätts enligt denna försäkring,
• kostnader för skälig och nödvändig transport till
närmaste läkare eller vårdanstalt på resmålet,
• sjuktransport till närmaste sjukhus eller vårdanstalt,
där den försäkrade kan få den vård som behövs,
• fysioterapi, högst 10 besök per skada eller sjukdom,
Ersättning för vårdkostnader betalas inte
• om sjukdomen eller skadan funnits när resan bokades eller resan inleddes,
• om den försäkrade före resans början har vägrat ta
emot vård av sjukdom eller skada, eller om vården
har avbrutits,
• om den försäkrade lider av en på förhand känd sjukdom, en kronisk sjukdom, en smittosam eller obotlig
sjukdom, och vårdkostnaderna beror på någon av
dessa orsaker,
• för vård av AIDS och HIV eller för följderna av sjukdomar som sprids vid sexuellt umgänge,
• om skadan är en följd av förgiftning orsakad av läkemedel, alkohol eller ämnen som den försäkrade använt i avsikt att berusa sig eller intagit som föda,
• psykiska konsekvenser av olycksfall,
• smittsamma sjukdomar eller andra sjukdomar och
följderna av dem, vilka har orsakats av bett eller stick
av insekt eller fästing,
• för skada, som den försäkrade på grund av vårdslöshet har förorsakat sig själv,
• för vistelse på rehabiliterings-, bad- eller hälsoanstalt, vårdhem eller vårdinrättning för personer med
alkohol- eller drogproblem,
• för fortsatt vård, om den försäkrade vägrar resa till
hemlandet, efter att av Codan Forsikring godkänd läkare på orten har beslutat att sända hem den försäkrade,
• ifall den försäkrade efter hemsändningen på nytt
återupptar sin resa utan skriftligt tillstånd från Codan Forsikring,
Sida 86 / 153
•
•
•
för graviditetsundersökningar och -test inklusive abort, sterilitet och därtill hörande undersökningar,
för förlossning eller följder av graviditeten som uppkommer efter den 35:e graviditetsveckan,
för andra indirekta påföljder, såsom telefon- eller
tolkkostnader eller liknande kostnader.
6. Vårdkostnader vid akut tandvärk
Vid akut tandvärk ersätts nödvändiga kostnader för
tandvård, upp till försäkringsbeloppet som nämns i
punkt 4, om värken börjat och vården givits på resmålet
under resan.
7. Service som arrangeras av assistansbolaget SOS
International
SOS International är ett försäkringsassistansbolag, som
hjälper de försäkrade i allvarliga nödsituationer.
Den försäkrade uppmanas kontakta SOS International
endast i allvarliga, medicinska nödsituationer och i de fall
där utbetalning av ersättning förutsätter att SOS International samtyckt till de åtgärder som krävs innan vården eller annan tjänst arrangerats och inletts (villkorspunkterna 8, 9, 10 och 17).
Som assistansbolag fungerar SOS International i Köpenhamn, som betjänar våra kunder dygnet runt på
svenska, finska och engelska. Assistansbolaget ordnas
vid behov bl.a. direktdebitering till vårdanstalter samt
sjuktransport till hemlandet.
8. Hemtransport till hemlandet till följd av sjukdom eller
olycksfall under resa
Försäkringen ersätter sjuktransport till hemlandet som
SOS International organiserat och på förhand godkänt.
Hemtransport av den försäkrade, vilken anordnas av
SOS International, måste alltid vara medicinskt motiverad enligt anvisningar av läkare som godkänts av Codan
Forsikring.
SOS International kan kräva att den försäkrade på bolagets bekostnad transporteras till hemlandet för vård, om
vård på ort och ställe skulle bli anmärkningsvärt dyr i
jämförelse med motsvarande vård i hemlandet.
9. Hemtransport av avliden
Om den försäkrade avlider till följd av en sjukdom eller
olycksfall under försäkringen giltighetstid ersätts skäliga
och nödvändiga kostnader för hemtransport av den avlidna till hemlandet, vilket organiserats och på förhand
godkänts av SOS International.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD PLATINUM PRIVATE BANKING
OCH VISA PLATINUM PRIVATE BANKING RESEFÖRSÄKRING
10. Resekostnader för nära anhörig till försäkrad som
vårdas på sjukhus
Försäkringen ersätter en nära anhörigs resa tur och retur till resmålet för besök hos den försäkrade, vilken
ordnas av SOS International till skäliga kostnader, och
som varar i högst 5 dygn, om den försäkrade inte har
nära anhöriga på platsen och av medicinska orsaker inte
kan transporteras till hemlandet samt måste stanna på
sjuk huset i minst 10 dagar på grund av en ersättningsbar sjukdom eller olycksfall under resan.
11. Död genom olycksfall
Ur försäkringen betalas i punkt 4 angiven ersättning vid
död genom olycksfall till den försäkrades förmånstagare.
Dödsfallsersättning betalas om ett olycksfall leder till att
den försäkrade avlider inom ett år efter skadedagen. Ersättningar som betalats till den försäkrade för bestående men genom olycksfall avdras från den ersättning som
betalas på grund av dödsfall, om dödsfallet har orsakats
av samma olycksfall. Ersättning för bestående men orsakat av olycksfall, om den försäkrade avlider efter att
det gått ett (1) år sedan olycksfallet (skadedatum).
12. Bestående men genom olycksfall
Ur försäkringen betalas ersättning angiven i punkt 4 för
bestående men till följd av olycksfall.
Med bestående men avses ett medicinskt bedömt allmänt men, som kroppsskadan orsakar den försäkrade.
Vid bedömning av menet beaktas endast skadans art
men inte den försäkrades individuella förhållanden som
t.ex. yrke eller hobbyn.
Skadans omfattning bedöms utgående från Social- och
hälsovårdsministeriets beslut (1649/2009). Skadorna
indelas i invaliditetsklasserna 1 – 20 på så sätt, att invaliditetsklass 20 motsvarar fullständigt men. För ett fullständigt, bestående men betalas försäkringsbeloppet
angivet i punkt 4. För ett partiellt, bestående men betalas lika många tjugondedelar delar av försäkringsbeloppet som invaliditetsklassen anger. Om flera kroppsdelar
skadas vid samma olycksfall är ersättningsbeloppet
högst försäkringsbeloppet angivet i punkt 4 (invaliditetsgrad 100 %).
Ersättning betalas, ifall olycksfallet förorsakar bestående men, vars invaliditetsgrad är minst 10 % (invaliditets
klass 2).
tetsklasser, betalas en tilläggsersättning som motsvarar höjningen i invaliditetsklassen. Förändringar i graden
av invaliditetsklass som sker efter den nämnda tiden påverkar inte ersättningsbeloppet.
Ersättning för bestående men betalas inte, om den bestående skadan visar sig senare än tre (3) år efter det
olycksfallet inträffade.
13. Annullering av resa
Försäkringen ersätter annullering av en resa av tvingande skäl, dvs. då avresan från förhindras på grund av att
den försäkrade eller dennes nära anhörig plötsligt insjuknat allvarligt, råkat ut för ett olycksfall eller avlidit.
Det tvingande skälet skall bedömas på medicinska grunder.
Kostnaderna för annulleringen av en resa ersätts också
om annulleringen beror på att den försäkrades egendom
i hemlandet oväntat råkat ut för betydande ekonomisk
skada som tvingar den försäkrade att annullera resan.
För annulleringen ersätts högst upp till försäkringsbeloppet rese- och inkvarteringskostnaderna. Som reseoch inkvarteringskostnaderna anses resekostnaderna
till och från resemålet och inkvarteringskostnaderna i
resemålet. Övriga kostnader som betalats före resan
ersätts inte ur försäkringen.
Från ersättningen avdras den betalningsgottgörelse eller ersättning som den försäkrade har eller skulle ha
haft rätt att få av researrangören, då orsaken till annulleringen uppkom.
Som ovannämnda anhöriga anses den försäkrades äkta
maka/make och i samma hushåll bosatta sambo, barn,
adoptivbarn, fosterbarn, makens/makans eller sambons
barn, barnbarn, föräldrar, svärföräldrar, adoptiv- eller
mor- eller farföräldrar, sambons föräldrar, syskon, halvsyskon eller styvsyskon, svärdotter eller svärson, eller
en resepartner, med vilken den försäkrade har bokat resan för två personer.
13.1 Begränsningar i anslutning till annullering av resa
Annulleringen av en resa betalas inte, om orsaken till
annulleringen har visat sig innan försäkringen trädde i
kraft eller innan resan bokades. Försäkringen gäller endast i sådana fall, då sjukdomen eller skadan har uppstått plötsligt och inte varit känd vid beställningen av resan.
Bestående men fastställs tidigast ett (1) år efter olycksfallet. Om invaliditetsklassen inom de tre (3) första åren
efter att den första engångsersättningen för den bestående skadan betalades höjs med minst två (2) invalidi-
Sida 87 / 153
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD PLATINUM PRIVATE BANKING
OCH VISA PLATINUM PRIVATE BANKING RESEFÖRSÄKRING
En annullering av resan ersätts inte, om det plötsliga
sjukdomsfallet har förorsakats av missbruk av alkohol
eller läkemedel eller användning av droger. Researrangemangen måste annulleras så fort som möjligt efter,
att den försäkrade har fått besked om att resan inte kan
genomföras.
14.1 Ersättning för förlorade resdagar
Ersättning för förlorade resdagar betalas på grund av
sjukhusvistelse eller förtida återkomst om den försäkrade varit intagen på sjukhus på grund av en ersättnings
bar sjukdom eller olycksfall under resan eller avbrutit
sin resa på grund av en orsak som nämns i punkt 14.
14. Avbrott i resan
Försäkringen ersätter avbrott i resan, upp till försäkringsbeloppet som nämns i punkt 4, om det orsakats av
den försäkrades eller den försäkrades nära anhörigas
allvarliga, plötsliga och oväntade sjukdom, olycksfall eller
dödsfall. Resan avbryts, om den försäkrade under resan
blir tvungen att återvända hem eller tas in på sjukhus.
Det tvingande skälet bedöms på medicinska grunder.
För förlorade resdagar betalas i ersättning en så stor del
av det sammanlagda beloppet av de direkta reskostnader som betalats före resan som förhållandet mellan de
förlorade resdagarna och alla resdagar förutsätter, dock
högst upp till försäkringsbeloppet som nämns i punkt 4.
Ovannämnda nära anhöriga är den försäkrades äkta
maka/make och i samma hushåll bosatta sambo, barn,
adoptivbarn, fosterbarn, makens/makans eller sambons
barn, barnbarn, föräldrar, svärföräldrar, adoptiv- eller
mor- eller farföräldrar, sambons föräldrar, syskon, halvsyskon eller styvsyskon, svärdotter eller svärson, eller
en resepartner, med vilken den försäkrade har bokat resan för två personer.
Den försäkrades förtida återkomst från resan ersätts
endast om den försäkrades sjukdom eller olycksfall är
av sådan art att vården av den försäkrade på medicin
ska grunder kräver att han eller hon återvänder till hemlandet.
På grund av avbrott i resan betalas
• nödvändiga extra rese- och inkvarteringskostnader
för den försäkrades återkomst till hemorten, dock
inte kostnader för näring eller mat,
• tjänster, utfärder och resor på resmålet, vilka den
försäkrade betalat på förhand men som blivit outnyttjade under resan,
• ersättning för resdagar som gått förlorade på grund
av den förtida återkomsten eller sjukhusvistelsen.
Vid avbrott i resa ersätts inte extra rese- och övernattningskostnader om resan förlängs på grund av sjukdom
eller olycksfall under resa. Vid avbrott i resa ersätts inte
heller kostnader för hemtransport av trafikmedel.
För samma tid betalas ersättning endast för antingen
sjukhusvård eller förtida återkomst. Från ersättningen
avdras den betalningsgottgörelse eller ersättning som
den försäkrade har rätt att få av researrangören eller
transportbolaget.
Sida 88 / 153
Resdagarna räknas som fulla 24-timmars tidsperioder
fr.o.m. den tidpunkt då resan började. De förlorade resdagarna räknas på motsvarande sätt från början av
sjukhusvistelsen eller avbrottet i resan tills sjukhusvistelsen upphör eller högst till dess att resan planerats
upphöra. Om den sista av de sålunda uträknade fulla perioderna överskrids med 12 timmar, räknas också denna som en dag.
Om den försäkrade förlorar tre fjärdedelar av alla sina
resdagar anses han eller hon ha förlorat samtliga resdagar.
15. Ersättning för väntetid vid försening av flyg eller
annat allmänt kommunikationsmedel
Försäkringsskyddet är avsett för situationer då den försäkrade, p.g.a. av att ett flyg eller allmänt kommunikationsmedel försenas eller överbokas, blir tvungen att invänta ett nytt flyg eller annat allmänt kommunikationsmedel som ingår i den ursprungliga resplanen i mer än f
yra (4) timmar. Ersättning betalas för nödvändiga och
rimliga kostnader för kost och eventuell inkvartering upp
till högst försäkringsbeloppet som nämns i punkt 4. Från
ersättningen avdras den betalningsgottgörelse eller ersättning som den försäkrade har eller skulle ha haft rätt
att få av researrangören eller transportbolaget.
Inköpen skall göras och inkvarteringen ske vid förseningen på det resmål där förseningen inträffade.
Den försäkrade skall skaffa ett intyg över förseningen
och över anledningen till förseningen av flygbolaget, trafikföretaget eller researrangören. Till skadeanmälan
skall bifogas verifikat i original jämte en utredning över
bokningen av resan och över att bokningen bekräftats.
Med allmänna kommunikationsmedel avses tillståndspliktig transport av passagerare på reguljära rutter.
Charterflyg betraktas som allmänt kommunikationsmedel ifall det använda flygplanet hade beställts av ett resebolag eller en researrangör.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD PLATINUM PRIVATE BANKING
OCH VISA PLATINUM PRIVATE BANKING RESEFÖRSÄKRING
15.1 Begränsningar i anslutning till ersättning för väntetid
Från försäkringen betalas inte ersättning för väntetid
• för andra resor än ordinärt registrerade charter- och
reguljärflyg,
• om förseningen beror på att den försäkrade inte har
anmält sig till flyget enligt flygbolagets anvisningar,
• försening som beror på strejk eller arbetskonflikt
som var känd före avfärden,
• för förseningar som beror på flygförbud eller andra
aktioner från luftfartsmyndigheternas eller andra
myndigheters sida, vilka var kända före avfärden.
16. Resgodsersättning
16.1 Resgodsersättning
Försäkringen ersätter, upp till försäkringsbeloppet som
nämns i punkt 4, skada på eller förlust av sedvanligt resgods och nedan nämnda handlingar som den försäkrade
tagit med sig på resan om skadan eller förlusten berott
på en plötslig och oförutsedd händelse. Med sedvanligt
resgods avses medföljande bruksföremål.
Handlingar som ersätts är pass, identitetskort, körkort
och fordonsregisterutdrag samt bank-, kredit- eller annat betalkort. För dessa handlingars del betalas en ersättning som motsvarar kostnaderna för förnyande av
korten.
16.2 Ersättningsbelopp
Grunden för ersättningen för under ett (1) år gammalt
gods i gott skick är anskaffningspriset för motsvarande
ny egendom. I övrigt fastställs godsets värde enligt dess
värde vid tidpunkten för skadan, varvid ett avdrag på 20
% per år görs från föremålets inköpspris utgående från
föremålets (godsets) ålder. Avdrag görs inte på reparationskostnader som bygger på faktura.
Skadat gods ersätts i första hand genom reparation.
Om ett föremål försäkrats med flera försäkringar med
tanke på samma skadefall, är ersättningsbeloppet
sammanlagt högst skadebeloppet minskat med eventuella självrisker.
16.3 Pengar som förlorats samt skador som orsakats
av missbruk av bank-, kredit- eller andra betalkort
Försäkringen ersätter, upp till försäkringsbeloppet som
nämns i punkt 4, pengar som under resan förlorats i
samband med stöld eller rån samt skador som orsakats
av missbruk av värdepapper, bank-, kredit- eller andra
betalkort till följd av stöld eller rån.
Sida 89 / 153
Från ersättningen avdras den gottgörelse eller ersättning, som den försäkrade har fått eller skulle ha haft rätt
att få från kreditkortsbolaget eller banken. Anmälan om
förvinnandet samt brottsanmälan till polisen skall göras
omedelbart när den försäkrade har upptäckt att värdepappren och bank-, kredit- eller betalkorten har försvunnit.
16.4 Begränsningar i anslutning till resgods
Som resgods ersätts inte
• kontanter, checker, resebiljetter eller inköpskvitton
(med undantag för det som nämns i punkt 16.3),
• glasögon eller kontaktlinser, solglasögon, tandproteser, hörapparater eller andra personliga hjälpmedel,
• motordrivna fordon och -anordningar, husvagnar eller andra släpfordon, båtar eller luftfartyg eller delar
eller utrustning till sådana fordon,
• förvärvsarbetsredskap, adb-utrustning, adbprogram, adb-dokument eller delar av sådana, telefaxapparater och kopieringsmaskiner, med undantag
för bärbara datorer och motsvarande anordningar,
• manuskript, samlingar och delar av sådana,
• handelsgods, varuprover, reklammaterial, kommersiella filmer eller undervisningsfilmer och -band, fotografier, ritningar eller programdisketter,
• djur och växter,
• flytt- och fraktgods,
• föremål och förnödenheter, som har förvarats på
resmålet i mera än tre (3) månader,
• vindsurfingbräda med segel,
• egendom som hyrts eller lånats under resan och
skada som har orsakats dessa.
Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av
• att resgodsets tagit skada i samband med att det använts,
• att resgodset försvunnit eller kvarglömts,
• att betalningsmedel såsom betal- och automatkort
använts på otillåtet sätt (med undantag för det som
nämns i punkt 16.3),
• att kontanter, kreditkort eller andra betalningsmedel
har tappats eller kvarglömts,
• att mobiltelefon använts på otillåtet sätt och detta
medfört ekonomiska förluster,
• skada till följd av normal användning av resgodset,
nötning, skråmor eller av att föremålet varit bristfälligt skyddat,
• myndighetsåtgärder,
• reparation, rengöring eller annan hantering av föremålet,
• skada som orsakas föremålet småningom, till exempel till följd av väderleksförhållanden eller fukt,
• tryckvåg från överljudsflygplan,
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD PLATINUM PRIVATE BANKING
OCH VISA PLATINUM PRIVATE BANKING RESEFÖRSÄKRING
•
•
skada på cykel, skidor eller andra sportredskap när
de används för sitt ändamål,
skada på egendom som hyrts eller lånats under resan. Försäkringen ersätts inte skador som ersätts
med stöd av någon speciallag, garanti eller annan
försäkring. Försäkringen ersätter inte heller sådan
stöld, om vilken brottsanmälan inte gjorts inom 24
timmar till den lokala polisen eller, om det inte är
möjligt, anmälan lämnats till researrangören, transportbolaget eller hotellet.
16.5 Säkerhetsföreskrifter och deras betydelse
Med säkerhetsföreskrifter försöker man hindra att skada uppkommer eller minska omfattningen på skador
som uppkommit. Försummelse av säkerhetsföreskrifterna kan medföra att ersättningen sänks eller förvägras i sin helhet.
16.5.1 Allmänna platser
Den försäkrade får inte lämna sitt resgods utan ständig
tillsyn på allmänna platser såsom stationer, torg, restauranger, affärer, hotellvestibuler, badstränder, idrottsplaner, allmänna färdmedel och allmänna sevärdheter och besöksmål.
Om man är tvungen att lämna cyklar, skidor, snowboards eller annan sportutrustning utan övervakning utomhus eller i utrymmen som är i allmänt bruk, skall dessa vara låsta i ställ som är avsedda för detta ändamål eller vid en annan fast konstruktion som är lämplig för detta ändamål.
16.5.2 Inomhuslokaler och förråd
Då ett föremål eller en anordning, vars värde överstiger
350 euro, förvaras i hotellrum, hytt eller annan motsvarande övernattningslokal skall de förvaras i ett fast och
särskilt låst utrymme, om detta är möjligt beaktande föremålets användning, storlek och omständigheterna. I
tält eller lokaler för gemensam övernattning får inte förvaras föremål eller anläggningar, vilkas värde överstiger
200 euro, om inte övervakning särskilt ordnats.
16.5.3 Fordon och därmed jämförbara färdmedel
I motorfordon, husvagn, båt eller med dem jämförbara
färdmedel skall egendom förvaras i låst bagageutrymme. Skidboxar, sido- eller tankväskor och släpvagnar etc.
är inte sådana förvaringsutrymmen. Om resgods förvaras i bagageutrymmet på herrgårdsvagnar eller med
sådana jämförbara fordon, skall resgodset vara täckt.
16.5.4 Övriga anvisningar
Bruksanvisningar som föremålets tillverkare, säljare eller importör utfärdat skall följas. Anvisningar och förpackningsbestämmelser som transportföretaget utfärdat skall följas. Vätskor och fläckande eller frätande äm-
Sida 90 / 153
nen skall transporteras separat och förpackas så, att de
inte kan fläcka det övriga resgodset. Bräckliga föremål
och stöldbegärliga värdeföremål skall transporteras
som handbagage i allmänna kommunikationsmedel.
16.6 Ersättning för försenat resgods
Försäkringen ersätter vid försening av resgodset de
nödvändiga och skäliga kostnaderna för anskaffning
eller hyra av nödvändighetsartiklar, högst upp till försäkringsbeloppet som nämns i punkt 4, ifall det registrerade/incheckade bagaget vid en utlandsresa är försenat
mera än fyra (4) timmar.
Nödvändighetsartiklar kan vara bl.a. hygienartiklar och
kläder. Resans syfte beaktas då man bedömer hur nödvändiga de anskaffade artiklarna är.
Ersättningen förutsätter ovillkorligen ett intyg från
transportföretaget, som bekräftar att resgodset har försenats, samt kvitton på de anskaffade eller hyrda personliga nödvändighetsartiklarna. Transportbolaget är i
första hand ansvarigt och den försäkrade skall alltid
först lägga fram sitt ersättningskrav till detta.
Förutsättning för att ersättning skall betalas ut är att
• resgodset har inlämnats till ett flygbolag för transport som medföljande resgods,
• den försäkrade har vidtagit åtgärder som kan anses
vara rimliga för att återfå resgodset,
• en anmälan om att resgodset försenats skall omedelbart lämnas till flygbolaget i fråga och flygbolagets
intyg över att resgodset försenats samt ett intyg
över att det återfåtts skall företes när ersättning
söks,
• anskaffningen eller hyrningen av nödvändighetsartiklar har skett innan resgodset fåtts tillbaka,
• att originalkvitto uppvisas över inköp eller hyra av
nödvändighetsartiklar.
16.6.1 Begränsningar i anslutning till ersättning för
resgods
Ersättning för väntetid betalas inte
• för andra charterflyg än de, som har registrerats i
det internationella bokningssystemet,
• försening som beror på att tullen eller myndigheterna har konfiskerat resgodset,
• försening som beror på strejk eller arbetskonflikt
som var känd före avfärden,
• försening som beror på flygförbud eller andra aktioner från luftfartsmyndigheternas eller andra myndigheters sida, vilka var kända före avfärden,
• resgods som försenats vid returresan till hemlandet.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD PLATINUM PRIVATE BANKING
OCH VISA PLATINUM PRIVATE BANKING RESEFÖRSÄKRING
17. Juridisk hjälp
Försäkringen ersätter högst upp till försäkringsbeloppet
som nämns i punkt 4 av reseassistansbolaget SOS International anordnad juridisk rådgivning och hjälp, om
den försäkrade varit delaktig i en trafikolycka och har arresterats som följd av denna.
En förutsättning för att kostnaderna för ovan nämnda
tjänster skall ersättas är att SOS International samtyckt
till de åtgärder som krävs innan vården eller annan
tjänst arrangeras eller inleds. SOS International har rätt
att välja det lämpligaste tillvägagångssättet i varje enskilt skadefall.
18. Ersättning för ansvarsskada
Med ansvarsskadeersättning avses att försäkringen ersätter, upp till försäkringsbeloppet som nämns i punkt 4,
skador på egendom eller personskada som den för säkrade enligt gällande lagstiftning är skyldig att ersätta, då
ersättningsskyldigheten grundar sig på en handling eller
försummelse som skett under försäkringens giltighetstid. Codan Forsikring utreder också grunderna och beloppen för de ersättningskrav som ställts på den försäkrade och tar hand om rättegången, om ersättningskravet leder till rättegång.
18.1 Begränsningar i anslutning till ersättning för ansvarsskador
Försäkringen ersätter inte skada som orsakats
• den försäkrade själv eller dennes familjemedlem eller en person som ingår i ressällskapet,
• i samband med misshandel, slagsmål eller annat
brott eller försök till brott,
• egendom som, när den handling eller försummelse
som orsakade skadan inträffade, var eller alltjämt är i
den försäkrades besittning, lånad eller på annat sätt
utnyttjad av den försäkrade, t.ex. hyrd,
• av att den försäkrade äger eller använder ett motorordon, motordriven anordning eller ett fartyg eller
en båt som skall vara registrerad,
• av spridning av smittsam sjukdom,
• av böter eller andra liknande påföljder.
Försäkringen ersätter inte
• skada som den försäkrade orsakar i yrkes-, näringseller förvärvsverksamhet,
• under förhållanden där ersättningsansvaret grundar
sig på avtal, förbindelse, löfte eller garanti,
• en skada för vilken den försäkrade är ansvarig som
innehavare eller besittare av en fastighet,
• en skada till den del som denna ersätts av den försäkrades övriga gällande ansvarsförsäkringar.
Sida 91 / 153
En ersättning kan förvägras eller sänkas också i de fall
som nämns i punkt 2.3 och 3.2 och 3.3 i de allmänna avtalsvillkoren för gruppförsäkring.
18.2 Ersättning av skada
Försäkringen ersätter orsakade skador högst upp till
försäkringsbeloppet som nämns i punkt 4. Skador som
följer av samma händelse eller förhållanden anses vara
ett och samma skadefall. Om flera personer solidariskt
är skyldiga att ersätta en skada, ersätter denna försäkring den del som motsvarar den försäkrades skuld eller
den nytta/förmån den försäkrade fått. I annat fall ersätter försäkringen högst den andel av hela skadan som
står i proportion till antalet ersättningsskyldiga personer.
18.3 Utredning av skada och rättegång
Codan Forsikring utreder om den försäkrade är ersättningsskyldig, underhandlar med den person som kräver
ersättning och betalar ut den ersättning som skadan
förutsätter. Den försäkrade skall bereda Codan Forsikring en möjlighet att bedöma skadans omfattning och
uppnå en förlikning.
Om ett skadefall leder till rättegång, skall den försäkrade
omedelbart informera Codan Forsikring om detta. Codan
Forsikring har då rätt att besluta om de åtgärder som an
sluter sig till rättegången. Codan Forsikring har möjlighet att låta bli att ersätta kostnaderna för rättegången,
om den försäkrade inte informerat Codan Forsikring om
rättegången. Om den försäkrade betalar ersättning för
skadan, avtalar om den eller godkänner ett krav, binder
inte detta Codan Forsikring, såvida inte ersättningens
belopp och grund uppenbart är riktigt.
Om Codan Forsikring är berett att sluta ett avtal med
den skadelidande, och den försäkrade inte samtycker till
detta, är bolaget inte skyldigt att ersätta kostnader som
uppkommer efter detta eller göra ytterligare utredningar
i saken.
19. Allmänna begränsningar som gäller för alla
ersättningsslag
19.1 Krig
Codan Forsikring ansvarar inte för skador som har förorsakats av krig eller väpnad konflikt, revolution, kravaller eller användning av militär styrka.
19.2 Terrorism
Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av terrordåd.
Med terrordåd avses bruk av våld eller övergrepp eller
hot om sådant i avsikt eller med den följden att det med-
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD PLATINUM PRIVATE BANKING
OCH VISA PLATINUM PRIVATE BANKING RESEFÖRSÄKRING
för materiell skada, personskador, men eller störning eller en handling, som äventyrar människoliv eller egendom, då handlingen riktats mot en individ, egendom eller
myndighet och det uttalade eller i övrigt uppenbara syftet är att nå ekonomiska, etniska, nationalistiska, politiska, rasistiska eller religiösa mål eller andra mål.
Försäkringen ersätter inte skador eller dödsfall som orsakats av krigstillstånd eller terrordåd. Som terrordåd
anses också gärningar som regeringen i fråga påvisat eller konstaterat vara terrordåd. Rån eller andra brottsliga
handlingar i syfte att ge gärningsmannen personlig nytta
och gärningar, som bygger på tidigare personliga relationer mellan gärningsmannen / gärningsmännen och
offret/offren, anses inte som terrordåd.
19.3 Atomskada, radioaktiva, biologiska och kemiska
ämnen
Ur försäkringen betalas inte ersättning, om försäkringshändelsen orsakats av
• i atomansvarighetslagen beskriven atomskada oberoende av var atomolyckan har inträffat,
• användning eller utsläpp av radioaktiva ämnen som
direkt eller indirekt leder till en kärnreaktion, radioaktiv strålning eller förorening,
• spridning, användning eller utsläpp av giftiga biologiska eller kemiska ämnen, vilka avsiktligt använts vid
terrordåd.
19.4 Grov oaktsamhet
Om den försäkrade har orsakat skadan genom grov
oaktsamhet kan Codan Forsikrings ansvar minskas i enlighet med vad som kan anses vara rimligt med tanke på
omständigheterna.
19.5 Övriga begränsningsvillkor som gäller samtliga
ersättningsslag
Ersättning betalas inte vid försäkringsfall på grund av
• deltagande i en våldsam arbetskonflikt, kravaller eller
annat våldsamt upplopp på offentlig plats,
• att den försäkrade deltagit i aktiv militär-, polis-, miliseller fredsbevarande verksamhet eller i träning för
sådan,
• flygolycka som drabbat en medlem av flygpersonalen
eller en person som utfört ett uppdrag som ansluter
sig till flygningen,
• jordbävning, jordskred eller snöskred,
• den försäkrade deltar i brottslig verksamhet,
• om den försäkrade är delaktig i slagsmål, utom i
självförsvar,
• den försäkrades yrkanden som föranleds av nya lagar och föreskrifter som utfärdats av tullen eller
andra myndigheter.
Sida 92 / 153
20. Ersättningsförfarande
20.1 Åtgärder när en skada inträffat
Den som söker ersättning skall till Codan Forsikring
lämna de handlingar och uppgifter som behövs för utredning av försäkringsbolagets ansvar. Reseskadeanmälan skall om möjligt göras på försäkringsbolagets blankett, som skall undertecknas.
Vid skadefall skall försäkringsbolaget eller i nödsituationer assistansbolaget SOS International kontaktas.
För kontakt vid inträffad skada:
Telefonnummer. +358 10 5463 300
Assistansbolag:
SOS International AS,
Köpenhamn, Danmark
Tfn: +358 10 5463 300
www.sos.eu
(24 h service på svenska, finska och engelska)
Försäkringsbolag:
Codan Forsikring A/S
Gammel Kongevej 60
DK-1790 Copenhagen V
DENMARK
CVR.NR. 1052 9632
I Finland:
Codan Forsikring
PB 66
00551 Helsingfors
Tfn: + 358 201557778
Fax: + 358 107520055
E mail: [email protected]
E mail: [email protected]
Den försäkrade skall själv stå för fall som medför mindre
kostnader och ansöka om ersättning mot kvitton i original efter att ha återvänt från resan.
Anmälan om försäkringsfallet skall göras skriftligen till
Codan Forsikring inom ett år efter att den som söker ersättning fått kännedom om försäkringen, försäkringsfallet och den skadepåföljd som föranletts av försäkringsfallet. Ersättningsanspråk skall i varje fall göras inom tio
år efter det att skadepåföljden uppkommit. Om ersättningskrav inte ställs inom denna tid, förlorar den som
söker ersättning sin rätt till ersättning.
20.2 Förfarande vid ersättning av vårdkostnader
Den som ansöker om ersättning skall själv betala vårdkostnaderna och ansöka om ersättningar för dem enligt
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
MASTERCARD PLATINUM PRIVATE BANKING
OCH VISA PLATINUM PRIVATE BANKING RESEFÖRSÄKRING
sjukförsäkringslagen. Om ersättning enligt sjukförsäkringslagen skall ansökas från Folkpensionsanstalten
inom sex (6) månader efter att vårdkostnaderna betalats. Den som ansöker om ersättning skall lämna Codan
Forsikring Folkpensionsanstaltens originalverifikat över
de ersättningar som Folkpensionsanstalten betalat ut
samt kopior av de verifikat som lämnats till Folkpensionsanstalten. De kvitton för vilka ersättning inte erhållits med stöd av sjukförsäkringslagen eller någon annan
lag, skall lämnas till Codan Forsikring i original. Om rätten till ersättning enligt sjukförsäkringslagen gått förlorad, avdrar Codan Forsikring från sin ersättning den andel som skulle ha betalats ut enligt sjukförsäkringslagen.
20.3 Skadeanmälan
Skadeanmälan skall inkludera åtminstone följande
uppgifter samt bilagor:
• kortfattad beskrivning av skadefallet,
• resebiljetten eller ett annat verifikat över resan,
Vårdkostnader:
• vederbörligen daterat och undertecknat läkarintyg
med en detaljerad beskrivning av sjukdomen eller
skadan,
• originalverifikat över anskaffade vård-, medicin- och
tjänstekostnader samt recept,
Annullering av resa
• vederbörligen daterat och undertecknat läkarintyg
med en detaljerad beskrivning av sjukdomen eller
skadan eller ett annat intyg,
• intyg över ersättning från researrangören eller
transportbolaget,
• dödsattest vid dödsfall,
Försening av avfärd
• transportbolagets intyg över förseningen,
• kvitton i original över måltids- och övernattningskostnader,
Avbrott av resa
• vederbörligen daterat och undertecknat läkarintyg
med en detaljerad beskrivning av sjukdomen eller
skadan eller ett annat intyg,
• kvitton i original över kostnader,
• dödsattest vid dödsfall,
Död genom olycksfall
• vid dödsfall dödsattest och eventuellt obduktionsprotokoll samt handlingar som anger förmånstagarna
(t.ex. bouppteckningsinstrument, släktutredning),
• eventuellt polisförundersökningsprotokoll,
Sida 93 / 153
Bestående men till följd av olycksfall
• en beskrivning av skadefallet och eventuella vittnen
med kontaktuppgifter,
• daterat och undertecknat läkarintyg med detaljerad
beskrivning av skadan,
• datum för läkarundersökning och läkarens kontaktuppgifter,
Skada på resgods
• beskrivning över förlorat resgods,
• reklamation till researrangören, transportbolaget eller hotellet och/eller brottsanmälan till polisen,
• vid försening av resgods transportbolagets intyg
över förseningen samt intyg över att resgodset fåtts
tillbaka,
• kvitton i original över köpta eller hyrda nödvändighetsartiklar,
Juridisk hjälp
• kontakta Codan Forsikring eller SOS International,
Ansvarsskada
• kontakta Codan Forsikring eller SOS International.
