Nr 2 2015 - Avfall Sverige

Certifiering av
biogödsel och kompost
SPCR 120 och SPCR 152
Nyhetsbrev nr 2-2015
juni 2015
Senaste nytt inom Certifierad återvinning
Remiss av certifieringsreglerna, version 2016
Remisstiden för 2016-års version av certifieringsreglerna SPCR 120 och SPCR 152 pågick
under mars-april och är nu avslutad. Ett mindre antal synpunkter har inkommit vilka har gåtts
igenom och kommer att beaktas i den fortsatta processen. Många av synpunkterna omfattade
texten om andrapartsrevision i SPCR 120 samt hänvisningar och referenser. Utifrån
synpunkterna kommer reglerna att justeras och styrgruppen kommer därefter att fatta beslut
om 2016-års regler vid styrgruppsmötet den 10 september. De nya reglerna kommer att träda i
kraft den 1 januari 2016.
Ny analysmetod och gränsvärde för synliga föroreningar i biogödsel
Som tidigare informerats om har Avfall Sverige beslutat om två valideringsprojekt gällande
byte av analysmetod och gränsvärde för synliga föroreningar i biogödsel. Den första delen av
valideringen är avklarad och har visat att metoden är tillförlitlig. Den andra delen av
valideringsprojektet har löpt på under våren. Alla certifierade anläggningar har varit med i
projektet där den sista provomgången togs i slutet av maj. Nu väntar sammanställning och
utvärdering av proverna. Utifrån analysresultaten kommer styrgruppen att fatta beslut om det
nya gränsvärdet för synliga föroreningar i SPCR 120. Under 2016 gäller övergångsbestämmelser, vilket innebär att de certifierade anläggningarna ska kunna visa att de uppfyller
kraven antingen enligt det gamla gränsvärdet baserat på vikt-% av TS eller det nya
gränsvärdet baserat på cm2/kg.
ABP-relaterade frågor
ABP-Guide
Det kommer kontinuerligt in frågor till Avfall Sverige som handlar om ABP-lagstiftningen.
Då många av frågorna berör hanteringen av matavfall har Avfall Sverige nyligen publicerat en
guide gällande insamling av matavfall och hur detta omfattas av ABP-lagstiftningen. Guiden
har tagits fram för att tydliggöra när matavfall omfattas av ABP-lagstiftningen och vad som
krävs vid hantering och insamling. Guiden tar upp skillnaderna mellan definitionen av
matavfall och definitionen av före detta livsmedel (ABP från butiker), vilka krav som finns
vid transport av matavfall respektive före detta livsmedel, när det krävs handelsdokument
samt när transportfordon ska rengöras och hur fordonet ska märkas.
Avfall Sverige, Avfall Sverige AB, Prostgatan 2, 211 25 Malmö, Telefon 040-35 66 00, Fax 040-35 66 26
E-post [email protected], Hemsida www.avfallsverige.se, Bankgiro 985-9877, Organisationsnummer 556260-8553
Guiden finns för nedladdning på Avfall Sveriges medlemssidor och heter ”Guide #15:
Insamling av matavfall, vad gäller enligt animaliska biproduktslagstiftningen?”
I övrigt fylls hemsidan kontinuerligt på med frågor och svar inom ABP som inkommer, så att
alla medlemmar kan ta del av frågorna och svaren. Se FAQ-avdelningen på Avfall Sveriges
hemsida http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/biologisk-aatervinning/animaliskabiprodukter/
Rapporter och utvecklingsprojekt
Nya rapporter Avfall Sverige
Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på
Avfall Sveriges medlemssida. Se länk: http://www.avfallsverige.se/medlemmar/
Utvecklingsprojekt
Avfall Sverige bedriver utvecklingsverksamhet inom hela avfallsområdet. Mer information
om utlysningsperioden 2014-2016 se länken:
http://www.avfallsverige.se/rapporter/avfall-sverige-utveckling/
Det går även bra att löpande ansöka om medel från den biologiska utvecklingssatsningen.