Vid behov kan Codan Forsikring också begära andra
tilläggsuppgifter och dokument.
Om den försäkrade på försäkringsbolagets begäran undergår läkarundersökning, ersätter försäkringsbolaget
den försäkrades kostnader för denna. För betalning av
ersättning vid dödsfall har Codan Forsikring rätt att kräva en obduktion och betalar då kostnaderna för denna.
20.4 Bedräglig information
Om den försäkrade ger bedrägliga uppgifter eller döljer
information, som kan ha betydelse vid ersättningen av
skadan, betalas ingen ersättning.
20.5 Force majeure (övermäktigt hinder)
Försäkringen ersätter inte skador som förorsakas av
krig, krigsliknande förhållanden, revolution, kravaller,
strejker, lockouter eller liknande händelser.
20.6 Förfarande, om den försäkrade inte är nöjd med
ersättningsbeslutet
Om den försäkrade inte är nöjd med ersättningsbeslutet,
skall denne alltid först kontakta skaderegleraren. Den
ersättningssökande kan även lämna ärendet till avgörande hos Försäkrings- och finansrådgivningen eller
Konsumentklagonämnden, som ger rekommendationer
om avgörande utifrån lagstiftningen om konsumentskydd.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
World Elite MasterCard–reseförsäkring
DBFIN13-v02
Försäkringsvillkor, gäller från 1.7.20165
Om de olika språkversionerna avviker från varandra, tilllämpas den finska versionen.
plats eller studieplats. Försäkringen gäller inte på ovannämnda platser eller under resor mellan dessa platser.
Detta gruppreseförsäkringsavtal omfattar dessa försäkringsvillkor som överlämnas till kortinnehavaren. Försäkringstagare är Danske Bank Abp (nedan Danske
Bank) och försäkringsgivare är försäkringsbolaget Codan Forsikring A/S (nedan Codan Forsikring). Utöver
dessa villkor tillämpas på försäkringen även de allmänna
försäkringsvillkor som bifogas dessa villkor.
Den försäkrades hemland är det land, där den försäkrade har sin egentliga bostad och hem och stadigvarande
vistas över 183 dagar i året.
1. Försäkrade
Försäkrade är kortinnehavare, som är under 80 år, av
Danske Bankens World Elite MasterCard-kreditkort.
Försäkrade är också den försäkrade kortinnehavarens
maka/make eller sambo, som är under 80 år, samt barn,
barnbarn, styvbarn, adopterade barn och fosterbarn under 23 år som bor stadigvarande i samma hushåll som
kortinnehavaren när ovannämnda familjemedlemmar
reser tillsammans med kortinnehavaren. Kortinnehavarens barn under 23 år som bor tillsammans med den
andra föräldern är också här avsedda barn när de reser
tillsammans med kortinnehavaren.
80 års gränsen appliceras inte för följande ersättningsslag: ersättning för väntetid (villkorspunkt 15), resegodsersättning (16), juridisk hjälp (17) och ansvarsskada (18).
2. Försäkringens giltighet
2.1 Giltighetsområde
Försäkringen gäller under inrikes- och utrikesresor
överallt i världen.
I Finland eller i den försäkrades hemland gäller försäkringen när den försäkrade reser minst 50 kilometer –
mätt fågelvägenfrån sin bostad, fritidsbostad, arbets-
Sida 94 (153)
2.2 Giltighetstid
Försäkringen gäller då den försäkrade har ett giltigt
World Elite MasterCard -kreditkort vid resans början
och resan varar högst 90 dygn. Om resan varar längre
än så utan avbrott, upphör försäkringen för en sådan resas del 90 dygn efter att resan påbörjades.
2.3 Giltighet vid idrottsutövning
Ersättning betalas inte om försäkringsfallet har orsakats i följande idrottsgrenar eller aktiviteter:
• under tävlingsidrott eller under träning för sådan,
• motorsportgrenar,
• dykning med dykarutrustning,
• klättringsgrenar såsom bergs-, klipp- och väggklättring,
• luftsporter såsom hängflygning, segelflygning, fallskärmshopp, bungyhopp,
• offpiståkning, hastighetsåkning och störtlopp,
• kamp- eller kontaktgrenar såsom boxning, brottning,
judo eller karate,
• expeditioner eller vandringar utomlands till bergstrakter, djungler, öknar, ödemarker eller andra obebodda trakter, vilka ordnas i egen regi,
• oceansegling.
3. Förmånstagare
Förmånstagare vid dödsfall är den försäkrades anhöriga,
om inte den försäkrade skriftligen uppgivit någon annan
förmånstagare till Codan Forsikring. Gällande övriga ersättningsslag är den försäkrade förmånstagaren.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
WORLD ELITE MASTERCARD- RESEFÖRSÄKRING
4. Försäkringens innehåll
I försäkringen ingår följande ersättningsslag:
Ersättningsslag
Villkorspunkt Försäkringsbelopp (EUR)
Självrisk
Vårdkostnader orsakade av sjukdom eller
olycks- fall under resa
5
Utan övre gräns i euro
–
Tandvårdskostnader (oväntad och akut
tandvärk under resa)
6
150
–
SOS International, assistans vid nödsituationer under resa 24/7/365
7
Ingår i försäkringen
Hemtransport till hemlandet till följd av
sjukdom eller olycksfall under resa
8
Utan övre gräns i euro
–
Hemtransport av avliden
9
Utan övre gräns i euro
–
Resekostnader för nära anhörig till försäkrad som vårdas på sjukhus
10
Skäliga transport-, logi och måltidskostnader för en person under högst
5 dygn
–
Dödsfall genom olycksfall, vuxna 18 år eller
äldre
11
100 000
–
Dödsfall genom olycksfall, barn under 18 år
11
5 000
–
Bestående men genom olycksfall (100%)
12
100 000
–
Annullering av resa
13
5 000
–
Avbrott av resa
14
5 000
–
Ersättning för väntetid – flyg eller annat offentligt färdmedel
15
Max 25 euro/timme, högst 500 euro
Resgodsersättning
16
2 500
Pengar som förlorats i samband med stöld
eller rån samt missbruk av bank-, kredit- och
betalkort
16.3
420
Försenat resgods – nödvändighetsartiklar
16.6
1 000
4 timmars
väntetid
50 euro
–
4 timmars
väntetid
Juridisk hjälp
17
10 000
–
Ansvarsskada
18
100 000
–
Varje ersättningsslag som nämns i tabellen gäller totala
ersättningen för en försäkrad person vid ett enskilt försäkringsfall. Ersättningsslagen, vad som ersätts samt
begränsningar finns närmare definierat i de villkorspunkter som nämns i tabellen.
Sida 95 / 153
Eventuella flera eller parallella kort, som inkluderar ett
reseförsäkringsskydd, ger inte rätt till flerdubbla ersättningar.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
WORLD ELITE MASTERCARD- RESEFÖRSÄKRING
5. Sjukdom och olycksfall under resa
För en sjukdom eller olycksfall som fått sin början under
resan betalas i försäkringsvillkoren angivna ersättningar.
5.1 Definition av sjukdom under resa
Sjukdom under resa är en sådan sjukdom som kräver
läkarvård och som har börjat under resan eller vars första symptom visat sig under resan, eller som enligt medicinsk erfarenhet anses ha börjat under resan, och för
vilken läkarvård inletts under resan eller inom 14 dygn
efter att resan avslutats. Om det rör sig om en smittsam
sjukdom med längre inkubationstid, tillämpas inte den
utsatta tiden på 14 dygn.
En sjukdom som den försäkrade led av innan resan inleddes är inte en sådan sjukdom som avses i dessa försäkringsvillkor. Som sjukdom under resa betraktas inte
en sjukdom, vars symptom visat sig innan resan inleddes eller för vilken undersökningarna inte slutförts innan
resan inleddes, även om sjukdomen konstateras under
resan.
För en oväntad försämring av en sjukdom under resa,
vilken var känd före resan, ersätts dock under högst 7
dagar kostnaderna för nödvändig första hjälp under resan, men inte andra kostnader som nämns i försäkringsvillkoren. Som en oväntad försämring av en sjukdom betraktas inte en sådan försämring, för vilken undersökningarna eller behandlingsåtgärderna inte slutförts före resan.
5.2 Definition av olycksfall under resa
Ett reseolycksfall är en plötslig yttre, oväntad händelse
med kroppsskada som följd, vilken sker under resan
utan den försäkrades förskyllan och för vilken läkarvård
har givits inom 14 dygn efter det att olycksfallet inträffade.
Som reseolycksfall betraktas även en skada som den
försäkrade oavsiktligt har ådragit sig vid en plötslig
kraftansträngning eller rörelse, om läkarvård för skadan
har givits inom 14 dygn efter det att skadan uppkom.
Som reseolycksfall betraktas även drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning, skador som orsakats av betydande förändringar i lufttrycket, gasförgiftning och förgiftning av ett ämne som den försäkrade förtärt av misstag, då dessa händelser inträffat under resan och utan
den försäkrades förskyllan.
Sida 96 / 153
Skada eller död ses inte som reseolycksfall ifall skadan
orsakats av:
• sjukdom eller fysisk skada som det försäkrade tidigare haft,
• skadefall som orsakats av sjukdom eller ett men som
den försäkrade redan tidigare haft,
• bitning på en tand eller tandprotes, även om en yttre
faktor bidragit till skadans uppkomst,
• operativt ingrepp, vård- eller annat medicinskt ingrepp, om inte ingreppet gjorts för behandling av en
kroppsskada som ersätts som reseolycksfall,
• självmord eller självmordsförsök,
• förgiftning orsakad av läkemedel, alkohol eller ämnen
som den försäkrade använt i avsikt att berusa sig eller intagit som föda,
• smitta genom bakterier eller virus,
• smittsamma sjukdomar eller andra sjukdomar, vilka
har orsakats av bett eller stick av insekt eller fästing.
Ifall dödsfallet eller en skada pga av olycksfall eller försämrande av skadan har påverkats av en oberoende
sjukdom eller annan kroppsåkomma, betalas ersättning
endast för den del som orsakats av olycksfallet.
5.3 Ersättning av vårdkostnader vid sjukdom och
olycksfall under resa
Försäkringen ersätter de vårdkostnader som beror på
sjukdom eller olycksfall under resa enligt definitionen i
villkorspunkterna 5.1 och 5.2 till den del som de inte ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen eller någon annan lag. Försäkringen ersätter vårdkostnaderna endast
till den del som de inte ersätts med stöd av utländsk lagstiftning om ersättning vid trafikskada eller olycksfall i
arbete, EU-lagstiftning eller avtal gällande Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet eller med stöd av bilaterala avtal om social trygghet.
Vårdkostnader som orsakats av sjukdom under resa
ersätts tills det gått 90 dygn från det att vården inleddes. Vårdkostnader som orsakats av reseolycksfall ersätts tills det gått tre (3) år från det att vården inleddes.
Försäkringen ersätter endast sådana kostnader som
den försäkrade själv skulle vara tvungen att betala för
sin vård. Om det är uppenbart att den kostnad som man
sökt ersättning för betydligt överskrider allmänt godtagen och tillämpad skälig nivå, har försäkringsbolaget rätt
att till den delen sänka ersättningsbeloppet. Då försäkringsbolaget betalar vård kostnader som ersätts med
stöd av någon lag, förbehåller sig försäkringsbolaget
samtidigt rätten att ansöka om återbetalning av den del
som lagen anger.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
WORLD ELITE MASTERCARD- RESEFÖRSÄKRING
5.4 Vårdkostnader som ersätts
En förutsättning för att vårdkostnader ersätts är att undersökningen och vården av sjukdomen eller skadan har
ordinerats av läkare. Läkaren skall vara legitimerad och
registrerad i landet i fråga och får inte vara släkt med
den försäkrade. Undersökningarna och vården skall
också följa allmänt accepterad medicinsk praxis och
vara nödvändiga med tanke på behandlingen av sjukdomen eller kroppsskadan i fråga. Vården skall ges på en
inrättning som myndigheterna har definierat som sjukhus, som ställer diagnoser på skadade och insjuknade
personer och vårdar dessa enligt medicinska metoder.
•
•
•
•
•
Av vårdkostnaderna ersätts:
• kostnaderna för nödvändig och oundviklig allmänt
godtagen medicinsk undersökning och vård utförd eller ordinerad av läkare,
• medicinsk vård,
• sjukhusvård,
• sjukhusvistelse,
• kostnaderna för läkemedel som läkaren ordinerat,
vilka säljs enligt tillstånd av läkemedelsverket och
ordinerats för vård av den sjukdom eller det olycksfall som ersätts enligt denna försäkring,
• kostnader för skälig och nödvändig transport till
närmaste läkare eller vårdanstalt på resmålet,
• sjuktransport till närmaste sjukhus eller vårdanstalt, där den försäkrade kan få den vård som behövs,
• fysioterapi, högst 10 besök per skada eller sjukdom,
Ersättning för vårdkostnader betalas inte:
• om sjukdomen eller skadan funnits när resan bokades eller resan inleddes,
• om den försäkrade före resans början har vägrat ta
emot vård av sjukdom eller skada, eller om vården
har avbrutits,
• om den försäkrade lider av en på förhand känd sjukdom, en kronisk sjukdom, en smittosam eller obotlig
sjukdom, och vårdkostnaderna beror på någon av
dessa orsaker,
• för vård av AIDS och HIV eller för följderna av sjukdomar som sprids vid sexuellt umgänge,
• om skadan är en följd av förgiftning orsakad av läkemedel, alkohol eller ämnen som den försäkrade använt i avsikt att berusa sig eller intagit som föda,
• psykiska konsekvenser av olycksfall,
• smittsamma sjukdomar eller andra sjukdomar och
följderna av dem, vilka har orsakats av bett eller stick
av insekt eller fästing,
• för skada, som den försäkrade på grund av vårdslöshet har förorsakat sig själv,
Sida 97 / 153
•
för vistelse på rehabiliterings-, bad- eller hälsoanstalt, vårdhem eller vårdinrättning för personer med
alkohol- eller drogproblem,
för fortsatt vård, om den försäkrade vägrar resa till
hemlandet, efter att av Codan Forsikring godkänd läkare på orten har beslutat att sända hem den försäkrade,
ifall den försäkrade efter hemsändningen på nytt
återupptar sin resa utan skriftligt tillstånd från Codan Forsikring,
för graviditetsundersökningar och -test inklusive abort, sterilitet och därtill hörande undersök ningar,
för förlossning eller följder av graviditeten som uppkommer efter den 35:e graviditetsveckan,
för andra indirekta påföljder, såsom telefon - eller
tolkkostnader eller liknande kostnader.
6. Vårdkostnader vid akut tandvärk
Vid akut tandvärk ersätts nödvändiga kostnader för
tandvård, upp till försäkringsbeloppet som nämns i
punkt 4, om värken börjat och vården givits på resmålet
under resan.
7. Service som arrangeras av assistans-bolaget SOS
International
SOS International är ett försäkringsassistansbolag, som
hjälper de försäkrade i allvarliga nödsituationer.
Den försäkrade uppmanas kontakta SOS International
endast i allvarliga, medicinska nödsituationer och i de
fall där utbetalning av ersättning förutsätter att SOS International samtyckt till de åtgärder som krävs innan
vården eller annan tjänst arrangerats och inletts (villkorspunkterna 8, 9, 10 och 17).
Som assistansbolag fungerar SOS International AS i
Köpenhamn, som betjänar våra kunder dygnet runt på
svenska, finska eller engelska. Assist ansbolaget ordnas
vid behov bl.a. direktdebitering till vårdanstalter samt
sjuktransport till hemlandet.
8. Hemtransport till hemlandet till följd av sjukdom eller olycksfall under resa
Försäkringen ersätter sjuktransport till hemlandet som
SOS International organiserat och på förhand godkänt.
Hemtransport av den försäkrade, vilken anordnas av
SOS International, måste alltid vara medicinskt motiverad enligt anvisningar av läkare som godkänts av Codan
Forsikring.
SOS International kan kräva att den försäkrade på bolagets bekostnad transporteras till hemlandet för vård,
om vård på ort och ställe skulle bli anmärkningsvärt dyr i
jämförelse med motsvarande vård i hemlandet.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
WORLD ELITE MASTERCARD- RESEFÖRSÄKRING
9. Hemtransport av avliden
Om den försäkrade avlider till följd av en sjukdom eller
olycksfall under försäkringen giltighetstid ersätts skäliga
och nödvändiga kostnader för hemtransport av den avlidna till hemlandet, vilket organiserats och på förhand
godkänts av SOS International.
10. Resekostnader för nära anhörig till försäkrad som
vårdas på sjukhus
Försäkringen ersätter en nära anhörigs resa tur och retur till resmålet för besök hos den försäkrade, vilken
ordnas av SOS International till skäliga kostnader, och
som varar i högst 5 dygn, om den försäkrade inte har
nära anhöriga på platsen och av medicinska orsaker inte
kan transporteras till hemlandet samt måste stanna på
sjukhuset i minst 10 dagar på grund av en ersättningsbar sjukdom eller olycksfall under resan.
11. Död genom olycksfall
Ur försäkringen betalas i punkt 4 angiven ersättning vid
död genom olycksfall till den försäkrades förmånstagare.
Dödsfallsersättning betalas om ett olycksfall leder till att
den försäkrade avlider inom ett år efter skadedagen. Ersättningar som betalats till den försäkrade för bestående men genom olycksfall avdras från den ersättning som
betalas på grund av dödsfall, om dödsfallet har orsakats
av samma olycksfall. Ersättning för bestående men orsakat av olycksfall, om den försäkrade avlider efter att
det gått ett (1) år sedan olycksfallet (skadedatum).
12. Bestående men genom olycksfall
Ur försäkringen betalas ersättning angiven i punkt 4 för
bestående men till följd av olycksfall.
Med bestående men avses ett medicinskt bedömt allmänt men, som kroppsskadan orsakar den försäkrade.
Vid bedömning av menet beaktas endast skadans art
men inte den försäkrades individuella förhållanden som
t.ex. yrke eller hobbyn.
Skadans omfattning bedöms utgående från Social- och
hälsovårdsministeriets beslut ( 1649/2009). Skadorna
indelas i invaliditetsklasserna 1–20 på så sätt, att invaliditetsklass 20 motsvarar fullständigt men. För ett fullständigt, bestående men betalas försäkringsbeloppet
angivet i punkt 4. För ett partiellt, bestående men betalas lika många tjugondedelar delar av försäkringsbeloppet som invaliditetsklassen anger. Om flera kroppsdelar
skadas vid samma olycksfall är ersättningsbeloppet
högst försäkringsbeloppet angivet i punkt 4 (invaliditetsgrad 100 %).
Sida 98 / 153
Ersättning betalas, ifall olycksfallet förorsakar bestående men, vars invaliditetsgrad är minst 10 % (invaliditetsklass 2).
Bestående men fastställs tidigast ett (1) år efter olycksfallet. Om invaliditetsklassen inom de tre (3) första åren
efter att den första engångsersättningen för den bestående skadan betalades höjs med minst två (2) invaliditetsklasser, betalas en tilläggsersättning som motsvarar höjningen i invaliditetsklassen. Förändringar i graden
av invaliditetsklass som sker efter den nämnda tiden
påverkar inte ersättningsbeloppet.
Ersättning för bestående men betalas inte, om den bestående skadan visar sig senare än tre (3) år efter det
olycksfallet inträffade.
13. Annullering av resa
Försäkringen ersätter annullering av en resa av tvingande skäl, dvs. då avresan från förhindras på grund av att
den försäkrade eller dennes nära anhörig plötsligt insjuknat allvarligt, råkat ut för ett olycksfall eller avlidit.
Det tvingande skälet skall bedömas på medicinska
grunder.
Kostnaderna för annulleringen av en resa ersätts också
om annulleringen beror på att den försäkrades egendom
i hemlandet oväntat råkat ut för betydande ekonomisk
skada som tvingar den försäkrade att annullera resan.
För annulleringen ersätts högst upp till försäkringsbeloppet rese- och inkvarteringskostnaderna. Som reseoch inkvarteringskostnaderna anses resekostnaderna
till och från resemålet och inkvarteringskostnaderna i
resemålet. Övriga kostnader som betalats före resan
ersätts inte ur försäkringen.
Från ersättningen avdras den betalningsgottgörelse eller ersättning som den försäkrade har eller skulle ha
haft rätt att få av researrangören, då orsaken till annulleringen uppkom.
Som ovannämnda anhöriga anses den försäkrades äkta
maka/make och i samma hushåll bosatta sambo, barn,
adoptivbarn, fosterbarn, makens/makans eller sambons
barn, barnbarn, föräldrar, svärföräldrar, adoptiv- eller
mor- eller farföräldrar, sambons föräldrar, syskon, halvsyskon eller styvsyskon, svärdotter eller svärson, eller
en resepartner, med vilken den försä krade har bokat
resan för två personer .
13.1 Begränsningar i anslutning till annullering av resa
Annulleringen av en resa betalas inte, om orsaken till
annulleringen har visat sig innan försäkringen trädde i
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
WORLD ELITE MASTERCARD- RESEFÖRSÄKRING
kraft eller innan resan bokades. Försäkringen gäller endast i sådana fall, då sjukdomen eller skadan har uppstått plötsligt och inte varit känd vid beställningen av resan.
En annullering av resan ersätts inte, om det plötsliga
sjukdomsfallet har förorsakats av missbruk av alkohol
eller läkemedel eller användning av droger. Resarrangemangen måste annulleras så fort som möjligt efter,
att den försäkrade har fått besked om att resan inte kan
genomföras.
14. Avbrott i resan
Försäkringen ersätter avbrott i resan, upp till försäkringsbeloppet som nämns i punkt 4, om det orsakats av
den försäkrades eller den försäkrades nära anhörigas
allvarliga, plötsliga och oväntade sjukdom, olycksfall eller
dödsfall. Resan avbryts, om den försäkrade under resan
blir tvungen att återvända hem eller tas in på sjukhus.
Det tvingande skälet bedöms på medicinska grunder.
Ovannämnda nära anhöriga är den försäkrades äkta
maka/make och i samma hushåll bosatta sambo, barn,
adoptivbarn, fosterbarn, makens/makans eller sambons
barn, barnbarn, föräldrar, svärföräldrar, adoptiv- eller
mor- eller farföräldrar, sambons föräldrar, syskon, halvsyskon eller styvsyskon, svärdotter eller svärson, eller
en resepartner, med vilken den försäkrade har bokat resan för två personer.
Den försäkrades förtida återkomst från resan ersätts
endast om den försäkrades sjukdom eller olycksfall är
av sådan art att vården av den försäkrade på medicinska
grunder kräver att han eller hon återvänder till hemlandet.
På grund av avbrott i resan betalas:
• nödvändiga extra rese- och inkvarteringskostnader
för den försäkrades återkomst till hemorten, dock
inte kostnader för näring eller mat,
• tjänster, utfärder och resor på resmålet, vilka den
försäkrade betalat på förhand men som blivit outnyttjade under resan,
• ersättning för resdagar som gått förlorade på grund
av den förtida återkomsten eller sjukhusvistelsen.
Vid avbrott i resa ersätts inte extra rese- och övernattningskostnader om resan förlängs på grund av sjukdom
eller olycksfall under resa. Vid avbrott i resa ersätts inte
heller kostnader för hemtransport av trafikmedel.
För samma tid betalas ersättning endast för antingen
sjukhusvård eller förtida återkomst. Från ersättningen
avdras den betalningsgottgörelse eller ersättning som
Sida 99 / 153
den försäkrade har rätt att få av researrangören eller
transportbolaget.
14.1 Ersättning för förlorade resdagar
Ersättning för förlorade resdagar betalas på grund av
sjukhusvistelse eller förtida återkomst om den försäkrade varit intagen på sjukhus på grund av en ersättningsbar sjukdom eller olycksfall under resan eller avbrutit sin resa på grund av en orsak som nämns i punkt
14.
För förlorade resdagar betalas i ersättning en så stor
del av det sammanlagda beloppet av de direkta reskostnader som betalats före resan som förhållandet mellan
de förlorade resdagarna och alla resdagar förutsätter,
dock högst upp till försäkringsbeloppet som nämns i
punkt 4.
Resdagarna räknas som fulla 24-timmars tidsperioder
fr.o.m. den tidpunkt då resan började. De förlorade resdagarna räknas på motsvarande sätt från början av
sjukhusvistelsen eller avbrottet i resan tills sjukhusvistelsen upphör eller högst till dess att resan planerats
upphöra. Om den sista av de sålunda uträknade fulla perioderna överskrids med 12 timmar, räknas också denna som en dag.
Om den försäkrade förlorar tre fjärdedelar av alla sina
resdagar anses han eller hon ha förlorat samtliga resdagar.
15. Ersättning för väntetid vid försening av flyg eller
annat allmänt kommunikationsmedel
Försäkringsskyddet är avsett för situationer då den försäkrade, p.g.a. av att ett flyg eller allmänt kommunikationsmedel försenas eller överbokas, blir tvungen att invänta ett nytt flyg eller annat allmänt kommunikationsmedel som ingår i den ursprungliga resplanen i mer än f
yra (4) timmar. Ersättning betalas för nödvändiga och
rimliga kostnader för kost och eventuell inkvartering upp
till högst försäkringsbeloppet som nämns i punkt 4. Från
ersättningen avdras den betalningsgottgörelse eller ersättning som den försäkrade har eller skulle ha haft rätt
att få av researrangören eller transportbolaget.
Inköpen skall göras och inkvarteringen ske vid förseningen på det resmål där förseningen inträffade.
Den försäkrade skall skaffa ett intyg över förseningen
och över anledningen till förseningen av flygbolaget, trafikföretaget eller researrangören. Till skadeanmälan
skall bifogas verifikat i original jämte en utredning över
bokningen av resan och över att bokningen bekräftats.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
WORLD ELITE MASTERCARD- RESEFÖRSÄKRING
Med allmänna kommunikationsmedel avses tillståndspliktig transport av passagerare på reguljära rutter.
Charterflyg betraktas som allmänt kommunikationsmedel ifall det använda flygplanet hade beställts av ett resebolag eller en researrangör.
15.1 Begränsningar i anslutning till ersättning för väntetid
Från försäkringen betalas inte ersättning för väntetid:
• för andra resor än ordinärt registrerade charter- och
reguljärflyg,
• om förseningen beror på att den försäkrade inte har
anmält sig till flyget enligt flygb olagets anvisningar,
• försening som beror på strejk eller arbetskonflikt
som var känd före avfärden,
• för förseningar som beror på flygförbud eller andra
aktioner från luftfartsmyndigheternas eller andra
myndigheters sida, vilka var kända före avfärden.
16. Resgodsersättning
16.1 Resgodsersättning
Försäkringen ersätter, upp till försäkringsbeloppet som
nämns i punkt 4, skada på eller förlust av sedvanligt
resgods och nedan nämnda handlingar som den försäkrade tagit med sig på resan om skadan eller förlusten
berott på en plötslig och oförutsedd händelse. Med sedvanligt resgods avses medföljande bruksföremål.
Handlingar som ersätts är pass, identitetskort, körkort
och fordonsregisterutdrag samt bank-, kredit eller annat
betalkort. För dessa handlingars d el betalas en ersättning som motsvarar kostnaderna för förnyande av korten.
16.2 Ersättningsbelopp
Grunden för ersättningen för under ett (1) år gammalt
gods i gott skick är anskaffningspriset för motsvarande
ny egendom. I övrigt fastställs godsets värde enligt dess
värde vid tidpunkten för skadan, varvid ett avdrag på 20
% per år görs från föremålets inköpspris utgående från
föremålets (godsets) ålder. Avdrag görs inte på reparationskostnader som bygger på faktura.
Skadat gods ersätts i första hand genom reparation.
Om ett föremål försäkrats med flera försäkringar med
tanke på samma skadefall, är ersättningsbeloppet
sammanlagt högst skadebeloppet minskat med eventuella självrisker.
16.3 Pengar som förlorats samt skador som orsakats
av missbruk av bank-, kredit- eller andra betalkort
Försäkringen ersätter, upp till försäkringsbeloppet som
nämns i punkt 4, pengar som under resan förlorats i
Sida 100 / 153
samband med stöld eller rån samt skador som orsakats
av missbruk av värdepapper, bank-, kredit- eller andra
betalkort till följd av stöld eller rån.
Från ersättningen avdras den gottgörelse eller ersättning, som den försäkrade har fått eller skulle ha haft rätt
att få från kreditkortsbolaget eller banken. Anmälan om
förvinnandet samt brot tsanmälan till polisen skall göras
omedelbart när den försäkrade har upptäckt att värdepappren och bank-, kredit- eller betalkorten har försvunnit.
16.4 Begränsningar i anslutning till resgods
Som resgods ersätts inte:
• kontanter, checker, resebiljetter el ler inköpskvitton
(med undantag för det som nämns i punkt 16.3),
• glasögon eller kontaktlinser, solglasögon, tandproteser, hörapparater eller andra personliga hjälpmedel,
• motordrivna fordon och -anordningar, husvagnar eller andra släpfordon, båtar eller luf tfartyg eller delar
eller utrustning till sådana fordon,
• förvärvsarbetsredskap, adb-utrustning, adbprogram, adb-dokument eller delar av sådana, telefaxapparater och kopieringsmaskiner, med undantag
för bärbara datorer och motsvarande anordningar,
• manuskript, samlingar och delar av sådana, handelsgods, varuprover, reklammaterial, kommersiella filmer eller undervisningsfilmer och - band, fotografier,
ritningar eller programdisketter, djur och växter,
• flytt- och fraktgods,
• föremål och förnödenheter, som har förvarats på
resmålet i mera än tre (3) månader,
• vindsurfingbräda med segel,
• egendom som hyrts eller lånats under resan och
skada som har orsakats dessa,
Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av:
• att resgodsets tagit skada i samband med att det använts,
• att resgodset försvunnit eller kvarglömts,
• att betalningsmedel såsom betal - och automatkort
använts på otillåtet sätt (med undantag för det som
nämns i punkt 16.3),
• att kontanter, kreditkort eller andra betalningsmedel
har tappats eller kvarglömts,
• att mobiltelefon använts på otillåtet sätt och detta
medfört ekonomiska förluster,
• skada till följd av normal användning av resgodset,
nötning, skråmor eller av att föremålet varit bristfälligt skyddat,
• myndighetsåtgärder,
• reparation, rengöring eller annan hantering av föremålet,
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
WORLD ELITE MASTERCARD- RESEFÖRSÄKRING
•
•
•
skada som orsakas föremålet småningom, till exempel till följd av väderleksförhållanden eller fukt, tryckvåg från överljudsflygplan,
skada på cykel, skidor eller andra sportredskap när
de används för sitt ändamål,
skada på egendom som hyrts eller lånats under resan.
Försäkringen ersätts inte skador som ersätts med stöd
av någon speciallag, garanti eller annan försäkring. Försäkringen ersätter inte heller sådan stöld, om vilken
brottsanmälan inte gjorts inom 24 timmar till den lokala
polisen eller, om det inte är möjligt, anmälan lämnats till
researrangören, transportbolaget eller hotellet.
16.5 Säkerhetsföreskrifter och deras betydelse
Med säkerhetsföreskrifter försöker man hindra att skada uppkommer eller minska omfattningen på skador
som uppkommit. Försummelse av säkerhetsföreskrifterna kan medföra att ersättningen sänks eller förvägras i sin helhet.
16.5.4 Övriga anvisningar
Bruksanvisningar som föremålets tillverkare, säljare eller importör utfärdat skall följas. Anvisningar och förpackningsbestämmelser som transportföretaget utfärdat skall följas. Vätskor och fläckande eller frätande ämnen skall transporteras separat och förpackas så, att de
inte kan fläcka det övriga resgodset. Bräckliga föremål
och stöldbegärliga värdeföremål skall transporteras
som handbagage i allmänna kommunikationsmedel.
16.6 Ersättning för försenat resgods
Försäkringen ersätter vid försening av re sgodset de
nödvändiga och skäliga kostnaderna för anskaffning eller
hyra av nödvändighetsartiklar, högst upp till försäkringsbeloppet som nämns i punkt 4, ifall det registrerade/incheckade bagaget vid en utlandsresa är försenat
mera än fyra (4) timmar.
Nödvändighetsartiklar kan vara bl.a. hygienartiklar och
kläder. Resans syfte beaktas då man bedömer hur nödvändiga de anskaffade artiklarna är.
16.5.1 Allmänna platser
Den försäkrade får inte lämna sitt resgods utan ständig
tillsyn på allmänna platser såsom stationer, torg, restauranger, affärer, hotellvestibuler, badstränder, idrottsplaner, allmänna färdmedel och allmänna sevärdheter och besöksmål.
Ersättningen förutsätter ovillkorligen ett intyg från
transportföretaget, som bekräftar att resgodset har försenats, samt kvitton på de anskaffade eller hyrda personliga nödvändighetsartiklarna. Transportbolaget är i
första hand ansvarigt och den försäkrade skall alltid
först lägga fram sitt ersättningskrav till detta.
Om man är tvungen att lämna cyklar, skidor, snowboards eller annan sportutrustning utan övervakning utomhus eller i utrymmen som är i allmänt bruk, skall dessa vara låsta i ställ som är avsedda för detta ändamål eller vid en annan fast konstruktion som är lämplig för detta ändamål.
Förutsättning för att ersättning skall betalas ut är att:
• resgodset har inlämnats till ett flygbolag för transport som medföljande resgods,
• den försäkrade har vidtagit åtgärder som kan anses
vara rimliga för att återfå resgodset,
• en anmälan om att resgodset försenats skall omedelbart lämnas till flygbolaget i fråga och flygbolagets
intyg över att resgodset försenats samt ett intyg
över att det återfåtts skall företes när ersättning
söks,
• anskaffningen eller hyrningen av nödvändighetsartiklar har skett innan resgodset fåtts tillbaka,
• att originalkvitto uppvisas över inköp eller hyra av
nödvändighetsartiklar.
16.5.2 Inomhuslokaler och förråd
Då ett föremål eller en anordning, vars värde överstiger
350 euro, förvaras i hotellrum, hytt eller annan motsvarande övernattningslokal skall de förvaras i ett fast och
särskilt låst utrymme, om detta är möjligt beaktande föremålets användning, storlek och omständigheterna. I
tält eller lokaler för gemensam övernattning får inte förvaras föremål eller anläggningar, vilkas värde överstiger
200 euro, om inte övervakning särskilt ordnats.
16.5.3 Fordon och därmed jämförbara färdmedel
I motorfordon, husvagn, båt eller med dem jämförbara
färdmedel skall egendom förvaras i låst bagageutrymme. Skidboxar, sido- eller tankväskor och släpvagnar etc.
är inte sådana förvaringsutrymmen. Om resgods förvaras i bagageutrymmet på herrgårdsvagnar eller med
sådana jämförbara fordon, skall resgodset vara täckt.
Sida 101 / 153
16.6.1 Begränsningar i anslutning till ersättning för
resgods
Ersättning för väntetid betalas inte:
• för andra charterflyg än de, som har registrerats i
det internationella bokningssystemet,
• försening som beror på att tullen eller myndigheterna har konfiskerat resgodset,
• försening som beror på strejk eller arbetskonflikt
som var känd före avfärden,
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
WORLD ELITE MASTERCARD- RESEFÖRSÄKRING
•
•
försening som beror på flygförbud eller andra aktioner från luftfartsmyndigheternas eller andra myndigheters sida, vilka var kända före avfärden,
resgods som försenats vid returresan till hemlandet.
17. Juridisk hjälp
Försäkringen ersätter högst upp till försäkringsbeloppet
som nämns i punkt 4 av reseassistansbolaget SOS International anordnad juridisk rådgivning och hjälp, om
den försäkrade varit delaktig i en trafikolycka och har arresterats som följd av denna.
En förutsättning för att kostnaderna för ovan nämnda
tjänster skall ersättas är att SOS International samtyckt
till de åtgärder som krävs innan vården eller annan
tjänst arrangeras eller inleds. SOS International har rätt
att välja det lämpligaste tillvägagångssättet i varje enskilt skadefall.
18. Ersättning för ansvarsskada
Med ansvarsskadeersättning avses att försäkringen ersätter, upp till försäkringsbeloppet som nämns i punkt 4,
skador på egendom eller personskada som den försäkrade enligt gällande lagstiftning är skyldig att ersätta, då
ersättningsskyldigheten grundar sig på en handling eller
försummelse som skett under försäkringens giltighetstid. Codan Forsikring utreder också grunderna och beloppen för de ersättningskrav som ställts på den försäkrade och tar hand om rättegången, om ersättningskravet leder till rättegång.
18.1 Begränsningar i anslutning till ersättning för ansvarsskador
Försäkringen ersätter inte skada som orsakats:
• den försäkrade själv eller dennes familjemedlem eller en person som ingår i ressällskapet,
• i samband med misshandel, slagsmål eller annat
brott eller försök till brott,
• egendom som, när den handling eller förs ummelse
som orsakade skadan inträffade, var eller alltjämt är
i den försäkrades besittning, lånad eller på annat sätt
utnyttjad av den försäkrade, t.ex. hyrd,
• av att den försäkrade äger eller använder ett motorfordon, motordriven anordning eller ett fartyg eller en
båt som skall vara registrerad,
• av spridning av smittsam sjukdom,
• av böter eller andra liknande påföljder ,
Försäkringen ersätter inte:
• skada som den försäkrade orsakar i yrkes-, näringseller förvärvsverksamhet,
• under förhållanden där ersättningsansvaret grundar
sig på avtal, förbindelse, löfte eller garanti,
Sida 102 / 153
•
•
en skada för vilken den försäkrade är ansvarig som
innehavare eller besittare av en fastighet,
en skada till den del som denna ersätts av den försäkrades övriga gällande ansvarsförsäkringar.
En ersättning kan förvägras eller sänkas också i de fall
som nämns i punkt 2.3 och 3.2 och 3.3 i de allmänna avtalsvillkoren för gruppförsäkring.
18.2 Ersättning av skada
Försäkringen ersätter orsakade skador högst upp till
försäkringsbeloppet som nämns i punkt 4. Skador som
följer av samma händelse eller förhållanden anses vara
ett och samma skadefall. Om flera personer solidariskt
är skyldiga att ersätta en skada, ersätter denna försäkring den del som motsvarar den försäkrades skuld eller
den nytta/förmån den försäkrade fått. I annat fall ersätter försäkringen högst den andel av hela skadan som
står i proportion till antalet ersättningsskyldiga personer.
18.3 Utredning av skada och rättegång
Codan Forsikring utreder om den försäkrade är ersättningsskyldig, underhandlar med den person som kräver
ersättning och betalar ut den ersättning som skadan
förutsätter. Den försäkrade skall bereda Codan Forsikring en möjlighet att bedöma skadans omfattning och
uppnå en förlikning.
Om ett skadefall leder till rättegång, skall den försäkrade
omedelbart informera Codan Forsikring om detta. Codan
Forsikring har då rätt att besluta om de åtgärder som
ansluter sig till rättegången. Codan Forsikring har möjlighet att låta bli att ersätta kostnaderna för rättegången, om den försäkrade inte i nformerat Codan Forsikring
om rättegången. Om den försäkrade betalar ersättning
för skadan, avtalar om den eller godkänner ett krav, binder inte detta Codan Forsikring, såvida inte ersättningens belopp och grund uppenbart är riktigt.
Om Codan Forsikring är berett att sluta ett avtal med
den skadelidande, och den försäkrade inte samtycker till
detta, är bolaget inte skyldigt att ersätta kostnader som
uppkommer efter detta eller göra ytterligare utredningar
i saken.
19. Allmänna begränsningar som gäller för alla ersättningsslag
19.1 Krig
Codan Forsikring ansvarar inte för skador som har förorsakats av krig eller väpnad konflikt, revolution, kravaller eller användning av militär styrka.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
WORLD ELITE MASTERCARD- RESEFÖRSÄKRING
19.2 Terrorism
Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av terrordåd.
•
Med terrordåd avses bruk av våld eller övergrepp eller
hot om sådant i avsikt eller med den följden att det medför materiell skada, personskador, men eller störning eller en handling, som äventyrar människoliv eller egendom, då handlingen riktats mot en individ, egendom eller
myndighet och det uttalade eller i övrigt uppenbara syftet är att nå ekonomiska, etniska, nationalistiska, politiska, rasistiska eller religiösa mål eller andra mål.
Försäkringen ersätter inte skador eller dödsfall som orsakats av krigstillstånd eller terrordåd. Som terrordåd
anses också gärningar som regeringen i fråga påvisat eller konstaterat vara terrordåd. Rån eller andra brottsliga handlingar i syfte att ge gärningsmannen personlig
nytta och gärningar, som bygger på tidigare personliga
relationer mellan gärningsmannen/gärningsmännen och
offret/offren, anses inte som terrordåd.
20. Ersättningsförfarande
19.3 Atomskada, radioaktiva, biologiska och kemiska
ämnen
Ur försäkringen betalas inte ersättning, om försäkringshändelsen orsakats av:
• i atomansvarighetslagen beskriven atomskada oberoende av var atomolyckan har inträffat,
• användning eller utsläpp av radioaktiva ämnen som
direkt eller indirekt leder till en kärnreaktion, radioaktiv strålning eller förorening,
• spridning, användning eller utsläpp av giftiga biologiska eller kemiska ämnen, vilka avsiktligt använts vid
terrordåd.
19.4 Grov oaktsamhet
Om den försäkrade har orsakat skadan genom grov
oaktsamhet kan Codan Forsikrings ansvar minskas i enlighet med vad som kan anses vara rimligt med tanke på
omständigheterna.
19.5 Övriga begränsningsvillkor som gäller samtliga
ersättningsslag
Ersättning betalas inte vid försäkringsfall på grund av:
• deltagande i en våldsam arbetskonflikt, kravaller eller
annat våldsamt upplopp på offentlig plats,
• att den försäkrade deltagit i aktiv militär-, polis-, miliseller fredsbevarande verksamhet eller i träning för
sådan,
• flygolycka som drabbat en medlem av flygpersonalen
eller en person som utfört ett uppdrag som ansluter
sig till flygningen,
• jordbävning, jordskred eller snöskred,
• den försäkrade deltar i brottslig verksamhet,
• om den försäkrade är delaktig i slagsmål, utom i
självförsvar,
Sida 103 / 153
den försäkrades yrkanden som föranleds av nya lagar och föreskrifter som utfärdats av tullen eller
andra myndigheter.
20.1 Åtgärder när en skada inträffat
Den som söker ersättning skall till Codan Forsikring
lämna de handlingar och uppgifter som behövs för utredning av försäkringsbolagets ansvar. Reseskadeanmälan skall om möjligt göras på försäkringsbolagets
blankett, som skall undertecknas.
Vid skadefall skall försäkringsbolaget eller i nödsituationer assistansbolaget SOS International kontaktas.
För kontakt vid inträffad skada:
Telefon nummer: +358 10 5463 300
Assistansbolag:
SOS International AS,
Köpenhamn, Danmark
Tel: +358 10 5463 300
www.sos.eu
(24 h service på svenska, finska och engelska)
Försäkringsbolag:
Codan Forsikring A/S
Gammel Kongevej 60
DK-1790 Copenhagen V
DENMARK
CVR.NR. 1052 9632
I Finland:
Codan Forsikring
PB 66
00551 Helsingfors
Tfn: + 358 201557778
Fax: + 358 107520055
E mail: [email protected]
E mail: [email protected]
Den försäkrade skall själv stå för fall som medför mindre
kostnader och ansöka om ersättning mot kvitton i original efter att ha återvänt från resan.
Anmälan om försäkringsfallet skall göras skriftligen till
Codan Forsikring inom ett år efter att den som söker ersättning fått kännedom om försäkringen, försäkringsfallet och den skadepåföljd som föranletts av försäkringsfallet. Ersättningsanspråk skall i varje fall göras inom tio
år efter det att skadepåföljden uppkommit. Om ersättningskrav inte ställs inom denna tid, förlorar den som
söker ersättning sin rätt till ersättning.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
WORLD ELITE MASTERCARD- RESEFÖRSÄKRING
20.2 Förfarande vid ersättning av vårdkostnader
Den som ansöker om ersättning skall själv betala vårdkostnaderna och ansöka om ersättningar för dem enligt
sjukförsäkringslagen. Om ersättning enligt sjukförsäkringslagen skall ansökas från Folkpensionsanstalten
inom sex (6) månader efter att vårdkostnaderna betalats. Den som ansöker om ersättning skall lämna Codan
Forsikring Folkpensionsanstaltens originalverifikat över
de ersättningar som Folkpensionsanstalten betalat ut
samt kopior av de verifikat som lämnats till Folkpensionsanstalten. De kvitton för vilka ersättning inte erhållits med stöd av sjukförsäkringslagen eller någon annan
lag, skall lämnas till Codan Forsikring i original. Om rätten till ersättning enligt sjukför säkringslagen gått förlorad, avdrar Codan Forsikring från sin ersättning den andel som skulle ha betalats ut enligt sjukförsäkringslagen.
20.3 Skadeanmälan
Skadeanmälan skall inkludera åtminstone följande
uppgifter samt bilagor:
• kortfattad beskrivning av skadefallet,
• resebiljetten eller ett annat verifikat över resan,
Vårdkostnader:
• vederbörligen daterat och undertecknat läkarintyg
med en detaljerad beskrivning av sjukdomen eller
skadan,
• originalverifikat över anskaffade vård-, medicin- och
tjänstekostnader samt recept,
Annullering av resa:
• vederbörligen daterat och undertecknat läkarintyg
med en detaljerad beskrivning av sjukdomen eller
skadan eller ett annat intyg,
• intyg över ersättning från researrangören eller
transportbolaget,
• dödsattest vid dödsfall,
•
eventuellt polisförundersökningsprotokoll,
Bestående men till följd av olycksfall:
• en beskrivning av skadefallet och eventuella vittnen
med kontaktuppgifter,
• daterat och undertecknat läkarintyg med detaljerad
beskrivning av skadan, datum för läkarundersökning
och läkarens kontaktuppgifter,
Skada på resgods:
• beskrivning över förlorat resgods,
• reklamation till researrangören, transportbolaget eller hotellet och/eller brottsanmälan till polisen,
• vid försening av resgods transportbolagets intyg
över förseningen samt intyg över att resgodset fåtts
tillbaka,
• kvitton i original över köpta eller hyrda nödvändighetsartiklar,
Juridisk hjälp:
• kontakta Codan Forsikring eller SOS International,
Ansvarsskada:
• kontakta Codan Forsikring eller SOS International.
Vid behov kan Codan Forsikring också begära andra
tilläggsuppgifter och dokument.
Om den försäkrade på försäkringsbolagets begäran undergår läkarundersökning, ersätter försäkringsbolaget
den försäkrades kostnader för denna. För betalning av
ersättning vid dödsfall har Codan Forsikring rätt att kräva en obduktion och betalar då kostnaderna för denna.
20.4 Bedräglig information
Om den försäkrade ger bedrägliga uppgifter eller döljer
information, som kan ha betydelse vid ersättningen av
skadan, betalas ingen ersättning.
Försening av avfärd:
• transportbolagets intyg över förseningen,
• kvitton i original över måltids- och övernattningskostnader,
20.5 Force majeure (övermäktigt hinder)
Försäkringen ersätter inte skador som fö rorsakas av
krig, krigsliknande förhållanden, revolution, kravaller,
strejker, lockouter eller liknande händelser.
Avbrott av resa:
• vederbörligen daterat och undertecknat läkarintyg
med en detaljerad beskrivning av sjukdomen eller
skadan eller ett annat intyg,
• kvitton i original över kostnader,
• dödsattest vid dödsfall,
20.6 Förfarande, om den försäkrade inte är nöjd med
ersättningsbeslutet
Om den försäkrade inte är nöjd med ersättningsbeslutet, skall denne alltid först kontakta skaderegleraren.
Den ersättningssökande kan även lämna ärendet till avgörande hos Försäkrings- och finansrådgivningen eller
Konsumentklagonämnden, som ger rekommendationer
om avgörande utifrån lagstiftningen om konsumentskydd.
Död genom olycksfall:
• vid dödsfall dödsattest och eventuellt obduktionsprotokoll samt handlingar som anger förmånstagarna
(t.ex. bouppteckningsinstrument, släktutredning),
Sida 104 / 153
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
WORLD ELITE MASTERCARD- RESEFÖRSÄKRING
21. Självrisk för hyrbil (CDW)
21.1 Försäkringen täcker självrisk när den försäkrade
hyr en personbil enligt följande villkor:
• Hyrestiden får inte överskrida 21 dagar för hela resan. Vid längre hyrestid täcks endast de 21 första
dagarna.
• Hyran för bilen måste betalas med den försäkrades
World Elite MasterCard (skatt, bränsle och flygplatsavgifter anses inte vara hyresavgifter).
• Bilen måste hyras i den försäkrades namn och du
måste underteckna hyresavtalet. Försäkringen gäller
inte om en annan person än du (kortinnehavaren) registreras som hyresman.
• Den som kör hyrbilen måste ha ett giltigt körkort.
• De ikraftvarande villkoren i hyresavtalet måste ha
iakttagits.
Med personbil avses ett fordon som är registrerat för
användning på offentliga vägar och avsett endast för
persontransport. Släpvagnar, husvagnar, gaffeltruckar,
motorcyklar, skotrar, mopeder, gokartar, vattenskotrar,
snöskotrar, terrängfordon, fritidsfordon och mobila/motordrivna hem omfattas således inte av försäkringen.
21.2 Bilen måste hyras i anslutning till en resa under
vilken du vistas utanför ditt bosättningsland.
Försäkringen gäller under förutsättning att du har tecknat omfattande motorförsäkring i samband med hyrningen av bilen.
21.3 Försäkringen är i kraft från och med den tidpunkt
du har tagit emot ansvaret för bilen och till och med den
tidpunkt du återlämnar bilen till uthyraren.
Försäkringsperioden kan emellertid inte överskrida 21
på varandra följande dagar. Om hyrestiden är längre än
21 dagar, omfattar försäkringen endast de 21 första
dagarna.
21.4 Händelser som täcks av försäkringen
Försäkringen täcker självrisk på upp till 1 350 euro för
fordringar som omfattas av hyrbilens försäkring (omfattande motorförsäkring) för bilar som är hyrda genom ett
certifierat biluthyrningsbolag.
•
•
•
•
•
Du måste betala alla eventuella kostnader som uppkommer av dokumentering av din fordran gentemot
försäkringsgivaren.
Du får inte acceptera en fordran förrän försäkringsgivaren har godkänt den. Om du accepterar en fordran, riskerar du att du själv måste ersätta skadorna.
När skadorna har ersatts, överförs alla dina rättigheter till försäkringsgivaren.
Alla fordringar underlyder dansk lagstiftning och
Danmarks högsta appellationsdomstol.
Alla försäkrade personer måste ha ett danskt eller
internationellt körkort.
21.6 Undantag
Försäkringen täcker inte:
• bilhyrning i ditt boningsland
• förlust eller skada som är orsakad direkt eller indirekt av radioaktivitet, kärnvapen, explosiva ämnen eller dylikt
• skada som ersatts på annat håll av en annan försäkringsgivare och genom ett annat försäkringsbrev, om
du deltar i kriminell verksamhet, eller om försäkringen tecknades under omständigheter för vilka en ökad
skaderisk föreligger
• skada som orsakats av att du inte har iakttagit hyresavtalet
• kostnader som ersatts av uthyrarens försäkring eller
betalats av uthyraren
• skada som orsakats av fabrikationsfel, rost, köld eller
annan skada som inte täcks av bilens omfattande
motorförsäkring
• skada som orsakats av användning av bilen för
transport av smuggelgods eller för olaglig handel
• skada på bilar vars värde överstiger 67 000 euro eller som är över 10 år gamla
• personer under 18 år
• hyresavtal som pågår under en period som överskrider 21 på varandra följande dagar
• skada som orsakats av körning på icke offentliga vägar
• skada som orsakats av tankning av fel bränsle
En skada på bilen täcks av försäkringen om den orsakats
av en vägolycka, brand, vandalism eller stöld.
21.5 Specialvillkor
• Alla fordringar beträffande skador måste rapporteras skriftligt inom 31 dagar efter försäkringshändelsen eller efter att du har mottagit fordran från tredje
part.
Sida 105 / 153
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
WORLD ELITE MASTERCARD- RESEFÖRSÄKRING
Allmänna avtalsvillkor för
gruppreseförsäkring
De allmänna avtalsvillkoren grundar sig på lagen om försäkringsavtal (543/1994). Nedan presenteras de väsentligaste av de bestämmelser som tillämpas för
gruppförsäkringar (4 § lagen om försäkringsavtal). På
försäkringen tilläpas också de bestämmelser i lagen om
försäkringsavtal som inte finns nämnda i dessa försäkringsvillkor.
1. Centrala begrepp som gäller reseförsäkring
Försäkringsbolag: Codan Forsikring A/S, filial i Finland.
Försäkringsbelopp: maximalt ersättningsbelopp för varje skadefall enligt den ersättningstabell som tillämpas.
Gruppförsäkring: en försäkring, där de försäkrade utgörs av en grupp kortinnehavare och försäkringstagaren
är den avtalspart, som har ingått försäkringsavtal med
försäkringsgivaren.
rades uppsåt eller försummelse och även omständigheterna i övrigt.
2.2 Skyldighet att hindra och begränsa en skada (räddningsplikt)
Då ett försäkringsfall inträffar eller är omedelbart förestående, skall den försäkrade efter förmåga vidta åtgärder för att hindra eller begränsa skadan. Om skadan orsakats av en utomstående, skall den försäkrade vidta
nödvändiga åtgärder för att bevara Codan Forsikrings
rätt gentemot skadevållaren. Den försäkrade skall till
exempel försöka utreda skadevållarens identitet. Om
skadan har orsakats genom en straffbar handling, skall
den försäkrade utan dröjsmål informera polismyndigheterna om detta och kräva straff i rätten för gärningsmännen, om försäkringsbolagets fördel så kräver. Den
försäkrade skall också i övrigt f ölja de föreskrifter som
Codan Forsikring har givit för att förhindra och begränsa
skada. Codan Forsikring ersätter skäliga kostnader som
medförts av att ovan nämnda räddningsplikt har uppfyllts, även om försäkringsbeloppet därigenom
överskrids.
Säkerhetsföreskrift: en i försäkringsvillkoren eller annars skriftligen fastställd skyldighet att följa bestämmelser som är avsedda att förhindra eller begränsa att
en skada uppstår.
2.3 Försummande av säkerhetsföreskrifterna och
räddningsplikten vid ansvarsförsäkring
Vid ansvarsförsäkring varken sänks eller förvägras ersättning på grund av den försäkrades vårdslöshet. Om
den försäkrade försummat att följa säkerhetsföreskrifterna eller uppfylla sin räddningsplikt uppsåtligt eller av
grov vårdslöshet, eller om den försäkrades bruk av alkohol eller droger har bidragit till försummelsen, kan ersättningen dock sänkas eller förvägras. Om den försäkrade försummat att följa säkerhetsföreskrifterna eller
uppfylla s in räddningsplikt på grund av grov vårdslöshet
eller om den försäkrades bruk av alkohol eller droger har
bidragit till försummelsen, betalar Codan Forsikring
dock ur ansvarsförsäkringen åt en fysisk person som lidit skada den del av ersättningen, som denna person
inte kunnat indriva på grund av att den försäkrade i
samband med utmätning eller konkurs har konstaterats
vara betalningsoförmögen.
2. Skyldighet att förhindra och begränsa skada
3. Förorsakande av försäkringsfall
2.1 Skyldighet att följa säkerhetsföreskrifterna
Den försäkrade skall följa säkerhetsföreskrifterna i försäkringsvillkoren eller på annat sätt givna skriftliga föreskrifter. Om den försäkrade uppsåtligt eller på grund av
vårdslöshet har försummat att följa säkerhetsföreskrifterna, kan ersättningen till den försäkrade sänkas eller
förvägras. Vid bedömningen av om ersättningen skall
sänkas eller förvägras, beaktas i vilken utsträckning försummandet av säkerhetsföreskrifterna har bidragit till
skadan. Utöver det skall beaktas graden för den försäk-
3.1 Personförsäkring
Försäkringsfall: den händelse, på grund av vilken ersättning erläggs ur försäkringen.
Nödvändighetsartiklar är artiklar som behövs ifall resegodset försenas, t.ex. hygienartiklar. Resans syfte beaktas då man bedömer hur nödvändiga de anskaffade artiklarna är.
Allmänt kommunikationsmedel: tillståndspliktig transport av passagerare på reguljära rutter. Charterflyg betraktas som allmänt kommunikationsmedel ifall det använda flygplanet hade beställts av en resebyrå eller researrangör.
Sida 106 / 153
3.1.1 Försäkringsfall som den försäkrade orsakat
Codan Forsikring är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har orsakat försäkringsfallet.
Om den försäkrade orsakat försäkringsfallet av grov
vårdslöshet, kan Codan Forsikrings ansvar sänkas i den
mån detta är skäligt med tanke på omständigheterna.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
WORLD ELITE MASTERCARD- RESEFÖRSÄKRING
3.1.2 Försäkringsfall orsakat av en person som är berättigad till försäkringsersättning
Om någon annan som är berättigad till försäkringsersättning än den försäkrade uppsåtligen har orsakat försäkringsfallet, är Codan Forsikring fritt från ansvar
gentemot denna person. Om en person orsakat försäkringsfallet av grov vårdslöshet eller om personen varit i
en sådan ålder eller i sådant sinnestillstånd, att personen inte kunde dömas till straff för brott, kan personen
få ut försäkringsersättningen eller en del av den endast
om detta anses skäligt med tanke på de omständigheter
under vilka försäkringsfallet har orsakats. Om den försäkrade har avlidit, betalas den del av försäkringsersättningen, som inte betalas till den eller dem som orsakat försäkringsfallet, till de övriga personer som är berättigade till ersättning.
Vad som ovan sagts om den försäkrade gällande iakttagande av säkerhetsföreskrifter tillämpas på motsvarande sätt på en person som på grund av ett arbets- eller
tjänsteförhållande till försäkringstagaren skall se till att
säkerhetsföreskrifterna iakttas.
5. Förmånstagarförordnande vid personförsäkring
Den försäkrade har rätt att förordna en person (förmånstagare) som i stället för den försäkrade har rätt till
den försäkringsersättning som skall betalas. Den försäkrade kan ändra eller återkalla förordnande t om förmånstagare, om något försäkringsfall för vilket förordnandet är avsett att tillämpas inte har inträffat. Codan
Forsikring skall skriftligen informeras om förmånstagarförordnandet, om ändring eller om återkallande av detta.
6. Ersättningsförfarande
3.2 Skadeförsäkring
Codan Forsikring är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har orsakat försäkringsfallet.
Om den försäkrade orsakat försäkringsfallet av grov
vårdslöshet eller om den försäkrades br uk av alkohol eller droger har bidragit till försäkringsfallet, kan ersättningen till den försäkrade sänkas eller förvägras.
Vid bedömningen av om ersättningen i ovan nämnda fall
skall sänkas eller förvägras, beaktas på vilket sätt den
försäkrade personens åtgärder har bidragit till att skadan uppkommit. Utöver det beaktas graden av den försäkrades uppsåt eller vårdslöshet och omständigheterna i övrigt.
3.3 Förorsakande av försäkringsfall
Om den försäkrade har orsakat försäkringsfallet genom
grov vårdslöshet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller droger har bidragit till försäkringsfallet, betalar
Codan Forsikring dock ur ansvarsförsäkringen till en fysisk person som lidit skada den del av ersättningen, som
denna person inte kunnat indriva på grund av att den
försäkrade i samband med utmätning eller konkurs har
konstaterats vara betalningsoförmögen.
4. Identifikation vid skadeförsäkring
Vad som ovan sagts om den försäkrade gällande orsakande av försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter eller räddningsplikt, tillämpas på motsvarande
sätt på en person som
1) äger och nyttjar försäkrad egendom tillsammans
med den försäkrade eller
2) bor i ett gemensamt hushåll med den försäkrade
och nyttjar försäkrad egendom tillsammans med
den försäkrade.
Sida 107 / 153
6.1 Skyldigheter som tillkommer den som söker ersättning
Den som söker ersättning skall följa de anvisningar om
sökande av ersättning som givits i villkoren för varje enskild person- och skadeförsäkring och lämna de handingar som nämns i dessa till Codan Forsikring.
Den som söker ersättning skall till Codan Forsikring
lämna de handlingar och uppgifter som behövs för utredning av försäkringsbolagets ansvar. Den som söker
ersättning är skyldig att skaffa fram de utredningar som
bäst är tillgängliga för den som söker ersät tning dock
beaktande även Codan Forsikrings möjligheter att skaffa
fram utredningar. Codan Forsikring är inte skyldigt att
betala ersättning förrän bolaget har fått ovan nämnda
utredningar.
Om den som söker ersättning efter ett försäkringsfall
svikligen givit Codan Forsikring oriktiga eller bristfälliga
upplysningar som är väsentliga med tanke på utredningen av försäkringsfallet och Codan Forsikrings ansvar,
kan ersättningen sänkas eller förvägras, enligt vad som
med tanke på omständigheterna kan anses vara skäligt.
6.2 Preskribering av rätten till ersättning
Försäkringsersättning skall sökas hos försäkringsbolaget inom ett (1) år från det att den som söker ersättning
fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning och senast inom tio (10) år från det att försäkringsfallet inträffat. Framställandet av ersättningskravet jämställs med
anmälan om försäkringsfallet. Om ersättningskrav inte
framställs inom denna tid, förlorar den som söker ersättning sin rätt till ersättning.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
WORLD ELITE MASTERCARD- RESEFÖRSÄKRING
6.3 Codan Forsikrings skyldigheter
Efter det att ett försäkringsfall har inträffat informerar
Codan Forsikring den som söker ersättning, som exempelvis den försäkrade och förmånstagaren, om innehållet i försäkringen och förfarandet vid sökande av ersättning. De förhandsuppgifter som eventuellt har givits den
som söker om ersättning om den kommande ersättningen, ersättningsbeloppet eller det sätt som ersättningen betalas inverkar inte på betalningsskyldigheten
enligt försäkringsavtalet. När ett försäkringsfall inträffar
betalar Codan Forsikring ersättning enligt försäkringsavtalet, eller meddelar att någon ersättning inte betalas,
utan dröjsmål och senast 30 dagar efter att försäkringsbolaget fått de handlingar och uppgifter som behövs för utredning av försäkringsbolagets ansvar. Om
ersättningsbeloppet inte är ostridigt, betalar Codan Forsikring dock den ostridiga delen av ersättningen inom
den tid som anges ovan. För försenad ersättning betalar
Codan Forsikring dröjsmålsränta enligt räntelagen.
sumentklagonämnden, som ger rekommendationer till
avgörande utgående från lagstiftningen om konsumentskydd. Nämnderna tar inte upp till behandling ett ärende
som är anhängigt i domstol eller har behandlats i domstol. Rådgivningstjänsterna och nämndernas utlåtanden
är avgiftsfria.
7.3 Tingsrätten
Om den som söker ersättning är missnöjd med Codan
Forsikrings beslut, kan den sökande väcka talan mot Codan Forsikring. Talan kan väckas hos tingsrätten på partens hemort i Finland eller på Codan Forsikrings hemort
eller hos tingsrätten på den plats där skadefallet inträffat, om inte annat bestäms enligt Finlands internationella avtal. Talan skall väckas inom tre år från det att parten har fått skriftligt besked om försäkringsbolagets beslut och om denna tidsfrist. Efter det att tidsfristen löpt
ut, kvarstår inte någon rätt att väcka talan.
8. Codan Forsikrings regressrätt
7. Sökande av ändring i försäkringsbolagets beslut
Den som söker ersättning kan utnyttja olika sätt att få
ändring i Codan Forsikrings beslut. Om kontakter med
Codan Forsikring inte ger någon lösning på frågan, kan
den försäkrade be om hjälp och handledning hos Försäkrings- och finansrådgivningen eller anhålla om rekommendation om avgörande hos Försäkringsnämnden. Den
som är missnöjd kan också väcka talan mot försäkringsbolaget.
7.1 Självrättelse
Om den som söker om ersättning misstänker något fel i
Codan Forsikrings ersättningsbeslut eller ett annat beslut, har den sökande rätt att få en noggrannare utredning över de omständigheter, som bidragit till beslutet.
Codan Forsikring rättar beslutet, om de nya utredningarna ger anledning till detta.
7.2 Försäkrings- och finansrådgivningen och nämnder
som ger rekommendationer om avgörande
Om den som söker ersättning är missnöjd med Codan
Forsikrings beslut, kan den sökande be om råd och handledning hos Försäkrings- och finansrådgivningen. Byrån
är ett opartiskt organ, som har som uppgift att ge råd till
konsumenterna i frågor som gäller försäkrings- och ersättningsärenden.
Codan Forsikrings beslut kan föras till Försäkringsnämnden som verkar i anslutning till Försäkrings- och finansrådgivningen. Nämnden har i uppgift att ge rekommendationer om avgörande i fråga om meningsskiljaktigheter som gäller tolkning och tillämpning av lag och
försäkringsvillkor i en försäkringsrelation. Codan Forsikrings beslut kan också lämnas till avgörande hos kon-
Sida 108 / 153
8.1 Codan Forsikrings regressrätt gentemot tredje
man
Den försäkrades rätt att hos tredje man kräva det ersättningsbelopp som Codan Forsikring betalt till den försäkrade eller vid personförsäkring ersättning för sådana
kostnader eller egendomsförluster som orsakats av
sjukdom eller olycksfall, för vilka försäkringsbolaget betalat ersättning till den försäkrade, överförs
till försäkringsbolaget, om tredje man har orsakat försäkringsfallet uppsåtligen eller av grov vårdslöshet eller
enligt lag är skyldig att betala ersättning oberoende av
eventuell vårdslöshet.
8.2 Codan Forsikrings regressrätt gentemot den försäkrade eller en person som kan likställas med denna
vid skadeförsäkring
Codan Forsikring har rätt att återkräva den ersättning
eller en del av denna, som bolaget betalat till övriga försäkrade, av den försäkrade eller den person som kan likställas med den försäkrade, om han eller hon orsakat
försäkringsfallet eller försummat skyldigheten enligt
punkterna 2.1 (skyldighet att följa säkerhetsföreskrifterna) och 2.2 (skyldighet att hindra och begränsa en
skada). Codan Forsikring får med stöd av regressrätten
återkräva den betalda ersättningen i sin helhet, om Codan Forsikring enligt de grunder som nämns i punkterna
2.1, 2.2 och 3.2 är fritt från ansvar eller berättigat av
förvägra ersättningen. Om ersättningen har sänkts enligt punkterna 2.1, 2.2 och 3.2, får Codan Forsikring
återkräva den del av ersättningen som motsvarar sänkningen.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
WORLD ELITE MASTERCARD- RESEFÖRSÄKRING
9. Försäkringsavtalet upphör
9.1 Codan Forsikrings uppsägningsförfarande
Codan Forsikring är skyldigt att skriftligen informera
försäkringstagaren om att en gruppförsäkring har sagts
upp.
Försäkringstagaren är skyldig att skriftligen informera
den enskilda försäkrade om uppsägningen. Codan Forsikring utför uppsägningen skriftligen utan onödigt
dröjsmål efter att ha fått kännedom om den grund som
berättigar till uppsägning av försäkringen. Försäkringen
upphör en månad efter att meddelandet om uppsägningen sänts till den försäkrade.
Sida 109 / 153
9.2 Meddelande om att en gruppförsäkring upphör
Om en gruppförsäkring upphör på grund av åtgärder
som vidtagits av försäkringsgivaren eller försäkringstagaren, skall försäkringstagaren sända ett meddelande
till de försäkrade om att försäkringen upphör. För den
försäkrades del upphör försäkringen en månad efter det
att försäkringstagaren sänt meddelandet eller informerat de försäkrade om att försäkringen upphört.
10. Tillämpad lag
På den här försäkringen tillämpas utöver dessa försäkringsvillkor även finsk.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
Köp- och kontantuttagsskydd som ansluter sig till Danske Banks
kombinationskort - Produktbroschyr
Gäller fr.o.m. 19.11.2015
I denna produktbroschyr redogörs för det centrala innehållet i försäkringarna Kontantuttagsskydd och Köpskydd
som ansluter sig till de MasterCard-, MasterCard Gold-, MasterCard Platinum-, MasterCard Platinum Private Banking- och World Elite MasterCard -kombinationskort som Danske Bank tillhandahåller fr.o.m. 19.11.2015. Noggrannare information finns i försäkringsvillkoren.
Försäkringsskyddet ingår i de MasterCard-, MasterCard Gold-, MasterCard Platinum-, MasterCard Platinum Private Banking- och World Elite MasterCard -kombinationskort som Danske Bank tillhandahåller fr.o.m.
19.11.2015
De försäkrade
Försäkrade är privatpersoner som innehar ett MasterCard-, MasterCard Gold-, MasterCard Platinum-, MasterCard
Platinum Private Banking- eller World Elite MasterCard -kombinationskort.
MASTERCARD-KOMBINATIONSKORT
Försäkringens giltighet
Köpskyddet är i kraft 120 dagar
Köpskyddsförsäkringen är i kraft under den tid som MasterCard-kombinationskortet är giltigt.
Försäkringarna gäller överallt i världen.
Försäkringens innehåll
Försäkringsbelopp
Självrisk
Köpskyddsförsäkring
högst 2 000 euro per försäkringsfall
och högst upp till 6 000 euro för alla
försäkringsfall som inträffar inom en
period på tre år.
75 euro
Köpskyddsförsäkring
Försäkringen täcker stöld av eller skada på det föremål som köpts med MasterCard-kombinationskortets kreditegenskap. Föremål ersätts emellertid upp till högst 2 000 euro per försäkringsfall och upp till högst 6 000 euro för
alla de försäkringsfall som inträffar under den tid kortet är giltigt. Ersättning förutsätter också att stölden eller skadan har inträffat inom högst hundratjugo (120) dagar från det försäkrade föremålets köp- eller leveransdatum, köpeller leveransdagen medräknad.