Kontakta rådgivaren för biologisk återvinning ([email protected]lsverige.se) för mer
information.
Kurser och utbildningsverksamhet
Höstens kurser
I Avfall Sveriges kursutbud finns återkommande kurser på både grund- och fördjupningsnivå.
Det erbjuds också flera temadagar där aktuella frågor presenteras och analyseras. Nedan
presenteras några av temadagarna och kurserna för hösten 2015.
Mer information finner du på: http://www.avfallsverige.se/kurs-konferens/utbildning/
Temadag: Biogasens mikrobiologi
30 september, Uppsala
Kurs: Certifiering av biogödsel och kompost
18-19 november, Borås
Kurs: Grundkurs biogas
9-10 december, Jönköping
Basfakta om Certifierad återvinning (SPCR 120, SPCR 152)
Mer att läsa om certifieringssystemen
Certifieringsreglerna för biogödsel och kompost (SPCR 120 och SPCR 152) kan laddas ner
från Avfall Sveriges hemsida. Där finns även andra dokument om certifieringssystemen,
bland annat vägledning till certifieringsreglerna och en sammanställning över rapporter och
utredningar kopplade till Certifierad återvinning, äldre nyhetsbrev, lista över certifierade
anläggningar samt styrgruppens medlemmar samt vanliga frågor om certifiering (FAQ).
Avfall Sveriges certifieringshemsida uppdateras kontinuerligt med aktuell information. Om
du saknar någon information eller har svårt att hitta det du söker på hemsidan – kontakta
sekretariatet för Certifierad återvinning så får du hjälp.
Avfall Sveriges certifieringshemsida:
http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/biologisk-aatervinning/certifiering/
Certifierade anläggningar
I dagsläget har 17 biogasanläggningar certifikat enligt SPCR 120 och 1 komposteringsanläggning certifikat enligt SPCR 152 – anläggningarna finns på följande platser:
SPCR 120: Bjuv, Borås, Falkenberg, Skövde, Sävsjö, Helsingborg, Jönköping, Kalmar (2st),
Kristianstad, Laholm, Lidköping, Linköping, Uppsala, Vänersborg, Västerås och Örebro.
SPCR 152: Malmö
Styrgruppens medlemmar
Ordförande:
Ola Palm (JTI)
Ledamöter:
Caroline Steinwig (Avfall Sverige), Pia Holmberg (Hasselfors Garden),
Erik Norin (Sweco), Inger Andersson (LRF Mjölk), Maud Gustafsson
Fahlbeck (KRAV), Mikael Pell (SLU, v. ordf.), Pär-Johan Lööf
(Lantmännen R&D), Peter Wallenberg (LRF)
Adjungerade: Anders Hedenstedt (SP), Christina Anderzén (SP), Bo von Bahr (SP),
Gunilla Henriksson (SP), Johanna Björkmalm (SP), Tore Sigurdsson (C4
Energi, Kristianstads Biogas AB), Per-Erik Persson (VafabMiljö), vakant
(SJV) och Catarina Östlund (Naturvårdsverket) samt Alexandra Sandberg
och Emelie Severinsen (BioMil AB), som är handläggare vid sekretariatet
för Certifierad återvinning.
Styrgruppens kommande möten
Styrgruppen för Certifierad återvinning har kommande ordinarie styrgruppsmöte den 10
september 2015. Kontakta sekretariatet för Certifierad återvinning minst 10 dagar före mötet
om det är någon fråga som ni vill att styrgruppen ska diskutera.
Kontakt
Önskar ni få mer information om Certifierad återvinning eller har frågor och funderingar,
kontakta oss i sekretariatet.
Kontaktuppgifter till sekretariatet:
[email protected]
Handläggare: Emelie Severinsen, 0706-40 25 94
Vi önskar er en härlig och skön sommar!
Emelie Severinsen & Alexandra Sandberg, sekretariatet för Certifierad återvinning &
Caroline Steinwig, Avfall Sverige