Sida 110 (153)
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
KÖP- OCH KONTANTUTTAGSSKYDD SOM ANSLUTER SIG TILL DANSKE BANKS
KOMBINATIONSKORT
MASTERCARD GOLD-KOMBINATIONSKORT
Försäkringens giltighet
Köpskyddet är i kraft 180 dagar
Kontantuttags- och Köpskyddsförsäkringen är i kraft så länge som MasterCard Gold -kombinationskortet är giltigt.
Försäkringarna gäller överallt i världen.
Försäkringshelhetens innehåll
Försäkringsbelopp
Självrisk
Kontantuttagsförsäkring
högst 250 euro per försäkringsfall och
högst 1 000 euro för alla skadefall som
inträffar inom en period på tre år.
högst 2 000 euro per försäkringsfall och
högst 6 000 euro för alla försäkringsfall
som inträffar inom en period på tre år.
75 euro
Köpskyddsförsäkring
75 euro
Kontantuttagsförsäkring
Försäkringen ersätter stöld eller rån av kontanter som lyfts från en bankomat eller utomlands även från en bankkassa med ett MasterCard Gold -kombinationskort under förutsättning att detta har skett högst tolv timmar från tidpunkten för kontantuttaget. Kontanter ersätts emellertid högst upp till 250 euro per försäkringsfall och högst upp till
1 000 euro för alla de försäkringsfall som inträffar inom en period på tre år.
Köpskyddsförsäkring
Försäkringen täcker stöld av eller skada på ett föremål som köpts med MasterCard Gold -kombinationskortets kreditegenskap. Föremål ersätts emellertid upp till högst 2 000 euro per försäkringsfall och upp till högst 6 000 euro
för alla de försäkringsfall som inträffar under den tid kortet är giltigt. Ersättning förutsätter också att stölden eller
skadan har inträffat inom högst hundraåttio (180) dagar från det försäkrade föremålets köp- eller leveransdatum,
köp- eller leveransdagen medräknad.
MASTERCARD PLATINUM-, MASTERCARD PLATINUM PRIVATE BANKING- OCH WORLD ELITE
MASTERCARD -KOMBINATIONSKORT
Försäkringens giltighet
Köpskyddet är i kraft 180 dagar
Kontantuttags- och Köpskyddsförsäkringen är i kraft under den tid MasterCard Platinum-, MasterCard Platinum
Private Banking- och World Elite MasterCard -kombinationskortet är giltigt.
Försäkringarna gäller överallt i världen.
Försäkringshelhetens innehåll
Försäkringsbelopp
Självrisk
Kontantuttagsförsäkring
högst 500 euro per försäkringsfall och
högst 2 000 euro för alla skadefall som
inträffar inom en period på tre år.
högst 3 000 euro per försäkringsfall och
högst upp till 9 000 euro för alla försäkringsfall som inträffar inom en period på
tre år.
75 euro
Köpskyddsförsäkring
Sida 111 / 153
75 euro
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
KÖP- OCH KONTANTUTTAGSSKYDD SOM ANSLUTER SIG TILL DANSKE BANKS
KOMBINATIONSKORT
Kontantuttagsförsäkring
Försäkringen täcker stöld eller rån av kontanter som lyfts från en bankomat med ett MasterCard Platinum-, MasterCard Platinum Private Banking- eller World Elite MasterCard -kombinationskort under förutsättning att detta har
skett högst tolv timmar från tidpunkten för kontantuttaget. Kontanter ersätts emellertid högst upp till 500 euro per
försäkringsfall och högst upp till 2 000 euro för alla de försäkringsfall som inträffar inom en period på tre år.
Köpskyddsförsäkring
Försäkringen täcker stöld av eller skada på det föremål som köpts med MasterCard Platinum-, MasterCard Platinum Private Banking- eller World Elite MasterCard -kombinationskortets kreditegenskap. Föremål ersätts emellertid upp till högst 3 000 euro per försäkringsfall och upp till högst 9 000 euro för alla de försäkringsfall som inträffar
under den tid kortet är giltigt. Ersättning förutsätter också att stölden eller skadan har inträffat inom högst hundraåttio (180) dagar från det försäkrade föremålets köp- eller leveransdatum, köp- eller leveransdagen medräknad.
Gemensamma ersättningsbegränsningar
Köpskyddsförsäkringen ersätter inte skada som orsakats av
– att smycken eller ädelstenar, levande djur, växter, dagligvaror eller andra produkter som kan förskämmas blir
stulna eller skadas
– att det försäkrade föremålet försvinner
– tillverknings- eller materialfel på det försäkrade föremålet, arbetsfel eller fel som uppstår när det försäkrade föremålet används, fel som omfattas av garanti eller annat fel, normal förslitning, försvagning som sker småningom,
korrosion, oxidation, fukt, köld eller värme.
Ersättning ur kontantuttagsförsäkringen betalas inte, om den person som stulit eller rånat kontanter bor i samma
hushåll med den försäkrade.
Begränsningarna som gäller försäkringarna fastställs i villkoren. Läs försäkringsvillkoren omsorgsfullt på adressen www.danskebank.fi.
Du kan fylla i och skriva ut en skadeanmälan på Danske Banks webbplats
www.fennia.fi/gorelektroniskskadeanmalan
Ditt ersättningsärende kommer snabbare upp till behandling om du lämnar skadeanmälan elektroniskt. Fyll i en elektronisk ersättningsansökan på adressen www.fennia.fi/Mittfennia. Logga in i Mitt Fennia som en privathushållskund.
Använd skadeblanketten för privathushåll (skada på byggnad och lösöre).
Vi står till tjänst på nummer 020 964100, må–fr 8–18.
Sida 112 / 153
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
Allmänna avtalsvillkor för gruppförsäkringen köp- och kontantuttagsskydd för kombinationskorten MasterCard, MasterCard Gold,
MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking och
World Elite MasterCard
Gäller fr.o.m. 19.11.2015
1. Lagen om försäkringsavtal och gruppförsäkring
Enligt lagen om försäkringsavtal (543/94) tillämpas en
del av lagens bestämmelser på gruppförsäkringar. Bestämmelserna räknas upp i 4 § i lagen. Rättigheter och
skyldigheter mellan den försäkrade, annan ersättningsberättigad och Fennia bestäms enligt dessa bestämmelser, försäkringsbrevet, de allmänna avtalsvillkoren
och skadeförsäkringsvillkoren. För dessa parter är bestämmelserna om gruppförsäkring i lagen om försäkringsavtal tvingande lagstiftning.
Danske Banks gruppförsäkring är en skadeförsäkring
som avses i lagen om försäkringsavtal.
I dessa allmänna avtalsvillkor avses med försäkringstagare Danske Bank och för försäkringstagare används
antingen Danske Bank eller försäkringstagare.
1.1 Vissa centrala begrepp
En gruppförsäkring är en försäkring där de försäkrade är
de medlemmar av den grupp som anges i avtalet om att
teckna försäkring och som antecknats i försäkringsbrevet och där försäkringstagaren är ansvarig för gruppens
försäkringspremier.
En försäkringstagare (gruppförsäkringstagare) är den
som har ingått ett försäkringsavtal med Fennia.
Med försäkrad avses den till vars förmån skadeförsäkringen gäller.
Med försäkringsperiod avses försäkringens avtalade giltighetstid som anges i försäkringsbrevet. Försäkringsavtalet fortgår en avtalad försäkringsperiod i sänder, såvida inte någondera avtalsparten säger upp avtalet.
Med försäkringsfall avses den händelse till följd av vilken
ersättning utbetalas från försäkringen.
Med säkerhetsföreskrift avses den skyldighet att iaktta
en bestämmelse om att förhindra eller begränsa en
skada som Fennia ålagt i försäkringsbrevet, försäkringsvillkoren eller på annat sätt skriftligen.
Med försäkringsobjekt avses den försäkrade egendom
som anges i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren.
Självrisken anges i försäkringsbrevet.
Sida 113 (153)
Med skadeförsäkring avses en försäkring som tecknas
för att ersätta en förlust som uppstår till följd av sakskada, skadeståndsskyldighet eller annan förmögenhetsskada.
Försäkringsavtalets centrala innehåll definieras i försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren.
1.2 Lämnande av information innan försäkringsavtal
ingås
1.2.1 Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt vid skadeförsäkring
Den försäkrade ska innan försäkringen beviljas ge korrekta och fullständiga svar på sådana frågor som Fennia
ställer och som kan ha betydelse för bedömningen av
Fennias ansvar. Den försäkrade ska dessutom under
försäkringsperioden utan obefogat dröjsmål rätta upplysningar som han eller hon gett Fennia och som han eller hon har konstaterat vara oriktiga eller bristfälliga.
Om den försäkrade i samband med att han eller hon
uppfyllde sin ovan nämnda plikt har förfarit svikligen, är
försäkringsavtalet inte bindande för Fennia. Om den försäkrade i samband med att han eller hon uppfyllde sin
ovan nämnda plikt har förfarit svikligen, är försäkringsavtalet för hans eller hennes del inte bindande för Fennia. Fennia har rätt att behålla de betalda premierna
även om försäkringen upphör helt eller upphör att gälla
för den försäkrades del.
Om den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet som
inte kan anses vara ringa har försummat sin upplysningsplikt, kan ersättningen sänkas eller förvägras. Vid
bedömningen av om ersättningen ska sänkas eller förvägras beaktas vilken betydelse det har haft för skadans
uppkomst att den försäkrade har lämnat oriktiga eller
bristfälliga uppgifter. Dessutom beaktas den försäkrades uppsåt eller arten av hans eller hennes oaktsamhet
samt förhållandena i övrigt.
Om den försäkrade har lämnat oriktiga eller bristfälliga
uppgifter och premien på grund av detta har avtalats till
ett lägre belopp än vad som skulle ha varit fallet om riktiga och fullständiga uppgifter hade lämnats, ska förhållandet mellan den avtalade premien och premien beräknad enligt riktiga och fullständiga uppgifter beaktas när
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR GRUPPFÖRSÄKRINGEN KÖP- OCH KONTANTUTTAGSSKYDD
FÖR KOMBINATIONSKORTEN MASTERCARD, MASTERCARD GULD, MASTERCARD PLATINUM,
MASTERCARD PLATINUM PRIVATE BANKING OCH WORLD ELITE MASTERCARD
ersättningen sänks. Mindre avvikelser mellan lämnade
uppgifter och de riktiga och fullständiga uppgifterna ger
dock inte rätt att sänka ersättningen.
för gärningsmannen, om Fennias intresse så kräver. Den
försäkrade ska även i övrigt iaktta Fennias föreskrifter
för att avvärja och begränsa en skada.
1.3 Fennias ansvar inträder och försäkringsavtalets
giltighet
Fennia ersätter skäliga kostnader för uppfyllande av
ovan nämnda räddningsplikt även om försäkringsbeloppet därigenom överskrids.
1.3.1 Fennias ansvar inträder
Fennias ansvar inträder enligt det avtal som Danske
Bank och Fennia undertecknar. Ansvaret gentemot den
försäkrade inträder vid den tidpunkt som han eller hon
börjar omfattas av den grupp av försäkrade som Danske
Bank och Fennia avtalat om, såvida inte Fennia och
Danske Bank skriftligen har avtalat om en annan tidpunkt.
1.3.2 Försäkringsavtalets giltighet vid skadeförsäkring
Efter den första försäkringsperiodens utgång gäller försäkringsavtalet en avtalad försäkringsperiod i sänder,
om inte Danske Bank eller Fennia säger upp avtalet. Den
försäkrades försäkringsskydd upphör också när han eller hon inte längre hör till den grupp av försäkrade som
anges i försäkringsbrevet och som Danske Bank och
Fennia avtalat om.
1.4 Skyldighet att förhindra och begränsa uppkomsten
av en skada
1.4.1 Skyldighet att iaktta säkerhetsföreskrifter
Den försäkrade ska iaktta säkerhetsföreskrifterna i försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren eller andra
skriftliga säkerhetsföreskrifter. Om den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte kan anses vara
ringa har underlåtit att iaktta säkerhetsföreskrifterna,
kan ersättningen till honom och henne sänkas eller förvägras.
Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras beaktas vilken betydelse försummelsen att inte
iaktta säkerhetsföreskrifterna har haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas den försäkrades uppsåt eller
arten av hans eller hennes oaktsamhet samt förhållandena i övrigt.
1.4.2 Skyldighet att avvärja och begränsa en skada
(Räddningsplikt)
När ett försäkringsfall inträffar eller kan befaras vara
omedelbart förestående, ska den försäkrade efter förmåga vidta åtgärder för att avvärja eller begränsa skadan. Om skadan har framkallats av en utomstående, ska
den försäkrade vidta de åtgärder som är nödvändiga för
att bevara Fennias rätt gentemot skadevållaren. Den
försäkrade ska till exempel försöka klarlägga skadevållarens identitet. Om skadan har orsakats genom en straffbar gärning, ska den försäkrade utan dröjsmål meddela
polismyndigheten om detta och vid domstol yrka straff
Sida 114 / 153
Om den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet som
inte kan anses vara ringa har försummat sin ovan avsedda räddningsplikt, kan ersättningen till honom och
henne sänkas eller förvägras. Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras beaktas vilken betydelse försummelsen har haft för skadans uppkomst.
Dessutom beaktas den försäkrades uppsåt eller arten
av hans eller hennes oaktsamhet samt förhållandena i
övrigt.
1.5 Framkallande av försäkringsfall
1.5.1 Framkallande av försäkringsfall vid
skadeförsäkring
Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som
uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall.
Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av
grov oaktsamhet, eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet, kan
ersättningen till honom eller henne sänkas eller förvägras. Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller
förvägras i ovan nämnda fall, beaktas vilken betydelse
den försäkrades åtgärd har haft för skadans uppkomst.
Dessutom beaktas den försäkrades uppsåt eller arten
av hans eller hennes oaktsamhet samt förhållandena i
övrigt.
1.6 Identifikation vid skadeförsäkring
Det som tidigare sagts om den försäkrade, när det är
fråga om framkallande av försäkringsfall, iakttagande av
säkerhetsföreskrifter eller räddningsplikt tillämpas på
motsvarande sätt på den som
tillsammans med den försäkrade äger och nyttjar försäkrad egendom; eller som bor i gemensamt hushåll
med den försäkrade och använder försäkrad egendom
tillsammans med denna.
1.7 Otillräknelighet, nödläge och begränsning av ansvar
1.7.1 Otillräknelighet och nödläge vid skadeförsäkring
Fennia åberopar inte de ovan nämnda punkterna 1.4 och
1.5 för att undgå ansvar eller begränsa det, om den försäkrade när han eller hon framkallade försäkringsfallet
eller försummade att iaktta säkerhetsföreskriften eller
räddningsplikten var yngre än tolv år eller befann sig i ett
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR GRUPPFÖRSÄKRINGEN KÖP- OCH KONTANTUTTAGSSKYDD
FÖR KOMBINATIONSKORTEN MASTERCARD, MASTERCARD GULD, MASTERCARD PLATINUM,
MASTERCARD PLATINUM PRIVATE BANKING OCH WORLD ELITE MASTERCARD
sådant sinnestillstånd att han eller hon inte skulle ha
kunnat dömas till straff för brott.
Fennia åberopar inte punkterna 1.4 eller 1.5 för att undgå eller begränsa sitt ansvar, om den försäkrade när han
eller hon framkallade riskökningen eller försäkringsfallet
eller försummade att iaktta säkerhetsföreskriften eller
räddningsplikten, handlade i syfte att hindra person- eller egendomsskada under sådana förhållanden att försummelsen eller åtgärden kunde försvaras.
Det som i denna punkt sägs om den försäkrade tillämpas också på den som enligt punkt 1.6 jämställs med
den försäkrade.
1.8 Ersättningförfarande
1.8.1 Den ersättningssökandes skyldigheter
(69 §, 72 § och 70 §)
Den som söker ersättning ska till Fennia överlämna de
handlingar och uppgifter som behövs för att utreda Fennias ansvar. Sådana är exempelvis handlingar och uppgifter med vilkas hjälp det kan konstateras att ett försäkringsfall har inträffat, hur stor skadan är och till vem
ersättning ska betalas. Den ersättningssökande är skyldig att inhämta de utredningar som han eller hon bäst
får tillgång till, dock också med beaktande av Fennias
möjligheter att inhämta utredningar.
Danske Bank har utan ersättningssökandens eller kortinnehavarens särskilda samtycke rätt att överlåta uppgifter om kortinnehavaren till Fennia till den del de behövs för handläggningen av ett försäkrings- eller ersättningsärende.
Fennia är inte skyldigt att betala ersättning förrän det
har fått ovan nämnda utredningar.
Om den ersättningssökande efter ett försäkringsfall
svikligen har lämnat Fennia oriktiga eller bristfälliga upplysningar som är av betydelse för bedömningen av Fennias ansvar, kan ersättningen till honom eller henne
sänkas eller förvägras enligt vad som är skäligt med
hänsyn till förhållandena.
1.8.2 Preskription av rätten till ersättning
Försäkringsersättning ska sökas hos Fennia skriftligen
eller elektroniskt inom ett år från det att den som söker
ersättning fått kännedom om försäkringens giltighet,
försäkringsfallet och den skadepåföljd som föranletts av
försäkringsfallet. Ersättningsanspråk ska i varje fall läggas fram inom tio år efter försäkringsfallet eller, om försäkringen tecknats för personskador eller skadeståndsskyldighet, inom tio år efter att skadepåföljden uppkom.
Anmälan om försäkringsfallet jämställs med framläg-
Sida 115 / 153
gande av ersättningsanspråk. Om ersättningsanspråk
inte läggs fram inom föreskriven tid, förlorar den ersättningssökande sin rätt till ersättning.
1.8.3 Fennias skyldigheter
Efter ett försäkringsfall meddelar Fennia den ersättningssökande, t.ex. den försäkrade, uppgifter om försäkringens innehåll och om förfarandet vid sökande av ersättning. Förhandsuppgifter som den ersättningssökande eventuellt har fått om den förestående ersättningen,
ersättningsbeloppet eller det sätt på vilket ersättningen
utbetalas inverkar inte på betalningsskyldigheten enligt
försäkringsavtalet.
Fennia betalar ut ersättning till följd av ett försäkringsfall
enligt försäkringsavtalet eller meddelar utan obefogat
dröjsmål, senast en månad efter att bolaget fått de
handlingar, uppgifter och utredningar som anges i punkt
10.1 och som behövs för utredning av Fennias ansvar,
att ersättning inte betalas ut. Om ersättningsbeloppet
inte är ostridigt, betalar Fennia dock den ostridiga delen
av ersättningen inom ovan nämnda tid.
På försenad ersättning betalar Fennia dröjsmålsränta
enligt räntelagen (633/82).
1.9 Sökande av ändring i Fennias beslut
Försäkringstagaren, den försäkrade, förmånstagaren,
vid ansvarsförsäkring den skadelidande eller annan ersättningssökande kan använda sig av olika metoder för
att söka ändring i ett beslut som Fennia tagit och som
inverkar på deras ställning. Den ändringssökande har
rätt att väcka talan mot Fennia. Före det kan han eller
hon be Försäkrings- och finansrådgivningen om råd och
handledning eller be om en rekommendation till avgörande hos nämnder. Behandling vid en nämnd utgör inte
hinder för att väcka talan. Nämnderna behandlar däremot inte ett ärende som har behandlats eller anhängiggjorts vid en domstol.
1.9.1 Självrättelse
Om försäkringstagaren, den försäkrade, vid ansvarsförsäkring den skadelidande eller annan ersättningssökande misstänker ett fel i Fennias ersättningsbeslut eller
annat beslut som inverkar på hans eller hennes ställning, är han eller hon berättigad att få närmare information om de omständigheter som har lett fram till avgörandet. Fennia rättar beslutet, om nya utredningar ger
anledning till det.
1.10 Fennias regressrätt vid skadeförsäkring (75 §)
1.10.1 Fennias regressrätt gentemot tredje man
Den försäkrades rätt till skadeersättning av en tredje
man som har ersättningsansvar för en skada, övergår
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR GRUPPFÖRSÄKRINGEN KÖP- OCH KONTANTUTTAGSSKYDD
FÖR KOMBINATIONSKORTEN MASTERCARD, MASTERCARD GULD, MASTERCARD PLATINUM,
MASTERCARD PLATINUM PRIVATE BANKING OCH WORLD ELITE MASTERCARD
till Fennia upp till det ersättningsbelopp som bolaget har
betalat.
Om en tredje man har orsakat en skada som privatperson, arbetstagare, tjänsteman eller som någon annan
person som enligt 3 kap. 1 § i skadeståndslagen kan
jämställas med dessa, uppstår Fennias regressrätt
gentemot personen i fråga endast om denna har framkallat försäkringsfallet uppsåtligen eller av grov oaktsamhet eller om personen har ersättningsansvar för
skadan oberoende av oaktsamhet.
1.11 Ändring av försäkringsavtalet
1.11.1 Ändring av avtalsvillkoren för en skadeförsäkring under försäkringsperioden (18 §)
Fennia har rätt att ändra premien eller andra avtalsvillkor under försäkringsperioden så att de motsvarar nya
förhållanden endast om den försäkrade har försummat
sin upplysningsplikt enligt punkt 1.2.1.
När Fennia har fått kännedom om en ovan nämnd
omständighet, meddelar bolaget utan obefogat dröjsmål
hur och från vilken tidpunkt premien eller andra avtalsvillkor ändras.
1.11.2 Ändring av avtalsvillkoren för en skadeförsäkring vid inträdet av en ny försäkringsperiod
A. Anmälningsförfarande
Fennia har rätt att ändra försäkringsvillkor och andra
avtalsvillkor vid inträde av en ny försäkringsperiod, då
grunden för ändringen är
- ny eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse
- ny eller ändrad rättspraxis
- en betydande förändring i omständigheterna, t.ex. internationell kris, internationell ekonomisk kris, exceptionell naturföreteelse, kärnkraftsolycka eller radioaktivt nedfall som grundar sig på en kärnkraftsolycka och storolycka på åtminstone nivå 4 på IAEA:s
INES-skala och som har minst allvarliga verkningar.
Fennia har även rätt att göra också andra ändringar i
försäkringsvillkoren som det anser vara skäliga.
Om Fennia gör ändringar av ovan beskriven art i försäkringsavtalet, skickar det tillsammans med försäkringsbrevet som rör försäkringspremien ett meddelade till
försäkringstagaren om på vilket sätt avtalsvillkor ändras. Ändringen träder i kraft vid ingången av den försäkringsperiod som infaller näst efter den månad efter att
meddelandet skickats.
Sida 116 / 153
B. Ändringar som förutsätter att försäkringen sägs upp
Om Fennia ändrar försäkringsvillkor, -premier eller
andra avtalsvillkor av annan orsak än vad som anges i
punkt A, säger Fennia upp försäkringen att upphöra enligt avtalet.
1.12 Försäkringsavtalet upphör
1.12.1 Fennias rätt att säga upp en skadeförsäkring
under försäkringsperioden
Fennia har rätt att säga upp en försäkring att upphöra
under försäkringsperioden, om:
- försäkringstagaren eller den försäkrade innan försäkring beviljades har lämnat oriktiga eller bristfälliga upplysningar och Fennia inte skulle ha beviljat försäkringen om bolaget hade känt till de rätta sakförhållandet
- det under försäkringsperioden i de förhållanden som
försäkringstagaren eller den försäkrade har uppgett
för Fennia när avtal ingicks eller i de omständigheter
som antecknats i försäkringsbrevet har skett en förändring som väsentligt ökar risken för skada och
som Fennia inte kan anses ha beaktat när avtalet ingicks
- den försäkrade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
har försummat att iaktta en säkerhetsföreskrift
den försäkrade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
har framkallat försäkringsfallet eller
den försäkrade efter försäkringsfallet svikligen har
lämnat Fennia oriktiga eller bristfälliga upplysningar
som är av betydelse för bedömningen av Fennias ansvar.
I stället för att säga upp försäkringen har Fennia rätt att
säga upp försäkringsskyddet att upphöra för den försäkrades del.
När Fennia har fått vetskap om en grund som berättigar
till uppsägning, säger bolaget upp försäkringen eller försäkringsskyddet för den försäkrades del skriftligen utan
obefogat dröjsmål. I meddelandet om uppsägningen anges uppsägningsgrunden. Försäkringen eller försäkringsskyddet för den försäkrades del upphör en månad
från det att meddelandet om uppsägningen skickades.
1.13 Tredje mans rätt vid skadeförsäkring
1.13.1 Övriga försäkrade till vars förmån en egendomsförsäkring gäller vid skadeförsäkring
Utöver det som i dessa försäkringsvillkor i övrigt fastställs om den försäkrade, gäller en egendomsförsäkring
till förmån för ägaren, den som köpt egendomen med
äganderättsförbehåll och den som har panträtt eller retentionsrätt i egendomen samt även i övrigt till förmån
för den som bär risken för egendomen.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
Försäkringsvillkor för innehavare av MasterCard kombinationskort
Gäller fr.o.m. 19.11.2015
Försäkringsskyddet ingår i MasterCard -kombinationskorten som Danske Bank beviljar efter 19.11.2015 till kunder
som omfattas av förmånsprogrammet
Försäkringstagare
Danske Bank Abp
Försäkringsgivare
Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
Postadress
00017 Fennia
Tfn
010 5031
Fax
010 503 5300
FO-nummer 0196826-7
2. Köpskydd
2.1.1 Den försäkrade
Den försäkrade är en privatperson som innehar Danske
Banks MasterCard -kombinationskort.
2.1.2 Giltighet
Försäkringen är i kraft den tid som Danske Banks MasterCard -kombinationskort är giltigt. Försäkringen gäller
överallt i världen.
2.2.2 Försäkringens ersättningsbelopp
2.2.2.1 Stöld av det försäkrade föremålet
Vid stöld av det försäkrade föremålet ersätts det inköpspris som framgår av det försäkrade föremålets
köpkvitto.
2.2.2.2 Skada på det försäkrade föremålet
Vid skada på det försäkrade föremålet ersätts kostnaderna för reparation av det försäkrade föremålet, eller
om reparationskostnaden överstiger inköpspriset på
kvittot, ersätts det inköpspris som framgår av det försäkrade föremålets köpkvitto.
2.2.2.3 Betalning av ersättning och ersättningens
maximibelopp
Ersättning betalas enligt punkterna 2.2.2.1–2.2.2.2,
dock högst:
- upp till 2000 euro i varje enskilt skadefall
- upp till 6000 euro för alla skadefall som inträffat under en period på tre år.
2.2 Köpskydd
2.2.1 Skadefall som ersätts
Försäkringen ersätter stöld av och skada på det försäkrade föremålet under förutsättning att stölden eller skadan har inträffat inom högst hundraåttio (180) dagar
från det försäkrade föremålets köp- eller levererasdatum, köp- eller leveransdagen medräknad.
Med försäkrat föremål avses lös egendom som den försäkrade har betalat med ett giltigt MasterCard kreditkort (credit) som Danske Bank tillhandahåller. Försäkringen omfattar inte motordrivna fordon eller fordon
som bogseras
Med stöld avses tillgripande av det försäkrade föremålet
som den försäkrade förfogar över. Med stöld avses också att det försäkrade föremålet har tillgripits från ett
låst förvaringsutrymme, då detta bevisligen har skett
genom att bryta sig in eller genom att tränga sig in med
hjälp av annat våld. Med skada avses att det försäkrade
föremålet skadas av en yttre orsak som inträffar plötsligt och oväntat.
Sida 117 (153)
Självrisk
Från den ersättning som utbetalas avdras en självrisk
på 75 euro.
2.2.2.4 Ersättningsbegränsningar
Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av
– att smycken eller ädelstenar, levande djur, växter,
dagligvaror eller andra produkter som kan förskämmas blir stulna eller skadas
– att det försäkrade föremålet försvinner
– tillverknings- eller materialfel på det försäkrade föremålet, arbetsfel eller fel som uppstår när det försäkrade föremålet används, fel som omfattas av garanti eller annat fel, normal förslitning, försvagning
som sker småningom, korrosion, oxidation, fukt, köld
eller värme.
Se även de gemensamma begränsande villkoren för
Kontantuttagsskyddet och Köpskyddet, punkt 2.4.
2.2.2.5 Den försäkrades skyldigheter vid skada
Den försäkrade ska utan dröjsmål göra en anmälan om
stöld, inbrott och rån hos den lokala polisen samt sända
ersättningsansökan med bilagor till Fennia. Ansökningsblanketter finns på Danske Banks och Fennias webbplatser.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INNEHAVARE AV MASTERCARD KOMBINATIONSKORT
Till ersättningsansökan ska bifogas
– särskilt specificerad del av kreditkortets nummer
– en kopia av ett verifikat, av vilket det försäkrade föremålet, inköpsdag och inköpspris framgår (t.ex. kassakvitto eller räkning)
– en kopia av ett verifikat, av vilket det framgår att det
försäkrade föremålet har betalats med kreditkort
som beviljas av Danske Bank (t.ex. kreditkortsräkning)
– vid stöld, inbrott och rån en kopia av brottsanmälan
– i fall där det försäkrade föremålet skadats en kostnadskalkyl för reparation av föremålet, reparationsräkning eller ett utlåtande, av vilket det framgår att
det försäkrade föremålet inte kan repareras.
2.3 Begränsningar och säkerhetsföreskrifter
2.3.1 Begränsande villkor
2.3.1.1 Brottsliga handlingar
Ersättning betalas inte om den försäkrade har deltagit i
en brottslig handling som har orsakat försäkringsfallet.
2.3.1.2 Alkohol, läkemedel och berusningsmedel
Försäkringen ersätter inte skada som har orsakats av
att den försäkrade brukat alkohol, läkemedel eller andra
medel som intagits i berusande syfte.
2.3.1.3 Myndigheternas åtgärder och bestämmelser
Försäkringen ersätter inte sådan skada som orsakats av
embargo, konfiskation eller annan myndighetsåtgärd eller -bestämmelse.
2.3.1.4 Krig och uppror
Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av krig
eller annat våldsamt upplopp på en offentlig plats.
2.3.1.6 Kärnvapen och atomskada
Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av i
atomansvarighetslagen beskriven atomskada oberoende av var atomskadan har inträffat och inte heller inverkan av vapen eller anläggning som baserar sig på kärnreaktion.
2.3.2 Säkerhetsföreskrifter
Den försäkrade ska iaktta säkerhetsföreskrifter. Försummelse att iaktta säkerhetsföreskrifterna kan leda till
att ersättning förvägras eller minskas.
2.3.2.1 Användning av föremålet
Den försäkrade ska sörja för att det försäkrade föremålet inte används i strid med tillverkarens, importörens eller säljarens bruks-, service- och installationsanvisningar eller utsätts för alltför stor belastning.
2.3.2.2 Låsning och övervakning av
förvaringsutrymmen
Fönster, dörrar och andra öppningar i utrymmen där lös
egendom förvaras ska vara stängda på ett betryggande
sätt i händelse av inbrott och stöld. Nycklarna till förvaringsutrymmena får inte lämnas eller gömmas i förvaringsutrymmenas närhet. Låset ska omedelbart bytas ut
eller serieläggas på nytt, om det finns skäl att misstänka
att nycklarna kommit i obehörigas händer.
Egendom som medförs ska övervakas för att undvika
stöld. Föremålen som räknas upp här ska övervakas
oavbrutet om de förvaras i bil, husvagn, lätt släpvagn,
båt eller tält: pengar, optiska och elektroniska apparater
samt elverktyg.
2.3.2.3 Låsning av cykel och fordon
Cykel och fordon ska låsas i händelse av stöld.
2.3.1.5 Naturfenomen
Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av
storm, översvämning, jordskred, jordbävning eller av annat med dessa jämställbara naturfenomen.
Sida 118 / 153
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
Försäkringsvillkor för innehavare av Danske Banks MasterCard
Gold -kombinationskort
Gäller fr.o.m. 19.11.2015
Försäkringsskyddet ingår i MasterCard Gold -kombinationskorten som Danske Bank beviljar efter 19.11.2015 till
kunder som omfattas av förmånsprogrammet
Försäkringstagare
Danske Bank Abp
Försäkringsgivare
Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
Postadress
00017 Fennia
Tfn
010 5031
Fax
010 503 5300
FO-nummer 0196826-7
2 Köp- och kontantuttagsskydd
2.1.1 Den försäkrade
Den försäkrade är en privatperson som innehar Danske
Banks MasterCard Gold- kombinationskort.
2.1.2 Giltighet
Försäkringen gäller under den tid Danske Banks MasterCard Gold -kombinationskort är giltigt. Försäkringen
gäller överallt i världen.
2.2.2 Försäkringens ersättningsbelopp
2.2.2.1 Stöld av det försäkrade föremålet
Vid stöld av det försäkrade föremålet ersätts det inköpspris som framgår av det försäkrade föremålets
köpkvitto.
2.2.2.2 Skada på det försäkrade föremålet
Vid skada på det försäkrade föremålet ersätts kostnaderna för reparation av det försäkrade föremålet, eller
om reparationskostnaden överstiger inköpspriset på
kvittot, ersätts det inköpspris som framgår av det försäkrade föremålets köpkvitto.
2.2.2.3 Betalning av ersättning och ersättningens
maximibelopp
Ersättning betalas enligt punkterna 2.2.2.1–2.2.2.2,
dock högst:
- upp till 2000 euro i varje enskilt skadefall
- upp till 6000 euro för alla skadefall som inträffat under en period på tre år.
2.2 Köpskydd
2.2.1 Skadefall som ersätts
Försäkringen ersätter stöld av och skada på det försäkrade föremålet under förutsättning att stölden eller skadan har inträffat inom högst hundraåttio (180) dagar
från det försäkrade föremålets köp- eller levererasdatum, köp- eller leveransdagen medräknad.
Med försäkrat föremål avses lös egendom, som den försäkrade har betalat med ett giltigt MasterCard Gold creditkort som Danske Bank tillhandahåller. Försäkringen omfattar inte motordrivna fordon eller fordon som
bogseras.
Med stöld avses tillgripande av det försäkrade föremålet
som den försäkrade förfogar över. Med stöld avses också att det försäkrade föremålet har tillgripits från ett
låst förvaringsutrymme, då detta bevisligen har skett
genom att bryta sig in eller genom att tränga sig in med
hjälp av annat våld. Med skada avses att det försäkrade
föremålet skadas av en yttre orsak som inträffar plötsligt och oväntat.
Sida 119 (153)
Självrisk
Från den ersättning som utbetalas avdras en självrisk
på 75 euro.
2.2.2.4 Ersättningsbegränsningar
Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av
– att smycken eller ädelstenar, levande djur, växter,
dagligvaror eller andra produkter som kan förskämmas blir stulna eller skadas
– att det försäkrade föremålet försvinner
– tillverknings- eller materialfel på det försäkrade föremålet, arbetsfel eller fel som uppstår när det försäkrade föremålet används, fel som omfattas av garanti eller annat fel, normal förslitning, försvagning
som sker småningom, korrosion, oxidation, fukt, köld
eller värme.
Se även de gemensamma begränsande villkoren för
Kontantuttagsskyddet och Köpskyddet, punkt 2.4.
2.2.2.5 Den försäkrades skyldigheter vid skada
Den försäkrade ska utan dröjsmål göra en anmälan om
stöld, inbrott och rån hos den lokala polisen samt sända
ersättningsansökan med bilagor till Fennia. Ansöknings-
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INNEHAVARE AV MASTERCARD GOLD -KOMBINATIONSKORT
blanketter finns på Danske Banks och Fennias webbplatser.
Se även de gemensamma begränsande villkoren för
Kontantuttagsskyddet och Köpskyddet, punkt 2.4.
Till ersättningsansökan ska bifogas
- särskilt specificerad del av kreditkortets nummer
– en kopia av ett verifikat, av vilket det försäkrade föremålet, inköpsdag och inköpspris framgår (t.ex. kassakvitto eller räkning)
– en kopia av ett verifikat, av vilket det framgår att det
försäkrade föremålet har betalats med kreditkort
som beviljas av Danske Bank (t.ex. kreditkortsräkning)
– vid stöld, inbrott och rån en kopia av brottsanmälan
– i fall där det försäkrade föremålet skadats en kostnadskalkyl för reparation av föremålet, reparationsräkning eller ett utlåtande, av vilket det framgår att
det försäkrade föremålet inte kan repareras.
2.3.5 Den försäkrades skyldigheter vid skadefall
Den försäkrade ska utan dröjsmål göra en brottsanmälan till den lokala polisen samt lämna in en ersättningsansökan med bilagor till Fennia. Ansökningsblanketter
finns på Danske Banks och Fennias webbplatser.
Till ersättningsansökan ska bifogas:
– en kopia av brottsanmälan, av vilken tidpunkten för
tillgripandet och det förlorade kontantbeloppet framgår
– en skriftlig, daterad och av ett vittne undertecknat utlåtande om stölden eller rånet samt vittnets namn
och kontaktuppgifter
– en kopia av ett verifikat, av vilket tidpunkten för uttaget av de stulna eller rånade kontanterna framgår.
2.3 Kontantuttagsskydd
2.3.1 Skadefall som ersätts
Försäkringen ersätter stöld eller rån av kontanter som
den försäkrade bevisligen lyft från en bankomat eller utomlands även från en bankkassa med Danske Banks
MasterCard Gold -kombinationskort under förutsättning
att detta har skett högst tolv (12) timmar från tidpunkten för kontantuttaget.
2.3.2 Utbetalning av ersättning och ersättningens
maximibelopp
I ersättning betalas beloppet av de kontanter som den
försäkrade har lyft med Danske Banks Gold -kreditkort
(debet eller credit) och som den försäkrade har förlorat
till följd av stölden eller rånet, dock högst
- upp till 250 euro i varje enskilt skadefall
- upp till 1000 euro för alla skadefall som inträffat
inom en period av tre år.
Självrisk
Från den ersättning som utbetalas avdras en självrisk
på 75 euro.
Med stöld avses tillgripande av kontanter som den försäkrade förfogar över.
Med rån avses tillgripande av kontanter som den försäkrade förfogar över genom att använda våld eller genom hot om att omedelbart använda våld mot den försäkrade.
2.3.4 Ersättningsbegränsning
Ersättning betalas inte om den person som stulit eller
rånat kontanter bor i samma hushåll med den försäkrade.
Sida 120 / 153
2.4 Gemensamma villkor för kontantuttags- och
köpskyddet
2.4.1 Gemensamma begränsande villkor
2.4.1.1 Brottsliga handlingar
Ersättning betalas inte om den försäkrade har deltagit i
en brottslig handling som har orsakat försäkringsfallet.
2.4.1.2 Alkohol, läkemedel och berusningsmedel
Försäkringen ersätter inte skada som har orsakats av
att den försäkrade brukat alkohol, läkemedel eller andra
medel som intagits i berusande syfte.
2.4.1.3 Myndigheternas åtgärder och bestämmelser
Försäkringen ersätter inte sådan skada som orsakats av
embargo, konfiskation eller annan myndighetsåtgärd eller -bestämmelse.
2.4.1.4 Krig och uppror
Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av krig
eller annat våldsamt upplopp på en offentlig plats.
2.4.1.5 Naturfenomen
Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av
storm, översvämning, jordskred, jordbävning eller av annat med dessa jämställbara naturfenomen.
2.4.1.6 Kärnvapen och atomskada
Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av i
atomansvarighetslagen beskriven atomskada oberoende av var atomskadan har inträffat och inte heller inverkan av vapen eller anläggning som baserar sig på kärnreaktion.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INNEHAVARE AV MASTERCARD GOLD -KOMBINATIONSKORT
2.4.2 Säkerhetsföreskrifter
Den försäkrade ska iaktta säkerhetsföreskrifter. Försummelse att iaktta säkerhetsföreskrifterna kan leda till
att ersättning förvägras eller minskas.
2.4.2.1 Användning av föremålet
Den försäkrade ska sörja för att det försäkrade föremålet inte används i strid med tillverkarens, importörens eller säljarens bruks-, service- och installationsanvisningar eller utsätts för alltför stor belastning.
2.4.2.2 Låsning och övervakning av förvaringsutrymmen
Fönster, dörrar och andra öppningar i utrymmen där lös
egendom förvaras ska vara stängda på ett betryggande
sätt i händelse av inbrott och stöld. Nycklarna till förvaringsutrymmena får inte lämnas eller gömmas i förvaringsutrymmenas närhet. Låset ska omedelbart bytas ut
eller serieläggas på nytt, om det finns skäl att misstänka
att nycklarna kommit i obehörigas händer.
Egendom som medförs ska övervakas för att undvika
stöld. Föremålen som räknas upp här ska övervakas
oavbrutet om de förvaras i bil, husvagn, lätt släpvagn,
båt eller tält: pengar, optiska och elektroniska apparater
samt elverktyg.
2.4.2.3 Låsning av cykel och fordon
Cykel och fordon ska låsas i händelse av stöld.
Sida 121 / 153
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
Försäkringsvillkor för innehavare av Danske Banks MasterCard
Platinum, MasterCard Platinum Private Banking och World Elite
MasterCard –kombinationskort
Gäller fr.o.m. 19.11.2015
Försäkringsskyddet ingår i MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking och World Elite MasterCard -kombinationskorten som Danske Bank beviljar efter 19.11.2015 till kunder som omfattas av förmånsprogrammet eller private banks access service
Försäkringstagare
Danske Bank Abp
Försäkringsgivare
Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
Postadress
00017 Fennia
Tfn
010 5031
Fax
010 503 5300
FO-nummer 0196826-7
2. Köp- och kontantuttagsskydd
2.1.1 Den försäkrade
Försäkrad är en privatperson som innehar Danske
Banks MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking eller World Elite MasterCard kombinationskort.
2.1.2 Giltighet
Försäkringen är i kraft under den tid Danske Banks MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking
eller World Elite MasterCard -kombinationskort är giltiga. Försäkringen gäller överallt i världen.
2.2 Köpskydd
2.2.1 Skadefall som ersätts
Försäkringen ersätter stöld av och skada på det försäkrade föremålet under förutsättning att stölden eller skadan har inträffat inom högst hundraåttio (180) dagar
från det försäkrade föremålets köp- eller levererasdatum, köp- eller leveransdagen medräknad.
Med försäkrat föremål avses lös egendom, som den försäkrade har betalat med ett giltigt MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking eller World
Elite MasterCard -kreditkorten (credit) som Danske
Bank tillhandahåller. Försäkringen omfattar inte
motordrivna fordon eller fordon som bogseras.
Med stöld avses tillgripande av det försäkrade föremålet
som den försäkrade förfogar över. Med stöld avses också att det försäkrade föremålet har tillgripits från ett
låst förvaringsutrymme, då detta bevisligen har skett
Sida 122 (153)
genom att bryta sig in eller genom att tränga sig in med
hjälp av annat våld. Med skada avses att det försäkrade
föremålet skadas av en yttre orsak som inträffar plötsligt och oväntat.
2.2.2 Försäkringens ersättningsbelopp
2.2.2.1 Stöld av det försäkrade föremålet
Vid stöld av det försäkrade föremålet ersätts det inköpspris som framgår av det försäkrade föremålets
köpkvitto.
2.2.2.2 Skada på det försäkrade föremålet
Vid skada på det försäkrade föremålet ersätts kostnaderna för reparation av det försäkrade föremålet, eller
om reparationskostnaden överstiger inköpspriset på
kvittot, ersätts det inköpspris som framgår av det försäkrade föremålets köpkvitto.
2.2.2.3Betalning av ersättning och ersättningens
maximibelopp
Ersättning betalas enligt punkterna 2.2.2.1–2.2.2.2,
dock högst:
- upp till 3 000 euro i varje enskilt skadefall
- upp till 9 000 euro för alla skadefall som inträffat
under en period på tre år.
Självrisk
Från den ersättning som utbetalas avdras en självrisk
på 75 euro.
2.2.2.4 Ersättningsbegränsningar
Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av
– att smycken eller ädelstenar, levande djur, växter,
dagligvaror eller andra produkter som kan förskämmas blir stulna eller skadas
– att det försäkrade föremålet försvinner
- eller materialfel på det försäkrade föremålet, arbetsfel
eller fel som uppstår när det försäkrade föremålet
används, fel som omfattas av garanti eller annat fel,
normal förslitning, försvagning som sker småningom,
korrosion, oxidation, fukt, köld eller värme.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INNEHAVARE AV DANSKE BANKS MASTERCARD PLATINUM,
MASTERCARD PLATINUM PRIVATE BANKING OCH WORLD ELITE MASTERCARD
–KOMBINATIONSKORT
Se även de gemensamma begränsande villkoren för
Kontantuttagsskyddet och Köpskyddet, punkt 2.4.
2.2.2.5 Den försäkrades skyldigheter vid skada
Den försäkrade ska utan dröjsmål göra en anmälan om
stöld, inbrott och rån hos den lokala polisen samt sända
ersättningsansökan med bilagor till Fennia. Ansökningsblanketter finns på Danske Banks och Fennias webbplatser.
Till ersättningsansökan ska bifogas
– särskilt specificerad del av kreditkortets nummer
– en kopia av ett verifikat, av vilket det försäkrade föremålet, inköpsdag och inköpspris framgår (t.ex. kassakvitto eller räkning)
– en kopia av ett verifikat, av vilket det framgår att det
försäkrade föremålet har betalats med kreditkort
som beviljas av Danske Bank (t.ex. kreditkortsräkning)
– vid stöld, inbrott och rån en kopia av brottsanmälan
– i fall där det försäkrade föremålet skadats en kostnadskalkyl för reparation av föremålet, reparationsräkning eller ett utlåtande, av vilket det framgår att
det försäkrade föremålet inte kan repareras.
2.3 Kontantuttagsskydd
2.3.1 Skadefall som ersätts
Försäkringen ersätter stöld eller rån av kontanter som
den försäkrade bevisligen lyft från en bankomat eller utomlands även från en bankkassa med Danske Banks
Platinum-kreditkort eller Private Bankings kreditkort
under förutsättning att detta har skett högst tolv (12)
timmar från tidpunkten för kontantuttaget.
2.3.2 Utbetalning av ersättning och ersättningens
maximibelopp
I ersättning betalas beloppet av de kontanter som den
försäkrade har lyft med Danske Banks Platinumkreditkort eller Private Banking-kreditkort (debet eller
credit) och som den försäkrade har förlorat till följd av
stölden eller rånet, dock högst
- upp till 500 euro i varje enskilt skadefall
- upp till 2 000 euro för alla skadefall som inträffat
inom en period av tre år.
Självrisk
Från den ersättning som utbetalas avdras en självrisk
på 75 euro.
Med stöld avses tillgripande av kontanter som den försäkrade förfogar över.
Sida 123 / 153
Med rån avses tillgripande av kontanter som den försäkrade förfogar över genom att använda våld eller genom hot om att omedelbart använda våld mot den försäkrade.
2.3.3 Ersättningsbegränsning
Ersättning betalas inte om den person som stulit eller
rånat kontanter bor i samma hushåll med den försäkrade.
Se även de gemensamma begränsande villkoren för
Kontantuttagsskyddet och Köpskyddet, punkt 2.4.
2.3.4 Den försäkrades skyldigheter vid skadefall
Den försäkrade ska utan dröjsmål göra en brottsanmälan till den lokala polisen samt lämna in en ersättningsansökan med bilagor till Fennia. Ansökningsblanketter
finns på Danske Banks och Fennias webbplatser.
Till ersättningsansökan ska bifogas:
– en kopia av brottsanmälan, av vilken tidpunkten för
tillgripandet och det förlorade kontantbeloppet framgår
– en skriftlig, daterad och av ett vittne undertecknat utlåtande om stölden eller rånet samt vittnets namn
och kontaktuppgifter
– en kopia av ett verifikat, av vilket tidpunkten för uttaget av de stulna eller rånade kontanterna framgår.
2.4 Gemensamma villkor för kontantuttags- och köpskyddet
2.4.1 Gemensamma begränsande villkor
2.4.1.1 Brottsliga handlingar
Ersättning betalas inte om den försäkrade har deltagit i
en brottslig handling som har orsakat försäkringsfallet.
2.4.1.2 Alkohol, läkemedel och berusningsmedel
Försäkringen ersätter inte skada som har orsakats av
att den försäkrade brukat alkohol, läkemedel eller andra
medel som intagits i berusande syfte.
2.4.1.3 Myndigheternas åtgärder och bestämmelser
Försäkringen ersätter inte sådan skada som orsakats av
embargo, konfiskation eller annan myndighetsåtgärd eller -bestämmelse.
2.4.1.4 Krig och uppror
Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av krig
eller annat våldsamt upplopp på en offentlig plats.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INNEHAVARE AV DANSKE BANKS MASTERCARD PLATINUM,
MASTERCARD PLATINUM PRIVATE BANKING OCH WORLD ELITE MASTERCARD
–KOMBINATIONSKORT
2.4.1.5 Naturfenomen
Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av
storm, översvämning, jordskred, jordbävning eller av annat med dessa jämställbara naturfenomen.
1.4.1.6 Kärnvapen och atomskada
Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av i
atomansvarighetslagen beskriven atomskada oberoende av var atomskadan har inträffat och inte heller inverkan av vapen eller anläggning som baserar sig på kärnreaktion.
2.4.2 Säkerhetsföreskrifter
Den försäkrade ska iaktta säkerhetsföreskrifter. Försummelse att iaktta säkerhetsföreskrifterna kan leda till
att ersättning förvägras eller minskas.
2.4.2.1 Användning av föremålet
Den försäkrade ska sörja för att det försäkrade föremålet inte används i strid med tillverkarens, importörens eller säljarens bruks-, service- och installationsanvisningar eller utsätts för alltför stor belastning.
Sida 124 / 153
2.4.2.2 Låsning och övervakning av
förvaringsutrymmen
Fönster, dörrar och andra öppningar i utrymmen där lös
egendom förvaras ska vara stängda på ett betryggande
sätt i händelse av inbrott och stöld. Nycklarna till förvaringsutrymmena får inte lämnas eller gömmas i förvaringsutrymmenas närhet. Låset ska omedelbart bytas ut
eller serieläggas på nytt, om det finns skäl att misstänka
att nycklarna kommit i obehörigas händer.
Egendom som medförs ska övervakas för att undvika
stöld. Föremålen som räknas upp här ska övervakas
oavbrutet om de förvaras i bil, husvagn, lätt släpvagn,
båt eller tält: pengar, optiska och elektroniska apparater
samt elverktyg.
2.4.2.3 Låsning av cykel och fordon
Cykel och fordon ska låsas i händelse av stöld.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
Villkor för elektronisk hantering – webbanken och telefontjänsten
1. Tillämpningsområde
Dessa villkor tillämpas vid användning av webbanken
och telefontjänsten (nedan online-tjänsten), då kunden
eller användaren på eget initiativ använder dessa eller
då banken per telefon tar kontakt med en kund eller användare som har tillgång till bankkoder. Dessa villkor har
tagits i bruk 1.9.2015.
2.2 Elektronisk representation
En fysisk person kan representera en kund i rollen som
användare i online-tjänsten om hans eller hennes koder
innefattar användarrättigheter till de finansiella tjänsterna för den kund som representeras. Användarrättigheterna kan variera beroende på servicekanal och terminalanslutning.
Om kunden är konsumentkund och använder i betaltjänstlagen (290/2010) definierade betaltjänster, tilllämpas utöver dessa villkor även meddelandet om betaltjänster.
Användarens rätt att representera en kund kan baseras
på en fullmakt, lagstiftning eller ett myndighetsbeslut.
När man beviljas användarrättigheter ska man på begäran kunna visa upp de dokument för banken som ligger
till grund för rätten att representera kunden.
Om en konflikt finns mellan olika språkversioner av villkoren, tillämpas i första hand den finskspråkiga versionen.
2. Koder och användarrättigheter
2.1 Elektronisk identifiering och elektronisk underskrift
Online–tjänsten kan användas med hjälp av de koder
som godkänts av banken, som bankkoder. Koderna är
elektronisk identifiering av en fysisk person och ett verktyg för elektronisk underskrift.
När kunden eller användaren tar kontakt med banken,
känner banken igen kunden och användaren genom koden och användaren och kunden känner igen banken.
Användning av koden motsvarar identifiering mellan
kunden och banken genom ett traditionellt identifieringsdokument (elektronisk identifiering).
När banken tar kontakt med kunden eller användaren
per telefon känner de igen det nummer som banken
ringer ifrån och sätt att gå tillväga, som anges som bankens webbplats under rubriken Telefonsamtal från
Danske Bank. Banken identifierar kunden och användaren genom den information som krävs för att ta kontakt
och den information man får under telefonsamtalet. Användning av denna information motsvarar identifiering
mellan kunden och banken genom ett traditionellt identifieringsdokument.
Användaren sköter kundens ärenden för kundens räkning i dennes namn och på dennes ansvar. Kunden ansvarar för alla serviceförfrågningar som användaren har
gjort via online-tjänsten under användarrättigheternas
giltighetstid. Banken ansvarar inte för skador som orsakas kunden eller användaren som beror på att användaren har använt eller förvarat koderna på ett vårdslöst
sätt.
Banken drar in användarrättigheterna på kundens eller
användarens begäran. Banken ändrar endast användarrättigheterna på kundens begäran. Kunden eller användaren måste omedelbart meddela banken om han eller
hon vill ta bort eller ändra användarrättigheterna. Användarrättigheterna dras in och kundens ansvar för användarens handlingar upphör då en anmälan kommit in
till banken, banken har emottagit anmälan och banken
har fått tillräckligt lång tid på sig att genomföra ändringen. Banken har ingen skyldighet att meddela kunden eller användaren om att användarrättigheterna dragits in
eller ändrats.
När kunden eller användaren godkänner eller bekräftar
den serviceförfrågan han eller hon gjort på onlinetjänsten genom sina bankkoder, motsvarar användningen av bankkoderna en underskrift skriven för hand (elektronisk underskrift).
2.3 Förvaring av koder och ansvar för om de försvinner
Koderna är personliga och de får inte lämnas ut till
andra personer, program eller tjänster. Kunden och användaren förbinder sig att förvara de koder som banken
godkänt omsorgsfullt i enlighet med användarinstruktionerna och på ett sätt som förhindrar obehöriga från att
få vetskap om dem eller använda dem. Det hemliga lösenordet ska alltid försvaras skilt från kundnumret och
säkerhetskortet (engångskoderna), och helst endast
memoreras. När kunden eller användaren får nya bankkoder ska det lösenord som givits av banken omedelbart
ändras.
Kunden eller användaren och tredje part avtalar separat
med tredje part om de rättsliga följderna vid användning
av bankens identifierings- och internetbetalningstjänst.
Kunden är ansvarig för att på ett omsorgsfullt sätt förvara de koduppgifter som den innehar så att obehöriga
inte kommer över dem. Banken ber aldrig om uppgifter
Sida 125 (153)
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
VILLKOR FÖR ELEKTRONISK HANTERING
WEBBENKEN OCH TELEFONTJÄNSTEN
om bankkoder via e-post eller på annat sätt när banken
tar kontakt med kunden eller användaren. Koderna får
aldrig ges ut via e-post eller telefon till någon som frågar
efter dem, inte ens till banken.
Kunden eller användaren måste omedelbart meddela
banken om han eller hon får vetskap om eller misstänker att det hemliga lösenordet till bankkoderna, säkerhetskortet eller informationen på det, telefon försedd
med snabbidentifiering eller annan motsvarande identifikationsuppgift kan missbrukas eller har kommit till utomståendes kännedom eller besittning.
Användningen av bankkoderna kan spärras via bankens
spärrtjänst. Meddelandet ska lämnas utan dröjsmål
- antingen personligen till bankens kontor under kontorets öppettider,
- till bankens kundtjänst på 0200 2570 (lna/msa)
vardagar kl. 9-16,
- per telefon dygnet runt till bankens 24 h Korttjänst
för anmälningar om förkomna kort och spärrning på
telefonnumret 0200 2585 (lna/msa) eller +358
200 2585 (lna/msa) när samtalet rings från utlandet eller
- i bankens automatiska telefontjänst 0200 2571.
Kunden eller användarens ansvar för olaga användning
av koder upphör så fort banken har emottagit en anmälan om att de försvunnit. En anmälan om att bankkoderna har försvunnit motsvaras även av att kunden själv
spärrar bankkoderna via online-tjänsten.
Om bankkoderna enbart är avsedda för företagsanvändning har en företagskund rätt att spärra bankkoderna om det aktuella företaget har spärrat alla användarrättigheter som givits användaren och inga andra
kunder har användarrättigheter till koderna och att
bankkoderna därigenom skulle vara överflödiga.
På ansvar och skyldigheter för kunder i konsumentställning i anslutning till användning av betalningstransaktioner tillämpas meddelandet om betaltjänster.
3. Tjänsteutbud
Via online-tjänsten erbjuds finansiella tjänster från banken och produkter och tjänster från tredje part. Tjänsteutbudet kan variera beroende på servicekanal, terminalanslutning och ställning.
I online-tjänsten får kunden eller användaren konfidentiell information om de finansiella tjänster som finns, möjlighet att använda finansiella tjänster och att ingå avtal
om nya finansiella tjänster så långt det är möjligt.
Sida 126 / 153
Villkoren för serviceförfrågan som gjorts i onlinetjänsten består av särskilda avtalsvillkor för finansiella
tjänster och av dessa villkor. För de finansiella tjänsterna tillämpas främst de särskilda villkor som gäller för
tjänsterna. I andra hand tillämpas dessa villkor, som
finns upprättade på finska, svenska och engelska. Om de
olika språkversionerna innehåller motstridiga uppgifter
tillämpas i första hand den finska versionen.
4. Immateriella rättigheter
Banken har äganderätt, upphovsrätt, varumärkesrätt
och alla övriga immateriella rättigheter till materialet i
online-tjänsten om inte annat anges. Det är strängt förbjudet att låna, kopiera, spara, bearbeta, ändra, överföra,
överlåta eller på annat utnyttja eller dra nytta av materialet eller delar därav utan att banken på förhand givit sitt
skriftliga tillstånd till det.
5. Kund- och hanteringsuppgifter
5.1. Skyldighet att lämna uppgifter
Parterna är skyldiga att:
- lämna tillräckligt specifika personuppgifter och kontaktuppgifter, såsom namn, personbeteckning eller
annan särskiljande beteckning, adress och telefonnummer.
- omedelbart meddela den andra parten om nya personoch kontaktuppgifter, om dessa ändras.
Parterna ansvarar för att uppgifterna är korrekta och
uppdaterade.
Ovan nämnda uppgifter om banken finns på bankens
webbplats. Bankens principer för identifiering är tillgängliga på adressen www.danskebank.fi/pankkitunnukset.
Kunden och användaren är skyldiga att omedelbart ge
banken information som påverkar kundens, användarens eller bankens rättigheter eller skyldigheter, såsom uppgifter om kundens eller användarens:
- koder eller identifikationsdokument i de fall då de
försvinner eller om någon obehörig får kännedom om
dem.
- intressebevakning i de fall då sådan införs eller upphör, eller vid dödsfall.
5.2. Spara och förvara uppgifter
Banken har rätt att utan att särskilt meddela om det:
- spara och arkivera logguppgifter och serviceförfrågningar från användning av online-tjänsten.
- spela in och arkivera de samtal som förts mellan
kunden och användaren i telefontjänsten.
Uppgifterna om hantering och händelser i samband med
användning av online-tjänsten utgör en del av bankens
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
VILLKOR FÖR ELEKTRONISK HANTERING
WEBBENKEN OCH TELEFONTJÄNSTEN
kundregister. Uppgifter som hänför sig till identifiering
sparas under den period som anges enligt lag. Övriga
uppgifter sparas i så lång tid som krävs för bankens
riskhantering. Efter att den bestämda tidsperioden som
gäller enligt lag eller fastställts av banken löpt ut förstörs uppgifterna.
Banken har rätt att samla in information om
- kundens eller användarens dator, såsom vilken version av operativsystem och webbläsare den använder
- de tjänster som kunden eller användaren anlitar genom session.
5.3. Användning av uppgifter
Banken har rätt att använda inspelade telefonsamtal i
bevisföring, för utvecklande av kundtjänsten och i riskhanteringssyfte samt som bevis för att lösa eventuella
tvister.
När det gäller övriga inspelningar och databanker har
banken rätt att använda kunduppgifter och uppgifter om
hanteringen i enlighet med de godtagbara användningssyften för personregisterutdrag som banken har.
Banken utnyttjar information som samlats in med säkerhetsapplikationer eller på annat sätt
- om kundens eller användarens dator för att skydda
kunden och användaren mot säkerhet eller datasäkerhet attack och mot försök att missbruka tjänsten och för att utveckla datasäkerhet applikationer
och näringsverksamhet.
- om de tjänster som kunden eller användaren anlitar
genom session för statistiska ändamål och för att utveckla näringsverksamhet.
-
begäran om att få tillgång till uppgifterna görs på
goda grunder.
Banken tillhandahåller kostnadsfritt uppgifter och kopior
på dokument om begäran rör en enskild händelse och
begäran endast görs en gång om året. I annat fall tar
banken ut avgifter och arvoden enligt gällande servicetaxa.
6. Ansvarsfördelning
6.1. Information om finansiella tjänster
Banken ansvarar för att kunden får de nödvändiga uppgifterna om de finansiella tjänsterna i samband med
serviceförfrågan, såsom uppgifter om produktbolag, avtalsvillkor och priser samt, när det gäller nya avtal, information om villkoren för distansförsäljning enligt lagen.
De finansiella tjänsterna är avgiftsbelagda om inte annat
överenskommits. Banken debiterar kunden avgifter och
arvoden enligt gällande taxa. Om inget annat överenskommits dras dessa från kundens konto om kunden har
ett konto i banken.
6.2. Utrustning, program, system och anslutningar
På bankens webbplats anges de tekniska minimikraven
för användningen av online-tjänsten. Kunden och användaren ansvarar för att de har den utrustning samt de
program och system som krävs för att använda onlinetjänsten, såsom terminalutrustning, webbläsare och anslutningar, det vill säga dataanslutningar. Banken garanterar dock inte att man kan använda online-tjänsten med
den utrustning eller de program, system eller anslutningar som kunden eller användaren använder.
Banken kan endast lämna ut kunduppgifter till tredje
part om kunden eller användaren, i enlighet med sina
användarrättigheter, har gett sitt medgivande till det, så
till vida det inte är direkt tillåtet enligt lag utan kundens
medgivande eller banken är skyldig till det enligt lag eller
myndighetsbestämmelser.
Parterna är ansvariga för att införskaffa samt för användningen och underhållet av sin utrustning, sina program, system och anslutningar samt för utgifter och
kostnader för dessa. Parterna ansvarar för att den utrustning, de program, system och anslutningar som används inte förorsakar någon skada, störning eller andra
olägenheter för parterna eller för utomstående.
5.4 Tillgång till uppgifter
Kunden eller användaren kan få tillgång till sparad information om hur online–tjänsten använts eller lyssna
på enskilda inspelade telefonsamtal genom att göra en
förfrågan om det till banken. Banken kan ge ut dessa
uppgifter om:
- kunden eller användaren har identifierats på ett tillförlitligt sätt,
- kunden eller användaren har rätt att få tillgång till
uppgifter enligt sekretessvillkoren,
- uppgifterna rör enskilda händelser och
6.3 Säkerhet och informationssäkerhet
På bankens webbplats finns det information om säker
online-användning. Information om vilka krav på utrustning och program som är nödvändiga för olika typer av
hot mot informationssäkerheten finns också på Kommunikationsverkets webbplats.
Kunden och användaren ansvarar för:
- att de har den utrustning och de program som krävs
för att använda online-tjänsten samt ur datasäkerhetssynpunkt.
Sida 127 / 153
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
VILLKOR FÖR ELEKTRONISK HANTERING
WEBBENKEN OCH TELEFONTJÄNSTEN
uppdateringar av programvara och datasäkerhetsprogram och tillhörande kostnader och utgifter.
Samtalet mellan kunden och banken under e-Mötet spelas in.
För att säkerställa en säker användning rekommenderar
banken att kunden och användaren:
- regelbundet läser säkerhetsanvisningarna på bankens och Kommunikationsverkets webbplats.
- så långt det är rimligt gör allt för att se till att utrustningen samt program, system och nödvändiga dataanslutningar är tillräckligt säkra samt att de och de
nödvändiga informationssäkerhetsprogrammen
uppdateras regelbundet.
6.4.4 Elektronisk brevlåda
Banken har rätt att skicka till kunden eller till användaren olika typer av personal meddelanden och dokument i elektroniskt format till den elektroniska brevlådan
när kunden har valt att börja använda elektronisk brevlåda eller kunden har befullmäktigat användaren att ta
emot kundens meddelanden och dokument.
-
6.4. Serviceförfrågningar
6.4.1 Online-tjänsten
Kunden eller användaren kan göra en serviceförfrågan i
online-tjänsten. En serviceförfrågan är slutgiltig och oåterkallelig när ett meddelande skickats ut i onlinetjänsten om att begäran har tagits emot, om inte annat
överenskommits.
Kunden ansvarar för serviceförfrågningar som kunden
gjort med sina koder eller som gjorts av användaren
med kundens koder för kundens räkning.
Inloggning till och användning av online-tjänsten är endast tillåten och avsedd för fysiska personer som är
kunder eller användare. Programmässig användning
(t.ex. script robots) av online-tjänsten eller användning
baserad på programmerade gränssnitt som kunden
själv utvecklat eller på tredjepartsprogram är förbjuden,
såvida banken inte godkänt sådan användning av tjänsten.
6.4.2 Meddelandesystem
Banken har rätt att skicka konfidentiell information till
kunden eller användaren via webbankens meddelandesystem utan särskilt tillstånd från kunden eller användaren.
6.4.3 Danske e-Möte
Danske e-Möte är en förhandling mellan kunden och
banken som sker i webbankens elektroniska förhandlingsrum. Kommunikationen mellan kunden och banken
under e-Mötet baserar sig på användning av ljud och
bild.
Inbjudan till Danske e-Möte sänds via bankens kommunikationssystem. Banken har rätt att använda tredje
parts system för att genomföra ett Danske e-Möte. Vid
e-Mötet har banken rätt att med kundens eller användarens samtycke visa och berätta konfidentiella uppgifter
för kunden eller användaren.
Sida 128 / 153
Mer information om elektronisk brevlåda och en list om
meddelanden och dokument som ska skickas till den
elektroniska brevlådan finns på bankens webbplats
www.danskebank.fi. Banken har rätt att andra denna list
som bestämd i punkt 7.1.
Oavsett användningen av den elektroniska brevlådan
- kunden eller användaren kan beställa meddelandet
och dokumentet som sent till den elektroniska brevlådan i pappersformat mot en avgift enligt på prislista
- har banken alltid rätt att, om den så önskar, skicka ut
meddelanden och dokument i pappersformat till
kunden och användaren.
6.4.5 Meddelandetjänster
Banken har rätt att utan kundens eller användarens
samtycke skicka en påminnelse via sms om en obekräftad serviceförfrågan som gjorts via telefontjänsterna.
Banken har dessutom rätt att skicka konfidentiell information som sms eller via vanlig e-post till kunden eller
användaren, om detta avtalats på förhand.
Om kunden har valt att börja använda bankens meddelandetjänst, uppstår mellan banken och kunden ett avtal
om meddelandetjänsten. På tjänsten tillämpas bestämmelserna om meddelandetjänster i dessa villkor
och bankens anvisningar som gäller tjänsten.
Banken skickar med kunden avtalad information till det
mobiltelefonnummer, den e-postadress eller annan elektronisk adress som kunden uppgett. Banken levererar
informationen till det mobiltelefonnummer, den epostadress eller annan elektronisk adress som kunden
uppgett.
Banken har rätt att lita på att de uppgifter som kunden
lämnat är korrekta och uppdaterade. Kunden svarar för
att det mobiltelefonnummer, den e-postadress eller annan elektronisk adress som kunden lämnat är i kraft och
att uppgifterna är korrekta och uppdaterade. Kunden är
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
VILLKOR FÖR ELEKTRONISK HANTERING
WEBBENKEN OCH TELEFONTJÄNSTEN
skyldig att omedelbart underrätta banken om det sker
förändringar i dessa uppgifter.
Den information som skickats via meddelandetjänsterna
är konfidentiell och omfattas av banksekretessen. När
kunden har valt att börja använda tjänsten har banken
rätt att skicka sådan information. Vid användning av vanlig e-post kan informationens oföränderlighet och konfidentialitet inte garanteras. Användningen av e-post i
meddelandetjänsterna sker på kundens eget ansvar.
Kunden kan avsluta användningen av meddelandetjänsten genom att underrätta banken om saken via webbanken eller på kontoret.
När kunden slutar använda sin mobiltelefon eller byter
mobiltelefonnummer eller e-postadress, som med stöd
av detta avtal fogats till meddelandetjänsten, ska kunden
meddela det nya mobiltelefonnumret eller den nya epostadressen till banken. I annat fall kan kundspecifika
uppgifter som omfattas av banksekretessen komma till
den nya nummer- eller e-postadressinnehavarens kännedom.
För användningen av meddelandetjänsterna debiteras
serviceavgifter enligt servicetaxan.
6.5 Begränsningar eller avbrott i tjänsten
6.5.1 Planerade avbrott i tjänsten
Banken har rätt att avbryta
- användningen av online-tjänsten eller av enskilda finansiella tjänster, om det är fråga om ett planerat
avbrott som banken meddelat kunderna om på förhand via online-tjänsten.
6.5.2 Hot mot säkerheten och informationssäkerheten
Banken har rätt att av säkerhetsskäl stoppa användningen av koder om de inte har tagits i bruk inom rimlig
tid eller inte har använts under en längre tid.
Banken har rätt att begränsa användningen av onlinetjänsten eller avbryta den för att skydda kunderna och
användarna från hot mot säkerheten eller informationssäkerheten. Banken kan:
- ändra de krav på utrustning, program och verktyg
som ställs för att använda online-tjänsten,
- ändra säkerhetsnivån på inloggningarna eller avaktivera koder,
- sakta ner på takten för uppdrag och övriga serviceförfrågningar via online-tjänsten och
- stoppa användningen av enskilda finansiella tjänster
eller hela online-tjänsten.
Sida 129 / 153
Banken har rätt att hindra kunder eller användare att
använda enskilda finansiella tjänster eller onlinetjänsten om den utrustning eller de program, system eller anslutningar som kunden eller användaren använder
orsakar skador, störningar eller på annat sätt äventyrar
bankens, kundernas eller användarnas säkerhet eller
verksamhet.
6.6 Eget beteende
Banken har rätt att hindra kunden eller användaren från
att använda koder om:
- kunden eller användaren inte följer villkoren eller anvisningarna för online-tjänsten eller en finansiell
tjänst eller
- banken har välgrundade skäl att misstänka att online-tjänsten eller den finansiella tjänsten används
för olaglig verksamhet, i strid mot god praxis eller på
ett sätt som kan orsaka skada för Danske Bank, tredje part eller utomstående.
Om kunden eller användaren avsiktligt försöker att hindra eller försvåra användningen av online-tjänsten genom
att vid upprepade tillfällen utan välgrundad anledning ta
kontakt med banken eller på annat sätt orsaka skada,
olägenheter eller störningar för banken, kunderna, användarna, tredje part eller utomstående har banken rätt
att hindra kunden eller användaren från att använda koderna, säga upp kundavtalet och få full ersättning för alla
direkta och indirekta skador.
6.7 Genomföra och avbryta en serviceförfrågan
Banken ansvarar för att inom den överenskomna tiden
genomföra de serviceförfrågningar som lämnats in genom användning av koderna. Banken är inte skyldig att
genomföra serviceförfrågningar från en part som inte
identifierats på ett tillförlitligt sätt.
Banken ansvarar för att sakinnehållet i de förfrågningar
som kommer in till banken inte ändras inom ramen för
bankens kontrollsfär. Banken ansvarar inte för sådant
som ligger utanför bankens kontrollsfär, såsom skador
som uppstår på grund av att en serviceförfrågan försvinner eller ändras i det allmänna informationsnätet.
Banken genomför serviceförfrågningarna med utgångspunkt i den information som givits av kunden eller användaren. Kunden ansvarar för att uppgifterna i serviceförfrågan är korrekta. Om uppgifterna i serviceförfrågan
är inkorrekta eller bristfälliga eller om de av en orsak
som inte beror på banken inte kan genomföras är banken inte skyldig att genomföra serviceförfrågan och kan
avbryta eller låta bli att genomföra förfrågan.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
VILLKOR FÖR ELEKTRONISK HANTERING
WEBBENKEN OCH TELEFONTJÄNSTEN
Banken har rätt att låta bli att genomföra serviceförfrågan om:
- kunden eller användaren inte följer villkoren eller anvisningarna för online-tjänsten eller en finansiell
tjänst eller
- banken har välgrundade skäl att misstänka att online-tjänsten eller den finansiella tjänsten används
för olaglig verksamhet eller på ett sätt som kan orsaka skada för kunden, användaren, Danske Bank, tredje part eller utomstående.
Banken är inte skyldig att meddela om serviceförfrågan
avbryts eller om banken låter bli att genomföra den av
ovan nämnda skäl.
Banken är inte skyldig att ersätta några andra skador.
Banken har rätt att:
- stoppa användning av koder, en enskild terminalutrustning eller finansiell tjänst om tolkningen av den
lag eller myndighetsbestämmelse som tillämpas har
ändrats,
- stoppa en enskild kund eller användare från att använda koder eller finansiella tjänster om kunden eller
användaren har flyttat från Finland eller om kunden
är bosatt i ett annat land än Finland
och om en ändring enligt bankens mening riskerar att
orsaka banken oförutsägbara rättsliga risker eller skadeståndskrav.
6.8 Fel och skador
6.8.1 Anmärkningar
Anmärkningar rörande online-tjänsten eller en finansiell
tjänst ska omedelbart göras till banken, dock senast
inom en (1) månad efter att kunden eller användaren har
upptäckt eller borde ha upptäckt orsaken till anmärkningen. En anmärkning rörande en finansiell tjänst ska
göras direkt till produktbolaget.
6.8.2 Webbankens tillgänglighet
Banken meddelar om störningar och avbrott i webbankens tillgänglighet på bankens webbplats och/eller
inloggningssidan för webbanken. Under den tid då serviceavbrott förekommer på webbanken kan man använda
andra tjänstekanaler, såsom telefontjänsten, automater
och kontor då dessa är öppna.
För att man skall kunna använda webbanken krävs det
att kundens eller användarens dator uppfyller kraven i
punkt 6.2 som gäller t.ex. webbläsaren eller Javaprogramvaran. Banken ansvarar inte för eventuella tekniska problem eller skador som beror på att kundens eller användarens dator inte motsvarar dessa krav eller
på att kraven ger upphov till tekniska problem.
Banken ansvarar för direkta skador som beror på att:
- man inte kommer in på webbanken av skäl som beror
på banken,
- ett serviceavbrott som ligger inom bankens kontroll
och som beror på någonting annat än normala underhållsåtgärder eller liknande som banken inte på
förhand gett besked om på bankens webbplats
och/eller inloggningssida,
- kunden eller användaren inte har några andra tjänstekanaler till sitt förfogande och
- kunden drabbas av verkliga kostnader för resor och
annan service för att använda alternativa sätt att utföra tjänster som inte hade kunnat vänta.
Sida 130 / 153
Banken stoppar användning av koder om en kund eller
användare, som har koder, avlider och banken får kännedom om dödsfallet. Banken drar in användarrättigheterna till koderna om den kund som användarrättigheterna gäller, avlider och banken får kännedom
om dödsfallet.
6.8.3 Indirekt skada
Banken ansvarar inte på några villkor för indirekta skador, såsom förlorade inkomster, ränteförlust, uteblivna
intäkter, minskade affärer eller avbrott i affärerna, avtal
mellan kunden och användaren eller tredje part eller sådana avtal som inte ingås eller andra anspråk som ställs
på tredje parts kunder.
6.8.4 Force majeure
Parterna ansvarar inte för skador som orsakats av exceptionella omständigheter som parterna inte kan påverka och som på ett orimligt sätt försvårar parternas
verksamhet. Parterna har rätt att avbryta sina åtaganden i enlighet med detta kontrakt under den tid som de
exceptionella omständigheterna råder. Exceptionella
omständigheter kan exempelvis vara:
- krig, krigshot, uppror eller upplopp.
- en arbetskonflikt såsom strejk, lockout, bojkott eller
blockad, även i de fall då det inte handlar om parterna.
- störningar i den automatiska datahanteringen, dataöverföringen, övrig elektronisk kommunikation eller
elförsörjningen, såsom elavbrott, trasiga kablar eller
avbrott i dataöverföringen, som ligger utanför parternas kontrollsfär eller
- en naturkatastrof, epidemi, katastrof eller annat yttre
hot av motsvarande kaliber som är oberoende av
parterna.
En part är skyldig att så snart som möjligt meddela den
andra parten om exceptionella omständigheter som
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
VILLKOR FÖR ELEKTRONISK HANTERING
WEBBENKEN OCH TELEFONTJÄNSTEN
drabbat parten. Om den exceptionella omständigheten
gäller banken, kan Banken lämna meddelandet på sin
webbplats eller i rikstäckande dagstidningar.
6.8.5 Avtal mellan kunden och tredje part
För produkter och tjänster från tredje part tillämpas enbart villkoren i avtalet mellan kunden och tredje part.
Banken:
- tar inte ställning till de uppgifter som lämnas, produkter och tjänster som erbjuds av tredje part eller
säkerheten i de tjänster som erbjuds av tredje part.
- är inte en deltagande part i avtal mellan kunden och
tredje part och ansvarar inte för förpliktelser, fel eller
förseningar förknippade med det.
- garanterar inte tredje parts betalningsförmåga eller
egenskaperna hos de produkter och tjänster som
erbjuds av tredje part.
7. Ändringar
7.1 Tjänsteutbud
Banken har rätt att ändra avgifter, användaranvisningar,
serviceutbud, utseende, innehåll, tillgänglighet och krav
på utrustning och program för online-tjänsten och de finansiella tjänsterna:
- utan att på förhand meddela kunden eller användaren,
- börja tillämpa ändringen och
- vid behov upplysa kunder och användare om ändringarna på bankens webbplats.
7.2 Avtalsvillkor
Banken meddelar om ändringar av villkoren i detta avtal
på bankens webbplats, om ändringen
- beror på lag eller myndighetsbeslut,
- inte gäller omständigheter som regleras i betaltjänstlagen (290/2010) eller
- föranleds av bankens initiativ och ändringen inte väsentligen ökar kundens eller användarens förpliktelser i enlighet med detta avtal eller minskar dennes
rättigheter.
Ändringen träder i kraft när den publicerats på bankens
webbplats.
Om ändringen:
- inte beror på en lagändring eller ett myndighetsbeslut eller
- görs på bankens initiativ och väsentligen ökar kundens förpliktelser i enlighet med detta avtal eller väsentligt försvagar dennes rättigheter,
meddelar Banken kunden om ändringen av villkoren i
detta avtal på förhand via online-tjänsten eller med pos-
Sida 131 / 153
ten. Ändringen träder i kraft vid den tidpunkt som anges
i meddelandet, dock tidigast två (2) månader efter att ett
meddelande skickats ut till kunden. Om kunden inte godkänner ändringen kan han eller hon häva detta avtal.
Kunden anses ha godkänt ändringen:
- om han eller hon har fått ett meddelande om ändringen och fortsätter att använda webb- eller telefontjänsten efter att ändringen trätt i kraft eller
- det har gått två (2) månader sedan meddelandet om
ändringen skickades ut och kunden inte under den tiden har meddelat Danske Bank att han eller hon inte
godkänner ändringen.
8. Avtalets giltighetstid och upphörande
Detta avtal gäller tills vidare.
Kunden eller användaren kan säga upp avtalet genom
att omedelbart meddela banken. Banken kan häva avtalet två (2) månader från och med att det sagts upp. Anmälan om uppsägningen kan göras via online-tjänsten,
med posten eller på ett kontor.
Banken slutför de uppdrag som har givits banken under
giltighetstiden för detta avtal. Kunden ansvarar för alla
förpliktelser i enlighet med detta avtal och i samband
med serviceförfrågningar som gjorts i kunden namn under uppsägningstiden. Kundens eller användarens rätt
att använda online-tjänsten upphör då uppsägningstiden
löpt ut.
Banken har rätt att häva detta avtal om användningen av
online-tjänsten eller en finansiell tjänst har avbrutits på
grund av kundens eller användarens beteende, såsom
felaktig användning eller ett allvarligt avtalsbrott. Banken meddelar kunden om hävandet av avtalet via onlinetjänsten eller med posten. Avtalet hävs då meddelandet
om hävandet har gjorts.
9. Land, tillämplig lag och forum
Online-tjänsten är upprättad på ett sätt som uppfyller de
nationella lagarna och myndighetskraven i Finland.
Därför
- är online-tjänsten enbart avsedd för den finska
marknaden,
- tillämpas alltid finsk lag i samband med detta avtal,
online-tjänsten och användningen av de finansiella
tjänsterna oavsett från vilket land de används.
Om en tvist i anknytning till avtalet inte kan lösas genom
förhandlingar löses tvisten i den tingsrätt inom vars
domkrets Banken har sin hemort eller sitt huvudsakliga
administrationsställe eller i tingsrätten på den ort i Finland där Kunden har sin hemort eller är stadigvarande
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
VILLKOR FÖR ELEKTRONISK HANTERING
WEBBENKEN OCH TELEFONTJÄNSTEN
bosatt. Om Kunden inte har hemvist i Finland, behandlas
tvisten i den tingsrätt inom vars domkrets Kundens
Bank har sin hemort eller sitt huvudsakliga administrationsställe.
10. Kundrådgivning och kontrollmyndigheter
I frågor som rör online-tjänsten bör man först ta kontakt
med banken genom att skicka en begäran om att banken
tar kontakt, i kommunikationssystemet, via blanketten
på webbplatsen eller genom att ringa till telefontjänsten
på 0200 2580 eller till kundsupporten för webbtjänsterna på 0200 2589.
Dessutom kan kunden eller användaren alltid vid behov
ta kontakt med följande instanser:
Försäkrings- och finansrådgivningen,
Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors,
tfn (09) 6850 120 må–fr kl. 9-16.
Finansinspektionen,
PB 103, 00101 Helsingfors,
tfn 010 83 151.
Dataombudsmannen,
Albertsgatan 25 A, 3 vån,
PB 315, 00181 Helsingfors,
tfn 029 561 6670.
Konkurrens- och konsumentverket,
Aspnäsgatan 4 A, 7 vån,
PB 5, 00531 Helsingfors,
tfn 029 505 3000.
Kommunikationsverket,
Östersjögatan 3 A, PB 313, 00181 Helsingfors,
tfn (09) 69 661.
Upphovsrätt Danske Bank A/S. Alla rättigheter förbehålles.
Sida 132 / 153
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
VILLKOR FÖR ELEKTRONISK HANTERING
WEBBENKEN OCH TELEFONTJÄNSTEN
Definitioner
Användare = en fysisk person som representerar kunden och som sköter kundens ärenden för kundens räkning och i kundens namn på banken. Användare kan
bland annat vara intressebevakare som sköter ärenden
åt en minderårig eller ärenden som förordnats intressebevakning samt representanter utsedda av en juridisk
person.
Banken = Danske Bank Abp och de bolagen som ingår i
samma koncern som Danske Bank Abp. Dessa bolag
meddelas på bankens webbplats.
Bankkoder = en uppsättning identifierande koder som
består av ett personligt kundnummer, ett personligt lösenord och ett säkerhetskort.
Betalningstransaktion = en åtgärd där medel överförs,
tas ut eller ställs till förfogande.
Danske e-Möte = ett möte mellan kunden och banken i
ett elektroniskt förhandlingsrum i kundens webbank.
Finansiell tjänst = enskild produkt eller tjänst, som exempelvis kontoavtal eller kontoutdrag för bankkort.
Identifieringstjänst = tjänst med vars hjälp kunden eller
användaren kan identifieras elektroniskt och göra elektroniska underskrifter när de har med tredje part att
göra.
Internetbetalningstjänst = tjänst i vilken kunden eller
användaren med hjälp av sin kod kan utföra betalningar i
tredje parts internettjänster.
Identifikation = bankkoder eller någon annan av banken
godkänd identifikation med vilken kunden eller användaren kan identifieras elektroniskt och med vilken man kan
göra en elektronisk underskrift.
Kontrollsfär = IT-system som är i parternas ägo, besittning eller som parterna på annat sätt har inflytande över
och ansvar för. Men bankens kontrollsfär menas den systemmiljö som ligger innanför brandmuren i bankens yttersta IT-system.
Kund = privatkund (fysisk person) eller företagskund (juridisk person) som är kund i banken till följd av att avtal
ingåtts om produkter och tjänster som banken tillhandahåller.
Material = produktnamn, kännetecken, internetkod, källkod, utseende, text, bild, ljud eller motsvarande immateriellt innehåll.
Online-tjänst = webbank och telefontjänst tillsammans.
Parterna = kunden och/eller användaren och banken
tillsammans.
Produktbolag = Bank eller företag som hör till samma
koncern som banken, som producerar en finansiell
tjänst och ansvarar för den.
Serviceförfrågan = ansökan, avtal, uppdrag eller annat
meddelande
Telefontjänst = personlig och automatisk telefontjänst
samt kundsupporttelefontjänst.
Tredje part = Företag eller sammanslutning som inte
tillhör samma koncern som banken, som exempelvis
nätbutik eller myndighet.
Webbank = Bankens webb- eller applikationsbaserade
elektroniska tjänst som förutsätter användning av koder.
Webbankens arkiv = ett elektroniskt arkiv i kundens
webbank för lagring av kunddokument.
Kommunikationssystem = medium i kundens webbank
som används för kommunikation mellan kunden och
banken.
Konfidentiell information = lagstadgad bank-, fond-, investerings- och försäkringsinformation om kunden och
användaren i anknytning till de finansiella tjänsterna och
användningen av dem.
Sida 133 / 153
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
Betaltjänstmeddelande
19.11.2015
I detta meddelande finns de allmänna, preliminära
uppgifter om betaltjänsterna samlade som banken ska
ge konsumentkunderna innan ett ramavtal ingås (nedan
”betaltjänstmeddelande”).
transaktion i huvudsak för ett annat ändamål än för den
näringsverksamhet som denne idkar.
1. Uppgifter om tjänsteleverantören
 Danske Bank Abp (nedan ”banken”)
 FO-nummer 1730744-7
 Huvudkontorets besöksadress:
Kolkajsgränden 2
00180 Helsingfors
Telefonväxel: 010 546 0000
Med betalningsmedel ett betalkort eller något annat
användarspecifikt medel eller verksamhetssätt, om
vars användning i betalningsuppdrag användaren av
betaltjänsten och tjänsteleverantören har avtalat.
Danske Bank är registrerad i handelsregistret, som
upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen. Danske
Bank har koncession för kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen.
Finansinspektionen är den myndighet som övervakar
Danske Banks verksamhet. Finansinspektionens
kontaktuppgifter finns i punkt 8.1 i betaltjänstmeddelandet.
2. Kundtjänst och servicespråk
Kunden kan kontakta bankens kundtjänst per telefon på
finska eller svenska, tfn 0200 2580 (finskspråkig
service) eller 0200 2570 (svenskspråkig service).
Dessutom kan kunden kontakta banken elektroniskt,
skriftligen eller genom att besöka bankens kontor.
Ärendehantering per telefon och elektroniskt
förutsätter att banken kan säkerställa kundens identitet
på ett tillförlitligt sätt.
Betaltjänstmeddelandet, avtalsvillkoren samt produktoch tjänstebeskrivningarna ges på finska och svenska
på bankens kontor och på bankens webbplats
www.danskebank.fi. Vid eventuella motstridigheter
mellan olika språkversioner av avtalsvillkoren, produktoch tjänstebeskrivningarna eller betaltjänstmeddelandet tillämpas i första hand den finskspråkiga
versionen. I de produkt- och tjänstespecifika villkoren
kan man avtala närmare om vilka språk som ska
användas.
3. Definitioner
I detta Betaltjänstmeddelande avses:
Med konsument en fysisk person som använder
betaltjänsten och som ingår ett avtal om betalnings-
Sida 134 (153)
Med betalare den som ger ett betalningsuppdrag.
Med betalningstransaktion en åtgärd, med vilken
medel överförs, tas ut eller görs tillgängliga för
användning.
Med betalningsuppdrag ett uppdrag att verkställa en
betalningstransaktion bland annat som girering, betalningsanvisning, kontant betalning, direktdebitering, med
betalkort eller något annat betalningsmedel som
användaren av betaltjänsten ger sin bank. Verkställandet av ett betalningsuppdrag inkluderar tjänsteleverantörens åtgärder för behandling av uppdraget
och förmedling av betalningen.
Med innehavare av betalningsmedel en person som
banken har beviljat ett betalningsmedel och som kan
använda betalningsmedlet enligt det avtal som denne
har ingått med banken.
Med bankdag en dag då banken håller öppet på ett
sådant sätt att den kan verkställa betalningstransaktionen. En bankdag kan vara vilken veckodag
som helst, och den fastställs enligt när banken eller den
tjänst som banken tillhandahåller är öppen. Banken
meddelar öppettiderna separat.
Med ramavtal ett konto- eller annat avtal, enligt vilket
enskilda eller upprepade betalningstransaktioner kan
verkställas.
Med identifikationskod ett medel som används i den
elektroniska ärendehanteringen för elektronisk identifikation och elektronisk signatur av en person och som
banken har godkänt (till exempel webbankskoder eller
kortets behörighetskod).
Med behörighetskod den personliga, hemliga
nummerserie som banken har överlåtit till kortinnehavaren och som kortinnehavaren använder för att
godkänna debiteringar som gjorts med kortet.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
BETALTJÄNSTMEDDELANDE
4. Betaltjänster
4.1 Allmänt om betaltjänster
Betaltjänster är bland annat sådana tjänster som
hänför sig till
 kontant deposition eller kontant uttag på ett
betalkonto,
 funktioner i anslutning till skötsel eller tillhandahållande av ett betalkonto,
 verkställande av en betalningstransaktion som
girering, överföring av medel till ett betalkonto,
direktbetalning eller med betalkort eller något annat
betalningsmedel,
 emittering av betalningsmedel,
 gottgörelse av en betalningstransaktion som
verkställs med ett betalningsmedel och
 penningförmedling (såsom betalningsanvisningar).
På betaltjänsterna tillämpas betaltjänstmeddelandet
samt de gällande produkt- och tjänstespecifika
särskilda och allmänna villkoren. Vid motstridigheter
mellan betaltjänstmeddelandet och de produkt- och
tjänstespecifika villkoren tillämpas i första hand de
särskilda och allmänna produkt- och tjänstespecifika
villkoren.
Villkoren finns på bankens webbplats
www.danskebank.fi och på bankens kontor. Kunden har
när som helst under avtalsrelationen rätt att på
begäran få villkoren för ramavtalet samt betaltjänstmeddelandet skriftligen eller på ett annat permanent
sätt av banken.
4.2 Betaltjänsternas huvudegenskaper
4.2.1 Betalkonton
4.2.1.1 Allmänt
Betalkonton är normalt konton som är avsedda för
hantering av dagliga penningärenden. Ett betalkonto kan
vara med eller utan kredit. Också kreditkonton som är
anslutna till kreditkort är betalkonton. Betalkonton är
däremot inte sådana konton, som enligt kontovillkor,
avtal eller lag omfattas av bruksgränser, såsom uttagseller depositionsgränser. Till denna typ av konton hör till
exempel olika tidsbundna depositioner och
bostadssparpremiekonton.
4.2.1.2 Kundavtal
Kundavtalet är ett avtal som inkluderar separata,
fristående produkt- och tjänsteavtal mellan kunden och
banken. Dessa fristående produkt- och tjänsteavtal
bildar ett paket tillsammans med kundavtalet.
Sida 135 / 153
4.2.1.3 Brukskonto
Brukskontot är avsett för skötsel av den dagliga
penningrörelsen. Till kontot hör de vanligaste betaltjänsterna. Den ränta som betalas på brukskontot
framgår av brukskontoavtalet i Kundavtalet. Från kontot
kan man till exempel även betala fakturor på sådana
sätt som prissätts separat. Priserna på de separat
prissatta tjänsterna framgår av utdraget ur servicetaxan. Medlen på kontot omfattas av insättningsgaranti
i den omfattning som fastställs i lag.
4.2.1.4 Ungdomsbrukskonto
Ungdomsbrukskontot är ett konto som öppnas för
personer under 18 år och som är avsett för hantering
av dagliga penningärenden. Till kontot hör de vanligaste
betaltjänsterna. Den ränta som betalas på brukskontot
fastställs i brukskontoavtalet. Från kontot kan man till
exempel även betala fakturor på sådana sätt som
prissätts separat. Priserna på de separat prissatta
tjänsterna framgår av utdraget ur servicetaxan.
4.2.1.5 Sparkonto
Sparkontot är avsett för sparande av tillgångar som
man vill hålla separat från den dagliga ekonomin. Från
kontot kan man även sköta betaltjänster med vissa
begränsningar. Från sparkontot kan man göra 2
avgiftsfria debiteringstransaktioner per månad. För
överskridande transaktioner debiteras en avgift, och
största delen av betaltjänsterna är prissatta separat.
Transaktionernas och de olika tjänsternas respektive
priser framgår av servicetaxan.
Den ränta som betalas på sparkontot är bunden till
Danske Bank Prime (FI) -räntan. Räntan är graderad
utifrån kontots saldo. Räntan på kontot är minst 0,1 %
och högst 2,0 %. Kontots räntetrappor och räntorna
framgår mer ingående av servicetaxan.
4.2.1.6 Danske Guldgriskonto
Guldgriskontot är ett konto som öppnas för barn. På
kontot kan barnets föräldrar, mor- och farföräldrar och
andra anhöriga spara pengar för barnet för dagliga eller
mer långsiktiga behov. Den ränta som ska betalas på
Guldgriskontot består av en fast del och en bonusdel,
som betalas för de månader när minst det separat angivna minimibeloppet har satts in på kontot. Fast ränta
är 0,5 % och Bonusränta 0,5 %. Minimiinsättning per
månad för bonusränta är 30 euro.
Från kontot kan man även sköta betaltjänster med
vissa begränsningar. Från kontot kan man göra 2
avgiftsfria debiteringstransaktioner per månad. För
överskridande transaktioner debiteras en avgift, och
största delen av betaltjänsterna är prissatta separat.
Transaktionernas och de olika tjänsternas respektive
priser framgår av servicetaxan.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
BETALTJÄNSTMEDDELANDE
4.2.1.7 Danske Förmånskonto
Danske Förmånskonto är avsett för förvaring och
regelbundet sparande.
Räntan på Danske Förmånskonto är fast och beroende
av förmånsnivån i Danske Banks Förmånsprogram.
Räntan bestäms månatligen i enlighet med kontoinnehavarens förmånsnivå vid respektive tidpunkt.
Förmånsnivån bestäms i enlighet med villkoren för
Förmånsprogrammet.
Räntan är följande:
Förmånsnivå 4 och Private Banking Access
Förmånsnivå 3
0,6 %
Förmånsnivå 2
0,3 %
Övriga kunder
0,1 %
0,8 %
Om medel tas ut från Danske Förmånskontot, betalas
ingen ränta på medlen på kontot för uttagsmånaden
och inte heller för den månad som kontot avslutats.
kan antingen vara med eller utan säkerhet beroende på
kreditbeloppet. De utförligare kreditvillkoren framgår av
bankens gällande allmänna villkor för kreditavtal samt
av de kreditspecifika villkor som nämns i kreditavtalet.
Avgifter och arvoden för beviljande och användning av
kredit och för andra tjänster framgår av bankens
gällande servicetaxa.
4.2.2 Brukslån
Brukslånet är en konsumtionskredit som ständigt finns
till förfogande och som kan uppgå till mellan 2 000 och
10 000 euro. Brukslånet kan vara utan säkerhet
beroende på kreditbeloppet. Kredituttag görs i första
hand via bankens webbank, men vid behov även på
kontoret. Banken har rätt att definiera minimi- och
maximibelopp för uttagen. De utförligare kreditvillkoren
framgår av bankens gällande allmänna villkor för
kreditavtal samt av de kreditspecifika villkor som
nämns i kreditavtalet. Avgifter och arvoden för
beviljande och användning av kredit och för andra
tjänster framgår av bankens gällande servicetaxa.
4.2.1.8 Danske Målsättningskonto
Målsättningskonto är avsett för regelbundet sparande.
Den ränta som ska betalas på Målsättningskontot är
består av en fast del och en bonusdel, som betalas för
de månader när minst det separat angivna minimibeloppet har satts in på kontot. Fast ränta är 0,0 % och
Bonusränta 0,5 %. Minimiinsättning per månad för bonusränta är 20 euro.
4.2.3 Gireringar
En girering är en debitering från betalarens betalkonto
på betalarens initiativ för överföring av medel till
betalningsmottagarens betalkonto.
Från kontot kan man göra 10 avgiftsfria debiteringstransaktioner per månad. För överskridande
transaktioner debiteras en avgift, och största delen av
betaltjänsterna är prissatta separat. Transaktionernas
och de olika tjänsternas respektive priser framgår av
servicetaxan.
Separat uppdrag
Separata uppdrag kan göras som webbtjänst (Webbanken och mobiltjänsten Miniwebbanken), som
betalkuverttjänst och genom personlig service på
kontoren eller via telefontjänsten.
4.2.1.9 Danske Trygghetskonto
Trygghetskonto är avsett för regelbundet sparande och
sparande för sk. sämre tider. Den ränta som ska betalas på Trygghetskontot består av en fast del och en bonusdel, som betalas för de månader när minst det separat angivna minimibeloppet har satts in på kontot eller kontots saldo är 5 000-15 000 euro. Fast ränta är
0,0 % och Bonusränta 0,5 %. Minimiinsättning per månad för bonusränta är 50 euro. Från kontot kan man
göra 5 avgiftsfria debiteringstransaktioner per månad.
Transaktionernas och de olika tjänsternas respektive
priser framgår av servicetaxan.
4.2.1.10 Konto med kredit
Kontot med kredit är ett låneavtal, enligt vilken kunden
kan använda kontot upp till ett avtalat eurobelopp, även
om det inte finns pengar på kontot. Kontot med kredit
Sida 136 / 153
4.2.3.1 Inrikesbetalningar
Gireringar kan göras som separata uppdrag, enligt ett
avtal om återkommande betalning och som e-fakturor.
Återkommande betalning
Återkommande betalningar är gireringar som görs
genom en separat fullmakt. I fullmakten avtalas om
betalningens innehåll samt om intervallet för de
återkommande betalningarna och deras antal. Ett avtal
om återkommande betalning kan ingås i webbanken
eller genom personlig service.
E-faktura och direktbetalning
En e-fakturafullmakt är ett avtal mellan kunden och
fakturautställaren (mottagaren) om utskick av elektroniska fakturor till webbanken genom användning av
funktionen Finvoice enligt Finansbranschens Centralförbunds beskrivning. E-fakturaavtal kan ingås i
webbanken eller genom personlig service.
Fakturautställaren skickar ett debiteringsuppdrag till
banken. Kunden godkänner uppdraget i webbanken före
förfallodagen. Alternativt kan kunden avtala i förväg om
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
BETALTJÄNSTMEDDELANDE
automatisk debitering av betalningen på förfallodagen.
Betalaren ser fakturan i webbanken. Betalaren får inget
förhandsmeddelande om e-fakturan.
Direktbetalning är en tjänst som definieras i Finvoicetillämpningsanvisningen och där banken automatiskt
sköter betalningen av de fakturor som avtalats med
kunden på förfallodagen från kundens konto i enlighet
med den order som kunden gett.
4.2.3.2 Eurobetalningar som förmedlas inom
eurobetalningsområdet
Eurobetalningar som förmedlas över gränserna inom
eurobetalningsområdet kan göras som separata
gireringar i webbanken eller som betalkuverttjänst.
4.2.3.3 Valutabetalningar
Valutabetalningar kan göras som separata gireringar
och ilöverföringar i webbanken och som betalkuverttjänst.
4.2.4 SEPA-direktdebitering
Med SEPA-direktdebitering (SEPA Direct Debit) avses
direktdebitering som uppfyller de gemensamma europeiska standarderna och som används inom SEPAområdet (Single Euro Payment Area, det gemensamma
eurobetalningsområdet). Den är främst avsedd för betalningar mellan företag och privatpersoner.
Inom SEPA-direktdebitering ingår betalaren ett avtal
om direktdebitering direkt med fakturautställaren. Fakturautställaren förvarar fullmakten om direktdebitering
och informerar sin egen bank om den. Därefter vidarebefordrar banken informationen till betalarens bank.
Betalarens bank är inte skyldig att kontrollera eller spara uppgifterna i fullmakten, men den kan erbjuda en
särskild tjänst för kontroll av fullmakter.
Betalaren kan även ge fullmakt för direktdebitering av
engångsnatur.
4.2.5 Betalningsmedel
4.2.5.1 Kort
MasterCard-kreditkort och MasterCard Credit/Debitkombinationskort
Bankens MasterCard-, MasterCard Gold- och MasterCard Platinum-kort är bankens internationella betaltidsoch kreditkort. Beroende på kortet kan man avtala om
en kreditgräns på 500–50 000 euro. Till kortet kan
även anslutas MasterCard-debitkortsfunktion beroende
på kortet och kundens val. Till MasterCard Gold- och
Platinum-korten hör dessutom tilläggstjänster för
resor, bl.a. reseförsäkring.
Sida 137 / 153
MasterCard fungerar som betalningsmedel både
inrikes och utrikes. Med kortet fås räntefri betaltid och
möjlighet att använda kortets flexibla kredit.
Krediträntan är 3 månaders euribor med ett tillägg på
7 procentenheter.
Villkoren för kortet framgår av bankens gällande
kortvillkor samt av kortens specifika användarvillkor.
Avgifter och arvoden för beviljande och användning av
kort och för andra tjänster framgår av bankens gällande
servicetaxa och/eller av kortens specifika
användarvillkor.
Debit MasterCard
Bankens Debit MasterCard-kort är bankens
kontobundna betalkort. Beroende på kortet kan man
betala inköp inrikes och/eller utrikes och ta ut
kontanter i automaterna.
Utförligare förutsättningar för beviljande av kort och
kortvillkoren gällande korten framgår av bankens gällande kortvillkor. Avgifter och arvoden för beviljande
och användning av kort och för andra tjänster framgår
av bankens gällande servicetaxa och/eller av kortens
specifika användarvillkor.
4.2.5.2 Bankkoder
Med bankkoder avses användarkoden, det personliga
lösenordet och säkerhetskortet med nyckel- och
säkerhetstal. Bankkoderna är verktyg för elektronisk
identifikation och elektronisk signatur. Användningen av
dem motsvarar traditionell identifikation av kunden från
dokument som styrker kundens identitet och kundens
egenhändiga underskrift.
Banken tillhandahåller en identifieringstjänst, och
identifierar de kunder som sköter ärenden med bankkoderna i webbanken och telefontjänsten. Dessutom
tillhandahåller banken en identifieringstjänst för tredje
parter, såsom myndigheter och webbutiksägare. Om
banken och en tredje part har avtalat om ibruktagande
av bankens identifieringstjänst, kan kunden använda
sina bankkoder även i den tredje partens webbtjänst.
Kunden och den tredje parten avtalar om vilken
rättsverkan användningen av bankkoderna har i den
tredje partens webbtjänst.
Bankkoderna är alltid ovillkorligen personliga och får
under inga omständigheter överlåtas till en tredje part.
Bankkoderna ska ovillkorligen förvaras i enlighet med
bruksanvisningarna, med omsorg och på så sätt att
utomstående inte kan få kännedom om dem eller
använda dem. Bankkodernas personliga lösenord ska
förvaras separat från användarkoden och säkerhetskortet och helst bara i minnet.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
BETALTJÄNSTMEDDELANDE
4.3 Tjänster gällande kontanter
4.3.1 Tjänst för transport av kontanter
Banken kan ta emot uppdrag om transport av kontanter
för räkning och gottgörelse. Medlen gottgörs på ett
konto i den bank som mottagit medlen efter att man har
kontrollerat att pengarna är äkta och pengarna har
räknats inom en separat överenskommen tid.
4.3.2 Kontantinsättning på eget konto
Banken kan ta emot kontanter för gottgörelse på ett
konto som användaren av betaltjänsten har i samma
bank.
Om kontoinnehavaren är en konsument, gottgör
kontoinnehavarens bank medlen på kontot omedelbart
efter att man har kontrollerat att pengarna är äkta och
pengarna har räknats.
Om kontoinnehavaren inte är en konsument, gottgör
kontoinnehavarens bank medlen på kontot senast nästa
bankdag efter att man har kontrollerat att pengarna är
äkta och pengarna har räknats.
4.3.3 Kontantbetalningar
Banken kan ta emot uppdrag om penningförmedling.
Betalningsuppdraget verkställs efter att man har
kontrollerat att pengarna är äkta och pengarna har
räknats.
Banken kan kräva att kontanterna först deponeras på
ett konto som uppdragsgivaren har i den aktuella
banken, varefter banken verkställer gireringen eller
betalningsanvisningen.
Betalarens bank verkställer uppdraget senast den
andra (2:a) påföljande bankdagen efter inledningsdagen.
5. Betalningsuppdrag
För att ett betalningsuppdrag ska kunna verkställas
krävs betalarens samtycke. Samtycket kan ges på olika
sätt beroende på hur uppdraget ges. Betalaren kan ge
sitt samtycke till exempel genom att bekräfta ett uppdrag i webbanken med en separat bekräftelsekod, underteckna en giroblankett (kontor, betalkuvert), bekräfta
en kortbetalning med en behörighetskod, underteckna
en kortdebiteringsnota eller ge en direktdebiteringsfullmakt.
Betalaren kan i praktiken häva sitt samtycke genom att
återkalla uppdraget före förfallodagen (se utförligare
nedan Betalarens rätt att återkalla betalningsuppdrag).
Betalaren kan häva sitt samtycke till direktdebitering i
sin helhet genom att säga upp direktdebiteringsfullmakten.
Sida 138 / 153
5.1 Mottagning av betalningsuppdrag
Banken inleder verkställandet av ett uppdrag på den
avtalade förfallodagen eller efter att banken har mottagit uppdraget (inledningsdag). Om förfallodagen inte är
en bankdag, verkställs uppdraget nästa bankdag.
Om man inte har avtalat om en förfallodag, är inledningsdagen för ett uppdrag som mottagits en annan dag
än en bankdag eller en bankdag nästa bankdag efter
den tidpunkt som banken anger nedan.
Om betalningsuppdraget kräver valutaomräkning,
anses uppdraget dock mottaget först efter att valutaomräkningen har gjorts.
Inledningsdagen för ett uppdrag som mottas på en
bankdag fastställs utifrån på vilket sätt uppdraget ges
enligt följande:
 samma dag för ett uppdrag på ett kontor eller i
telefonbanken som mottas under öppettiderna men
senast kl. 21.00 och nästa bankdag för ett uppdrag
som mottas efter kl. 21.00
 samma dag vid ilöverföringar för uppdrag som
mottas senast kl. 16.15
 valutabetalningsuppdrag eller betalningsuppdrag i
euro som förmedlas till ett annat land inom
eurobetalningsområdet kan ges med betalkuvert,
varvid uppdraget anses mottaget den 5:e bankdagen
efter att kuvertet har lämnats in på bankens
mottagningsställe eller Posten har levererat
kuvertet till bankens mottagningsställe
 samma dag för ett uppdrag i webbanken som
mottas senast kl. 21.00 och nästa bankdag för ett
uppdrag som mottas efter kl. 21.00
 samma dag för ett valutabetalningsuppdrag eller
betalningsuppdrag i euro, som förmedlas till ett
annat land inom eurobetalningsområdet, i webbanken som mottas senast kl. 18.15 och nästa
bankdag för ett uppdrag som mottas efter kl. 18.15
 samma dag för ett utrikes checkuppdrag i webbanken som mottas senast kl. 14.45 och nästa dag
för ett uppdrag som mottas efter kl. 14.45 samma
dag för webbetalningar
Inledningsdagen är innevarande dag för valutauppdrag
och betalningsuppdrag i euro, som förmedlas till ett
annat land inom eurobetalningsområdet, som ges på
kontoren senast kl. 12.00 på skärtorsdagen, nyårsafton
och andra dagar med avvikande öppettider, vilka meddelas separat, och nästa bankdag för uppdrag som
mottas efter kl. 12.00.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
BETALTJÄNSTMEDDELANDE
5.2 Ge uppdrag med betalkuvert
Betalaren kan ge uppdrag gällande gireringar till banken
för behandling i betalkuvert, om kontoret erbjuder den
aktuella tjänsten. Betalaren kan lämna in betalkuvertet
på kontorets mottagningsställe eller för transport av
Posten.
Ett uppdrag anses vara mottaget för behandling senast
den fjärde (4:e) bankdagen efter att betalaren har
lämnat in betalkuvertet på sin egen banks mottagningsställe.
Ett uppdrag som lämnats in för transport av Posten
anses vara mottaget senast den fjärde (4:e) bankdagen
efter att Posten har levererat betalkuvertet till bankens
mottagningsställe.
5.3 Betalarens rätt att återkalla betalningsuppdrag
Betalaren kan återkalla ett betalningsuppdrag innan det
har verkställts. Återkallelsen ska göras genom att
ändra förfallodagen eller betalningsbeloppet genom att
detta meddelas till banken på överenskommet sätt
senast på bankdagen före förfallodagen. Återkallelsen
eller ändringen ska göras senast på bankdagen före
förfallodagen under bankens eller tjänstens öppettider
före den tidpunkt som banken har angett.
Utförligare information om hur ett betalningsuppdrag
återkallas finns i De allmänna villkoren för eurobetalningar som förmedlas inom eurobetalningsområdet i
fråga om betalningar i euro och i De allmänna villkoren
för avgående och inkommande valutabetalningar i fråga
om valutabetalningar.
På vilket sätt uppdrag återkallas och förutsättningarna
för en återkallelse finns noggrannare definierade i
avtalsvillkoren och i produkt- och tjänstebeskrivningarna.
5.4 Förmedling av betalning och tidpunkt för
verkställande
På förmedlingen av en betalning och på tidpunkten för
betalningens verkställande tillämpas antingen De
allmänna villkoren för eurobetalningar som förmedlas
inom eurobetalningsområdet eller De allmänna villkoren för avgående och inkommande valutabetalningar.
På förmedlingen av en betalning tillämpas också
kontoavtalet och eventuella övriga tjänsteavtal.
De allmänna villkoren för eurobetalningar som förmedlas inom eurobetalningsområdet tillämpas, om inte
annat avtalats, på gireringar, betalningsanvisningar och
på de kontanttjänster som avses i dessa villkor i euro
som verkställs inom det gemensamma
eurobetalningsområdet, om betalningen inte inkluderar
valutaväxling.
Sida 139 / 153
De allmänna villkoren för avgående och inkommande
valutabetalningar tillämpas, om inte annat avtalats,
 på gireringar, betalningsanvisningar och på de
kontanttjänster som avses i dessa villkor i alla andra
valutor än euro oberoende av var betalaren eller
betalningsmottagarens tjänsteleverantör befinner
sig och
 på betalningar i euro, där betalaren eller betalningsmottagarens tjänsteleverantör som deltar i
verkställandet av betalningen befinner sig utanför
det gemensamma eurobetalningsområdet.
5.5 Felaktigt verkställt, otillbörligt eller icke verkställt
betalningsuppdrag
Betalaren ska utan obefogat dröjsmål efter upptäckten
meddela banken om en icke verkställd, felaktigt
verkställd eller otillbörlig betalningstransaktion.
Betalaren ska dock alltid meddela detta senast inom
tretton (13) månader efter att betalningstransaktionen
har verkställts eller penningbeloppet har debiterats
eller gottgjorts dennes konto. Tidsfristen börjar inte
löpa, om banken inte har gett information om
betalningstransaktionen på avtalat sätt.
Bankens ansvar fastställs enligt De allmänna villkoren
för eurobetalningar som förmedlas inom eurobetalningsområdet i fråga om betalningar i euro och enligt
De allmänna villkoren för avgående och inkommande
valutabetalningar i fråga om valutabetalningar.
5.6 Återbetalning
Återbetalning gäller s.k. betalningstransaktioner på
mottagarens initiativ, d.v.s. betalningstransaktioner
som har inletts av mottagaren eller via mottagaren.
Dessa är normalt direktdebiteringar och korttransaktioner från ett betalkonto. Inga andra än konsumenter
har rätt att kräva återbetalning av banken, om inte
annat avtalats.
Förutsättningarna för återbetalning är att
 det debiterade penningbeloppet inte framgår exakt
av det godkännande betalaren har gett och
 det är större än vad betalaren rimligtvis hade
kunnat förutse med beaktande av dennes tidigare
konsumtionsbeteende, villkoren för ramavtalet samt
de övriga omständigheterna.
Bägge förutsättningarna måste uppfyllas samtidigt. I
samband med sitt krav på återbetalning ska betalaren
framställa motiveringar till att förutsättningarna för
återbetalningen uppfylls. Betalarens bank meddelar
fakturautställarens bank om återbetalningen.
Fakturautställarens bank gör en rättelsetransaktion för
direktdebiteringen och meddelar uppgifterna om
återbetalningen till fakturautställaren.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
BETALTJÄNSTMEDDELANDE
Betalaren har inte rätt till återbetalning, om betalaren
har gett sin egen bank en direktdebiteringsfullmakt och
betalaren på avtalat sätt har informerats om det
penningbelopp som ska debiteras minst fyra (4) veckor
före förfallodagen.
Betalaren har rätt att kräva av sin bank att penningbeloppet för betalningstransaktionen återbetalas inom
åtta (8) veckor från debiteringsdagen. Betalaren ska
framställa kravet på återbetalning skriftligen.
Betalarens bank ska återbetala penningbeloppet för
betalningstransaktionen till fullt belopp till betalaren
eller meddela att man vägrar att göra detta inom tio
(10) bankdagar efter att betalaren har framställt sitt
krav på återbetalning.
Återbetalningen påverkar inte avtalet mellan betalaren
och betalningsmottagaren, och den upphäver inte
betalarens betalningsskyldighet och inte heller eventuella dröjsmålspåföljder och indrivningskostnader.
Återbetalningen påverkar således inte till exempel
betalarens skyldighet att erlägga priset på den vara
eller tjänst som betalaren har mottagit och inte heller
rätten att häva eller ångra köpet.
6. Betalningsmedel
Betalningsmedel är bland annat betalkort, såsom bank-,
kredit- och kombinationskort, samt Danske Banks
bankkoder.
Det kan finnas möjlighet att avtala om bruksbegränsningar för ett betalningsmedel, såsom uttagsgränser
per dygn för betalkort. Bruksbegräsningarna, som
kunden kan avtala om med sin bank, finns utförligare
beskrivna i avtalsvillkoren för betalningsmedlet och i
produkt- och tjänstebeskrivningarna.
6.1 Användning och förvaring av betalningsmedel
Ett betalningsmedel ska förvaras omsorgsfullt och på
ett sådant sätt att det inte skadas. Betalningsmedlet är
alltid personligt, och det får inte överlåtas till någon
annan person, inte ens en familjemedlem.
Innehavaren av ett betalningsmedel förbinder sig att
förvara och hantera betalningsmedlet, den därtill
hörande behörighetskoden och annan identifikation
som hänför sig till användningen av betalningsmedlet på
ett omsorgsfullt och säkert sätt, så att utomstående
inte kan få kännedom om dem eller använda dem.
Behörighetskoden och annan identifikation ska förvaras
separat från kortet/säkerhetskortet samt kortnumret/
användarkoden och helst bara i minnet. Kortet,
behörighetskoden och annan identifikation får inte
förvaras till exempel i samma plånbok eller väska eller i
Sida 140 / 153
mobiltelefonens minne i en lättidentifierbar form och
inte i en låst bil.
Innehavaren av ett betalningsmedel förbinder sig att
förstöra det brev med behörighetskoden eller annan
identifikation som denne får av banken och att inte
skriva upp behörighetskoden eller annan identifikation i
en lättidentifierbar form.
Innehavaren av ett betalningsmedel ska skydda
knappsatsen med handen när denne knappar in
behörighetskoden eller annan identifikation så att
utomstående inte kan se den knappkombination som
används.
Kortet, behörighetskoden och annan identifikation ska
förvaras noggrant. Innehavaren av ett betalningsmedel
ska regelbundet kontrollera att dessa är i tryggt förvar
på det sätt som omständigheterna kräver, speciellt i
sådana situationer där risken att dessa förkommer är
stor.
Det finns utförligare anvisningar om beviljande,
användning och förvaring av betalningsmedel i de
säkerhetsanvisningar, avtalsvillkor samt produkt- och
tjänstebeskrivningar som gäller respektive
betalningsmedel.
Banken begär under inga omständigheter och inte med
några medel, till exempel vare sig per telefon eller epost, att kunden uppger betalkortets behörighetskod
eller uppgifter som hänför sig till bankkoderna, när
banken kontaktar kunden eller användaren.
6.2 Betalningsmedelsinnehavarens skyldigheter och
ansvar
6.2.1 Anmälningsskyldighet
Innehavaren av ett betalningsmedel ska omedelbart
göra en anmälan till banken om
 betalningsmedlet eller en därtill hörande behörighetskod eller annan identifikation förkommer eller
 det finns orsak att misstänka att något av dessa har
hamnat eller kan ha hamnat i en utomståendes
kännedom eller besittning eller
 betalningsmedlet kan ha använts på ett otillbörligt
sätt eller
 betalningsmedlet till exempel har beslagtagits i en
automat.
Ansvaret för innehavaren av ett betalningsmedel
upphör efter att denne har gjort anmälan till banken,
dock med beaktande av det som konstateras i punkt
6.2.2 i dessa villkor.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
BETALTJÄNSTMEDDELANDE
Anmälan ska göras omedelbart, och anmälan kan göras
 antingen personligen på bankens kontor under
kontorets öppettider eller
 till bankens kundtjänst på nummer 0200 2570
(lna/msa) under kundtjänsternas öppettider
vardagar kl. 9–16 eller
 per telefon dygnet runt till bankens 24 h
telefontjänst som tar emot anmälningar om
förkomna betalningsmedel och spärrningar på
telefonnummer 0200 2585 (lna/msa) eller vid
samtal från utlandet +358 200 2585 (lna/msa).
Ett betalningsmedel som har anmälts förkommet eller
ha hamnat i en utomståendes besittning får inte längre
användas efter att anmälan har gjorts. Om innehavaren
av betalningsmedlet använder kortet, har banken rätt
att uppbära och debitera en borttagningsavgift för
kortet från innehavarens konto samt de kostnader som
användningen och borttagningen har förorsakat banken.
Innehavaren av ett betalningsmedel ska dessutom utan
obefogat dröjsmål efter upptäckten meddela banken om
en icke verkställd, felaktigt verkställd eller otillbörlig
betalningstransaktion till bankens ovannämnda
kundtjänstnummer.
6.2.2 Betalningsmedelsinnehavarens ansvar för
otillbörlig användning av betalningsmedel
Innehavaren av ett betalningsmedel ansvarar för
otillbörlig användning av betalningsmedlet om:
1) innehavaren har överlåtit betalkortet, behörighetskoden eller annan identifikation till en
oberättigad person;
2) betalkortet, behörighetskoden eller annan
identifikation har förkommit, otillbörligt hamnat hos
en utomstående eller använts otillbörligt på grund
av att innehavaren har förfarit ovarsamt; eller
3) innehavaren inte enligt punkt 6.2.1 utan obefogat
dröjsmål efter upptäckten har anmält till banken att
betalkortet, behörighetskoden eller annan
identifikation har förkommit, otillbörligt hamnat hos
en utomstående eller använts otillbörligt.
Innehavaren av ett betalningsmedel ansvarar för de fall
av otillbörlig användning av betalningsmedlet som
avses i punkt 2 och 3 för maximalt upp till 150 euro.
Innehavaren av ett betalningsmedel ansvarar dock för
otillbörlig användning av betalningsmedlet till fullt
belopp om innehavaren har förfarit uppsåtligen och
med grov ovarsamhet.
Innehavaren av ett betalningsmedel ansvarar dock inte
för otillbörlig användning av betalningsmedlet:
1) till den del som betalningsmedlet har använts efter
att anmälan har gjorts till banken enligt punkt 6.2.1
om att kortet, behörighetskoden eller annan
Sida 141 / 153
identifikation har förkommit, otillbörligt hamnat hos
en utomstående eller använts otillbörligt;
2) om betalningsmottagaren vid användningen av
kortet, behörighetskoden eller annan identifikation
inte på ändamålsenligt sätt och enligt kortbolagens
(till exempel MasterCard eller Visa) gällande regler
har säkerställt betalarens rätt att använda kortet.
Kortinnehavaren, kontoinnehavaren och användaren av
bankkoderna ansvarar dock alltid för otillbörlig
användning av betalningsmedlet, om någon av dessa
uppsåtligen har gjort en felaktig anmälan eller i övrig
förfarit oärligt.
6.3 Skadeersättningsansvar och ansvarsbegränsningar
Banken är skyldig att ersätta innehavaren av ett
betalningsmedel för en skada enligt punkt 6.3.1 och
6.3.2 som banken har förorsakat genom verksamhet
som strider mot betaltjänstlagen.
Om betaltjänstlagen inte tillämpas på betalningsmedlet,
fastställs betalningsmedelsinnehavarens rätt till
ersättning för skada enligt den övriga lagstiftning eller
det avtal som tillämpas på betalningsmedlet.
Innehavaren av ett betalningsmedel har inte rätt att få
ersättning från banken för en skada som orsakas av fel
eller försummelse, om felet inte anmäls till banken inom
rimlig tid efter upptäckten, eller från det att felet borde
ha upptäckts.
6.3.1 Ersättning av direkta skador
Banken är skyldig att ersätta innehavaren av ett
betalningsmedel för en sådan direkt skada som har
förorsakats av bankens fel eller försummelse. Denna
typ av direkta skador är till exempel de nödvändiga
utredningskostnader som har förorsakats av
utredningen av felet.
6.3.2 Ersättning av indirekta skador
Banken ansvarar gentemot innehavaren av ett
betalningsmedel för indirekta skador som banken har
förorsakat genom vårdslöshet. Indirekta skador är
inkomstförlust, annan skada som beror på skyldighet
som grundar sig på ett annat avtal eller annan därmed
jämförbar skada som förorsakas av åtgärder som är en
följd av bankens felaktiga verksamhet.
Banken ansvarar dock inte för indirekta skador som
förorsakas av fel eller försummelse som sker vid
verkställande av ett betalningsuppdrag.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
BETALTJÄNSTMEDDELANDE
7. Avtal om betaltjänster
Betaltjänstmeddelandet och de därtill hörande
avtalsvillkoren samt servicetaxan kan ändras.
Banken meddelar kunden om ändring i betaltjänstmeddelandet, avtalsvillkoren eller servicetaxan
skriftligen eller elektroniskt på ett sätt som avtalats
separat. Ändringen börjar gälla vid den tidpunkt som
banken anger, dock tidigast två (2) månader efter att
meddelandet har skickats till kunden.
Avtalet fortlöper med ändrat innehåll, om inte kunden
före den angivna dagen då avtalet börjar gälla meddelar
banken skriftligen eller elektroniskt på ett sätt som
avtalats separat att denne motsätter sig ändringen.
Kunden har rätt att säga upp ramavtalet med
omedelbar verkan fram till den angivna dagen då avtalet
börjar gälla.
I villkoren gällande produkterna och tjänsterna finns
utförligare information om ändringar i de produkt- och
tjänstespecifika avtalsvillkoren och i servicetaxan.
8. Kundrådgivning och rättsskyddsmedel
Vid frågor kring betaltjänsterna ska kunden kontakta
banken. Kunden kan också lämna en begäran om
kontakt i frågan till Danske Banks kundtjänst 0200
2570 (lna/msa) må-fr 9–16 eller i webbanken
www.danskebank.fi. Om kunden anser att banken har
förfarit på ett sätt som strider mot dessa betaltjänstvillkor, ska denne i första hand kontakta det av bankens
serviceställen där villkoren anses ha överträtts.
Anmärkningar görs med fördel skriftligen.
8.1 Övriga rättelsemedel
Försäkrings- och finansieringsrådgivning
Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors.
Telefon (09) 6850 120.
www.fine.fi
Finansinspektionen
PB 103, 00101 Helsingfors.
Telefon 010 831 51.
www.finanssivalvonta.fi
Konkurrens- och konsumentverket
PB 5, 00531 Helsingfors
Telefon 029 505 3000
www.kkv.fi
Konsumenttvistenämnden
PB 306, 00531 Helsingfors.
Telefon 029 566 5200.
www.kuluttajariita.fi
9. Tillämplig lag
På betaltjänsterna tillämpas finsk lag.
Sida 142 / 153
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
Användarvillkor för K-Plussa MasterCard Debit -kort
1. Tillämpningsområde
Dessa användarvillkor för K-Plussa MasterCard Debitkort tillämpas på kort som Danske Bank Abp (nedan
”banken”) beviljar privatkunder och på användningen av
korten. Dessa allmänna kortvillkor har tagits i bruk
1.4.2014.
Utöver dessa användarvillkor för K-Plussa MasterCard
Debit-kort tillämpas på kortet och dess användning vid
var tid gällande
 allmänna kortvillkor för privatkunder
 villkor i anslutning till kortinnehavarens konto och
 villkor i anslutning till övriga använda tjänster.
Vid eventuella motstridigheter mellan olika språkversioner av villkoren tillämpas i första hand de finskspråkiga
villkoren. Vid eventuella motstridigheter mellan ovannämnda villkor och användarvillkoren för K-Plussa MasterCard Debit-kort tillämpas i första hand dessa användarvillkor för K-Plussa MasterCard Debit-kort.
2. Definitioner
I dessa kortvillkor avses med:
Kortet är ett kombinationskort med K-gruppens stamkundskort, dvs. K-Plussa-kontantkortet, och Danske
Banks Debit MasterCard-kort.
Kortinnehavare den person som banken beviljat ett kort
(innehavare av huvudkort) eller ett parallellkort (innehavare av parallellkort) och som kan använda kortet enligt
det kortavtal som personen ingått med banken.
Kortinnehavarens konto/konto det bankkonto till vilket
kortet är anslutet och från vilket korttransaktionerna
och övriga motsvarande debiteringar samt avgifterna
och arvodena enligt dessa villkor dras av.
Kortinnehavarens tjänsteleverantör banken eller det
betalningsinstitut som tar emot uppgifterna vid en korttransaktion och utför transaktionen.
Kortavtal det avtal mellan kortinnehavaren och banken
som gäller kortet och som består av den godkända kortansökan samt vid var tid gällande kortvillkor och servicetaxa.
Kund en person som ansöker om ett kort i banken och
som banken kan bevilja ett kort.
Korttransaktion inköp, betalning, kontantuttag, girering,
överföring av medel eller annan motsvarande debitering,
där kortet används konkret och fysiskt och/eller där
uppgifterna på kortet ges via en betalterminal, i webbanken, vid distansbetalning eller i en annan motsvarande
användningssituation för att godkänna en transaktion.
Om kortuppgifterna endast används för identifiering, är
det inte fråga om en korttransaktion.
Distansbetalning ett försäljningssätt, där betalningsmottagaren tar emot kortuppgifterna via elektronisk
kommunikation i en situation där kortinnehavaren och
kortet inte är fysiskt närvarande, såsom vid webbhandel
och telefonförsäljning.
Tidpunkt för mottagande av en korttransaktion den tidpunkt då kortinnehavarens tjänsteleverantör av betalningsmottagarens tjänsteleverantör har fått de uppgifter som är nödvändiga för att genomföra korttransaktionen.
Stamkundsegenskap en till kortet ansluten stamkundsegenskap i en tredje parts stamkundsprogram eller –
system eller annan motsvarande stamkundsegenskap.
Betalterminal en apparat hos betalningsmottagaren
som används för avläsning av kortuppgifterna och som
registrerar korttransaktionen elektroniskt.
Kort ett internationellt Debit MasterCard-betalkort med
K-Plussa-egenskap som hör till MasterCard-systemet
och som banken beviljar kunden. Kortet har anslutits till
ett bankkonto, vilket debiteras med de transaktioner
som gjorts med kortet. För de betalningar eller uttag
som gjorts med kortet reserveras täckning på det konto
som anslutits till kortet, oberoende av betalningens belopp.
Betalningsmottagare en köpman eller annan part som
tar emot korttransaktioner.
Underskrift kortinnehavarens eller kundens fysiska underskrift eller den elektroniska identifiering som han eller hon använder i webbanken eller som parterna i övrigt
kommit överens om eller annan motsvarande verifiering.
Sida 143 (153)
Betalningsmottagarens tjänsteleverantör en bank, ett
betalningsinstitut eller annan part som förmedlar uppgifterna om korttransaktionen till kortinnehavarens
tjänsteleverantör och överför medlen till betalningsmottagarens konto eller gör dem tillgängliga för betalningsmottagaren.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ANVÄNDARVILLKOR FÖR K-PLUSSA MASTERCARD DEBIT -KORT
Betalningsuppdrag en order som kortinnehavaren
och/eller kontoinnehavaren gett sin bank att utföra en
korttransaktion bland annat i form av girering, kontantbetalning, direktdebitering, med betalkort eller med annat betalningsmedel. Betalningsuppdraget innehåller
både korttransaktionen och det slutliga genomförandet
av betalningsuppdraget. Det slutliga genomförandet av
betalningsuppdraget inkluderar tjänsteleverantörens
åtgärder för behandling och förmedling av uppdraget.
Bankdag en dag då kortinnehavarens och betalningsmottagarens tjänsteleverantörer håller öppet så att de
för sin del kan genomföra en korttransaktion. I Finland
avses med bankdag vardagar från måndag till fredag,
med undantag av finska helgdagar, självständighetsdagen, första maj samt julafton, midsommarafton och dagar som i övrigt inte kan anses vara bankdagar.
Parallellkort ett kort som med huvudkortsinnehavarens
och/eller kontoinnehavarens tillstånd beviljats en annan
person och som anslutits till huvudkortsinnehavarens
konto.
Kontoinnehavare den person, till vars bankkonto kortet
har anslutits och som tillsammans med kortinnehavaren ansvarar för kortet och dess användning på det sätt
som avses i dessa villkor. Kontoinnehavaren och kortinnehavaren är ofta samma person.
Grossistkurs den valutakurs som MasterCard meddelar med tillägg för eventuella arvoden som MasterCard
uppbär.
PIN-kod en personlig, hemlig sifferserie, som banken har
överlåtit till kortinnehavaren och som kortinnehavaren
använder för att godkänna debiteringar som gjorts med
kortet.
Identifierare ett av banken godkänt medel vid elektronisk ärendehantering för elektronisk identifiering och
underskrift av en person (t.ex. webbankskoder eller ett
korts PIN-kod).
Certifikat elektronisk datamängd som anknyter underteckningens identifieringsuppgifter till undertecknaren
och bekräftar undertecknarens identitet.

samtycker kunden till att banken har rätt att inhämta, byta, överlåta och registrera uppgifter gällande
kunden och kortinnehavaren i enlighet med punkt 17
i dessa villkor.
Banken fattar beslut om att bevilja det kort som sökts eller att avslå ansökan och beslutet bygger alltid på en
helhetsbedömning. En godkänd ansökan bildar tillsammans med de vid var tid gällande kortvillkoren och servicetaxan kortavtalet mellan kortinnehavaren och banken.
Det kort som beviljats är alltid personligt, utställt på innehavarens namn och försett med innehavarens underskrift. Kortet får under inga omständigheter överlåtas till
någon annan.
Om banken beviljar en minderårig ett kort, beviljas kortet i den minderåriga kortinnehavarens namn. En minderårig behöver tillstånd av sina intressebevakare till
kortansökan och dessa undertecknar kortansökan tillsammans med den minderåriga kortinnehavaren. Intressebevakarna ansvarar för att det kort som beviljats
en person under 18 år jämte den hemliga koden förvaras omsorgsfullt samt för att kortinnehavaren ges handledning och introduktion i användningen av kortet i enlighet med villkoren. Om det är fråga om ett kort som ansluts till ett bankkonto som en minderårig som har fyllt
15 år själv bestämmer över, kan den minderåriga ansöka om kortet och underteckna kortavtalet utan intressebevakarnas samtycke.
4. Kortets ikraftträdande och giltighet
Kortavtalet träder i kraft efter att banken har godkänt
ansökan. Som bekräftelse på att ansökan har godkänts
får kunden ett kort och en PIN-kod. Banken har rätt att
avslå en ansökan utan att ange någon orsak, utom i de
fall då kreditupplysningarna är den huvudsakliga orsaken till avslaget.
Kortet är giltigt till och med utgången av den sista giltighetsmånaden som anges på kortet och ett nytt kort levereras automatiskt till kortinnehavaren före giltighetstidens slut.
3. Beviljande av kort
Banken kan bevilja kunden ett kort utifrån en skriftlig ansökan av kunden.
Detta förutsätter att kortinnehavarens kort- och kontoavtal är i kraft och att kortinnehavaren har följt villkoren
för kortet och kontot. Banken har rätt att vägra att förnya kortet. Då kortets giltighet har gått ut, har kortinnehavaren inte längre rätt att använda kortet.
Genom att underteckna kortansökan
 intygar kunden att uppgifterna i ansökan är korrekta
 förbinder sig kunden att följa de vid var tid gällande
kortvillkoren och villkoren för övriga använda tjänster
samt servicetaxan och
Om kortinnehavarens K-Plussa-kundrelation har upphört eller om kortsamarbetet mellan K-Plus Oy och
Danske Bank har upphört, har Danske Bank rätt att ersätta co-branding-kortet med ett separat Debit MasterCard-kort från Danske Bank.
Sida 144 / 153
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ANVÄNDARVILLKOR FÖR K-PLUSSA MASTERCARD DEBIT -KORT
Kortinnehavaren förbinder sig att förstöra det gamla
kortet genom att klippa det i flera delar så att också
chippet på kortet förstörs. Banken har rätt att begränsa
kortets giltighetstid, byta ut det mot ett nytt kort samt
vägra att förnya kortet.
5. Äganderätt och dispositionsrätt till kortet
Kortet ägs av banken. Kortinnehavaren har dispositionsrätt till kortet. Kortet får endast användas inom
ramen för de medel som finns på bankkontot och övriga
avtalsvillkor.
Det är förbjudet att använda kortet, om kontot har spärrats. Kortet får inte användas efter att konto- och/eller
kortavtalet har sagts upp eller hävts eller om kortinnehavarens dispositionsrätt till det bankkonto som kortet
är anslutet till har återtagits.
Kortet får inte ändras eller reproduceras. Kortegenskaper får endast laddas, uppdateras eller avlägsnas med
bankens tillstånd eller på sådant sätt som banken har
godkänt.
6. Återlämnande och borttagande av kort
Kortinnehavaren är skyldig att på bankens anmodan
omedelbart återlämna kortet till banken. Banken, företag
som tillhandahåller automattjänster för bankens räkning
och butiker eller annat affärsföretag som tar emot kortbetalningar har rätt att på anmodan av banken beslagta
kortet av grundad anledning. Kortinnehavaren är skyldig
att betala de kostnader som beslagtagningen av kortet
medför.
7. Kortets huvudegenskaper och användningssätt
Kortet kan användas som betalningsmedel på de serviceställen i Finland och utomlands som accepterar betalningar med Debit MasterCard-kort. Med kortet kan i Finland tas ut kontanter i kontantautomat och utomlands i
automater som hör till MasterCard-systemet.
Betalningar och kontantuttag kan ha olika lands- och automatspecifika begränsningar eller andra begränsningar. Begränsningar kan förekomma t.ex. vid Internetbetalning eller betalning i butiker i vissa branscher.
Kortet kan användas i K-butikerna och i butikerna för KPlus Oy:s samarbetspartners som ett bevis på K-Plussakundrelationen för att samla K-Plussa-poäng på samma
sätt som ett separat K-Plussa-kort och för att betala inköp på samma sätt som med Danske Banks separata
Debit MasterCard-kort.
Sida 145 / 153
8. Användning av kortet
8.1 Användning av kortet, PIN-koden och annan identifierare
Kortinnehavaren ska skriva sitt namn i namnteckningsfältet på kortet så snart han eller hon har mottagit kortet. Kortet och den tillhörande PIN-koden eller annan
identifierare får endast användas av den kortinnehavare
till vilken kortet har överlåtits genom kortavtalet mellan
kortinnehavaren och banken.
Vid en betalning ska kortinnehavaren ge kortuppgifterna
 antingen genom att lägga kortet fysiskt i en betalterminal eller annan motsvarande kortläsare eller
apparat för avläsning eller
 genom att som kontrolluppgift vid distansbetalning
(till exempel webbetalningar, telefonförsäljning och
postförsäljning) uppge kortets nummer, giltighetstid
och, om det efterfrågas, det tresiffriga säkerhetstalet
på kortets baksida. Vid distansbetalning är det inte
nödvändigt att PIN-koden eller kortinnehavarens underskrift används, utan korttransaktioner som utförs
med användning av identifierare och de kontrolluppgifter som är knutna till kortet eller med andra motsvarande metoder är bindande för kortinnehavaren.
Vid användningen av kortet ska kortinnehavaren på
uppmaning kunna legitimera sig på ett tillförlitligt sätt.
Betalningsmottagaren kan då anteckna signumdelen i
kortinnehavarens personbeteckning på verifikatet från
betalterminalen eller betalningsblanketten.
Kortinnehavaren godkänner det avtal som han eller hon
ingått och förbinder sig att till banken betala de fordringar som uppkommit genom korttransaktionen och överföringen av medlen genom att
 underteckna det betalnings- eller försäljningsverifikat som svarar mot användningen av PIN-koden
 använda kortet tillsammans med PIN-koden eller någon annan identifierare
 använda kortet i en sådan apparat som inte kräver
PIN-kod (t.ex. parkeringsautomat) eller
 överlåta kortets betalnings- och/eller kontrolluppgifter på annat motsvarande sätt (t.ex. vid distansbetalning).
Kortinnehavaren kan inte längre annullera en korttransaktion efter att han eller hon har godkänt transaktionen
på ovan angivna sätt. Om parterna ändå kommer överens om att annullera en korttransaktion efter denna tidpunkt, har banken rätt att uppbära kostnaderna för annulleringen av kortinnehavaren.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ANVÄNDARVILLKOR FÖR K-PLUSSA MASTERCARD DEBIT -KORT
Banken har rätt att för kortinnehavarens räkning från
bankkontot betala de butikers eller andra affärsföretags
fordringar som uppkommit då kortinnehavaren har använt sitt kort och godkänt transaktionen för betalning på
ovan angivet sätt.
Kortet får användas endast på det sätt som anges i de
vid var tid gällande villkoren för kortet och kortets användning eller på annat sätt som banken godkänt separat. Banken ansvarar inte för att kortet används för
andra ändamål.
Betalningsmottagaren har rätt att göra en täckningsreservering för korttransaktionen, varvid det belopp som
ska debiteras inte längre är disponibelt på kontot även
om debiteringen sker senare. Debiteringen upphäver
den täckningsreservering som gjorts. Banken har rätt
att svara på förfrågningar om en täckningsreservering
som berör kortet.
8.2 Användning av kortet på Internet
En innehavare av MasterCard-kort kan använda tjänsten
MasterCard Secure Code för betalning av inköp som
görs via Internet. Att en köpman är ansluten till tjänsten
kan kontrolleras genom att ikonen för MasterCard Secure Code visas på köpmannens webbsidor. Kortet kan
användas på Internet med en identifierare som är godkänd av banken. Användningen av identifieraren vid
webbetalningar motsvarar kortinnehavarens underskrift
och en betalning som gjorts med användning av identifierare på webben är bindande för kortinnehavaren. Vid
användningen av sitt kort på Internet är kortinnehavaren
skyldig att följa de anvisningar som utfärdats av banken
och tjänsten MasterCard Secure Code.
När kortet används i en automat, ska kortinnehavaren
följa de anvisningar som automaten visar eller som
framgår av automaten.
Banken har rätt att inte godkänna en enskild korttransaktion, t.ex. om
 kortinnehavarens konto saknar tillräcklig täckning
 kortuppgifterna inte kan avläsas
 banken har skäl att ifrågasätta rätten att använda
kortet eller
 kortet på annat sätt används i strid med dessa villkor.
Banken har även rätt att av säkerhetsskäl eller annan
motsvarande grundad anledning temporärt förbjuda eller förhindra kortanvändningen, eller begränsa användningen i sådana situationer som beskrivs i punkt 18.
Banken har rätt att fastställa kontrollgränser för betalningar och kontantuttag samt maximibelopp för användningen av kortet. Kortinnehavaren får inte kringgå kontrollgränsen genom att godkänna flera verifikat för ett
och samma inköp.
Kortinnehavaren och/eller kontoinnehavaren kan fastställa konto- och kortspecifika bruksgränser för sitt
bankkonto och de kort som är anslutna till kontot, t.ex.
vid användning i automat eller betalterminal, om banken
tillhandahåller sådana tjänster. Kortinnehavaren
och/eller kontoinnehavaren kan komma överens med
banken om ändringar av bruksgränserna.
Kortinnehavaren och kontoinnehavaren ansvarar solidariskt för att kontot har täckning för de betalningar och
uttag som gjorts. Kortinnehavaren och kontoinnehavaren ansvarar för användningen av kortet samt för de avgifter och arvoden som uppbärs för kortet. Kontoinnehavaren ansvarar för alla transaktioner som gjorts med
kort som är anslutna till kontot.
Det är inte tillåtet att använda ett kort för att köpa produkter och tjänster, när köpet strider mot vid var tid gällande lagstiftning i Finland
Sida 146 / 153
Om de tjänster som anges ovan inte används vid betalningen, ska kortinnehavaren i övrigt på alla sätt som kan
anses vara rimliga se till att en distansbetalning eller
annan webbetalning är säker.
Banken har rätt att av säkerhetsskäl begränsa användningen av kortet på Internet.
9. Tidpunkten för utförandet av en korttransaktion
En korttransaktion debiteras kortinnehavarens konto eller registreras på kontot senast den bankdag som följer
på tidpunkten för mottagningen av korttransaktionen.
Banken har rätt att debitera det konto som anslutits till
kortet med korttransaktioner inom ramen för den allmänna preskriptionstiden för en fordran.
Om kortinnehavarens konto vid tidpunkten för debiteringen av en korttransaktion saknar täckning, ansvarar
kortinnehavaren och/eller kontoinnehavaren för eventuella påföljder av kontots övertrassering.
10. Fakturering av kortet och valutakurser
Bankkontot debiteras automatiskt med de korttransaktioner och andra transaktioner som hänför sig till bankkontot samt med avgifterna och arvodena enligt servicetaxan, och transaktionerna visas på kontoinnehavarens
månatliga kontoutdrag.
Korttransaktionerna samt avgifterna och arvodena debiteras kortinnehavarens konto i kontots valuta.
Betalningar och kontantuttag i annan valuta än euro omräknas till euro enligt den s.k. grossistkursen för valutan
som MasterCard använder med tillägg för en marginal
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ANVÄNDARVILLKOR FÖR K-PLUSSA MASTERCARD DEBIT -KORT
på högst 1,95 procent. Kursen bestäms enligt den dag
som korttransaktionen förmedlas till MasterCard av den
part som mottagit korttransaktionen.
Ändringar i räntan och valutakursen tillämpas omgående utan förhandsmeddelande. Information om ränte- och
kursändringar lämnas i efterskott en gång per månad på
fakturan eller kontoutdraget. Grossistkurserna visas på
webbplatsen www.danskebank.fi.
11. Förvaring av kortet och PIN-koden
Kortet ska förvaras omsorgsfullt och på sådant sätt att
det inte skadas.
Kortinnehavaren förbinder sig att förvara och hantera
kortet, den till kortet tillhörande PIN-koden och andra
identifierare som ansluter sig till användningen av kortet
omsorgsfullt och säkert så att ingen obehörig kan få
kännedom om dem eller använda dem. PIN-koden eller
annan identifierare ska förvaras skilt från kortet och
kortnumret och helst endast i minnet. Kortet, PIN-koden
och andra identifierare får t.ex. inte förvaras i plånboken,
väskan eller mobiltelefonens minne i lätt identifierbar
form och inte heller i en låst bil.
Kortinnehavaren förbinder sig att förstöra det brev från
banken som innehåller PIN-koden eller annan identifierare och att inte heller anteckna PIN-koden eller annan
identifierare i en lätt identifierbar form.
När PIN-koden knappas in ska kortinnehavaren skydda
tangenterna med handen så att utomstående inte kan
se den tangentkombination som används.
Kortet, PIN-koden och annan identifierare ska förvaras
noggrant. Kortinnehavaren ska regelbundet och enligt
rådande omständigheter försäkra sig om att de är i behåll, särskilt i sådana situationer när risken för att de
förloras är stor.
12. Avgifter och arvoden vid användningen av kortet
Banken har rätt att uppbära och debitera kortinnehavarens konto med avgifter och arvoden enligt vid var tid
gällande villkor och servicetaxa, hittelön till en upphittare av ett förkommet kort, provision för återtagning av ett
kort som har använts i strid med kort- och kontovillkoren
samt övriga avgifter och arvoden enligt bankens servicetaxa. För kontantuttag utomlands uppbärs avgifter och
arvoden enligt gällande servicetaxa.
Servicetaxan är en del av kortavtalet. Servicetaxan finns
tillgänglig på bankens kontor och på bankens webbplats.
På begäran skickas servicetaxan också separat till kontoinnehavaren i skriftlig eller elektronisk form.
Sida 147 / 153
13. Kortinnehavarens och kontoinnehavarens skyldigheter och ansvar
13.1 Skyldighet att lämna uppgifter
Kortinnehavaren och/eller kontoinnehavaren ska utan
dröjsmål underrätta banken, om
 kortet eller en tillhörande PIN-kod eller annan identifierare förkommer eller
 det finns orsak att misstänka att någondera av dem
har eller kan ha hamnat i en utomståendes händer
eller en utomstående fått kännedom om dem eller
 kortet eventuellt har använts obehörigen eller
 kortet t.ex. har blivit kvar i en automat.
Kortinnehavarens och kontoinnehavarens ansvar upphör när en anmälan har gjorts, dock med beaktande av
det som anges i punkt 13.2 i dessa villkor.
Anmälan ska göras omedelbart, och anmälan kan göras
 antingen personligen på bankens kontor under kontorets öppettider eller
 till bankens kundtjänst på telefonnumret 0200
2570 (lna/msa, svenskspråkig service) vardagar kl.
9–16 eller
 per telefon dygnet runt till bankens 24 h Korttjänst
som tar emot anmälningar om försvunna kort och
spärrning per tfn 0200 2585 (lna/msa) eller, vid
samtal från utlandet, tfn +358 200 2585 (lna/msa).
Ett kort som enligt anmälan har förkommit eller hamnat
i utomståendes händer får inte längre användas när
anmälan har gjorts. Om kortinnehavaren ändå använder
kortet, har banken rätt att uppbära och debitera kortinnehavarens konto med en provision för återtagning av
kortet samt med de kostnader som användningen och
borttagandet har förorsakat banken.
När anmälan om förkommet kort görs ska kortinnehavarens namn, personbeteckning och de förkomna kortens
korttyp anges.
Kortinnehavaren och/eller kontoinnehavaren ska dessutom utan ogrundat dröjsmål efter upptäckten av att
kortet har förkommit informera banken per telefon om
eventuella oavslutade eller felaktigt utförda korttransaktioner till bankens kundtjänst på telefonnumret ovan.
När det gäller kortets K-Plussa-egenskap kan anmälan
om förkommet kort göras per telefon till K-Plussas
kundtjänst (0100 86044 må–fr kl. 8–18., samtalsavgift
0,08 euro/min + lna/msa). Reklamationer angående KPlussa-kundrelationen ska göras till K-Plussas kundtjänst eller närmaste K-Plussa-butik.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ANVÄNDARVILLKOR FÖR K-PLUSSA MASTERCARD DEBIT -KORT
13.2 Kortinnehavarens och kontoinnehavarens ansvar
för obehörig användning av kortet
Kortinnehavaren och kontoinnehavaren ansvarar för
obehörig användning av kortet om:
1) någon av dem har överlåtit kortet, PIN-koden eller annan identifierare till någon som inte är behörig att använda dem
2) kortet, PIN-koden eller annan identifierare har förlorats, orättmätigt innehas av någon annan eller används
obehörigen till följd av att någon av dem har förfarit
vårdslöst eller
3) ingen av dem i enlighet med punkt 13.1 utan ogrundat
dröjsmål efter upptäckten har underrättat banken om
att kortet, PIN-koden eller annan identifierare har förlorats, orättmätigt innehas av någon annan eller används
obehörigen.
Kortinnehavaren och kontoinnehavaren ansvarar för
obehörig användning av kortet enligt punkterna 2 och 3
upp till maximalt 150 euro. Kortinnehavaren och kontoinnehavaren ansvarar dock till fullt belopp för obehörig
användning, om någon av dem har handlat uppsåtligen
eller av grov vårdslöshet.
Kortinnehavaren och kontoinnehavaren ansvarar dock
inte för obehörig användning av kortet:
1) till den del som kortet har använts efter att banken i
enlighet med punkt 13.1 underrättats om att kortet,
PIN-koden eller annan identifierare förlorats, orättmätigt
innehas av någon annan eller används obehörigen
2) om betalningsmottagaren inte vid användning av kortet, PIN-koden eller annan identifierare på lämpligt sätt
och i enlighet med kortföretagens (till exempel MasterCard) gällande regler har försäkrat sig om betalarens
rätt att använda kortet.
Kortinnehavaren och kontoinnehavaren är dock alltid
ansvariga för obehörig användning av kortet, om någon
av dem avsiktligt lämnat en oriktig anmälan eller annars
handlat bedrägligt.
13.3 Utredningar och kostnader till följd av kortinnehavarens fel
Banken har rätt att av kortinnehavaren uppbära de
kostnader som förorsakas av en felaktig korttransaktion
som är en följd av kortinnehavarens fel eller för onödiga
utredningar och återanskaffning av ett belopp efter en
helt rätt utförd korttransaktion.
14. Anmälningar och kommunikation som berör kortet
14.1 Kortinnehavarens kontaktuppgifter och
skyldighet att meddela dem
Kortinnehavaren ska meddela banken tillräckliga identifierings- och kontaktuppgifter, såsom namn, personbeteckning, hemort, telefonnummer och adress samt lämna namnteckningsprov. En postboxadress godkänns inte
som adressuppgift.
Kortinnehavaren ansvarar för att de uppgifter som han
eller hon lämnar är riktiga och aktuella. Kortinnehavaren
ska omedelbart underrätta banken om ändringar i identifierings- och kontaktuppgifterna. Banken ansvarar inte
för skador som uppkommer på grund av att kortinnehavaren inte har underrättat banken om ändringar i dessa
uppgifter. Banken har rätt att debitera kortinnehavaren
för kostnader som orsakas av att ändringar inte har
meddelats.
Banken har rätt att vid behov kontrollera i befolkningsregistret de uppgifter som kunden och kortinnehavaren
lämnat.
14.2 Kommunikation och tidpunkten för mottagande
av meddelande
Kommunikationen mellan kortinnehavaren och banken
sker enligt kortinnehavarens val på finska eller svenska.
Uppgifter som berör kortavtalet och faktureringen kan
lämnas uteslutande via webbanken, om kortinnehavaren
har ingått avtal med banken om användning av webbanken med tillhörande elektronisk arkivering. I övriga fall
skickas skriftlig information till den adress som innehavaren av huvudkortet har meddelat banken eller som är
registrerad i befolkningsregistret.
Om kortinnehavaren önskar få informationen oftare än
på den faktura eller det kontoutdrag som skickas varje
månad och på ett annat sätt eller via ett annat medium
än det avtalade, har banken rätt att uppbära ett arvode
enligt servicetaxan för detta.
Ett meddelande som banken skickar till innehavaren av
huvudkortet anses ha kommit till innehavarens kännedom senast den sjunde (7) dagen efter att meddelandet
sändes till den post- eller datakommunikationsadress
som innehavaren av huvudkortet och banken har avtalat
eller till den adress som innehavaren senast har meddelat till befolkningsregistret. Innehavaren av huvudkortet
och/eller kontoinnehavaren är skyldig/skyldiga att utan
ogrundat dröjsmål informera innehavarna av parallellkort om meddelanden gällande kortavtalet.
Kortinnehavaren och/eller kontoinnehavaren skickar
sina meddelanden om kortavtalet och faktureringen
skriftligen till banken på den adress som anges i kortav-
Sida 148 / 153
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ANVÄNDARVILLKOR FÖR K-PLUSSA MASTERCARD DEBIT -KORT
talet eller på annat separat avtalat sätt. Banken anses
ha mottagit meddelandet senast den sjunde (7) dagen
efter att meddelandet har skickats.
15. Bankens rättigheter, skyldigheter och ansvar
15.1 Ansvar för utförande av korttransaktion
Banken ansvarar gentemot kortinnehavaren för att beloppet av en korttransaktion som kortinnehavaren har
gjort och godkänt debiteras kortinnehavarens konto och
krediteras betalningsmottagarens tjänsteleverantör enligt dessa allmänna kortvillkor inom den tid som anges i
punkt 9, om inte annat framgår av punkterna 16 och 24.
Skyldigheten för kortinnehavarens tjänsteleverantör att
genomföra det slutliga betalningsuppdraget inleds då
tjänsteleverantören har fått de nödvändiga uppgifterna
om korttransaktionen från betalningsmottagarens
tjänsteleverantör och upphör då kortinnehavarens
tjänsteleverantör har redovisat korttransaktionens belopp på kontot hos betalningsmottagarens tjänsteleverantör.
En förutsättning för att ett betalningsuppdrag som är
bindande för banken ska kunna genomföras är att det
vid debiteringstidpunkten finns tillräckliga medel på debiteringskontot för betalningen av korttransaktionerna i
betalningsmaterialet. Banken har rätt att låta bli att utföra ett betalningsuppdrag och förmedla en korttransaktion, om kortinnehavarens konto saknar tillräcklig täckning.
Banken är inte heller ansvarig för ett betalningsuppdrag
när detta inte utförs eller utförs felaktigt på grund av att
kortinnehavaren gett bristfälliga eller felaktiga uppgifter,
att verksamheten strider mot kortavtalet eller dessa
villkor, eller när det finns lagliga skäl för att betalningsuppdraget inte utförs.
15.2 Skyldighet att spåra och återbetala outfört eller
felaktigt utfört betalningsuppdrag
På begäran av kortinnehavaren och/eller kontoinnehavaren vidtar banken åtgärder för att spåra en korttransaktion och meddelar resultatet av spårningen till den
som begärt åtgärden. Banken har rätt att debitera kortinnehavaren för de kostnader som banken på grund av
spårningen blir tvungen att erlägga till en sådan tjänsteleverantör till kortinnehavaren eller betalningsmottagaren som deltagit i betalningsuppdraget och som finns
utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Dessutom har banken rätt att debitera kortinnehavaren
för samtliga spårningskostnader, om orsaken till att betalningsuppdraget inte genomfördes eller utfördes felaktigt är bristfälliga eller felaktiga uppgifter från kortinnehavaren.
Banken återbetalar utan ogrundat dröjsmål till kortinnehavarens konto det belopp som banken har debiterat ett
Sida 149 / 153
till kortet anslutet bankkonto, när ett betalningsuppdrag
inte har utförts eller har utförts felaktigt. Vid återbetalningen har kortinnehavaren rätt att återfå de avgifter
som banken eventuellt har uppburit för betalningsuppdraget. Kortinnehavaren har dessutom rätt att få kompensation av banken för ränta som kortinnehavaren
eventuellt har blivit tvungen att erlägga på grund av fördröjningen eller felet.
Kortinnehavaren och/eller kontoinnehavaren har inte
rätt till återbetalning av korttransaktionsbeloppet, serviceavgifterna och inte heller till räntan, om kortuppdraget
inte har utförts eller har fördröjts på grund av orsak som
beror på kortinnehavaren och/eller kontoinnehavaren.
15.3 Anmärkningar och ansvar för obehörig användning av kortet
För att kunna göra en skriftlig anmärkning ska kortinnehavaren spara verifikatet över korttransaktionen.
När banken har utrett att kortinnehavaren på de grunder som beskrivs i punkt 13 inte svarar för obehörig användning av kortet eller en obehörig korttransaktion,
återbetalar banken till kortinnehavarens konto det belopp som kontoinnehavaren redan har betalat vid den
korttransaktion som konstaterades vara obehörig. Ingen
ränta betalas på det belopp som återbetalas och kortinnehavaren ersätts inte för eventuella andra kostnader.
Banken ansvarar emellertid inte för obehörig användning av kortet eller för obehöriga korttransaktioner, om
kortinnehavaren när detta upptäcks inte underrättar
banken därom utan ogrundat dröjsmål.
15.4 Återbetalningsskyldighet vid korttransaktioner
som betalningsmottagaren har inlett
Kortinnehavaren har rätt att begära en återbetalning till
sitt konto från banken av beloppet för en korttransaktion
som inletts av betalningsmottagaren eller genom förmedling av betalningsmottagaren i de fall då korttransaktionens belopp:
1) inte framgår exakt av det samtycke till korttransaktionen som kortinnehavaren gett och
2) överstiger det belopp som kortinnehavaren rimligen
kunde ha förväntat sig med hänsyn till sitt tidigare konsumtionsmönster, avtalets villkor och övriga omständigheter.
Kortinnehavaren ska anhålla om återbetalning av banken senast inom åtta (8) veckor efter debiteringen av
korttransaktionens belopp.
Kortinnehavaren har inte rätt till återbetalning av korttransaktionens belopp, om den tjänsteleverantör till betalningsmottagaren som deltagit i genomförandet av
korttransaktionen finns utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet eller om korttransaktionen genomDanske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ANVÄNDARVILLKOR FÖR K-PLUSSA MASTERCARD DEBIT -KORT
förs i någon annan valuta än euro eller en till Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet hörande stats valuta.
16. Skadeståndsansvar och begränsningar i ansvaret
Utöver i punkt 15.2 avsedda kostnader och räntor är
banken skyldig att ersätta kortinnehavaren och/eller
kontoinnehavaren endast för den omedelbara skada
som orsakats av bankens fel eller försummelse. Till sådana direkta skador hör t.ex. nödvändiga utredningskostnader som orsakas kortinnehavaren och/eller kontoinnehavaren för att reda ut felet.
Banken är ansvarig gentemot kortinnehavaren och/eller
kontoinnehavaren för indirekta skador som orsakats av
bankens vållande endast i de fall då förfarandet strider
mot de förpliktelser som stadgas i betaltjänstlagen och i
dessa villkor. Banken ansvarar dock inte för indirekta
skador som är en följd av fel eller försummelse vid utförandet av ett betalningsuppdrag.
Banken återbetalar debiterade serviceavgifter endast till
den del som hänför sig till det fel eller den försummelse
som vållat skadan.
Banken garanterar inte en oavbruten funktion hos de automater, betalterminaler, webbank eller övriga anläggningar och/eller system som används vid genomförandet av ett betalningsuppdrag och inte heller för verifieringstjänster (till exempel MasterCard Secure Code)
som används vid utförandet av betalningsuppdraget.
Kortinnehavaren bör vara beredd på avbrott i de funktioner som anges ovan, störningar i telekommunikationen och driftsavbrott i enskilda automater eller betalterminaler.
Säljaren eller tjänsteleverantören ansvarar för eventuella brister och fel i de produkter och tjänster som köpts
och betalats med kortet. Banken är inte part i dessa avtal och ansvarar inte för att avtalen eller villkoren i dem
följs.
Kortinnehavaren ska utan dröjsmål anmäla eventuella
fel eller brister, som han eller hon upptäckt till säljaren
eller tjänsteleverantören.
Banken ansvarar inte för att en köpman inte accepterar
kortet som betalningsmedel.
Banken ansvarar inte för skada som uppkommer när en
automat används i strid med anvisningarna eller på felaktigt sätt och inte heller när ett kort används på Internet i strid med anvisningarna.
Banken ansvarar inte för att alla försäljningsställen eller
automater som accepterar kortet är försedda med
chipkortsläsare.
Sida 150 / 153
Banken ansvarar inte för verksamheten hos betalningsmottagarens tjänsteleverantör eller för dennes
solvens.
17. Bankens rätt att inhämta, utbyta, överlåta och
spara uppgifter
När banken beviljar och övervakar kort använder banken
personkreditupplysningar som inhämtas från företag
som bedriver kreditupplysningsverksamhet, såsom
Suomen Asiakastieto Oy. Dessutom inhämtas de uppgifter som behövs för beviljandet av en kredit från bolag
som tillhör samma koncern som banken och från kundens och/eller kortinnehavarens arbetsgivare. De uppgifter som inhämtas är bland annat kredituppgifter, uppgifter om anställningsförhållandet och bankrelationen
samt andra uppgifter som är viktiga för kundrelationen.
Banken, företag som verkar för bankens räkning och betalningsmottagarens tjänsteleverantör har rätt att sinsemellan utbyta uppgifter om kortinnehavaren, omständigheter som berör kortanvändningen, täckningsförfrågningar och -reserveringar samt korttransaktioner.
Dessutom har banken rätt att i syfte att utreda förhållanden som berör kortets användning lämna ut uppgifter
till alla solidariskt ansvariga kortinnehavare och kontoinnehavare, till betalningsmottagarens tjänsteleverantör, till betalningsmottagare som har godkänt kortet
som betalningsmedel, till det företag som mottar anmälningar om förkomna kort och till kortföretaget (t.ex.
MasterCard).
Banken har rätt att ge svar på frågor om täckning från
betalningsmottagaren vid en korttransaktion och utföra
en täckningsreservering som motsvarar transaktionen
samt ge betalningsmottagaren andra anvisningar gällande användningen av kortet.
Banken har rätt att lämna ut nödvändiga personuppgifter till korttillverkaren för tillverkningen av kort.
Banken har rätt att spara uppgifter om kortinnehavarens ärendehantering och korttransaktioner i sina datasystem och att spela in kundsamtal i syfte att verifiera
korttransaktionerna och kortinnehavarens ärendehantering.
Då kortanvändaren använder en kontantuttagsautomat
eller annan automat som tillhör en annan bank, ett företag som verkar för bankens räkning eller en annan tjänsteleverantör, sparas uppgifterna om kortinnehavarens
kort eller korttransaktionen i denna organisations datasystem. Vid användning av betalterminal sparas uppgifterna om transaktionen i datasystemet hos betalningsmottagaren, hos betalningsmottagarens tjänsteleverantör eller hos ett företag som verkar för deras räkning.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ANVÄNDARVILLKOR FÖR K-PLUSSA MASTERCARD DEBIT -KORT
Banken har rätt att inhämta, använda och lämna ut uppgifter om kunden och kortinnehavaren inom ramen för
vid var tid gällande lagstiftning och myndighetsbeslut.
Banken skickar inget meddelande i de fall då detta är
förbjudet enligt lag.
K-Plus Oy och Danske Bank har rätt att för egen räkning
spara uppgifter om kortinnehavaren och kortet för administrationen av kortet. Kesko eller dess samarbetspartners använder inte i sin marknadsföring de uppgifter
om betalningstransaktioner som de eventuellt fått från
Danske Bank angående användningen av kortet eller övriga uppgifter som sorterar under banksekretess.
Olika begränsningar kan fastställas eller avtalas för användningen av ett kort i olika bruksapparater, t.ex. lägsta
eller högsta uttagsbelopp eller det totalbelopp som får
tas ut vid en viss tidpunkt eller begränsningar av det antal gånger kortet får användas. Banken har rätt att av
säkerhetsskäl eller annan grundad anledning ändra dessa bruksgränser utan att följa ändringsförfarandet i
kortvillkoren.
18. Spärrande av ett kort och begränsning av
användningen
Banken spärrar ett kort när kortinnehavaren eller kontoinnehavaren anmäler att kortet har förlorats, orättmätigt innehas av någon annan eller används obehörigen.
Banken har också rätt att spärra kortet, om
19. Återställande av kortets användningsmöjlighet
Kortinnehavaren har rätt att när som helst be banken
att återställa kortets användningsmöjlighet. Begäran
ska göras personligen på ett av bankens kontor under
kontorets öppettid eller per telefon till de servicenummer som anges i punkt 13.
1) säkerheten för kortanvändningen äventyras
2) det finns skäl att misstänka att kortet används obehörigen eller svikligt.
Om det inte längre finns något skäl för att kortet är spärrat ska banken återställa användningsmöjligheten för
kortet så snart som möjligt efter att kortinnehavaren
har anhållit om detta och grunden för spärrningen har
bortfallit.
Situationer som ger rätt att spärra kortet är exempelvis:
 kortinnehavaren är insolvent
 kortinnehavaren ansöker om skuldsanering eller företagssanering
 kortinnehavaren ansöker om eller söks i konkurs
 en intressebevakare förordnas för kortinnehavaren
 avgifter och arvoden som uppbärs för kortet är obetalda
 kortinnehavarens konto har spärrats
 kort- och/eller kontoavtalet har sagts upp eller hävts
 kortinnehavarens rätt att använda det konto som
anslutits till kortet har återtagits
 kortuppgifterna har kopierats.
Ett kort med tillhörande dispositionsrätt kan även spärras delvis och temporärt t.ex. genom att spärra chippet
på kortet.
Om säkerheten för användningen av kortet har äventyrats eller det finns skäl att misstänka att kortet används
obehörigen eller i övrigt svikligt, meddelar banken innehavaren av huvudkortet att kortet spärras och orsakerna till detta, om möjligt på förhand t.ex. per telefon. I övriga fall då ett kort spärras skickas ett skriftligt meddelande på förhand per post eller elektroniskt på separat
avtalat sätt.
Banken har rätt att meddela att ett kort har spärrats
först efter att detta har skett, om
 det är motiverat att spärra kortet i syfte att undvika
eller begränsa skador eller
 meddelandet skulle äventyra pålitligheten eller säkerheten vid användningen av kortet.
Sida 151 / 153
Banken har rätt att återge kortinnehavaren ett kort som
motsvarar den korttyp som kortinnehavaren har använt
tidigare eller ett kort som närmast motsvarar ett sådant
kort inom ramen för bankens aktuella produktutbud.
Banken har rätt att ersätta den korttyp som tidigare användes, om det är motiverat utifrån bankens riskhantering. Det återställda kortet har nytt kortnummer och ny
PIN-kod.
20. Uppbärande av avgift för kortbetalning
Betalningsmottagaren har rätt att uppbära en avgift för
kortbetalning eller erbjuda rabatt vid kortanvändning,
om tillämplig lag tillåter detta.
Den part som administrerar en kontantuttagsautomat
och utländska växlingskontor där ett kontantuttag görs
har rätt att debitera sitt eget servicearvode i samband
med uttaget.
Banken i egenskap av tjänsteleverantör är inte ansvarig
för de eventuella avgifter och arvoden som betalningsmottagaren eller en annan tredje part uppbär.
21. Ändring av kortavtalet, kortvillkoren och
servicetaxan
Kortavtalet och tillhörande kortvillkor samt servicetaxan
kan ändras.
Banken meddelar innehavaren av huvudkortet om ändringar i kortavtalet, kortvillkoren eller servicetaxan
skriftligen eller elektroniskt på ett sätt som avtalats seDanske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ANVÄNDARVILLKOR FÖR K-PLUSSA MASTERCARD DEBIT -KORT
parat. Ändringen träder i kraft från den tidpunkt som
banken anger, dock tidigast två (2) månader efter att
meddelandet har skickats till kortinnehavaren av huvudkortet.


Avtalet fortsätter att löpa med ändrat innehåll, om inte
innehavaren av huvudkortet före den angivna dagen då
avtalet börjar gälla meddelar banken skriftligen eller på
ett separat avtalat elektroniskt sätt att han eller hon
motsätter sig ändringen. Fram till den angivna dag då
ändringarna träder i kraft har innehavaren av huvudkortet rätt att säga upp kortavtalet med omedelbar verkan.
Om kortinnehavaren motsätter sig ändringarna, har
kortinnehavaren och banken rätt att säga upp detta avtal enligt punkt 23 i dessa kortvillkor.
22. Överföring av avtalet
Banken har rätt att överföra kortavtalet helt eller delvis
med alla dess rättigheter och skyldigheter till tredje part
utan att höra kortinnehavaren. Kortinnehavaren har inte
rätt att överföra rättigheterna och skyldigheterna enligt
avtalet.
23. Kortavtalets giltighet, uppsägning och hävning
Kortavtalet gäller tills vidare om inget annat har avtalats.
Kortinnehavaren och kontoinnehavaren har rätt att säga
upp avtalet med omedelbar verkan genom att informera
banken om detta på avtalat sätt och återlämna kortet
klippt itu så att också chippet på kortet har förstörts.
Banken har rätt att säga upp avtalet med två (2) månaders uppsägningstid, om inte en längre uppsägningstid
har överenskommits i kortavtalet.
När kortinnehavarens konto sägs upp eller avslutas, har
banken rätt att säga upp kortavtalet med omedelbar
verkan och kräva att samtliga till kontot anslutna kort
återlämnas omgående.
Kortinnehavaren och kontoinnehavaren ansvarar för de
transaktioner som gjorts med kortet innan banken mottagit uppsägningsmeddelandet och kortet. Om banken
har sagt upp kort- och/eller kontoavtalet ansvarar kortinnehavaren och kontoinnehavaren under uppsägningstiden för alla ansvarsförbindelser och förpliktelser som
är knutna till kort- och/eller kontoavtalet.
Banken har rätt att häva kortavtalet med omedelbar
verkan, om
 kortinnehavaren har lämnat vilseledande information
till banken som eventuellt har påverkat beviljandet av
kortet
Sida 152 / 153

kortinnehavaren eller någon annan person som har
rätt att använda kortinnehavarens konto väsentligen
har brutit mot villkoren eller förpliktelserna i kort- eller kontoavtalet
banken har vägande skäl att anta att kortinnehavaren har missbrukat en kortegenskap eller
kortinnehavaren annars förfarit på sådant sätt mot
banken eller dess tjänsteman att det inte kan anses
rimligt att banken fortsätter kortavtalet.
Ett kortavtal som hävts upphör med omedelbar verkan.
Banken skickar ett meddelande om uppsägningen eller
hävningen till innehavaren av huvudkortet skriftligen eller elektroniskt på separat avtalat sätt.
Banken har rätt att avsluta kortinnehavarens konto och
ett till kontot anslutet kort efter uppsägningstiden eller
efter att kortavtalet har hävts på ovannämnda sätt.
I samband med att avtalet sägs upp eller hävs förfaller
de avgifter och arvoden som hänför sig till kortinnehavarens konto omedelbart till betalning när avtalets uppsägningstid löpt ut eller hävningen trätt i kraft. Banken
ska återbetala avgifter och arvoden som kortinnehavaren betalat i förskott och som hänför sig till tiden efter
att uppsägningen trätt i kraft till kortinnehavaren. Banken uppbär inga avgifter för uppsägning eller hävning av
avtalet.
När kontoavtalets uppsägningstid har löpt ut eller hävningen trätt i kraft, kan de tjänster som är anslutna till
kortet inte längre användas.
24. Force majeure
En avtalspart svarar inte för skada som uppstår när avtalspartens verksamhet orimligt försvåras på grund av
ett oöverstigligt hinder eller något annat motsvarande
skäl. Ett sådant oöverstigligt hinder som befriar från ansvar kan till exempel utgöras av myndighetsåtgärder,
krig eller krigshot, uppror eller kravaller, av banken oberoende störningar i postgången eller telefontrafiken, den
automatiska databehandlingen, dataöverföringen, telekommunikationen eller annan elektronisk kommunikation eller i elförsörjningen, avbrott eller fördröjning i
bankens verksamhet som orsakats av brand eller annan
olycka, arbetskonfliktsåtgärder såsom strejk, lockout,
bojkott eller blockad även om dessa inte berör banken.
Ett oöverstigligt hinder eller någon annan ovannämnd
omständighet ger banken rätt att tillsvidare avbryta
verksamheten.
Avtalsparten är skyldig att snarast möjligt informera
den andra avtalsparten om att ett oöverstigligt hinder
föreligger. Om det oöverstigliga hindret gäller banken,
kan banken informera om hindret i rikstäckande dagstidningar.
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7
ANVÄNDARVILLKOR FÖR K-PLUSSA MASTERCARD DEBIT -KORT
25. Rättelseförfaranden
25.1 Kundrådgivning och rättelseförfaranden
I frågor som berör kortavtalet och dessa villkor lönar det
sig att kontakta banken. Kunden kan också lämna en
kontaktbegäran till Danske Banks kundtjänst 0200
2570 (lna/msa, på svenska) må–fr 9–16 eller till webbbanken www.danskebank.fi. Om kunden anser att banken
har förfarit på ett sätt som strider mot dessa tjänstevillkor, ska han eller hon i första hand kontakta det bankkontor där villkoren anses ha överträtts. Anmärkningar
görs med fördel skriftligen.
26. Tillämplig lag och forum
På kortavtalet med tillhörande villkor tillämpas finsk lag.
Tvister till följd av kortavtalet och tillhörande villkor behandlas i den tingsrätt inom vars domkrets banken har
sin hemort eller sitt huvudsakliga administrationsställe
eller i den tingsrätt i Finland inom vars domkrets innehavaren av huvudkortet har sin hemort eller stadigvarande bostad. Om innehavaren av huvudkortet inte har
sin hemvist i Finland, behandlas tvister i den tingsrätt
inom vars domkrets banken har sin hemort eller sitt huvudsakliga administrationsställe.
25.2 Övriga rättelseförfaranden
Försäkrings- och finansrådgivningen
Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors.
Telefon (09) 6580 120.
www.fine.fi
Finansinspektionen
PB 103, 00101 Helsingfors.
Telefon 010 831 51.
www.finanssivalvonta.fi
Konkurrens- och konsumentverket
PB 5, 00531 Helsingfors
Telefon 029 505 3000
www.kkv.fi
Konsumenttvistenämnden
PB 306, 00531 Helsingfors,
Telefon 029 566 5200
www.kuluttajariita.fi
Sida 153 / 153
Danske Bank Abp
Registrerad hemort och adress Helsingfors,
Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1730744-7